__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kyrkoårets gudstjänster • 2016–2017 • En inspirationsbok

argument


Kyrkoårets gudstjänster 2016/2017 En inspirationsbok

Tredje årgångens texter

ARGUMENT FÖRLAG


Symboler vid psalmförslagen Psalm för barn och unga  Psalm för mässa Introduktionstexter Du kan ladda ner introduktionstexterna som textfil från www.argument.se/kg-1617!

Dagens dikt Till denna utgåva har vi samlat in dikter från skribenter runt om i landet. Dessa dikter får användas av församlingen i gudstjänstrelaterat material i tryck och på webbsida. Inga ändringar får göras och skribentens namn ska alltid anges i direkt anslutning. För övrig användning, kontakta Argument förlag så förmedlar vi kontakt till respektive skribent.

© 2016 Argument Förlag och respektive upphovsman © Bibeltexter från Bibel 2000, Svenska Bibelsällskapet Foto, inlaga och omslag: Martin Reftel & Jessica Reftel Evans, med undantag för s 6 och 82: Christer Brosché. Illustrationer: Gunnel Moheim ISBN: 978-91-7315-495-6  |  Tryck: Bulls Graphics AB Textförfattare Introduktionstexter: Linda Alexandersson Böner: Kerstin Hesslefors Persson Psalmförslag: Kerstin Hesslefors Persson Dikter: Se respektive text Betraktelser: Se respektive text

Argument Förlag, Annebergsvägen 4, 432 48 VARBERG Tel: 0340-69 80 00  |  www.argument.se  |  info@argument.se


»Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.« 1 Pet 4:9–10


Första söndagen i advent.........7 Ett nådens år

Kyndelsmässodagen...............59 Uppenbarelsens ljus

Påsknatten.............................111 Genom död till liv

Andra söndagen i advent.......11 Guds rike är nära

Septuagesima..........................63 Nåd och tjänst

Påskdagen.............................115 Kristus är uppstånden

Tredje söndagen i advent.......15 Bana väg för Herren

Sexagesima .............................67 Det levande ordet

Annandag påsk.....................119 Möte med den uppståndne

Fjärde söndagen i advent.......19 Herrens moder

Fastlagssöndagen...................71 Kärlekens väg

Andra söndagen i påsk.........123 Påskens vittnen

Julnatten..................................23 Den heliga natten

Askonsdagen...........................75 Bön och fasta

Tredje söndagen i påsk.........127 Den gode herden

Juldagen..................................27 Jesu födelse

Första söndagen i fastan........79 Prövningens stund

Fjärde söndagen i påsk.........131 Vägen till livet

Annandag jul ..........................31 Martyrerna

Andra söndagen i fastan........83 Den kämpande tron

Femte söndagen i påsk.........135 Att växa i tro

Nyårsdagen.............................35 I Jesu namn

Tredje söndagen i fastan........87 Kampen mot ondskan

Bönsöndagen........................139 Bönen

Trettondedag jul .....................39 Guds härlighet i Kristus

Jungfru Marie beb dag...........91 Guds mäktiga verk

Kristi himmelsfärds dag........143 Herre över allting

Första sönd ef trett dagen.....43 Jesu dop

Femte söndagen i fastan........95 Försonaren

Söndagen före pingst...........147 Hjälparen kommer

Andra sönd ef trett dagen.....47 Livets källa

Palmsöndagen.........................99 Vägen till korset

Pingstdagen...........................151 Den heliga Anden

Tredje sönd ef trett dagen......51 Jesus skapar tro

Skärtorsdagen.......................103 Det nya förbundet

Annandag pingst..................155 Andens vind över världen

Fjärde sönd ef trett dagen.....55 Jesus är vårt hopp

Långfredagen........................107 Korset

Heliga trefaldighets dag.......159 Gud – Fader, Son och Ande


Första söndagen ef tref........163 Vårt dop

Tionde söndagen ef tref.......203 Nådens gåvor

Tjugonde sönd ef tref...........243 Att leva tillsammans

Midsommardagen.................167 Skapelsen

Elfte söndagen ef tref...........207 Tro och liv

Alla helgons dag...................247 Helgonen

Den h Joh döparens dag.......171 Den Högstes profet

Tolfte söndagen ef tref.........211 Friheten i Kristus

Sönd ef Alla helgons dag.....251 Vårt evighetshopp

Tredje söndagen ef tref........175 Förlorad och återfunnen

Trettonde sönd ef tref..........215 Medmänniskan

Tjugoandra sönd ef tref.......255 Frälsningen

Fjärde söndagen ef tref........179 Att inte döma

Fjortonde sönd ef tref..........219 Enheten i Kristus

Sönd f domssöndagen..........259 Vaksamhet och väntan

Apostladagen........................183 Sänd mig

Femtonde sönd ef tref..........223 Ett är nödvändigt

Domssöndagen.....................263 Kristi återkomst

Sjätte söndagen ef tref.........187 Efterföljelse

Den helige Mikaels dag........227 Änglarna

Om påskljuset........................267

Kristi förklarings dag............191 Jesus förhärligad

Tacksägelsedagen.................231 Lovsång

Åttonde söndagen ef tref....195 Andlig klarsyn

Artonde sönd ef tref.............235 Att lyssna i tro

Nionde söndagen ef tref......199 Goda förvaltare

Nittonde sönd ef tref............239 Trons kraft

Kyrkoåret 2016/17................268 Kyrkoåret 2017/18................274 Översikt psalmförslag...........276


6


27 nov

Första söndagen i advent Ett nådens år Introduktioner till textläsningen gt:   Vi inleder det nya kyrkoåret med att läsa från profeten Sakarjas bok. Här är »dotter Sion« en bild för Guds folk och Efraim en omskrivning för det heliga landet. Vi läser om konungen som kommer till oss i Sak 9:9–10 … epistel:   I en av sina syner fick Johannes, som skrivit Uppenbarelseboken, skåda in i den himmelska gudstjänsten. Där såg han Gud sitta på tronen med en bokrulle i handen, omgiven av äldste och himmelska varelser. Vi läser från Upp 5:1–5 …

evangelium:   I dagens evange­ lietext möter vi Jesus och hans lärjungar på väg till Jerusalem för att fira påsk. Matteus knyter ihop Jesu liv med Sakarjas profetia, som vi hörde tidigare. Vi läser från Matt 21:1–9 …

Texter

alternativ text:   När Jesus skulle påbörja sitt uppdrag lät han sig först döpas av Johannes döparen i Jordan. Sedan tillbringade han 40 dagar i öknen. Först därefter började han predika runt om i Galiléen. När vi kommer in i texten är Jesus för första gången tillbaka i sin hemstad Nasaret. Vi läser från Luk 4:16–23 …

Altardekoration

Sak 9:9–10, Upp 5:1–5, Matt 21:1–9, Ps 24 Alt text: Luk 4:16–23

Liturgisk färg Vit. Efterföljande vecka violett/blå. Vita blommor, sex ljus

Dessutom Adventsstake med fyra ljus, varav ett brinnande. Julseriens mäss­ musik används från denna dag till och med sjätte söndagen efter trettondedagen.

Anteckningar ..................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................

7


27 nov Dagens dikt Advent Advent kommer av det latinska uttrycket adventus Domini som betyder Herrens ankomst. Adventstidens fyra veckor har sina rötter i julfastan, en spegling av påskfastan. Detta samband märks genom att vi vid första advent fortfarande läser om Jesu intåg i Jerusalem.

Psalmförslag

Önskan

103 Bereden väg för Herran

Gud, det finns mycket jag önskar, så mycket jag behöver. Jag hoppas och längtar. Inför detta nya kyrkoår ber jag att du gör mig mottaglig för din nåd, i fest och vardag. Öppen för din nåd som inbjuder till vila och eftertanke mitt i livets rörlighet. Ge mig din frid och fred, så jag orkar vara där du vill att jag ska vara, så jag kan sjunga Hosianna – hjälp och hurra!

104 Gläd dig, du Kristi brud 105 Hosianna, Davids Son 108 Gå, Sion, din konung att möta 421 När vintermörkret kring oss står  931 Vi tänder ett ljus 

SE DIN KONUNG »Se din konung kommer till dig« som arbetslös ensamförälder med bristfällig utbildning. Har jag tid och vilja till lyssnande och medkänsla? »Se din konung kommer till dig« som rastlös flykting på väg att utvisas. Har jag ögon och öron vända mot behoven? »Se din konung kommer till dig« som dement vårdtagare på lönsamhetsinriktat sjukhem. Vill jag förstå innebörden i mänsklig värdighet? »Se din konung kommer till dig« som bostadslös missbrukare med frånvarande blick. Har jag mod och vilja till handlingskraft? »Se din konung kommer till dig« som nyfött barn utlämnat till beroende. Herre, ge mig den ömhet som värmer och berör. Kjell Olof Bohlin

8


27 nov

Ett liv i frihet Patrik Hagman

När Gud träder in på historiens scen kommer Gud inte oförberedd. Jesus inleder sin gärning genom att direkt konfrontera de förväntningar som finns på Messias. Det sker när han rider in i Jerusalem, på en åsna, i enlighet med skrifterna. Som den kung människorna väntat på. Kort därefter byts hosiannaropen mot »Korsfäst honom!« Man kunde tro att Jesus gruvligt hade misstagit sig i sin bedömning av folkopinionen, att något hade gått allvarligt fel. Men Jesus inleder egentligen inte sin offentliga verksamhet i Jerusalem utan i Galiléen, i hembyns synagoga. Också där konfronterar han de förväntningar människorna har på Gud. Bibelns texter talar med varand­ ra. I Lukastexten citeras profeten Jesaja, som i sin tur (antagligen) hänvisar till den tradition som finns nedtecknad i 3 Mos 25. Där beskrivs den unika judiska tanken på jubel­året, då alla slavar ska friges och alla skulder avskrivas, då »var och en skall få tillbaka sin egendom och få komma tillbaka till sin släkt«. Det är oklart om denna totala nollställning vart femtionde

vägrar acceptera att vårt värde beror år av ekonomin någonsin tillämpapå hur väl vi presterar. Detta sätt att des i det gamla Israel, men det var leva har sitt pris, och det denna form hoppet tog vet Jesus när har rider in för de fattiga människor, Han visste ofta över­skuldsatta, som vad skulder i Jerusalem. Han har sett det vid branten av berget Jesus växte upp bland i Nasaret. och nu står och talar till. gör med människor. Men det Jesus presenNär Jesus säger »I dag terar är inte en sinnrik har detta skriftställe gått i strategi för att undermiuppfyllelse«, utropar han nera makten. Det är en insikt i verkalltså ett jubelår. lighetens natur. När vi lever så som Vi kan förstå att människorna i Nasaret är en smula skeptiska. Där Jesus visar befrias vi från världens makter, helt enkelt på grund av att sitter de med sina skulder som de detta är Guds skapelse, inte deras. vet att de aldrig kommer att kunna betala, och så kommer snickarens Ett liv i kärlek är ett liv i frihet för att det ligger i skapelsens natur att son och säger att alla skulder är så är fallet. upphävda. Jesus hade inte makt att När kyrkan minns dessa händelavskriva skulder. ser i början av Jesu verksamhet, och Eller så hade han det. Nej, Jesus inleder ett nytt kyrkoår, är det en pratar inte om andliga skulder. inbjudan att – än en gång – börja Vi märker hur viktig frågan om leva detta kostsamma liv i frihet. konkreta ekonomiska skulder är för Denna paradox i kristendomens honom, eftersom han gång på gång hjärta – det höga priset och den återkommer till dessa frågor i otalistora friheten – resulterar i kristen­ ga liknelser. Han visste vad skulder domens säregna djupa glädje. gjorde med människor. Därför stämmer vi med hela hjärtat Men Jesus leder inte heller in i hosiannaropen. h ett konventionellt uppror mot förtryckar­makten. Hans alternativ finns i ett annat sätt att leva, där vi 9


10


4 dec

Andra söndagen i advent Guds rike är nära Introduktioner till textläsningen gt:   Kung David fick under sin regeringstid ett löfte från Gud om att hans ätt skulle regera för evigt. När det sedan inte blev så började judarna vänta på en framtida Messias som skulle vara av kung Davids ätt. I dag läser vi en av de profetior som förutsäger just detta i Jer 33:14–16 …

epistel:   När Hebreerbrevets författare skrev sitt brev hade några av de som först kom till tro redan lämnat den kristna gemenskapen eller börjat försumma de kristna samlingarna. Författaren vill därför uppmuntra församlingen att inte följa deras exempel utan stå fasta i sin övertygelse. Vi läser från Heb 10:32–39 …

Texter

evangelium:   Kort efter att Jesus hade blivit döpt av Johannes döparen, greps och fängslades Johannes av Herodes. När Johannes tvingades sluta predika, började Jesus istället sin predikogärning. Vi läser den första predikan Markus berättar om i Mark 1:14–15 …

Altardekoration

Jer 33:14–16 Heb 10:32–39 Mark 1:14–15 Ps 85:9–14

Liturgisk färg Violett eller blå Violetta blommor Två ljus

Dessutom Adventsstake med två brinnande ljus

Anteckningar ..................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................

11


4 dec Dagens dikt Stadspromenad

Ljuset »Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.« (Jes 9:2)

Psalmförslag

På glänt

39 Jesus från Nasaret går här fram 

Gud, det finns en glipa, en glänta, en springa som inbjuder oss tröskelmänniskor att se mer, nyfiket kika in. En dörr står på glänt mot julen. Bland pepparkakor och saffran doftar det liv. Gud, tiden är inne, ditt rike är nära. Tack för att vi får ana glimtar av ditt rike, stråk av evighet, i livet som pågår.

111 Kristus kommer – Davids son 736 Ett litet barn av Davids hus  835 Någon måste våga 909 Vänta, vila, vara 932 Det folk som vandrar i mörkret

12

Med allvarlig min spelar han sina dragsspelsmelodier. Barnen skrattar i sina overaller – dansar omkull myntmuggen. Runt slottet, ett stängsel – »for a safer world«. Unga män i urgamla uniformer håller vakt. Tiden lider – de fattiga kan inte vänta mycket längre. (Luk 4:18) Kristina S Furberg


4 dec

Tiden är inne Caroline Krook Min gamle far, född 1902, läste alltid Kajenns dagsverser i sin Svenska Dagbladet. Det blev hans »Tankar för dagen«. Ibland rev han ur versen och lät den ligga på skrivbordet. Efter hans död behöll jag några av hans urklippta verser. En lyder så här: En afton säger barnet till sin mor: Nu läser jag en saga för dig mamma. För du är liten nu och jag är stor men annars är vi ju så klart desamma. Då lyssnar denna mor till sagans ord och bakom orden tycker hon sig finna att det finns stunder här på denna jord som far förbi men aldrig ska försvinna.

Den lilla versen illustrerar tidens olika dimensioner. Kronos och kairos. Versen handlar om kairos­tiden. Kvaliteten på tiden blir så viktig att klocktiden inte spelar någon roll, den tid vi mäter i timmar, minuter, sekunder. I frågesportprogram får de tävlande en viss tid på sig. Det är spänningshöjande musik. Pling! Tiden är ute! Men tack och lov är tiden just nu inte ute för oss. Den sista klockan har ännu inte klämtat. Det är tvärtom så att tiden är inne.

Det är bäst att ta vara på tiden. Den speciella tiden. Kairostiden. Carpe diem. Ibland blir klocktiden När Johannes hade blivit fängslad så hetsig, inte minst kom Jesus till Galileen och i adventstiden, att vi förkunnade Guds budskap Evighets­ och sade: »Tiden är inne, tiden glimtar behöver få stiga åt sidan. Vi behöver time out. Vi Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budska- till över våra får påminna oss om att korta dagar vi inte behöver hinna pet« (Mark 1:14). allt, göra allt, prestera och år. allt. Guden Kronos i den Nu är profettiden slut. samtida grekiska myJohannes döparen, den tologin var en sträng gud som höll siste profeten, är fängslad. Efter det människor i sitt slaveri. Vi behöver är messiastid. Frälsningens tidgöra uppror, för vår bästa tid är nu. punkt är inne. Kvaliteten på tiden är frälsningens tid, kairostiden är Vi får spara och bevara våra evigfrälsningstid och kronostiden kan hetsögonblick som dyrbara pärlor. vara nu. Helomvändningens tid kan Jag vet inte vilka ögonblick min vara nu. Tiden är inte ute, tiden är faktiskt inne. Jag behöver inte skjuta far tänkte på när han rev ur versen ur sin dagstidning, vad som var upp min helomvändelses tid. Jag hans tidlösa pärlor. Sådana pärlor kan låta den vara nu. får vi av nåd. De går inte att köpa för pengar, men mitt i den vanliga Det är en tid som handlar om hetsiga tiden före jul kan vi bereda omvärderingar och omprioriteringplats för evighetstiden. Den är inte ar. Det finns ibland stunder som långt borta. Den är nära. h glimtar till, som kastar ett nytt ljus över vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Evighetstiden glimtar till över våra korta dagar och år. En gång går vi ur tiden, in i evighets­ tiden, men vi vet inte när. 13


14


11 dec

Tredje söndagen i advent Bana väg för Herren Introduktioner till textläsningen gt:   På 500-talet f Kr deporterades stora delar av Israels folk till Babylonien. Till dem som levde i fångenskapen ger Jesaja följande profetia i Jes 40:1–8 …

evangelium:   Den profetia Jesaja gav till de deporterade judarna i Babylonien, kom av de kristna att förstås som en profetia om Johannes döparens gärning. Vi läser om Johannes från Luk 3:1–15 …

Texter Jes 40:1–8 Gal 3:21–29 Luk 3:1–15 Ps 146:3–9

Liturgisk färg

epistel:   I Galaterbrevet redogör Paulus för hur de kristna blir rättfärdiga genom tron, och inte genom lagen. Vi läser en del av hans resonemang i Gal 3:21–29 …

Violett eller blå

Altardekoration Violetta blommor Två ljus

Dessutom Adventsstake med tre brinnande ljus

Anteckningar ..................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................

15


11 dec Dagens dikt Guds låga

Ljuset »Du låter min lampa lysa, Herren, min Gud, gör mitt mörker till ljus.« (Ps 18:29)

Psalmförslag

Röja

109 Det susar genom livets strid

Här ska röjas, förberedas, göras plats för Livets kung. Här ska fixas och planeras, rymd för evangelium. Tack Johannes, du går före, du är modig, inte feg. Berg och dalar gör du släta, banar väg för Jesu steg. Bana väg! Se till att göra plats! Städa upp! Det måste finnas rum!

423 Kom Jesus, kom Immanuel  426 Hör du rösten 739 Hosianna, Davids son  857 En enda vind 858 För dem som vandrar i mörkret

Gud, tack för Johannes som gjorde plats för Jesus. Hjälp mig i advent att städa hemma och i mitt hjärta. Ge mig insikt om vad jag behöver röja för att göra plats för annat. Gör mig beredd att vara där du behöver mig.

16

Jag vill inte vara ett eko bara, jag vill inte vara en trend. Jag vill kunna svara med ord som spräcker modevågen och sänker orden som den bär i tidshavets djup. Jag vill forma himmelska tankar vara en ropandes röst av Herren sänd. Jag vill vara någon som visar vägen genom det okända. Jag vill vara en låga av Herren tänd. Margit Klehn


11 dec

Bana väg för Herren eller ett halleluja i halsgropen Tobias Elof Hadin

Halleluja, Gud kommer att rädda världen! Gud kommer att segra mot ondskan, mot förtrycken, göra upp med orättvisorna, skapa jämlikhet och befria de fångna. Skapelsen ska återlösas från sitt slaveri. Evangeliet är verkligen goda nyheter för alla lidande, för alla som undrar var Gud håller hus i skuggan av ondskan. Men – och detta är ett ganska stort men – evangeliet kan också vara dåliga nyheter. Dåliga nyheter för den som har makt, för den som har pengar när andra svälter, för den som bidragit eller i alla fall tyst tillåtit förtrycket att frodas. För på samma gång som jag hoppas att Gud ska befria allt inser jag också, när jag möter Kristus i bön och nattvard, att det i mångt och mycket är från mig och de system som gynnar mig som Gud ska befria andra. Det är därför profeter nästan alltid prisas av de förtryckta men dödas av dem med makt och positioner. De utgör en obekväm del av evangeliet, eftersom de talar

sanning och inte bara kittlar våra andliga smaklökar.

hopp. Kanske inte om jag tänker på det idealistiskt, då står jag på de förtrycktas sida och ser Johannes döparen är Det är från hoppet, men om jag mindre som en religiöst mig och de som vit, medelklasströstande nallebjörn som man i Sverige med alla system som privilegier det medför vill ge oss kraft att gå in i hamsterhjulet en vecka till gynnar mig verkligen skulle behöva och mer som ett stålrör som Gud ska avstå några av dem blir som sticks in i ekrarna och faktiskt ganska jobbefria andra. det får hela skiten att gå sönder. bigt. Om Gud kommer Det är ändå evangelium han predioch gör upp med förtrycket och kar, men om evangeliet verkligen orättvisorna, jämnar höjderna och kommer med hopp om att godhet, låter jackor och bröd delas, kommer sanning, rättvisa och barmhärtighet jag att välkomna detta eller stå i segrar en dag, så kommer det också vägen? med hot om att allt det som inte är förenligt med detta måste besegras. Låt denna adventsfasta få öva mig Det är därför Maria i sin lovsång i att hoppfullt ta emot hotet mot mitt under graviditeten kan utbrista mina privilegier och utbrista: »Gud att Han störtar härskare från deras befria mig från mina privilegier så troner, och han upphöjer de ringa. jag kan leva med i din nya SkapelHungriga mättar han med sina se!« h gåvor, och rika skickar han tomhänta bort (Luk 1:52). För de rika och mäktiga låter evangeliet mer som ett hot än som

17


Inspirationsbok för alla som arbetar med gudstjänster Kyrkoårets gudstjänster 2016–2017 erbjuder inspiration, idéer och hjälp för den som förbereder gudstjänsten. Här finns varje söndag och helgdag presenterad på fyra sidor: •  Introduktionstexter till dagens bibeltexter, som textläsaren kan presentera •  Liturgiska anvisningar •  Betraktelse utifrån dagens tema •  Förslag på psalmer •  Bön •  Symbol •  Dikt Betraktelserna är skrivna av Annika Spalde, Arne Fritzson, Carl-Henric Jaktlund, Camilla Lif, Caroline Krook, Cissi Glittvik, Cristina Grenholm, Dan-Erik Sahlberg, Esther Kazen, Eva Brunne, Fredrik Modéus, Göran Larsson, Ingemar Olsson, Johanna Gustavsson, Kerstin Dillmar, KG Hammar, Lina Mattebo, Linda Alexandersson, Magnus Sundell, Maria Küchen, Maria Ottensten, Martin Modéus, Misha Jaksic, Niklas Piensoho, Patrik Hagman, Sara Blom, Stefan Nilsson, Susanne Dahl, Sven Hillert, Teresa Callewaert, Tobias Hadin och Urban Ringbäck. Kerstin Hesslefors Persson har bidragit med böner och psalmförslag.

ISBN 978-91-7315-495-6

www.argument.se

9 789173 154956

Profile for Argument Förlag

Kyrkoårets gudstjänster 2016/17  

En inspirationsbok

Kyrkoårets gudstjänster 2016/17  

En inspirationsbok

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded