Page 1

ZYNQEIH-EniMEAEIA KEIMENQN

niEP IAMOYEA

OIKOAOriKO MANICPEITO

ANAPOMEAA ) oeipa


OIKOAOrlKO MANIFESTO


ANAPOMEAA

ocipd-4 STN0ESH - EHIMEAEIA KEIMENQN

TOO TTpuT^TUTtou: Les 6cologistes Copyright 1977: Nouvelles fiditioas Marabout Copyright yidt TTJV £XX7)vix7) Y^^oaa: ANAPOMEdA

niEP SAMOYEA

OIKOAOriKO MANIOEZTO TI EINAI KAI TI 0EAEI H OIKOAOriA META*PA2H

3607744, 3620889, 8824965

ANAPOMEAA


OIKOAOTIKO

MANIFESTO

T( elvcci xai TI S^Xei Y} oixoXoyia

rpa(X[xevo dbto paa 6(j.aSa, obio TOU<;: Mitpic, AaX6vT (uTio^irjcpto TOU oixoXoyixou xivr)[xaTOi;CTTII;T(j.7j(xaTtxs<; (3ouXeuTixs<; exXoye<; TOU 1976 xaiCTT!<;Sy)jj.oTixe? exXoysc; TOU 1977 CTTO riapicri), Mariette xal Michel Gerber, Pascal Tourbe, Bernard Charbonneau, Francoise xal Michel Chanial, Solange Fernex, Jean-Pierre Dupuy, Laurent Samuel, Roland de Miller, Daniel Steinbach, Yves Gautier, Gilles Klein, Edouard Kressmann, Antoine Waechter. auT% T% ofJiaSac; ^Tav 6 II tip TIOU, e£ama<; TOU TCEpiopicrptsvou ^povou, avaYxaaT7]X£ va Tcapei. optajxeve^ To(3ouXie<; Trspa aTio TO epyo TOU o>i


KATAAOFOE TON OMAAQN HOY EYMMETEIXAN ETH EYNTAEH TOY OIKOAOriKOV MANJ*ESTOY

Oi

aSa IIapi(noO)

OtxoXoyta xai e "Evwcrv] Aoa<ptlXa?7)<; T% 'Ax-rij? Audois Oi <X>(Xoi -rij? F^? (6[idcSa TOU Caen) 'EmTpoTtY) HpoaTauiai; TTJ<; 'Axrv)? Aquitaine Eupwroxi'xv) OixoXoyixT) Apaoy) (EGOROPA) Oi <t>tX<H -r^? r^? (ofzaSa TOU Val d'Oise)

01 OiXoi -rij? r^? (o^iaSa TOU Peney) Oi OiXoi T^? F^s (cnjvTovitTTixi


ATO AOriA ETON ANAFNOSTH

xal

TOU k tit xct|xcv6 aUTO

XoTpeia TTJ^ TcapaYwy^? JvTooif)CTT^JSouXeid, Texvoxparla, roG pdXou ToG Kal napdXXv]Xa x«P<4?ouv T& Six6 TOU? ax^Sio Yia (iiav 5XXv] xoivtovla.

AVTO TO fiifiAio de yodgrrjjxe negicnaaiaxd. AIOLTVnwvei dndyeig xoiveg ae noM.ovg oixotoyicneg, Tig eniQQoeg noi) eyow vnoaTei, TTJ dqdarj Tovg, xaOcag xal Tig uoQ<peg dgydvcoayg nov e%ow enihefei. Zxonog TOV dev elvai hoinov vd e^rjyrjaei ex TCOV TTJ OTaarj, noi) Bo. xftaTrjaow ol oixotoyiOTIC; flovfovTixeg exAoyeg TOV 1978. "Orav TSfoicoae r) avyyqa(pri avrov TOV /3t/3A«w (TOV 'lovvr] TOV 1977), ueQixol elyav rjdr) dno<paolaei vd xaTefldaow vnoy>r]<piovg xal cfAAot fjTav oXoxkrjQWTixd dvriOTig IxXoyeg. TJoAAot tjrav dxoua dvanoydi. 'AXXd, eiTe us TOV era ehe us TOV ctAAo TQono, ol olxoXoyiaTeg 6d elvai naQOvreg. &d QI£OW 6'Ao TO /Sdoog Tovg ard Ivegyeiaxd xal nvQrjvixd Ta, yiaTi avrd elvai ol Touelg-xAeidid nov 6d aow TO ueMov uag. 'Ava<peQouaaTe ehd%t,OTa OTig a%eaeig TOJV olxoXoyiaTtav ue Tig noAiTixeg xal xoivwvixeg dg/yavwaeig. IlgdyuaTi, exTog and ueQixeg andvieg neQinTcbaeig, ri nQo^rjuarixij Tovg elvai ^evrj ue TTJ dixr) uag, yiaTi eueig duqtiaprjTovue TO nfadaio Tfjg AaTQsiag Tfjg noQayooyfjg xal Tfjg f)iour)%avlag ueaa (no onoio xivovvrai. Ol noXiTixeg xal xoivwvixeg ogyavclxreig 6d ngenei vd unovv OTO %<Sgo Tfjg oixotoyiag xal vd Oeaeig, noi) Myo-nokv 6d avunlmow ue Tig

ii


ei; pa;, ndva> OTO. ffvyxexgi/teva de^ara. ZTTJV neavrfj xdde aweQ-yaaia da slvai dwarrj. "Hdrj vnaQxow OQiafjteva naqadeiynara ritoiat; awsgyaalas. Hot 6d xaTa^ei TO xivrjfid //a?; 77a>£ 6d dgde; 0d fids TO net TO peMov. Aev sifiaaTe owe OVTE pdvTeis. ITotd peaa 6d ; As 6d rd Pydlovpe dno TO xetpdfa Od rd PQOVV avTeg xal avrol, nov 6d nuarovv xal &d dycoviarovv (ta£i pag. ©e^ovfie vd fiaCixoTioirjdovfie °Xl <***) P<*ar) Tfjs fiovoMixoTrjTa? xal Tfjs ogdodoSfatS, dXXd arfi (idar) TOV asfiaafjiov T&V TCOV xal Tfji;

'H oi

'H

UTro^ng^i.o-nQTa TOO Peve NTUJZOV CTT'K; exXoyeg TOU 1974, y) Trapouaia TWV otxoXoCTTI<;TCEp^epeLaxs^TOU 1976, xal iSicoi; Ta TIOU TreTU^av rdc ((Ttpaatva)) i};y]cpoOTII; STJ^OTIXE? sxXoyet; TOU MapTY) TOU 1977, v TYJV npoaoyy) TOU xoivou. '0 TUTCO^ s'StvE <ruyva stx6va TWV oLxoXoyLdToiv TCOU Sev avTOCTroxpivoTav CTTTJV 7rpay(j.aTLXOT7jTa. IIoXXol avOpcoTiot, pXeTTOUV, axopia xal cry)[zspa, TOU<; o[xoXoyt,CTT£<; aav upoaraTS? TWV aypicov TOTTIWV, TCOV SsvSpwv, TWV XouXouSioiv xal TWV [iixpcov TiouXiaiv — Ttpayfia TTOU slvai CTMaTO w<; Iva (3a6[z6. Touc; pXeTtouv ETTIO-TJI; tiav 6pxicr[ievouc; e/0poui; svo? TioXuxscpaXou TEpaTOi;, TYJ<; ((fj.6Xuva"yji;)), fie TO ja.uaX6 TOUI; 7iEpi.<TCT6Tspo aTa y_aP~ Tia xal fit; axaSapaiE;; TWV trxuXwv cnra Trapa crTa a7r6pXY)Ta TCOV spyoaTao-twv (TTI? xal T<X 7toTa[j.i.a, xal CTTOV TETpaaiOuXixo fi6Xu[3So Y) TO OEI.OUXO avuSptTT) 0T7]v aT[J.6(T9atpa. "OTav o[icoc; [j,a6a[vouv 8Ti 01 otxoXoyLCTTec; avTiTi6evTai CTTOUC; 7njpY)vixou<;CTTa0[xoui;,CTTOCauTOXtvyjTa CTTO xsvTpo TWV TioXswv,CTTOVuTCepuXy)6uCT[x6,CTTOU<;oupavo^uaTEi; xal CTTI<; xapTeXe? TWV UTtoXoytCTTCov, avapcoTtouvTat, Tt sy_ouv 8Xa auTa [J.e TTJV oixoXoyta xal ^o^ouvSTI ot «7tpacnvoi» OeXouv va yupttrouv TYJV av6pa>CTTO MeCTaitova vj CTTYJV STCOXV) TCOV CTTUTjXaicov. oT^Ta, 8Xei; auTe? ol 7tpOTaCT£t<; TOU<; xal a^vjjAaTi^ouv £va CTUvoXo. Elvai aSuvaTO va TI?CTUfATruxvcoCTOuptsae i3

12


ypa[A[AE? r) as piepixe? evTUTCtoaiaxe? 96p[AOuXe?. yj SofAY) TOU? elvai aTcX?) xal xaTavoTjTY] aTco TOV xa6sva, dpxEt va I^EI X[yyj UTCOJAOVT], xal £S(co? va e'xei droxXXayei arco tic; TcpoxaTaXTjtj/Ei? TOU. AUTO TO (Aixpo (3i(3Xio [ATCopei va povjOyjcrei, TOV dvayvaKTTY) va upoxwpTjcyei Tcp6? auTT) TYJV xaTeuOuvcnq. Aiafid^ovTa? TO TcpeTCEi va roxpei u^tJ'T) TOU 6 dvayvMCTTY)? STI dx6[Aa xal TTpo(3Xrj[AaTa 6Tcco? ol dxaOaptris? TWV axuXuv xal Ta TCETajAEva x*pfid SEV [ATcopouv va Xu6ouv — E^aia? -rJjv £7te[j.paairj TYJI; aCTTUvofita;;, (/^Tpo dtpo^ xaTaTtiewTixo — Ttapa [/.6vo (/I pi^iXE? dXXayeg TroXEoSoi^ta xal OTOU? Tp67rou^ xaTavaXcoiTi]!;. 'H £a>7) <TT6 Meaaiwva,CTTYJVITTOX'') foiv FaXaTciv CTTOUC; TrpoiffTOpixoui; xp°vou? tfffax; va pi^jv 9)Tav xal 6<ro aaxrl(i''l 5<ro -njv TC£piypa9ouv Ta axoXixa pt^Xia TYJ? 'IffTopiag. 0a TcpeTtsi ETTiffY)^ va avapa>TT)9ou[A£, (zrjTCCo^ ol TtavouxXsi; xal 01 Xifzoi, yia TOU? OTTOIOUI; iyouyis dxouffEi T^wa xal Toaa, 6<p£iX6Tav <re TE^vixec xal xoivcoviXE;; dXXaye<; TTOU E9apfj.6CTT7)xav Trpowpa xal X W P^ ^0X6 (TXE^1*]. 'Ev TtaffEi TCEpiTrraxrEt, yia (Aai; TOUI; oixoXoyiCTT^? SEV urcapxet 6e(xa ETriaTpoipri? T^? xoivawa? 7rp6<; Ta TTICTW SEV et[iao-T£CTOCVXOCTI «oa)•r^pei;)) TTOU TrpoffTraGouv va yupiaouv upic; Ta Triaw YJ va TajSTjcrouv [ATtpoora (xe<ra CTT^ XP°VO- SrjfiEpa 7) dvOpcoTTOTTjTa E^apTi^Tai aTCO eva (ZEydXo <xpt6(i6 TEXvtxaiv, xal X W P^ (JtEptxe? aTr' auTEi; fj £wr) TWV TTporjypt^wv xoivojvicov 6a crrajjiaTOUCTe. 'H paaiXTj fia<; iSea slvai 6-n npenei va ava^irjTYjiTOU^E TTJV TcpayfzaTiXYJ TrpooSo xal va 9uXaxTou[ZE aTiro xdOs etSou<; ((rcpooSo» TTOU Ta fi£iovEXT^(/aTa TT)£ 5eTCePvouv T« TtXeoveXT^piaTa. ITplTOt. Xot7r6v, avdfZEira r, TrpopXETCOfXEvei; TSX'VIX^?, v u* auTe? TIOU clvat npaypiaTtxa xal a' auTe? Ttou Sev slvai'

14

avafieaa a' auTE<; TTOU elvat TcpayfiaTixa fiioupytxe? xal Ttpoo^spouv aya6a xal UT <Tie? xal cr' auTE? TTOU <TTO oruvoXo TOU?, yia xal TOU? dacoyovou? (Aa?, TtspiaadTepo xaTaffTpl^ouv Ttapa SiQfxioupyouv

dva(i£(ja a' auTE?, TCOU yia TTJV iSia SouXeid, xdvouv oixovopiia <TE X^P°» CT^ Evspyeia xal as: TE? uXs? xal a' auTE? TCOU xdvouv arcaTdXT)' a" auTE? TCOU TO xoivowxo TOU? XOCTTOC slvai UTcocpspTo xal a' auTE? TCOU r) XstTOUpyia TOU?

EXEl

$apie?

OUV^TCEIE?,

TC-X-

ffT6v

TOfAEa

TOU EXsyxou xal TYJ? cwyxevTpoTtoiTjcnr]?. Mepixa aTc6 Ta xpiTYjpia Tcdvco OTOC ouoia SEJAEXitovovTai auTE? 01 ETciXoys?, slvai auTov6y)Ta. "AXXx — auTa TTOU d^opoiJv TO X"P°i T'!v svspyEia xal Tl? TcpwTE? 5X£? - OsfAEXlWVOVTai TcdvWCTTOCSsSofAEVa T7J? 01XoXoyiXYJ? ETUl(7T7)[A7)?, OT7JV OTCOia 6a d^lEpWCTOUJAE EVa

xscpdXaio' Yj OixoXoyia (Aa? (AaGaivei eTcCo-r]?, &TI 6elvai (Aid <ro|3ap7) aTCEiXrj, STI 6 «xaTCOV uSaTWV xal TTJ? aTfAoa^aipa?)) slvai. S6Xco[Aa xal OTI 7) (AOVYJ yvrjffia (Aop^rj dywva evavTiov T/j? [AoXuvoY]? slvai Y) xP7ltTt[Jt07CO''»lcnil T^v aTcoppifAaTCOV Xal

7) [AETaTpOTCTJ TOU? OTE Tc6pOU?. TsXlXa 7) SuCTTCl-

[Aa? trriv EXsyxo, CTTT) cruyxEVTpoTuoiTjcnr], <TTl? ? xal dffTuvo(zixe? XUCTEI? OTTjpitETai CTO. SsSofAeva TTJ? dvOptoTciVTj? OixoXoyia?: (Aid xoivwvia TCOU (ASTaxsipi^ETai TOU? dvOpwTcouc; <rd vou(Aspa xal <rdv auTOfAaTa Se [ATcopsi va Siapx£aei yia TtoXu xaipo. Elvai yeyovo? STI, 01 Texvixe? xal xoivtovixe? ETCIXoye? TOJV auyxpovwv pio[A7]xavix&>v xoivcoviwv Tcapapid^ouv Tl? dpxe? TTJ? ^uffiXTJ? xal dvOpwTcivT)? OixoXoyia?. 0d d^ispcoCToufAE Eva xsqpaXaio CTTOU? (AYJu? TcapaptaoT)? auTtov TWV dpx^v, TTJ XaTpsia


TYJ<; Trapaycoyrj?, TYJV EVTacnr) TTJ? SouXeia?, TO inrep(3oXixa (xsyaXo [J.ey£6o? TWV epyaXeiwv, TOV uTcep[/sTpo poXo TOU KpaTou? xal TT]V TEXvoxpaT^a. Ze avrtTOXpa0so-r), 0a axiaypa9^(rou[Ae TO oixoXoytxo Ttpoypajifia. "0(j.co?, TrpoYjyoufxsvax; 6a Ttoufi yia TO oixoXoytxo xivv)fj.a CTTT] FaXXia.

To 01x0X071^6 xivT]|LLa atf]

Ms Tout; aTOCTToXoui; TYJC; «STCicrTpocp9ji; CTTTJ yyj», JJ.E TO ^euyo<; Meline xal Frangois Goppee xal TOU? Petain-Giono, elvat suxoXo va a7io8wCTou(j.£CTTOotxoXoyixb xtv7](ia Xiyo-rcoXu [zaxpuvou<; Trpoyovoui;. 'AXXa 0X01 ai>Tol -?]Tav avOpcoTioi TTOU UTrocTTTjpi^av TTJV sTrtaTpocp1/) CTTO TiapeXOov, uou U7iepacnu(^av -nc, uapaSoariaxet; e^ouaLst; (TOU? yaioxTrjpiove? xal TYJV 'ExevavTiov TWV xaivoupytcov Suva[j.£wv TCOU k\i(T'/JV piofJLY)xavixYi xal rpaTO^nrixT) ), TOV opOoXoyia^o, TT)V eTCiciTrjfAY) xal TTJV "ETCTI ol aTOj^oi TOU? SEV E^OUV xajaia (JL£ TOU? (TT6XOU? TOU OtXoXoyiXOU XlVTjfiaTO?' 7) aV

0ECTT) [Aa? cm? xaivoupiE? E^OUCTLE?, TYJ XaTpsia TYJ? Trapaywyy]? xal TOV imoT^^i.ov\.a[i6, SE trrjfjiatvEt XKTOC xavsva TpoT^o OTI £Tci.SLa)xou[ji£ TYJV ETrtOTpocpY] <rrl? TtaXlE?

16

17


T<X TTpopXYjfiaTa (apay£ 0a xavouv TYJ Sto xa TO TtXouTovio dbavSuva;). 'Ava^Eaa CTToui; uapayovTec TTOU ISai xal 10-15 Xpovta ETiat^av CTY][zavT(,x6 poXo CTTYJV avaTCTU^Yj TOU otxoXoytxou xtv/jfiaTOC, 6 TrpwTo^ ^povoXoyixa Eovat,

01

To otxoXoyixo xwYjjjia 8k yevvY)6Y)X£ dato rcpoxaTaTy)v TtapaSoQ-Y), aXXa dbto TYJV a[x.cpi,CT[3Y)TYjCTYJ TYJ<; (3io[jiY)xav[,XYJg xoivcovia^. STplcpEi. TYJV Ttpocroyj) fza? O-TOU? <£J-a>-av8pu>7tivous TtapdyovTCi;, TOO ISw xal TtoXXa xpo vta e'l'TS e^Xav feXsito? Ttapa[j.£XY)0£l, SITE El/av Y_COplOTEl C7E TtoXuapl0[J.OU£; TOftEL? TTOU

avTKTToiY_ouo-av orl? Siaipope!; £7U<rnjfAe£ xal T£Y_vtx£<; xal YjTav TtpOCTapfJWCTfAEvot. <TTOU<; ocfiEcroui; crxoTToui; TYJ<; £X[XETaXX£ucry]i;. 'H yewXoyia xal yj (zrj^avixyj yjTav Ot [XOV£? ETtri.CTTYJfJ.Ec; 7TOU £lxav OjioT]

(J.E T7JV £X[J.£TaX-

XEUO-TJ TWV opu^Eiwv Ssv xaXouaav OUTE TOV uyistvoXoyo va izsi, TTJ f^a)[j.Y] TOU yia TI<; auvETtEiet; TOU ppw[iixou aspa CTTOU;; spya^ofiEvou?, OUTE TOV (BoTavoXoyo r) TOV u&poXoyo yoa TTJV ETrtSpacjy) TWV opu^sLwv ffTrj yupco pXao-TY)c7Yj xal TYJV xuxXocpopta TWV vspwv. Ilapa fit; ^LXis^-Suo TrpoEiSoTcoiYjo-st? YJ TtapafisvEi. Y) tSia. 'O s^w-avOpcoTCLvo!; TtapayovTag xoXouGsi va xpu(3£Tat. TUCTW aTro XE^EI?, OTTWC; paXXov)) 7) ((TuoioTYjTa ^corjt;)) xal va Gs 8£UT£p£UCOV,

TUOU

[^6X1,1; a?l^£t, TY) XYj^YJ

fAEptXWV

[I£-

Tpwv, oT^cog Y) lyxaTaXei,i|;rj TOU ujrsStou xaTaaxsu^ auToxi.vY)ToSp6[j.ou ffTTjv apioTEpY) o^Orj TOU SYjxouava, Y) TYJ? 7ispt9£p£tax7i<; XEcotpopou Vercingetorix, 6 iE,avflptoiwrptii; TWV a-^sSicov SLafxop^wo-Yj:; TYJ? KX«Ts£a? TWV Halles, Y) aTcayopsuffY) xtfTacoxeu^ oupavo^uCTTWV CTTO Ilapun. 'H 'AptCTTEpa TcaXi, TO (j.6vo TCOU xavEL slvat, va xaTayylXXEi, TI? avavTippYjTa xaTaffuvsTtEiEt; TOU aTO[j.Lxou xspSout; xal va OTI ol iflvixoTTOtYOEii; 6a Xucrouv oXa 18

Yj (TUVElSYJTOTTOtYjCTYj TTJ? TEpaCTTtag XaTatTTp09lXYJ<; §U-

)5 TWV ouyxpovwv OTiXojv, TTOU cpavYjXE fxs SpapoTtoCTTY)Xipo(jL[j.a xal TO Nayxaaaxt. 'H ) TWV Y^Yjp.xwv, [3i,oXoy[.xtov xal pax-YjptoXoytxaiv OTrXwv Sr)[j.i.oupy£i aXXcatiTE xtvSuvouc; TO iSto y.s Ta aTO^ixa oyrXa. AUCTTU^WC; ol E^ 7TOU EytVaV Sev

XaTSXYj^aV O"TOV TCUpYjVlXO

'AjcXci)^ 7tEpi.6pi.CTav, [zs TYJ ODvOyjXY] TYJI; J^ 5 Auyouarou 1963, TIC; TtupYjvtxE:; SoaT[j.6(jcpa[.pa xal TYJ OaXaacwc. Eua;.cr6YjT07TooYjo-av ETCtaY)!; sva [Aspo? TOU xoo-f^ou CTE O,TI 1x90pa Ta aTcoTEXsajj.aTa Tr,c paSievepyeia^, Trpayfia TTOU cuvETEXsas fza^l fiE iroXXou^ aXXou^ TrapayovTE? CTTYJ &Y)u.!,oupyla IJ.MC, E^GpOTYjTai; aTusvavTi. CTTYJV TTUEvspysoa. St^] FaXXia, cr' auTov TOV T0[zsa, o;; elvou eva<; SacrxaXo;, 6 Zav Htvispo, TIOU To TO 1956 va aycovt^ETXL svavTia OTYJV xaTWV axTivoXoytxwv E^STatJEwv xal svavTia CTTt? TCUpYJVlxl? SOX(.[X£5' OsfZEX'.WVEt. TO 1962

TYJV "EvW-

O~Y) EvavTtov TOU axTivoXoytxou xwSuvou, TCOU TO 1971 jji£Tovo[j.a^£Tai. cj£ "EvcoCTY] yia TYJV TtpOffTacrta aTco tie, [ovixsc axTtvopo/J-Et; (A. P. R.I)' TO xivYj(J.a auTo SYJ[xoffiEUst TcoXuapoOfZE^ (ZTCpoCToupst; TIOU Eivai, Ttxa xpuCTopu^Eioc aTro axpipE'L!; xal dvEXTtfZYjTEi; To A. P. R.I. cruvspya^ETa!, p.s TtoXuap!,0[iE? wo-Et; Ttou E'XOUV SY)u.ioupyY)0£L Ttavo) CTE ff aTa: TOU? l[j.[3oXiao-piou5, TYJ tpuaioXxTpeta, TYJ fkoXoyixY] yscopyoa, Ta (ioTava x.T.X., xal Ttou


aid TtpotmdOsia yia [xta ((9UCTixoT£pr)» CCOTJ. 'Ax6[A7) XL av 6pio~fj.£va [A£X7] auToiv TCOV EVCOCTECOV <pa[vovTai xdaroTE aav OTUcrOoSpouixd, dvop6oXoyixd 7) cpavaTiauEva, COCTTOCTO elvat dvavTtppTjTO OTL CTTTJ (j.£ydX7) TOUI; 7tXeio(J>7)9ia ot EVCOCTEIC; auTEc ^Tav ot TOU oixoXoytxou • Mia aXXT) 7rapaT7)p7)<j7) slvaiCT^ETIXOC\ik TYJV d6Xia xaTaaTaCTT] TOU Tpltou K6a[z,ou, TTOU (JptaxETai dvd[A£cra aru; o-u(j.7iX7]ya.S£? TOU ^spi^cojAou TWV aypoTlxcov (za^wv dcTro T<X ^copdtpia TOUI; xal -rrfj lyxaTaCTTaoifj TOU<; are T£VEX£8ouTc6Xei<; xal Trjc; xaXTid^ouo-a<; S7][xoypacptx9)? «y^>)cn)<; nrou E^aiTia^ Tr)? 6 71X7)6ucr(j.o<; au^avet TcoXu ypr]yopOT£pa duo r/)v Trapaycoyy) Tpo9i(zcov. Aev slvai (J.OVQ y) aTroixioxpaTLa TTOU 9Tatsi. '0 PEVE NTUJJ.OV, OTI 01 dypOTix£<; (J.I6o8oi TWV suxpaTO xXipia SuaxoXa £9apfx6CovTai. <TTa TpoTrixd xal o-Tl? a9pixavix£^ xotvovixsi; §ofj.£<;, [la? ToiTjo-Ei 7JSr) a7ro 1960 8n «TJ Maupy] r) SEV udsi xaXd». To 1810 xi 6 yswTiovoi; G. Borgstrom \ik TO ^ipXio TOU «Too many» TIOU sxS66y)XE TO 1970. AUTO TIOU S^EI TrpcoTap^ixv) o~ir)(jiaaia slvai 7] o-x,^cnf) TtXriOuo-iAou TcoXXol sXTTi^ouv 8ri 6 TptTO? Kocrfzoc; 6a va ^E9uy£t dbro auT^v TO 9auXo xuxXo Ta<; TI? (j.£66Soui; TWV dvaTiTuyjiEvwv ^topwv: I [xir)X,dvio-7), EX-TratSsucn), jzsyaXuTEpir) oDfifiSTO/v] OTO SisOvsi; EjZTiopio. 'DCTTOCTO 7tpOCT9aT£(; xal XETrTOjiEpsi^ dvaXuo-sii; SEI/VOUV xa6apa TI? SuaxoXts? auTOU TOU Sp6[j.ou: rj aTtOTOfiYj Eto-poXrj TYJ<; Poo(j.y)xavoa<; xal TOU E(iTropiou, dvTl va dv£pdo-£i TO in'msSo tw% TOU CDV6Xou, paOatvst dxojj.7) 7i£p(.o-a6Tspo TI<; dvLCT6Tr]T£<; dvdSiacpope? ^wpe<;, dXXa xal CTTO lo-coTepixo 20

TCOV i.'8'.cov TCOV ^copcov ot svTaTixsc l^aycoyixEc; xaXXiEpysiE; e^avTXouv TTJ yrj' TJ exTraiSsuffT) utryj xal TJ sio-aycoyrj TCOV SUTIXCOV YjOcov drroTCXouv fj,ia I0VOXTOVIX.

FupcoCTTO1965-70 ot ^niaTi^(iove<; otxoXo-

YICTT^^ — orrco; ot J. Dorst, B. Commoner, P. Ehrlich — xaTaypa9OUv ysyovora E^aipsTixa dvr)<TUj(YjTixa: Sidcqpope? (J.oXuva£ic, E^aXsnyY) CWVTCOV siScov. Ep-x;a.coo-7] TT(C yyj;; fiSTa aTro svTaTixr) xaXXispysta, xaTatTTraTaXrjffY) TCOV 9uaixcov Tropcov XTX. Mepixot (OTTCO^ 6 P. Ehrlich) £7cio-rju.aivo'jv xupico; TOV xivSuvo duo TOV u~£p7;Xyj6uo-fx6 — SyjXaST) TO dSiscoSo TOU dv6pco7Tou as. CT^sarj VUE TO TTEpi^aXXov TOU — aXXot o:; 6 B. Commoner) TQVI^OUV TOU^ xivSuvouc TCOU r] TOVI^OUV TYJ 91x77; auTou TOU dSis^oSou. "Ofzcoc, 6'Xoi o-ufZ9covouv OTI ot oixoXoyixE^ dp/_£c l^ouv uapaSiao-TEL, OTI ot pioyEco^aixol xuxXoi E^OUV Trdysi va XsiTOUpyouv xal OTI ot pos^ Evspysia^;CTTTJVoixoc79aipa s'/ouv Sia~apa^T£t aopapa. 'H UETp£Xat.ox7)XiSa TOU Torrey Canyon, T; dyavaxTTjayj TCOV ijiapaScov yia T7] (j.6Xuvcj7) TCOV uoTajzcov, E7ri(3Epaicoaav auTE^ TI? uapXTTjpTjasii;, TTOU aXXcocrTE Eyivav yvcocTTE? a" oXov TOV xoo-pio fie TI? SiaSrjXcocTEic; TT]? (('Hfiipai; T^I; FT)?)) uou opyavcoGTjxav TO 1970 atic, E.II.A., JAS TTJ Aiau^7j TOU Menton uou UTioyp!X9T7)X£ TO 1971 duo OTSpOU^ du6 2.000 £7tl(TT7)[J.OV£c; Xal

(XE T7) Al(X-

TCOV 'EvcofAEvcov 'EQvcov yia TO rispipdXXov 6X(Z7j 1972). 'H Ix6ecDr) TOU M.I.T. (Tsj^voXoyixo '!VCTTI.TOUTO TTJI; Maffa^ouaeTTjc;) [is Qe^LOi «Td opia TT)<; au^7)CT7)i;», TCOU o-uvTaxT7)xs yta Xoyapiacr[z6 TTJ<; A^orx r l€ T^5 slvai aid TTpoo-TrdGsia dpi6(j.7]Tixou uuoXo-


yiofiou TCOV Ss8o[J.evtov TYJ? oixoXoytXYJ? xplo"/)? jAe TY) j3oY]0£!.a evoi; o~uaTY)[i.aTo<; uou UEpiXafxfidvei. UEVTE TtapajJiETpouc; (uXY)0uajji,6<;, qsuoixol uopoi, Ptop.yix<xviXY) 8paaTY]pi6TY]Ta, dypoTiXY] uapaycoyY), (AoXuvo-Y)) xal TI? dXXY]X£ui8pdo-Et? TOU?. Ilepa duo TI? xpmxe? uou ;j,uopou£j.£ vd xdvoufzs yid TY) fzsOoSoXoyia uou X,pY)ti(.[J.ouotY)6Y)XE, Ssv [AuopoujxE uapa va upocruuoypd^oufzs TO auouSatoTEpo crujiUEpacrjid TY)?: sdv 6 uXY)0ua[j.6? xal Y) xaTavdXcocr/) TCOV Ttopcov, TIOU Sev slvai OUTS (xvav£wcri[j.oi OUTS avaxuxXtoai.jJ.oL, Ssv aTa6spo7ioir)6ouv, sav Sev dTpe'j'oujj.s Sva fispoi; TWV fkofj.7)^avixwv ETtsvSuCTscLjv CTTYJV TTapaywy/) sav Sev £7ri.So9ou(j.E CTTT) cruCTT7)(xaTixv) oXcov TWV aTioppifiaTWv pia? xal sav Ssv T7) CnjVoXtXT) (JLOXUVCTY) OTO Iva TETapTO TOU ET

TT)? TOU 1970, TO [j-EXXov TV;? dvGptoTtoTYjTai; 0d E!V«I ^O9spo. Kal XIXTI (iacrixo: xavsva omo aUTa Ta cpapjiocxa OCTTO [Aovo TOU SEV slvai dcpxETO' (JLOVO r) TauToX.pov7) Ecpappioyr) TOU? [jOTOpst va dvoi^st TO Sp6(xo yta sva • "0[j.a)<; 8Xa auTa SEV xaXuTtTouv 6X0 TOV TiXouTO xal TTJV rcpWTOTuma TOU oixoXoyixou xtvTjfiaTOt;. Mid duo TI? auouSaiOTEps? TT/jyEi; TOU sivai Y] &VTIxouXTOupa TTOU y£WY)6Y]xe irpo? TO TsXo<; TTJ<; $£xaeTta? TOU '60 xal dvSpa>0Y)X£ [liaa. aTio Ta sit-ins CTTO navETnaTYjjjLio TOU MuspxXEu TO 1967, duo TO xtvY)(jia TOU MaY) TOU '68, aTro TOU<; ytmt\>Q, duo TO xowopiaxo xwYifxa, aito TYJV o-TpocpY) upo? TOU? XoyY)?aui.piTouaXi(T(a,ou<;' [is Xiya Xoyia jj.E<ra duo TO spcoTa, o^i. u6XE(j,o». 'ESw Y) XE^Y) ((TtoXs^oi;)) upsTisi vd XY)96si (Ae TY)V uXaTid crY]pLao-[a TTJ?: Sev TtpoxeiTai [zovo yid Ta ouXa. TY)? duoxdXu^Y)?, dXXd xal yi' auTO TOV dSidxouo-uoXefxo TOU dvOpw-

UOU EVaVTlOV TYJ? (pUffYJ?, UOU E^Sl CTaV duOTsXsafXa TY)V

oixoXoyixY) xpiffY). 'H dvTt-xouXTOupa elvai xup'tcoc; {xtd dvTiSpaaY) svavTtov TY^? Te^voxpaTiXYJ? xotvwvta?, u7T£p-6pyavco[jievY)(;, uuEp-upoypafjifxaTtafjiEVY)?, [za0Y)(jiaTLXouoLYifXEVY)?, uou EUipdXXsi CTTOV av6pa)uo SouX£(.E<;, dvlcrsi? xal xaTotxtE? [zia? dueXuto-TiXYJ!; 6p.oi.o(j.op9iat; duo TYJV ouoia Ssv [xuopst va ^s^uyEi. Elvai [ita s^EyspCTY) svavTtov TOU ^u^pou 6p6oXoyt,a[zou TWV StsuOuvTWv, TCOV upoypafAjjiaTiCTTtov xal TWV [zdvaT^Epi; xa6w? xal TCOV Siavooupisvcov uou —ouco? YJ 6[j.dSa TOU Herman Kahn — TOU? upo^YjOsuouv JAE dvaXuo~£i? xal upoouTLXE? uou o-a^to? [IMC, oSYjyouvCTTYJVTS^VOxpaTta. Xtopl? uoXXE? cpops? va TO ^Epst, YJ dvTt-xouXTOupa CTL? 7rpo9Y)Ttxs? dvaXuaei^ TTJ^ T€xoivcovia^ TOU afzspixavou Aoui? , uou SYjfjiotiisuTYixav CTTY) FaXXta TO 1954 duo TOV Zax 'EXlX xal dvaTCTu^TY)xav xaTouiv duo TOV 1810 xal duo TOV 91X0 TOU Muspvdp Sapprovo. '0 Md[ji9opvT, 6 'EXlX xal 6 Hapfzuovo, Y^Tav ICTCO? ot upcoToi uou elSav §Tt Y) TS^VIXYJ Ssv slvat ouSsTspY) xal OTI upoaStopL^ETai. o~s [zsydXo paOfj.6 duo TYJV uudp^ouo-a xoivcovixY) opydvcocnQ, xal STL, Suoio xi av slvai TO xaOso-Tto? ^SioxTTjata?, sva [/sydXo (xspo? duo TIC o-uyxpovs? Ts^vtxE? oSYjysi xaTsuGsiav CTTY) SiXTaTopoa (xal TO yjioc,). IloXXol oixoXoytCTTE? TYJ? 'AvaToXixY^? FaXXia? ('AXcraTta, BoupyouvSia, PoSavo? TCOV "AXuEtov), e5(ouv £UY)p£ao-T£i as cnQpiavTixo Pa6(ji6 duo TOV PofJ-usp 'Evdp uou, duo TO 1942, slj(£ xdvEi (ztd «<puoioXaTplX^)» XplTLXY) TYJ? ptOjiYl^aVlXYj? XOtVCOVLa? («<1>U-

OTT) xal MY)j(avto-(j,6?))). 'H xptTtxY) uou ^sxivdst duo TY)V dvTt-xouXToupa TOU Mar] TOU '68 xaXuuTEi, sva uXaTu usSio: us23


pa aTto TYJV xpiTixY] auTY)<; xa0auTYJ<; TYJ? Tsy_voxpaTia?, avaTCTUCTffETai Y) xpiTixT) TYJI; xa0Y)(J.EpivYJ<; ^COYJ?, TYJ? xaTavaXcmxYJi; xoivcovia<;, TYJ<; XaTpsiag TYJ<; TOXpaya>yY)<;, TOU £7uoT7)[j.oviCT[j.ou xal —XOCTCO amo TTJV STTlppOY) TOU 'I(3(XV 'IXXlT^

Yj XplTLXY] TOU CTY_oXELOU,

TOU iaTpo<pap[a.axEUTixouCTUCTTYJ[A(XTO?xal TOU (AsyeOoui; Toiv spyaXsiwv. Mia iSiaiTEpa ^covTavY] xpiTixY] TOU E7II,(TTYjjJlOVllT[jLOU, GeCOpOUpLEVOU

CTOCV

[Zta «KaiVOU-

pia riayx6(T[iia ©pYjdxeta)), syivs <X7r6 TYJV 6[zaSa (('ETupiGJOT) xal ZtoYj)) (TTOU cnrjfxspa sy^i E^a^avia-Ts'ii), JJ.E EVa (XTTO TO. 7T(.6 SpaCTTYlpia [ZEXY) TY)<; TO jJ.a6Y][J.aTlXO

'AXE^aVTp

FxpOTEVTlEX,

X(XTOY_O

TOU

MsTOcXXlOU

TWV 'Aypoiv (avaXoyo TOU Bpapsiou NOJATCEX) T6 1970. Mspixa TTsptoSixa —STICOI; TO (('AvuTTOfjiovYjaia)) xal TO «'Hp6SoTO?» CTUVEY_l^OUV aUTYJ TYJV XptTtXYj.

'H (TuvavTYjCTYj TYJI; avTi-xouXToupoc(; xal TWV imtJTY)(j.ovi.x6iv avaXuCTEWv TYJ<; oixoXoyiXYJi; xpicTYji; CXTOSsiE,s OTI Y] avTi-xouXTOUpa SEV Y]Tav YJ dcTroppi^Y] xa0E ETTiOTYifiYji; xal xa0£ opOoXoyiCTpLou. Ftati Y) oixoXoyiXY] Xpl<7Yj (XTrsSEl^E OTl TO TE/VOXpaTlXO CTU(TTYj[I.a

6^1 XE<; xal vai

p.ovo aTtpoaapfiocTTO errl? ipuaixsi; xal avayxs? TOU av0pa)7rou, 87:0^ UTCOCTT v_povia TO xivYjfia TYJ^ avTi-xouXTOupai;, aXXa sixal avopOoXoyixo. To TEv_voxpaTixo aucrTYjfjia Ssv xaXa ffTa TroSia TOU OUTE CTTO v."P° TY]? STTIyiarl 5eXv* TrapayovTSi; 7tpo>Tapx.ixYJ<; CTYJn:apa(3ia^£i TI? otxoXoyixs? ap^st; xocl E^EI i aro 7rapaXYjpYj(j.a [juas; oixovo[iix^<; fxu6oXoyiac; TTOU TO 'Axa0apicrTO 'E0vixo Ilpoiov (TCOU [AEyaXcovsi xal arco Ta auToxiVY)Ti(TTixa SuffTU}(Y)(j.aTa) slvai Iva OTTO Ta wpaiOTSpa XouXouSia TOU. 'Ax6|j.a, T^ oixoXoyixo XIVY)[AOC <xva7m> yopa x^P7) °' ^vaTCXY)0o<;airo TOTTIXEI; EVCOCTSK; Iva xivYjfjia TrpocrTaffiai; TWV SYJ-

24

(j-oxpaTixoiv 8ixaiwfj.aTcov TOJV TvoXiTwv aTisvavTi TEXVoxpaTE? fiavaTtep?, xal TOU<; Tcapiaivou.; ypa9£ioxpaTE?. 'Aycovi^ofisvo yia Iva xaXuTEpo TiXaiaio CWYJC, Y) IvavTiov TWV oXosva xal [isyaXuTspcov 7rpovo[j.iwv TYJ<; x£VTpix9j? s^oudiai;, auTo TO dcTroxsvTpWTixo xi au06p(J.Y)TO xivYjjza slvai aTroSEi^Yj OTI YJ TtXsioi^Tj^ia SEV slvai o-i6>TCY)XY) CTTYJ FaXXia, aXXa xal STI YJ 9WVY) SEV axouyETai avayxaaTixa (AEcra IXTCO Ta cruvSia, Ta TtoXiTixa xofifiaTa YJ TIC ExXoys?. 'Auo TYJV poTT/] Sta^uXa^Yji; \LVLC, exxXYjcria? 7) svcx; TOTTIOU 05 TYJV auvo[zo(TTrov8ia TWV EVWCTEWV TWV ^apaScov, (XTTO Ta TOTiixa (TUpi^EpovTa wi; TYJV TTEp^EpsiaxY) auia, auTi TO «xtvYj[j.a TWV 7roXiTWv» elvai 6 cpucri? CTU[j.^.axo<; TOJV oixoXoyicrTwv. AUTYJ Y) TcoixiXioc TCpolXeucn^^ TOU oixoXoyixou xiSEV slvai aer/STY) [XE TI<; opyavwTixst; TOU


vd TI? ovofidarst oixoXoytxs?, E/OUV Stacpopsi; SpaoTQi; xal CTXOTTOU?.

Y) FaXXia, 6nu>c, xai as aXXsi; ^cope<;, TO oixoXoytxo xtvY)(j.a slvat TroXu 8ia9op£Tixo dire T<X xXaao-ixd x6(ifj.ocToc xai xtvr)[j.aTa: xi^l"^e^ £vu>aei<; xai £7ttTpo7t£<; fze SiacpopETixd ^apa^TTjpia-Ttxd, (ze Ttpco-

E^OUV ysvtxo xat aXXs^ etSixo (ytd 7TapdSsty(j.a dywvt^ovTat ytd T/] Xucr/] auyx£xptfj.£vwv TupopXyjfxaTWv, ytd TTJV TTpocrTacta TWV xaTavaXa>Tfov YJ TOO ETitpaTtxou xotvou, ytd TT]V aTrayopsucnrj TOO xuvyjytou 7) ytd TYJV dvaiCTU^T) Tyj<; pioXoyix^i; yscopyta?. . .)'

TO|3ouXl£<; 7TOO J;£<pUTpCOVOUV TOXVTOU, [ZEplXEt; OTTtdviE;;

dXXs<; stvat TOTtixli;, aXXE^ TtEpt9£p£tax£? xai dXXs<;

auvTOVioTiXEi; opyavaxjEii; Xiyo-TtoXu Trpotjcopivec, TCOU Sev cruvTovt^ouv trojv TtpayfzaTtxoTYjTa xat TroXXd Ttpdyjj.aTa. Ot ((tpiXoo fxa? uou 6eXouv TO xaXo fxa<;)) ^acpvia^ovTai, am auT>] T?)v xaTaaTacry) xal \LOLC, CTU[j.pouXeuouv vd evwOoujjis xat vd s^oStatTTOupis p.e xevTptxsi; TtoXtTixsc; ypapifxaTeisi; xat [xe (xtd 6X6So[j.wv. S, ytaTt ^spoujzs 6rt TipoxetTai ytd TpoTCOU? XsiToupyta<; TS^VTJTOUI; xat TrapaatTtxou^ xat 5n T<X CTUCTTrj(j,aTa TCOV efxptwv SVTWV £ouv StacpopSTtxd. IloXXsi; cpope?, aTrj Stdpxsta otxoXoytxwv StaSTjXwastov, OTav rj dtTTUvofita p&)T7](7£ TOU? StaSvjXtOTS? TTOU xat Tvotot ^Tav ot UTOuGuvot, ^,a.yiHiSujTrpf:S dico TVJV dauvyjOtciTY) aTravTYjarj STI aTvXoutTTaTa SEV U U7teu6uvot. Su^vd Gscopouv dp^y]you<; TOU otxoXoytxou j(xaTO<; auTou? TTOU 6 TUTCO?, TO pa8to9covo TJ r) T7)Xs6pa<T7), Tout; (XETaTpETrst tie «£X7Tp6o-W7rou<; T^<; otxoXoyta<;)), OTav auTY) ppttrxETatCTTTJVE7rtxatpoTy]Ta. Ka0£ aXXo, auTEi; ot yuvaixs^ xat auTot 01 avTp£? Etvat Ay^vioTi? 07ta>5 ol fiXXoi. 'ATiXoucrTaTa, s^ouv yspy) TiEvva ^ suyXcoTTta, xai <ruv6£Ttx6 TtvEUfza xai stvat EiixoXa TrpoatTot. Ot EiriTpoTTEi; xat ot svcoCTEti;, KOU fjtTcopEt xavsL;

£0VlX£i;. dXXsi; U7TO(JT7]pl^OUV

EVa CTUyXEXplUEVO TU7TO XOl-

va»via<;, aXXe? S^f (xspixot XEVE OTI ot TrpwTE? Eivai c;)) xal ot SfiUTEpE? «d7ioXiTtxe<;)). AlJTY) Y) Ta^tVO[Jl7)CT7) ElVai dpXETa CT^TlfjtaTLXT). BX£-

TT)v (('OixoauovStaxy) "EvcooY) KaTavaXcoTWV)) xat TT)v 6pydvwo-7) ((Oucrv) xat IIp6oSoi;» (TCOU O-XOTO<; T7]<; eivat Y) pioXoyixv) yswpyia) vd opyavcovouv evSia(pspouirs? (Tu^yjTYjcrsii; yid TTJV TOjp7]viX7) Evspysta. Td xai TOC ap6pa ^.Epixcov CTTEXE^WV TYJ? «FaXXt'OfxoffTtovSiat;, ytd TTJV npoCTTaCTia TYJ? (FFPN) — £vcocng TTOU OscopEiTai ((aTroXiTixv))) — autTTTjpOTaTEi; xpiTix£<; TT^i; ofrfxpwi xowwvia?, (XEo-a aTTO TI<; OTCOIE? SiaypdcpETai a£ y£vix£<; ypafxjj.Ei; TO a^sSto [xta? dXXTj? xotvtovta?. ' T7)v dXXv) [zspta, dvap.£CTa CTTI<; otxoXoyixE^ Evw TCOU dywvt^ovTat £,£K<xQa.poi. ytd [J.td pt^ixT) XOIVCOVIXT) dcXXayy), CTTrdviE^ Etvai auTE? Ttou dSiacpopouv ytd TOU;; [xixpoTrpoOso-^oUi; dyoivEi;, yid TI<; PEXTIWO-EI? TTOU slvat SuvaTO vd xaTa/TTjOouv sSai xai, Ttopa, [ZE TT)V TtpoiiOTI 7rpow6oijv (3a6tE<; xotvcovtx£<; aXXaysi?. "Eva EVTU7rcoc7tax6 ^apa^-njpiCTTixo TOU otxoXoytxou xivy)(xaTO(; slvai 6 Sie6vj)^ ^apa^TT)pa<; TOU.


rroXu SixatoXoyy)jj.eva XsysTai., «Y) (ioXuvcry) Sev o"uvopa». "ETai cmi; xotXaSs? TOU Prjvou, yaXXixs<;, yEp^avixEt; xal IXpsTtxeg 6(j.a§E<; E^OOV auvspya<jT£i crreva OTOV dycova evavTiov TTJI; lyxaTaCTTacr/jc; ^yjpitxwv rj 7tup7)vi.x6iv Epyoaraatwv CTTO Markholsheim, Wyhl xal Kaiserangst. 'EX[kTixs<; 6y.oi.8zc, oufxfXETE^OUV (TTOV ayCOVa EVaVUOV T^c; UTTEpyEVVTjTpia^ TtOl)

7rpo(3XE7T£Tai, va yivst CTTO Creys-Malville. Ta Sos6vr; avTt7Tupir)vi.xa auvESpia E'^OUV yivst awx)0icrfi£vo Tcpay[ia. '0(J.aSs<; <XTCO TroXXs;; ^wps^ a^7j(zaTt^ouv sva Evtaio [A£TW7ro xal SouXeuouv TrapaXX^Xa (jtl TOV OHE xal TYJV EOK CTTa OlfzaTa TCOU dcpopouv TO 7rept[3a.XXov. To otxoXoytxo xtvrjua slvat (Ata aTro Tt<; crmxvis<; ((AtsOvEit;)) TUOU TrpayfzaTixa UTtap^ouv o~7J[Z£pa. 'Axojxa, [iia a7ro TI^ cruvLcrTcoaEt; TOU (Amis de la Terre, Friends of the Earth, Freunde der Erde, x.T.X.) sovat piia StsOvy)^ IVCOCTY) TI:OU uTrap^si as. Ss TeXo?, Ta [zecra TTOU xprjaifiOTroiouv ot 01x0X0S^ slvai f^EO-a ((v^Tria)) xal eXa<ppa' axojza xt av TO. o?xovofzt.xa TOU<; TOU^ TO E7reTp£7rav (Trpayfia TuoXu <XTtt6avo yia TV)V wpa) SEV 6a aXXaJ^av (xeaa, yiaTl auTo 6a ^Tav dvTt0£TO [x^ TOU;; CTTO^OU^ TOU<;. "OTav aufx(XETE/ouv o~Tl<; ExXoysi;, (j-oipa^ouv aTrXa xal (JLOVO TO IxXoyixo TOU<; Trpoypafxfxa xal SEV xoXXouv a.(piaaec, Tiapa [j.6vo crTa exXoytxa Travco. "ETCTI., CTTYJ Stapxsia. TCOV SvjfioTixwv IxXoywv TOV MapT?) TOU 1977, 01 i. TOU a-uvSuaafzou Ilap[o-!.-OixoXoy[a slx^v TTEptTrou 50 cpops<; XtyoTspec; ayiaasc,, xal ^avCTUVETTWI;TrsvrjVTa 9op£; XiyoTspa SIvTpa, TOV xa6sva a7ro TOU^ auvStaafzout; TOU Sipax. TOU VT' 'Opvavo xal TYJV 'Evco^.EV7)i; 'ApiCTTEpat;, xal TsXixa Trijpav 0.11:0 1,4 &c, 4,8 ^opE? XiyoTEpou? aTc' auTou? TOU? ci)vSuaCTfj.ou<;. "AXXcoaTs ot 28

E^ auTwv TWV c?uvSuaG[j.a)v TCOVW OTOU;; TOI/GU^ -rou naptdiou anoSEL^vciUv TVJV £XX£r.'.|;7) aopapOT^Tac TWV oLxoXoytxwv STjXo'jcEOJv TOU<;. Fia TTJ StaSouv; TWV <XTt6<j;£tov fia^ yta TTJV 7ruprjv(.xr) svspyEta, 7rpoTi,[j.ou(j.£ ~\C,

[jL7TpO<JOUp£^,

ypK|J.[J.EV£!;

aXXoTE

(ZE

aUCTT7)p6

XI

yp<ojjLE<; ExSoCTEi^ TV);; E.D.F. (CT.T.[JU 'HXEXTpix'Jj 'E-raipia TTJ<; FaXXia?), Ta auTOXivrjTa - ExOsaEic xal -ra aXai'T^ TTOU [AO'.pa^ovTai SoipsavCTTOCaxoXsia xal Ta AuxEta. Kal TvtCTTEUOufXE OTt Ta aTiXa (jLsoa slvat TEXixa Trio a7i:oT£XE(T[j.aTixa aTio Tit; xal Tit; TioXuTsXEit; ExSoaEn;. UTOU? va TrXyjpotpopYjOouv, va axsroTouv xal va TT]V TTpOCTCOTItX^ TOUC


A paa

<l>u<7ixa ol X£ye<; auTEi; aeXiSsi; elvat TeXstcx; aveyia va Ttepiypa^oufAs cr' 8Xyj TYJC; TYJV exTacnrj xal TYJV TO>Xuu,op<poa TYJV otxoXoyixYj Spaay) OTYJ FaXXtoc. @a TOpioptCTTOupie as fj.epi.xa xapa^TYipLcnrtxa roxpa• Oi TupcoTot ayoove? j^povoXoyouvTat arco TYJV SexasTta TOU 60 CTTYJV 'AXo-aTta, CTTYJV TOpio^y) TOU PoSavou T&v "AXTrewv xal aXXou. FlpocravaToXtcrfAEvoi Trpoc; TY) o-WTY)pta TOU 9u<jtxou 7tepi(:iaXXovTO<; xal TWV iSyptcov ^cocov, TTpoi; TYJV miX?) evavTtov TYJ? pioXuvcnr);; xat T7J<; a7uav6pco7TOTt:oiY)a-)r]? TWV xaToixr)[i£vwv ^copaw, sl/av aav aTCOTEXeci[j.a TT) 8/)[xi.oupyta 7roXuapi6[j.(ov 6(j.aSa)v xal [Xia xdbroia euaicr67)TO7roi7)o-y) TOU XOLVOU. • Mia aTio TI? TrpcoTS? avTiTTupYjvixst; ex§7)Xwo-£t<; eyws CTTI? 12 'ATrpiXtou TOU 1971 CTTO Fessenheim, ouou 1500 aTO[za s'xavav StaS^Xo^crv) yta va Siafj.apTUpy)6ouv IvavTiov TTJ? xaTauxsuTJc; TOU 7rupy)vtxou crTa6;xou. AuT7] V) ((a^toTtpeTiy]^ xat <iTa TtXatcrta TOU vo(xou» TCopsia el^s opyavwGst auo TTJV 'ETioTpoTTT] 2wTY)pta? TOU Fessenheim xat T% TcsStaSag TOU PYJVOU (C.S.F. R), TTOU TYJV xa6oS7)youcr£ eva<; SaffxaXot;, 6 J. J. Rettig. Ot SiaSyjXwTsc; •yjTav xuptcoi; xai oTtaSot T7)<; [XT] (3ta^ xat TO XOLVO • TOU? y^Tav 7) • 'H o-u^eu^Y) TOU xtvyjfzaTO? «yta [u ^WY]», [XETO xtV7)(j.a TIOU TrpoyjXOs aTco TOV May) TOU '68, s'yivs ^apy; true; 7rpqo-7Ta6£t£C TOU Iltep <I)oupviE, evoi; TOU ((Charlie - Hebdo» TTOU

3c

xal e[j.TOpi,CTTaTa>[J.£va ap0pa e7ravaXau,pavovTa? 6ft, «8s [iTropoufis va TTJV xoivcovia, X W P^ v" «XXa^ouu.e TV) Cwv], xal Ssv [XTtopoupte v' aXXa^ouu.e TV) £coy) X W P^ v' *^~ Tr]v xotvcovia)). Ms Ta ypa9Ta TOU xal TY). TOU s7TY)peaa-e cr»7u,avTtxa TO yaXXixo otxoXoyixo XLVY)[>ia. Ma^l [J.e (zepixoui; cptXou? opyavcoas crTlt; apxe? TOU 1971 TYJV optaSa «Bugey - Cobayes», TTOU aycovtffTYjXE svavTtov TY]? XetTOUpyta? TOU Trupyjvtxou avTtSpaCTTYjpa Bugey 1, xal 6pyavcoo-£, [is. TY) (3oyj6eta TOU ((Charlie - Ifebdo», p.ta «(jteyaXy) icopeta Sia[xapTupta<; xal u,ta [iEyaXyj XatxY) ytopTY)» OTI<; 10 xat 11' louXtou 1971. AexaTTEVTS ^tXiaSs? StaSyjXcoTS? y)p6av IXTTO oXy] TY) FaXXta xat, dvTtOeTa aTO TY)V Tropsta TOU Fessenheim, YJ StaSy)Xwo-y) TOU Bugey YJTav [j.ta ytopTYj, OTTOU Ta TpayouSta, 01 /opol xat y) evaXXao-ovTav fiE TI? o-uyxsvTpcoo-sti; TtXy]xal fl<; o-u^yjTYjcrstt;. 'AxoXouOYjas eva sitin

xat

TTEVYJVTa

Y][XEpCOV

(^.TTpOO-Tdc

OTOV

(isTOC, <TTi? 16 'OxTto(3pY] 1971,

TTUpYJVtXO

pilot Tropeta

TO XSVTpO TYJ? AuOV CTTY)V OTTOta Q-U[J.[J,eTElXaV

X

^iXiaSs? aTOp.a xpaTcovTa? XouXouSta xal cry;[j.at£C. '0 Dtep Ooupvts [xaCt (AS TOV 'EjilX Ilps[Atyts E^yaXav, TO NosfA^py] TOU 1972, TO fAYjvtaTtxo otxoXoytxo TTsptoStxo <(La Gueule Ouverten (TTOU daio TOV 'OxTwppT; TOU 1974 eytvs pSofAaStaTtxo). IIsGavs SouXsuovTa? yta TYJV u-oGEo-yj TY)<; otxoXoyta? TO TOU 1973. ZTO (AETacu, ot 9uctoXaTp£<;, pXeTrovTa^ [AE avYjTYJV otxoXoytXYj xpto-y), st^av 6£[A£Xtwa-£t yupw CTTO 1969 Sta9op£? Kspupspsuxxki; opyavwcrsti; TCpocrTao-ta; TTJ? 9U(jy;;, TTOU avr/xav OTYJ FaXXtxyj '0[Aoo-TtovSta npoo-Tao-ta? TT(? Ouo-yj? (F.F.S.P.N). "Eva?

3i


coto TOUC; TtpcoToui; dycovsi; auTTjc; TTJC; ' 9JTav, TO 1970, yia TTJ crwTTjpia TOU eOvixou roxpxou TTJC; Vanoise. 'YmjpxE 6 xtvSuvoc; vex xpTjo-ifio7ToiT)0£i! 7] [zovijia /tovtcTfiEVTj TCpic^T) TOU Chaviere xai. TO 9apdyyi TOU Polset yia TTJV lyxaTac7Tao-7] EVOC; xaXoxaipivou o~Ta6fiou CTXI, JO.E aTcoTsXetrfxa TTJV xaTaoTpo97) TOU Trapxou. Mia ExarpaTEta 7rXr)pocp6p7)o^r)<; xal sxaTovTaSsc; ^iXiaSs!; ypafj.(zaTa StaptapTUpiac; avayxaaav TTJV xupspvTjo-T] xal TOUC; emxeipiqtJWiTis*; va syxaTaX£t<|>ouv Ta cr^lSta TOUC;. • STO ETUTisSo TTJC; TtoXrjc;, 7) avTtOsoTrjCTTOVTroXXaTrXatnaufxo TWV auTOX!.vr)TCOv xal C-TT) 8ir)[j.Loupy[a vewv auToxi.vr)ToSp6fj.cov fiEaa CTTlc; TtoXsit; xaPa)C":"/lP^" CTT7]XE CXTTO TI? 8ia8if)Xwaei5 p,e TioSl^XoTO (TTOU opyavwOyjxav CTTO Dapto-i. aTCO TOUC; OtXouc; TT^C; FTJC TO 1972,

TO MapTT) TOU 1974,

TOV 'loUVT) TOU

1976

xal TOV 'louvrj TOU 1977). 01 SoaSyjXcoo-EK; auT£<;, y.at£,i ue aXXsc; fiop^ec; TtaXTjc;, slxav a^v arroTeXEa^ia TYJV £yxaTaXen|iY) (TOV 'louvyj TOU 1974) TOU cr^ESlou TOU aUTOXLV7jToSp6[J.O'J - £E7TpEC; CTTVJV aplCTTEpr)

OjGf]

TOU

Srjxouava. •

MEplXEC

^OpEC

pXsTTOUfXE

SuO

TU7TOU<;

01X0-

Xoyixcov ofxaScov va Spouv TiapaXXyjXa, a7io TTJ (xta ol ), CXTTO TTJV cxXX?) 01 mo ((au^pipaajj7) (('EmTpoTTTj yta TT) Sia9uXa^7j TTJ? ' Aquitaire» xaTayyEtXs T<X Touptcmxa cr/sSia TOU £7rtCT7)[Zou SuXXoyou yta TTJV 'A^ioTrobjcr/) TTJC; Aquitaine (M.I.A.C.A.) xal TTJ aupiTraiyvia TOU TOUC; ETu^EipTpaTts*;: (is TO Tipoo-xTjfia TOU TWV aysSltov TOUC;, 6 M.I.A.C.A., GTTJV 7ipay(xaTi,x6T7)Ta, 7ip6(i9Ep£ TYJV avayxata UTroSofXT] yta TCC xa o-uyxpOT7]fxaTa TTOU auTol TjOsXav va aouv. DapaXXyjXa, T; 'ETaipia ytcx TT] MEXETTJ, TTJV 32

xal TTJV 'A^OTIOITJOTJ TTJC; OUOTJC; CTTTJ NoFaXXia (S.E.P.A.N.S.O., [XEXoc; TTJC; F.F.S.P.N.) SouXEUst, (XEtra CTTlc; £7ucrTj[j.£c; STOTpoTTEC;, TIC; 7Tpo;j.T)6EUEt [XE ExOsCTEtc; yta Ta Tps^ovTa otxoXoytxa TrpopXYj^aTa xt 'iyju. xaTopOwo-st ET<rt va awcrst arto TO TCTI.(J.EVTO otxocrucrTTj[j.aTa tStaiTEpa EU6pauerra. "Eva TioXu CTU^vo ^apa^TTjpto'Ti.xo auTtov TCOV aywVCOV Etvai. OTt

aTTopXETCOUV O~TT)V UTCEpaCTTTlayj TCOV TO-

Ttixcuv TtapaycoYixaiv 8paoTY)piOTiQTa>v (i^apsfxa, 6orpaxoxaXXt£py£!,oc, XTT)voTpo9ta, yscopyta x.T.X.), TTOU xivSuvsuouv a7t6 TOUC; (3to[iTjxavou<; TOUC; ETU^EIpr^aTtsc; xal aXXou;. 'Ap^tJ^ovTa? db:6 ap.saa arcsiXou[j.£VE;; 6fj.aSsc;, 6 aytovac; <juj(va ETcsxTEivETat xi ayxaXia^si. Ta auTovofiLCTTixa xtvvjfiaTa. "ETo~t errov dyciva EvavTtov TOU ^E^siXtaijLaTOc; TYJC; ((xoxxtvTjc; Xao Montedison TTJC; 'iTaXtac; a-Ta avoi^Ta TTJC; r^, ot xopatxavol auTOVo[j.i,o-T£i; •JjpOav as EVITCOV i^apaScov xal TCOV |3toXoyi,(7TCOv. AUTOC; 6 aycovac;. aTto T7]V cxXXT] [jiEpta, ^avlpcocrs TTJV xoTTjTa TOU. SisOvouc; Sixaiou CTTO Osfia TTJC; jio 'OCTTOCTO auTo SEV E[j.7roSt<iE TTJV ETTITU^IOC fj.opi.xwv 0.710 TIC; TTpoacpuysc; CTTTJ SixaLOcruvT). "Evac; aXXoc; TUTCOC; StcOvou^ Spacrrjc; e9ap(j.6o-TTjx£ xotXaSa TOU PTJVOU. To MapTYj TOU 1974 TJ yspTj ETaipia Chemische Werke Miinchen (C.W.M) TCpOTEtVEt

TYjV XaTaCTXSUTj

EVOc;

EpyOCTTafflOU

CTTSaTt-

xou aXaToc; TOU (AoXupSou CTE 1.000 EXTapta Sacrouc; xovTa O-TO dXcraTtxo ^copto Marckolsheim. 'ISiatTEpa (j.oXuo~(iaTLxo xal ETrtxtvSuvo, TO d/ESto ptcpTSt yta TO Saint-Avoid xal yia Tpsic; XOtVOTTJTEc;.

'DffTOCTO

[J.E VOfiap^taXT)

aTCO^aO-T)

StVE-

Tat y] aSsia, TOV 'louvTj TOU 1974, CTTTJV C.W.M. va TO EpyoCTTacrto TTJC;CTTOx03?10 Marchols33


heim.

ibuyva><7Yj TOO xivSuvou ot xdcTotxo i

Xto St^affTYjXE, 11 svavTtov TOU a^sSiou, 9 [j.a£l JJ.E TO SrjfjLap^o uTUEp, aXXa TEXtxa dbrcppitj'e TO a^sSto. STIC; 18 'louXtou sytve fxta §ia8Y)Xa>CTY] 2.000 aTOfxwv (xe 200 TpaxTsp. Tpst? (jtspE? |J.£T<x TYJV svap^Y) TOIV spyautcov ^iXtaSE? ocTopia xaTsXafiav, cm? 20 Seirrefi(3pY), TO y£>po TIOU Ttpoopt^oTav yta T& Epyoaracrto. Oi spyaciiE? StaxoTiYjxav. 'H xaTaXY)<jiy) xpdcTirjcfe 5 fj.^v£q. IIoXXol y£p(xavol xai. eXpoTOt evtcr^uaav TOUC; aX<raTOU<; xal |Ata yvrjata xouXTOupa yEvv/jOyjxE ETTITOTCOU. TeXixa, ffTi^ 25 <I>£ppouaptoi) 1975, TO ' r-rcoupyeio ac; a7t<xy6p£UCT£ UTT) C.W.M. TYJV eyxaTaTOU spyocTTaatou. TOTS 01 SiaSr)Xa>Te<; auyx£vCTTO Whyl, (XTTO TYJV dc?iX7) fAEpia TOU PYJvou, yta va xaTaXapouv TO X^P° 'J^ou sl'/e 7tpo(3Xe9T£i 7) lyxaTaa-Tacnr] EVOI; Tiuprjvixou aTaOf^ou (TTOU TEXixa, ~fV-p~r\j ffuvSuao-pi£vy) SpaaT) xal TTJV TOTCIXYJ avTtaTacrr) xal TVJV Trpocrcpuy/) CJTT) Stxawtjuvr), a?uayop£UTr)XE arco TO SIOLXTJTIXO At,xaaTrjpi.o TO'J it>pi(jLTTOUpyX

TOV

MapTT;

TOU 1978).

KaTOTtlV,

[J,£Ta

TOV

'ATrpLXv] TOU 1975, axoXouOet r; TpLe0vy]i; xaTaXrupv) TOU IXfkTixou Ttupy)vi.xou (TTaO[jiou TOU Kaiseraugst. IIoXXol otxoXoyt<7T£<; Tryjpav (J.£po<; GTOU<; aywvs^ £vavTtov T^ £7r£XTa<j75i; TOU' crTpaTOTieSou TOU Aap^ax. 'ESw EtpapjjwaTYjxs 7) TaxTiXY) TWV (('O^aSwv "AypoTtX7J<; Fa'-oxTTja-Lai;)) (G.F.A.). 'H TaxTix?] auTT) TUVlCTTaTaL tJTY]V aTtOXTTJOT) TJjL'/j^aTOJV

TOU

](d)pOU (XTCO

TroXuaptOfxa aTOfxa, WCTTE r) aTtaXXoTptojcnr) TOU va ytvETat SuaxoXoTEpy; xal TroXuSaTCxvv). "AXX£^ G.F.A. eywav apyoTEpa WTOUS; /wpoug TTOU Trpoopi^QTav yia TYJV aveyEparj Ttupyjvixtov epyocrTacitwv CTTO 15raud-etSt. Louis xociCTTYJ®Xa(j.av(}oX. 'T7uap)(ouv, SuCTTuy_oi!;, TroXXol TTOAITEC TTOU r^ev 34

xe TI? tyuXXoytxe? aTto^acrei.!; TCOU TOU? d^opouv, Tiapa [xovo OTav ywovTat ExXoyixe? ex(TTpaTeiei; (CTTOCCT/J TTOU ysfii^st XaP* TOU? auTap^i.xou<; TtoXtTixdcvTiSEi;!). Oumxa 01 yaXXot oixoXoyiCTTe? m\pav [Jispoi; aTl? ^xXoy^5, Yl* v* StaScoaouv TI? iSee? TOU? xal va xavouv TOU? cruftTCoXiTE? TOU? va CTXE^TOUV. Fta 7rpa>T7] 9opa, YJ 6[zaSa ((OixoXoyta xal '£711^101CTYJ)) Trapouaiacre UTro^rj^tou? crr7]v IxXoytxyj Ttspi^ep£ia TOU Haut-Rhin crTl? POUXEUTIX^? exXoys? TOU 1973. T6v 'ATtpiXrj-May) TOU 1974, u7uopXy]6Y)X£ v; uTTO^Yj^i.OTYjTa TOU PEVS NTU[XOV CTTl? TcpoESpixE? sxXoy£?, |X£ TVJV UTTOCTTTjpl^T) TTOCVCO aTTO EXKTO OpyaVCOCTECOV.

'0 NTUJXOV Trrjpe 1,32% TOU auvoXou TWV (p^wv. 01 aXaaTOt TTJ? «OixoXoyta? xal '£711^(007)?)) ^avaTrijpav (x^po? (TTl? TOpLCpspEiaxs? IxXoye? TOU 1976 xal ae TuoXXa xavTOVia ^eTrspacrav TO 10% (TOXVCO aico 15% ffTT) xcofj.67coXy) Petite Pierre)' a^ioXoya v^Tav Ta TTOCTOffTa CTTa 7rpoacrTta TOU HapicTiou TTOU ot exTtpooxoTTOi. TWV opyavaxTEWv TUOU ayjfxspa s'^ouv £vw6£t (xe TO ovofza SOS - HspipaXXov. To Noeja-Ppyj TOU 1976, 6 MTupl? AaXovT xal 6 PSVE NTUfxov TYJ? opyavcooTrj? aOiXot. TY^? FYJ?)) Tr/jpav sva avsXTOCTTO 6,5%

(TTl? TpLYJIxaTtXE? PouXEUTlXE? exXoyE? T7)?

5yj? AiotxY)Tt.x9)? Il£pi,9£p£t.a? TOU Haptcrtou, TTOO-OCTTO 7TOU TOU? XaTSTa^E afASCTCO? [AETa TOU? U7T0^^9!,OU? TWV

(xsyaXcov xopifiaTcov. TOU? otxoXoyierTE? va pto-o-QTSpou? a7uo 50 TOU MapTYj TOU 1977. TYJ? 'AXaaTta?, TOU

Ot eTttTU^tE? aur^:? IvOappuvav xaTej3a(Touv UTro^^tou? CTE TTEAr)[Aou? CTTI? SYJ^OTIXE? sxXoys? MEptxol ExXe^-r/jxav OTTOC %u>pia. AavyxsTOx xal TYJ? BPETIXVYJ?.

flotTOCTTa TYJ? TtX^Yj? TOU 20% CTYjflStwOYjXaV CTTOC TCpO-

a<TTta TOU Ilaptatou. Ikl? ptEyaXs? TOXEt? (Ilaptc-t, Auwv, AfXXYj, FxpsvofiTcX, STpaapoupyo, MuXouJ^, op, Zalv-Socfxov, AouvxepxY), MovTrsXte, Bou35


Xovv), . . . ) o~x)[j.£i.a>6ly]xav <TE uoXXs?TCEPLTCTCOCTEK;TTOdOCTTa TTJ? Ta^vj? TOU 10% (TU.X- 10,3% Trijpe TO 4>>]<po8eXTio HapiCTi - OtxoXoyia). 'H oixoXoyta ETCTI Iva aTio Ta [isyaXa psuj.iaTa TTJ<; yaXXixyji;

Aev ava9£pa(j.£ Trapa [xovo 5gstpapc«jpMrnat^? TTE0aOTpeTTEva (j.iXrjo'oupLE yia TOU? aywvE? Ttou sytvav yia va o"O)6ouv SevTpa xal TOTrsIa, yta va aTa[xaTy]crouv xepSocrxoTcoi, r) acrixol auToxtv7)TOSpofiot, yia va [r/)v Icpappioo-Touv xaTatjTpo<pi,xa TTOux., yia va xaTeSacpLCTToGv 01 Trapavopts? TV]? 'AxT^? d'Azur, yia va £[ji7roSiaTei! 7) EVO? CTTaOjjiou O~TO Sousseou CTTO 'E6vixo Ilapxo TWV IlupTjvaicov dcywvs? EvavTiov TOU 960piou TCOU TTpolp/ETai a7r6 Ta EpyoCTTacria T^? IlEcrivE, evavTiov TOU Gopu^ou TTTOU 7ipoep}(£Tai avro Ta aspoSpofiia xal TOU? (^EyaXou? auTOXiV7)ToSp6[J.ou?, £vavTIOV T^? xoxxtv/j? xal xiTpivyj? XacrTTY)? TTOU ^uvETai CT7] May^T], evavTiov T^? UTCEppoXixT]? eupuTTjTa? TOU T7J? o-ou7i£p Tarsia? Dapicri-Auwv x.T.X. 'ISiaiTEpa 07)[xavTixol ^Tav 01 TTpoacpaToi aycovE? CTTYJV Greys-Malville omo TVJ ^.ia xal <TTY)V Hague xal $Xa;j.av|3lX aTro TTJV aXXy). 'H Greys-Malville, TTOU ppioxsTai Tiavco arov uoTa[j.o PoSavo ava^ECTa CTT7) Auwv xal T7) FsvEuv), elvoci 7) TcoXv) TCOU SiaXs/TYjXE yta TY]V xaTacrxEUT) T^? UTrepysvvrjTpia? SouTTSp-^OlVl^, TTUpYjVlXOU aVTlSpaO"TT)pa EVO? TU7TOU 7TOU §£V

E^El

(XEXET7)6El

ETTapXW? CTT7JV Tlpa^V)

Xal

£VO?

fj.eys6ou? /wpl? Trpo7)you[j.EVO. @a Tuspie^Ei 4,5 TOVvou? uXouTcoviou —sva cpopspa paSisvspyo avwysio ATCO TO OTCOLO apxouv 5 xiXa yia TTJV xaTaaxsuY) fj.ia? aTO[xix^? p6(j.pa?— 6a (}"ixeTat *7l:o 5.000 TOVVOU? uypou croSiou xal 6a IXEI vjXsxTpixy] ICTXU 1.200 exa-

36

watts. ZT?) Siapxsia TOU xaXoxaipiou TOU 1976, Tuepio-o-oTepa dbro 10.000 <XTO[j.a xaTacrxYjvaxTav yupco IXTTO vqv TCoXv), ^ec-yjxtOCTav TOV TCXy)6ua(j.6 xal TOU?- aipETOu? EXTrpocrcoTrou? TOU . . . xi s<payav £uXo auo T<X G.R.S. ! (o-.T.fj.. TOC yaXXtxdc M.A.T.). STI? 22 2s7tTE[i.pp7) TOU 1976 TO FEVIXO 2up.[3ouXi.o TOU Isere ^YJTTJO-E (xe ^9tCT!jL* TOU TV avacrroXY) TWV epyacriaiv, TTOU aXXwcrs efyav ap^[o-si TOXpavojjwc Trplv xav va Pyei TO (jufxrcepatjjjia arc' auTYj TTJV xopoiSia TT)v epeuva yta TYJV e^axptpcoo-y) TOU xoivou Hague, [3opet,o§uTixy] axpv] T^ Cotentin, ppto-xeTat Iva TroXu euato-OyjTo o-7)[j.£io 7tupyjvi,x^(; aXuaiSat;: Iva epyocmxa-f.0 TTOU sTus^epSTai T« paSisvepya xauo-Lfxa TCOV avTiSpaaTYipcov xi e^dcyst avr' auTa TO TrXouTcovto. MaJ^i [zs TO «VTI(TTOI.^O epyoo-T«CTio TOU Windscale TYJ<; 'AyyXtocc; elvaL Ta [zova fAeyaXa spyoo-Tao-(.a OCUTOU TOU TUTCOU TTOU XeiToupyouv ay oXoxXvjpo TOV xoc-jxo. STIX spyoffTaCTtoc auTOC Ta pocStsvepya TTpoiovTa Sev ppiaxovTOCL CTTO eo-coTepLxo SLaSo^i.xo)v 7repi.pX7][j.aTCOv xal roxpa TO OTI. (J.SXP1 Tcopa sTrs^epya^ovTav xaucrtpia o^i xal TOCTO paSoevepya, 01 SQGZIC, paSisvepyeiai; Ttou Trpoa-Xa(j.pavouv 01 epya^ofisvoi e^ouv au^yjOsi aiaO^Ta Ta TSXeuTaia ^povia xal 01 o-uvOyjxe? SouXeta? x et P OTe ~ psuouv oXosva xal TispicrCTOTepo. 'H aTOCpao-y) va avoij£T£i! TO epyoCTTao"i,o CTTO LSicoTlxo xscpaXaio xal Y) TTpooTTTtxy] SKe^epyaaia? EVO? xauirifxou TroXu TTIO paStevepyou avayxaaav TO auvSixaTo C.F.D.T. (<T.T.(I. FaXXixvj Ay][j.oxpaTtx7) SuvofzoaTrovSia 'Epyacriai;) va xavsi [iia (TxXyjpy) a7T£pyia TtoXXoiv fxyjvaiv, TO ipOtvoTrwpo TOU

1976.

'E^ 6plCT[ZOU 7TIO e^GplXEg dcTTSVaVTl CTT7JV

TOjpTjvixY) evepysta (XTTO TOU? aTCEpyou?, ol oixoXoyixe? 6pyavcoffEt<; Sjrocm^pi^aev TOV aycova TOU?. 3?


TO MapTT) xal TOV 'ATcpiXyj TOU 1977, opyavcoaav SiaSTjXcocrei? xal «xX£<pTOT:6X£[j.o» CTTTJV OXafAavfitX, slycuv <xp)(iCTE(, ot epyaoiE? xaTaaxEUTJ? evo? TTUTa TtpaypiaTa Trrjpav TpayixT) [AoptpT] cm? 31 'louXiou TOU 1977 yupw arco TTJV Greys-Malville, STTOU 01 otxoXoyixs? opiaSE? sfyav opyavcocrEi pita (J.a}(T]TiXT] SiaSTjXcociT). Ilapa TOU? aywvE? TIOU El^av TrpoTjyTjOEt, T) xupepvTjCTT) e£axoXou6oucT£ va SEI/VEI pita Tirayspyj aSiacpopta, apvioTav xa6£ cro(3apT)CTU^TTJCTT]yi.a TO Ttpoypapifxa TTJ? TrapaywyTJt; 7rupr)vixrj<; Ivspyeiai;, STJXaSvj aTrlppiTTTE xa6e StaStxaaia yia TTJV av TOU. II.j(., apvYj6y]X£ /wpu; xaf/ta amoXoyyjcr/) TtpOTaayj yia SyjpLo^^i.CTfza TTOU sxavs TO CTTtxo K6jji.(j.a: XOCTI TETOIO, tCT^P^"0)"6) 9* ^Tav avTtcTuvTay(JiaTi.x6 ! 'H Xoytxr) TVJ<; TTJV 6S7]y£t, (Aecra a' 'iva TrapaXrjpyjfza, va [BXETOi, TI? UTTEpyEvvrjTptei; crav TO tJTiouSaiOTEpo T[A^(ia TOU Trupvjvixou TYj<; Tupoypafx(xaTOi; xal v' aTro^Ta [it xa0E Tpouo T'/) cruyxpouinf]. STY) S9j6ev TU^aia CTICTXE^YJ TOU OTOV TtupYjvtxo. ffTa6pi6 TOU Pierrelatte, TTJV Trapajjiovrj Tr)? Si.aSrjXcocT7)? TOU Greys-Malville, 6 TiposSpoi; TTJ? Ayj^oxpaTCai; imPEpaiCOCTE

T7)V

TTpoOECTT]

TOU Va

7TUp7]VlXO7rOfy)a£l

Tat TTJV 6XoxXTjptOT(.XT) XOCl ^^^XP7! ^OyiXT) TTj? TTUpTjV!.-

XTJ? xoivwvta?, TTOU uXouote'iTa!. aTto Ta yxouXayx, TTJV E.D.F

Xal

TTJV

IlECTlVE.

I 6 dvTiTtupyjvixo^

T7)

X«pa, Pya£ovTa<; £vav IvTsXcog sTriTroXaLo Xoyo X W P^ va TvapEi xa66Xou UTTO^VJ TOU TI? 8ia(j.apTUpi£<; TTOU sl/av StaTUTCcoOei. Mta icrxupr) Suva^vj, avro 5 (j.e 6 acrTuvo[At.xou!; OTrXtcrfZEvoug (X£}(pt, Ta SovTia, TOV x&P° Q7TOU 6a ytvoTav 6 TOjpv)vix6<; xal aTrayopeuECTTOUI;7tavT£<; va TrX^CTiaffouv CTE axTtva 6-8 x^o^eTp&w. '0 NofiapXYj? TOU Isere E, pie pisyaXr) TOU %apa STTOX; ^atvsTat, T7)v Xrj va aTrayopsucrEt. TVJV Trpocrpacn] CTTO x^P° TOU Trupvjvixou tTTa6[zou (IE xa0E Ouata, axofia xal /p'/jcrr) TWV orcXcov. 'E^ayptcofzsvot aTc' auT£<; 38

TI<; TrpoxXifjciEt?, aTrvjuSirjCTpi^voi dbro TYJV 6XoxXir)pcoTix7) «7roTUX^a TWV 7rpov)youfi£vcov v6(Zi(ji&>v EVEpysiwv, ot 30 [is 40 XI^I*SE<; 8ia87]XcoTei; TTOU (iuyxevTpco0Y]xav TTJV 31 'louXiou 1977 Elcr£[3aXav crTrjv aTrayopEupiEVT) CWVTJ. Ilapa TI?CTUVEXEI?lxxX7)a£i.? TWV opyavwTWV yia TTJV aTtotpuyr) xaOs piai6TT)Tai;, [xepix£<; sxaTovStaSTjXwTWV, acTTEta OTrXicipiEVoi (AE ^uXa xal , (TuyxpoucrTTjxav XOVTOC (JT6 x^P^ Faverge JJ.E Tt? X£y6[xev£i; Suvajisi^ «TTJI; Ta^sw?)), TIOU avTsSpao~av (x£ dbuoTEUTT) aypt6TT)Ta. 'Anb TOU? SiaSTjXwTEt; TpaupiaTicTTTjxav TcepiTiou ExaTO xal crxoTwOTjXE Iva<;, 6 Vital Michalon, SaoxaXo? daro TO Drome. M£Ta <XTI' auTo, ot oixoXoyiaTS? [xovo va x*aouv E/OUV avTiSpcovTa? a7raCTjji.a)Sixa, svw avT^OeTa e^ouv TroXXa va XEpStaouv CTU(jt(jiaxwvTa<; [AE oXou? auTou? TTOI) apvouv-

'0 aTToXoyi.cTja.oi; TTJ? oixoXoytxTJ? SpaCTTj?CTTTJFaXXia apxicre H.E TOU? aycovs? CTTO Fessenheim xal TO Bugey xal TEXetcoaE y,e TOU? aycovs?CTTTJVGreysMalville TTJV Hague xal TTJV <!>Xa[J.av|3tX, oXs? Trspto)^£? JAE TcupTjvtxa epyocTTaata. To (patvofAsvo Elvat. Ste6ve?: TTspicicTOTepo 8t.o!.XTjTtxo? xal VOJAIXO?CTTI?E.IT.A, TrspiffcroTEpo (TxXTjpo? aTT] Fspfxavia xal TTJV 'lamovta, TtEplCTCTOTSpO TCpOffaVaToXlCTfAEVO? TtpO? TTJV IteiQui C7TT)

FaXXia, TTJV 'AyyXia xal TTJ SouTjSta, 6 dvTi.7rupT)vi.x6? aycova? £)(st TrpwTapxixT] <rfj[ia.oiy. yia TOU? otxoXoyicrTe? xal EVTaiTcrsTai. a' 2va y£vixoT£po TtXatcrw.


Elvai xaipo? va TO e£Y)yY)crou[J.£,CTOCVetcraycoyY] CTTYjV avaTtTU^Y) TWV £TttCTTY)fJ.OVlX<iiv 6s[J,eXta>V TYJ? Ol-

xoXoyta?. "OTCCOI; elvai yvcoCTTO, ot otxoXoyicrtei; elvai EuatCTGYjTOt <re OTI dapopa TYJ (loXuvayj. AotTtov, TOC opu^eoa, 01 TtupYjvtxol CTTa0[j.ot xocl TOC aXXa TtupY)vixa spyoCTTaCTia acprjvouv va Statpuysi, exTO<; aTto pXa(3epe<; /yjfiixsc ouCTte?, xal paStevepya aspia uypa YJ CTXovY). AUTY) Y] Te^viTY] paStEvlpysta SEV etvat xa06Xou a[j,£XY)T£a, axofia xi OTav TO spyoo'Tac'i.o SouXeusi xavovoxa. STOC avaTcocpeuxTa xai T^Sv) TToXuapiSfj-a Su, 7) 86o~i^ elvai TcoXu ta^upoTepT] xai 6a va elvai xaTao-Tpo^txv) ce TceptTtTCOCTV) o~o(Bapou Suo-TU^r)p.aTO£;. "Eva<; avTtSpaaTyjpat;, OTTOK; TOU Fessenheim, Tcepis/ei j(\\.e.c, ^ops:; TcspicaroTspT) paSisvepyeia aTco TYJ (36[>i.pa T^? Xtpocrt[j.a. "ETCTI., avTi6eTa [xe Ta TUEptcrcroTepa ^y)[ii.xa xaTaXoirox TCOU vouv T7)v aTfzocHpaipa, TTOU xaTaXrjyouv opicot; va TaTpaTtouv cr£ XtyoTepo pXa^Epa aroi.}^* ^ ^0° H-i« XETCTo^EpEiaxr] Ttp6pXE<j;v) TTJI; StaSixaata^ Trapayd>yY)<; 0a [ATtopoucTE va Ta (j.ETaTps'l'51 CT^ xaueripia, Y) paSisvlpysia Ssv jiTcopEi va xaTaTioXEfxrjGsL' TcpETCEi va TOpi.fX£vou(AE va s^aqsavtCTTEi aTCO [xov/] TY)?. Tai (7TO [XtO-6 (TT7) SiapXEta EVO? /pOVLXOU TTOU OVOfXa^ETaL

TCEptoSo? TOU GTOI.XELOU. "

rj usptoSoi; Etvai, TtoXu^povvj (28 ^povta yoa TO TIO, 30 j^povta yta TO xaicrio, 24.390 /povia yia TO TlXoUTCOVlo), 6a TTpETUEt Va TUSplfiEVOUfAE TToXu XatpO

(10

[i£ 20 TisptoSoui;) yta va ywsi V) paStevEpysta axivSuvy): [is Ta paSisvEpya xaTaXotTca TWV TrupYjvixcov spyoaTaCTtwv xXyjpoSoTou^E CTOui; aTroyovoui; jj.a<; OUCTLE? Ttou 6a Ttapafisivouv ETOXtvSuvsc; yta IxaTOVTaSs? xat, I'acoc;, yta ExaTovTa8£<; xtXtaSs? xpovta'H TtpOCTOX1/) TTOU StVOUV Ol OtXoXoyKTTE? CTt^ CTUVE-

TWV evEpysttov (ia? Ttavto CTTI? [A£XXovTtxE<; ysv40

TOU? xavst, ETCICTTJI;, s^atpETtxa euatcrOyjToui; OTO Ttp6pXy)(j.a TWV cpuaixwv rcopcov. 'AvTiGsTa, XoiTCOV, (XE TO: opuxTtx (aiSy)po, /aXxoi;, fj.apfj.apo, aXou[j,tvio,. . .) Ttou Sev ^avovTat xal Ttou [j,Ttopouv va avaxuxXcoOouv xal va ^avaxp>)o'i[j.oTtoiYj6ouv) yj Ivspysia Ttou elvat aTto6yjxeu(j.evy] CTTO oupavto —oTtcx; aXXwCTTe xal CTTO TtETpsXato xal CTTO xapjBouvo— x^VST<xl °Pl~ CTTtxa jj.£Ta aito xa0s j_f>"f](T^. ME TO cry)[j.sptv6 7) TOV TtpopX£Tt6(j,evo pu6(j,6 xaravaXcoCTY)?, Ta TtayxoCT[j.ia aTto6£(j.aTa oupavtou, xaOwi; xal TtsTpsXatou, 6a SiapXECTOUV ax6fj.a (J,spix£<; 8sxasTte<; (av s^axoXouGouv va 5(p7)CTt[J,OTtOl.OUVTai CT£ CTUVYjOtCTjJ-EVOU? <XVT!.§pa(7T7Jp£<;).

Ilapa TO OTt 7) FaXXta Etvai CT^ETtxa TtXouCTta CTE oupavio, 01 60.000 TOVVOI Ttou uTtap^ouv CTTO uTtsSacpo^ TYJC [xoXtc qjTavouv yia TYJV Tpo^oSoCTta yta 25 XP°VI(X [xta? VTou^iva? avTtSpaCTTYjpcov CTav aurov TOU Fessenheim. ME TYJV avaxuxXcoCTY) TOU TtXouTcovtou CTE avTtSpaCTTYjpE? •* UTtSpyEVVYjTpie? (OTtCO? Ot SoUTt£p-<l)otVl^), TOC

TtayxoCT[j,ta aTto6e(J.aTa oupavtou —xaOwt; xal xapPOUVOU— 6a xpaTOUCTav yta [xsptxou<; aiwve?. "Ojjicoi; ot UTtEpysvvYjTptei;, exTO<; aTto TOU<; xtv8uvou<; Ttou SYJ(j.toupyouv, TtpoiiTto6eTOUv TY) SuvaTOTYjra [3to(j.Yj^aviXY^5 aSpavoTtotYjCTYj? Evo^ xauCTtfxou l^atpsTtxa paSievspyou (Ttpay[j,a Ttou Sev Elvat xa66Xou suxoXo) xal CTUveTtaysTai TYJV aStaxoTtY) fj,ETa<popa TOVVCOV TtXouTtoviou, EVO? fXETaXXou e^atpETtxa TO^IXOU xal paSisvepyou (sva ^tXtoCTTo TOU ypa[j,[j,aptou CTxoTcovEt avGptoTto). KpaTY) Ttou Sev El^av aTOfztxa ouXa, YJ Tpo(j.oxpaTtx£C 6(j.<xS£?, 0a jj.Ttopouv va Ttpo[j,Y)0£UTouv TtXouTcovto xal va xaTaCTxeuaCTouv aTOfAixei; (36[j,(:k<;. Fi' auTO aXXa>CTTE 6 TtposSpoi; KapTEp dcTtofpaCTiCTE (TOV 'AitptXYj TOU 1977) va eyxaTaXst^ouv 01 E.I1.A. rl? TE^vixe? TYJ? aSpavoTtotY]CTY]<; xal TWV uTtEpyevvrjTpiwv. 'H j(pYjCTi[j.o-


7coiY)0Y) TY)<; aTEoOYjXEUfAEVY)? evspysiac; [0.5? oSiqyel Xoi-

fj.£ OTTOloSYjTCOTE TpOTtO CTTY] FY). 'H EVEpyEta ailTT) ^61

[j.£piaCTTO.TCIO ajrXa xal CTTIX TTIO xXaCTixa xaucnSTTCO? TO xap(3ouvo, TOU uTrapywv apXETa aTroOsTOU. 'YTOXpy_ouv apx£T£<; X"P£? ^OUCTIE? ere xap|3ouvo xal 9TW^<; CTE TiapaywyY) Tpo^ificov ('AyyXia, Fspnavta, IloXwvla, E.S.2.A.. . . )• ETCTI YJ FaXXia S'^EI TYJ SuvaT6TY)Ta va xavsi txvTaXXayEi; v_pY)CTip.e<; xai yia Ta Su6 (^ipY). FsXixa, SiaXsyovTa? TOV TrupYjvixo Sp6(io XOCVOUJAE (Aia xoivcovixi?) litiXoY^. Elvai Y) ETrtXoyY) [xia? xoivco-

TSpaoTia TrXEOVEXTYjfxaTa, SEV [xoXuvsi TO 7T£pi.paXXov,

Via? TloXu CTUyX£VTp07T01.Y)[i£vY)(;, TCOXU CTUyXEVTpWTtXYJi;,

7TOV

O~£ £Va aSlE^oSo, OOTO TO OTOIO ^j avOpCGTOTYjTa

dpya Y) ypYjyopa va ^scpuysi. Tcapy_ouv xi &OTe(pcuTC^ TiTjyi^ cv£pY€ia$: Y) Y)XtaxY] svepysia xal aXXst; TrapojAoiE? (uSpauXixY), aioXixY), /XcopocpuXXixY)), xa6co<; xi Y] svepyEia TYJ5 TtaXippoiat; xal Y) yatoOspfxixY). AYjXaSY), ^.TTOpoupie va EXfAETaXXsuTOUfjiE TYJV Evspysia TTOU cpTavet

ELVat. aTLOXEVTpWfXSVY],

7) EXjjL£TaXXsUO-7j TYJ? ElVat. §U-

vaTY) [XE fiXa^pa cruCTTY)[xaTa, TTOU (jiiropouv EuxoXa va Trpocrapju.oo'Touv crTl? avayxEc; TOU TpiTou K60(xou. MTCOpoC[j.£ va TYJ o-uyx£VTp(oo-ou(Ji.e, va TYJ (AETaTpE4iou(ie CTE EVEpysia aXXY)<; (iopcprji;, va TYJ Siavs{j.ou[i.£ Xal

Va TYjV (X7T;o6Y)X£lSo-OU[J.£ (J.E IXTCOXEVTpWj.lEVa C7UCTTY)-

(iaTa, TCOU (j.7top£i va Ta OVOJJKXCTEI xavsl? «Yj7iLa». Ot 7ipocT7ra6Ets<; spsuva?, avaTCTU^Yjc; xai EyxaTaaTacrY)<; TJTtlCOV

£V£py£taXc5v

OTJaTY)[J.aTtOV

TTplTTEl

v' ap^tCTOUV

TcoXu lepap^YjjAEVYji;, TCOU 0a SisuOuvsTai daro (xia xou" siSixou?. '0 ETutxivSuvoi; —CTE [AsyaXo Pa0[j.6— ya.xal TO EuaXwTO TWV TrupYjvtxcov syxaTaCTTaCTScov xal TWV jj.£Ta<popc5v paSievspycov xaucripicov rruvsTrayovTai TOV 7voXXa7tXaCTt.aCT(j.6 TCOV sXEy/tov xalTtov 9poupcov. Oi oixoXoyiCTTEi;, avTiOsTa, Sev OsXouv (jiia xoivcovia ysfiaTY) y_copo9uXax£(;, OUTE JJ.KX TTOU 6a XsiToupysi JA' sva Tporc Na yiaTi EifzaCTTE svavTtov TYJ?

a^o TWpa, OCTO UTrap^ouv axopia apXETa a7io6Y)X£U[j.eva xauaipia yta va [j.a<; E^aa^aXiCTOuv (jita (iETapaTixY) So 30-50 /pOVWV, (J.£XPt

v*

[ATtOpECTOUV T(X O"U(TTY)-

va xaXu^'ouv fl? avayxs? (J.a?. METOC a7ro 10 Y) 20 XP^ vta ^* s^0" T^oXu apya. Oi TrpocrrcaOEiEi; auTEi; auatTOUv aTTO Ttopa xscpaXaia, TTOpou?, T£y_vi.xe? ixavoTYjTE? xal ^aia ouaia. "0(icoi; 6Xa auTa 6' &7ioppo<pT)6ouv avro Ta TrupYjvixa Tipoypa;j.(j.aTa, TTOU OTOL^I^OUV 8£xaS£<; Y) ExaTovTaSsi; sxaT0[j.[j.'jpia xal SEV aTcoSiSouv TYJV £V£py£ia TTOU 2y_£i e7T£vSu6£L a' auTa, T^apa piovo [xsTa dbto 12 6? 16 /povia. 'H fxeTcxpaair) XOITOV <XTO TYJV TrupYjvixY) svspysia CTTa Yjuta cruCTTY)jji.aTa aTCoxXsiETai. 'H (j.ETapao-»] aUTYj TTpSTCEl Va

6£[A£XlCi»6E(i,

(X7t6 TY)

(Ala (ISpia (TTY)V

oixovofxta CTTYJV xaTavaXcocnrj svepyEiat; xi OCTCO TYJV 42

43


Oi 8JtLaTT]jiovLue^ pdaeic, tfjc;

'H oixoXoyia — (jua XE^YJ TUOU STUfzoXoyixa vei ((Xoyoi? yia TYJV xaTOixia. (olxo)» —• slvai fiia ETUtTTr]p(.Vj TTOU [AeXsTa TL<; a}(ecrsi,<; avapisaa CJTO. ^covrava. ovTa xal TO TrepifiaXXov TOU?. 'H Oe^eXtcoSYji; svvoia TYJ? oixoXoywcc; etvai rj e'vvoia TOU 2va<; X«po<; CT/STtxa 6(J.oysvy)<;, xaXa TOV [zeXsTafAs ae ay^iat] (x^ T-?) Xeiroupyia TOU : . eva SOCCTO^, [ita XljAVYj, eva eXo<;. STTJV EVVOLOC au-

xal TeXixa, 6'le; ol a%eaeii; ava[j.£(Ta crnx Ttou ava^epa^e mb TOXVCO. Ta opia evoi; oixoo"u<TT7)[j.aTO? elvat j^spixe? (pope;; SutrxoXo va xa6opicTTouv. "Eva xaXo xpiT7jpio slvai TO OTI Ta CTUVopa ava[j.£CTa as Suo e^aTCTOfxeva otxoau<TT7j[xaTa (ol Ttapucpei; evo^ Saaoui;, ol axps? Xt(jLV7)i;, ot axTEi;) elvai tStaiTepa TcXouoLei; ae EiSyj. 'O TcXouTO;; auTWv TWV auvopiaxcov TCOU Tpo9oSoT£L Ta ysiTovLxa otxoo-U(TTYi[AaTa SiaTTf)p7)6ei (jie xa6s Ouuia .AuaTU}(C)<;, ot ^wvs^ TipoapdcXXovTai TrepiffcyoTSpo arco TT] }(avia, TYJV U7T£p[J.£TpY) KVOCTITU^T) TWV TToXECOV Xal TOV TOUplfffjlO.

01 avayxEt; TWV (jisXsTwv TTOU ywovTai —aXXE<; TUO eiStxsi; xi aXXs<; yevixoTsp£(; — 6§Y]yY)CTav CTTTJV UTloStatpSCTT)

ra CwTard et5»j, ^UTa xal ^woc, rcou J^ouv CTTO otxocnJCTTy][j.a xal dcTTOTsXouv auro TCO . Fia va [j(.sXeTy)CToufJ.e TO , XOLTTOV, vdc xavoupie evav xaTaXoyo TWV etSwv xai, av elvai SUVOCTO, va e TV) c7UvoXixy) pia^a (TVJ «pLO[xa^a») TOU xa6svoc; dot' auTa TQ TOV apiGpio TOU<;' TO avoQyavo jregt/SdlAor (Ppa^oi., eSa^o?, vepa, (XTfiodcpaLpa, avefXOL, . . . ) STCOU £ouv Ta J^covTava 2187] TO 6vo[i.a£ou[j.£ «|3i6T07ro)). TJ evsQ-ysia nov nQoahafi/HdveTai ano TOV rjhio xal [zsTarpsTOTai ak. aXXyj? [iop^^f; evepysia [xecra CTTO OIXOCTUCTTVJ^OC. ol xvKkoi (TOU vepou, TOU o^uyovou . . . XTX) TCOUCTiTeXouvTaiCTTOCT^Xaidta TOU olxocru(jTr][zaTO? xal ot a v r a A A a y e c ( A E T a yetTovtxa 44

(ASpLXtOV

OOXOCTUCTT'yjfAaTCOV,

Yj CTTYJV EVO-

TO>tiQ<nr) aXXcov. To (XEyaXuTspo oLxot7U(JT7)[j.a, TCOU 6 TOU Etvai oXoxXyjpT) 7) ETci^avsia TTJI; Ms E^aipsciT] T7]v oixoo-cpaipa, oXa T« xavouv avTaXXaysc; uX7]<; [XE TO TrspipaXXov. 'DOTOCO auTsi; ol avTaXXayE? Elvai., yevt.xa, TroXu TUEptopLa-piEVEi;, TOC OLxocruCTT7)pi.aTa slvai C-E [xeyaXo (3a0[j.o «xXei.(TTa» oao a.9opa TTJV uXv). 'AvTtOsTa, stvai. «avoi^TOC» OCTO acpopa TTJV svepyELa, yiaTi X W P^ T"'lv VjXiaXY) EVEpyEia TTOU Tcpoo-Xa[j.pavouv Siapxoii;, Ssv 0a (jLTropouaav va XsiToupyy)CTOUv. 4>u)Toouv0eaYj , Mspixa eiSv) xaTacrxsua^ouv Ta Stxa TOU<; opyavixa uXixa xpr)cri.fio7ro(.a)VTa<; vspo, Sto^eiSto TOU avOpaxo;;, aXXa GTOiysla. (a^wTO, q>wa90po, . . . ) xal

45


evepyeia. IIpoxeiTai yia TV) tpwTocruvOecnr) TIOU xavouv Ta <puTa xai TO (puTorcXavxTO (TTOU 6vo(A<x£ovTOU ((TtpcoToyevei? TOxpaywyoi»). 'H TUTUXY] avTiSpaar) TV)? 9a>TO(iuv6ecn)? eivai: 6C0 2 +H 2 0+673Kcal -» C.H tI O«+60 2 Oi XeyojJieve? XOITTOV avriSpaaei? «ava7rvoyj?» Tcpoo-o'iSouv evspyeia. Ta uTtoXoiTta ^wvrava ovTa aTtoppo<pouv, dcjjiecra v) IfAfzeaa, TYJ ^covTavv) uXv) TCOU xaTao-xeua^EToci daro TOU? TcpcoToyevei? Tcapaycoyou?. "OXoc Ta £«VTava ovTa, Xourov, ej(ouv dc7i:o6Y)X£U(jievTr) x^tuxr) evepyeia CTTOC xuTTapdc TOU^, TOU aTCeXeuOepcovsTat jj-e TY)V TV]? avaTtvor^ xai [j.£TaTp£7reTat ae aXXe^ evepyeia?: <je (XTfj^avixY) evepyeia yia TTJV xivyjcni] TWV <re 6ep[xixr) evepyeia OTav 6 opyavicr^ot; Ttpeuei va SiaT7]p7)9ei ce Ospjjioxpaaia avwTepr) a7ro TYJV 6sp(Aoxpaaia TOU TCepi(3aXXovTO;;. ae fAia aXXr) (A0p97) ^TjfiixTJ;; evepyeLa;; yia -7] SYJeiSixeupievov xuTTapwv, XTX. ?) pLeratpopa rpo^^t; ewai xardc xitpio Xoyo [iCTacpopa evepyeiai;. Mia s^aipSTixa m^jjiavTiXT] <r/srrrt avafxeaa (TTa eiSr] eivai y) ayivrj «TCOIO<; Tpcoei TTOIOVW, TTOU 6vo(j,a^eTai <rfiart Tpotpixvji; e^apTr)cnr)i;. "Erai, rj /Xov) Tpecpei TO piocr^api, aiiTo Tp£cpei T^V avOpomo, TCOU Tot TirepiTTCOpiaTa TOO xai. TO TCTW[Aa TOU ^pv)(Ti(J.euouv yia Tpocpy) ere (iixpoopyaviafzou^ TIOU TOC aTcoauvOeTouv xai Ta (xeraTpeuouv ere av6pyavei; outriei;. 01 OVG'ISC, auT£<;, (ie TTJ Po7)9eia TTJI; rjXiaxrj;; evlpyeia;;, Tpo<po8oTOUV -ri] 9a)TO(TUv6ecnf) TYJ? j(^°'/l?- "ETCTI TO vepo, 6 ocvOpcoTTOi;, TO o^uyovo, 6 <p&a<popoc, . . . xuxXocpopouv (re axuxXout;)), yia TOUC; OTCOIOUI; 6a 01 Tpocpixei; 46

T7) (J.op<pv) — (jioa^api — avGpcoTcoi; — IvTOfxa — orcoupyiTTjc; — yepaxi eivai ot Xeyofxevet; rpoq>ixi^ aXua[8eq TCpayfJ.aTix6Ty)Ta auTe? 01 aXuaiSe? SiaxXaSio-uvyj9ax;, yiaTi Ta Sidupopa opyava TOU iSiou )(p7)<Ti[Z£Uouv yia Tpocpr) TroXXwv aXXcov eiSwv, TioXXa eiSv) ej^ouv (j-syaXy) uoixiXia CTTyjv Tpo97) TOU?. "E^oufxe Sy)XaSr] TupaypiaTixa ((Tpo^ixa 81XTUa». 'Ava[jieaa ae Suo SiaSo^ixou? xpixou? (Aia? Tpo<piXTj? aXuaiSa? r^ evo? Tpo9ixoG SIXTUOU, rj [AeTa^opa ^wvTavTj? uXv)<; — SyjXaSy) evepyeia?— xaOe aXXo Ttapa eivai oXoxXyjpWTiXTj. "Av UTioXoyiaroujze TI? Pio[ia^e? TWV siScov TTOU ppiaxovTai cr' auTOU? TOU? SiaSoy_ixou? xpixou?, pXeTroujjie OTI pieicovovTai Siapxw?: rj |3io(j.a^a svo? ^wou eivai TO Eva SexaTO TTJ? (3iO(xa^a? TYJ? TpO^YJ? TOU ((TUjA^WVa (jie TO

WVOpLO

TOU

10%))

Ttou avaxaXu^OyjXE xai avaxoiva>6yjxe dcTto TOV AIVTE[jiav TO 1942). "ETCTI eva? TOVVO? tpuToiv eTriTpeTiei TYJV Trapoucyia 100 xiXciv SVTO(IWV, Ttou Tpeipouv 10 xiXa ffTtroupyma, TTOU xi auTa (xrcopouv va 6p£^ouv Iva xiXo auo yepaxi. 'O vofio? auTO? «TOU 10%» Sev sivai Tcapa pita [iopcpY) TOU <puo~ixou vofxou TYJ? TTTWTIXYJ? TaoTQ? TTJ? evepyeia?: xa6s [xop^rj svepysia? xaTaXy)yei va jjieTaTpauei CTE OepfiOTTjTa }(a(j.y)X7i? Oepfioxpaaia?, TCOU Suo-xoXa -^p-fiat.iJL.oiioie.ii:(x.i. "ETCTI elvai 9avep6, au^^cova ^.e TO v6(j.o auTor OTI elvai [j.<XTaio va 6eXou[ji£ va ex0pet|)ou[J.e, a' evx 0-uyxexpifJ.evo X^P°iTCepiCTO-OTepoc£oia IXTT' ocya 6 yu>po? auTO? (ATropsL va Ope^si. 'ETCIOTTJ?, slvai euvorjTO OTI ae TtepioSou? eXXeitj'''!? Tpo^ijAWv, 6 avOptoTto? zjzi. xaOs ffujA^epov va Ttalpvei TYJV Tpo^r) TOU aTto Sco TO SuvaTO /a(ji7)X6Tepou? xpixou? Tciv Tpocpixoiv aXu<Ti47


SyjXaSY] va slvai TteptcrcoTepo /opTOCpayo? Ttapa crapxotpayo?, 5) va rpwei Trspiao-oTEpo <pUT09aya roxpa aapxocpaya £wa. Ms TO va )(P')f]<"fAO7l;o''Ouy£ ffTTjv xv/)voTpocpia aXEUpt, auo fytipux. TTOU Ta e^ouv (jjapeiJ'Ei crrl? TpoTuxs? 6aXao~CTE? EyxXYjfiaToufxE as (3apo? TOVTE wv av6pa)7ccov TTOU XifioxTovouv OTOV TpoTOoySovra £xaTOfAfxupi.a TrsOaivouv xa0s vo airo TOV U7co<ri.TicT[ji.6.

Mioo-cpuaixa xai Msptxe?

otxoCTUCTTy)[j.aTa Ta xal T£/vy)TaCTU(TTif)(j.aTaTCO arco TOV avOpwuo [is TYJV scpsupscry) T ? yswpyia?. "Eva jcwpd^pt, [is crTapi, Iva i^OuoTpocpsio, sva ax6[j.a xal [Aia TroXy) Y^ svac; SLaaTYjfzixcx; 6aXap,i<rxo<; slvat TETOta oLXOCTUfTTYjfiaTa. STa [Ato-o-cpucrtxa oixocrucrTY)[J.aTa, OTTW.; TOC TiapaSoaiaxa aypoTO-XTrjvoTpoqHxa <ruyxpoTY][J.aTa, 6 avOpwTTO^ EJ(£[. avTt.xaTaaT7)<7£i. cpuTtx xal Tpo^ixsi; aXu<i[§£<; [IE aXXa cpuTa xat ysiTOVixsi; aXuaiSEi;, TTOU Trapouata^ouv jxEyaXuTEpo EvStaq^spov yi' auTov. 'H SiaT7]p7](I7) TOU XaiVOUplOU OOXOCJUCTTrj[XaTO? yWETai /apT]

crTY)v evEpysia TTOU E^aysTai cm auTO, jjt,s TTJV Epyacria TWV avGptoTCWv xal TCOV obaaxwv TOU? J^cocov. 'AvTiOsTa, TOC TE/vvjTa otxoaucrTTjpiaTa SEV [XTTOpouv va XEtToupyricrouv uapa [AOVO /apy) ar/)v svspyEia 7rou TrpocrXafJipavouv, SITE <XTTO yEtTovixa [jiicyocpucjtxa otxoaua-TY)[j.aTa [J.E TYJ [Aop^Y] Tpocp^? (OTTOX; 01 ap/atsi; xal [X£crat,o)vt.xE!; uoXsn;), EITE <X7TO Tryjys? aTToOyjxsu[isvcov xauc-i[j.a)v (TTOXEK;, Pi,opi.7)}(avixa ^ auy^pova aypoTO-pt,ojji7]/avixa cruyxpoT7)[i.aTa). Ta uXixa yovTai snlxrtic, am' s^co, [xs eruvETrsta cropapa [j.£Ta9opai; xal

48

OixoXoyixol xuxXoi 'H oLxoacpatpa avTaXXacjEi. EXa^LCTT/) uXr) JJ.E TOV s'^w xoirfxo. "ETCTI, cru(j.<pcova [is TTJV ap^r) T^<; a^Oap<y[a<; TTJI; GXyji;, TOC aTOjjia TOU o^uyovou, TOU avGpaxa, TOO a^WTOU, x.T.X. -,TOU UTtap^ouv T^apafXEVouv. "Ofzcoc;, Ttov avsjjicov, TWV (3po}(O)v, TWV uSaTtvcov psuTV)? GaXauaa^ xuxXocpopouv axaTaTraucTTa. 'H xuxXocpopwc auTT) ELvai apxsTa xavovixTf)' ETCTI T7)v ovo[iaCou(j.E xuxXo: xuxXo TOU vEpou, TOU av6paxa, TOU o^uyovou, TOU a^coTou, TOU cpcoaxpopou, TOU OEIOU. Ta (jToi/Eia [XETaqjspovTai Sia [ZECTOU Ttov opyavtxwv ouCTIWV, 7TOU Yj fia^a TOU? (TTEptTTOU §£Xa StCT£XaTO(jl.[J.UpI.a

TOVVOI. o"T7) FaXXia) xal 7] (juvOscrT) TOU?* TWcpajAsvouv Ttspmou aTaOEpE?, SrjXaSrj, TOC CTTOi^sia auTa (XTraivouv GTrj o-uvOstTYj opyavixcov ouo-cwv LZE TOV 1810 pu6[j.6 TCOU pyaivouv. TTJV TTEptypa^Y] TWV xuxXcov auToiv CTOC

• Ol avTiSpaoEi.? T7J5 cpcoTOo-uvSsCTYj? xal TYJC avaTTVOTJ? Sst^vouv OTI 6 xuxXo? TOU avOpaxa o-uvurraTat. xuptco? CXTCO avTaXXayE? avafXEffa as opyavixs? OUCTIE? xal CTTO Sio^EiSio TOU avGpaxa TOU a£pa xal TOU v£pou. yi.a IxaToixfxupta ^po^ta, UTTYJP^E [xia iXacppyj ?) TYJ? <pWTOO-Uv6£CTY)? OE Q-^SCTYj [X£ TTjV av

TTOU slxe ff*v aTroTEXECTfjia TYJ Syjfxioupyia [xta? pEucryj? opyavtxwv ouaiaiv <TE Sid^opou TrpoxsiTai yia Ta xauaifxa opuxTa, TO xappouvo, TO TOTpsXaio xal TO yxa^t. "0[xw? eS&> xal Suo * 52% 65uY6v°. 39% £v0paxa, 6,5% u&poyivo, 0,5% xat 1,1% &XXa

49


6 av0pw7roi; Ta xalsi (J.E £va puOjjio 6Xo£va xal ypY]yopo. "ETCTI TJ (J.EO-YJ TCEpiEXTixoTYjTa TOU aepa <re iSio TOU avOpaxa EXSI avE^st a7ro 280 as 325 ava exaTOfj-fiupio, (iecra a' 2va atwva, xal cnfj[i.Epa au^avETai xaTa 0,8 [J.£pif) ava ExaTOfji^upio TO XP» V O*Av YJ <TY)!J,epivYj au^YjoYj T% xaTavaXwarji; auTWv TWV xauai[xwv OUVEXIO-TEI, YJ TCEpoEXTtxoTYjTa TOU <X£pa CTE Sio^EtSto TOU av6paxa 6a Si.7tXaCTta<iT£i as XiyoTEpo a7io evav aiwva. 01 xXifxaToXoytxE? auveTCEiEi; slvai aSuvaTO va TCpo^XEqiOouv: U^WCTY; TYJ<; OEpjjLoxpaaiai; TYJ? TiiOav^i; SY);.uoupy[a<; ((^aivojievou 6sp[xoYj TtoXlXO <\/V%O$ E^aiTtai; TY)? OXOVYj? GOTO Tl?

Oi auvETCEiEi; ETtavw CTTY] (pwTOCTuvOsCTY) 6a ETTlOYj? CTY)[J.aVTlX£C. M£Xpl OY)[JL£pa Y) ^WTOCTUvOetJY) (XTO TY) Xa^YjXY) 7T£pl£XTlXOTY)Ta TOU (XEpa ffE

TOU avOpaxa' o(j.w<;, [is TYJV TrpooSsuTixY) TOU Y) (pWTOCTUvOECTY) 6(X EVTaTlXOTUOlYjOsi Xt°P'1'' V(X TCpopXs(jJOU[JLE

V*

TTOIIX (pUTOC 6lX E7i;CO(p£XY)-

60UV. 'Ev TOXCTEl UEplTTTWaEl, Y) ICTOppOTCia TOU OIXOCTU-

6a xaTappEuaei. • T6 vepd Elvai TO xaT1 E£OXY] oixoXoyixo uypo. XpEta^ovrai sxaTO TOVVOI vspou yia TYJ SY)[Aioupyia sv6<; TOVVOU cpuTixoiv ouaiwv xal ETUTUXSOV 6 (SvOpwrcoi; EXEi TroXXaTtXaaiaaEi TOU? TOJJLEL? xPY)CTl!jlo7':o^<71'l? TOU> 'H EXXsuj/y] vspou Zyzi YjSYj apxioei va yivsTai aiaOYjTY). i, evw Y) [/.syaXYj Ssta^EVY) vspou Y; 6aXaacra, uapaaTaGspYj CTE 7toa6TY)Ta vspou, avTi6sTa YJ TuoaoTWV uTroysiwv vspwv cpaivsTai fm 'EumXEOv, ax6[xa xi EXEI Ttou urcapxei vepo, slvai aSuvaTO va xp^ffifJioTioiYjGEt; yiaTl slvai j T6 7tp6pXY)[ia TOU vspou slvai Iva a7c6 Ta o-opap6Tspa TY)?

• 'O qscbacpopog urcapXEi ae (iixpe? Troo-6TY)T£<; CTTI? opyavixE? ouafe?, opiw? TOXI^EI aYjpiavTixo evspysiaxo, xocTaXxmxo xal ysvETtxo p6Xo. S^jjispa &(j.a><; 6 xuxXo? TOU eZvai dvotXTOc; OTYJV uSpofiia 91x07) TOU, xi 6 <pwo-<popo<; (TUCTcrwpEUETai CTTO |3u66 TWV 6aXa<7<rwv xai. TWV Xifzvwv. "ETCTL x^vovTai, Tpia [AE TECTaspa exaTOfj-fiupia TOVVOI xaGs xpov°- Oi aTcwXetEi; aiiTE? ocpEiXovTai xaTa Iva (/.spot;CTTYJVapSsucr/), xaOw? YJ poYj TOU vspou (jufrraxpaCTUpsi Ta EuSiaXuTa ^wa^optxa aXaTa CTTOU? TCOTapioui;, xal xaTa ^va [X£po<;CTTOysyovo? OTt TtoXXa aypoTixa 7rpoi6vTa s^ayovTai, E^O» auo Ta oixocTUCTT^fzaTa 6;tou E^OUV TrapaxSsi' ETTLCTT)?, E^aiTiai; TYJ5 voorpoTua? [LO.C, va Ta TCETafxe 8Xa CTTOU? UTTOVOp.ou<;, xaQax; xal s^amai; TOU aucrT^aToi; Siaxstptcnf](; TWV crxouTuSioiv, Ta avTiCTTOixa auopptfzaTa SEV <XTUOSiSovTai CTTIX otxoa-ucrTr)(/.aTa TCOU Ta E^OUV Trapayso. Oi dacwXeiEt TWV cpcoo-<popou/wv jjL£TaXX£U(j.aTwv xal TTJV 7cotv)C7^ TOU<; yia TYJV 'QcTTOCTO, X W P'? v* ^S? E^OUVE TTiaCTSl XI (XTCO TO XatjJ.6,

Y) Xucrrj auTYj SEV elvai atwvi,a: Ta aTtoOefAaTa <pwo~cpaTcov 6a StapxsCTOUv, fj.£ TO 500

n6poi 'H dvaxvxA.a><nj teal ra ogyavixa hmda/ima elvai ol dvo fiaarol nov 8a dQeyow rr) 'H Evvoia TOU ^ucTtxou Tropou, TOU TipoIOVTO? TUOU Elvai xpV1^0 Y1* T^ ^ TTjTa TOU avOpcoTTOu, E^apTOtTai xaTa Eva (Aspo? (XTTO TYJ auyxexpifievY) xoivwvta, a7c6 TO «TexvoXoyix6 Tcoii x^^? TjTav ^uoixcx; 7r6po? (TT-


xoTCpid), <TY][j.£pa fZTCopsi va fAY)v slvat. ma, aXXa aupio va i;avayiv£t.. Fid [AidCTuyxExpi[i.£VY)^pYjo-Y], Iva Tcpolov [ZTCopsi va avTixaraaTaOei aTco aXXa (TC.^. ucpaCT[zaTa ^w'ixYj? Y) cpuTixYJ? TtpoEXsuCTY)?, xal u<pdcr[J.aTa auvOsTixd). "E^ouv ywEt, TcoXXs? EpyaaiE? yia TOV u7toXoyiCT(ji6 TYJ? Siapxsiac; TWV dcTCoOefxaTCOv TCOV <pu<7ixa>v Tcopwv, TCOU Xoyixd [a.T:opou[j.£ va 7ropou[j.s IXTUO TYJ y^:

XaXxo?

142 xpovia KaamTEpo? 48 » 'FsuSdpyupo?

280 26 TSpdpyupo? 19 Nix&io 141

aXaTa Oupdvio Kappouvo

25 15 520 30

500 50

01 EXTLfj.YjCTEi? auTE? 7u6av6v va ELvat. she w shs TcoXu xaTWTEps? drco TY]V Tcpay[xaTixoTYjTa, o[xco? /ovTptxd ELvat. dxpt,psL?:CTTYJVTcpayjiaTtxoTYjTa, TEpdCTTtE? TCOCTOTYjTE? TC.)£. CTI.8Y)pOU TCOU PplCTXOVTat. CTTO UTC£SatpO? EWai, CTE pEUCTTY) [Jt.Op9Y]' STCTl Y) E^OpU^Y] TOU? 6<X

Tcapouffia^E oro[3apd TcpopXv)[i.aTa. Asv [XTCopou[i£ Xotrcov va UTCoXoyi^ou[i£ rcapd piovo OTa pisTaXXEUfiaTa TCOU Eivai dpXETa TcXouataCTETCEpisxTLXOTYjTa xal ara xoiTafTfxaTa TCOU slvai YjSY) yvcoCTTa. TsXixd, 6 TcapaTcdvw Tcivaxa? 8sv TCEpiypd^st. Tcapa Iva [j.6vo [XEpo? TY)? Tcpay[xaTixoTY]Ta?, yiaTi <pucn.xol Tcopot.. Fid vd TOU?

/py)CTi.[Jio7rot,7]0ei yidc TTJV xaTaaxsuy) XOCTCOIOU aXXou dvTt,xsifAEVou. AuTT) slvaL T) dvaxuxXcooY]. Fsvixd, TCX TCEptccroTSpa uXixoc slvai dv slvai

Y] Ivspysia xaTavaXcoOsi — xai £V£py£!.a? —

YJ

(j.r)jravt.xY) . . . ) trs (Ai [ATJ ^p7)cri.[zoTco[.r]crt.piY) 6£pjj.oxpau[a). 01 svEpystaxE? Trrjys? XOLTCOV vat dvaxv>xXb>oi(jiei; EXTO? (XTCO fZEpLxs? TTS

'H porj TYJ? yjXiaxTi? svlpyEia? Trpo? TTJV OLXOslvai (TUVE/TJ? xal droxpaiTYjTY) yta TYJ XstTOUpy[a TYJ?. TYJV Yjfilpa TCOU 6<x ExXsi^st., YJ avOpwTOTYjTa 6d 0pY]fT£i.. STYJ Qla-Y) TWV (j.7n.^sXi.wv TCOU (jioXi,? ^ayaTE [IE TYJ poY]0Eta TOU YJX'-OU 6(X ^UTpCOCTOUV aXXa. 01 TTOpO!, TCOU

SYjpLLoupyouvTat., Efj.fj.sc7a •?) apisaa, aTco TYJV YjXiaxY) evepyeioc slvai Xotrcov avavecoaifxoi. AUTO ^s^aia SE ffY)[xa[v£(, OTI Eivat, aTcspi.6pt.aTot.: UTcap^ouv SexaSs? a x«TacJTpo<piXYJ? UTCEpExpiETaXXEUcjY]? TOU xal TWV ^wvTavwv £tScov. "Av o[i(o? TOU? EX[i£TaXX£UTOup.£ opOoXoytxa xal (J.E auvsaYj, 0d Siapxscrouv OCTO xal TO dv6pcoTct.vo EtSo?. 'H Ta^t.v6[j.Y]crY) TWV Tcopcov as. dvaxuxXwCTifxou? xal (j.Y)-avaxuxXa><ji.[iou? xal CTE dvavscocrt,[Aou? xal [rrj-dvaEivat. 6Ejji£Xt.w8Y)? yid TYJV ETCiXoy}) TYJ? xaTaXTE^voXoyta?. ]lapa6£TOU(jLE 6pt.CTfJ.Eva Tcapa'AvaveaKji(/.oi

? TpEli? TCapaTYjpYjCTEt.? £}(OUV

Mr) - ava

Nepo Xaprl

'AvaxuxXtoaifxot

Mapjxapo •

'H uXy) SEV E^atpavt^ETai. STYJ xeipoTspT) Ttspi-

<I>u<Tixa

7ITCOCT7], 07TW? (TTO CpWCTtpOpO, CTUCT<TCOp£U£Tat CT£ ^O>pOU?

Xlyo-TtoXu aTrpotriTou? CTTOV av6pa>7ro. *Av TTETa^ETE (Aid TpuTiia xaTaapoXa, TO dXoufxivio TTJ<; [XTropso va

et-

53


IleTplXaio, xipfiouvo Oupdtvio •licoacpoptxa (ScXaTa ITXaaTixA

- dvaxuxXeo<ii.(xoi

&ev slvai OUTS avavea><7t.(xo, OU"TE dcvaxuxXcocnpw, dcpya ^ yp7)yopa ^« £&x<pavi<TTet. IY 7) dvOpCOTtOTIQTa TTpSTtSt V(X IXp}(llTel OCTCO TWpOC V(X

(lOTcoiet dvav£«<Ti.fji.iQ svspyEia. IloXXa aTto TOC dvaxuxXcocrifjia uXixd av](jiepa TCETiouvTaiCTT<XoxouniSto, rj SiacrxopTO^ovTai OTTOV aepa 7J (TTa vspa. Fia va au^Tjaoufjie TYJ ^pYjO'ifJ.OTTjTa roiv avaxuxXcbcri[j.wv uXixwv, 0tx vrpeTrei. va e^ap^croujjie puafe'^uTTDTjTioXtTtxY) TCou 0ix TrsptXa^pdcvet Suo uXsupe?. o 0a TrpopXeTOi ra (XTroppifxaTa xa6c crTaStou TTJC; TTapaycoyTJi; xal 6a TOC pieTaTpeTtet crl xp-yjat^a uXixa. o 6<x TrapaTStvet TYJ Stapxeia Cw^j? TCOV TCpOlOVTWV.

'0 nXTjOucrpioi; T^?, y^<; TTOU ^Tav 200 exaTOfZ(j.upiot TOU<; TcpcoTOU? aicovsc (x.X. xal 500 sxaTOjjijjiupia Trpog TO 1650, ^sTispaos TO SicrexaTOjjLjjiupio T& 1850, TOC 2 8tCT£xaTOfi(jiupi,a T& 1930, Ta 3 St.CTexaTO(ji[J.upia TO 1960 xal aTrjpiepa elvai 4 SiaexaTO[j.[/,upi.a. Ms TO OY)fj.epi.v6 pu6[Ao, 6 TiXyjOuufACx; T^? y^? SmXacri xaOs 37 }(povia' TO 2050 elvai TioXu TriOavo va ^ouv Tiava) OCTCO 6 TJ 7 Si.crexaTo^.[j.upia avOpcoTtoi, t xal 12 StaexaTO[X[xi)pia. "Ofxco?, STICX; elvai yvwaro, ot 7rpoi37io6^crsL(; SiaTpo^^;;, xaTOixiat; xat dvaTrapaevo<; ^wvTavou stSou? — TCOU <ruv6eTOUv *Sav

Trapoy_r)? ev^pyetai;. 'H uXixYj Touq paaig etvai

54

Ttou 6vo(jia^ou(jt.E otxoXoyiXY) ipcoXta — 7tepiop[£ouv CTE a xa6opt.CT[A£va uXataia T^V aptOfii TWV aT6piwv TOO £iSou<;. 'H TspacrTta au^Y)cnr) ToO dvOptoTrwou E'^EI. aav aTCOTeXeafxa — [xs TTJV IcpeupsaY) epya[ZE TY]V avoCTTU^T) TTJ<; yscopytai; xal T^g PLOJJ.Y]^, [xe TTJV EXfiSTaXXsuiTTj TOU opuxTou T^XOUTOU — TYJ SiapxT) ETTEXTacr/j TYJ? otxoXoyix^i; cpwXiai; TOU avOpa)7n.vou siSou?. 'TTtdcp^Ei. SuvaTor/jTa dxojza (j.eyaXuTEpYji; E7iEXTacry]<; TYJ?; Ta 8(ra dva9spa(Ji£ yia Tout; Ttopout; [za<; dvayxd^ouv va Et[xaciTe TroXu ETwpu xoi. 'Ax6pi.a xalCTTYJVTrspOTTWcnf] dvav£coa7)i; <xvaxuxX(oerr)<; TOU<; ot TrpwTS? uXs;; SEV slvat aT "Eva TrpdpXTrjfxa 7TpWTapj(tx^g CTTjfxaffia? slvai. TO rpocp^^. Fta TO 6s[i.a auTo, e 6XoxXv)p&)Tixa duo TTJ 9coTOd yta X6youi; <ru}(va dva7r69EUXTOU5, TO sv£pyeia<;, TVOU (jLETaTpeTCETai, ae j(Y)[/.i.xy) (j.e TYJ 9WTOCTiivOEaY), Etvai dcpXETa fxixpo: CTT^V xaXuTspT) TisptTr enr) 2% (Trpayfza TTOU d^rjvst, Eva uXaTU TrsS^o yia dvaxdXu(j;y) (xsGoSwv truXXoy^^ TTJ? y)Xi.ax9j<; ME TV] PEXT[WCTY) TWV TroixtXioiv TWV 9«Tcov xal [JLE T7) )^p7)(ji(zo7co[7jcnQ T^<; (xtxpoptoXoytai; TOU e8a9ou<;, [X£ fzia xaXuTEpi) /py)C7ifx.o7TO«)CT7) TWV paxT7)ptSi(ov xal TWV £VOV«V, (jlTTOpOUfiE Va £X7rt^OU(J.E OTl 0a

xocTcoia 7rp6oSo. "Ofxw? TroXXEi; aTuo TI? Ttp «7rpo6Sou<;)) TTJ<; Tcapaytoy^g Tp UTOpEXfieTaXXsuCTY) TOU £Sa9ouc; xal TWV eiSciv, Trpdyjjia TCOU (>LETa9pd^£Tai. CTE spyj^waT) vroXXcov otxoCTUCTTTjjjLdTcov (px. E. Eckholm : 'H r-fj yu>Q\g devTQa, R. Laffont, 1977). "AXXe?, Xty6T£po 9txei;, o9£tXovTai CTTT) ^pTjcrifj at <XTc6 opuxTa <7TY) (Tuyj(pov7) yswpyta, Sta TWV XtTTaCTfiaTov, T(ov dypOTixoiv (jLTg^avtiv, TCOV

55


x.T.X. HoSsuoufxe Ttspmou 400 Kcal TTETpeXaiou yta TYJV TrapaywyY] 1000 Kcal [JLE TYJ (J.op<pY) ETCTI 6 OLXoXoyifTTYj^ E. Odum acooTa cm «ot TraTaT£<; slvat 9Tiay[xev££; xaTa eva ZE TieTplXaio)). 'H [ZEOoSo? auTY) SEV elvao SuvaTO va <juvs)(iCTTei yia TtoXu xaipo, yiaTL Ta TWV xauaifAwv Sev slvai aTcepLopio-Ta. "Evac; aXXo? TtapayovTa? TTOU TtEpiopt^si TOV 6ua[i.o slvai, YJ dvayxYi y_<*>po\>. '0 slvai Y) aiTta EVTaaewv, ay^ou<;, Sia^uytwv, xoTYjTai;, xauyaSwv, veupcoo-ewv xal au^YjCTYjt; TYJ<; eyxXY)p.aTi.x6TYjTai;. "OXa auTa slvai TOCTO IvTovoTEpa, 8ao TruxvoTepot; elvat 6 TcXYj6ut7|j.6£;. Elvai Suo-xoXo va ymia£.L 6 cuvoXixo^ TYJ<; yyji; Ta 7 YJ 8 Sicr£xaTO[i[j.up(,a X w pl? TTOU 6a Trapouv TroOavw^ TY) [xop^Y) X(.(J.civ, TcoXEjjiwv Y) E7TlSY)5J.(.a)V. MTTOpOUfZE (XXOfia Va TTOU[X£ OTI 6 TWpLVOi;

TrXY)6uCT[AOt; TOJV 4 &t,crexaTO[j.[a.upca>v Se 6a fXTropecret va <TTa iSta ETTiTTsSa yia TroXu xatpo xal va as (J.taCTTa0£poTTOLY)aY)xal [i£Ta as jj,ia apyYj [iEiwCTY], TTOU 6a £/ei trav aTTOTsX£fj(jt,a va Siaxu(j.alv£Tat 6 TTayxoa-fiio^; TrXYjOuajjicx; yupco (XTTO Iva <XTTOSEXTO opio, TTiOavov avapLSffa (TTO 1 xal CTTIX 3 xal Ssxa ^povia, !/£!. TrapaTTjpYjOei CTTII; avaUTuy[j.EV£(; ^wpsi; ptia EUVOLXYJ TaaY], TTOU ovofjia^STat SYJfJLoypaq>ix9) [X£Ta[3oX^: yi.a e^aipETixa TTepLTTXoxou<; Xoyout;, TO TTOCTOCTTO TYJ<; yEWYjTtxoTYjTa;; (jiEiwvETat. xal 6 TtXYjOutjfAO^ Trapapievei o~Ta6ep6(;. IloXu TTpoacpaTa,

TToXi/uxY) aul;Y)<TY]<; TWV ysvvY](T£cov TUOU axoXou6ouo-av [xe/pi Tcopa. To Suvapicopiac auTYJ<; 6a ^Tav £XTTi8o96po. ©a TcpeTOi XOITTOV va 6,Ti,Sy)TCOTe 0a [rrropouo'E va TYJV e^ STY) FaXXia, ol unoaTYjpixT^s TYJ^ au5'*)OYJS T&v evs OTI TO TTpo^XYj^a TOO u7t£pTTXY)6uSEV acpopa Trapa TOV Tpnro XOCT[XO. EE/VOUV cm yaXXo<; Papawet TioXu TrsptCTtroTepo O-TO TrepipdcXXov TOU auo eva poXifkavo YJ sva XO.TOIXO TOU MaXt: 6 yaXXot; TCEpLdTOi^i^sTaL a7r6 jjLYj^avtxou^ - crxXapout;, TTEpmou 29 Y1^ ^^Oe XIXTOLXO, TTOU xaTavaXicrxouv 3.600 Kcal 6 xaOevat; xoc6y][j.epLva. "ETCK YJ FaXXia <Lys.\. TtepiaaoTepo obco Iva 8t<7£xaTopi[j.upio xal [j.Yj^avi.xou(; - axXocpoui;, TIOU exouv TYJ xal xaTaarpecpouv TO TtepipaXXov. Oi UTTO<TTY)pt.xTe<; TY^<; au^YjaYjg TCOV yevvYjaecov Xeve s7it<TY)<; OTI., av 6 TtXYjOuCTjj.oc; CTTaOepoTcotYjOsi xi av au^YjOei YJ Siapxeia ^COYJI; TOJV av6pa)7rwv (Tipayfjia TTOU TO si!»}(6[/.atTTe), YJ \iirrr\a TOU TrXYjOuafxou 6a [zsyaAUTO eivai. aXY)6st,a, dXXa Sev elvai xaOoXou Xcoptc; va e7uixei.pYlcrou[>ie va xavou[ie Una avaXuCTY) TWV aTroTsXe<7[j.aTwv TYJ<; TOU yaXXixou TcXYjOudpiou, [ATropoujis oxTTOcro va TrapaTYjpY)iroup.e OTI., [J.E [Ala awCTTY) xoivtoviXY] 6pyavcoo~r) (xaXuTEpY)

£VfJW[J.aTCOaY),

TtpOoSeUTtXY]

TtapaTYjpYjOYjXE OTI aUTY) Y) TOCCJY) ap^lCTS Va ETCeXTSlVSTflU

xal CTE fj.Epixe<; X^P£? ^tyoTepo avaTTTuy[j.EVEi; : TipwTaTTpCOTa 0-TY)V KlVa, ETTLCTYj^ CTTY] EiyxaTTOUpY], TYJV TuVYj-

(Jta, TYJV KouTapixa, TYJV Ta'L(3av, x.T.X. "AXXsi; ^wp£<;, ^ TO Me^txo xal Y) AtyuTCTOi;, Trpo^aTa syxaTE56

CTUVTa^toSoTYj-

07], •. . .) ot Y)Xixiu>|A€voi 6a [iTCOpouoav va elvai

57


"OXa civoci dXXy)Xev8eT« TsXEicovovTa? auTO TO XE^aXaio 6a Trapa6ecrou[jiE oixoXoyiXE? dp/E? xal Ode SEI^OUJXE (isxpi TTOIOU pid^ovTai dbto T>) Piojji7)x«vlx''i xoivcovia ?. 'H SiaTUTtcocnf) TOU? E^EI yivEi d-rco TOV djjiEpixavo MTCapl K6(iOV£p.

i, 01 avEfxoi, Ta uSdmva xal Ta BaXacraia £Ta9spouv TY)V uXr) aTco TO Iva cn)ja.£io ITTO aXXo (isaaCTTVJVoixoa^aipa. "ETCTI E^EI ppsSEli D.D.T. CTE TToXlXOU? TTiyXOUlVOU? Xal (i£plXE? ^COVE? T7)? 'AvTap-

XTIXTJ? slvai ((^ECTTE?)) diTo T7)v paSi£vspy£ia TCOV vixcov Soxi(j,cov. 'ATTO TT)V aXXir) fZEpia, ot 8pa<T£t? avdpiECTaCTTOC^covTava EiSyj Elvai TtoXXs? xal Sloops?: yia TtapaSsiypx, r\) EVTO^OXTOVCOV CTTO MTCopvso E!XE udv aTtoTEXsCTfjia TOV . . . TcoXXaTrXaaiaTCOV TtovTixicov( !). 01 dxpiSs? ETpcoyav TVI? ^.oXuxaTaapiSs? xal s^avav Ta dvaxXao-Tixd TOU?, 01 ydcTE? Tl? ETCiavav xal Tl? ETpcoyav suxoXoTspa xal t};o9ouc7av 87)XY)-n)piaci[JiEV£?, TuovTixia va TcoXXaTtXacria^ovTai. T6 xdGe T! xdnou Tcyjyatvei

OpoxEiTai, aTcXouCTTaTa, yid TT)V T?)? uXr)?. "Ojxco? •?) ETriTtoXaiOTyjTa, (AS TY)V oicoia 7) pio(Ji7)xavtx''l toivcovta TrapayEi xal TTETOSI T<X CTXOUTtiSia TV)?, SEI^VEI ^TI SEV E/EI <ruv£iSY)TO7coiy)ci£i T/)V dpX1}) auTY] TCOU TY)v ^spouv dx6[xa xal T<X TtaiSid TOU AYJ-

6& Inpene vA urcdtpxei: TT.X- fa t^dpia TOU xoX-rrou MivafJ.aTaCTTTJV'lamovia EXOUV uSpdpyupo, TCOU xavovixd 6a tfrrpsTO va (BpiaxETai [isaa ard 0£pfi.6[J.£Tpa.' H xoivcov(a [xa? E%EI fxid ((ypajifxtxT))) dvTiXy)4m) yid TTOU oTTjv TrpayfxaTixoTYjTa slvai «xuxXixd». ' TEpdoTia (r/jfAaaia CTTYJV EXfAETaXXsuCTT) TCOV cpucrixcov 7t6pcov, afTjv xp^a'i.fj.oTrotigiTr) TOU? dato TY) |3iojjiY)xavia xal CTTYJV xuxXocpopta TCOV e[ji7rop£U[xaTcov. "0[xco<; TYJV TCOV (XTlOpptfAaTCOV T'JjV £(i7Cl(TT£U£Tat CTE TC£pl9pO-

va ETVayysXfj.aTa — crxouTuo'i.apTqo'Ei;, Po6poxa6apiCTTEC;, paxoauXX£XT£<; — TTOU COOTOCTO slvai '0 TpOTUOc; [ZE TOV OTCOIO aVTl[Z£TC07t:iCTT7JXaV TtX

TCOV Po6poxa6apt.o-Tcov (TOV 'ArcptXT) TOU 1977) xal TCOV xa6api(7Tcov TOU uTioyEtou c7tSY]po8p6(j.ou (TOV TOU 1977) SEI^VEI TYJV UTioxpicua TCOV 6(xoXoyLCOv TCOV U7i£u6uvcov aTrjv otxoXoyta. au-rrjc; 1^5 dpx^)<; 6a avaXuaoufis Suo TTOU dva(p£pa[xs <TTy)v EtCTaycoy/j: Ta x6npava Ttov axuXtov xal TOC axpvjcrTa xaPTt*- ^T!^ 9U(Tt.xii xal jjii,CTO-9ucnxa otxo<ruaTr)(j.aTa 01 dxaOapalec, TCOV ^cocov SE S7)[j.ioupyouv xavsva 7rp6(3Xr)[ia. 'AvTiOfiTa, aTTOa-uvTiOsvTai. yprjyopa aTr6 TOU<; fiixpoopyavicTfzouc; TOU ESa^oug, EfXTcXouTtCovTai; TO crudTaTixa TIOU TO xdvouv su^opo. 'ATTO TYJV (X£pia, SEV avYjxoufjiE cr' auTOUi; TTOU UTro<7T7)pt£ouv STI 01 axuXoi SEV (ZTiopouv va ^YJCTOUV Trapa (j.6vo CTT'/JV UTiaiOpo. "OTav TOU? xaXo[Z£Tax£ipi£ovTai SEV VGJJ.I^OUflE 5Tt Elvai SuCTTUXltrfXEVOl (TTTJV TToXlf)

TOuXaXlCTTO

fAOTlXOU. SE TCOXXE? TCEplTtTCOCTEl?, S^OUfJlC (x6X\>VOY] 8-

6^1 •7T£pKj(r6T£po O.TZ STI slvai 01 avOpcoTtoi — xal Sivouv dyaTrrj, [xEpixs? ^opE? xal awpaXsia xi txTTOTEXouv Svav daro TOU? dTraviouc; Ttia SECT(J.OU<; (J.E «TT) ^ucrr))), (ze sva ^covTavo TrXacrpia. ST<X TCs^oSpojjiia TIOU UTtap§£VTpa, (J.E Xiyo Xc')(jLa yipw-yupto, 6 aTapiiT[i6?

TCtv jjiio ouoia ppiaxeTai exei dxpi(3b>£, STCOU Siv

TOU? CTXUXOU? V£X XOCVOUV EXEl Tl? (XVayXE?

58

59


TOUC;. AUOTU/WI;, 01 TtEpiaaoTEpoi Spojjwi slvai SevTpa. 'H Xuo~/) 6a ^Tav va cpuTEtj'oufj.E TTOVTOU cm? TroXEic; SsvTpa, cpUTa, va Sy)[j.i.oupY^o-ouu.e (J.E Trpdaivo, Ttpdyfjia, TTOU cpuo-ixd. 6a EI^E EuspysTixa d7ioT£X£CTu,aTa daro oXe? Tl? a7t6<j[>ei<;. 'AvTi0£Ta, TroXXol Svjfioi, TTEpicppovcovTa? TYJV oixoXoyia, ((OTtdcpsc; yia TIC; avayxE? TWV o~xuXcov». "ETCH 6d TtpsTOi va d§£ia£ouu,s xal va xa6api£ouu,s auT£<; tic, G*.a.yzc, xal va UErapiE TO 7i£pi.£x6pi£v6 TOU?,TCOUSia<pop£T(.xa 6a [zTropoufrs va xp^o'i^oTroti^GEi aav XOTacrpLa yia Ta SfiVTpa xal Ta cpUTa. Ta axp''lo'ca X a P Tl< *» xa9<i>? >c«i fa 7TeTap.Eva icXaCTTIXOC, Bpwpi^ouv TUEpicrcroTopo OTTTIXOC xal ato-67]Tt,xa Tcapa XYjjxixa v) BioXoytxa. "Ou.co<; aa-/_7)[j.i^ouv TO xal TtpETTEi va 9povTi^ou(i£ xal yt' ai)Ta. ' , xou SEV 6a yivoTav TauTo/pova xal rcpo<; Tpsi? xaT£u6uvcjEt<;, 6a YjTav xaTaStxacr(j.svyj as. — 'Yroxp/ouv ol Tcapaycayol xal ol Iu,Tcopot Ttou xaTaxXu^ouv TOV xofffAo (J.E a-uo-xsuao-iEt; xal JO.E

ol Sr/fiOL, 01 S(,OLXYJCTEI.(; ol O~fJ.£V£<; [JLE T7) ^pOVTlSa TCOV TTOpXOW Xal

TOJV SatJCOV,

x.T.X., TTOU SEV I^ouv TOTuoOETTfjasi, axofxa §o)(e£a aTLOpas ixavo7ro!.v)Tt,xo ap(.9u,6' tpucrixa, xavsi<; SEV xouBaXcovTa; piaJ^t TOU axpv]o-Ta xotPTt(^ V(X Bp£L CTXOUTClSoTEVEXE yiOC V(X T(X TCETOC^El..

Td

8oyslcn. aTCOppifxaTOiv TtpET^ei va Etvai aTrXd xal yspa xal IS'iuic, TrpsTTEi, va dSELa^covTai xavovtxd (yiaTi Eva daro Ta BiTO-ta TYJ<; o-uyxpovyj? xoivcmat; slvat Ta I^oSa XstTOUpyiai; va slvat, SuaavaXoya [itxpa o~£ ayiari (AS Ta I^oSa syxaTaCTTacTT];;, U,E aTtoTEXEOfia va a7ro0appuvovTai aTTO TTJV xaxT] XsiTOUpyia TWV Siaqjopcov UT

60

CTICOV 01 TtoXiTsc; xaXyj? — TsXo?, 01 yaXXoi. slvai. Trepio-croTEpo (jLEpixou? ystTovixoui; Xaoui;. Ki O[xco?, CTE [lid BoXTa •^ CT' Iva Tilx-vix, TT-x-, p.7ropou[iE EuxoXa va CTucrxsuaxal vd pLETacpspoufis Ta o-xouutSia TTOU xdvapis. . suxoXa fiTTOpouv vd (j.ETaTpa:rouv as /pyjo-ifio uXixo. Ty)v •/jfispa TTOU 01 TroXiTE;; 0d Souv Ta axpv]O'Ta XapTid vd avaxuxXwvovTai aTro TYJ Biofryj^avia — xi QX.I vd xaiyovTai CTTOU; o-xouTTiSoTOTrou T7)v aTfzoo-tpatpa — 6' dpxtcrouv vd U.YJV Ta

C H dpjc/j auTY) e^ei svspysiaxy) O7)(j.ao-ta: ytd vd ytvsL OTtSyjTcoTE, xP£t'0'CETat Evspysia xi OTI xaTavaXt(TXETai sSco, 6d TrpETrst vd afpaipsOsi djro xdbrou dXXou. Kdrcoio xspSo? ISw, u,STacppa(^£Tai ak xacji.(j.o XIXTCOU dXXou. Mac; E'^OUV TrdpEi T' auTid ul Ta «6au(jvaTa TTJ<; TEX.voXoyia<;)) TCOU 6d IBa^av ((Swpsdv)) CTTT] (j.ac; xd6s EiSou^ dvTixstfzEva xal U7ry)pso-i£;, TI< 01 TraTTOuSsc; (xac; OUTS vd ovstpsuTOuv SE 6d STTJV TtpaypiaTixoTTQTa, TCX 6au[xaTa auTa SEV slvai xa66Xou Scopsdv, yiaTi xaTa Iva fAsyaXo [AEpoi; Eivat

6£U,EXl6j[J.EVa TtaVCO aT7)V lSlOTCOty)CTY) aTTO TOV avOpWTIO

TOU xpu[ji(j.£vou Oyjcraupou TOJV opuxTtov xaucrij/wv — nsTpEXaiou, xdpBouvou xal uypaspiou. "AXXwCTTE, auTO<; 6 xpu^jjilvoc; Ovjaaupo; ETOTpsips vd BaXoufjis piid Siapxwc; auc^ouaa Tuoo-OTTjTa Evspysiac; CTTY)v uTrrjpsata T^C; xaTaffTpotpyji; TOU TtspiBaXXovTot; xi oXoxXvjpou TOU 7uXavy)T7) [LOic,. 'H dvaxdXutj;7) dvsTtYjywv EVEpysiaf; (OTTCOC; Tt-^- 7) TOU SEUTEPIOU) 6<x BaXsi Trjv asCTxXyjpY)8oxiu,aaia.

61


'H <pu«nr)

6a E/ETE TY)V euxaipia, £va (xixpi xofAfiaTi 7tap0£vou YJ EyxaraXetfifxevou ISa9001;' 6a 5a9viacT£iT£ (X7r6 TYJV TCOixiXia TO>V 9UToiv, IXTCO T& (jiEyaXo api0[z.6 TOOV EVTO^WV, <XTCO TOC TrouXia xal Ta £wa TCOU ep^ovTai va Ppouv TY)V TpO9r) TOU?. HxafiovTa? Xiyo TO X^(Aai ^a (3p£iTS ETTtayjg TIX OTQ[j.a8ia TJI; Cw^?- KaO£ sZSoi; elvai, TreptpaXXov TOU xal e^ocipETixa XETTTOI uv TTJV taoppoTua TOU cruvoXou. Hspoufze va xavou{j.s TO tSio CTTa EpyocfTaaia xal era £pyaaT7)pia (j.a<;; "Oxi, yiarl TJ oixo^atpa elvat. TO aTtoTeXsafza EXaTOfAflUplCOV

J(p6v£OV

E^EXt^Y)!;

(J.E

9UCHXY)

ETClXoyrj,

TTOU £^a9avicr£ Ta EiSyj TCOU Ssv 7rpOCTap[A6<TT7jxav as lxavo7roiY)Tix6 pa6[j.6, xaOw? xal rl? jr\\u.yd.c, cruvGEcret^ TCOU SEV IvTa^TiQxav as xuxXtxoui; (A7)xaviCTfj.ou<;. Su/va, 6 avOpcoTCo^ vo(j.t^£t STI (ATCopsi va Ta xaTa<p£p£i xaXuTEpa a7r6 TY] 9uo-rj- a-rijv xaXuTspr)TCEpiTtTCOcnf)7rp6XEiTat, yoa 7rpoa7ra6Ei£i; xaXou (j.a6y)TYJ, CTTY) yia SouXsts^ (xa6Tr)Tsu6(j.svou [Aayou TCOU (AOVO opuxT&iv xauatpiwv o-uyxaXuTCTOuv TI? ^YJ[XIEI; TCOU xaXet. . . xavovTa? TE?, jXEpixs? <pop£<;, ax6ja.a <ro(}aAev

Xp6via. 'O TOU<; TCoXuauv0£T6TY)Ta TOU<;: ?, Ta etSr) TCOU auvO^TOUv T& oixoo-uoTYj^a, uv fz.6va TOU<; TYjv icroppoTCia TOU?" (ZEptxa [zaETCWipeXouvTai IXTC" auTiQ. 'AvTtGeTa, r) [xovoxaXXiepyeia ere [/.ia (isyaXY) EXTao-Yj TCpoxaXEt TYJV EIO-poX1}) TWV evT6[jia)V, ETC[O-T](; TO ^ep^w^a TWV PIXTWV, TCOU /pYjcrfjjiEuav yta tppayrsi;, xal Y) xaTaaTpo9Y) TWV Sacrwv aTspouv Tl^ xaXXispysts? O.TCO xa0£ TCpoaTaaia xal Ta vspa OCTCO xa6e 9Uo-txY) ptS&fiunj. AYjfxtoupywvTai; uTCEppoXixa aTCXa otxoo-uaTY^fzaTa, 6 av0pcoTCo<; SYjfztoupyeti otxocfucrTYjj.iaTa aaTa0YJ. Ta «(5c/pY)o-Ta» el'Sr) TCOU E^OVTWVEI,CTTYjv7rpay(xaTix6TY)Ta, slvat au^va (-i6TaTa. Fi" auTo ol 7toXuapi0fj.£<; i£,a.<pa.vla£i.c, TCOU o-/][ji£i6ivovTai E&to xi svav attova slvai ETCixivSuvei;.

OV)TC

'H o-opap6TY)Ta -aj? oixoXoyixr]? xpio-yji;, oi aTtp6TCapevlpy£te<; opio-fisvcovTCpo'i6vTWv,xal oi xaTaTCOU 6X01 fza? ^epoufxs xavav 9av£p7j TY)V aa-Ta0£ia

TWV

OtXOO-UCTTTJfAaTCOV TCOU S^OUV

Sy)[ilOUpy7)6st

aTC^ TOV av6pG)TCo, Evoi Ta ^uffixa oExooa)CTTTrjf/.aTa Siapxouv xal e^EXta-a-ovTat sSco xal 8i(j£xaTO[Zfi.upta 6a

63


Fid s OTI T) fko[ry)/avi,x7) xoivwvia Jiagaftidl^ei as xXtpiaxa TI? apx.^? f^? oixoXoyiai;. OoXXei; auk Tl<; dpv7]Ti.x£<; eTOTETwasK; TV]? £}(puv yiv£i ^Sv) aicJ07]T£<;. Xwpl? [zia pt^iXT) dcXXayT), TO [AsXXov 6a elvat xaTacrrpocpixo. Fia va 8ou[j.e tl ei6ou<; dXXay?)TCPETOIva S7u§ia>xou[ze, sivai aTOxpamrjTO va avaXuaoupis TOU<;

Ttov olxoXoYixaiv &p'H XaTpeia TYJ? Fia TOV av6pw7ro, TO 6l[j.a TTJ? SLaTpocp^? TOU elvai iCTCTOTSpo TTEpiTrXoxo om OTt yi,a Ta TteptaaoTSpa a. FevLxa, 6 av6pcouo<; upeTiei., euiuXsov, va. upoyeTai. aTro TO xpuo <popwvTa<; pou^a xal XTICTTriTta. 'H [jLeyaXuTepv) avaTTTU^V) TOU £yxs9aXou TOU xal TOU veupixou TOU crucrTY)[jiaTO<;, sTcia7)<;, TOV <i)6ei CTS TIoXlTldTlXEi; SpaCTTY]pl,6T7]TE^, 6p7)CTX£UTl-

x9j<;, xaXXiT£}(viX7)? Y) XOIVCOVIXTJI; 9utT7)<;. 'E^atTiai; oXcov va 7iapay£i: ava^rjTYjdT) xal fjLay£tp£[ji.a y£copyia, xuvTjyi., ^apEpia, xaTacrx£UY) 4pyaXEicov. . . flpo9av«(;, SEV U7iapx£i 6s[j.a va crTajJia6 av6pcouo<; auT£? TOU Tl<; SpaCTTYjpioTT^TEc;, oao TrapajjiEvouv aTiXa jJ-Etja yia TYJV E^UTT/jpeTYjcry) auyxexpi[i£vcov crxoTtoiv. 'AvTiOETa, 7) XaTpsia T^? •rcapayarf?]? [Lac, xavEi va pX£7tou[X£ TYJV TTapaycoyv) oav eva 0x0716 xa6a\)To auy^EOVTa^ OXOTTOU^ xal [ieaa. STO ET TTJ<; IvspyEia^, TT.^., Sev e^ou[j.£ avayxv] auo Xaio, fco 7)X£XTpiCT[j.6 if) arco xappouvo crav avayxv) auo av£Ta CTTCtTia, IXTTO <pdm<J[A6, 64

CTuyxowcoviaxa |x£CTa. . . "Ckav 8^05, f) vtapaycoyvj ytvETai 6 piova8ix6i; (JKX? oTtoTco?, xaTaXirjyou[i£ cru/va <TTO TtapaXoyo: «FiaTi va T6 xdcvoujjie TUO avrXo a^ou fiTropoufZE va TO xavoujj.£ TCi6 7t£pt7rXoxo;» T^? Xioun.opi<mx% T7)X£O7tTix9)<; ffEtpa? "Les Shadoks". To u^o? T^? Trapaycoy^i; ja.£Tpt£Tai, CTE xpvjfza, (JI.E Suo S£tXTE<;, TO «axa0apicTTO ey^wpio TCpol'6v» xal TO dxaOdpiaTO dQvixo 7tpoii6v (AEII). 'H i^aa^aXioTj u^Xou TroaoaTou au^Tjcyv)? TOU AEII 7tapa(x£vei axopia 6 aVTlXSlfXEVlXO?CTXOTTOf;TWV 7T£pl(TCT6T£pCOV XupepVYj-

CTEWV. 'QCTTOO-O, [/.STpa TUOU xa6e Xoyixo? xal X W P^ v6pw7To? 6a 6£copoucT£ EUEpysTixa, 6a aav aTtOTsXeajjia TY] [XEICOCTYJ TOU. Fia 7capaSEi.y[/.a, av 6 TTEpiopiCTfAOi; TV)? TaxuTirjTa<; TCOV auToxwir)TCOV, ^ 7) jjiETa^opa ETripaTwv xal EjiTcopeufiaTtov JAE TO CTtSTjp6SpO[ZO,

(ZStCOVE

TOV

dptOjAO

TWV

aUTOXtVYJTlO-Tl,XWV

Su<TTu^Y)[j.(XTa)v (350.000 TpaufxaTiE? O-TT) FaXXia xa0£ j(povo, 100.000 v£xpol CTTTJV EupcoTTT), SrjXaSy) T6 ttroSuvajjio (Aia? Xtpoo-ijza), ot SouXetsi; TOV voaoxofXEttov, TWV [AV)xavix^v» TWV xaTaaxEuaCTTWV auToxivyjTcov, TWV <XCT<paXiaTwv 6a ert6<prav, (.IE diroTEXEfffAa TYJ jaEiwcnr) TOU AEII. *A^ qsavTaiTTOupiE Twpa TI? dvTiSpdaei^ EVO? TE/voxpaTY) EpwTsup.^vou (x£ Tl? xa^TtuXEi; au^Tjcnrji; TOU AEII CTT7) 6£a svoi; Sy)[j.6criou Ttapxou, OTtw? TO Ttdpxo TOU Sceaux: «AI<r^o<;, 6a ava^wvouaE, auT6 TO Trdpxo SEV TupoacplpEt. a^fiSov TiTroTaCTTOAEII! M6Xi? Sexa v) Sa>§£xa tcr^voui; pn.a6ou? X7)7toupcov xal <puXdxwv. MEpixa [ZY)}(avW(X'ra TL!^ TV xaXXi^pyeta xal TTJ 9povTiSa TWV SEV&PGJV, TTOU aXXwcTTe dyopd^ovTai fiia yia TravTa. Mspixi? dyop£<; SfivSpuXXtwv, xal OUTS xo auT£? xaXa-xaXd, ytaTl jxou ^atveTai STI auTol ol xaTapafxsvoi ol xyjTroupol £%ouv ^Ttd^ei ^UTWpta. KOCTI s^ XimxcrfzaTCOV, xal OUTS, ytaTl (zou cpdvyjxe STI 65


sZSa CTTOIJ^E? [is. 9u<7ixo XiiraCTfia CTTO ycopo TTOU slvai a7tayop£U|j.evo? yia TO xoivo. "Ocrov dcpopa udXi TOV XOCT[ZO TtOU Ep^ETai, aUTO TO TOXpXO SfiV TOV (TTIpW^VS!.

va J;oSs(|;ei X£9T<x: -6 xa0eva? ep^ETat JJLE TO xoCTTOUfii, TO cpopspia, TOC TOOTOuTCTia, TO T^7)v xai TO. TteSiXa TTOU IXEI- Movo Ta racixviSia, fa fJ-iuaXovia xal 01 fiirdXs?, E'XOUV xditoia xaTavdXcocr/). "Ocro yid Ta TCOV epWTSUjxevtav, ytoiTi va JJ.Y) au^va^ouv xai TU; NT(.CTXOTEX; "O(iWi)<;, av a^ioTuoiQUTO Trapxo aiiTO, oXa 6a TtTjyatvav xaXuTEpa. Oa TrouXoixrafie Iva xo[j.[j.aTr, TOU CTTOUC; ie<; oixoSoptoiv yia TYJV xaTaaxEUY) TtoXu7roXuxaTOt.xi.cov. ME TIC; TpE^ouCTec; TIJAEI; CTTO Sceaux, aiiTO 6a aTCEtpEpe ExaTopi[j.upLa xxi Oa rcpoxaXouae T£pacrT(,a au^7)o~i^ TV)? oixoSoiitxT);; xal EfiTropix^c SpaaTYjptOTYjTac. STO XEVTpo TOU Ttapxou 6i avotys eva Xouva-uapx [XE oXcov TWV EiScTjv Ta (i:rf/(Mi-x.yTTOi/viSia . . . 'ESco, 6 x6(T(j(.o<; 6a TtXrjpcovE yia va StaCTXsSacs!.. 'U ^io[jL7j}Kavta 6a sijs va xaTacxeuaosi oXa auTa Ta jiV))(avtj{jUXTa, 'H xaTavaXoocv) 7]XexTp!.a-(ji.ou 6a [iEyaXojvE, xi ITOI Ga ^P£:La^OT(XV v*- xaTacrxeua(ToufAE evav Tjupyjvixo UTaOfAo irapaytoyTJ^ YjAEXTputou psujiaTo? C7TO Nogent-sur-Seme. 'ExaTOfAjJiupia, SI.CTExaTOjAfiupia 0a xuxXo90pout7av CTTYJV ayopa xal 7) obcovo(xia 6a avOi^s. TsXtxa, TO Xouva-icapx 6a exavs TOCTO 66pu(3o, coo"T£ 0a ETrpeTce va xaTao~X£uaaou;j.e TiapaOupa ^.e StirXa T^dcfAia yia va TtpoCTTaTEUaTuo TO Bopu^o TOUC; TuXouatou;; s'voixouc; TtTjv yupco CTTOTLCOV. 'ATTOTeXcCTLLa, ax6[j.a f^ita AOrja^ yia T7]v avoSo TT^? £Tn.x£tp'/](>.aT!,x% SpacrTYjpiOTYjTai; xal TTjV aU^YjCTT) TOU AEIT !»

av tpuatxa Na TI 6a axscpTOTav Ivai; TEXvoxp ai. Eusly(£ TO XP OVO V(^ Kavsi p6XT£? xal va Ssv £j(ouv paXEi dxoaa 7_ep'. CTTO Ttapxo TOU 66

Sceaux. "Ojjiax;, E'/OUV Tcpayj^aTOTronrjcTEt. YJ Ttpoypa(A[iaTicrei TroXXa dvaAoya crx^Sioc Toao CITTJ FaXXta 8cro xai CTTOV u7r6Xoi7co xdajjio. Ili6av6v (laXicrTa eSco va j3p[<rxeTai xal jxia dcTro TI<; npayfzaTixei; aiTist; TOU 'H XarpEia TY)<; Ttapaycoyrj?, Ttou ppicrxoTav as XavOdvouaa xaTacrTatrv) crs 6Xsi; TI? piojjiYjxavixet; oixovojziEi; aTco Ta jjilaa TOU 18ou aicova, £7ri(3XY)6Y]X£ E^aiTia? TY)? OlXOVOfAlXYJ^ XpUTY)? TOU 1929.

ToTE, [iEplXOl

SidoT][j.oi olxovojioXoyoi, OTTCOI; 6 K^uvi;, ^aXVOVTa? va jBpouvE XUCTEK; yia TO o^u Ti;p6pXY)fia TYJ? dvspyiac;, uTTOcTTTjpi^av STI 6a ^TTpsTte va <xv£(3£i TO cruvoXixo ETCITrsSo TYJ<; <x7racTx6X7)(TY)(;, dxofia xi av yoa vd TO TTETU^oujjiE 6dc ETTpETts vd (BdXoufte TOU? EpyaCofiEvouc; «v' dvoiyouv TpuTiEi; xal (JLETIX vd TI? pouXcovouv» (x^pl? (pucrixd vd uTroXoyiaou(i£ TY] CTXOVYJ, OUTS TY] SiaTapa^Y] TCOV uTCoyEicov vfipcov!). Oi StdSo^oi TOU? s^yaXav TO o-u^iTrspacrfxa, STI, yia vd TTETUXOU|J.£ TY)V TcXY]pY) aTuao-)[6XY)o-Y), 6d dpxoucTE [xid oixovojjtiaCTESiapxY] au^cnj. AEV dvapcoTT)0Y]xav av uTtYJpxav dXXa [xlcra, OUTE av TJ JJ.IC70COTY) epyacria V)Tav Y^ JSavixY] XUCTTJ yid 0X0 TOV. 7tXY)6ua|/.6. "0[/co?, YJ e^sXi^'') TCOV TE^VIXCOV TcapaycoyYjc [AEydXcovs oXolva xal TTEpicro-oTspo TYJV TcapaycoyixoTY]Ta, SYjXaSY) TYJV TroffOTTjTa TCOV 7capayo(z£vcov dya0cov dvd copa spyacria?, COCTTE yid TY) SiaTY)pY)CTY) TYJ? TuXrjpou? Ktvt<syQXt]<Tt]c, xpeia^OTav [zid oXoEva TCIO ypY]yopY) dvaTTTU^Y). 'H TrpocrcpaTY) au^YjCTY) TY)? dvEpyia? SEI^VEI. OTl Y) TtoXlTIXY) aUTOU TOU eiSoU? f)(£l CpTatTS!, CTTa Opia TY)?, TOCTO ECTCOTEplxd 8CTO XI E^COTEplxd.

"ETCTI, yid vd au^YjCTOuv TYJV rcapaycoyY) aiSrjpou xal aTcraXiou, xaTacrxEuaCTav Iva TEpaario [3io[ZY)xocvix6 CTUfZTtXsyfxaCTTOFos-sur-Mer, fjl 6X£0pis?, TYJ? floXuVCTY)?,CTUV^TTEIE?yid TY) yUpCO TCEplO^.

'

1977), Y) yaXXixY) <TiSY)poupyia 6?


va eXaTTtoaei TYJ SpaCTTYjpiOTYjTa T/J? xal arcoXiiet &exaSsi; xtXidSei; epyaTs?. Bepata, UTUJPXE y) eXTrtSa, 8-ri T) ETUTrXlov Trapaycoyyj 6a [rrcopouae va 7TOuXy)0£i crro s^«OTepix6. "Ofjico? 8Xsi; ol (3io[j,Y]xavi,xe<; X"Pe? 6£Xouv va xdvouv TO 1810 xal Tauroxpova TtouXouv spyo<TTacna (([AS TO xXsiSlCTTOX£Pl>) CTS 8Xe^ TI? x<^Pe? T°u x6<T(xou. SuvoXixd, oi dvaTUTuyfievei; x&Ps? EXOUV, cr/jjjiepa, TYJV ixavoTY]Ta va Ttapdyouv iroXu TtspiCTCTOTEpa dyaOa xal umrjpEO-fei; a7t' 8ca, Xoyixa, (XTropouv va xaTavaXcocrouv. Oucfixa, Ssv layvsi. TO iSto yia rl? X^PE? TO^ TpiTou K6a[xou, dXXa 6 oyxo? TWV dyaGciv,TCOU6a TOU? elvai ?ipay[xaTtxa xp^o"^* xalTCOUSev 0i (/.T^opouv va xaTaCTxeudcrouv [i6vs<; TOUC; jj.£Ta (XTUO [ieptxei; SexaeTie^, eivai dpxETa Trspiopiofievoi;. 'AvTl Va aVTlflSTCOTTlCTOUV T7)V XaTaCTTaCTT) aUTT) JJL£

psaXio-fj.6 xal va TcpooavaToXtaTouv 7up6<; TT) TOU xpovou epyaaiai;, oi dva7TTuy(j.eve<; X^ 6ouv va ppouv ^eiiTiX£<; xal TsXEiax; • <rrf] ysvixT) UTiEpxaTavaXcocnr) Ttou CR)VT/)p£tTai dttto r/)v dyopd TipoiovTWv xal (nrjxavoiv (J.E (xixp-f) Sidpxsia £w9]<; xal TTOU ETTLOXEudtovTa!, SuuxoXa' inlcrr^ ], oi dXXays? TV)? jjt,6Sa<; xal ot S9J0EV CTOVTEXouvCTTTjvStaT/jpYjcrr) TY)<; UTrepxaTa•

[A6

T7)V

£(j.7Topiou TWV ouXcov, uoXu TOpa am' oao duaiTEi yj TOU xaOE £0vou?'* £ T7)v Trapaywyv] avTixsifievcov, TTOU Sev Ttpo*0d (ZTcopouoafie va TcpooOeaoujie xai T& Tciv (juxpoiv OTrX<ov (TtspiaTpocpa xrX.) TTOU

68

e(i7t6pi.o

op^ovrai Tiapd (xovo yta Xiyou<;, xal slvat ta yia TtoXu 7r£piacr6T£pou?. To 7vapdS£ty(/.a TOU KovxopvT, TTOU EvoxXso OCTOU<; xaTOtxouv XOVTOC CTTO a£poTOU Roissy, slvat EuyXcoTTo. av ol Epya^oj^Evoi TtE-ruxatvouv vi {xeitououv Td Ipyaolai; TOU^, auTO cnrdvia ytvETat JXE [ TOU wpaptou TJ TWV IpyaCTifzcov Y)p.£p6)v Trj<; spSo ME Trpoo'X'rjfza TTJV opydvway) T^? epyao-ta?, TOU? , TTOU OT]fxaiv£t (jLEyaXuTspyj xaTavdXcocr/] arc' OTI 0d etX<x(J.e [AS TTJV xaOtspcoCTT) T*JC spSo^dSac TWV 30 wpwv Epyaaoac;. Ftart, (pucrtxa, ^ TrapaTao-/) TCOV SiaxoTioiv Stveo SouXeidCTE(xid aeipa dmo xXaSout; T^? oixovofxia?: 0710)^, TC-X-, ol [A£Ta90p£?, T(X ^SVoSoXEia, Ta TOUplCTTLXlX

£pya, oi EyxaT«CTTdff£t<; yta axl r] yoa OaXducrta o"7r6p x.T.X. 'H oXoEva xal [AeyaXuTEpy] v^Xtxia EitroSou -rf\c, vEoXaia? CTTYJV (dvspyo ^coy))) Syj^ioupyEt (Aid dyopd IXTTO VEOU?, TTOU Tj exfzsTaXXEUoT) Tf\c, 'iyzi yjS'/) cpTaas!, ck u^7)Xd ET^meSa ((JLOTOOTJXXETE?, SICTXOI, TtsptoStxd, . . . ). 'AvTiCTTOi.xaj T! fJ-ixpoTEpv) r)Xi.xia o-uvTa^to8oTTf)(Tif]<; rSyjpitoupyei o-iyd-crtyd (jiid adyopd aTro arofia TTJ? TptTY)? rjXtxtai;)). Td o-uvSixaTa 5£pouv xaXd TI xavouv, 6rav (3pio-xouv mb psaXtcrTixo, vd ^TJTYJCJOUV (Aid TtEfiTtTT) IpSopidSa (SSsia? (zs dcTroSoxE?, Trapd TY)V Sa TWV 30 r) 35 wpwv. av dvaXuouv auTT) TYJV xaTao-TaCTY), dXXcoCTTE [ze TroXu aT:oo-7iaCT[AaTtx6, Ta x6(jL(/.«Ta TTJI; dpiaTEpa? Vouv vd p^x v ouv TII; Eu6uv£<;CTTTJVotxovojjita TOU xaTciTctXiafixou x^pSou^. KaTa sva [zsydXo (ZEpof; Soxto, yiarl yj au^o-yj TTJ? eraxetp''ltx«'C'^v](; Spaxal TOU AEIT, cryjfxaivEi fisyaXuTEpa xspe^yjyyjayj auTTj filvat a7tOCT7raCT[>iaTtXYj. E6vixo7cotY)[/.ev£? e7Tixeip^(''et? TrpocoOouv Trapaycoyyji; xal T% xaTavdXtoo-yji; CTTOV 69


iSio Pa6(j.6 fie Tic L8i.WTi.xec £7uxetpY)a£i,<; ; 'H TOU X£p8ouc E^YIYEI oXoxXYjpomxd TO yiaTi oi pto[ vise dvuxaTEOTYjciav TI<; TETpdyepe^ vauXov xdXTaec, uou xaTaaxEud^ovTav yupw end 1950 xai TIC TjXsxTpiXEC XajATrcc [X£ (AeydXY) SiapxEia ^COY):;, JXE 7Cpot6vT« Ttou xa^vo^v dfAECTCoc; FiaTi, elvai uoXu Xoyixo va ax£<pTou[X£, OTI 0d [iTropouaav va xpaTYjaouv Ta xepSv) TOO?CTTOtSio G^ot; TEOuXwvTac. axpi^oTEpa Ta wpotdwx TOUC. TsXixd, xai <mcCTOcriaXicmxEi;X&P6? T7)c 'AvaToXiXTjj; EupwTnQi; pXluou^E TTJV tSta XaTpEia T9]c 7:apaywyric (jl TI<; xauiTaXiCTTixEC X"Pe? TV1? Aucnrjc. Elvai Xowov avayxaw va (XEXsTTjcoufZE xai va xaTayy5^ XOUJJLS TY) XaTpE^a TYJC TrapaycayYj^ auTY] xa6auTY), avri va 8ia[i.apTUp6fj.aCTTE [xovo yia opiCTfjieva aTco T<X Ttio xpauyaXsa auoTeXeafiaTa TYJC xai va T<X a-rcoStSoupie CTTYJV ava^YjTYjcnr) TOU xepSouc. • *A? dvaXu(Toujj.£ XOITCOV Tl^ 8uvdfxei<; nou IrtiTCIVOUV T-Jj XaTpeia T^^ napay<«JY^?' o IlpWTa-TtpWTa elvai Ta 7rpojiXY]|j.aTaCTTYJV4Ttao^6Xv)ov]. Fid TtapaSsiypia, TO KpaToc ETriSoTsi [J.E EXaTo^fjLUpta piofiYjxavisc TTOU slvai STOI^EC vd xXdCTOUV, Ivci avrtOeTa 6d supEUE vd apx^OEi. ^ TrpooSsuTIXY) [xeicooY] TV)? 8paCTTY)pt6TY)Ta<; TOUC. "Eim, Ttpoc TO TOU 1975, £7i:i.xopY)yY]6YjXE Y) SI.TPOEV JJLE Iva TOfjLfxupio (ppdyxa, Tiapd TO 8n TO auTOXLVY)To, jJioXuvEi TYJV aTfjioaqsaipa, slvai ETcixivSuvo xai £vspY£i.a, 8i;v Hyzi [jLaxpoTrpoOsa^a xav£va [XEXXov. SYjfjispa, elvai TO 0£[xa TYJI; o-i8Yjpoupyiac. To 7tp6pXYj[xa TY]C duao-xoXYjO-Yjc XsiToupyet dpvYjTixd oao a9opa TI? upoTaCTetc TCOV otxoXoyiaTWv yia xXstai(J.O

TQ

[AETaTpOTIY]

TtOV

PIO(XY)X*VI.WV

7TOU

(AoXuVOUV

TO UEpi^aXXov Y] itou xaTavaXcovouv TCpiaaoTEpa dya6d xai UTnrjpscTtEC aTr:' 8,Ti uapdyouv. Mspixol epya^ofZEVoi 70

V ~d dcpEVTlXa TOU<; TCOU XaVOUV O,Tl JJL7IO-

pouv yid vd CTUVEXICTOUV vd (xoXuvouv [xe T<X aTropXYjTa TWV ^«jf*,7)x«v««** TOUC TO TtspipiXXov.* Be^aia TO 0£[xa TYJC; a7raax6XYjcrr)<; elvai uoXu ao^apo, ofxtoi; 6d TIpETCEl Va T6 SoU[i£CTCOCTTaX"?'1?

V(^

U.t£p8EUOUjXE TO

(TXOTto ^E Ta jj.Eaa. FtaTt 6 OXOTCOC TYJC dvOpcoTrtVYjc; £pyao~iac slvai YJ Trapotywy}) aya6wv xai u7iY)p£(n(ov, aTrapatTYjTtov yia TYJ C^^ [Aoc?> YJ xai duXd yid TYJV aTroXaucnrj (iac, TTOU 8ev (xuopoupLE vd Ta TtpofiYjOEUTOUfZE JJ.E 8iacpop£Tix6 TpOTio. 'H aTtaaxoXYjcrr; <TE (xid SouXstd SEV slvai uapd TO (J.£ao yid TYJV xaTavofr/j TYJC Epyaaiac xai TWV xapTToiv TYJC. 'ATTO TYJ <TTi.y[J,Yj TTOU YJ auvoXtxYj TiapaywyY] dya6civ xai umrjpEmwv slvai dpXETY) xai UTTSpXaXuTTTEl Tic dvdyXEC [Jiac, Y) YEVLXY) ypa(J.(AYj 7COU

TrpsTCEt vd dxoXou6Yjaou(Z£ slvat vd xaTav£[zou[i.E TYJV aTraaxoXYjOY) (AEtuvovTac TYJV TroaoTYjTa TYJC Epyacriac TOU xa0sva. Ouciixd 6d TCPETTEI vd Tcdpou[x£ UTr6<j;Yj (j.a<; Ta siSixd 7tpopXY][J.aTa TY^C jJt.ETaj3aTixYjc TtspioSou. STO CTTaSio auTO, YJ avTixaTaCTTacr/) TWV SpaaTYjpioTYjTWv Ttou (/.oXuvouv TO TTspiBaXXov YJ xai TTOU 8sv E^OUV pieXXov, (AS SpatTTYjptoTYjTEC TTIO oixoXoytxEC (TT.X-) dTro TY] 8iaCTTY)fJLlXY) TlpOi; TYJV aioXlXYj, Y) <X7t6 TO aUTOXtVYjTO

7rp6c Ta YjXiocrxoTua), xai YJ 8Y)[a.ioupyia VEWV OECTEWV Epyacriac OTOV TO(j.£a TYJC TtpooTacriai; TOU TTEpipdXXOVTOC, [iTtopouv vd [LO.C, Swcrouv lxavo7ToiY)Ti.XE(; Xuaetc. 0d six5 (AEydXY) <TYj(j.aCTia ol (j.£Ta(3oX£5 auTE^ vd ytvouv CTTOV iStO TOTtO, COCTTS vd [AYJV 7TpOCTT£0£l 6 TpaUfiaTlCTfXOi;

TYJC yswypacpixYJc [iSTaxivYjcnr]? CTTOV Tpau(jiaTtti[i6 TYJC i;, oi 7Tpoa9aT£(; 6£o-£i<; TYJ? CFDT xpaTixi]? 2uvo|j.oaTrov8tai; 'Epyairiocg) yta TOC SejiaTa OCUTOC 9iyouv TYJV OUCTIQC TOU 7Tpo|3XT)(iixTo? xai etvai TroXu II.X-, 'O CFDT TtpoTtfia evav uytT) Svepyo (XKO svoc (XTTO TYJ


ETcayyEXpiaTixYJ? aXXayv)?. 'H TCIOCTTOt.XEi.toSv]?SixaooCTUVV) (XTCaiTEl TV] CWV£}(t(T7) TV)? XaTapoXvj? TOU PIICT00U

CTTO St,ao-TV]pia avapiEo-a CTTY]V xaT<xpyv)o-Y) TV)? aTcao-/6XYJO"/)? <TE ^ETCEpaapiEVE? SouXsis? xal aTY) Svjpiioupyia xaivoupitov 6so-£tov Epyaaia?. o KOCTI aXXo TCOU TpocpoSoTEi TV) XaTpEia TV)? TOXpaytoyv)? slvai vj ISeoXoyla TYJ$ Texvixyjs TcpooSou. KaTa XaVEVa

TpOTCO

SSV

aTCOpplTCTOUplE

TYJV

TS^VIXV)

TcpooSoCTTOauvoXo TV)?, 8[j,w? Tovt^oujxe yta pita axopia 9opa STI slvai Eva drrXo [J.ECTO xal oyi auTocrxoTio?. 'AvaTTTU^V) §£ CTYjpiaiVEl TtaVTOTE (3EXTICOC7V) TV]? ^WVJ?

jj.a?. 'Yroxp/ouv TO[J.£I? OTTOU v) ((TipooSo?)) E^SI apvvjTIXE? ETriTCTcoa-Eic ([XoXuvcr/j TOU TrEpi^aXXovTO?, s^avTXV)O"V) TWV CpUCTlXCOV TCOpCOv), TOplEl? O~TOU? OTtOlOU? V) «TCp6oSo?»

5s<P£uYet ^0 TO

OXO7TO TV)? (xa6s XP° VO

E9£upicrxovTai ^iXiaSs? xatvoupts? /vjpuxs? auv6£cr£i?, avapiECTa CTTI? OTTOLE? slvao xal ipapfxaxa xa6a>? xal psXTtfOTixa Tp09i[ia)v TTOU TtouXiouvTai t7TV)v ayopa /topi? va (Ji£CToXapv)(7£i. v) a7iapaiTV)TV) uspioSo? TtapaTyjpv)CTEWV xal Epsuvwv yia TV) (j-eXsTV) Ttov auoTsXEO'fjiaTCOv TOU?)' TsXixa, uTcap/ouv xal TOJJIEI? OTTOU v) «7rpooSo?)) TCapouo-ia^Ei xivSuvou? upaiTou piEysOou? (T:upv)vt.xv) Evspyeta, ETTiSpaasi? (ITO YEVETIXO xwSixa). To airoTEXECTfia slvai, va ^OU[XE CTE (zia STTO/VJ TTOU 6 xaOsva? xavsi O,TI TOU xaTEpsi, 6Tav aUTO slvat. TE/vixa SuvaTO xal oixovo^iixa dbroSoTixo. «AEV [XTropoupis va CTTapiaTVJCTOUplE TV]V 7Tp6oSo»,

JJ.S? XeVE. SufACpCOVOl,

080?CTVjjJlaiVEt,E^sXl^V)CTUpKptOVa\lk

Tl?

aV TUpO-

SuvaTOTVJTE?

TTOU avoiyovTai. ^.TrpoffTa pia?, [Asra <XTO SvjpioxpaTixE? o TsXixtx ff AaTQela rfjg Jtaoaywyrji; e%ei ad avvexeia va xadiara aav/ufSiftaaTei; rrjv Te%vixr] fie TTJ 01 cruy/pove? TE/VIXE? yivovTai oXoeva

xal TTEpicraiTEpo TtepfTcXoxE? xi E^EiSiXEupievE?, xal 6e(xsXitovovTai ae ETrKj-r^pLe? TTOU Elvai aTTpoaiTE? CTTOU? (iv) eiSixou?. 'la/up^ovTai XoiTtov STI [ji6vo ot stSixol elvai apfxoStoi yta va Stoaouv Xucrei?CTTOCSiacpopa irpojBXYjfjiaTa TCOU Tcapouuia^ovTai, svai 6 x6o-[io? Sev E/SI TiTtOTa va TTEI, reap" 8X0 TCOU 6a UTCOCTTEC 6Xs? Tl? <TUV£TCE(.£?, SITE xaXs? SITS xaxs?. Fia va elvai ae 6eoTf) 6 x6cr[Ao? va StaXEysi, 0a TcpsTcso va £/si xaipo CTTV) SiaOeavj TOU, Tcpaypia TCOU Elvai aaupipipaaTO pis TV) XaTpsia TVJ? roxpaytoyvj?. STVJ XaTpsia TV]? Tcapaywyvj? ffTvjpi^ETai XOITCOV v) E^oucria TV)? T£/voxpaTia?, 6 Sia/topidpio? avapiEaaCT"auTou? «TCOU |epouv» xal CTTOU? UTCOXOITCOU?.

'0 oXolva xal TCIO TcspiTcXoxo? /apaXTVjpa? TV)? TE%vixvj? TV]? Tcapaytoyvj?, V) (za^xv) /pvja-ifjioTcoivjo-y) Ttov TcXouTOTcapaytoyixwv xal IvspyEtaxcov Tcvjywv, xa6w? xal v) au^ouaa' E^siSixsuavj TWV TE/vixtov xal Ttov yvcocfEtov — TCOU 7cpouTco6eT£i Iva oXolva xal (isyaXuTEpo apiOpio siSixaiv — E'XOI-)V f* awsTcsia TVJ auyxevTp07toiy|OT| T^^ napayWY^?CTSoXosva xal (ieyaXuTEps? [jiovaSe?. Oixovofiixol urcoXoyio-piol aTcoo-TcacrfiaTixou XapaxTVjpa, TCOU xupito? SEV rcaipvouv UTCO^V) TOU? TVI? E^tOTEpixs? xal xoivcovtxs? SaTcavE? Tcapaywyvj?, 6epiEXitovouv OscopvjTixa Tl? XEyopisvE? «oixovo(xi£? xXipiaxa?)). 2upi9(ova pie TVJ Oswpia auTVj, v) Tcapaywyv) 0a XOCTTI^E 9TvjvoT£pa <JTi? piEyaXs? piovaSe? Tcapa <m? piixp^?. "Opiw?, EXTO? aTco Xiys? £^aip£o-£i?, 01 oixovopik? xXipiaxa? Ssv eivai Tcapa Iva? piuOo?, TCOU ISto xal TcoXu xaipo e/si ETciTa/uvst TV) oaiyxsvTpOTCoivjoT) TV]? Tcapaycoyvj?. "Apiso~y) auvsTCEia v)Tav v) SioyxcooT] Ttov aaTtxtov x^vTpcov xal 6 /wpiapio? Ttov TcoXstov CTE ^tOVE? (PIO(1V)X«VIX£? ^tOV£?, EplTCOplXE?,

Su6 xaxa TCOU pi6Xi? Ttopa ap/i^oupis va TCOlOUplE.

73


TsXixa, [AEo-a diro TTJV E^EiSixEUcnr) TTJ? Epyaala? xai TO f/.£y£0o? TWV fxovdSwv TrapaywyT)?, T) XaTpeta TTJ? Ttapaywyrj? CTUvoSsuETat. dbto (Aid e^aipeTtxa ispap}(T)[i.£V7) opyavwoT) TTJ? spyacria? xal <XTt6 (XEydXe? dviCT6TY)T£?. Ot dviaoTTjTE? auTE? yivovTai oXoeva xal Tito EVTOVE? — TOCTO ava[xe<ra orl? TtXouaiE? xal Tl? 9TW)(£? X^Pe?i 0°° xa'1 [A^tra cm? TtXouaiE? X^ xal as TCio-fAa TYJ? au^Tjorj? «TWV dyaOwv TTJ? cT <JTJI;)), iiTiap^ouv TOXVCO IXTO 11 exaTO[i[jiupia Y] FaXXta. Fia va IXaTTwaoupie TI^ (XVLCTOTTITS TCSL va ppoufjie Eva Tp6rco xaTa TroXu TT) ^uyr) Trpo? TOC (J.7rp6<; xal TYJ XaTpsla TT)<; rcapa^, TVOII TO otxoXoyixo TY)I; XOCTTOC; Se 0a

Sev yiaTpeuei TO xaxo, (j.6vo SEV dvaTcXYjpwvei TTJV iXXEuf'T], dXXd oXosva xal 7r£pia(T6T£po TTJV xaTaiTTaaT). To (Tuo"rT)(jia slvat dvTiTiapaywytxo ! 'H piofirjxavixT) xoivwvia etvai TJ xoivtovia TtpoexTaaTj^.* Fta va ^TjaoufiE, yta va ETripiwaoujiE, Sev (iTtopoufiE 7ria va CTTT)pt^6(j.aaT£ as SuvajXEt? xal OUT£ 8ix£? (ia?

GsXovTa? xal (iT), va ^TjTajZE Tl? UTTTJPECTIE? TWV Oeaficov: TOU o-^oXfitou, TTJ? laTptxTJ?, TWV (iETacpopwv, TTJ? SixaioauvT)?, x.T.X. 01 xupiapxe? iSeoXoyk?, 57toie? xt av elvai 01 Sia9ops? jiETa^u TOU?, <TU[i<pWVOUV

"H [XETcx6cor) TU>V euOuvuiv xal cpyaXeltov

TWV

ofiTE TT^? XOlVWVtXYJ?

SXs? CTTO ^Tl Tj £UTU^[a TWV (XvOpCOTTWV

au^aveTai dvdXoya pis T<X XP°via 7rou ^Xouv tep^^i crra 6pavia xal dvaXoya (is TTJV d£ia xal TTJ SuvajjiT) TWV

TTpOEXTOCffEWV

7TOU

Sia6fiTOUV.

TT)V aU^T)O7) TT^? TTCCpayWyTJ? Xal

"Eva<; 6(j.oX6yT)(7s Trpoa^aTa OTI £/st dp/taet va d fj.7)uco^ rj Sl^a TO>V rdXXwv yia [xsTaxivrjaeic; OTI SEV Pptcrxouv auTO TTOU 6sXouv CTTOV TOTTO TOU?. 2' Ivav aXXo TsXetcoi; Sia<popsTi.xo TOfxsa, aTcoS£ix.TV)X£ OTI 7) ypYjyopvj au^Tjcnr) TY)<; xaTavaXcjcT7)(; iaTpix9j? TispiOaX^T)? elvat dTroTEXeajjia TOU £x<puXt<rpiou TTJ? ixavoTYjTa? TWV dvGpWTIWV VOC (ppOVTt^OUV [ZOVOt TOU^ TOV

sauTO TOU?, pie TTJ flor)9si.a TTJ? xotvoTYjTai; [i£o-a CTTY)V oTcoia ^ouv xal va dvTifiETWTri^ouv T<X TtpopXTj^aTa TOU?. riiCTT£uou[>i£ OTI, 7Tp6x£iTat. yia Iva TCoXu yfivixo 9aiv6[zevo xal STI YJ au^Q-r] TYJ? xaTavaXaxTY)? CTTl? S(.o[XT)/_avt.xei; xotvwvie? cnqfAaivEi., xaTa xupto Xoyo, <(lXX£i,iJ;rj», £X9uXi.o-(j.o TWV 6s[j.sX(.wSwv IxavoTYjTWv TOU dv6pw7rou. 'Axotxr)TCEpiCTCTOTSpo,TO cpdpp.axo, 6^1 [xovo

74

Twpa

(XVT)aU)(OUV

yia TO av 6a Elvai SuvaTO va OUVEXIWOUV xalCTTO(xlXXov TWV TCpOEXTOCCTEWV.

Op6x£iTai yia TYJV TratriyvwaTT) «ev£pysiaxT) xpioir))). Ol

OlXOXoyiCTTE? TtpOTlfiOUV Va SoUV TO 7Tp6pXT)fl.a (XTO

[xia TEXsiw? SiacpopETiXT) OTTTIXTJ, xal dvapWTiouvTai, av 01 TrpaypLaTixa IXsuOEpoi SvOpwTcot E^OUV avdyxT) am' oXa • SE 6Xs? Tl? 01 av0pw7toi

xal as 6X£? Tl? XOIVWVIE? va

T6v 8po auro, TTOU ^Prl<It(jto7tolE'Tai ^^ T°v Sv8p<07ro yta 2va opyavo, Ttoii y1^ Siii^opous X(5you<; S£v TT) XeiToupyta TOU. "Ercri TO TT)X£90>vo elvat [ua TOU auTtou, TTOU 8^ (XTCOpst v' axoucret 8ca90pETixa a Trp6crco7Ta TTOU ppiaxovTat fiaxpia.

75


yaXou; xoivtovixou? aT6^ou?: va jzaOouv, va yia va Ip6ouv ere ETtixoivcavia (j.£Ta^u TOU?, x.T.X., SiQjj.ioupywvTa? 8\io Tp6nou^ 7iapaY<»>Y*)S Sia9opETixou? [ZETa^u TOU?: TOV OCUTOVOJJIO xal TOV 4rep6vou.o. M7ropou(j.£ va ja.a0ou[ZE TrapaTTjpwvTa?, SpwvTa?, ETUxoivcovwvTa? (J.E TOU? aXXou? xal fzs TO TtE (jia?: OCUTO? slvat. 6 auTovo(xo? Tp67ro? M7i:opou[j.e ETUIOT)?, va EXTiaiSsuTOUfXE, SyjXaSy) va poufie [ita TtX-qpoq^p-qo-Y) UTTOXPECOTLXYJ IXTTO av6pa)7tou? TTOU xavouv auTrjv axptpw? T/J SouXsia: auT&? Elvat 6 ETEpovofio? TpoTto? TOxpaycoyYJ?. MTTOpoupis va XlVV)6oUpl£ <X7UO TO £Va (J-EpO? OTO $X TY)V EVEpyEta TOU (JCOfWCTO? (J.a?. MTTOpOUfAE aV

va fZ£Taxiv7)6ouf/.£ p.£ffa ae sva o^fxa, aav SEjxa. MTTOpou[X£ va yiaTpsuToujiE (ze auTovo[xo Tp6uo: yiaTpeuo(Aai, p«^a) CTTYJ 6lcry) TOU sva ffTrafffievo TroSo [is Tl? Sixe? (iou SuvafiEt? xal (J.E TVJ Po7)0£ta TOU yEtTova [iOU. MTTOpOUfAE V!X ytaTpSUTOUfXE (AS ETEpOVOplO TpOTCO:

7ta(i£ <TTO yiarpo, xaitoiov TTOU xavsi auTTjv axpt,(3ci? TTJ SouXsta, TTOU elvat TO ETraYyEXfia TOU. '0 auTovofio? TpoTro? Tuapaywyrj? TOXpaysi afyeq XP^oiQ?, TTOU o-Trjv TrXEto^Tj^ia TOU? SEV (XTiopouv va aXXoTpocoOouv IXTCO TTJV dyopa ^ 0.110 [lia. dvTaXXayyj IXTO? dyopa?. 'O ET£p6vo!zo? TpoT^o? Ttapaywy^? -mx.paya i{jLTtope\ifiaTa, TTOU StaTi6£VTaiCTTOU?xaTavaXCOTS? Siaj^Effou -nj? dyopa? rj Stafisaou ev6? [iyj^avi<T[j.ou EXTO? dyopa?. «STT) Sidpxsta TOU fjisyaXuTEpou (xlpou? T^? taTOpia? -rij? dv6p&)7roT7)Ta?, ^ Trapaycoyrj d^iwv el/e (AEyaXuTEpv) o-TrouSaoo-nrjTa aTro TT)V Ef/.7ropeu(AaTfe)v, yia T<X orona %peta^6Tav epyaXsia ydXwv Siaardo-Eov. Fia TVJV eTripiwo-^ xal TYJV xaXoTrspacnr), 01 I5U7W£? Ttpoo-TOxOeis? TOU auTOVofiou Ttapaywyou aTroSst^TTjxav Tcii aTto^aaio-Tixe? amb Tl? TtoXu76

TrXoxs? EyxaTacrrda-Ei? ^ TOU? ypaipeioxpaTixou? eXeyXou?» ('IXXta?). AUT& SE orjfAaivEt. upocpavw? STI, 6 ST£povof«>? TpoTuo? Tcapaycoyyj? -JJTav dvuTrapxTo? Y) axpyjcTTO?. 'ATtXd, •SJTav TUEpiopic^evo? fz£aa as TSTOKX Spia, COCTTE va E^UTCTJPETEI TOV auTovofio Tp6uo vtapaFevixa, jj.7ropou(xe vi TOU^E 3ft. TCC eT [Aia? xoivcovia? l^apTWVToa omb TT)V 7tapaya>Yix6TrjTa TOU xaOsva <X7r6 TOU? Suo rpOTroui; roxpaycoyrjc;, vrapaywyixoTijTa TTOU [XTiopei va au^O^i (T/][iavTtxa <XTTO TYJV TS^VIXY) 7tp6oSo Xal dTTJO TOV TpOTTO 7IOU (TUvStOC^OVTaL

oE Suo TpoTroi. 7rapaycoy%. To TroSYjXaro, TO (3ipxio, TOC avTt,pioTtxa elvat £Tep6vo[xa TtpotovTa, xaTaaxsuafffzsva P(.ojj.yjxavlx«> opiw? auEavouv <re Tspaa-Tto Pa6(j.6 Tt<; SUVOCTOTTJTSI; xal TYJV aKOTsXe(T(iaTix6TY)Ta TOU auroVOIJLOU TpoTrou I, 7j U7r60ecr/) uou evai; apxsTa ia<; TOxtpvci yia p<xcrr) TWV TOU xai TTJ<; 8pacnr)<; TOU, elvai OTI av xaTb>q>Xia, YJ eTTexTacrv) TOU ETEPOVOJJ.OU eruETticpepsi &van6(peuxTQC — auTT) -- ry)v xaTatTTpo91}) TTJ? auv T£Xecrpi.aT(.x6T7]Ta<; TWV Suo TpoTrwv TrapaywyTJi;. Il£pa (XTVO TO XaTW^Xt aUTO, Y) aU^TjO-T) TWV (AECTWV 7TOU Sf]-

TO ETEp6vo(j.o (juo"Tir)(>i.a [jiETacppa^eTou ai dvay(/.Eiwcnr) T^it; a7TOTeXscT[xaTix6T7)Tai; CTTTJV STCITSU^T] TWV aVTlXetfjlEVlXCOV XOtVCOVtXCOV CTTO^WV. "E)(OU-

fi£ crTyjv TrEpiTTTCOCTYj auTrj, TO (paivofzsvo (Ztai; napdtSoTi-napaYt«>Ylx^TylTa?- Oplv va Trsptypa^ouTti.6 XsTtTOfiEpetaxa TO tpatv6[ji.£vo auTo xal Ttplv va S£t^ou[xe [ik cruvTOfxia fzepixouc; a7r6 TOU? (z^avtafiou? TTOU TO Syjjjitoupyouv, npensi va eTOfistvoufAE Travw cr' auT6 uou Siaxpivet OsfXEXtaxa auTo TOV TUTTO TYJ? 77


xpiTixYJ? (XTco TI? avaXuCTEii; TCOU xavouv ol iSsoXoyiE? yia TYJV TEXVIXYJ. Oi xupiapXE? i&eoXoyis?, strE TEXvoxpaTixE? slvai SITE piap^tcrTtxE?, Gswpouv 8-u Y) TE^vixT) slvai ouS^TEpY), d£i£si O,TI d^i^ouv ot avGpwTCoi, xal [ZTCops'i va xavsi TOCTO xaX6 5cro xal xaxo avaXoya [ZE T!? Tcpo6sCT£i<; auToiv TCOU TY) TOU? [AapiffTEi; tcrxupi^ovTav OTI ol a c>9£iXovTai aTroxXEiCTTixa xal fiovo orl? xaxs? upo0ECTEK; TCOV xautTaXtaTtov xal xa66Xou OTOC spyaXsta TTOU 5(pir)cst(zoTuoi.ouv. 'AvriSsTa, xara T}J yva>[J.T) TOUC;, YJ 7rpo£TOi,[zao-[a yta T6 Tcepaff[J.a CJTO (jooiaXiCTfAO aTtaiTS!, va poTjOyjaoufjiE TYJV xa7utTaXi.CTTi.xy] avaTCTU^T) auTfov TWV spyaXsuov, ytaTl &Tav 6a spOsi. T) wpa TCOU 6a P.TUOUVCTTYJVUTCTfjpEtria oXcov, 6a slvai E^aipETtxa XP7!" yia TV] (/.syaXuTEpv) avaTCTU^ TOU aocrt.aXi.CT(J.ou. 7) EvcopiEVY] dpiaTspa slvai UTrsp TTJC; T71VTCpouTToOsCTT)OTI 6a TY t;, 01 TSjjvixe? SEV slvai ouSsTepsi;, pdCouv TTJ atppayiSa TOU;; TtavwCTTYJVxoivcovia TTOU TI? ^prjCTifxoTtoiei. 'Axpi^ECTTEpa, (XTO TT) CTTiyjAY) TCOU 6a urosp7i7)Srj6£i TO xaTa>9Xi TYJI; dvTi-TrapaywyixoTTjTai;, rj TE^VIXY) dvaTUTUCTCTETai [XOV7) TY)?, (XVS^apTYjTa IXTCO TY)

GsXYjCTY) xat TOW? axoTcoui; auTwv, TTOU s^ouv dx6(j.a TYJV EVTUTCWCTY) OTl TY] Sia/eipl^OVTai. Mia SiaXsXTlXY) CTXSOTf),

sva<; ^auXot; xuxXo?, SY)[iioupysiTai dva[j.£o-aCTTYJVTE^viXY] TrpooSo aiiTY) xa9auTY) xal TOU<; [J.u6oui; TCOU TCKpayei xal TCOU TauT6^pova TYJV upocoOouv: (Au6oi TCOU CTUVTY)pouv TY]v UTcsppoXY], 6 fiuOoi; STI Y) TEXEia uysia slvai SuvaTY] xal 8ri TYJV TcXYio-ta^oufiE TOCTO Tcspio-(r6T£po OCTO Y) ETEpovofXY] laTpixY) dvaTCTUCTCTETai, 6 [iu6o<; OTl Y] TcXY)pY)i; TCpOO-paOTr) Xal TOU X^P00

e ^ vat

Y) (XTCOXUTT) 6[JlOyEVOTCOlY)CTY)

ETCl0UfJ.Y]TOt

78

Xal

TCpayfiaTOTCOlYjCTlfJlOl

YJ StapXY] a TYJI; awv, x.T.X. Tcopa (ATCopoujAE va xaTaXdpoufXE TYJ yEvso-Y] T% <(TcapaSo^Y]<; dvTi-TcapaycoyixoTYjTa?)). "E^Ei 8uo Sta-

CTTOCCTEl?, TCOU TCpETCSl V<X Tt? ^X'0?^01'^2 ^ TCpOCTOXY).

'H TtpcoTY) StdcTTaCTY) slvat Y) elSixJ] ivTi-napa-^ YaJYlx^TlflTa> ^o" XaPa>c'nrlP^el (XTCoxXEiCTTixd Ta ETEpovopiaCTUCTTY)(zaTa.SuviCTTaTai OTO STI xpsid^ovTai 6XoEva xal (AeyaXuTEpa jAEaa, "inputs" STCOX; XEVE ol oixovojzoXoyoi, yia va EXOUJZE o-Ta6spa, ECTTW xal (uxpoTEpa, aTCOTEXsCTfiaTa, crufi^cova fXs TOU? SEIXTE? TCOU TO

iStO

TOCTU(TTY)fXaXaOopl^El

yia

Va

[/.ETpYlffEl

TO-

aTcoT£XECT[iaTa TOU YJ "outputs". To ^aivofXEvo auTO SEV TcpsTcsi xaTa xavsva Tpouo va TO auyxEoujjiE (J.E auTO TCOU 01 oixovo[zoX6yoi ovofzd^ouv «v6[xo TYJ? xaTiouCTai; aTcoSoTixoTY)Ta5». IlpoxsiTai yia Iva ^Yj^aviflfJlO

TCOU

00

pl^E?

TOU

PplCTXOVTai CTTY) XoytXY]

TOU

((TcdvTa Tcspitro-oTSpo)). AUTO TCOU fj.£Tp£ Ssv stvai auTO TCOU E^EI xavEi?, aXXd auTO TCOU S^EICTECTXECTY)(j.' auTO TCOU 9d YjTav xaXuTEpo va E'^EI- "Ofxcoc; auTi TCOU 6d Y)Tav xaXuTEpo va E^EI, (^.EyaXwvsi avaXoya (z' auro TCOU IXEI xal [z' auTO TCOU 01 aXXot s^ouv. "ETCTI Syj^ioupysiTat fiia xaTavaXwTixY) [xavia Bij^utt; TsXo<;, fua d^Govia TCOU TcpoxaXsi xaivoupist; EXXEi^Ei?. 'H Siao-TaoY) auTY) TYJ? TcapdSo^Yji; dvTi-Tcapaywyix6TY]Tai; yivsTai CTiya-CTiya dvriXYjTCTY), dvaXuETai xal au^YjTEiTai TrXaTia. To yy.Gi\j.Q TYJ<; dvTaXXaxTixT];; d^ia? TWV TcpoIOVTWV EVOI; (kufxou, 8Tav UTcdp^ouv CTE d^Oovia, stvat. Eva TcoXu yvwCTTi ^aivofisvo orov TOfzsa TWV [ASTa^opwv — TcpoxeiTai yia TO ^aivopisvo TOU <«ppaxapiom[j.aTO?)) — ,xa0a)i; xal CTTOV TOfxsa TYJ? EXTcatSEUCT7)<;: YJ a^« Ev6? 8iTcX&)[j.aTo<; slvat TOCTO (zixpOTspY) SCTO (isyaXuTEpo? slvat 6 dpi9(j.6<; TWV SiTcXcofiaTouxcov. ,

Y]CTUVEtSYJTOTCOtYJCTY)TY]? SEUTEpYj?

79

8l(X-


?, TYJ? 5e>(juxrj<; AvTi-napaYWY1*^7)™?* slvai TroXu [jtixpy] dxofza. '£ic7T6o-o slvai x w pk afitpipoXia Y] 7:16 6£[Z£Xico8y)<; xal YJ TCIO crx)jj.avTix^, ytarl tiyi <7Ta Trpoi'ovTa TOU eTEpovofxou O-UOTYJ[J.OCTO<; aura opi^ovTai arc' auTo TO tSio, dXXa CTTYJV a[x.oipaia ETUppOY), TY) CTuXXsiTOUpyia TOU ETEpOVOfAOU

Xai TOU

auTOvojiou TpoTtou Tcapaycoyyjc;' cruXXEiTOUpyia TTOU Ta opyava ftETpyjo-yjc TTOU SiaOskouv OL oixovo[ioX6yoi xal 01 aXXoi EiSixol yia TYJV sxTi(xv)o~ir) T^I; artoSoTLXOTijTa? TOU ET£p6vo[iOUCTUtTT'yjfi.aTO?Ssv (/.TTOpouv xaTa xavsva TpoTCO va auXXapouv, yiaTi ot a^te<; XP^OT]? ^ou roxpayovTat [ie TOV auTovofzo Tp6-7ro, elvat iE, 6pic7[j.ou a(7U(i[AETps? [J.E TI? EfATTOpEUfzaTtxEi; a^iSi; Tcou TCapayovTai xnb TO ETEpovopio o-ucrojfia. '0 Padtxoi; 9auXo<; xuxXo<; [is TOV OTTOIO £)(ou(j.£ va E, slvai STL yj sTTExTao-Yj TOU £T£p6vo(Aou OUO-TVJxaTao-TpEcpsi TYJV ixavoT7)Ta auTOvofiTji; TrapaTCOV aTOficov xal TCOV crTOt^EtcoScov optaStov TUOU SEV (iTiopouv TiLa va ETUL^yjaouv irapa fzovo E oXoeva xal TiEpiao-oTspa £T£povof/.a aya6a XL u (xia «7rXouo-ia» xoivcovia, piEcra ffTrjv 6slvai aSiivaTO va fyiasic, ^Tco^a, fzia xoivcovia CTE aTTjv oTroia £?vai (XTrapaiTTjTO va £EL£ xal 7L£pi(TOp6T£po TcXouCTLa xal TTOU O^UVEL aVLCTOTTJTEC;.

zia xoivcovta y£(j.<XTrj cr^oXELa, 01 SEV E^OUV TY) SuVaTOTTTJTa VOC (J.7TOUV CTTO

7ri<TT7](jtLo xal TauTO^pova 01 yvcoff£i<; TCOU {xovoi TOU£ OscopouvTai %copl<; xafiiav a^ia- Ss (j.ta xoivcovia ^TifffXEvrj yupco arco auTOXLV7)T6Spo(J.ou<; xal a£poSp6(jiLa, 01 TtspicrCTOTEpoi avOpcoTroL SEV Ta^tSsuouv [IE aspoTrXavo xai, TauTO/pova, YJ ixavo-nrjTa TOU<; va jiSTaxivouvTai [LS Ta TroSia rj [JLE TcoSyjXaTO E^EL si CTE jjisyaXo Pa6jji6. 2s [Aia xoivcovCa

So

yupco dbro vocroxofiELa, OL Tispiaa-OTSpOL avOpcovroL SEV £)(ouv TV) 6£paTC£ia TCOU ol tSLoi oi yiaTpol (XTOXITOUV yia TOV eauT6 TOU? xai, TaUT6j(pova, Ta ^apfxaxa TYJ^ yiayia? l^ouv Sucr9rjfz.i(TT£i, syxaTaXsL^TSL xai TtapadcTto TYJV ayopa)) ("I^av 'IXXiT?: 'l ) TOU ETEpovofiou TpoTcou Ttapaycoyyj<; xavsi TOV aUTOVo^o Tp^Tto avLxavo va XELTOupi, SyjfiioupyELTaL TO ^aivoixEvo TTJI; {J.€T<i8ea»)s , 6 atr6£vy}<; aiaOavETai dTyjv api;, 6Tav £va VOCTOXO(IELO, y) TO "ISpujxa KoLVCOVLXCOV 'AcT^aX^CTcCOV «£7TL90pT[^£TaL» j^ TTjV EU-

TOU, 6(xco<;, y) ixavoTTOLyjcTrj TOU L, STav [xaGaivsi STL SEV TOU sTUTpsiiETaL va PX^TVEL Tj va. TtaLpvsi, STav GsXEi, TOV taTpixo TOU cpaxEXXo. 'H fiXXsnj;''), yj 7) OTravtoTyjTa aTOL^s^cov TtpoCTLTCOV CTTOV Ta^SlCOTyj,

7TOU

^py)CTl[X07lOl£t

TpaLVO Yj

aEpoTtXavo, TOV xavouv avixavo va opyavcoasi [xovo? TOU £va Ta^iSi TCOU va E'^EI AXXaya; xal EvSLajisas? : CTTYJV TrSpLTCTCOOT^1 aUTY), ((ETtKpOpT^OVTaD) Ol

TrXyjpo^opLWV TCOU xi ol tSiE? e^apTWVTat oXoEva xal TtEpLcr^TEpo IXTTO TOU? yjXsxTpovixoui; UTCOXoyi(TT£<;. Aev TcpsTrsi va VOJXLCEL xavsl? OTL TOO Suo auTa TcapaSsiyfiaTa clvat TUX^ia- 01 xaTaaTaaEi? auT£? slvai aufXipuEt? (J.E TO CTuoTY)[j.a TTJ? [X£Ta6£cry]<; Tyj<; euOuvyj? xal o9ELXovTai O-TO oXosva xal pisyaXuTEpo TCOV £T£p6vo[icov spyaXsicov. T6

xal

TV) crTiyfj.'/) TCOU fxia xoivcovia TpoTtou? Tcapaytoyy^? Ttou (XTOXITOUV Ty) ouvEpyaata TCEpiacioTEpcov dbro sva (Aixp6 dpi0jj,6 aTOfxcov, SyjjJiioupyj dvdyxy) opyavcov ETU<popTia[Z£vcov [i^ TYJ pu981


TYJ? TOXpayarfYj? xal (is TYJV txavoTrofojerYj TWV TYJCTECOV TWV epya^o|xsvcov (fi£Ta90psc, ExroxiSeuCTYj xaOw? xal [ik TYJV ETUXUCTYJ TWV 8ta9opwv TCOU 0a TOxpoudta^OTav avajzecraCTTOU?av0pa>7rou? xal TI? xotvcovtxe? 6fj.a8e?. @a SaxroujjteCTTIXSpyava auT<x TO 8vo[xa TtoXiTtxol 9eafxoi. IIpoxetTat artoxXetcmxa xal [xovo yia [J.ecra xal oji ytaCTXOTTOU?.Sav spyaXsta, ava^ecra CTE Tocra aXXa, Sev elvat xara xaveva Tporco ouSsTepa xal YJ SofZYj TOU? 0a 7T;peTC£i va e^eTaffTet jxe pieyaXyj TCpoaox^. ittcrTeuoufjie OTI. Ta opyava auTa va elvat Scro TO Suvaro xovTUTepa TWV —• ax6(/.a xal opiCTjjievaw TTOU eu^ojaacrTe TTJV <xva7m>£)q — aTto Tl? XeiTOUpyk? TTOU 0a a7rapi.0[xri(jou(J.e TtpeTtei Tiap' oXa auTa va aaxT)0ouv cr' eva apxeTa aTrofiaxpuCTpievo aTro TOU<; TroXtTS?: vop.6, Tiepiqsepeta, KpaTo?, Eupcorcr] 7] KOCTJZO. TeXixa CTTj^epa cr/eSov 8Xe<; at>Te<; ot XetToupyie? aaxouvTai. CTTO euiTreSo TOU KpaTou? - I0vou?. KaTa TV] yvcb[Z7] [za<; TO KpaTO^ - ZQvoq elvat, eva STUTreSo TioXu (xaxpuvo yta TtoXXe? (XTTO TI? XsiTOUpytei; TOU. 'AvTt0eTa, 6pi<j[jieve? aXXe? XetToupyte? 0a eTtpeue va aaxouvTai CTTO ETrtTreSo TTJ? EupWTnr)!; (TTT.X- 6 eXcy^0? yia TY) fXYj [xoXuvoT) TOU Prjvou) r) ere TCayxocrpito emTreSo (TC-X- YJ xPy)CTt!jLOT':o^crlrl T^v wxsavtov). 'H cruyxEVTpoTrotYjiry) TCOV e^ouirtaJv CTTO ETTircsSo TOU KpaTOU? - e0vou? Sev crTYjpt^eTai crs xafzia Xoyi.xrj: 7; exTaCTY] TOU<; xal 6 7iXy)0ucr[/.6i; TOUI; TioixiXXouv. II. x- StTtXa - ( ( i e ) ) FaXXta ^ptcrxeTai YJ «[ii,xpY)» 'EXfkTia, 7COU WUTOCfO EJ El, SwC7£l C7Yj[iaVTl.Xe? E^OUCftet; CTTa EtXOCTl.

Suo xavTovia Ilou ocpEiXsTai auTYj Y) ouyxevrpOTiolTjOT)CTTOeTciTrsSo TOU KpdcTOU?, TOCTO EVTovYj CTTYj FaXXia ;

82

xal Ta TOtiSia TOU AYjfzoTtxou, YJ terropta TYJ? FaXXia? xaPaxtT9P^STat ^o To°C TtoXlfiou? TYJ?. Fta va e£;aCT9aXiCTei TYJV TcpoETot^taCTia TOU? xal yta va Staa9aXterei TOV iSto TOU TO xupo?, TO KpaTO? TrpooSeuTtxa TauTtoTYjxe f/s TO e'Ovo? xal [iovoTtcoXYjere 8X0 xal TueptCTcr6T£po TYJV e^ouCTia. 2' auTYj TYJV aXXYjXoCTuvSEffYj TOU KpaTou? fxe T^ ^0vo?, S60Yjxe TO Svojza KpaTo? - e0vo?. T6v

XatpO TYJ? etpYJVY)?, 01 Sofjli? TOU Xal

Y) UTrEpfiETpY)

e^ouCTta TOU StaTYjpouvTav ev6^et TOU TtpoCTsxou? TtoXs(i.ou. STYJ FaXXta, x*?'") <*tb NaTroX^ovTa, T6 KpaTO? £0VO? TTYJpE TYJV OptCTTtXYJ TOU (iOp9Y) XI ^TCTl 6XoxXY)-

po)0Yjxe TO epyo TOU TraXtou xaOecrrcoTO?. Fta va s^a1.'

TJ

V(^

^^ ptopouv

0J

XOtv6TY)T£? Xal oL

va Trapouv CTTa X^P ta TOU? T^? u7ro0^CT£t? TCOU Tt? a9opouv, T& KpaTO? Tt? xpaTa xaTW dbri TYJV XYJ8s[j.ovia TOU [is TOU? voptapxe? xal TOU? aXXou? sxTrpOCTWTcou? TOU. To jj,^ye0o? xal YJ cruyxevTpoTcotYjCTYj TCOV (J.ECTCOV Ttrou £5aCT9aXt^ouv TY)V TroXefitxYj eTOt[z6TY)Ta TOU KpaTou? (TTT.X. Sp6f/.ot xal crt§YjpoSpO[j.txe? ypa[i[ic? [AS xevTpixo CTYjpteto T6 HaptCTi) vopttptoTCotouv CT' 8Xou? TOU? TOfjtet? TYJV xpaTtxYj 7rape[x(3affYj. 'H TroXuTrXoxoTYjTa xal YJ UTrepTpo^ta TWV E^oTrXtCT^wv Steupiivouv (4x6^ 7reptCTCT6T£po TYJV TrapE^paCTYj auTYj. STO ETrtTTsSo TYJ? tStcoTtxYJ? TrapaycoyYj?, ot 9tXeXeu0epot otxovofxoXoyot TWV apxwv TYJ? STTOXYJ? TYJ? ptonYjxavta? (1750 - 1850) Tctareuav STI 6 poXo? TWV TtoXtTtxwv 0£CTficov 0a Tieptopt^OTav CTS j^epixe? xotve? UTT/jpECTk? (StxatoCTUVYj, CTuyxotvcovte?, SY)p.6CTia aCT9aXsta. . .). Ot [/.YjxavtCTfiol TYJ? ayopa? 0a £5aCT9aXt^av, xaTa TYJ yvw^Yj TOU?, TYJV xaXYj pu0[j.tCTYj TYJ? Tiapaywyrj? xal TYJ? SiavofAYJ? TOJV aya0wv xal TCOV uTtYjpecrtcov 0a apxouffe, Xoi7r6v, va TroXXaTcXacrtaCTouv TYJV TrapaycoyYj yta va e5acr9aXtCTTEt, (JIE TYJV au^YjCTYj auTYj, 8Xcov. STYJV Trpay[xaTtx6TYjTa, ypYjyopa 83


XOUV TsXctW? StXE? TOU? 1§£E? yia T(X OlXO<JUCTTTl[J.aTa,

eyivE <pav£p6, OTI T« 6eXy7)Tpa TOU XEpSou? xal TVJ? £l;ou<7ia? SiacrrpspXwvav TV) pu0fuav) auTT) Ttpo? 8<p£Xo? T7J? xscpaXaioxpaTia? xal CTE pdpo? TCOV Epya^o^tEvwv. 'Arco ISco ^Exivasi 71 SiExStayjerr] ETtavopOamxwv mxpE[j.|3a(7ECov TOU Kparou? [A£ TVJ jzopcpY] xoivcovixoov voJJ.COV Xal

£0VlX07roiY)CT£COV.

ME Xiya X6yia, y) Tacrx) Ttpo? TVJ XaTpEia TVJ? TroipaycGyvj?, Ttpo? TV)CTuyxEVTpoTrohgCTy)xal TCp6? TVJV aul;v]cnr), TOU fj.£y£0ou? TWV EpyaXetav <ruv8ua£ovTai, yia va SixaioXoyyjoouv TYJV TrapEf^paaT) TOU KpaToi><; xal yia va £7i£XT£tvouv <j£ <T/)[AavT[.x6 Pa6(xo T6 poXo Toy, To Sev Ttspiopt^STai :uaCTTOva slvat 2va aTvXo o, yivsTai CTXOTTOC;. "Eva [ispo? T^? E^oucrLa? TOU aaxEtTai. omb TOU? xpaTixoui; opyavierfiou?)), TTOU av xal (A£piXE? 9op£<; aTroSEi/vovTai aTtoSoTixolCTTOUI;TOJAEII; TOU?, slvai a)CTT6o-o s^£iS!.x£U[j.£voi, TcoTtcrfjiEvoi [is T!<; apx^? TYJ? XaTpE^a? TTJ? Trapaycoyv)?, &7iXT)CTTOt va au^crouv TO 7r£§to T^? l^oucria? TOU? xal ppicrxovTat, a' Eva ETCITtESo T6ao aTrofxaxpuCTfji^vo auo T^V Ttpay(iaTix6TV)Ta, WCTTE §EV [XTCOpOUV V(X CTTTJpl^OUV Tl? aTCO(pa(TE^? TOU?.

Tcapa (i.6vo ETcavco CTE auOaipETa jjiovTsXa — jj.a07][zaTixa TcoXXs? (pops? — TTOU TvoXu Xiyv) ayiari EXOUV T7)v Tcpay[xaTix6T7]Ta TWV o[xo<ruCTT7)(AaT(ov. 01 6UVOVT£? aUTol TCOV §7][J.O(JLCOV UTT/JpEOlCOV lx°UV aVTl(JTOtXou?

TOU ?)

^

Tl?

tS(,£? OTTOuSE? Xal TYJV tSia

[SsoXoyia, crra dvwTspa xXi[a.axi.a TWV (XEyaXcov ESia>TIXWV ETtixEipiQCTECov. M£TaTnr)Sa)VTa? apxsTa auxva <XTc6 TO Sr)[x6ato CTTOV ISiamxo TOfzsa, ^ TO avTiOsTO, svaX[AETa^u TOU?. Elvat ol XEyofAEvoi rexvo. Elvai <pavsp6, STI y£f]my.oiT:oiovv TO KpaTO? yia va £^UTnr)p£TY]crouv TOU? OXOTCOU? -rrj? xuptapx^? / xaTEXouoa? xaoTa? / TOC^TQ?,CTTYJVouoia avrjxouv, xal xaTa xupio X6yo TOU? OXOTTOU? TWV TCoXusOvixtov. "E-

84

Ta Ixouv aTtXoTconrjCTEi yea va TOC Trpouapfzotrouv <rra fxovTsXa TOU? xt ETOI Ta EXOUV xavsi. EuaXwTa ^ dvtxavoc va ETTt^irjcrouv. AUTOI Elvat U7t£u9uvot yta Tl? [zovoxaXXiEpyEis?, yia Tr)v sp^fAWCTT) TYJ? UTtaiOpou, yia TTJV 6(xoio^.op<pia TCOV TroXEtov, yia TYJV l^opia T^? ciSr)poupyia? TYJ? Aopsvrj? a-rb Fos-sur-Mer, yia T}JV 7rpo(Tap[j.oyy) TWV TcoXscov CTTO auToxivyjTO, yia TY)V «a5io7Toi7)(j7)» TYJ? axTY)? Languedoc - Roussillon xal T?)? dxT^? Aquitaine, xal Twpa, yia T^ TuapaXoyo 7rupY)vt.x& Trpoypafj.jj.a. "OTav 6 7r60o? yia xupo? Trpo(JTiOsTai aTYjv iSEoXoyia TOU? TOTE EXOU^IE TCSpiTCTWcrEi? OTCCO? TTJ? La Villette * xal TOU KovxopvT. Aupio, ICTCO?, 6a sxou(j.E TI? u7rEpyevvr)Tpi£? SouTtsp Ooivi^ xal TO Tricastin.

. ?, Sy)(x6(Tia? xal i8iamx9j?, euvoouv TV) <Tuyx£VTpo7:oir)cnf) TTJ? s^ouiria?. 'H TEXvoxpaTia [isyaXcovei T/J Suvafirj TTJ?, aTcoSuvapicovovTa? TOV TOj^isa T^? auTovopiy)? Ttapaywyv)? ((iixpol yscopyo:, TE^VITE?. . . ). "AvaTtapdyETai xal TtpouTcaOei va Siaicovifrsi TTJV i^oucria. TTJ? fi£ TcoXXa xal Siaipopoc [AS<Ta, STTW? TO (TuoTirjfjia TCOV MEydXcov SxoXwv. "Eva aTTO Ta x«poo<t"']pi'a'Tixd T^? yaXXixvj? TEXVOxpaTia?, xXyjpovofiou TYJ? apiffToxpaTia? TOU IlaXiou KaOfidTtoTo?, slvai r) rcpaxTixv) TOU &r:6ppy|Tou. "ETCTI, OTav 01 OiXoi TTJ? rv)? ^YjTyjcrav, Trpo? TO TsXo? TOU 1974, daro TYJV 'HXsxTpixYj 'ETaipia va TOU? SCOCTEI TYJV ExGEcrrj yia TYJV da^aXEia TOIJ Trupvjvixou cTTa0[j.ou IIo(jt7rtvToCi TTOU acpopa TT)V La Villette TOU Uapicrtou. Oi TcpidTiei; EyxaTaaTiiCTeii; Yide crtpaYeia TTOU lytvavCTTTJVTT£pioxT) aunf), TeXtxa 8e XEnroupyTjcrav e£an:ia<; -ou (icyaXou >coCTTOU? XsiToupyta<; TOUC (S.r.fj..). <TTY]V

85


TOU Bugey, TOU? IXTOXVTTJCTE STI ^Tav dSuvaTo, yiaTi Y) I:x6ecr/) Ttepisixe croixeia TCOU el%av xaPa*Tir]PlCTT£'' fhopjxavixd |iu<mxa. T6v 'A-rcpiXYj - May) TOU 1977, 7) STriTpoTO) xoivopouXeuTixou sXsyxou yid TTJV UTC66£<nr) Dassault - De Vathaire * Sev xaTdccpEps va Ttdpei (jTa X£Pla T'l? T^ SioixYjTixE? £x6eo-£i?. TYJV 7rapa[i.ovYj TY)? SixY]? yid TYJV mjpxaia OTTO Fufzvdaio TOU Pailleron,** aTOxyopeuTYjxe YJ 8r)fj.oaieu(T7) TY)? Ex6e<TY)? Ttov dTtEcrraXfiEvtov TYJ? 'ETCiTpoTtYJ? IIoXiTiaTixtov 'TTroOsaetov. IldvTa STCTI yiveTai, (jieTa arco xa6e xaTaerTpocpY) ot ap[j.6Siot SvjXcovouv: «Y) UTroOeai;; 6a StspEuvTjOeo et? P»6o<;». "0(xw? Ta aTZOTsXeajJiaTa TWV avaxpltretdv TOXpajjievouv efXTCiOTEUTixa xal SE -£prim[i.£\>ouv CTE T^OTa. S' aUTT) TVjV TCpaXTtXY) TOU aTTOppTjTOU CTTTJp^ETal Y)

Xav6aa(i.ev7)

slvai aSuvaTO va ppoujxE TOV pEt V<X ETTEfJlpEl.

UTUEU0UVO- ETCTl T)

a E^aipouvTat auo TOU? -5 <xua-nf)p6T7)Ta

Ot xpaTtxe<; vojxou?, TOU

* Sri? 6 'louXr) 1976 6 de Vathaire, Dassault,CTTIXCOCTE800 ExaTO(x. xa djr6 T& Xoyapiaafjio TTJI; 'Eraipta? CTTTJV 'O de Vathaire 7rpocr7tdt6Y)(TE vdt Exptaaet TOV Dassault, E7TlTUX^ai Xal TEXlxi <X7TOX(iXu4'e TOV TpOTtO (jll TOV OTTOIO

yia TOU? xowou?

xal TroXu sXaaTixa yia tl? w? yia Tl? (jLsyaXE?. 'H aurou (j.eyaXei6T7jTa TO KpaTo? xal YJ Ts^voxpaT^a, TCOU TOU Elvai TrpwTir) ^aSspfpT), Sev ETciTplTiouv va TOU? eTTipXv)6ouv ol v6[j.oi xal 01 e'Xeyxoi TTOU e7u(BaXXovTai CTTOU? TY)CTU[A[3oXY)TY^? XaTpsia? TYJ? uapaywyYJ? xal TYJ? TOU KpaTou? ppiaxovTai oi Tcpdone? oXe(Aixov>s 4|ojtXia(jiOTi5, fie xupia ^ ] ( 7 Y j

6 Dassault ^TjntwvE TO yaXXix6 Kpa-roEi; (JLS 9opo8ta9uY^l'H

KOIVOPOUXEUTIXT) 'ElTlTpOlri)

7TOI)

8T)|XtOUpfJl07)XE flO.

va EpEuvTiaEt -ri)v uit66E<n) SEV a7TOxaXi>4'E TtrcoTe TO ouoiaaTtx6. E, 6 Dassault EXT^? a7r6 TOU yxcoXixou x6(jL(jiaTO<; ** STl? 6 OXspapT) TOU 1973 ^sarcaaE jtupxata oro Auxeio Pailleron, JIE a7toTEXE<i[jLa T& 6avaTo 16 (iaOijTcov. To AUXEIO auTO 9)Tav 7rpoxaTaaxeuaa[i£vo, STCO? xal TcoXXa SXXa <jx°Xixii XTipta TOU {Siou TUTTOU itou Jyivav (i£Ta T& 1968 errt) FaXXix

7TUpY]VlXY^? SuVajjlY)? XpOUQ-Y)?.

Y) TY)? TUJpYJVlXY)? SuVafAYj? XpOUOYj? (XTCO T^ XOfjl-

viCTTixo x6(i(j.a elvai (Jiia ax6(j.a dcTcoSEi^Y). STIX (xaTia TroXXtov dbro (j.a?, Y) xaTOCffTao-^ TTOU iypdtl'afZE OTO XE^dXaio auTO e^ei TI? p^E? TYJ? u uplv TYJ piO[ZY)xavixY) E7ravdaTao-Y) TTOU dpxiCTE yupto GTOV 16o aitova. 'H XaTpsia TYJ? 7rapay<oy9j? dTOv uXixo TOf^ea, Y) OsXYjaT) yia SuvajiY)CTTO4"JXoXoyixo xal xoivtovixo TOfZEa elvai (juvSESefjieve? (ze TY) 91X0ta

86

TY^?

'Axofia xi av SOU^E auo TrapaSoo-iaxY) o-xoTria TI? (J.s66Sou? TYJ? IGvixyj? apiuva? — TTOU cpuaixa SEV elvai Y) uepiTTTCOCTYJ (la? — elvai cpavspo STI oi SaTrave? auTE? slvai o^i n6vo uueppoXixe? aXXa xal axpYjaTS?' TO raipYjvixo Suvajzixo Ttov Suo «MsyaXwv», EnA xal E2SA, slvai TOGO (AeyaXo, WCTTE va (.iTOpouv va aXXYjXoxaTaaTpa9ouv oXoxXYjpWTixa SsxaSs? 9ope?. "Oao yia TVI? aXXs? TtupYjvixe? Suvapiei? — MeyaXYj BpeTavvia, TaXXia, Kiva xal 'IvSia — E^OUV apxsTE? aTO(J.iX£? PO^PEI; yia va xavouv T£pao-Ti£? ^YJ(J.IE? as xa6e TriOavo £7nSpo[X£a. 'H afJuCTcro? Ttov E^OTiXidfztov s^Ei ocXXe? akU? (XTTO TOU? xa6apaCTTpaTiGmxou?CTXOTTOU?.'O dytova? yia TOV acpoTT.Xio-fi.0 TcpETcei va XTU7ri]o-Ei xal TY) XaTpeia TY^? TtapaytoyYJ? xal TY]V uvrspTpo^ia TOU KpdcTOU?, dXXito? elvai xaTaSixacrjAEvo? CTE aTOTUXia' Y) Tcpoc-^a-rY]

TY)?

dvtOTSpOTYJTa? TOU dvOptOTtOUTOXVtOCTTY)V

87


<pua7]. KaTa sva TTEpispyo TpOTCO, auTO? axptPW<; 6 dv0pco7Tox£VTpt,CT[j.6<;) SYjXaS?] YJ TaoT) va TOTTOOETOUJZE TOV avOpwTto CTTO xsvTpo TOU CTU[xuavTO?, e^ei 6SYjy/ja£i (TTyjv xaTacrTpocpr) auTOU TTOU 6vo[ia^ou[ji£ «av0pcf>T:tv7) SLaffTacnr])) TTJ? xoivwvixv)? ^WTJC;: TepaTWSstt; TtoXei?, yiyavTta IpyoaTacria, TtavToSuvafiY] ypapeioxparia, [xova^ia TpayouSouv TTJ S6^a TWV av0pa>7rtov. Owe; yivETat 6 9iXeXsu0£pto-(iO£; xal 6 (To Ttou SiarivEovTav xal ol Suo OTTO rl? ap^s^ TV] 5 xal -ri)? iXeuOepta?, va e^ouv xaTaXyj^si,, as TCEplUTCOCTEt.? (XXptpcO? CTTO (XVT10ETO J KaTOC TYj

?, yia-rt xa0s dvOpcoirivr) Trpa^T) elvai Xtyo-TioXu arco sva rcaXto Salfxova: Tip l^ouoia TOXVCO 7tpay[j.aTa xal Travoj CTTOIX; dv0pWTroui;, ^L9t.£(7[Z£VYJ

[JLE

TO.

^flepCOtT»]ptCrTOC9C

i;, TTJ<; ^pyja-ifJ-OTTiTai; TJ TY)<; ra<;. 'H E^ouata [xa<; 6Sv]y£L xaTSufieiavCTTTJVxaTaCTTaiTTj 7TOU

TTEpiypa^afZE,

CTTV]

CTUyXEVTpWTtXYj

xal TTpaxTtxy;. "E^Ei OTicrYji; oXa TOC EVCX; <xv8poxpaToujj.Evou xocrfxou: TTJV ETct,0£Tix6T7)Ta, TO xupiap^ixo xi dvTaywvitJTixo 7rv£U[m xi oXa auTa TT:OU Ta XEJAE «dvSpo7Tp£7T7))). 01 yuvatXE?, £uaiCT07]TOTOHY]yaXo Pa0p.6, X^P7! CTT71 [Aaxpoxpovv) xal YJ

EjjLTTELpla TOU^, C7J(£CT£i; TOU

(XTTEVaVTl ff' aUT£<; Tig E^OUCTia-

(XVTpa

[AE T7]

9U07] Xal

[IE TOUi;

CTUvav0pto7roi)(; TOU, [iuopouv va au(j.[3aXouv duocpacri.CTTtxa aTTjv E^acpavtdY) Toug. AUTO aXXcoaTE xal xdVOUV UTldp^OUV TCOXXE? yUVaiX£<; TCOU O-U[X(XET£XOUV £V£p-

ya CTO oixoXoytxo xivyjfza: CTTII; SyjpioTixEi; £xXoy£<; TOU 1977 ol yuvatxs^ v)Tav xaTa TroXu (jTa TTpdatva ^'"I'poSsXTt.a a£ <r/icrr) [j.^ 8Xa TOC uT xi av (Trpdyfia TTOU dx6[j.a SEV I^st duo<pao-i.crT£i) 01 oixoXoyi(TT£<; uapouv (J-Epo? o-Tl? £xXoye<; yia TO Eupw88

Tta'ixo Koivo(3ouXt,o, 0<x elvai euxoXo xocl rcoXu SixatoXoy7]{j.£vo va fidXouv TroXXEg yuvatx£<; CTTO 7) auyxevTpoTOHYjffY) oXwv TWV crra X^Pta TOuP KpaTouc; - I6vou^ slvai yid fj.a? TeXeicoi; TOXpdXoyr]. EepovTat; OTI, Iva olxocruo"r7)(za slvaf. TOCTO ut.6 erraOspo xal TO.O ta^upo Sao TOO auv0£To TTICTTSUOUJJIE

&TI

TTpETCSl VOC a7TOX£VTpC000UV CTTO

Ti.xE^ SpaaTYjpioTrjTec; xal iSiaiTspa OTI TTpsTcet. va SuaTTiaTOUfAe GTU; pLovo-xaXXiepyeie? xal srl? [AOvOf{Jto[«jxotyis?. 'ATT:O TYJV aXXr] (zepia TOO oixoc7U(TT7]fA(XTa TCOLXiXouv dcvaXoya (xe TO e'8a90?, TO xXifza, T7)v u8poypa<pioc, TOV 7rXY]Ouc;[/.6 TOU? x.T.X., STCTI, 6 TpoTrog TVJ? /pr)cr(.[JLO7i;oiy)a"/ji; TOD?, CTTK TtXalffia (jiiai; it70ppo7Tr)fievy)5 oixo-ava7rTU^r)i;, Sev elvai SuvaTO va pp£0e£ a~o avGpwTcou; T:OU xpua, yiaTi auTol 8ev slvai. as 6ecnr) va yvwpt^ouv o Tt? iSiaiTepOTTjTS? TOU?. OpeTrei. CTUVSUWI; va (XTCOXEVTpwaou[ji£ TI? airocpaCTE!.!;. Eljjiai ((uTrsuOuvo^)), (jrj[j.aivst OTI (iTTOpw «va auavTrjc'co)) a' oX£<; TII; CT^ETIXE^ fj,e TTJV aTtocpacrrj [AOD EpcoTy)(j£it;, 7rpay[za TCOU CTUVETtayETai OTI axouco xal Eifzai.CTTY)StaOsciT) auTWv TTOU 0a TTJV £<pap;z6crouv, "^ TIOU 0a unoffTouv TY)<; xal 6j(i as XOCTTOIO (iaxpivo ypacpEio, aTa awvEcpa TTJC; avEuOuvoTrjTag. '0 avOpcoiroi; £^£t avayxY] va J^£i [izay. a' sva UEptpaXXov TTOU va [XTTOpEl VOfc TO IXEyXEl, V) TUOU Va

{J-TlOpsli va CTU[J.;j.£T£7_£[,

aTi<; aTto^aaei? TTOU aqpapouv TV) Staxeipicnr] TOW axpiOTO cr/]fA£to auTO •/) av6pw7n.vy) otxoXoyoa TcpoffTiCTTTJ 9'jcyi.xo-(3ioXoyia. ME Xoya Xoyia, oXs^ ol a7TO<pa<T£(.<; T^PETCEI. va ifaCpvovrau oao TO SuvaTO XOVTUT£pa O-TOU? 7toXiT£<;. 'H 0£Xy)(Tin auTT) yia dacoxivTpcoOT) eivai TO xupio iSoTo EvavTia a' evav UTiouXo xwSuvo TTOU 89


TOV otxoXoytCT[i6, TY)V oixo-T6)^voxpaTio *H xaaTa xpaTast -ri)v E^ouaiaCTTOCyipicn TrspdcTEt a7to TO xdp[3ouvo crr6 TCTpeXaio xal <TT7]vTOjpYjvtxY)Evspysta' 6a [ATtopouaE va Trcpacret aupio CTTVJV YjXtaxY) svspysta [AS TY)V TrpouTroOsenr) va xpaTYjast TOV IXsyxo TV)?. 9a (ZTO>pouo-£ aupio va 6pyavwo-£i TTJV avaxuxXcoo-7), va [AETaTpe^Et CTE xp7Jai[i£? 5Xs<; Ta a7i6pX-/)Ta TTOU (ioXuvouv TO TCEpipdXXov. 0a [i.7topouo-£ va 7Tpoypa(X(j.aTio"£i TOU? otxoXoyoxou? TrapdyovTEi; •yjXEXTpovixou? UTUoXoyiCTTEi; T7)g, y] va TOU? {j.y]GEL xara TrpOTEpaioTrjTa avdXoya [ TOU?. 2s o-uyxpi(T7) fxs TOU? Sswoo-aupou? TTJ? j Ta £pyo(TTacrt.a TnjpTjvtxrj? EvspyEta?, TOU? Tspacmou? auTOxi.vy)T6SpofJ.ou? [zscia CTTI? TroXst? xal TOU? oupavo^UCTTE?, 01 oixo-TE^voxpaTE? 6a fia? ^aivoTav au^TTa6-/)Tixot, E^UTTVOI, dvot,xT<i (AuaXa xal <xvy)(TU}(ot. yta TO xaX6 (^a?. *Av Ta auf/TTTcofAaTa T^? OLxoXoytx^? xpi(nr)? xeipof £ P^ ouv r ^i6av6v va ysvvv)6si (Ala Tacrv) yia T7]v syxa6iSpuCT7) jxta? ((oixoXoyixyj? StxTaTopia?)) ETCI-

To oixoXoytxo xivirjjjLa elvat xaivoupto xal TtXsupo. KaT<x xavEva TpOTto SEV slvat 6 Excp OTroiaCTSyjTTOTE opOoSo^ta?. Ta ca)p.7rEpd(T(AaTa TTOU dxoXou6ouv elvat XotTrov TiEpiCTOOTEpo Eva yEvtxo TrXaiuto Trapa Iva Tcp6ypa[Z[ia' aXXwaTE, CTE TtoXXa oTjfjLEia 01 oixoXoyicrTE? Sev Elvat 8X01 aujxcpwvoL (iETa^u TOU?. "OTICO? xal TOiXXa aXXa xt.vr)|jLaTa, TCOU E/OUV s[x-

CpOpTlCTfAEVY]? [X£ T7)V E^aCT^dXl.^ T^? £7UJ3tCOO-7J? [ia?.

TIOtTjtTT] T^? ^COTJ? X.T.X.).

"0(/W?, 07TW? £l8a(J.E, OUTS aUTT], oi)T£ (Xia TTtO 8taj(UT

Ta TrapaSoataxa rcoXtTtxa x6(i(j.aTa £^ouv TTJV xo0[Ao6swpia TOU?, TY] crrpaTTjytxT) TOU?, TTJV 6pyavw|jtEvr) XstTOUpyta TOU?' OTtSrjTcoTE SEV Eju.TCatvE aTa TtXatatd

oixo-TE^voxpaTia, SE 0a [XTropsaouv va TTETUXOUV TITtoTa" Ta obcoo-uo-T7)fj.aTa tcroppOTCouv [xova TOU?, xaXuTEpa a7r6 TOV TTpoypafZfxaTicyfxo oTroiouS^TtOTE TEJ^VOxpaTT]. Oi avGpcoTcot xaXa 6a xavouv va 6ufi.Y)6ouv XOCTTOTE OTI, xi auTol duoTsXouv Iva fJ.epo? TWV otxo<TUCTTY)[J.aTO)V.

90

(paVtCTTEl TOV TEXEUTaiO Xa(.pO (TWV aUTOVO(J.t(TTWV, TWV

yuvatxwv, TWV xaTavaXwToiv, TCOV <puXaxt,arjj.£vwv, x.T.X.), Tj oixoXoyta xaTayylXXEi. auTa yta TOC ouota TOC xXacvcrixa TtoXtTtxa x6[if«CTa aStacpopoutrav ([j.6Xuv<rr\U TTepiflaXXovTO?, (rxXrjpE? TE^VIXE?, (TTraTaXTi TWV TtpWTCOV UXCJV, XaTaCTTpOCpYj T^? CpUOY)?, <X7rav6p(i)7tO-

TOU? TO 6EO)poi5(TaV SsUTEpEUOV TJ TO (XTCpptTrTaV

TE-

XELCO?. Oi Stayvwast? TTOU ^E^VOUV Ta (TU(Z7UT(o(JtaTa, ^wpl? dfx^tpoXta SEV slvai <TCO<TTE?. T6 va TTOUJZE STI TO aTO(i.tx6 xspSo?, TT.%., slvat uTtEuOuvo yta 8Xa Ta xaxa TTJ? xoivwvta?, stvai era va ^s^vafXE TO Kovx6pvT xal TV) La Villette, Ttou dcTcocpaa-iaTTjxav xal 7rpayn.aTO7rotr)0y)xav dtTro TO ATjfxocrio. 01 oixoXoytffTE? 5^po"v xaXa TTOKX o-u(j.7tTa>[/.aTa GsXouv va l^a^avtaouv auTi TTOU ptsptXE? cpops? SEV ^£pouv slvat. Tuota? appcoCTTta? oi (ruvsTTEts? slvai Ta auTa. '0 TrupsTO? EVO? appwaTou


va TrpoEp/eTai a7t6 StatpopEt; atTis?. Elvai STI 7] oixoXoyixY) xpicrr) E^EI TtoXXEc; aiTiE?. SEV uTtdp^Ei [iia [j.6vo XUCTV], dXXa pita aeipa aTro XUCTEK;, avaXoya [ze TI<; y.aOs 9opd awOvjxE:;. IIpayjj.aTi, 01 oixoXoyicrrEt; OsXouv va E^acpavicrouv oXa aura, TTOU aTreiXouv TOCTO TOC oixoo-ucrr/jfj.aTa, oao xal TO av0pa)Ttivo ysvoi;. IIpoxsiTai yia Suo TOJJ.EU; TCOU T) TCoXiTixv] xal v) oixovo[j.ia, [AS TV) C7uvrj9ia[>i^vr) a7)(jiadia TWV opwv, E^OUV Ttapa(j.£XYj(7£(,. Ta oixotjucrTrjfj.aTa, S^XaSyj 7] 9UCT7) xai xupuo^ SXoi 01 (^wvTavoi opyaviafioi, TO <xv6pa>7uvo y^voc;, SrjXaSY] >) ixavoTioivjcY) svoc; opifT[Z£vou apt.0jj.ou OspiEXicoSoiv avayxwv (Tpoqjv], CTE^OUaXixoTTjTa, Sr)pnoupytxoT7)Ta,CTUfj.[X£TO^V)tre ja.ia xoivo-

TTEpiaaoTEpE? TTSpiTtTtocEi^ Ta Pio[j.y)^avixa KpaTY) dvTaXXaaaouv piETa^u Tout; TauToavjfia 7ipo'i6vTa. <I>uo-ixdc, SEV 7rpoTEivou[j,E TV)V xaTapyvjCTT) Ttov auvaXXaywv dXXd TV]V TIpOoSsUTlXV) ETTlSlCO^V): XOC0E XOlv6TT)Ta — stTE

7Tp6x£iTai yia jiia auvoixta, E?TE yia [iia uoXv), EITE yia Iva vojj.6, EITE yia [xia 67toiaSy)7COT£ aXXv) (xovaSa Os[>i£Xiwjji£vr) CTTY) 0eXY)CTY) TWV xaToixcov TV);; xal TVJV oixoXoyia — va TtapdcyEi TOuXd)(iaTo TOL [>ii(Ta oaa xaTavaXo'wsi. Not xaTavaXcovou(Jie xaXuxepa nf>ot6vTO(

TTJTa, X.T.X.) s'/OUV [XElVEl CTTO 7T£p!.06')plO

oxono Oi oixoXoyicrrsc;, 6(j.o9O)va, Oswpouv OTI TTEVTS sivai Ol TTpCOTap^lXOl TO'JC CTX07TOI.

Not Ttapayoujie SiacpopETixd To xaTa XE^aXrj I0vixo TrpoiovCTTTJFaXXia Eivai cryjaepa 30.000 yaXXixa tppayxa TO ^povo, r^ 10.000 9payxa TO [ZYjva ava voixoxupio TCOV Tscrciapaiv [j.cov. AEV Elvai XOITTOV dXr;0£ia STI yia va i croufjiE TI^ avayxEi; oXcov 0a TtpeTusi dicapaiTVjTa va 7rapayou(j.£ TrepiacrOTEpo. MTiopoOfis va CoupiE xaXuTEpa xal va SouXEuou^ie XtyoTspo, (JIE TVJV TrpouTcoOsoT) va Trapdcyoufie xal va 8iav£jJ.ou[j.e Sia^opETixa: tJTa TtXaicia aTTOXEVTpcofXEvcov dv0p&)7rivcav XOIVOTTJTWV, (TUfi9«va J^E ilc, dcvayxEi; TOU<; xal JJIE pu0jj.6 TTOU 0a OCTODIXTTO TOUI; iSioui; TOUC; spya^6fji£vou?. To SEV E^EI xal fiEydXr; irr)(j.aCTia,

92

Ta TiapayofZEva dya0a 0a TipETtsi va Eivai axivSuva, <xv0£XTixa, /p7)o-i(j.a, wpaia. 'AvTi va TrapdyovTai fj.c axoTro TO XEpSoi;, 0a TrapayovTai arv) (3acnf) Ttov dxoXou0cov xpiTvjpicov: v) Trapaywyvj TOU<; 0a TipETrei va olvai Eu^dpiCTTV) yia TOU<; £pya^6(A£vouc;, vj /pvjaT) TOU<; ixavouoivjTiXT) yia TOU? TTEXdcTEi; xal Tj xaTaaxsuvj TOU^ va (jiv) (zoXuvsi TO UEpipaXXov Euio-v)?, 0a TtpETiEi va ETriCTXEua^ovTai xal va dvaxuxXwvovTai EuxoXa. Kavsva 7rpoi6v Se 0a ^yaivEi CTT^ £{j.7i6pio Tiplv va Sia7ciaTO)0Ei OTI slvai TEXEIWI; dj3Xap£<;. Kaveva TO^IXO Trpoiov SE 0a Tiapaaxsua^ETai, av SEV ^spoujjiE TOV Tpovto va TO E. AE 0a yivovTai xaivoupiE? EyxaTaO"' OTTOlOvSVjTCOTE T0fi£a, X^P'1? 7tpOY)yOU[A£V(0<;

0a TI<; SiaXucrou[j.£ yia va Ta uXixd Toug, CTE 7i£p(7mo<r/] 'H TioXiTixv) <TTOV TO[XEa TT)? uyEia? 0a TI<; aiTiEi; TWV do-0£V£ioJv xi 8%!, (xovo TI? ao-6£vEiei;. Ot aiTi£<; auTEi; xaTa xiipio X6yo elvai: 01 auv0vjx£<; Epyaaia?, xaTOixia? xal cruyxoivcovtai;, v) dv0uyi£ivv) SiaTpocpvj, rj (i6Xuva7). 01 xupi^TEpE? UTnrjpEcriEt;: auXXoyixsi; 93


cm? Ti6X£t?, nqXECpcova, TtoXmcmxa (alaa, ETOXOIVCOvk?, Y) S/jfjuoupyta xal 7) xuxXotpopia TT)? TtXr]po<p6pY)crY)c; 0a avaTTTUCTCTOVTai xaTa 7rpoTspa[.6T7]Ta. Ta TtoXbTsXEia?, xa0<o? xal Ta TcpoiovTa TTOU yia TOU? Xoyou?, 0a Tia^ouv va TiapayovTai ere ef xX[(jiaxa. "ETCTI, 01 avia6TY)Te? OTYJV xaTavaXtocnr) eriya 0a i TTpOCTTaTEUO'dfXe T

'H TTpocrraefia TCOV cpucrixcov TtYjycov elvai v) dvayxv]. To xaXXtepyrjcrifio ISacpo^, Ta vepa, 6 TO ^w?, Ta ^UTOC xal Ta ^wa elvai. ayaOa Tcsptoptafieva xal JJ.YJ avavecoo-tpia. 'H a£ta TOU? elvai XOITTOV

aV£XTt(J.V)T1Q.

01

avOpCOTUVEC;

Spa(TT7]pL6TY]Te(;

TrpeTcsL va ffepovTai TOU<; ^ucrixoui; xuxXou<; xal va TOU<; Xp7)ai.fJ.07rotouv avTi va TOUC; xaTaoTpe9ouv. 'H avaXUxXtOCTT) TCOV CTXOUTTlSlUV, Y) }(plQCTl[J.07UOl7]OT] T^? Y)Xl<X-

x^?, TTJI; atoXixTJi; xal T^? yaio0epp.i.x9)(; ev£pye[,a<;, ol pto-e7ri,(jTY](j.ovi.x£(; yecopy[.x£<; (xsOoSot elvat., ava[j.eo-a <TTa aXXa, Ta epyaXeia yt.' auTYj T7]v aXXayvj. 'H TepatiTia Stacpopa ava^saa CTTl? TtoXeti; TTOU s^ouv yivsi aTTavOpcoTTSc; xalCTTYJVEpyifAoifxev/] uTtaiOpo, UTropgt va (zeicoGsL TrpooSeuTtxa: aTroxaOiffTcovTai; TI<; Ttapaycoytxs? Spaa-Ty]pt6T7)TS(;, aypoTLxe? xal obcoG-ilc; noXs.it;, avaTtTua-crovTac; Ta (Aecra ETUXOIVCOVUJCC; cTTl? aypoTixe? Sr)[j.ioupyc!)VTa(;CTTEVOUC;Seaj^ou? avafxecra atlc, acrTtxe? Tispio^ei; xal Ta aypOTtxa ^copta. 01 Sp6[j.oi TWV TCOXEWV TTpETTSi, va So6ouv CTTIX TCaiSta, arou<; TCE^OU?, CTTOUI; ?,CTTIXSsvTpa. SuXXoyixa £pyaCTTr)p(.a xi ey0a eTtiTpe^ouv TTJV ava^caTtupcoCTT) TVJ? ystTOVia?, TCOU aTOiXsiTai aTco TOU? oupavoI;, Ta (AeyaXa oixoSofitxa auyxpOTr)[j.aTa, Ta auxal T.a (TOU7tep(j.apX£T.

94

'H eQvixY] exTiatSEuoT] vrpeTTEt va Pyei auci TO Xixo xal TravETCKTTTjfxt.axo yxETO, va ^ETOpaast. TO (ppay(xa TV)? ETtiXoyvj? xal TTJ ysr^tXY) xi aopioTT) xouXToupa. T7)<; £lvat, T) expia07)cr7i TYJC Na 01 FaXXoi TrpETTEi va (za0ouv va E^apTWVTai XtyoT£po aTCO TY)v TEpacTTia xpaTtxv) [j.r)X«v7j, ^wpo^uXaxa xal TauTo^pova ©Eta Dpovoia. Aiio atwvs? auyxsvTpcoTLC-fiou el^av crav a7TOTEX£<T[J.a TO yiyavTiapio TWV TtsplCTCTOTSptOV patTlXWV UTTYjpECTlWV TTOU yiVOVTat ETCTL 6X0-

sva xal TUIO TtoXuSaTtavec; xal oXoeva xal Xtyorepo. <xTroT£X£o-[j.aTi.xe<;, svw TauTOj(pova auoxXEiouv TOV 0ucjzo aTCo TV) 8iax£ipi.OT) TOU?: 01 TOJAEI? TTJ<; TWV [ZETa^opwv, T^C £0vi.x^i; exTcaiSeucnr)?, TCOV xotvcovixcov acr^aXicrecov, TWV E7n.xoivcovt.cov, pptcrxovTai ae XptCTYj. AuTOU TOU ElSoU? 01 ypaCpElOXpaTtXOl 0£0"[J.Ol,

ytvovTat, yia TOU? T£}(voxpaTS? TO ^.scro yia TYJ StaTiQpYjo-y) xal TYJV au^Yjcrf) TT]? E^ouaia? TOU?. ilpETTSl. va

ayCOVl(7TOU[i£ (XXptpcO? TCpO? TY]V aVTt-

0ET7) XaTEll0UVOY) : Va (X9yjCTOU[J.£ Tl? TOTCIXE? XOuXTOUpS?

va av0tcrouv va TCpoco67)CTOu[j.E TYJV aTCOXEVTpcocnrj CTTOV TOfjila TTJ? xaToixia?, TTJ? otxovo[xia? xal TT]? s^ouaia?' va £V0appuvou[jL£ TOV TuXY)0ucrpi6 va avaXafkt, TTJV £u0uvy) TCOV cruXXoytxcov UTngpEcricov TTOU E^SI. avayxT). 'H cruXXoytxYj aXXYjXEyyuy) 0a avTixaTao-TyjcjEi. ere [xsyaXo (XO TYJV (XCTTUVOjAia.

' H 8iaxu(3£pvY)crr] TTJ? FaXXia? 0a [xop^Y], 01 90poi 0a eXa-rrco0ouv, ot XOWCOVI.XE? EVTacrei.? 0a Eivai XiyoTEpo (3tai£?. 'H [lEyaXuTEpT] SuvaTYj auTOvofiCa TCOV aT6|jicov xal TCOV XOIVOTTQTCOV 0a EyyuaTai. TV) ffTa0£p6TY)Ta TOU?, X^P^ Sfxco? va xaTaSixa^ovTai CTTTJV aTcoXi0cocn]. Mrjv E^ovTa? va TrepijiEvouv xa[ii.a

95


I aXXayv] (XTTO TO KpdtTOC, ot FaXXoi, 6a ^.Tropouv i reXouc va a^oXauaouv TT) yapa TOU Net porjOVjaoupie TOV Tptro K6apio

'H FaXXia TcpsTtsi. va poT)07jCT£t TOV TptTo ^a fxaOsi va tJTTjpi^ETai CTTI? SIXE? TOU SuvajjiEt? xal va txavoTToiEL TtptoTa Tl? 0TOi/£iwSei? avayxsi; 8Xou TOU TtXY)6uCT(jLOU. DpETCEl Va TWopEt. Va XETjXaTEl Tl? }^COp£?

TOU TptTOU Kocffxou, va £X[i£TaXXEU£Tai TO EpyaTtxo TOU? Suvapiixo xal va E^ayEi a' auTE? Tt? (3pco[j.!.xE? |3io(j.r)xavt£? -nrj?. 'H FaXXia, 6a TtpETtEi ETTLTEXOU? va utoOETrjoEt. [jua -pyiQCTia C7TpaTr)ytX7) UTtSp T7J? ElpVjVY)?' V(X (TUjX^ETaCTX51

(TTl? CTU^r)T7]cr£i? T7J? FEVEUYj? yia TOV acpoTrXtCTfAO, va UTioypa^Ei TV] CTUfjicpcovia TT(? !rf)-s!;a7tXoocnr)? TWV TrupYjvr,xwv OTrXcov xal va aTrayopEuasi TYJV TiwXYjcn) 6"7rXcov. • 'H TTpayjjiaTOTrotTjaTj TOU xa6svo? aTro TOU? axoTtou? [xa? upouTroGsTEi. TYJV a^ECTT) E^api^oyv] opio-pisvcov HE TrapapTYjfjia, xavou(X£ 10 TrpoTaasi?, TIOU v CXTUO TOU? 0ttov<; rfji; -T^g OTO Hapicri SiapxEia TWV T(Ar)[iaTtxcov pouXsuTtxcov ExXoywv TYJ? BY)? 7r£p(.<pep£ia? TOU flapiaiou, TO Nos^PpY) TOU 1976. Su(X7iXY)pco[j.aTixa, TcapaGeToujis TI? TiXeio^Yj^ia? TCOV oixoXoyiOTCOv yta Ta 6s[xaTa TTOU <ruvY]6o)? arcaoxoXouv Tl? TrapaSoirtaxE? TroXiTixe? TtapaTOU? TioXiTixou? Gsc-fiou?, Tt? sXeuGEpts?, TYJV xal TYJV

Y) auTovofAY) TtpcoTOJiouXia TCOV TtoXiTcov, TO 6e;xa TWV sOviXCOV TToXlTlXWV GsCTjjlWV ElVai XiyOTEpO CTY)|JiaVTl-

xo yi" auTou? arc' OTI yia Ta CTuyxEVTpomxa x6[A(xaTa. '£20Toao, TO 6s;ia auTO UTtap^Ei xal Ti0eTai a' oXa Ta emTrsSa. To TOO XOVTIVO [xa? ETiiTcsSo, TOU elvai xal TO (TTLOuSatOTepo, elvoci 01 XOIVOTYJTE?: ot oixoXoyiaTE? £xouv aCT/oXyj6ei ISia'iTspa [IE TOO? SVKXOTIXOUI; 6ecr[ji.ou<;. 'H «XapTa TOU Saint Omer», TIOU 7rap«Ti6ETai as TcapdpT7)[j.(X, 7uspt.ex£l T'°? ^SCTSII; TCOV oixoXoyoaToiv TTOU axoXou8v)CT(xv TO Sp6[j.o TWV sxXoycov. "Oco acpopa TOU? Osafxoui;, ot axoXouSec; ysvtxsi; Ex^pa^ouv TI? oLTtofysic, \ua.c, (AEpiSa? dcTro TOUI; auyypacpsi? OCUTOU TOU pipXtou: StaxpiarT)? TCOV E^ouaitov (voSixaCTTtXT)) etvat uytY)<; xal TrpsTTEi va ywsTou aspaiTTT). •

ETTElST] Y) TEXVOXpOCTlOC IXsyXEl TV^V £XT£-

XetTTixy) E^ouoia, TrpeTrst, va TTJV 7ispiopicrou[J.E, SlVOVTa? OCTO TO SuVaTO TTEptCTCTOTEpS?

E^OUfffe?

ae ExXsyfjiEvoui; EXTCpoacoTroui;. • 6a TrpsTTsi va uTrap^si YJ SuvaTOTYjTa 81s^aycoyy]^ Sv)jj!.o4'Y)9[cr[j.aTO!; (J.ETOC CXTCO aiTTjcnr] TOU 10%

TWV

EvSiaCpEpOjJlEVCOV

TToXlTWV,

7TOU ETCTI.

6a [XTtopouv va avaxaXouv o^otoSyiTCOTE IxXsyfi£vO EXTCpOCTWTIO TOU?.

oi 6eff(j.ol 6aTCpETTSLva SiaOsTouv <TE xaOe tE? xal Sixou? TOU? oixovofiixou?

IIoXiTixoi

* Karto aTt" aurr) TTJV oTTTixr), r6 SuviraYfjtix TOU "ETOU? II (1793) — TTOU SEV e9ap(j.6<jTY)xs TCOTE — Sivei Xucrct?, (ie T7)v va Tl? SOU(JLE CTE

ot oixoXoyiOTE? slvai poXo? Toi3 KpaTou? TrpsTTEt va (jiEico6£i xal va

97

96


'OplfffAEVOl

OlXOXoytCTTE? TYjpOUV TSXSICO? dpVYJTtXY)

aTCsvavTi crrl? sxXoye? xal Ta SYjfzoiJ'Y^io-fjtaTa. "lo-co?, pts [isptXE? xaTaXXYjXs? StaTa^st? va [JtTtopoufrafAE va a7toq3uyou[iE YJ dvTtTtpoCTCoTCEuaY) TYJ? l^outrta? TCOV ExXoyscov arco TOV ExXEyofxsvo va xaTaXYjyst CTTYJV TOxpaiTYjaYj TOU? drco TYJ Sta^EiptaT] TCOV xotvcov. 'iiaroao ax6[/.a xal a' auTY) TY)VTOptTrrcoo-Y),uapafjlvst 6 xtvSuvo? Y) TrXsio^Y^ia jjts TYJV ^<po TTJ? va xopeueo CTTO Tatjit TYJ (ieto^yj^ta. 'TTrotTTiQpt^ouv XOITTOV STI va (XTtotpEuyoufjtE Ta SYjpto^rjiptcfjjiaTa xal va fl? 8iaStxa<Tie<; C7TT) Pao-y) TCOV OTCOICOV va (XTTOva xaOuCTTEpoujjtE TYJV E9ap[zoyY) aTco^acrecov TCOU slvat ^sxaOapa CTE Papo? f/.ta<; [isto^rjcpta?, (XEXpt va J3pe0si, (AETa dbro auyxpoua'Et? xt avTaXXays? a7 (ita XUCTYJ a[iotpata duoSsxTTj. 'Ev roxcvEt UEpiTCTCocret, £t(Aa(TT£ 6Xot Ta StxaicofxaTa TCOV fi£to4''!')9tcov rupETrct. va Elvai arsa. To Sixatcofxa CTTT) Sta^opa elvat \JLIOL aTti TI? j? otxoXoyia?. XYJ^YJ ixTro^do-Ecov, 6a TtpETtsi va StaXeyoup.e, CTTt? Stacpopsi; XuuEtg svo? o-uyxExpt^vou Trpo?, auTTj TUOU sj^et sXa^poTspsi; oaiveTOiE? yta TO Tiapov r) TO jjtsXXov xal TCOU slvat XiyoTEpo a[X£TaxXrjTTj. "ETfft, yta TV) [XSTapacnQ Ttpo? yjTCta evEpyEiaxd <7UCTT7j[xaTa, Y) Xoytxrj xal ^povtptY) xPylcrt!JLOT:o^Yl<r') TO^ xappouvou ej(£i Xty6TEpo dfj.£TaxXYjTei; CTUVETTEts? (XTTO TYj XPY)a'lM'OTCOt'lrlOTrJ

T^?

TTUpYJVlXYji; EVEpyEiai;. 'ETtlCTYj?,

yta TYJ [AETaipopa |3aptcov IfjiTropEUfjKXTcov CTTYJV dvaTOXIXYJ FaXXta, 6 cruvSuaajxic TOU fftSYjpoSpofitxou SiXTUOU xal TCOV xavaXtcov, TTOU YjSYj uTrap^ouv, SEctjjtEUEt TtoXu XiyoTepo TO (xsXXov IXTCO TYJV xaTacTxsuY) Ev6<; TEpdcTTtou xavaXtou, TCOO 0a onjvSEEi TO PYJVO (ie TO PoSavo.

98

'H ior6TY)Ta yta \t.y.c, elvai TO dvTiOero TTJ? 6|J.oioxal YJ EvOoucricoSYj? dTroSoxyj TOU Sta^opeTtxou. t;, auTo Si; cnjfiaCvst STI xaTaTaefooujiE TOO? dv0pco7rou? C7£ xaTYjyoptEi;, <ju(/.9cova (/.E TO ^uXo, TYJV YjXlXta, TYJV XOtVCOVlXYJ TtX^Yj Yj TYJV

E0Vlx6TyjTa TOU?.

0ECOpOU(J.E 8TI Yj XaTapyYjOTf) TCOV XOlVCOVtXCOV, ^UXETI-

. Siaxpfoscov e^si TtpcoTapxtxYj arYj^acria. IlpoXEtTai ytd Sva SucixoXo xal fiaxpo^povto spyo, ytaTt 8sv dpxst, TC.}(., Y) e^apfioyYj TYJ? dp^YJ? «£<TY) dfiotpYj yia icTY) epyaataw. "OTTCO? aTuoSEi^vouv 01 dycovs? TCOV (pEfAlVtO-TplCOV, TCOV aUTOVOfAlCITCOV, Xal

TCOV ^EVCdV Ep-

yaTCov, Ta e(jt7r6Sta yta TYJV 7rpay(zaTOTCoiYjo-Yj TYJ? tiia? icroTYjTa? slvat [zeydXa. Mrtopsi! vd xavel? eropapd, 8Tt ot euxatpis? ytdCTTCOuSs?,yta [jtop9COCTY) ytd £7rayyeX(j.aTtXYj aTroxaTdaTao-Y), ytd OTJVE}(Y) exTcaiSsucTY), ytd TcoXtTtOTtxY) xaXXispyEta, ytd ^UCTIXY) xal StavoYjTtxY) dvaviTU^Y) x.T.X. stvat TrpayptaTtxa I'CTE? ytd 6Xou? xal 5Xs?; Ot otxoXoytaTE? dycovt^ovTat ytd TY^V TrpayjjtaTOTroiYjcrr] TYJ? ttr6TY)Ta? (/.lua O~TY) Stacpopd xal EvdvTta <TTl? Staxptast? xd0E

'EXeudepla Et(j.acfTE 0Ep[iol OTraSol TYJ? dvarcTu^Yj? TCOV aTo£XEU0£picov. '0 0£(A£XtcoSYj? Sp6jjto? ytd TY)v Ttpay(j.aTOTCo(Y]arY) auTOU TOU STO^OU, Elvat vd pdXoufxs TsXo? CTTY) OYjfXEplVYj CTUyXEVTpOTUOtYjCnr) TYj? E^OUoia?.

BpaxuTrpdOscTjjta, jj.7copou[j.E vd PEXTICOCTOUJXE Ta TTpdyfiaTa (Jts TYJV dx6Xou0Yj (j.E0o8o. 'A^ou xaTaypdI|IOU(JIE, o-e xd0s ToptEa ^sxcopto-Td, T'I? IXEuOspk? TCOV TToXtToiv (TE 8id9ops? x^pe?, TOu ^/ouv dvaXoyts? \j.k TY)

SlXYj

(jia?,

vd

Ut00£TY)aOU[J.£ Tl? 7UO

99

9lXeX£U0£pE?


TtpaxTixs? TCOU UTtapxouv. Na SiaTYjpYjorou^iE TI? UTOXpXOUOE? TtpaxTixs? CTE TOJJ.EI? STCOU YJ FaXXia slvai iSiaiTEpa qjiXEXsuOsprj (TC.X-, TOV cr/fiSov dvuTcapXTO ^Xey^o §ia(3aTYjpia>vCTTOCauvopa) xai, OTCOU YJ FaXXla slvai xaTairiECJTixY) (aTroppYjTa, xaTaSixs? 8cr«v dpvouvTai va uTCYjpETYjCTOuv TYJ <TTpaTiamxY) TOU? 0Y)T£[a yia X6you? auv£i§Yj<r/j?, au9aip£TYj cpuXaxioTj, xaxo|a.£Tax£ipiaYj TWV UTCOTITCOV cjTa aCTTUvojjuxa T(J.Y)(jiaTa. . .), va l)to6eT7)0-OU[l£

Tl?

XaXuTEpE?

(XTTO

Tl?

TIpaXTlXS?

(XOVTEXo Tl?

T(X Slio (J.£pYj, §EV stvai Uapa JXlffE? OXYJ0EIE?.

XOIVWVIE? TCOV ^WCOV, XlvSuV£UOU[I£ Va <Xp-

VY)0ou[zs TOV sauT6 [xa?, xaTaX-^yovTa? CTE XIXTTOIO 6X0xXY]pa)Tid(j.6, vofju[jio7TOi,Y][j.£vo CTT6 Svofxa TOU dycova yia TYJV ETcipiaxjY), STTOU 6a (3ao-iXsu£ TO IVCTTIXTO, •J) ispapxia xal 6 xaTavayxacr(j.6?. "Opico? UTrapxa -f) 8uvaTOTY)Ta va 5£^spao"OU[XE KUTOU? TOU? (TXOTUsXou?. AUTO TTOU rcp^TiEi va U7rspao-T:ic7ou(z£ xal va TtpowOri-

7COU

stpap[j.6^ovTai dXXou (SxavSivauixs? y&psc,, 'AyyXia, 'OXXavSia, 'EX^ETia, ERA, KavaSa...)'I8taiT£pa, rj duaLTYjayi (xa? yia TTEpiCTOOTEpT) Ospia, [xa? oSyjyEL CTTO aLTY)[xa yia fisyaXuTEprj TV)? vo^oOscia? CTTO Osjxa TY]? xal TYJ? EXTpWCTY)?. AUTOU?, TCou auTa Ta TipaySEV TOU? apscrouv slvat. EXsuOEpot va (r/)v Ta xavouv. "Ojxto? SEV [rrcopouv va ETripdXXouv TY) TOU? O~TOU? aXXou?, xP7l°'l!JI'07Iol'^>v'c'a? T^l s^ouaia. Oi oixoXoytOTE? Ssv slvat, ^avaTixot. Asv Lc ^ovrai, STI 6a XUCTOUV oXofAova^oi T<X xoivtovixa TupopXY)jj.aTa. 'H lxxXY](7Y) TOU? yia fiia 7ri6 ^UOIXY) ^WTJ slvai uoXuStaCTTaTY). STO TrpooSsuTixo xivY)[j.a uou SixaioXoysi TYJV /copl? opia dvaTCTU^Y) CTTO ovofxa TYJ? avSpwTuvY)? EXsuOspia? (TTOU o[j.co? TYJ 6uaid^£iCTTYJVTE^VIXYJ opydvocrr)), dvTiTtapaTiOsTai sva ^uaioXaTpixo dvTt,-xivY)[jia. AUTOU TOU EiSou? Y) 9UcrioXaTp£ia a9Y)V£i, (xspixE? 9Qps?, OTYJV axpY) TY]V aXXY) TrXEupa auTou TCOU aTToxaXoufis dvGpwTUVY) tpuo-Y) xal TCOU aTOTEXst! TY)V iSiaiT£poTY)Ta TOU: TO ovsipo [xia? u7T£p9ucn]?, O.TCOU Y) |3ia, 6 7i6vo? xal 6 6dvaTo? 6a vixYjOouv. aivEi. TtoXu auxva, ol aXYjOsiE? Ttou urco-

IOC

i 6 avOpwTto? SEV slvai Y) 960-^ TQ U7i£p9uo-Yj, dXXa xal 9uo-Y) xat uTC£p9uaYi, Y) av OEXETE, 9uo-Y) xal xouXToupa. *Av ^sxao-oufXE T^V rcpwTO 8po, xivSuv£uou[i£ va xaTa0Tpa9ou[j.E l;exv"VTa? Ta awjxaTixa xal yY)iva opia [ia?. *Av ^ExdaoupiE TOV SsuTspo, TtaipvovTa? w?

0-OU[X£, Elvai Y) ltrOpp070][X£VY)CTXEC7Y](XVafjlSaa CTTY] yi]

t

xal TOU? xaToixou? TYJ?. SYjfXEpoc upETCEi va SCOCTOUJAE O-TOV TiapayovTa 9U(TY), yiaTi YJ laoppoTtia EXSI i rcpo? 095X0? TOU SEUTEPOU TrapayovTa. 'H xta xi Y) TrpoarTraOsia yia TYJV ETcavao-uvSsaY] TYJ? xaToixia? y.k TOU? xaToixou? TYJ? Elvai iSiociTSpa SixaioXoyYjfXEVYj yia TYJV EupcoKY) OTTOU, EXTO? dcTto T'I? xopU9E? TCOV ^Xwv (Bouvwv, SEV slvai YJ 9uo-yj, dXXa Y) UTcaiOpo? — YJ fj TtoXY] — jJ-ECTa CTTYJV OTCoia ^oujxs xal TCOU Tip^TtEi va 5ava§Y)[Jii,oupyYjcyou[i£. Asv TtpoxsiTai yia TY) o-TETma Y) yia TO TcapOEvo Sacro? TCOU yiv£Tai Xoyo?, dXXa yia TO x«p«<pt, TO XEi^aSi, TO aXao?, TOC SEVTpa,

TOU?

[J.TiaXTO"£SE?,

Ta

O-TClTia,

Tl?

TtXaTElE?

xal TOU? Sp6[xou?. Mla-a a' auTO TO TtXaicrio [ATcopou^E va dvaTCTu^oufxs o-£ ixavoTcoiYjTixo Pa0[j.6 [isOoSou? Kapaycoyvj? TTOU va crEpovTai TO ^OJTIXO X^po xaToixia? [xa?, WCTTE va E^a^aXio-oujXo T'I? uXixs? PKO-EI? TYJ? dv6pa>TcivYj?


IloXXd amb ra CTTOt/Eta TCOU cruv0eTOUv TYJV o£xoIXYJ xoivwvta E"XOUV YjSYj 7t£piYPa<p£^ ^j 7EapaT[0£VTai 7capapTYj(i.aTa. "0[xa)?, SEV TtpeTtsi va TUCTTe^oufZE (ZTTopoupiE aito TO>pa va 8<OCTOuf/.E XSTTTTOHEPEI? diroCTE 8Xa Ta TtpopXY)|j.aTa TCOU 0a TtapouCTtaCTTOuv. 'O 7tpoCTavaToXiCTfi6? [za? slvai T6<ro Sia<pop£Tix6? dbto TI? TtpaxTixE? 17)? Pio(i7]xavix7)<; fxa? xoivawta?, &CTTE 7) dxpifMj? 7rp6pXe4nr) 6Xwv TWV [lEXXovTixuv jjiaTcov SEV stvat SuvaTTj. 0a TtpsTOi va Ta ETr CTT^ (XETpo xal CTTO ^aOjii TTOU 0a TtapouoiaCTTOuv, xpaTixa xal CTT^ pacnf) TWV otxoXoYi.xwv dp^tov. EH(IE aUTO TtOU 0<X (TU(A-

CTT<X

0d ^pouv XUCTEK;: TT.X-, (i£ TOV TUV

7TOCTOCTTWV

TWV

SiaCp6ptOV

aioXixvj;;, Ilota 0a

EVfip-

jJLOp9WV

uSpauXtxyj?,

TOxXippoia-

0a

CTTOC TTJ<;

ITCTI 0d pov)6toTav xal rj TrpoCTWTnxyj av07ja7] TOU xa0eva. ZYJTOCJJIE (J.id xoivcoviaCTTYJVOTtoCa va XouvTai 8X01 duo TYJV TrpooSo, CT^ dpiiovix [is. TYJ 9UCTY) xi 6yi j^id xoivcoviaCTTYJVoTCola 0a CTxXdpoi TY]<; TrpooSou. TYJV Svvota TYJI; au^YjCTYji;, roivco CTTYJV ouoia Eivai 0E(Z£Xia>(jl£vYj Y) PIO[XTJX<XVIXYJ XOlVtOVia 7TOU EJ(OU(X£ YjSY)

SEI^EI TOV TtapaXoYtCTfzo TYJ?, 6sXou^.£ va TYJV dvrixaTaCTTYjCToupLE (i£ TYJV ^vvota TYji; oixo-AvATrTU^iQ?Ilp6x£iTai YI« £va OTuX dvaTtTU^Yji; TYJ? TrapaYWY?)? xal UTVYJPECTLWV, TtouCTExd6e oixoXoYiXYj Tcspiodva^YjTa TI? xaTaXXYjXei; XUCTEI.? f i a , TO. ouYXEXpi7rpopXY)(xaTa TCOU UTrdp^ouv Ttaipvovra? UTTOI^YJ Ta , xa0wi; xal Ta E0vo-7CoXiTiCTTi.xd SsSofjiva, Ta Sia0^CTt(xa fi^aa (uXtxa xal CTE dv0pa>7rouc;), xa0w? xal Tl? afiECTE?, dXXd xal Tl? [xaxp07rp60SCT[Z£? dvaYXEi;. To CTTUX auTO 0£[X£Xia>VETai CTE 9UCTixou? Tropoui; dvavswcrijaoui; xal dvaxuxXcoCTi(J.ou<; Ttou uudp^ouv CTTYJV TOptox*) xi dva^YjTa 7cptOTa-7i:pwTa va E^aCTCpaXtas!, TI? 7rpouTro0lCTEn; TYJI; dvav^wCTYj? xal TYJI; dvaxuxXwffYj!; TOU?. Xwpl? vd dpvstTai TYJCTTrouSatoTYjTaTWV CTuvaXXaYWV, (XTTOpptTtTEl Tl? 7roXX£?-7toXX£? (iETaXWYJCTEl? ttV-

TO>V TTJV TTJ SuaxoXta va xavsii;, T^V xapxivo TTOU Y'v£Tal oXosva xal cru^v6TEpo? . . . AEV TtpoxEiTai Y1* 7rpo9yjT£t£<; XTWV xaTaffTpo^tov, dXXa dvT^0£Ta, fix TTJ TWV XIVSUVCOV 7TOU UTTap^OUV Xal

Y^a T7)V XIV7)-

0pC07ttOV, ^WWV Xt E(Z7rOp£U(J.(XTa)V Xt EVaVTIWVETai CTTYJ

;j.6Sa TCOV SrjOev 7taYx6CT[xicov, TU7ro7ioLYj[ji.£vwv XUCTEWV. STYJpl^ETai CTTYJV [xaVOTYJTa TWV dvGpWTUVCQV XOIVW-

vitov va ffUYxsxpifXEvoTToiouv T<X 7tpopXYj[zaTa TOU? xal vd

PplcTXOUV 7Tpa>T6TU7i:E? XUCTEI? £7rtT67TOU, )^pYJCTt[ZO-

X W P^ Eja.7C£lpt£?.

'0 Sp6[xo<; TTOIJ axoXouOouj^E SEV slvai YJ «p£Tp6» ETUGTpOtpY] CTT7J ^COTj TOU TTapEXOoVTO?. "AvT^ETa, TtpO-

CTavaToXi^6(iaCTT£ upoi; T^V ava^Yj-nrjOT] fiia? TrpooSou <XTt6 TTJV O7to(a 8X01 0a (ATropoucrav va wcpEXrjOouv xal Y) oTtota 0a EUVOOUCTE TYJ ^uCTixYj TropEia TWV 102

V(^ T^

dvTiYpd^ouv, oXs? TI? uudp-

K(X0£ 7VEpl.OX.Yj

TCpETCEt, Xal

(jLTCOpEl

v Y £ I a£ fA£Y«Xo pa0(AO auTapxrj^, SCTO d^opa TI? CTTOtx£tcoS£i? dvaYXE? TWV xaToixcov TYJ?. STYJV TCEptrcTCOCTYj TYJ? FaXXia? xal TWV Y^TOVIXCOV TYJ? x^pwv, auToCTYj[iaiv£txaTa xupto X6YO, STI TcpETrst va fiTtEi Iva TEXo?CTTYJVEpYj^wcrrj TYJ? urcaEOpou xal io3


CTTYJV avToxaTacrrouTT] TYJC yscopyiai; [J.E TY) "ETCTI, 6a yivEi cn^avTWtt) olxovojzia CTOC [AS TY) /pY]<7!,fj.oTOHY)C7Y] T% Y)Xiax9i<; evspysta? a' eva T0[i£a OTTOU elvoci TtoXu suxoXo va a^iOTroiYjOsi. 'H dvayEWYjCTY) xal YJ fkXTicocnr) yvrjcynx aypOTixoiv 6a ^JTav S7ti<n)<; e^aipsTixa (rufA^epoucia y^* TOU TpiTou Koerfiou, OTTOU v) aypoTixv) pio[XY)Xav^(x apxiaei va xaTauTpecpsi TOO eSacpy) xal TI? XOIVOTY)T£<; TWV av6pw7Tcov. nspurcyoTEpo xt, dcTro TTJV aTcoxaXou[ievy] (TauToXoytxa) pioXoyixyj yscopyia, OeXouf^e TTJV avaTCTu^T) (iia? yewpyia? TIOU 0dc 7tpO(iY)0eue TYJ [xa^a TOU TTXvjOuCTfxou [Jil TCpo'iovTa 7i:ot,6Tir)Ta<; CTE [xeyaXy] TCOIxiXia xal 0a sSive Coy*)CTTT)VUTCai6po. TsXtxa STOL 0<z (AsydcXwve 6 TcoXiTiOTixoi; TtXouTOi; TYJ? EupcoTDfj? (j.^ TY) SiaTY]pY]cnr) TCOV TOTIIXUIV 7rXy)9uCT[X(ov xal 6a [AsyaXwve Y) a7raa/6XY)(Tir) ce Tiepiox.^ OTIOU 7) auTOpLaTOTroiYjjjLevir) piojiYj^avta Sev [TTtopEL va 8y)(jLtoupy7)CTsi, xaivoupiec; Osarst,? epyaaia?. 'TTKxp^ouv xi aXXsi; Te^vix^i; otxo-ava7m>l;7]<;, au/va XeyovTat «yj7tie? TS^VIXSI;)), xal CTTOUI; uTroXoOTOui; TO(jL£i<; EXTOC; IXTCO TYJ yscopyia. IlpeTCe!. va avTixaTaaTrjaouiis TV] ^to[j.Y)5(aviX7) au^Yjirrj [xe TYJV otxo-avaTTTU^1/), OCTO UTcap/si ax6[/.a xaipot;. 'H StxY] [1.0.0, ysvta TCpsTisi va £}(£t TV) tppovrjcnr] va Tupay(xaTO7ToiY]a'£i auTY) TYJV aXXayr], aXXtcof; Y; £7t6(ji£VY) yevia 6a

I. Tia Ivav oiXXo noXiTia(i.6 PENE NTTMON 'T7roi|'Y)Cpi.o? TOU otxoXoyixou

ENANTIA: — CTTY) (TTraTaY) TWV ^ucrixov uopcov

-CTTYjV£X[Z£TaXX£UCT7J TOU TplTOU K6c7[J.OU Xal TtoV

CTTY) CTUyXEVTpOTttHYJCTY] TY^?

CTTa /Epia TWV

-CTTOVXapXIVO TOU aUTOX!,VY)TOU'

CTTOU?

-

CTY]

-

(TTY]V UTCEpXaTaVaXtOCTYJ TOJV 7TXOUCTI,COV ^WpCOV TtOU yiVETat (TTY]V TcXotTV) TWV ^TW^WV

—CTTYJV7rupY)vixY) TplXXa: CTTti; aTOfxix£? TOU<;

o f z s i ; xal

TIA: — TOV -

flLIX

aTTOXEVTpCOTlXY)

Xt aUToSta^£Lpl^6[J.£VY)

-

TY)V EXsuOfipY) aVTiauXXY)(pY] XI EXTptOCTY)'

XOl-

- TOVTCEplOptCT^.6TWV y£VVY)CT£WV

— -

[jua E^iCTWTixY) avaxaTavofXY) TOU uXouTou' TY)

pt^tXYj

[XEICOCTY]

TOU XP OVOU

usptoptast TYJV avspyta' 104

105

EpyaCTia?

TtOU

6(X


— T7)v Ttpocrraaia TTJ? <pucn)? xai TTJ? U7cai0pou' — T7) psXTicoav] TWV CTuyxoivwviwv — TO <7£(3a<7[xo -rrj?

iXEuOspia?

TWV

6d

avfi/*eT£%ovv OTOVC; exAoytxowg awdvaofwvs xai &s da imTqirpei OTovg noXitsi; va £e%a>Qi0ovv olxoXoyiaTeg and TOVQ nagadoaiaxov? s, nov TtQoct<pata fid<pTr]xav nqdaivoi.

TtoXiTicmxwv

Ol otxoXoyiaTEi; woij/^cpt.ot.

- Tl? (XTTOXEVTpWTlXE? TE)£VIX£? 7TOU Ss [AOXUVOUV TO

Tt£pi(3aXXov xai OsfZEXiwvovTai CTE dvaxuxXw<ri[i£? 1. Tl

Na IXeuOcptooouv T^V xoiv6TV]Ta •

TOU 7r£pi(3dXXovTO? xocl T^<; i;, darsvavn. CTTTJ a^aipixT) xat pi^ixr) xptcnr) TOO Pio(j.7]^avixoij 7ToXiTi<T[j.ou Xucrsii; umxp^ouv, (^TTOpou(j.£ va Tt<; (3pou[Z£, apxst va TO 6eXou[Z£. "0[ico<; [xrjv U£pi(i£vET£ va (xXXa^ouv jxova TOU<; Ta ' [zovo iaslt; ^/ETE TVJ Suvafxy) va Ta aXXa^ETE. CTTY) YELTOVKX era?, cr-njv TroXyj aai;, CTTO cra^ ETTtTpoTTEi; Spacnfji; xi woa'T^pi.^y]^ T^<; UTUOTOO Pevs NTU(x6v xai uspa arco TTV UTTOTOU PEVE Nru[j.6v, TO oixoXoyi.x6 xaXEL va aycoviaT^TE fia^i TOU. ENAS HOAITISMOS THS EYTTXIAS EINAI ATNATOS

paCovTa<; <jTr) StaOscrr) TTJC, Ta [xe CTTOut; xaTOtxou<; TT)? va f], T7) StotxYjCDT) xai orrl? a7i:o9a(j£tc TCOU TOU<; a^opouv: scpirjfXEptSEf;, atOouaEt;, T7)X£OpaCTSi.^ pd £(TCOTepix6 xuxXcojjia, ETttTpoTCEi; aTcoTeXoujiEVEi; dbro TOU? xaTOixou? xai TOU? ExXsyjiEvou? EXTcpoacouou? TOU?, yta Ta EiSixa 7cpopXY][j.aTa, TroaoaTO TOJV scoScov daro TOU? TOTTIXOU? ^6pou? yi,a TYJV a7ro^7)fj.tCLia7) TWV U7^£u6uvcov TWV 6pyavco<T£(ov, ^Xsy^o? 8Xcov TWV xoiVOTIXWV uTT/jpsaioiv OCTTO TaxTE?CTUVEXEUCTEI?xaTavaXWTCOV xai STJIXOTIXWV UTtaXXTjXcov, EXTtaiSsuait) TWV xaToixwv CTa OsjiaTa mm a^opouv TO Svj[j.o 7] T7]v "H opyavwCTT) TWV SiaSixaaiwv xai 8ia^Eipi<T7]?, <ru^7]Ti£Tai xi aTio^aci^ETai (XTTO TOU? EvSia<pep6(jievou? xaTOixou? OT^J Siapxeia avoi^TWv au-

II. 'H Xdpra TOU Sa!vT-'O(i.£p Ol oixoAoyiaTei;, xi daoi av/waOovv rrjv oixoho•yla, avufj-er^ovv cnlq dyftonxei; exAoyeg as nohhovs drifjiovi; rfji; ywQao,. Ol didyoQet; 6/j.a.deq 0iA.a>v rfj; Ffj; KOI ol exngoawnoi r&v aAAcor dftyavwaewv s%ow awrd£ei aro Saint-Omer, avro TO VTOXOV/J.SVTO -ysvixov nQoaava.ToA.ia/Liov, TT) ((Xaqra TOV Saint-Omeru, nov va. %(>r]ai[i8vaei cog fidar) egyaaiag, yid 8aov<;

1 06

d(J.£<TW? (AETIX Tl?

ExXoyE?, CTTT) affT TWV

xoivoTix?)? auToSiaxEipicr/)?, uou TOCTO CTT7) FaXXla, OCTO xai <JE aXXe? opyavwvovTa? Sy)[jio4''i')9iCT[jiaTa (AETOC auo ai'T7)cnf) TOU

10%

TWV XaTOlXWV

T^?

XOlVOTYjTa?,

^,

8TaV

U7tapx,£i. Sia^wvia avajisaa CTTOU? ExXsyfAEvou? IXVTI-TtpOCTWTTOU? xai CTTl? £TClTp07r£?.

ISpuovTa? XOIVOTIXE? -Jj SiaxoivoTixs?

(TTIXE? TpOCTO^E?, 7TOU 6(X EUEvSuOUV UTVOXpEWTlXiX 107


CTTl? XOIVOTYJTE?, EVa fAEpO?

OCTO TOC XpYjlWCTa 7COU 6(X

xaTa0£Touv ot xaTotxot TOU?. • ISpuovTa? ypacpeZa StaxoivoTtxwv

UTcrjpECTtcov,

ETCl90pTl(TfJ.£Va [XE TOC XaOyjXOVTOC TCOU <TY)[X£pa (3pt(TXO-

VTat am

X^Pla

T^v

TI? TcptoTe? uXe?, yta va TrpoaTaTEuaouv xaTa pai6TV)Ta TI? ^toXoyixE? TDTjys? xal tStatTspa yia va StaTYjpYjaouv TY] CwTtxoTYjTa TOU xaXXi£pyy)<Tt[jtou sSa9ou?, yta va xavouv [jtEXsTE? yia Tl?CTUVETTEIE?TYJ? dXXayYJ? tTTl? uudp^ouas? tCTOppoutE?. jdtjJ.OTTOtCOVTa? Tl?

TtsptcpEpsiaxcov TE^voxpaTixcov

UTTYJpEatCOV, COCTTE V<X 7f£TU}(OU[Z£ TY)V E^aCpOCVLCnQ TOU?.

• TEXo?, yidc va avTauoxpiOouv ot XOIVOTYJTS? CTTOC v£a TOU? xaOrjxovTa, TcpETiEt va aycovto-TOUfis yta va TOTUXOU[/.£: s'va fAspo? TCOV ysvtxcov cpopwv va StaTiOsTat CTTt? XOLVOTTJTE? [A£ TtEpt^EpElXXO OD[J.^1r)9t.Crf>l6,

Ot

SaTTave? TOU? va E^atpouvTat aTro TO TVA (cr.T.f/.. ^opo? 7rpoa-Tt6£(jt£vy)? a^ta?), TO Tipoiov TGU 90pou TCOV ETOxyva xaTavE[j.£Tat E^ICTOU avafAEcra (TTt? SiajTE? xdcOs yecoypa9ixou Sia;x£ptCT(j.aTO?. « £7ut(77)?, TtpETOt va aycoviciTOU[J.e yta TYJV xaTapTWV vofjtap^tov xai TI? apfioStoTYjTS? TOU? va TI? avaXafJouv 01 TOTTIXOI £xX£yp.£vot EXTTpoo-WTiot TOU Xaou. 2. Ni TtpooTaTeuaouv TT) ^COTQ • TratpvovTa? oXa TOC [XETpa yta va crraOepowoii^}oouv TYJV xaTa XE9aXv] xaTavaXwaT] svlpyEta? crTl? xotvoTYjTS?' va xaTapyyjCTouv TTpooSEUTtxa TT)V xuxXo90pta TWV tSlWTtXCOV aUTOXtVVjTCOV

[XECra CTTt? TTOXEI?'

va apv7)8ouv xaOs si'Sou? 7tup7)vtx£? EyxaTaCTTacrei? cnb ISa9o? T^? xoivoTiQTa?' va £9ap[xocrTouv T£}(vtX£? uapaEvepysta? TIOU SEV 6a (xoXuvouv TO icspipaXXov, TO CTTaTixo r)X£XTptcr[jt6, tStatTspa yta TY) OsptxavcrT) TWV xoivoTtxcov XTtptwv va ytvEt SuvaTY) ?) TTpooSEUTtxr) xa9ilpci)(TYj SsXTtou <TTr)v Evspysta?. • xavovTa? jj.aCt [is; TOU? xaTOtxou? spsuva TV)? otxoXoytXTj? xaTao-Tacrvj? TYJ? xoivoTY]Ta?, yta va avaxuxXcououv TOC axouTitSia xal va Trapouv 108

8lOlXY)TtX£? E^OUCTtS? TOU

yta va StaTY)pr)(70uv Tt? otxoXoytXE? taoppo7TIE?, XOCTCO OCTrO TOV sXey^O TOU SlOtXY)TtXOU

3. Fia va dpya^ojiaore •

TipoCTTOtTsuovTa? xi au£;avovTa? TYJV aT

TWV T£/VtTCOV, TO EfXTOptO CTTY] yElTOVKX,

Tl?

ptOTYjTS? dvaxuxXcoo"/)? xi £Tu8t6p0GiKTY)?, opyavcivovTa? OTO [ZETpO TOU SuvaTOU TY)V EVaXXayY] CTTt? ETttTlOVE? Xt

a^aps? SouXste? xal TY]V xotvJ) XP^07) T^v Sta^opcov EpyaXstcov. to 7Tpoco6a>VTa?, [is TY]V 7rapoj(Y) Scopfiav XTtptcov xai XpY][.iaTixc5v EVIG^UCTECOV, TYJ §Y)[j.toupyta xal TYJV avaTTTU^Y) opyavcocrecov CTO ETitTiESo TY]? ystTovta? TCOU 6a opyavwvouv TroXtTtCTTixs? ex8Y]Xtb(7St?, aTEXiE, TraiStxou? CTTa6{zou?, xotva rcXuvTYjpta, xsvTpa dyopa?, x.T.X. "ETUI 6a yvcopicfTouv (xeTa^u TOU? ot xaTotxoi oXwv TWV YjXtxtaiv xal 6a ptKopscyouv va avaXapouv TYJV SU0UVY) OptffjJtEVCOV

(TUXXoyiXtOV UTCY)p£CTlCOV.

O dywvt^otAEvot va gXaTTtoaoufXE ata6Y]Ta TO /povo Ipyadta?CTTYJFaXXta xal va dvaTCTu5ou!J,E TYJV Ipyao-ia (J.E (j.£iw(jt£vo cbpapto. » 7Cpoa9epovTa? as oXou? ocrou? epyd^ovTat CTTO I8a9o? TY)? xotvoTYjTa? xal cm? opyavwo-st? TCOU TOU? dvTtTcpoacoTCEUouv 8Xa TOC (jtsaa, XTipta, xpY)[iaTa, vopiixou? x.T.X. , TTOU slvat a7wcpaiTY)Ta yta TY)V afXEOY) uapEflpatTY) TOU? [XECTa CTTY)V eTTl^EtpYjCTY), (T)(STtXa [X£

Tl?

CTUV0Y)XE? Epyacrta? xal TOV rcpooptCTfio TYJ? Trapaycoyij?.

109


4. Fia va xaT<xvaXu>voufj.E xaXuTepa rcpoiovTa • 7tpOTi(j.covTac; TI? o-uXXoyix£<; UTOJPECREC; OTTO rl<; aTOjjux£<;, iSiaiTEpaCTTOVTOfjla raw fj.£Ta<popoiv. • fiEicovovTag TYJV £7U9av£ia TTOU xaXuriTouv ol 8ia<pY][j,icr£i?CTTY)vxoiv6T7)Ta xai 8ia6£TOVTa<; TYJV artc; opyavcoarsic; TWV xaTavaXwToiv, yia xaXXiTE^vixsg exOECTEK; x.T.X. •

SlVOVTa? TtpOTSpaiOTYjTaCTTYJVElttCTXEUT) TOJV Tia-

Xtwv XTipicav, xcopl? va Siw^voufze TOUI; TraXioi)? evoixou?' TrpotTTraOwvTat; xaOs xaivoupio r^ e7ti(ixsuaCT[j.Evo va StaOsTEi ^copou<; yia xotvcovtxsi; lxS7]Xa)(TEi(;. jjis TTJV avTi0£cnfi fjia<;CTTYJVxaTaaxsuT] oupavoV, [zeyaXcov oixoSofzixtov mjyxpOTT][xaTcov xai. yevtxa EyxaTaaT(XCT£cov TI:OU Ssv E^st. Tcpo|3X£9Tei Y) ^eXXovTix'/] TOU<; xaTsSa^itry]. TCayopEuovTa^, [li EVToXr) TOU S7)[iap)(ou, TTJV STcixivSuvcov ^ xaxrj? [>i£Ta dtTco eXsy^o TOU 8t,oixy)Ttxou 5. Na jjseicoaoufjie tic; • S^jitoupycovTai; Iva STJ^OTIXO [XECTITIXO ypa<peto axivyjTCOv TTOU 6a avaXapsi, TT) SouXsia TTOU xavouv Ta tSicoTLxa ypa^Eia, 0a SyjfjLotTieuEi iva SY)[AOT!.x6 SsXrio pie TIC ftfxei; TWV Evotxiwv xai 6a avaXafxpavet. TOV iCTfjLO TWV XOlVO/pTQCTTCOV.

Traps^ovra^ Swpsav TTjXs^wvo cm>u<; 7)Xtxi.coxai (iTout; aTEpoaapfAcxTTOU:; xai va crujijjiETE^ouv arl? ffuXXoyixEt; • opyavcovovTa? Swpsav (zaGrjfAaTa taTptxyji; xai a xsvTpa uyiswyji;, avoi^Ta CTE (jua ysvix^ ITUyia TVJV uysia, TT]V TcpoXyjTmxyj laTptxr), TYJV Epyaatai;, ere

auvepyaala (AS TI? a yia T6v xaTacrracnjs TY]<; TWV auvByjxciv aacpaXEiai; xai uysia? TO>V Ipya • apvou[j.£voi va E7 xotvoTTjTai;, TTJV Ttapaywyv) ETOJiXafitiiv yia TOU? xaTOIXOUI; xai r/)v otxoXoyixv) taopporcia 7tpo'i6vTO>v, • avaTmjOTCTOvTai; Tl<; crxiazu; ava[iEffa as a xi aypOTixe? xoiv6TV)TE<;.

6. Na poY)6^aou(ie r6v Tptro Koajxo • aqsiEptovovTai;, TO XiyoTspo, TO Iva TOU TtpoiJTCoXoyiCTfxou T?)<; xotvonQTa? yia poyjOsia 7rp6<; TOV TpiTo KOCTJXO, [ZE TV] (j.opcp7], av slvai SuvaTO, uXix9]i; poyjSsia? xai

III. EuptoTtaixf) OixoXoyix^) METIX aTTo TO aDvsSpio TTOU syivs ar6 Ilapia-i 11 xai 12 AsxEfippY) 1976, auTol TTOU UTroypacpoufze TrapaxaTco: Carl Amery (Mova^o), Joseph de Baciocchi (Auwv), Monique Bauer-Lagier (FEVEiir)), Andre Bieler (FEVEUY)), Andre Birre (IlapiiTi), Jeanne Bisilliat (Ilapicn), Alain Bombard (Hpopavi;), Henri Brugmans (MTrpu^), Tom Burke ('AyyXia), Roland Carbiener (STpatrpoupyo), Jean Garlier (ITaptai), Monique Cazeaux (Hapiai), Bernard Charbonneau (MTtsap), Janine Delaunay (TouXouC/)), J - C Descaves (BpEOTV]), J - M Domenach (Ilapiai), Andre Dumas (Hapiai.), Rene Dumont (IlapitTi), J - P Dupuy (IlapiCTi), Jacques Ellul (MTropvTo), Solange Fernex ('AXaaTCa), Mariette Gerber (Poumyiov), Edward Goldsmith (KopvouaXy)), P - M Henry (Ha-


pleri), Alain Herve (Ilaptcri), Ch Huglo (Hapicn), Roger Klaine (M&r£), Edouard Kressmann ("AxiTEV), Daniel Labey (Hapim), Robert Laffont ('0£l~ Ttxvia), Rol. de Miller (liapiai), Theod. Monod (Ilapfoi), J - M Pelt (Msf£), Armand Petitjean (AavyxsTox), Gordon Rattray - Taylor (M. BpsTavvia), Michel Rodes (M^sap), Jean Rossel (NscraTeX), Navik de Rougemont (rsveuT)), Denis de Rougemont (FsveuY)), Pierre Samuel (HapuH), Manfred Siebker (Bpu^eXXsi;), Ern. F. Shumacher (M. BpsTavvia), Gerard Siegwalt (ZTpacrpoupyo), Erik Dammann ("Oo-Xo), Mario Faviria (MaSpiv/)), Joh Galtung ("OerXo), Bern. Rossi - Doria (Ptopj), Francois Ramade (IIap£<n), P. Rouget (FSVEUT)), Theo Ginstrurg (Zupt/v)), Hans Jiirgen V. Kries (BepoXivo), Harnes an der Lan ("Ivofrrcpoux), Lothar Mayer (M6vaxo), Hans Opschoor ("AfierTEpvTafj.), Bernh Kilga ("IvcipiTrpoux), Bengt Sjogen (BefiuspovT), Wolfang v. Haller (Aav^evfzTtoupyx), Andrea Poggio (MiXavo), Anders Munk (KoTrevxayv)), Augusto Todisco (MiXavo), P. Goeldin (Aco^aw/)), Manuel Ferrer (Haa), Jacques Robin

o

8ri 7) EupcoTTT) pptcxsTat as xaTacrnxCTir) exraot cpuaixoi TYJ^ Ttopoi e5av'T^0'Jv'c'atj °' xp(<T£i<; SiaSs^ovTat xi eTctSetvaivouv rj [xia TYJV aXXy): svepysiaxv) xptoT), vo(j.t<7[zaTixYj xpiar), xpierr) orl? eXeu6spis£ TWV T^oXtTCOv 8Xe<; auTEi; ot xptaetc T>)v otxoXoyixy) xptcrx). o STI 01 Pio[jiv)xavo>c^ xowtoviei;, ere ^E7rspa(Tf/.ev£<; TUOC LSeoXoyie!; Toi3 19ou aiwva, aav 7tpWTapj(ix6 avTixcifxevixo

co T7)v Trapaywyyj uXixcov ayaOcov, TTpayfAa dvaTiocpsuxra iruveTrayETat. aopaps;; (xvio-oppoTrtei;, xal xuptto^: dvepytai; xal TOU — TTJV avrX^OTj TCOV qjuatxwv Tropwv xa TTJV xaTacfTpotpyj TV)? ^UCTIX^I; xal 7roXi.Ti.<mx9j<; — TOV e^suTeXiCTfio TCOV avOpcomvcov crewv xaOto? xal TT)V au^irjOTf) TCOV - TY]V TCpOoSeUTIXY)CTTpaTtCOTlXOTCOtYJOT)TTj?

oixovojjuai;, xaTa xupio Xoyo, e^«iTia<; TYJ? ava7TTU^7]<; pl.O[J.7JXaVtXCOV Xal CTTpaTlCOTlXCOV

vtxcov 7rpoypa[J.(J.aTCOv cfe (3apo? TCOV avayxcov TOU TptTou K6a[j.ou xal Trapa Ta nrpouTrotnTiapiou TTOU Zo(j.TC€patvoo[j.c xaTa cwveTteta, OTI slvai y) dvdyxT] va uTTOTd^oufjie TTJV otxovo[zia pioXoyixei;, xoivcovixe?, (J;u)(oXoyi.xE<; xal £7rtTaye<; TYJ? oixoXoyia?, e^w tal Ttspa a7t6 xd0e eOvixY) ^ TroXiTod]

• KaXoufjie 6Xa Ta aTOpia xal TI? opyavcocrsti; Ttou crupifispL^ovTat. auTEi; Tl<; amofyeu; va spOouv CTS ^u TOU<; xal vd xaOopicrouv [xa^l ere SXa (xotvoTixo, Ttspicpepeiaxo, eupco7ra'£x6), TI? eXeu6£pT)<; xoivcoviai;, CTE icroppoTrta (xe TYJ ], CTE dpfiovia [X£ TOV eai>T6 TYJ<; xal CTTC) 5^° EU0UVCOV 710U Y) EupCOTOT) OCp£lX£t VOC ETTCOjilCTTEl.

aXX£<; n3


crra (3io}i7)xavix<x ^ errpaTtWTtxa TcupTjvixa rcpoYpajA[j.aTa, TOOO OTTJV 'AvaToXTj, 800 xal OTT) Aucnr), CTT7) StaTTjpTJCTT] Xal

<JT7]V ETOXTaCTY] TOU aypOTtXOU

xal [3iotA7)xavixou (AOVTsXou Ttapaywyy)? TWV «avaTCTUy[A£VWV» X W P^ V ? f OCTO ff' aUTE<; TU; xal

OTIC X"Pe^

T0"

TplTOU

tSlE?,

8oO

KoCTfAOU,

IV- Aexa apieoei; &nocpdoci^ 1976. TfATj^aTixEi; pouXsuTix^ ExXoys? CTT& 5o Siafxspiofia TOU Oaptcnou. Ilp6ypa[j.(ia 7rpoTa0r)X£ a7r6 TOO? MTtpl? AaXovT xal PEVE TOU otxoXoyixou

<7T7]v aTroSuvafxwiTT) xal CTTOV E^EUTeXt.crfi.0 TWV 0Efj.£-

I

'Ayu)vi^6(AaaT£ yia va xoivT) yvwjjLY) yia oXa Ta <7TOiX£ia TCOU £ta yta TT)V TipayfAaTOTioiTjmr) TWV TTOU xa6optara;j.£ Trapauavw xal yia va xaTayy£lXoU(A£ TY) StatWVlOT) Xal

T») XStpOTSpEUOT) TWV 07]-

[XSplVtOV CTCpaXfjLOCTWV.

• 'OpY<*vu)Vou(i.e pLLa ofiaSa Spacnfji;, (xs axouo TOV xa9opi.c7jji.6 TWV Spofiwv xal TWV SuvaTwv (Aeawv yta T7)V 7Ipay[JiaT07TOl7)CT7) aUTWV TWV aTOXWV, [J.E £TCWVU[Ua:

EupwTtaixr) OtxoXoywJ] Apaar) (rpa(j.(i.aT£ia: ECOROPA, 107, rue de la Course - 33000 Bordeaux).

Na aTtayopsuTEi TipooSEUTtxaCTTIXISiwTixa auTOXlVTJTa TO XEVTpO TWV TtoXsWV. N<X ^EXTtwOEt xal va ytvErat. SwpEav 7) (XCTTIXT] oa>yxoivwvia. Na [XTJV xaTaaxsua^ovTat TUKX oupavo^uoTEi; xal (AEyaXa auyxpOTVjuaTa. Na ^UTEUTOUV SsvTpa xal va ywouv XTJTrot. o' sva fiepo? dcTio TO X^P° T100 SiaTi0STai yta TTJV xuxXo9opta TWV auToxivr^TWv. Na xaTapyy)0ouv T<X xtyxXtSwfiaTa TWV Ttapxwv. Na So0si TipOTEpatoTTjTa OTI? CTi87)po8po[j.ix£<; xt oxt OTI? oStxe?

2

rta xa0£ auvotxta (AE 10.000 xaTOtxou; xal Travw va sxXEyETai Eva? STjfiapxo?. Na 0ouv OTOU? STJ^OU? Tsxvtxa [xsaa TOU 6a Swaouv xaTOtxoui; TTJ SuvaTOTTjTa va (7U(j.(jtET£Xouv CTTTJV po^opTjcn), (TT7) StotxTjCTT) xal OTI? a7ro9aor£t? TCOU TOUI; a^opouv: [J.E TOTTtxEi; £97)[AEp iSe?, pie xXstCTTo xuxXwpia T7)X£6pa07)?, (XE TTjXE^WVtXO XEVTpO, jjt£ (AlXpoCwj 7]X£-

XTpovtxou? UTOXoytOTEc;. 01 CTUvotxts? TWV [lEyaXwv TroXewv 0a TrpeTiEt va avaTtTu^ouv crTEvet; oxeo£t? — ajjteOE? dyopaTrwXTjotEt;, SIOXOTTE^, ETroxtaxsi; SouXetE?, ytopTE? — fie Sao TO SuvaTO TreptCTCTOTSpa xwP1*-

3

Na TrpowSTjOEt [xe Swpsav TtapoxT] at0ouerwv xal (i^ ETOXOpTjyyjCTEK;, 7) STjfxtoupyia xal 7) avaTm^T) opyavwffEwv TT]<; yetTOVia;; 7toi> 0a opyavwvouv TtoXtTtOTtxe? exSTjXwoEt?, aTeXte, TtatStxou? oTaOfjtoui;, xoiva

114

"5


, xsvTpa ayopa? x.T.X. O£ opyavcoCTEi? auTE? 0a poY]9y]c7ouv va ffuvSsOouv [xsTa^u TOU? 01 xaToixoi, ax6fj.cc xal SiacpopsTiXTJ? Y)Xi.xwc?, xal va avaXafiouv TY)V SU0UV)Q OplO-flEVCOV <TuXXoyi,XCOV UT

Na yivsi owro TOU? 8^ou?, f^-e TT) fJoyjOsia TCOV xaTOixcov [jua ysvw/) oixoXoyix?) TCEpiypacpv) -05? FaXXia? (^uaixol TOpot, <pimx6 xal ^coixo pa<r[Xeio, x.T.X.).

4

Na xXetaouv Ta IpyoaTacyta 7njpY]vt.x9j<; evlpyeiai; CTTTJ FaXXta. Na TrspiopiCTTSi yj xaTavaXwcnr) evspysiac; CTTO crx)[i£pivo T7]^ OTOTeSo, va CTTa;j.aTTfjcrei TrpooSsuTixa 7j CTTtaTaXv). Na apxtast, eva TrXaTU TipoypafifAa spsuvac; xi e^apfioy^;; TYJI; y)Xiax9j<; evepyeia^. Na SoOei TLpoTspatoTYjTa (TTYJV sxpisTaXXsutrxj TOU TOTCtxou Suvafjitxou. Oi 'nyi.k.c, TrwXTjcr/)? evspyeia? va elvai xXt[AaxwT£i;: OCTO TreptcrcyoTepo xaTavaXcovei !;, TOCTO axpipcoTepa va itXiQpcovs!,, xt o/i va TO

5

6 7

2^ oXa Ta TrpotovTa va UTrrap^ei <T/)p.£ico[>ievy] 7) Stapxsta ^covj?, XL 6 api6jj.o5 TWV wpoiv

8

'H

vou xal TOU ^povou [i£Tacpopa<; ariv to^o e 'H evaXXayrj UTli; xoupaaTixe^ xi a^ape<; 8ouXet^<; va opyavcoOei jjii: T£TOI.O TpdTro, WCTTE xavsl? va [iv)v ri? yta Travw (XTTO SwSsxa ^pe? TO jj.Yjva.

T6 a^oXeio va TiepiXapipavEi. xal 8i.avo7)Ti.x£<; xal XEipcovaxTtxE? Spaa-nQpio-nQTE?. '0 xaOs FaXXo? va yvcopt^st TL? xupiOTEps? StaSixaaisi; . xi dcypOTiXTJc; Trapaycoyrj^, Iva IQ TTsptacyoTEpa ei§7) poTe^via^, va %£p£i va oa>vn]p£i xal va Ta aya6a TTOU ^pyjatpLOTToiEi. METIX TTJV EXTiaoSeuCTT), ol vsot, TrapaXXyjXa [xs TT)V ETrlSodY) TOU? CTTOV TO[X£a TTJ? ExXoyTJ? TOU?, 6a spya^ovTai Iva \ii

9

pO? TOU

J^pOVOU TOU? (T* EVaV a7TO TOU? TECTCTEpt? IXXO-

XouOou? TOfXEi?: yEwpyta xi aXista —CTiSirjpoupytaxal [XETaXXsta — otxo8ojj.£? xal 8y)p.6a-ta spya — TTEptOaX^?] appcoo-TWV, TjXixt.wp.Evcov xal TratStwv. '^ ^up£pv7]o-y) va [X7)v iyzi ISpa TYJ? TO Ilaptat. 'H FaXXia va ulo6sTY](TEi TO avaXoyixo ExXoytxoCTU<TTY][J.a.Na Sr)pnoupyy]0ouv StaSixaate? yta TTJV aaxTjoT) T^? Xa'ixyj? TipcoTopouXta?: TO Sva sxaTO(JTO

TOU

TrXTjOuO-jjlOU V<X

flTTOpEt V(X ^TOCSl T7)

yeia Na TCapa^wpyjOouv cpopoXoyixe?

xi (;. Na Po7)9y)6ouv 01 xaravaXwvouv Xiyoreprj evepysia, XiyoTSps? uXe?, xal XiyoTEpo xs^aXaio, xaGwi; xi auTe? TCOU Xiivouv TO CTTI<;

30 ^i

Stapxeta TTJ? epyaaia? va T})V sp 116

117


IIEPIEXOMENA

Auo X6yux <JTOV avayvcoaTir) . . . 'H OlxoXoytx-J) 'ETuXoyr]

KE<DAAAIO Oi P^EC

................... .........................

I TO OIKOAOriKO KINHMA 2TH FAAAI A ................. ..................................

SEA. 11

13

17 18 26 30

KE4>AAAIO II OI EIIISTHMONIKES BASEIS THS OIKOAOriAS ........... Mtao-9UCTixa xal TEj^WTfa oExoauCTTT](iaTa ....... xiixXoi ......................... II6poi ............................. (j.6<; ................................

44 45 48 49 51 5-1

KE$AAAIO III MEPIKES OIKOAOrlKES APXE^

58

KEOAAAIO IV riA MIA OIKOAOriKH KOINQNIA ......................

64

'H Xa-rpEta TTJ; TrapaYwy^)? .................. 'H (j.ETa9e<nr] roiv EuSovfiiv xal r6 [isyEOcx; TOJV EpyaXetwv .................................... Ti Kparoi; xal TJ Te%voxpaT£a ................ ................................. IIapapTT][iaTa - N-oxoufiEvra

64 74 81 91

....................

105

Oikologiko Manifesto  

Πέρα από τη μόλυνση και την καταστροφή του περιβάλλοντος οι οικολογιστές καταγγέλουν με το κείμενο τους αυτό: - τη λατρεία της παραγωγής -...

Oikologiko Manifesto  

Πέρα από τη μόλυνση και την καταστροφή του περιβάλλοντος οι οικολογιστές καταγγέλουν με το κείμενο τους αυτό: - τη λατρεία της παραγωγής -...

Advertisement