Page 1

Aján lás A

VERTEL JÓZSEF EMLÉKALBUM

MEGJELENÉSÉHEZ

A

M

integy negyedszázadon át a mûvészeti alap grafikus lektoraként Vertel József grafikusi pályájának bennfentes ismerôje és méltatója voltam. Majd nyugdíjazásom után a Magyar Posta zsûrijének állandó megbízott mûvészettörténész tagjaként voltam tanúja a Vertel-féle bélyegmûvészet kiemelkedô szakmai sikerének. Bélyegmûvészetünk nemzetközi viszonylatban a legjelesebbek között foglal helyet – ideje, hogy Vertel a hazája részérôl is méltánylásban részesüljön, legalább Posthumus emlékezéssel, mivel ez életében nem történt meg!

bélyegtervezés esetében az alkalmazott mûvészetnek olyan fajtájáról van szó, amely néhány évtized óta fokozódó jelentõséggel bír, amely kicsinysége ellenére hozzájárult és egyre nagyobb felelõsséggel hozzájárul a modern világ képének kialakításához. A mûvészet terén érzett felelõsséggel olyan bélyeget kívánunk alkotni, hogy az méltó legyen a magyar bélyegek eddigi hírnevéhez. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy a bélyeget, hazánk névjegyét olyan sajátos, korszerû, mûvészi nyelven formáljuk meg, hogy a világ bármely táján kultúránknak, életrevalóságunknak méltó hírnöke legyen.

SUPKA MAGDOLNA

VERTEL JÓZSEF

Recommendation FOR THE PUBLICATION OF THE

"JÓZSEF VERTEL MEMORIAL ALBUM"

S

A

s the graphic art instructor of the

Art Fund for almost twenty-five years, I was a connoisseur of the graphic art life work of József Vertel and gave several appreciations thereof. After my retirement, I could follow the great professional success of his stamp art, as I was the permanent art historian delegate of the jury of the Hungarian Post. On the international field, our stamp art belongs to the most excellent ones. It is high time that József Vertel should receive an appreciation on behalf of his country as well – which did not happen in his life – even if in the form of a posthumous commemoration. MAGDOLNA SUPKA

A bélyegtervező grafikus

tamp designing is a kind of applied art that has achieved an ever-increasing importance for some decades and has contributed to forming the image of the modern world and also does it with much responsibility even now, in spite of the small size, of the stamp itself. Assuming responsibility in the field of art, we intend to create stamps to be worthy of the fame achieved by the Hungarian stamps so far. At the same time we do our utmost to form the stamp, the calling card of our country, in such an individual, up-to-date artistic language that it should be the herald of our culture and vitality in any part of the world. JÓZSEF VERTEL


B

érzékelhetjük. És ez a laza, sûrû, vagyis mindig a jelentés diktálta

H

szabály szerinti vonalrend az õ személyes jelenléte, az õ vonal-

the meaning, is his personal presence, his own line-conception.

koncepciója. Ez a vonalkoncepció tárgyát tisztelõ, de nem tárgyat

This line-conception is respecting but not serving its subject, he does

szolgáló, nem hivalkodik személyességével, hanem az ábrázolási törvé-

not show off his personalities, but makes a face, a flower or any other

nyek ismeretében, azok segítségével tesz érzékletessé egy-egy arcot,

motif expressive with the help thereof. The stamp-collector will not

virágot, vagy más motívumot. Nem csalódik a bélyeggyûjtõ, ha az

be disappointed if he puts his stamps under the reading glass because

õ rézmetszésû bélyegeit teszi nagyítóüvege alá, mert annak szépen

their beautifully drawn lines have the effect of almost the intimacy of

motivált vonalbeszéde szinte a személyes kapcsolat

a personal relationship.

élyegrajzai mindig igen finoman és árnyaltan motiváltak. Ha nagyítóüveg segítségével nézzük az általa tervezett bélyegek belsõ rajzát, az apró vonalacskák gazdaságos jelentésrendszerét

is stamps are always very finely drawn and tinted. If the inside drawings of his stamps are observed through a reading glass, the economic meaning system of the tiny lines

can be perceived. And this loose or close line-order, always directed by

közvetlenségével hat.

Gyula Kovács Kovács Gyula

M

Zoltán fejlesztették a hazai bankjegy és az újabb réznyomású bélyeg

T

elõállítását. Az ottani termékeny korszakát idézi a kivitelezésre ugyan

the production of the Hungarian bank note and of the new copper-

nem került II. Rákóczi Ferencet ábrázoló bankjegyterve.

plate printed stamp. His fruitful period there is recalled by his bank

Az átgondolt grafikai munka, a klasszikus rézmetszés és rézkarc

note design showing Ferenc Rákóczi II, though it was not realized

az évtizedek múltával is munkásságának kísérõje.

finally. The well-considered graphic work, the classical copperplate

unkásságának alakulására meghatározó a Pénzjegynyomdában eltöltött idõ. Viszonylag fiatalon kapcsolódott be abba a jeles alkotómûhelybe, amelynek vezetõi Horváth Endre majd Nagy

Molnár László

he time he spent in the Banknote Printing House was determinant for the development of his life work. He was relatively young when he joined the excellent creative community

lead by Endre Horváth and later on by Zoltán Nagy, who developed

engraving and etching are also a part of his activity after long decades. László Molnár

18


19


A

komponálás tulajdonképpen a figyelemvezetés mûvészete, amelynek segítségével a mûvész a nézõ szemét a lényegre tudja irányítani. Itt beszéljünk kissé részletesebben a mozgó jelenségek, sporttémák komponálásáról. Nehéz feladat elõtt áll a grafikus, amikor mozgást mozdulatlan formákkal kell érzékeltetnie,

éppen ezért a cselekmény legjellemzõbb pillanatát kell megragadnia. Egy pillanatba kell belesûrítenie mindazt, ami az egész cselekményt jellemzi. Ehhez elõbb a kiválasztott sportág, majd a sportágon belül a legkifejezõbb mozgás tanulmányozása szükséges, mely rendszerint az edzõpályán zajlik. A részletek megrajzolása gyakran modell után történik. Természetesen az elképzelt sportmozgást eredeti helyzetében soha nem lehet beállítani, képzeljük el, hogy a futó vagy ugró atlétánál ez milyen körülményes lenne. Mint segédeszköz számításba jön még a film és a fotó, ezek is a sportág közelebbi megismerését segítik elõ. Vertel József

C

omposing is actually the art of carrying attention by which the artist is able to focus the viewer's eyes on the essence. In this respect, let's speak a bit

about composing moving events, subjects of sports. The task of the graphic artist is rather difficult, as motion has to be suggested with motionless shapes, thus the most characteristic moment of the action has to be caught. He has to concentrate all characteristics of the action into one moment. Thus, it is necessary to study the selected branch of sports and then the most expressive motion thereof in the course of the trainings. Drawing the details is generally carried on with the help of a model. The envisioned sports motion can, of course, never be set in its original position; let's imagine how complicated it would be in the case of a runner or a jumper. Furtheron, we can use films and photos as help that also assist us in getting closer to the different branches of sports.

24

József Vertel


25


A

mûvész bélyeggrafikai munkásságában igen jelentõs helyet foglal el a sport: a Helsinkitõl kezdve szinte minden olimpiára, labdarúgó világbajnokságra (az angolok

elleni emlékezetes gyõzelem után 6:3 címmel) készített bélyeget. Legkedveltebb alkotásai közé tartozik a moszkvai olimpiára készített bélyege, melyen két nekiiramodó futót látunk. De ott vannak bélyegein a vívók, a többi labdajáték képviselõi, a vízi sportok ûzõi is. Szalóki Szabolcs

26


S

ports take a very important place in the stamp-graphic work of the artist: beginning from Helsinki, he made stamps for almost all of the Olympic games, football world-cups (and

also following the memorable victory against the English, entitled “6:3â€?). One of his favourite works is the stamp made for the Moscow Olympic Games showing two runners just dashing forward. Fencers, competitors of other ball-games and of the water sports are also represented on his stamps. Szabolcs SzalĂłki

27


V

égig a Dunán. Személyéhez, mûvészi alkatához talán legkö­ zelebb áll a Duna mint téma, amely hûséges kísérõje életének és munkásságának. A Duna Bizottság 1967-ben Budapesten

megrendezett XXV. ülésszaka alkalmából kibocsátott bélyegek grafikái ismételten hangsúlyozzák a folyam európai jelentõségét. A dunai országok: Ausztria, Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia, Bulgária, Románia, Szovjetunió meghatározói a földrajzi térségnek. A Duna menti országok zászlói és hajói együttes kifejezõi a folyam jelentõségének... 1977-ben megjelent bélyegblokkján ismételten a Duna, a transzkontinentális víziút – a Duna-Majna-Rajna-csatorna – és a tizenegy ország zászlója több mint szimbólum, élõ földrajzi valóság. A grafikai megfogalmazás egyértelmû, s a zászlókon túl a nevezetes Danubius-kút is jelképe a Dunának, a belétorkolló folyóknak. Új mind grafikai ábrázolásában, mind a folyó vonatkozásában az 1981-ben megjelent 150 éves dunai személyszállítás-sorozat. A gondolat, hogy az elõbbi sorozat dunai országok városait ábrázoló bélyegeinek felhasználásával, mint bélyeg a bélyegen jelenik meg, ismételten kifejezésre juttatja a folyam összekötõ szerepét. Molnár László

A

ll along the Danube. His most favourite subject suiting

it's again the Danube, the transcontinental waterway – the

his personality and his make-up as an artist is perhaps the

Danube-Main-Rhine channel – and the flags of the eleven coun-

Danube being a faithful attendant of his life and activity.

tries that are more than symbols. It is the geographical reality. The

The graphics of the stamps issued on the occasion of the 25th session

graphical composition is clear-cut and beside the flags, the famous

of the Danube Commission held in Budapest in 1967 repeatedly

Danubius well is also the symbol of the Danube, of the rivers flow-

emphasize the European importance of the river. The Danubian

ing thereinto. “The 150-year old Danubian passenger transport”

countries: Austria, Czechoslovakia, Hungary, Yugoslavia, Bulgaria,

set issued in 1981 is new in its graphical representation and in its

Rumania and the Soviet Union are determinants of this region.

showing the river. The stamps of the previous set representing the

The flags and ships of the Danubian countries together embody the

towns of the Danubian countries are used here appearing as “stamp

significance of the river… On his block of stamps issued in 1977,

on the stamp”, repeatedly outlining the linking role of the river. László Molnár

34


35


M

legszélsõ utcája volt, 1922-ben. És az enyém és a korombéli srácoké

I

volt itt minden a Rám-szakadéktól a Dunáig. Emlékezetbõl le

we had the whole land from the Rám-szakadék to the Danube.

tudom rajzolni bármelyik részét ennek a vidéknek. Ahogy gyerekként

I can draw any part of this region from memory. It was determi-

megismerkedtem a tájjal, az meghatározó erejû volt, s programot

nant as I got acquainted with this land as a child and it gave me a

adó egész életemre. Bejártam Európát a Peloponnészosz-félszigettõl

programme for my whole life. I have been all over Europe from the

a fjordokig, mégis úgy érzem, ez a legszebb... Különösen a Visegrád

Peloponnesos peninsula to the fjords, but I still feel that this is of the

és Dömös közötti szakasz. Itt olyan impozáns magasságok és zord-

utmost beauty… Mainly the area between Visegrád and Dömös.

ságok találhatók, olyan ünnepélyesen találkozik a nagy vízfelület az

There are so impressive bleak heights here and the immense water

erdõkkel, hegyekkel, hogy ez a legizgalmasabb része a Dunakanyarnak,

surface meets with the forests and mountains so solemnly, that this

s nincs is az országban több ilyen természeti jelenség.

is the most exciting part of the Danube-bend and there is no other

indig vallottam, hogy a Dunakanyar szépségeivel szemben én határtalanul elfogult vagyok. Itt születtem a Szõke patak túloldalán, a Duna utcában, ami akkor még a falu

Vertel József

have always declared my being extremely prepossessed towards the beauties of the Danube-bend. I was born here on the other side of the brook Szõke, in Duna street, when it was the last

street of the village, in 1922. And by that time, my friends and I,

similar phenomenon of nature in the country. József Vertel

L

ben is. Dömös Barátainak Köre elnökeként nagy része van a község

T

kulturális fejlõdésében, a Dömösi Galéria 1976-ban történt meg-

Friends, he plays a great role in the cultural development of the

alapításában. Az ott folyó képzõmûvészeti ismeretterjesztõ munkában

village and in the establishment of the Dömös Gallery in 1976.

azóta is tevékeny részt vállal. Ennek egyik kézzelfogható eredménye

He is still taking active part in the fine art educational work car-

volt az a kiadvány, amely Szobrászok, festõk, grafikusok Dömösön

ried out there. One tangible result thereof is the publication entitled

címmel 1987-ben látott napvilágot.

“Sculptors, Painters, Graphic Artists at Dömös” published in 1987.

apjain gyakran megjelenik a Dunakanyar, Dömös és Visegrád panorámája. ... A szülõföld szeretete nemcsak grafikáin nyilvánul meg, hanem az általa önként vállat közéleti szereplés-

Soós Imre

he views of the Danube-bend, Dömös and Visegrád often appear on his works… His love of his birthplace shows itself not only on his graphics but also in his role undertaken vol-

untarily in public life. Being the chairman of the Circle of Dömös'

Imre Soós


Vertel József a bélyegtervező grafikus  

Nagy örömmel ajánlom figyelmébe a Vertel József grafikusművész munkásságát bemutató emlékalbumot. Öröm ez azért, mert egy olyan kivételes em...

Vertel József a bélyegtervező grafikus  

Nagy örömmel ajánlom figyelmébe a Vertel József grafikusművész munkásságát bemutató emlékalbumot. Öröm ez azért, mert egy olyan kivételes em...

Advertisement