Page 68

Уго­вор о екс­тра­ди­ци­ји из­ме­ђу Ср­би­је и Ита­ли­је, ко­ји су пот­пи­са­ли Јо­ван Ри­стић и Ђу­зе­пе Тор­ни­е­ли 9. но­вем­бра / 28. ок­то­бра 1879. го­ди­не. Ра­ти­фи­ ко­ван у Бе­о­гра­д у 1. ја­ну­а­ра, а у Ри­м у 18. ја­ну­а­ра 1880. ASD­MAE, Trat­ta­ti e con­ven­zi­o­ni fra il Reg­no d’I­ta­lia ed i go­ver­ni este­ri Ђу­зе­пе Тор­ни­е­ли, ита­ли­јан­ски пред­став­ник у Бе­о­гра­д у, акре­ди­то­ван 7. сеп­тем­бра 1879. sr.wi­k i­pe­dia.or­g Сли­ка Фи­лип Хри­стић, пред­став­ник Ср­би­је у Ри­м у, акре­ди­то­ван 24. ма­ја 1881, ре­зи­дент у Бе­ч у. sr.wi­k i­pe­dia.or­g Ми­лан Ку­јун­џић, пред­став­ник Ср­би­је у Ри­м у, пр­ви пред­став­ник ре­зи­ дент у Ри­м у, акре­ди­то­ван 1. мар­та 1883. sr.wi­k i­pe­dia.or­g

6. Тр­го­вин­ски уго­вор Ср­би­је и Ита­ли­је Па­но 6 До­ку­мент из Бе­о­гра­да од 1. ок­то­бра 1879, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ник, Тор­ни­е­ли, оба­ве­шта­ва да се са­стао са Јо­ва­ном Ри­сти­ћем и да су раз­го­ва­ра­ли о за­к љу­че­њу кон­зу­лар­них од­но­са. ASD­MAE, Mo­sca­ti VI, Ser­bia, bu­sta 1441, Se­rie Po­li­ti­ca No 2 Уго­вор о при­вре­ме­ним ца­рин­ским од­но­си­ма Ср­би­је и Ита­ли­је, ко­ји су пот­пи­са­ли гроф Јо­а­ни­ни и Јо­ван Ри­стић 8. ма­ја / 26. апри­ла 1879. ASD­MAE, Trat­ta­ti e con­ven­zi­o­ni fra il Reg­no d’I­ta­lia ed i go­ver­ni este­ri Уго­вор о отва­ра­њу пр­вог ита­ли­јан­ско-срп­ског тр­го­вин­ског удру­же­ња у Уди­на­ма мар­та 1881. An­to­nio Con­so­li­ni, La società Com­mer­ci­a­le Ita­lo-Ser­ba-no­zi­o­ni ge­ne­ra­li sul­la Ser­bia per uso dei com­mer­ci­an­ti in­du­stri­a ­li e agri­col­to­ri Ita­li­a­ni, Udi­ne, 1881

7. Тај­на кон­вен­ци­ја у до­ку­мен­ти­ма ита­ли­јан­ских ди­пло­ма­та Па­но 7 До­к у­мент из Бе­ча од 15. ју ­на 1881, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ник у Бе­ч у, Ро­би­лант, оба­ве­шта­ва о по­се­ти кне­за Ми­ла­на Бе­ч у и о тр­го­вин­ским од­но­си­ма ко­ји­ма ће Ау­стро­у­гар­ска кон­тро­ли­са­ти Кне­же­ви­ну Ср­би­ју. 66

Profile for Arhiv Vojvodine

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Advertisement