Issuu on Google+

OPPDRAG - Diskurs Vurdering av undervisningskvalitet Kven kan vurdera undervisning og korleis? • • • •

Tilfeldige grupper på 5 Gruppa vel ein ordstyrar som syrgjer for at alle kjem til orde etter tur Gruppa prioriterer nivåa – kva som skal diskuterast fyrst og sist Gruppa leverer eit enkelt, felles notat som oppsummerer diskursen (til Aashild)

På systemnivå

Forankra kompetanse: Organisasjonskultur, verdiar og normer, åtferdsmønster, tenkjemåtar, sosialiseringsprosessar, erfaringsoverføring, m.m….

På gruppenivå

Relasjonar mellom individ, det vi kan gjera saman

På individnivå

Det kvar einskild tilsett veit, kan og får til


OPPDRAG