Page 26

ме­сти­ма на зе­мљи­шту дру­ге стра­не.60 Исто­вре­ме­но са кон­зу­лар­ном кон­вен­ ци­јом, пот­пи­са­на је и Кон­вен­ци­ја о екс­тра­ди­ци­ји, пот­пи­са­ли су је Јо­ван Ри­стић и ита­ли­јан­ски ам­ба­са­дор Тор­ни­е­ли. Ра­ти­фи­ко­ва­на је у Ри­му 18. ја­ну­а­ра 1879, а раз­ме­на ра­ти­фи­ко­ва­них до­ку­ме­на­та у Бе­о­гра­ду би­ла је 1. мар­та 1880. Кон­вен­ ци­ја је са­чи­ње­на од 19 чла­но­ва ко­ји­ма су ре­г у­ли­са­не оба­ве­зе две­ју зе­ма­ља.61 Пр­во­бит­но Ср­би­ја ни­је има­ла пу­но­моћ­ног ми­ни­стра ре­зи­ден­та у Ри­му, него је по­слан­ством упра­вљао пу­но­моћ­ни ми­ни­стар из Бе­ча. Ка­ко је 1880. го­ди­ не у Бе­ч у био са ­мо от­прав­ник по­сло­ва, пр­ви пу ­но­моћ­ни ми­ни­стар ко­ји је упра­вљао по­слан­ством у Бе­ч у и Ри­м у био је до­та­да­шњи ам­ба­са­дор у Ца­ри­ гра­д у, Фи­лип Хри­стић.62 Пр­ви пу­но­моћ­ни ми­ни­стар ко­ји је био ре­зи­дент у Ри­м у био је Ми­лан Ку­јун­џић по­ста­вљен 1. мар­та 1883.63 Бу­д у­ћи да су у осно­ви срп­ско-ита­ли­јан­ске ди­пло­мат­ске са­рад­ње би­ли тр­го­вин­ски од­но­си, Ита­ли­ја је отво­ри­ла сво­је кон­зу­лар­но пред­став­ни­штво и у Ни­ш у. Ср­би­ја је та­ко­ђе гле­да­ла сво­је ин­те­ре­се у про­ши­ре­њу тр­го­ви­не са Ита­ли­јом. По­сто­јао је и пред­лог Ми­ни­стар­ства на­род­не при­вре­де 1891. го­ ди­не да се у Ђе­но­ви отво­ри тр­го­вин­ска аген­ци­ја, бу­ду­ћи да је Ср­би­ја у Ђе­нови има­ла кон­зу­лат на чи­јем че­л у је био по­ча­сни кон­зул Ита­ли­јан Бе­ла­стри­ни. По­ред кон­зу­ла­та у Ђе­но­ви, Ср­би­ја је има­ла кон­зу­ла­те у Ба­ри­ју, Ве­не­ци­ји, На­ пу­љу, Ре­ђо Ка­ла­бри­ји, Ка­та­ни­ји и Па­лер­м у, а на че­л у ових кон­зу­ла­та би­ли су по­ча­сни кон­зу­ли ита­ли­јан­ске на­ци­о­нал­но­сти.64

60

Ђор­ђе Ло­пи­чић, нав. де­ло, 334–347; Trat­ta­ti e con­ven­zi­o­ni tra il Reg­no d’I­ta­lia ed i go­ver­ni este­ri, vo­lu­me VII, Ro­ma, 1881, doc 33. 61 Исто, 34. 62 Mi­ni­ste­ro de­gli Af­fa­ri Este­ri, Am­ba­sci­a­te, le­ga­zi­o­ni e con­so­la­ti, Agen­ti di­plo­ma­ti­ci e con­ so­la­ri de­gli sta­ti este­ri in Ita­lia, 15. IV 1882, Ro­ma 1882; Ше­ма­ти­зам Кне­же­ви­не Ср­би­је за го­ди­ ну 1879, Ше­ма­ти­зам Кне­же­ви­не Ср­би­је за го­ди­н у 1880; Ше­ма­ти­зам Кне­же­ви­не Ср­би­је за го­ди­н у 1881; Ше­ма­ти­зам Кне­же­ви­не Ср­би­је за го­ди­н у 1882. 63 Mi­ni­ste­ro de­gli Af­fa­ri Este­ri, Am­ba­sci­a­te, le­ga­zi­o­ni e con­so­la­ti, Agen­ti di­plo­ma­ti­ci e con­so­ la­ri de­gli sta­ti este­ri in Ita­lia, 1.XI 1883, Ro­ma 1883; Ше­ма­ти­зам Кне­же­ви­не Ср­би­је за го­ди­ну 1883. 64 Ђор­ђе Ло­пи­чић, нав. де­ло, 191.

24

Profile for Arhiv Vojvodine

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Advertisement