Page 1

Introduksjon til undervisningsplanlegging PPU10-12, september 2010 Steinar Westrheim


Eit svært viktig utgangspunkt: Undervisning og læring er IKKJE det same

 Undervisninga er det læraren som gjer  Læringa er det eleven som må stå for  God undervisning kan sjølvsagt hjelpe læringsprosessen… … og dårleg undervisning kan hindre læring! http://www.youtube.com/watch?v=fBUxXzSrt_s

2


Planlegging av undervisning for læring  Planlegg og ha fokus på læring - det skal vere målet for undervisinga - ferske pedagogikkstudentar er ofte mest opptekne av seg sjølv!

 Må gjerast på ulike nivå og koordinerast - år, semester, emne, veke, time

 Planlegging bør føre til oversikt, struktur, mindre stress, betre undervisning og meir læring!


Didaktikk, undervisingskunsten, handlar om Den didaktiske trekanten:

Tre sentrale didaktiske spørsmål

 KVA?

Student

- faginnhaldet - pensum, emne

 KORLEIS? - arbeidsformene - aktivitetar og prosesessar

 KVIFOR? Lærar

Innhald

- pedagogiske grunngjevingar


Ulike planleggingsmodellar    

Modellar gjer det lettare å få oversikt og prioritere Dei forenkar framstillinga av verkelegheita Dei framhevar bestemte sider og skjuler andre Me skal i dag sjå nærare på tre modellar: 1. KVA KVIFOR KORLEIS

2. MÅL- MIDDEL

3. DIDAKTISK RELASJON


Enkel planleggingsmodell Time: Fag:

KVA

KORLEIS

KVIFOR

er pensum?

skal elevane lære?

skal dei lære dette og kvifor på denne måten?


Mål-middel modell (Tyler)  Måla kjem først og styrer metodar og vurdering  Krev ”målbare mål”  Tar lite omsyn til undervisning som prosess?  Blir eleven et objekt for undervisningsteknikk?  Overforenklande?  Har fått ny aktualitet med LK06 sine styrande kompetansemål!

Mål

Middel og metodar

Vurdering


Didaktisk relasjonsmodell ”Diamanten” (Bjørndal og Lieberg)  Her tar ein omsyn til mange fleire sider ved undervisingssituasjonen  Dynamikk og samanheng mellom alle faktorane - endring i ein kategori fører til endringar i dei andre

 Sentralt etter LK06: - eksplisitte kunnskaps- og ferdigheitsmål kjem først - fokus på vurdering for læring - innhald og arbeidsmåtar er ikkje sentralstyrt, men skal veljast og konkretiserast lokalt


G R U N N L A G E T

Planlegging av arbeidsøkt(er) Fag: Tema:

MÅL - frå diverse styringsdokument og planar

Elev/Gruppe:

Periode:

Didaktisk relasjonsmodell vurdering

elevforutsetningar

Tid:

læringsaktivitetar

rammefaktorar

Lærar(ar):

Kompetansemål: innhald

mål

Vurderingskriterium: Læringsmål

Elevforutsetningar

Innhald

Læringsaktivitetar

Rammefaktorar

Vurdering

Konkrete Ulik vanskegrad

Individ - Gruppe

Fagstoff Kjelder

Metodar - Arbeidsmåtar Gjeremål

Skulekultur. Læraren. Tid – Utstyr – etc.

Skildre måloppnåing Prosess – Produkt

G J E N N O M F Ø R I N G A

Refleksjon/Didaktisk vurdering:

Oppsummering (konsekvensar for vidare arbeid):


Didaktiske kategoriar å ta omsyn til  Mål

- kompetansemåla i LK06 må brytast ned til læringsmål

 Rammefaktorar

- hemmar eller fremjar prosessen: tid, utstyr, personell, kultur…

 Vurdering

- for læring?, av læring?

 Innhald

- pensum er ikkje detaljstyrt av LK06 og må utarbeidast lokalt

 Arbeidsmåtar

- metodar og metodikk er heller ikkje styrt av LK06

 Elev- og lærarføresetnader

- alder, kjønn, modning, kunnskap frå før, kultur, lærevanskar…


Generelle prinsipp for lĂŚringsaktivitetar ďƒź MAKVIS Motivere (eigarforhold) Aktivisere (aktivitet) Konkretisere (sansing) Variere (variasjon) Individualisere (tilpasse) Samarbeide (sosialisere)

ďƒź KAMPVISE Konkretisering Aktivisering Motivering Progresjon Variasjon Individualisering Sosialisering Evaluering


Kjelder ďƒź Helle, L. (2006). Rom for handling. Oslo: Universitetsforlaget. ďƒź Lyngsnes, K. og Rismark, M. (2007). Didaktisk arbeid. Oslo: Gyldendal.

PPU_undervisningsplanlegging1012_2010  

PPU10­12, september 2010 Steinar Westrheim Undervisninga er det læraren som gjer Læringa er det eleven som må stå for God undervisning ka...

PPU_undervisningsplanlegging1012_2010  

PPU10­12, september 2010 Steinar Westrheim Undervisninga er det læraren som gjer Læringa er det eleven som må stå for God undervisning ka...

Advertisement