Page 1

OPPDRAG - Diskurs Vurdering av undervisningskvalitet Kven kan vurdera undervisning og korleis? • • • •

Tilfeldige grupper på 5 Gruppa vel ein ordstyrar som syrgjer for at alle kjem til orde etter tur Gruppa prioriterer nivåa – kva som skal diskuterast fyrst og sist Gruppa leverer eit enkelt, felles notat som oppsummerer diskursen (til Aashild)

På systemnivå

Forankra kompetanse: Organisasjonskultur, verdiar og normer, åtferdsmønster, tenkjemåtar, sosialiseringsprosessar, erfaringsoverføring, m.m….

På gruppenivå

Relasjonar mellom individ, det vi kan gjera saman

På individnivå

Det kvar einskild tilsett veit, kan og får til

OPPDRAG  

Forankra kompetanse: Organisasjonskultur, verdiar og normer, åtferdsmønster, tenkje- måtar, sosialiseringsprosessar, erfaringsoverføring, m....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you