Page 1

studenten manifesteren zich in verschillende rollen: als student, als klant en als medewerker. studenten ontwikkelen zich tot sociale, zelfstandige en verantwoordelijke persoonlijkheden. studenten zijn tevreden over hoe het onderwijs aansluit bij hun wensen en mogelijkheden. studenten willen het beste uit zichzelf halen en zijn gemotiveerd om te leren en te werken. Alle studenten voelen zich welkom en uitgedaagd op de Netwerkschool. studenten willen zich voorbereiden op een competitieve wereld. Voltijdsstudenten zijn 36 uur per week bezig met werken en leren. studenten zijn voor hun schoolprestaties niet afhankelijk van hun sociale omgeving. studenten willen via inspraak mede bepalen wat goed voor hen is. studenten willen rechten en plichten contractueel vastleggen.

De leeromgeving faciliteert samenwerking en ontmoetingen. De leeromgeving is flexibel en efficiënt dankzij de inzet van iCT. De leeromgeving faciliteert zelfsturing en individuele feedback. in de leeromgeving gaan leren, werken en beoordelen hand in hand. De leeromgeving daagt uit en motiveert. De leeromgeving is ingericht op leren door te doen. De leeromgeving is hetzelfde voor studenten en onderwijsmensen. De (digitale) leeromgeving is altijd toegankelijk.

Visie op de studenten

De organisatie is wendbaar en omgevingsgericht. De organisatie is dienstbaar aan het onderwijs. De organisatie is een lerende organisatie. De organisatie belooft concrete resultaten en levert die ook. De organisatie is het hele jaar in bedrijf. De organisatieprocessen zijn transparant. De organisatie borgt de kwaliteit en is kosteneffectief.

Visie op de organisatie

Visie op het bedrijfsleven Visie op de leeromgeving

Hoe luiden de visie en missie van de Netwerkschool?

missie: De Netwerkschool verhoogt het maatschappelijk rendement van de onderwijseuro

Werken is leren. Het werken begint op school. een leven lang leren is de norm. De beroepspraktijk en het vervolgonderwijs zijn de uitgangspunten voor het leren.

Visie op de omgeving van de school

Visie op leren en werken Medewerkers werken graag met studenten en met elkaar. Alle medewerkers voelen zich welkom en uitgedaagd op de Netwerkschool. Medewerkers inspireren studenten verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Medewerkers zijn flexibel en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen werken en leren. Medewerkers beheersen hun vak en kennen de beroepspraktijk. Medewerkers zijn resultaatgericht, kostenbewust en innovatief. Medewerkers hebben affiniteit met nieuwe technologie en de leefwereld van de student. Medewerkers zijn in staat kritisch naar zichzelf te kijken. Medewerkers pikken signalen uit de omgeving snel en adequaat op. Medewerkers zijn een rolmodel voor hun studenten. Medewerkers willen via inspraak mede bepalen wat goed voor hen is. Medewerkers willen rechten en plichten contractueel vastleggen.

Het bedrijfsleven is betrokken bij het leren, werken en examineren. Het bedrijfsleven is een tevreden afnemer van studenten. Het bedrijfsleven maakt gebruik van de infrastructuur van de school en vice versa. Het bedrijfsleven wil samen met de school kansen voor de regionale economie creëren. Het bedrijfsleven stimuleert de uitwisseling van medewerkers tussen school en bedrijf. Het bedrijfsleven neemt met tevredenheid diensten van de studentondernemingen af. Het bedrijfsleven is betrokken bij de dienstverlening van de studentondernemingen. Het bedrijfsleven wil voor de lange termijn zakelijke relaties aangaan met de school. Het bedrijfsleven wil rechten en plichten contractueel vastleggen.

De omgeving van de school neemt graag de diensten van de studentondernemingen af. De omgeving van de school is betrokken bij de dienstverlening van studentondernemingen. De omgeving van de school is een relevant deel van de leeromgeving van de student. Mensen en organisaties uit de omgeving benutten de infrastructuur van de school. Voor de omgeving vervult de school een spilfunctie in het sociale netwerk. Overheden en instellingen uit de omgeving werken mee aan de missie van de school. De netwerkpartners uit de omgeving willen rechten en plichten contractueel vastleggen.

De overheid deelt de missie van de Netwerkschool. De overheid biedt de school de ruimte om onafhankelijk te opereren. De overheid ziet toe op het ‘wat’ en laat de Netwerkschool het ‘hoe’ bepalen. De overheid ziet toe op de besteding van belastinggeld en de kwaliteit van het onderwijs.

Visie op de rijksoverheid Visie op de medewerkers

Ouders voelen zich betrokken bij de school. Ouders willen dat de school het beste uit hun kind haalt. Ouders willen inzicht in de prestaties van de school en in die van de student. Ouders willen rechten en plichten contractueel vastleggen.

Visie op de ouders


De LoopbaanschooL maximeert kansen van LeerLingen missie

De Loopbaanschool stelt het belang van zijn leerlingen voorop. De Loopbaanschool daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. De Loopbaanschool streeft naar zo hoog mogelijk vervolgonderwijs voor zijn leerlingen. De Loopbaanschool vraagt leerlingen naar hun mening over de school, docenten en lesmateriaal. De Loopbaanschool geeft leerlingen mede verantwoordelijkheid voor de school. De Loopbaanschool zorgt dat prestaties van leerlingen niet afhangen van hun sociale omgeving. De Loopbaanschool ondersteunt leerlingen bij problemen op persoonlijk, sociaal en cognitief vlak. De Loopbaanschool legt de rechten en plichten van leerling en school vast. De Loopbaanschool onderhoudt contact met leerlingen als ze van school zijn. Leerlingen brengen op de Loopbaanschool meer uur per week met schoolactiviteiten door dan nu. De Loopbaanschool biedt leerlingen de kans vakken op verschillende niveaus te volgen. De Loopbaanschool biedt een begeleidingstructuur voor leerlingen.

schooLorganisatie

LeerLingen

meDeWerkers De Loopbaanschool stimuleert en helpt ouders de ontwikkeling van hun kinderen te ondersteunen. De Loopbaanschool betrekt ouders bij het onderwijs aan hun kind(eren). De Loopbaanschool legt de rechten en plichten van ouders en school vast. De Loopbaanschool biedt ouders voortdurend inzicht in de ontwikkeling van hun kind. De Loopbaanschool biedt ouders zekerheid met betrekking tot schooltijden. De Loopbaanschool werkt samen met ouders bij maatschappelijke vraagstukken op school. De Loopbaanschool vraagt ouders naar hun mening over de school.

De Loopbaanschool zoekt in samenwerking met andere organisaties wederzijds voordeel. De Loopbaanschool betrekt relevante partners vanaf het begin bij nieuwe ontwikkelingen. De Loopbaanschool werkt nauw samen met het PO en het vervolgonderwijs. De Loopbaanschool werkt nauw samen met bedrijven en maatschappelijke instellingen. De Loopbaanschool legt de wederzijdse rechten en plichten met samenwerkingspartners vast. De Loopbaanschool vervult een buurtfunctie en levert diensten aan de buurt.

oUDers

Wat is de visie en de missie van de Loopbaanschool?

De medewerkers zijn pedagogisch-didactisch sterk, vakbekwaam, doelgericht en kostenbewust. De medewerkers expliciteren professioneel gedrag in een code, onderhouden deze en gedragen zich ernaar. De medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd voor de doelgroep vmbo-leerlingen. De medewerkers zijn kritisch op hun eigen werk en zijn bereid hun eigen handelen te veranderen. De medewerkers staan voor (de visie van) de school. De medewerkers vormen een afspiegeling van de culturele diversiteit in de directe omgeving. De (onderwijs)medewerkers bekwamen elkaar op de Loopbaanschool Academie. De medewerkers nemen zelf de regie over hun professionele ontwikkeling. De Loopbaanschool specialiseert zich in het (praktijk)opleiden van docenten.

Leeromgeving

omgeving

De leeromgeving is flexibel en efficiënt, mede dankzij de inzet van ict. De leeromgeving is veilig en uitdagend, zowel voor leerlingen als voor medewerkers. De Loopbaanschool gebruikt de fysieke en sociale omgeving van de school ook als leeromgeving.

cUrricULUm resULtaten De Loopbaanschool definieert zijn onderwijsdiensten als meetbare resultaten. De Loopbaanschool legt actief verantwoording af over zijn resultaten. De Loopbaanschool meet start- en eindniveau van leerlingen en maximeert de toegevoegde waarde. De Loopbaanschool minimaliseert verzuim en voortijdige schooluitval.

FinanciËn De Loopbaanschool gaat kosteneffectief om met arbeid door taken te splitsen. De Loopbaanschool zet ict in om de onderwijskwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen. De Loopbaanschool betaalt medewerkers flexibel naar de prestatie die ze leveren. De Loopbaanschool streeft voortdurend naar een hogere kwaliteit en een lagere docent-leerling ratio.

De organisatie is dienstbaar aan de leerlingen. De organisatie is erop gericht het hele jaar open te zijn, van ‘s ochtends tot ‘s avonds. De bedrijfsvoering is gericht op kwaliteit en efficiëntie. De faciliteiten (gebouw en ict) stellen iedereen in staat storingsvrij te werken. Relevante (sturings)informatie is te allen tijde beschikbaar voor de betrokkenen. De Loopbaanschool is een lerende en innovatieve organisatie waar fouten gemaakt mogen worden. De Loopbaanschool is omgevingsgericht en wendbaar. De Loopbaanschool heeft en onderhoudt een professionele cultuur. Het management stuurt (teams aan) op resultaat.

Het curriculum kent twee gelijkwaardige hoofdroutes: een praktijkroute en een theorieroute. Het curriculum bestaat uit leren en werken. Het curriculum richt zich naast kennis op vorming en ontwikkeling van leerlingen. Het curriculum kent vier soorten leerdoelen: cognitief, ambachtelijk, sociaal en persoonlijk. De Loopbaanschool definieert zijn cognitieve en ambachtelijke leerdoelen breed (sectoroverstijgend).De Loopbaanschool laat zijn leerlingen zich oriënteren op meerdere beroepen in diverse sectoren. Het curriculum biedt individuele leerlijnen, met behulp van e-learning. De Loopbaanschool laat leerlingen leer- en loopbaanvaardigheden verwerven en maakt ze stagebekwaam. Het curriculum is onderdeel van een doorlopende leerlijn (PO-vmbo-vervolgonderwijs).

LesmateriaaL Het lesmateriaal sluit aan op het niveau, tempo, leerstijl en de beleving van de individuele leerling. De Loopbaanschool past zijn lesmateriaal aan aan nieuwe inzichten over (praktijk)leren en didactiek. Lesmateriaal sluit aan op wetenschappelijke inzichten over de hersenontwikkeling van de leerlingen.


De school is een positieve kracht in de complete ontwikkeling van het kind. De school legt de basis voor de leercarrière en latere loopbaan van het kind. De school spoort achterstanden actief op en werkt die weg. De school is een sociaal instituut, maar leren is maatwerk. De school streeft naar vervolgonderwijs op een zo hoog mogelijk niveau. Scholen moeten problemen binnen gezinnen kennen en daarop reageren in het belang van het kind.

Het lesmateriaal sluit aan op het gedrag en de leefwereld van de leerling. Het lesmateriaal is mede dankzij ICT voor leerkracht en leerling overal en altijd beschikbaar en bruikbaar. Het lesmateriaal wordt voortdurend geactualiseerd. Het systeem voor digitaal lesmateriaal is gekoppeld aan systemen voor het secundaire proces. Het lesmateriaal ondersteunt leerkrachten bij differentiatie en het hanteren van leerlijnen.

VISIE OP ONDERWIJS EN LEREN

VISIE OP LESMATERIAAL

VISIE OP DIRECTE OMGEVING

De belanghebbenden zien de school als het hart van een dorp, buurt of wijk. Belanghebbenden in de directe omgeving kennen de visie van de school. Belanghebbenden in de directe omgeving dragen bij aan het leer- en ontwikkelproces.

VISIE OP DIENSTENPAKKET

Het dienstenpakket is voor kinderen vanaf nul jaar. Het dienstenpakket levert de leerling de hele schoolcarrière maatwerk op basis van testen/toetsen. De kern van het dienstenpakket is onderwijs met daar omheen opvang, sport en cultuur. Rekenen, taal en lezen vormen de kern van het onderwijscurriculum. Het dienstenpakket is mede afgestemd op de vraag van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. Het dienstenpakket gaat uit van een flexibele uitstroom gebaseerd op een doorlopende leerlijn.

Wat is de VISIE en de MISSIE van De Sterrenschool? Alle medewerkers verbinden zich aan de missie en visie van de school. Medewerkers leggen continu rekenschap af over hun eigen handelen. Medewerkers worden altijd betaald voor werken op De Sterrenschool (geen vrijwilligers). Medewerkers in het primaire proces zijn professionals die continu werken aan hun competenties. Alle medewerkers hebben een contract, maar deze zijn flexibel in duur en beloning. Medewerkers halen vanuit een opvoedende taak met overgave het beste uit leerlingen. Medewerkers hebben plezier in hun werk. De samenstelling (man/vrouw; allochtoon/autochtoon) van het personeel van de school is een afspiegeling van de directe omgeving. Leerkrachten kunnen zowel horizontaal als verticaal doorgroeien. Leerkrachten beschikken over de gewenste competenties doordat de school deze met lerarenopleidingen heeft afgestemd.

De school verbindt het aanbod van alle diensten aan kinderen vanaf 0 jaar en bewaakt de kwaliteit, veiligheid en continuïteit. De school is het hele jaar open. Het primaire en secundaire proces zijn aan elkaar gekoppeld. De school gebruikt de nieuwste middelen, waaronder ICT. De school is, in het belang van het kind, een actieve ketenpartner in de hulpverlening. De organisatie van de school is ingesteld op individuele leerlijnen. De organisatie voorkomt lesuitval door flexibele inzet van personeel.

MISSIE: DE STERRENSCHOOL BIEDT KINDEREN VIJFSTERREN ONDERWIJS EN GEEFT OUDERS RUIMTE.

VISIE OP MEDEWERKERS

VISIE OP ORGANISATIE

VISIE OP LEERLINGEN

VISIE OP OUDERS

Ieder kind is een talent. Leerlingen hebben plezier in het (samen) leren. Leerlingen ontwikkelen doorzettingsvermogen en leren barrières te doorbreken. Leerlingen zijn dagelijks bezig met de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Leerlingen weten de weg en voelen zich geborgen en veilig in en om de school. Leerlingen ontwikkelen zich tot sociaal vaardige, autonome mensen met zelfvertrouwen. Leerlingen zijn trots op zichzelf en willen steeds beter worden. Leerlingen halen het beste in zichzelf naar boven door nieuwsgierigheid en te dromen over wat ze willen worden.

Ouders kunnen hun kind het hele jaar met een gerust hart aan de school overlaten. Ouders willen een individueel contract op maat met de school sluiten. Ouders kennen, accepteren en appreciëren de in het contract met de school overeengekomen rolverdeling. Ouders willen voor informatie over hun kind met één contactpersoon van de school te maken hebben. Ouders willen inzicht krijgen in de actuele resultaten van hun kind.

Onderwijsinnovatie  

Visie op de studenten Visie op het bedrijfsleven Visie op de organisatie Visie op de omgeving van de school Visie op de ouders Werken is ler...

Onderwijsinnovatie  

Visie op de studenten Visie op het bedrijfsleven Visie op de organisatie Visie op de omgeving van de school Visie op de ouders Werken is ler...

Advertisement