Page 70

До­ку­мент из Бе­ча од 1. мар­та 1882, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ник у Бе­ч у, Ро­би­лант, из­ве­шта­ва да је у раз­го­во­ру са гро­фом Кал­но­ки­јем са­знао да ће се Ср­би­ја уз­ди­ћи на ранг кра­ље­ви­не и да се Ау­стро­у ­гар­ска не­ће про­ ти­ви­ти, бу­д у­ћи да је исто пра­во при­зна­то Ру­м у­ни­ји. ASD­MAE, Con­f i­den­zi­a­le, Do­cu­men­ti Di­plo­ma­ti­ci, Ser­bia 1881-1890, No 170 До­к у­мент из Бер­ли­на од 6. мар­та 1882, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ ник, Лу­наи, из­ве­шта­ва о про­гла­ше­њу Ср­би­је кра­ље­ви­ном и да су Ау­стро­у­ гар­ска, Ру­си­ја и Не­мач­ка са­гла­сне, по­што је исто пра­во прет­ход­не го­ди­не при­зна­то Ру­м у­ни­ји. ASD­MAE, Con­f i­den­zi­a­le, Do­cu­men­ti Di­plo­ma­ti­ci, Ser­bia 1881-1890, No 173 До­ку­мент из Лон­до­на од 9. мар­та 1882, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ник у Лон­до­ну, Ме­на­бреа, из­ве­шта­ва да је ен­гле­ско Ми­ни­стар­ство спољ­них по­ сло­ва при­х ва­ти­ло про­гла­ше­ње Ср­би­је кра­ље­ви­ном. ASD­MAE, Con­f i­den­zi­a­le, Do­cu­men­ti Di­plo­ma­ti­ci, Ser­bia 1881-1890, No 176 Сли­ка краљ Ми­лан Обре­но­вић sr.wi­k i­pe­dia.or­g Про­к ла­ма­ци­ја кра­ља Ми­ла­на о уз­ди­за­њу Ср­би­је на ранг кра­ље­ви­не. ASD­MAE, Mo­sca­ti VI, Ser­bia, bu­sta 1412, Se­rie Po­li­ti­ca, No 30

9. По­глед Ита­ли­је на срп­ско-бу­гар­ски рат Па­но 9 До­к у ­мент из Бе­о­г ра ­да од 14. но­вем­бра 1885, у ко­ме ита­л и­јан­с ки ми­ ни­с тар спољ­н их по­сло­ва, Де ла Тур, оба­ве­ш та­ва о про­гла­с у рат­ног ста­ња из­ме­ђу Ср­би­је и Бу­гар­ске. Уз из­ве­штај ша­ље и пре­вод об­ја­ве ра­та кра­ља Ми­ ла­на. ASD­MAE, Mo­sca­ti VI, Ser­bia, bu­sta 1412, Se­rie Po­li­ti­ca, No 70 До­ку­мент из Бе­о­гра­да од 24/12. фе­бру­а­ра 1886, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­ став­ник у Бе­о­гра­д у, гроф За­ни­ни, из­ве­шта­ва да ве­ли­ке си­ле вр­ше при­ти­сак на кра­ља Ми­ла­на да се окон­ча рат са Бу­гар­ском уз њи­хо­во по­сре­до­ва­ње. ASD­MAE, Mo­sca­ti VI, Ser­bia, bu­sta 1412, Se­rie Po­li­ti­ca, Con­fi­den­zi­a­le, No 38 До­ку­мент из Бе­о­гра­да од 15/3. мар­та 1886, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ ник у Бе­о­гра­ду, гроф За­ни­ни, из­ве­шта­ва да је у кон­так­ту са срп­ским пред­став­

68

Profile for Arhiv Vojvodine

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Advertisement