Page 56

ин­те­ре­сне ци­ље­ве пре­ма Ср­би­ји и да би због то­га ита­ли­јан­ска вла­да тре­ба­ло да са­че­ка пре не­го што по­но­во по­кре­не пи­та­ње по­сре­до­ва­ња.156 Па­шић је у раз­го­во­ру са Авен­ца­ном из­ра­зио те­жње срп­ске вла­де да пен­ зи­о­ни­ше за­ве­ре­ни­ке и за­мо­лио га да њи­хов раз­го­вор пре­не­се Те­син­џе­ру, ка­ко би он оба­ве­стио сво­ју вла­ду, ко­ја би та­ко има­ла увид у же­ље Ср­би­је да по­но­во ус­по­ста­ви ди­пло­мат­ске од­но­се са Ен­гле­ском. Авен­ца­но је пре­нео де­та ­ље раз­го­во­ра Те­син­џе­ру, ко­ји је по­слао из­ве­ штај сво­јој вла­ди ис­ти­ч у­ћи да је бит­но да ен­гле­ска вла­да при­х ва­ти Па­ши­ ће­ву по­ну­д у, јер би у су­пр­от­ном Ау­стро­у ­гар­ска пре­у­зе­ла ком­плет­но срп­ско тр­жи­ште и на тај на­чин угро­зи­ла ен­гле­ске тр­го­вин­ске и по­ли­тич­ке ин­те­ре­ се у Ср­би­ји и на Бал­ка­ну. Ен­гле­ска вла­да је ува­жи­ла ми­шље­ње Те­син­џе­ра и раз­ма­тра­ла да при­х ва­ти као за­до­во­ље­ње пен­зи­о­ни­са­ње за­ве­ре­ни­ка и на тај на­чин до­ве­де до ре­ше­ња су ­ко­ба и ус­по­ста ­вља­ња по­нов­них ди­пло­мат­ских од­но­са. За­ве­ре­ни­ци су пен­зи­о­ни­са­ни ука­зом од 11. ју­на 1906. го­ди­не, а но­ви ен­ гле­ски по­сла­ник име­но­ван је од­мах по­сле то­га. Па­ши­ће­ва вла­да је у но­ве из­ бо­ре ушла са ре­ше­ним за­ве­ре­нич­ким пи­та­њем, што је до­при­не­ло и ње­го­вој по­бе­ди на из­бо­ри­ма.157

156

Se­rie P Po­li­t i­ca, Ser­bia, B 197, Bel­gra­do 3. no­vem­bre, Ro­ma 20 no­vem­bre N 57301, 20. no­vem­bre N 57315, 22. no­vem­bre 57502; Lon­dra 30. no­vem­bre 1296/442. 157 Љи­ља­на Алек­сић-Пеј­ко­вић, До­при­нос Ита­ли­је об­на­вља­њу срп­ско-ен­гле­ских од­но­са 1903–1906, 446–448; Se­rie P Po­li­ti­ca, Ser­bia, B 197, Bel­gra­do 19. mag­gio; 11. mag­gio 1906.

54

Profile for Arhiv Vojvodine

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Advertisement