Page 1

Litt meir om motivasjon PPU1012 – november 2010 Steinar Westrheim


Læraren kan påverke begge desse

Motivasjon

Læring

 Ein god start er å vere motivert og entusiastisk sjølv det smittar lett!


Kva er motivasjon? ”Det som forårsaker aktivitet hos individet, det som holder denne aktiviteten ved like, og det som gir den mål og mening” (Imsen 2005, s. 375) Handlar mykje om kjensler - glede, smerte, lyst, angst, meistring, status, prestering, behov, ambisjonar…..

Men også om mykje meir - verdiar, erfaringer, sjølvoppfatningar, forventningar, andres meninger, kulturelle faktorer, det som er ”in”……

Motivasjon IKKJE enkel matematikk! 3


Gjensidig p책verknad

4


Elevundersøkinga 2009 Motivasjon:  Elevane på 5. trinn oppgir oftare at dei likar skolearbeidet godt samanlikna med elevar på 10. trinn  Elevane på 5. trinn er mest interessert i å lære på skolen, mens elevane på 10. trinn rapporterer lågast grad av interesse  Elevane i dei lågare trinna rapporterer at dei gjer leksene sine i fleire fag enn dei på høgare trinn. Elevane på 5. trinn oppgir klart oftare å gjere leksene sine enn elevane på Vg3  I underkant av 55 prosent av elevane på 5. trinn seier at dei svært ofte eller alltid følgjer med når læraren snakkar. I underkant av 30 prosent av elevane på Vg3 svarer det same http://www.udir.no/Rapporter/Elevundersokelsen-2009--en-undersokelse-avresultatene/

 Kva er det som skjer? Kvifor fell motivasjonen med stigande alder?  Kva kan gjerast?


Ulike perspektiv pü motivasjon Behavioristisk perspektiv - straff og belønning

Humanistisk - Maslows behovshierarki

Kognitivt - Piagets ubalanse - attribusjonsteori (ĂĽrsaksforklaringar) - prestasjonsmotivasjon

Sosiokulturelt - deltaking og identitet motiverer 6


Ytre og indre motivasjon Ytre motivasjon - aktiviteten skjer fordi individet ser utsikter til å oppnå belønning (eller straff) som eigentleg ikkje gjeld saka - kan også vere plikt

Indre motivasjon - aktiviteten skjer på grunn av interesse for saka eller handlinga i seg sjølv

- det er kjekt eller meiningsfullt

7


A-motivasjon  Indre og ytre motivasjon har begge ei hensikt eller retning  A-motivert åtferd er utanfor eleven sin viljestyrte kontroll - situasjonar blir då opplevd som «stabilt ukontrollerbare», jamfør attribusjonsteori i morgon

 Eleven kan då ikkje styre åtferda i ein bestemt retning  A-motivasjon kan vere lært hjelpeløyse - elevar som gir opp fordi har erfart at ”det nyttar ikkje” - jamfør http://www.elevsiden.no/motivasjon/1098312792

 Dette påverkar sjølvsagt eleven sitt sjølvbilete! 8


Nokre personlege erfaringar  Entusiasme og iver smittar lett  Bli kjent med elevane og ta utgangspunkt i saker dei er interessert i  Godt arbeid kan av og til fortene belønning  Ros blir elevar og folk flest aldri leie av  Variasjon kan skape motivasjon  Det uvanlege er enda betre – det skaper i tillegg minne - http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/148342/

 Kva har så de gode erfaringar med?


Når motivasjon er vanskeleg -

kan me trøste oss med at det også kan vere skummelt å vere overmotivert, i følge Freddy Kjensmo

http://www.youtube.com/watch?v=aVjhN-e8wd4

10


Kjelder ďƒź Imsen, G. (2005). Elevens verden. Oslo: Universitetsforlaget.

motivasjon_PPU-2010  

PPU1012 – november 2010 Steinar Westrheim Motivasjon Læring Ein god start er å vere motivert og entusiastisk sjølv ­ det smittar lett!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you