Page 23

По­че­так ра­да ко­ми­си­је пла­ни­ран је за 10. мај / 28. април 1879. го­ди­не, али су сви пред­став­ни­ци, сем тур­ског, ко­ји се ко­ми­си­ји при­к љу­чио у Ни­ш у, би­ли у Бе­о­гра ­д у три да­на ра­ни­је у из­ме­ње­ном са­ста­ву. Ита ­ли­јан­ски пред­ став­ник пот­п у­ков­ник Го­ла не­стао је на пу­т у за Ита­ли­ју у но­вем­бру 1878. го­ ди­не, па га је за­ме­нио ма­јор Ве­ли­ни, бри­тан­ског ко­ме­са­ра ма­јо­ра Вил­со­на за­ме­нио је ка­пе­тан Ан­дер­сон, а срп­ског ко­ме­са­ра пу­ков­ни­ка Ми­л у­ти­на Јо­ ва­но­ви­ћа за­ме­нио је пу­ков­ник Сте­ван Здрав­ко­вић.48 Рад на обе­ле­жа ­ва­њу срп­ско-бу­гар­ске гра­ни­це за­вр­шен је 22. ју­на 1879. Бу­гар­ска власт би­ла је ус­по­ ста­вље­на на це­лој те­ри­то­ри­ји ко­ју је осло­бо­ди­ла срп­ска вој­ска, а ко­ја је од­ лу­ка­ма Бер­лин­ског кон­гре­са би­ла до­де­ље­на Бу­гар­ској.49 На­кон обе­ле­жа­ва­ња срп­ско-бу ­гар­ске гра­ни­це, ко­ми­си­ја је тре­ба ­ло да за­вр­ши по­сао за­по­чет го­ди­н у да­на ра­ни­је на обе­ле­жа­ва­њу срп­ско-тур­ске гра­ни­це. Бу­д у­ћи да је у вре­ме пре­ки­да обе­ле­жа­ва­ња ове гра­нич­не ли­ни­је срп­ски пред­став­ник уло­жио про­тест­ну но­ту ко­ја ни­је на­и­шла на до­бар при­јем стра­них пред­став­ни­ка, по­ста­ви­ло се пи­та­ње шта да­ље? Срп­ски пред­став­ник је и зва­нич­но по­ву­као про­те­сну но­т у 19/7. ма­ја, али му је пет да­на ка­сни­је сти­гао Ри­сти­ћев те­ле­грам да то не чи­ни. Глав­ни раз­лог Ри­сти­ће­вог про­ти­ вље­ња по­вла­че­њу но­те сва­ка­ко су би­ли уче­ста­ли на­па­ди Ал­ба­на­ца. За Ср­би­ју је би­ло нео­п­ход­но да има стра­те­шки ја­ку гра­ни­цу са ко­је би мо­гла да се бра­ни.50 Ис­прав­ка гра­ни­це код Вра­ња ни­је би­ла мо­г у­ћа, али се срп­ска вла­да на­да­ла да ће се спо­р­на тач­ка код Пре­пол­ца ре­ши­ти у ње­ну ко­рист. Срп­ски ми­ни­стар Ри­стић због на­ста ­ле си­т у­а­ци­је од­л у ­чио је да упу ­ти но­т у пред­став­ни­ци­ма ве­ли­ких си­ла у Бе­о­гра­ду 30/18. ма­ја 1879, у ко­јој је из­ло­жио по­сле­ди­це ал­бан­ ских упа ­да у Ср­би­ју и ис­та­као не­за­ин­те­ре­со­ва­ност тур­ске вла ­де да ре­ши овај про­блем.51 Ри­сти­ће­ва но­та ни­је би­ла бла­го­на­кло­но при­мље­на, пред­став­ ни­ци ве­ли­ких си­ла ни­су до­зво­ли­ли да се из­вр­ши ис­прав­ка гра­ни­це утвр­ђе­не Бер­лин­ским уго­во­ром, ма­да су око врањ­ске гра­ни­це ми­шље­ња пред­став­ни­ ка би­ла по­де­ље­на. Из ита ­ли­јан­ских ди­пло­мат­ских из­ве­шта­ја ви­ди се да је став Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва био за ис­прав­ку гра­ни­це. Де­пре­тис у де­пе­ши упу­ће­ној Ве­ли­ни­ју са­ве­то­вао је да се во­ди ра­ч у­на око обе­ле­жа­ва­ња срп­ске гра­ни­це, да јој се оста­ве стра­те­шке тач­ке нео­п­ход­не за од­бра­н у од Ал­ба­на­ца. Ри­сти­ће­ва но­та при­ву ­к ла је па ­жњу ита ­ли­јан­ског ми­ни­стра Де­ пре­ти­са ко­ји се у то вре­ме са­ве­то­вао са ита­ли­јан­ским ам­ба­са­до­ри­ма у Па­ри­зу и Пе­тро­гра­д у. Дао је за пра­во при­т у­жба­ма Ри­сти­ћа у но­ти, али је ис­та­као да се Ита­ли­ја не би упу­шта­ла у ко­ра­ке ко­ји би би­ли су­прот­ни од­ред­ба­ма Бер­ лин­ског уго­во­ра. Пре­с уд­но је би­ло про­ти­вље­ње бри­тан­ских пред­став­ни­ка, 48

LV- 27 A – De­li­mi­ta­zi­o­ni di fron­ti­e­ra Ser­ba, doc.CCLVI­II; Мо­мир Са­мар­џић, нав. де­ло, 113. Мо­мир Са­мар­џић, Евро­па и обе­ле­жа­ва­ње гра­ни­ца Ср­би­је 1878–1879, 141; Con­fi­den­zi­a­le – DD – LX – per­te VI – gi­ug­no-lu­glio 1879, doc. 3139. 50 Мо­мир Са­мар­џић, Из­ве­штај срп­ског ко­ме­са­ра у Ме­ђу­на­род­ној ко­ми­си­ји за раз­гра­ ни­че­ње Ср­би­је о обе­ле­жа­ва­њу срп­ско-бу­гат­ске гра­ни­це 1879. го­ди­не, 126, 127. 51 Con­fi­den­zi­a ­le – DD – LX – per­te VI – gi­ug­no-lu­glio 1879, doc. 3077; MAE- Mo­sca­ti VI – Ser­bia – 1411 – Bel­gra­do 1. VI 1879; Мо­мир Са­мар­џић, Евро­па и обе­ле­жа­ва­ње гра­ни­ца Ср­би­је 1878–1879, 144, 145. 49

21

Profile for Arhiv Vojvodine

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Advertisement