Page 67

ге­не­рал­штаб­ног пу­ков­ни­ка Го­ле, ко­ји ће уче­ство­ва­ти у обе­ле­жа­ва­њу срп­ске гра­ни­це. ASD­MAE, Mo­sca­ti VI, Ser­bia, bu­sta 1441, Se­rie Po­li­ti­ca No 707 До­ку­мент из Бе­о­гра­да од 27. сеп­тем­бра 1878. го­ди­не у ко­ме ита­ли­јан­ски ге­не­рал­штаб­ни пу­ков­ник Го­ла из­ве­шта­ва о по­чет­ку оку­пља­ња пред­став­ни­ ка у Бе­о­гра­д у, ко­ји ће уче­ство­ва­ти у обе­ле­жа­ва­њу срп­ске гра­ни­це. На­во­ди име­на свих пред­став­ни­ка. ASD­MAE, Mo­sca­ti VI, Ser­bia, bu­sta 1441, Se­rie Po­li­ti­ca No 3857 До­ку­мент из Вра­ња од 4. но­вем­бра 1878. го­ди­не у ко­ме ита­ли­јан­ски ге­ не­рал­штаб­ни пу­ков­ник Го­ла из­ве­шта­ва да је ко­ми­си­ја по­че­ла са ра­дом, и да ће иста ко­ми­си­ја ра­ди­ти на раз­гра­ни­че­њу Ср­би­је са Бу­гар­ском и Тур­ском. ASD­MAE, Mo­sca­ti VI, Ser­bia, bu­sta 1441, Com­mis­sion in­ter­na­ti­o­na­le No 4 Кар­та/ски­ца око­ли­не Пре­пол­ца (Ко­сов­ски Ви­ла­јет), ок­то­бар 1878. го­ ди­не, спо­р­не тач­ке раз­гра­ни­че­ња. Гра­нич­ни спор код Пре­пол­ца ре­шен је по ита­ли­јан­ско-ру­ско-не­мач­ком пред­ло­г у. ASD­MAE, Mo­sca­ti VI, Ser­bia, bu­sta 1441, Com­mis­sion in­ter­na­ti­o­na­le No 14 До­ку­мент о раз­гра­ни­че­њу Ср­би­је по­сле Бер­лин­ског кон­гре­са, сеп­тем­ бар 1879. ASD­MAE, Li­bro Ver­de, De­li­mi­ta­zi­o­ni di Fron­ti­e­ra, Ser­bia

5. Ус­по­ста­вља­ње ди­пло­мат­ских од­но­са не­за­ви­сне Ср­би­је и Ита­ли­је Па­но 5 До­ку­мент из Бе­о­гра­да од 26. сеп­тем­бра 1879. го­ди­не у ко­ме ита­ли­јан­ ски ам­ба­са­дор, Ђу­зе­пе Тор­ни­е­ли, по­твр­ђу­је свој до­ла­зак у Бе­о­град и при­јем код срп­ског ми­ни­стра спољ­них по­сло­ва, Јо­ва­на Ри­сти­ћа. Тор­ни­е­ли та­ко­ђе на­во­ди да је имао при­јем и код Ди­ми­три­ја Ма­ти­ћа, ко­ји је био у ди­пло­мат­ској по­се­ти Ри­м у 1878. го­ди­не. ASD­MAE, Mo­sca­ti VI, Ser­bia, bu­sta 1441, Se­rie Po­li­ti­ca No 1 Уго­вор о ус­по­ста­вља­њу кон­зу­лар­них од­но­са из­ме­ђу Ср­би­је и Ита­ли­је ко­ји су пот­пи­са­ли Јо­ван Ри­стић и Ђу­зе­пе Тор­ни­е­ли 9. но­вем­бра / 28. ок­то­бра 1879. го­ди­не. Ра­ти­фи­ко­ван у Бе­о­гра­д у 1. ја­ну­а­ра, а у Ри­м у 18. ја­ну­а­ра 1880. го­ди­не. ASD­MAE, Trat­ta­ti e con­ven­zi­o­ni fra il Reg­no d’I­ta­lia ed i go­ver­ni este­ri 65

Profile for Arhiv Vojvodine

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Advertisement