Page 64

уго­во­ра да по свом на ­хо­ђе­њу ре­г у­ли­ш у 25. члан уго­во­ра, а да Ср­би­ја не­ће зах­те­ва­ти ни­ка­кве те­ри­то­ри­јал­не ни еко­ном­ске на­кна­де од Ау­стро­у ­гар­ске. Ба­рон Ерен­тал је не­га­тив­но оце­нио срп­ску но­т у и ни­је је усво­јио као од­го­ вор на зах­тев од 6. мар­та. Ру­ско при­зна­ва­ње анек­си­је до­че­ка­но је са раз­о­ча­ ре­њем у Ср­би­ји, а Ми­ло­ва­но­вић је хтео да зна да ли се тим по­те­зом Ру­си­је Ср­би­ја осло­бо­ди­ла по­ни­жа­ва­ју­ћег јем­ства у по­гле­д у Бо­сне и Хер­це­го­ви­не. У слу­ча­ју да Ау­стро­у ­гар­ска бу­де то зах­те­ва­ла, Ми­ло­ва­но­вић ће зах­те­ве ока­ рак­те­ри­са­ти као акт не­по­треб­не агре­си­је.179 Ита­ли­јан­ски ми­ни­стар, Ти­то­ни, сма­трао је да је це­ла ствар из­г у­бље­на ру­ским при­зна­њем, али да је Ср­би­ја осло­бо­ђе­на да­љег по­ни­же­ња. Ве­ли­ке силе су пред­у­зе­ле ди­пло­мат­ски ко­рак у Ау­стро­у ­гар­ској и 27. мар­та по­стиг­нут је до­го­вор. Пред­став­ни­ци Ен­гле­ске, Фран­цу­ске, Ру­си­је, Ита­ли­је и Не­мач­ке, 30. мар­та 1909, пре­не­ле су про­ме­мо­ри­ју ко­ју је Ср­би­ја тре­ба­ло да увр­сти у сво­ју но­т у од 14. мар­та: „Ср­би­ја при­зна­је да ни­је би­ла по­вре­ђе­на у сво­јим пра­ви­ ма свр­ше­ним чи­ном у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни и да ће пре­ма то­ме при­х ва­ти­ти од­л у­ку ве­ли­ких си­ла у по­гле­д у чла­на 25 Бер­лин­ског уго­во­ра”. Срп­ско ми­ни­стар­ство спољ­них по­сло­ва при­хва­ти­ло је текст но­те и истог да­на по­сла­та је срп­ском пред­став­ни­ку у Бе­чу. Ђор­ђе Си­мић, за­јед­но са ен­гле­ ским пред­став­ни­ком, тре­ба­ло је да пре­гле­да срп­ски текст и ускла­ди га са оним ко­ји је прет­ход­но био утвр­ђен са ба­ро­ном Ерен­та­лом. Крај­ња вер­зи­ја тек­ста по­сла­та је ба­ро­ну Ерен­та­л у 31. мар­та. Ти­ме је Ср­би­ја из­бо­ром из­ме­ђу ра­та и ди­пло­мат­ске ка­пи­т у­ла­ци­је иза­бра­ла оно дру­го.180

179

Ми­ха­и­ло Вој­во­дић, Ср­би­ја и Анек­си­о­на кри­за 1908–1909, 153–156; Con­fi­den­zi­a ­le, DD, Ser­bia, 1909, doc. 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1176, 1177, 1189, 1182, 1203, 1207, 1227. 180 Ми­ха­и­ло Вој­во­дић, Ср­би­ја и Анек­си­о­на кри­за 1908–1909, 157, 158; Con­fi­den­zi­a ­le, DD, Ser­bia, 1909, doc. 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1300, 1302, 1304, 1309, 1311, 1313.

62

Profile for Arhiv Vojvodine

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Advertisement