Page 1

PPU 10-12 3. samling 11. november 2010:

Motivasjonsteori:

Maslo w


Ulike perspektiver på motivasjon… • Behavioristiske perspektiv på motivasjon • Kognitive perspektiver på motivasjon • Humanistiske motivasjonsteorier 2


Humanistiske motivasjonsteorier vektlegger at mennesket … • Er selvstendig, menings- og frihetssøkende. • Er rede til å ta ansvar. • Har innebygget beredskap for sosialt liv. • Har behov for å være aktive, prestere og være til nytte for andre. • Mennesket har tillærte eller medfødte behov. 3


Behovsteorier‌ Å forklare handlinger ut fra behov er en av de eldste og mest utbredte oppfatningene om motivasjon. Motivasjon for ü dekke behovene,komme tilbake i likevekt. 4


Sentralt begrep:

BEHOV

5


Summespørsmül 2 og 2 i 2 minutt:

BEHOV Hva er det egentlig? Definisjoner? 6


• Ordboken • TheFreeDictionary • Wikipedia

7


• Behovenes styrke og dominans varierer fra individ til individ. • Behovene kan oppstå både som følge av ytre påvirkning og indre ”mangel”. S A M S P I L L

personlighetstrekk

situasjon

Alle behov kanaliseres gjennom et filter av refleksjon og vurdering

8


Maslows behovspyramide … • Maslow prøvde å finne grunnleggende, universelle, behov hos mennesket. • Ville forklare grunnleggende fellestrekk ved atferd. • Maslow må ikke overforenkles! • Maslow kom fram til en todeling: Mangelbehov Vekstbehov 9


Mangelbehov • Grunnleggende fysiologiske og sosiale behov • Behovet er tilfredsstilt – drivkraften svekkes

Vekstbehov • Behov knyttet til utfordringer og utvikling • Tilfredsstillelse fører til forsterket behov (”vil ha mer”)

10


11

Steinar Westrheim 2009


Behovspyramiden: • De 5 nivåene i hierarkiet bygger på hverandre. • De grunnleggende behovene må i stor grad være dekket før vi begynner å tenke på neste. • Grenser/ regler er viktig for trygghetsbehovet. • Å kunne gi er en viktig del av det sosiale behovet. 12


• Behovet for anerkjennelse og respekt (status) innebærer både å mestre, å være noe i egne øyne, men også i andres øyne. • Selvrealisering krever ofte langsiktige mål. • Viktig å forstå forskjellen på mangelbehov og vekstbehov.

13


• Anerkjennelse av eleven og anerkjennelse av det eleven gjør er to forkjellige ting. • Både hjem og skole er viktige aktører. • Klassemiljø er en sentral faktor. • Elevene må tilbys varierte, realistiske og tilpassede utfordringer. • Maslow selv lanserte ikke figuren behovspyramiden. 14


Å observere motivasjon… Vi mener ofte at motivasjon er observerbar. Vi sier: ”Elevene gikk løs på oppgaven, og de var motiverte for å finne…”. Hva med han eller hun som IKKE går løs på oppgaven. Kan de være motiverte? Hva kan i så fall være deres motivasjon? 15


Tenk tilbake pü din egen skoletid: Hva fremmet motivasjon hos deg? Hva hemmet din motivasjon? Hvilke sider ved lÌrerrollen mener du fremmer motivasjon? Hvilken betydning har medelever for motivasjonen? Prøv ü sette de ulike svarene du kommer fram til i sammenheng med teori om motivasjon. 16


Husk… Atferd oppstår som følge av samspill mellom egenskaper i personen, og egenskaper ved situasjonene som personen er i. Det finnes mange forklaringer for hvorfor elever gjør som de gjør!

17


Konsekvenser for skolen: • Læren må reflektere over elevens ulike handlingsmønster. Ha kunnskap om motivasjonsteori. • Ha knekkebrød i skapet…. • Elevene må lære og øves i læringsstratgier. • Gi elevene kjennskap og eierskap til vurderingskriterier… • Hjelpe elevene å sette personlige og realistiske mål.

18


• Læreren må kjenne elevene. Vite hva de er opptatt av og interesserte i. • Læreren må kunne vekke elevenes nysgjerrighet. • Læreren må være engasjert.

19


• Finne årsaken til at elever bråker, eller handler uhensiktsmessig. • Skape og vedlikeholde et trygt og inkluderende miljø. Systematisk klassemiljøarbeid. • Gi ros og oppmuntring! Konstruktive tilbakemeldinger. • Påvirke elevenes fortolkningsmønster. • Gi oppmerksomhet ved mestring. • Gi elevene tro på at innsats er lønnsomt. • Gjøre bruk av modeller.

20


• Samarbeid hjem – skole. Elevene må/bør komme til oss i ”forskriftsmessig stand”. • Elevene må få medbestemmelse. • TPO og differensiering for å oppnå følelse av kompetanse. • Unngå konkurranse og sosial sammenligning. • Arbeide målrettet med de som skulker, eller virker likegyldige. 21


Ved å bygge selvtillit og selvfølelse legger vi også til rette for motivasjon…

Jeg er unik! Ingen er som meg! Jeg har verdi! Jeg er god nok! 22


En skoledag bygget på TOMAS – prinsippene… • • • • •

Trygghet Omsorg Mening Ansvar Støtte

23


Noen flere praktiske tiltak… Involveringspedagogikk

Hemmelig venn arbeidsplaner… Igangsette fadderordninger

”banking time” Lytte t i l e l e ve ne og reflekte re over de t du hø rer skape fellesskapsklassemøte følelse

Dryssa stjerner

SE

Samtaler; formelle og uformelle

Vise engasjement

elevene 24


• Om MOTIVASJON i tidsskriftet Pedagogisk Profil • Finn ut hva KUNNSKAPSLØFTET sier om motivasjon. Bruk søk funksjonen på nettet. SKRIV! DISKUTER!

25


Repetisjon: En liten snutt…. Håper du nå er motivert til å lære mer om motivasjon, og legge vinn på å motivere dine elever,- i ”ditt” klasserom. Lykke til!

26


Kilder: Bergkastet og Hansen (2009): Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter: En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Helland og Aarre (2007): Samfunnskunnskap 8. Danmark: Damm & søn Illugraf.dk: Tegning av behovspyramiden. Hentet november 2010. Imsen, G. 2005): Elevenes verden. Oslo: Universitetsforlaget. Lillemyr, O.F. (2007): Motivasjon og selvforståelse. Oslo: Universitetsforlaget. Skaalvik & Skaalvik (2005): Skolen som læringsarena. Oslo: Universitetsforlaget. 27

PPU 10-12 Motivasjon  

ElisabethLundervold PPU 10-12 3. samling 11. november 2010: Motivasjonsteori: •Behavioristiske perspektiv på motivasjon •Kognitive perspekti...

Advertisement