Page 1

Kerntakendiscussie gemeente Almelo


1 Economie 2 Bereikbaarheid 3 Grond 4 Wonen 5 Sport

6 Cultuur 7 Uitkeringen 8 Werkgelegenheid 9 Sociale werkplaatsen 10 Onderwijs 11 Maatschappelijke ondersteuning 12 Volksgezondheid 13 Welzijn 14 Omgevingsvergunningen 15 Openbare ruimte 16 Riool 17 Milieu 18 Publiekszaken 19 Veiligheid 20 Afval 21 Algemene dekkingsmiddelen 22 Bestuursondersteuning 23 Bedrijfsvoering

2


Start

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3


Denkhulp Kerntaken Mens Hoe ontwikkelt deze activiteit de mensen in Almelo? Stimuleert dit dat mensen meer kennis, vaardigheden of informatie opdoen, bijvoorbeeld via opleidingen? Stimuleert dit dat mensen deelnemen aan de maatschappij, dus werken, buiten komen en elkaar ontmoeten? Stimuleert dit dat mensen zichzelf, met of zonder hulp van anderen, kunnen redden?

Legitimiteit

Hoe beschermt deze activiteit de mensen in Almelo? Verbetert dit het inkomen, de kansen of de toegang tot voorzieningen voor mensen die het moeilijk hebben? Verbetert dit de gezondheid van mensen? Vergroot dit de veiligheid van (kwetsbare) mensen, zowel thuis als op straat? Vermindert dit het aantal (maatschappelijke) organisaties waar mensen mee in contact komen?

1. Waarom: Sluit de activiteit aan bij een belangrijk doel?

2. Waarom wij: Moet de gemeente Almelo de activiteit uitvoeren?

In hoeverre is de gemeente de aangewezen partij om deze activiteit uit te voeren? In hoeverre is de gemeente door de wet verplicht om dit uit te voeren? In hoeverre mag alleen de gemeente deze activiteit uitvoeren, zoals vergunnen, handhaven of toezien? In hoeverre is de gemeente door contracten of afspraken gebonden om dit uit te voeren? In hoeverre heeft de gemeente hier een zorgplicht? In hoeverre zorgen anderen partijen dat het doel alsnog bereikt wordt, als de gemeente het niet zou doen? In hoeverre stelt de gemeente bewoners in staat om dit zo veel mogelijk zelf te doen?

Hoe verbindt deze activiteit de mensen in Almelo? Versterkt dit de sociale verbanden tussen bewoners? Vergroot dit de inzet van bewoners voor andere mensen? Vergroot dit de invloed van bewoners en hun deelname aan politieke besluitvorming?

Waar kunnen we als gemeente Almelo een activiteit op beoordelen?

Leefomgeving Hoe vermindert deze activiteit het gebruik van schaarse middelen? Vermindert dit het gebruik van grond- en hulpstoffen, zoals energie en water? Vermindert dit het beslag op de beschikbare ruimte?

Effect In hoeverre bereikt de activiteit het door de gemeente gewenste effect? In hoeverre is het doel en de doelgroep van de activiteit duidelijk? In hoeverre bereikt de activiteit het beoogde effect? Op welke andere manieren kan het beoogde effect ook of zelfs beter bereikt worden? In hoeverre kan de ambitie of kwaliteit omlaag, zonder dat dit hinder oplevert? In hoeverre sluit de schaal van deze activiteit aan bij de schaal van het probleem, zoals de wijk of de stad? In hoeverre heeft de activiteit onbedoelde positieve en negatieve neveneffecten?

Hoe beperkt deze activiteit de schade aan de leefomgeving in Almelo? Beperkt dit de schade aan de leefomgeving, zoals de verontreiniging of het afval? Beperkt dit de overlast van geluid, geur, water, licht en (zwerf)vuil?

3. Waarom zo: Zijn er betere alternatieven voor de activiteit?

Hoe beschermt deze activiteit de leefomgeving in Almelo? Behoudt of stimuleert dit de natuurlijke omgeving, biodiversiteit en landschap? Versterkt dit bestaande (sociale, ecologische en fysieke) structuren? Zorgt dit dat de omgeving schoon blijft of wordt?

Lasten Hoe verhouden de gemeentelijke lasten van de activiteit zich tot het effect? In hoeverre kan het effect met minder geld bereikt worden door het (deels) over te laten aan anderen? In hoeverre kan hetzelfde effect door ons met minder geld bereikt worden? In hoeverre overlapt dit met andere activiteiten voor hetzelfde doel of voor dezelfde doelgroep? In hoeverre verdient deze uitgave zich terug op termijn?

Economie Hoe stimuleert deze activiteit de economie in Almelo? Stimuleert dit de aantrekkelijkheid als woonstad, zoals met goede woningen, cultuur, winkels of sport? Stimuleert dit het vestigingsklimaat in Almelo en de kansen voor ondernemers? Stimuleert dit de werkgelegenheid op een manier die aansluit bij het aanbod in Almelo? Stimuleert dit de ruimtelijke kwaliteit van Almelo? Stimuleert dit de bereikbaarheid van Almelo?

Hoe verhouden de maatschappelijke lasten zich tot de maatschappelijke effecten? In hoeverre kunnen andere partijen of de gebruikers (een deel van) de lasten dragen? In hoeverre kunnen de ontvangers van deze middelen, zoals uitkeringen of subsidies, met minder geld toe? In hoeverre is er bij bewoners draagvlak voor de activiteit of voor een bezuiniging hier op?

Hoe ontlast deze activiteit de economie in Almelo? Beperkt dit de gemeentelijke (administratieve) lastendruk voor bedrijven of bewoners? Beperkt dit andere kosten voor bedrijven of bewoners?

Deze denkhulp helpt beslissers te bepalen wat de kerntaken van de gemeente Almelo zijn. Het beantwoorden van de vragen helpt hen om te bedenken of ze vinden dat een activiteit van belang is, of de gemeente Almelo deze moet uitvoeren en of dit eenzelfde bedrag mag kosten. Iedere gebruiker van deze denkhulp kan zelf zijn of haar eigen weging geven aan de vragen en de antwoorden erop.

Start

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

4


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

1

3,0 -0,2 -0,2

Economische activiteiten in Almelo en omgeving bevorderen

0,9

1 2

0,8

miljoenen euro's

Economie bevorderen

2

0,5

0,3

3

0,4

0,3

4

0,2

5

0,2

6

1

0

lasten

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

1

Subsidie verstrekken voor stadspromotie, VVV en evenementen. Beleid maken voor Almelo en de regio, zoals voor de haven, bedrijventerreinen, toerisme en detailhandel. Subsidie verstrekken voor de markt, een marktmeester betalen en de kermis organiseren. Rentelasten betalen en -baten ontvangen, over geldleningen en de verhuur van bedrijfspanden (IGM). Subsidie verstrekken voor recreatieparken en recreatieve fietspaden. Bedrijven voor Almelo aantrekken en relaties onderhouden via accountmanagers.

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Rapportcijfer 6,8 voor het ondernemingsklimaat

€ 0,2 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

106 evenementen

€ 6.600/evenement

De afspraken met Stichting Stadspromotie lopen tot 2015.

104 marktdagen per jaar

€ 3.400/marktdag

De mogelijkheid om de markt te verzelfstandigen.

4 parken, 350 km paden 4.200 bedrijven

€ 48/bedrijf

De reeds ingeboekte bezuiniging stuit op bezwaren in de regio. De mogelijkheid om regionaal efficiënter samen te werken.

2

baten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Niets.

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

1 2 3

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken?

4 1 2 5

Via de regio wordt ook promotie gemaakt voor Almelo als deel van de regio. Economisch beleid kan lokale werkgelegenheid en dus de sociale stijging en het beroep op de bijstand beïnvloeden. De gemeente heeft afspraken in regionaal en nationaal verband over de recreatieparken.

Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

2

2,7

miljoenen euro's

-2

1 2

0,6

0,2

3

0,4

0,2

4 5

0,1

6

0,2 -3

-1

0

lasten

1

2

6

De financiële bijdrage voor stadspromotie voor Almelo beëindigen. Beleid minimaliseren door te faciliteren in plaats van te sturen of beleid maken met de regio. De markt verzelfstandigen en de financiële bijdrage hieraan beëindigen. De kredietverlening aan bedrijven via de Industrie Gebouwen Maatschappij (IGM) beëindigen. De financiële bijdrage aan recreatieparken beëindigen. De acquisitie en promotie voor vestigingsplaats Almelo uitvoeren met de regio. Het accountmanagement voor bedrijven beëindigen en hen helpen via het Klant Contact Centrum.

Wat dwingt hiertoe?

De bereikbaarheid en veiligheid voor alle vervoer en de leefbaarheid in Almelo verbeteren

0,8

0,2

5 6

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

4,1 -0,3 -0,1

1,9

Bereikbaarheid bevorderen

Op parkeren (laten) toezien, garages beheren, vergunningen en ontheffingen verstrekken en reclameruimte verkopen. Verkeers- en straatinformatie en verkeersinstallaties, zoals borden en verkeerslichten, aanleggen en onderhouden. Beleid maken voor verkeer en (openbaar) vervoer, verkeersvoorzieningen ontwerpen en verkeersadvies geven. Kapitaal- en exploitatielasten betalen voor gedane investeringen in parkeergarages en verhuuropbrengst. De jachthaven exploiteren en bruggen bedienen. Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in infrastructuur, zoals Almelo Verdiept.

(w)

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Rapportcijfer 6,5 voor de parkeermogelijkheden

€ 0,6 miljoen minder brutolasten dan vergelijkbare gemeenten

1.700 betaalde plekken 80 verkeersinstallaties

€ 1.235/parkeerplek

1 jachthaven, 3 bruggen

€ 50.000/object

2-3

baten

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

De verkeersveiligheid borgen op alle wegen behalve rijks- en provinciale wegen. Woningen en bedrijfspanden aan bestaande wegen bereikbaar houden voor bewoners en bezoekers.

1 2 2 2 2

1 2

De daling van de (reclame)baten door de crisis. De nieuwe rijksaanpak voor verkeerswegwijzers.

3

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? 1

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

(w)

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? 2-3

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

De parkeertarieven en de bereikbaarheid van de stad kunnen de economische bedrijvigheid en lokale werkgelegenheid beïnvloeden. Een verhoging van de parkeertarieven heeft inkomensgevolgen voor bewoners met een auto. Het weghalen van verkeers- of verbodsborden beperkt de mogelijkheden van de gemeente om te handhaven.

3 3

Het maatschappelijke rendement van parkeerbeleid verhogen, zoals door (gedeeltelijke) afschaffing van parkeergeld of tariefstijging. Het aantal verkeers- en bewegwijzeringsborden minimaliseren, bijvoorbeeld door alle verbodsborden weg te halen. Het aantal verkeerslichten (VRI's) minimaliseren en vervangen door rotondes of ongeregelde kruisingen. Het beheer van de verkeerslichten (VRI's) en digitale borden uitvoeren met andere gemeenten. Het beheer van de digitale borden bij busplatforms beëindigen. De gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers beëindigen, zoals voor de verkeersveiligheid van scholieren. Het geld dat de gemeente krijgt voor verkeers- en openbaar vervoerprojecten van de regio gebruiken voor regulier wegen-onderhoud.

Start

3

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

8

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

10

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

12

13

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

18

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

22

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

5


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

51,9 -1,0 0,0

28,6

17,7

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

€ 3,1 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

Onderhanden werk hoger (baten) of lager (lasten) waarderen. Rentelasten voor geld dat is geïnvesteerd in met name grondaankoop. 3 Wegen, bruggen, tunnels, viaducten, groen, nutsvoorzieningen en riolering aanleggen. 4 Grond aankopen en grond verkopen voor woningen en bedrijfsruimte. 5 Projecten voorbereiden en zorgen voor (toezicht op) de uitvoering. 6 Slopen, milieuonderzoek doen, opruimen en werk aan de grond uitvoeren, zoals egaliseren. 7 Bovenwijkse voorzieningen financieren via interne afdrachten, zoals rondwegen en het centrum. 8 Speeltoestellen, tijdelijke verkeersmaatregelen, verhuiskosten en diverse andere uitgaven financieren. 9 Grond die nodig is voor projecten maar nu nog niet gebruikt wordt beheren. 10 Grond verkopen aan en een bijdrage ontvangen van de gemeente voor het nieuwe stadhuis. 11 Bijdragen ontvangen van projectontwikkelaars voor de exploitatie. 12 Bijdragen ontvangen van het Rijk voor de gebieden Dollegoor, Rijnbeek en Bleskolk. 13 Vastgoed en grond dat tijdelijk in bezit is voor uit- of afgestelde projecten verhuren. 14 Gemeentelijke accommodaties voor maatschappelijke functies als sport en onderwijs beheren en verhuren. 15 Kosten betalen voor panden die de gemeente bezit maar niet nodig heeft. 16 De grondbank exploiteren: tijdelijke opslag van grond. 17 Onroerend goed en grond taxeren, inkopen en exploitatieovereenkomsten afsluiten. 1

2

3,8 2,0

12,7

2,0 1,2 0,9 miljoenen euro's

0,9 0,4 13,1 1,5 1,3 2,3 1,7

2,3 1,7

0,6

-10

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

In de behoefte aan bouwgrond en aan ruimte voor maatschappelijke functies voorzien

6,5

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

-6

0,5

0,5

0,5

0,3

-2

lasten

2

6

Deze activiteiten worden uitgevoerd volgens de Voorjaarsnota 2012 ('Marsroute 3') voor: • 3.390 woningen • 61 ha bedrijventerrein • 18.500m2 kantoren • 17.500m2 nieuw stadhuis

De vraag naar grond voor de bouw van woningen en bedrijfsruimte kan tegenvallen.

95 objecten, 165 ha grond

Beheer IISPA blijkt duurder en huurinkomsten vallen tegen.

10

baten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

Wat kan de gemeente Almelo anders doen? De lage waarde van grond (in de boeken) verhogen door derden meer rendabele plannen te laten ontwikkelen. Het aantal te bouwen woningen en bedrijventerreinen terugschroeven ('Marsroute 3'). 1-12 De verliezen minimaliseren door met gemeenten en de provincie ontwikkelplannen te schrappen en financiële afspraken te maken. 1-12 De vernieuwing van de binnenstad beëindigen. 1-12 De binnenstad alleen vernieuwen met de beschikbare middelen voor verbetering van de openbare ruimte. 4 De verkoop van grond uitbesteden. 5 De uitvoering en ondersteuning van projecten overlaten aan de (particuliere) initiatiefnemers. 14 Het onderhoudsniveau van het gemeentelijke vastgoed terugschroeven. 14 De gemeentelijke vastgoedportefeuille opschonen, beter verdelen en benutten en het restant verkopen. 14 Het beheer en de exploitatie van vastgoed uitbesteden via Netwerkstad Twente. 15 De panden en gronden die de gemeente niet nodig heeft, verhuren of verkopen. 16 De exploitatie van de grondbank beëindigen.

Niets.

1

1-12

3

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken?

Grond en vastgoed beheren

1-12 1-12 1-12

Het (deels) beëindigen van geplande activiteiten kan, ook op langere termijn, leiden tot frictiekosten. De geplande bouwactiviteiten beïnvloeden de aantrekkelijkheid van Almelo voor (nieuwe) bewoners en bedrijven. De gemeente kan de rijkssubsidies verliezen voor de gebieden Dollegoor, Rijnbeek en Bleskolk als bouw hier niet doorgaat.

Start

1

2

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

8

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

10

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

12

13

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

18

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

22

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

6


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

Woonklimaat bevorderen

1,6 0,0 0,0

Het woon- en vestigingsklimaat in Almelo verbeteren

0,7 miljoenen euro's

4

1 2

0,4

3

0,3 0,1

4

0,1

5

-1

0 lasten

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Beleid maken voor de ruimtelijke ordening, met stedenbouwkundige visies en beeldkwaliteitsplannen. Bestemmingsplannen maken, planschades en nadeelcompensatie behandelen en gebiedsontwikkelaars adviseren. Met provincie, regio en corporaties beleid en afspraken maken over wonen en woonruimte voor kwetsbare groepen. Beleid maken en advies geven voor het onderhoud van monumenten, archeologie en cultuurhistorie. Vergunningen verstrekken voor verhuur van koopwoningen (Leegstandswet), en asielzoekers huisvesten.

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Het aandeel sociale huurwoningen in Almelo is 32 procent

€ 2,3 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

(w)

193 objecten 98 asielzoekers gehuisvest

1-2

1

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Een goede ruimtelijke ordening borgen. Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan wettelijke en gemeentelijk kaders.

1 1 1

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

2

De sturing op ruimtelijke ordening kan de verrommeling van de omgeving en het aantal klachten beïnvloeden. De provincie heeft bij de gemeente aangedrongen op het maken van een structuurvisie.

1

Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

5

6,9 -0,5 -0,7 1

miljoenen euro's

2

1,1

3

0,9

4 5

0,2

6

0,3

3

2

0,2

7

0,1

8

1

0

lasten

1

2

5

Het maken van visies op gebiedsontwikkeling beperken of beëindigen, dus volgend zijn in plaats van leidend. Beleid voor ruimtelijke ordening, wonen en bestemmingsplannen in regionaal verband maken. Het aantal welstandvrije gebieden vergroten of de gemeente helemaal welstandsvrij maken. Het maken van beeldkwaliteitsplannen beëindigen. Het maken van bestemmingsplannen uitbesteden. Bestemmingsplannen compacter maken, bijvoorbeeld met ruimere omschrijvingen of door alleen vast te leggen wat niet mag. De huisvesting van nieuwe statushouders beëindigen.

Wat dwingt hiertoe?

Sociale stijging en gezond leven stimuleren en de stad aantrekkelijk maken

1,2

0,9

2

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

2,2

Sport stimuleren

1

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? 1

Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in sportaccommodaties, waaronder topsporthal IISPA. Subsidie verstrekken aan Sportbedrijf Almelo voor de exploitatie van sporthallen en gymzalen. Subsidie verstrekken voor de exploitatie van het zwembad. Personeel inzetten voor Sportbedrijf Almelo. Buitensportcomplexen onderhouden. Subsidie verstrekken voor sport- en buurtwerkers die sportactiviteiten stimuleren op scholen en in de wijk. Beleid maken voor sport. Subsidie verstrekken voor het binnenhalen van topsportevenementen en ontwikkeling van toptalenten.

(w)

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

78 procent van de Almeloërs sport minimaal 12 keer per jaar

€ 2,6 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

IISPA IISPA en 15 sportzalen 76.000 bezoeken per jaar

€ 2,2 mln/ IISPA € 63.000/zaal € 14,50/bezoek

16 complexen 11 sport- en buurtwerkers

€ 56.250/complex € 27.000/werker

baten

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

De sociale cohesie en een prettige leefomgeving borgen; sport kan hiervoor een middel zijn. De volksgezondheid, maatschappelijke ontplooiing en vrijetijdsbesteding stimuleren. Gymlokalen en sporthallen beschikbaar stellen aan basisscholen voor het bieden van bewegingsonderwijs.

Het faciliteren van topsport beëindigen, door evenementen en talentcentra niet te subsidiëren en de IISPA te sluiten of te verkopen. Het totale sportaanbod- en onderhoud privatiseren. 2-5 De ondersteuning aan sportverenigingen beperken, bijvoorbeeld op basis van het aantal leden. 2-5 De sportaccommodaties inzetten voor meerdere verenigingen. 2-5 De sportaccommodaties ook inzetten voor andere functies, zoals welzijn of cultuur. 2-5 Het onderhoud van sportaccommodaties meer door de sportverenigingen zelf laten uitvoeren. 2-5 Twee gymlokalen sluiten. 2-5 De tarieven voor gebruik van accommodaties verhogen. 2-5 De compensatie aan verenigingen voor OZB-betalingen en uitleen van kleedkamers beëindigen. 3 Het zwembad (gedeeltelijk) sluiten. 7 De uitvoering van sportbeleid regionaliseren. 1,8

1-8

1-5

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? 1-5

De ingeboekte bezuiniging voor 2013-2016 van 0,7 miljoen euro moet nog worden ingevuld

4 evenementen, 3 talentcentra

1-8

1-8

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

3

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

2

€ 518/object

baten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? 1-2

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

Het privatiseren van het sportaanbod en -onderhoud kent risico's. Het sportaanbod kan de sociale stijging, de gezondheid en de aantrekkelijkheid van Almelo beïnvloeden.

Start

1

2

3

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

8

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

10

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

12

13

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

18

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

22

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

7


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

6

5,6 -0,3 -0,2

Sociale stijging en cultuur beleven stimuleren en de stad aantrekkelijk maken

1

2,0

2

1,2

Cultuur stimuleren

0,7

3

0,1

4

miljoenen euro's

0,5

5

0,5

6

0,3 0,2

7

0,1

8

0,1 -2

-1

9 0

lasten

1

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Subsidie verstrekken aan de bibliotheek (één hoofdvestiging, twee filialen). Subsidie verstrekken aan de muziekschool, jongerencentrum voor talentontwikkeling Naxt en Kreatief Centrum. Theater Hof '88 exploiteren (uitbaten en personeel en huur betalen). Subsidie verstrekken voor het culturele aanbod van het Theaterhotel. Beleid maken voor cultuur. Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in cultuuraccommodaties, met name Hof '88 en Naxt. Subsidie verstrekken aan amateurverenigingen, cursussen voor jeugdigen en cultuureducatie op scholen (Kepa). Subsidie verstrekken voor tentoonstellingen in het stadsmuseum en de lokale omroep. Kunstuitleen, aankoop en onderhoud van gemeentelijke kunst en kunst in de openbare ruimte financieren.

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

9 procent van de Almeloërs neemt wekelijks deel aan cultuur

€ 5,0 miljoen minder nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

18.411 leden, 200.000 bezoekers 2.400 deelnemers 158 voorstellingen 100 professionele voorstellingen

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

De culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding stimuleren. Een lokale omroep subsidiëren, volgens een normbedrag per inwoner. De kunstwerken onderhouden die de gemeente bezit.

De gebruikers van cultuur die niet financieel draagkrachtig zijn rechtstreeks financieren in plaats van de instellingen. De maatschappelijke vraag leidend maken bij het financieren van cultuur in plaats van de instellingen. 1-8 Subsidies beëindigen voor Theaterhotel, Kreatief Centrum, Hof ’88, Stadsmuseum, muziekschool, bibliotheek, Naxt en Kepa. 6 De cultuuraccommodaties ook inzetten voor andere functies, zoals welzijn of sport. 9 De subsidie voor het professionele programma van Hof ´88 beëindigen en amateurtoneelverenigingen de locatie laten gebruiken. 9 De gemeentelijke kunstwerken verkopen of verwijderen uit de openbare ruimte. 1-8 1-8

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? 1-8 1-9

Wanneer de gemeente Almelo subsidies verlaagt gaan de provinciale subsidies voor Kepa en cultuurarrangementen ook omlaag. Het cultuuraanbod kan de sociale stijging en de aantrekkelijkheid van Almelo beïnvloeden. Het cultuuraanbod in Almelo vervult een regionale functie voor buurgemeenten en in Netwerkstad Twente.

Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

7 Uitkeringen verstrekken en minimabeleid uitvoeren

33,4

In inkomen en een financieel vangnet voorzien voor inwoners met een laag inkomen of schulden

1 2

miljoenen euro's

5,8

-4

1,1

3

0,8

4

0,7

5

0,6

6

0,5

7

0,3

8

0,2

9

-2

0

lasten

2

4

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

45,4 -1,4 0,0

35,4

-6

Bijstand en andere uitkeringen verstrekken aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen. Uitkeringen verzorgen en administreren en eventueel geld terugvorderen. Bijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen en specifieke uitgaven. Schuldregelingen opstellen, budgetten beheren en krediet verstrekken voor mensen met schulden. Bijstandsgerechtigden zorg verlenen die nodig is voor het vinden van werk. Langdurigheidstoeslagen verstrekken aan mensen die langer dan drie jaar bijstand ontvangen. Vergoedingen verstrekken voor culturele en sportactiviteiten aan huishoudens met lage inkomens. Fraude met uitkeringen en Wmo tegengaan, en leerplichtovertredingen tegengaan met de sociale recherche. Kinderopvang vergoeden voor kinderen met een sociaal-medische indicatie in gezinnen met een laag inkomen.

(w)

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Van alle huishoudens is 19,5 procent een minimahuishouden

€ 3,8 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

2.430 uitkeringen 2.430 uitkeringen 1.440 huishoudens 2.143 producten 600 huishoudens 1.200 huishoudens 2.300 vergoedingen 18 interventies op uitkeringen 58 vergoedingen

€ 14.300/uitkering € 2.400/uitkering € 764/huishouden € 373/product € 1.200/zorgklant € 500/huishouden € 218/voucher € 17.000/interventie € 4.000/vergoeding

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

Door de crisis stijgt het gebruik van voorzieningen en de Participatiewet gaat gepaard met een bezuining

Het oplossen van het tekort met tijdelijk extra rijksgeld (Mau). De verruiming van de criteria voor toekenning door het Rijk. De verlaging van het budget hiervoor door het Rijk in 2014. De aanscherping van de criteria voor toekenning door het Rijk.

Het Rijk beëindigt de vergoeding.

6

baten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? 1

Een mogelijk samengaan van Hof '88 en de bibliotheek. Het subsidiecontract loopt tot 1 januari 2017.

baten

8

1-9

De bezuiniging waardoor de twee filialen in 2015 sluiten.

2

1-9 9

Rijk en provincie verstrekken minder subsidie aan gemeentelijke instellingen en evenementen

18.000 kinderen, 160 volwassenen € 15/persoon 3.200 bezoekers 4 kunstprojecten, 2.155 objecten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

€ 109/lid € 500/deelnemer € 4.400/voorstelling € 5.000/voorstelling

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Bijstand en andere uitkeringen verstrekken aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen. Beleid maken voor de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en de langdurigheidstoeslag. Zorg verlenen aan bijstandsgerechtigden voor het vinden van werk.

2

3,4,6

6

5

6

Het verzorgen en administreren van uitkeringen uitvoeren op regionale schaal. Het bedrag en de termijn van de langdurigheidstoeslag versoberen of beëindigen. Tegenprestaties vragen voor langdurigheidstoeslagen en zo uitstroom bevorderen en elders personeelskosten besparen.

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? 1 6

De afspraken met het Rijk over het oplossen van het tekort (Mau) beperken de verdere speelruimte voor de gemeente tot 2017. De hoogte van de langdurigheidstoeslag heeft inkomensgevolgen en kan het beroep op bijzondere bijstand beïnvloeden.

Start

1

2

3

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

8 Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

10

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

12

13

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

18

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

22

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

8


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

8 Werkgelegenheid bevorderen

7,1 0,0 0,0

miljoenen euro's

3,4

Werken bij reguliere werkgevers voor een salaris bevorderen

1

2,9

2

1,6

2,2

3

1,0

1,5

4

1,6 -4

2

0

-2 lasten

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

Jaarlijkse uitstroom uit de bijstand van 40 procent

€ 4,3 miljoen minder brutolasten dan vergelijkbare gemeenten

De kans op werk neemt af door de economische crisis en de perifere ligging

1.800 trajecten 3.100 trajecten 200 werkgevers

Coaching, begeleiding en bemiddeling inkopen en uitvoeren voor bijstandsgerechtigden. Workshops, participatietrajecten en re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden uitvoeren en inkopen. Subsidies verstrekken aan werkgevers om de lage productiviteit van bijstandsgerechtigden te compenseren. Geld aan de hiervoor aangewezen reserve onttrekken.

€ 1.900/traject € 710/traject € 7.500/werkgever

4

baten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

1-3

Het Rijk verplicht iedereen te re-integreren en verlaagt budget. Het Rijk verplicht iedereen te re-integreren en verlaagt budget. Het Rijk blijft sinds 2009 het budget verlagen.

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Mensen in de bijstand stimuleren om weer te voorzien in hun eigen levensonderhoud.

1-3

De re-integratie effectiever maken, elders gaan dan de ondersteunings- en administratiekosten omlaag.

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? 1-4 1-4

Wanneer de gemeente Almelo deze uitgaven verlaagt, vermindert het Rijk automatisch het budget met hetzelfde bedrag. De afspraken met het Rijk over het oplossen van het tekort (Mau) beperken de verdere speelruimte voor de gemeente tot 2017.

Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

9

miljoenen euro's

Sociale werkvoorziening verzorgen

18,6 0,0 -1,5

17,4

Inwoners met een arbeidshandicap in staat stellen om te werken

15,5 0,8

-12

-4 0 4

lasten

1 2

1,2

3

0,4 0,4 -20

12

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

In totaal 665,5 sw-geïndiceerden

€ 1,7 miljoen minder nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

605 arbeidsjaren 45 arbeidsjaren 15,5 arbeidsjaren

Dienstverbanden inkopen bij SOWECO voor mensen met een indicatie sociale werkvoorziening (sw). Subsidie verstrekken aan werkgevers voor mensen met een indicatie sociale werkvoorziening en hun begeleiding. Werkplekken financieren voor Almeloërs die beschut werken bij een ander sw-bedrijf dan SOWECO.

€ 29.000/arbeidsjaar € 18.000/arbeidsjaar € 26.000/arbeidsjaar

De lopende hervorming van de sociale werkvoorziening brengt baten en lasten per 2015 in evenwicht

De rijksverlaging van het budget per plek naar € 22.500. De invoering van de plicht arbeidsgehandicapten aan te stellen.

20

baten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? 1-3

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Werk bieden aan mensen met een indicatie sociale werkvoorziening.

1-3

Zorgen dat mensen die in aanmerking komen voor een Wsw-indicatie (beschut werken) vaker regulier of deels betaald werk doen.

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? 1-3

Twee gemeenten willen uit SOWECO stappen; vanaf 2016 gaan alle sociale werkbedrijven mogelijk op in regionale werkbedrijven.

Start

1

2

3

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

10 R

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

12

13

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

18

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

22

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

9


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

10

14,9 -0,7 0,0

De ontwikkeling van jongeren en volwassenen bevorderen

1

5,3 3,0

Onderwijs faciliteren

2

3,0

miljoenen euro's

2,6

3

1,5

4

1,0

5

0,7

0,4

0,4

0,3

6 7

0,4 6

4

2

8 0

lasten

2

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in schoolgebouwen. Onderwijsachterstanden beperken via financiering van brede buurtscholen en peuterprogramma's. Onderhoud, nieuwbouw en exploitatie financieren van gebouwen voor primair en voortgezet onderwijs. Beleid maken voor individueel en groepsleerlingenvervoer, aanvragen toetsen en vervoer inkopen. Beleid maken voor onderwijs en een integraal huisvestingsplan opstellen met schoolbesturen. De leerplicht controleren en voortijdige schooluitval voorkomen, inclusief regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC). Taal- en rekencursussen inkopen voor laaggeletterden en inburgeraars. Geld beschikbaar stellen aan scholen om de huur van sporthallen te betalen.

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Rapportcijfer 7,7 voor het primair onderwijs

€ 0,5 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

56 gebouwen 2.093 kinderen met achterstand 56 gebouwen 423 afgegeven beschikkingen 56 gebouwen 87% schoolverlaters herplaatst 152 cursussen

(w)

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud betalen van huisvesting en sporthallen voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Voor voldoende openbaar onderwijs zorgen. Leerlingen met een achterstand passend onderwijs bieden. Leerlingenvervoer aanbieden voor kinderen met een beperking. De leerplicht controleren. Meldingen van voortijdig schoolverlaters registreren (RMC).

Vooralsnog geen nieuwbouw van schoolgebouwen toestaan. De bestaande huisvesting slimmer benutten, eventueel ook voor andere functies zoals welzijn of cultuur. De subsidie voor onderwijsprogramma’s beperken tot bewezen effectieve programma’s. De subsidie voor de brede buurtschool beperken tot onderwijsactiviteiten en coördinerende taken overdragen aan anderen. Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud van schoolgebouwen verlagen. De regeling voor leerlingenvervoer verder aanscherpen, zoals de kilometergrens of enkel nog gebruik door kinderen met een beperking.

1,3,8

1,3,5 1,3,5

2

2

6

De mogelijke verschuiving van deze verantwoordelijkheid naar roc's.

€ 2.600/cursus

baten

1-5

6

Deze taken en het geld gaan per 2015 over naar de scholen. De regeling is in 2012 aangescherpt.

6

4

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

4

€ 95.000/gebouw € 1.400/kind € 46.400/gebouw € 3.500/beschikking € 18.000/gebouw

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

2 3 4

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? Over onderwijshuisvesting en controle van de leerplicht (RMC) hebben schoolbesturen en regiogemeenten instemmingsrecht. De gemeente moet de rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden en de aanpak van schoolverlaters aan deze doelen besteden.

1-6 2

Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

11

10,0 1,2 miljoenen euro's

Maatschappelijke ondersteuning verzorgen

15,2 0,0 -0,1 1,3

1

0,2

2

1,0

3 4 5

0,1

0,9

6

0,1 -10

-5

7 0

lasten

5

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Huishoudelijke hulp financieren voor mensen met een indicatie. Vervoerspassen verstrekken aan mensen met een beperking en een indicatie voor gebruik van openbaar vervoer. Rolstoelen en andere vervoersmiddelen financieren voor mensen met een indicatie. Baliewerkzaamheden verrichten, onder meer om hulpmiddelen te verstrekken. Aanpassingen in en aan woningen financieren voor mensen met een indicatie. Beleid maken voor de Wmo, aanvragen beoordelen, bezwaar en beroep behandelen en diensten inkopen. Subsidie verstrekken voor inspraak en participatie van Wmo- en bijstandsgerechtigden.

€ 3.300/gebruiker € 198/afnemer € 417/afnemer

De verlaging van het rijksbudget en langer thuis wonen. De verlaging van het rijksbudget per afnemer en minder afnemers. Het hergebruik van vervoersmiddelen en langer thuis wonen.

553 aanpassingen

€ 1.808/aanpassing

Het beleid van het Rijk om langer thuis wonen te stimuleren. Een nieuw loket om aanvragen sneller te behandelen.

baten

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

De participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking bevorderen (‘compensatieplicht’ volgens de Wmo). Een Wmo-adviesraad in het leven roepen waarin cliënten inspraak hebben op het beleid.

De compensatie beperken tot het minimum. De toegang tot de Wmo met een inkomenstoets beperken tot de (meest) kwetsbare bewoners. 1,4 De ondersteuning niet per huishouden uitvoeren, maar centraal ('collectieve in plaats van individuele ondersteuning'). 4 De intake, indicatie en verstrekking van maatschappelijke ondersteuning overdragen aan maatschappelijke organisaties. - De dagbesteding na de decentralisatie anders uitvoeren, bijvoorbeeld door deze te combineren met andere activiteiten die de gemeente betaalt.

1-6

7

1-6

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken?

1-6 1-6

De vraag naar zorg stijgt door de vergrijzing en het Rijk bezuinigt op de Wmo en bij de decentralisatie van de AWBZ

10

1-5

1-6

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

3.000 gebruikers 6.060 afnemers 2.400 afnemers

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

1-6

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

€ 1,5 miljoen In 15 procent van de huishoudens meer nettolasten dan wordt gebruik gemaakt van vergelijkbare gemeenten Wmo-voorzieningen

Sociale stijging en zelfredzaamheid stimuleren

1,0 1,0

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Een beperking van de ondersteuning heeft inkomensgevolgen voor bewoners die er gebruik van maken. Het aantal kwetsbare bewoners in Almelo is relatief groot in de regio. Jurisprudentie geeft richting aan wat gemeenten bieden in het kader van de compensatieplicht. De maatschappelijke ondersteuning kan het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers beïnvloeden.

Start

1

2

3

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

8

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

12

13

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

18

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

22

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

10


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

6,8 -0,6 -0,1

Volksgezondheid bevorderen

1 1,3

2

1,3

3 4

miljoenen euro's

1,0 0,4

5

0,4

6

0,2

7

0,1

8 9

0,1

-2

-1

0

lasten

1

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Openbare gezondheidszorg, zoals vaccinaties, en jeugdgezondheidszorg (jgz) financieren via Regio Twente. Subsidie verstrekken voor hulp aan multiprobleemhuishoudens en ander maatschappelijk werk. Subsidie verstrekken voor sociale verslavingszorg, zoals dagopvang en een alcoholgebruikersruimte. Subsidie verstrekken en regie voeren voor opvangplekken en begeleiding van dak- en thuislozen. Subsidie verstrekken voor het toeleiden van daklozen en verslaafden naar zorg ('bemoeizorg'). Beleid maken voor het bevorderen van de volksgezondheid, afspraken maken met instellingen en hierop toezien. Subsidie verstrekken aan maatschappelijke opvangorganisaties voor de huur van gemeentegebouwen. Vastgelopen hulpverlening aan complexe gevallen coördineren. Subsidie verstrekken voor gezondheidsactiviteiten voor kinderen, en om depressie, roken en alcoholgebruik te beperken.

17.460 jgz-cliënten 250 multiprobleemhuishoudens 440 cliënten 85 opvangplekken 185 cliënten toegeleid naar zorg

(w)

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

€ 115/cliënt € 1.700/huishouden € 2.500/cliënt € 5.000/plek € 2.200/cliënt

Maatschappelijke organisaties overwegen een fusie. De ontwikkeling van een hostel voor verslaafden.

2

baten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Openbare en jeugdgezondheidszorg bieden aan alle inwoners. Een minimaal aanbod aan maatschappelijk werk bieden. 3-5 Subsidie verstrekken en regie voeren voor opvangplekken en begeleiding van dak- en thuislozen. 4-5 Subsidie verstrekken voor het toeleiden van daklozen en verslaafden naar zorg (‘bemoeizorg’).

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

€ 1,1 miljoen De levensverwachting in goede gezondheid bedraagt 62,5 jaar meer nettolasten dan vergelijkbare gemeenten (in Twente)

De gezondheid en zelfredzaamheid van kinderen en kwetsbare inwoners bevorderen

2,0

12

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Professionals waar mogelijk vervangen door de inzet van vrijwilligers. Taken voor dezelfde doelgroep bundelen met taken uit andere hoofdstukken. 2-9 Geld van het Rijk inzetten voor activiteiten die de gemeente nu zelf betaalt. 2-9 De subsidies voor maatschappelijke organisaties verstrekken op basis van effecten in plaats van productie. 3 De opvang van chronisch verslaafden overdragen aan het 24-uurshostel. 9 De subsidies voor gezondheidsactiviteiten voor kinderen beëindigen.

1

2-9

2

2-9

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? Veranderingen in de openbare en jeugdgezondheidszorg vereisen overleg in de GGD-regio Twente. Zorg en hulpverlening kunnen de leefbaarheid en veiligheid in Almelo beïnvloeden. 3-8 Almelo is centrumgemeente voor de bemoeizorg, maatschappelijke opvang en ambulante verslavingszorg. 1

1-9

Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen 3,4

13

9,1 -0,9 -0,4

Deelnemen aan de maatschappij en klimmen op de sociale ladder bevorderen

Kapitaal- en overige lasten betalen voor (gedane investeringen in) multifunctionele wijkaccommodaties. Subsidie, wijkbudgetten en personeelsinzet voor inwonersavonden, wijkcentra en ontmoetingsactiviteiten. 3 Subsidie verstrekken voor jongerenwerk en activiteiten organiseren tegen jeugdoverlast en -criminaliteit. 4 Subsidie verstrekken aan peuterspeelzalen en de kwaliteit van kinderopvang controleren. 5 Het Centrum voor Jeugd en Gezin financieren voor het (online) beantwoorden van opvoed- en opgroeivragen. 6 Beleid maken voor welzijn. 7 Subsidie verstrekken voor individueel ondersteunen van en activiteiten organiseren voor ouderen. 8 Subsidie verstrekken voor integratie en tegen discriminatie en voor opvang van vluchtelingen. 9 Zorg coördineren via het Centrum voor Jeugd en Gezin voor multiprobleemhuishoudens. 10 Subsidie verstrekken voor het stimuleren van vrijwilligerswerk en ondersteunen bij mantelzorg.

0,5

1

1,1 miljoenen euro's

0,8 0,6 0,5 0,5 0,4

0,3

0,3 0,2 -4

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

10 procent van de Almelose bevolking leeft in een isolement

€ 1,7 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

De decentralisaties van AWBZ- en jeugdzorgtaken gaan gepaard met bezuinigingen van maximaal 15 procent per 2017

15 accommodaties

€ 230.000/plek

-2

0

lasten

2

€ 27,50/moment 40.000 contactmomenten € 1.272/kind 629 kinderen, 95 controles 900 vragen, 880 mailabonnees € 266/vraag 36.000 bezoeken aan ouderen € 14 euro/bezoek 350 vluchtelingengezinnen 250 multiprobleemhuishoudens € 1.600/huishouden 1.900 vrijwilligers/mantelzorgers € 156/vrijwilliger

baten

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

De participatie en zelfredzaamheid van mensen bevorderen (‘compensatieplicht’ Wmo). De leefbaarheid in wijken en dorpen bevorderen (een prestatieveld in de Wmo). Opvoedingsondersteuning bieden aan ouders/verzorgers, zoals voorlichting, advies en hulp (een prestatieveld in de Wmo).

De bestaande huisvesting slimmer benutten, eventueel ook voor andere functies zoals onderwijs of cultuur. Maximaal één wijkaccommodatie per stadsdeel financieren, dus drie centra niet meer ondersteunen (Aahoes, Trefhoek, Möll'nwiek). 1-10 De inzet beperken tot de mensen met de grootste behoefte aan ondersteuning. 2-7 De subsidie voor activiteiten beperken of beëindigen, bijvoorbeeld voor kinderen of ouderen. 5 De opvoedondersteuning beperken, zoals door het communicatiebudget en de opvoedhulp van de GGD thuis te beëindigen.

1-10

1

1-10

1,2

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? 1-10 1-10

Het Rijk zet in op thuis wonen en hervormt de Wmo.

4

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

5

Sommige organisaties gaan huur betalen. De bezuinigingen op sommige wijkcentra en op personeel.

2

1,3

Welzijn bevorderen

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Het aanbod van welzijnsactiviteiten kan de vraag naar (duurdere) zorg beïnvloeden. Het aanbod van welzijnsactiviteiten kan de deelname aan de maatschappij en de sociale stijging beïnvloeden.

Start

1

2

3

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

8

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

10

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

18

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

22

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

11


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

14 Omgevingsvergunningen afgeven

3,3 0,0 0,0

De leefomgeving veilig, leefbaar en aantrekkelijk houden

2,1

miljoenen euro's

2,1

1

0,9

2

0,2

3

0,1 -3 -2

4

0,1 0

-1 lasten

1

2

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Rapportcijfer 7,2 voor de vergunningsprocedure aan de balie

€ 0,5 miljoen minder nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

370 aanvragen, 259 meldingen € 3.300/behandeling 1.739 controles, 164 procedures € 518/controle 1 jaarverslag en 1 -programma € 606/advies 165 adviezen

Omgevingsvergunningen verstrekken voor bouw en milieu, meldingen van activiteiten beoordelen en leges innen. De fysieke leefomgeving controleren op veiligheid en leefbaarheid, volgens de rijksnormen. De kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving borgen. De normen voor de welstandstoets opstellen en verzoeken voorleggen aan de externe welstandscommissie.

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

De verplichte regionale samenwerking vanaf 2013 (RUD). De verplichte regionale samenwerking vanaf 2013 (RUD).

3

baten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Omgevingsvergunningen verstrekken, handhaven en controleren. Aan landelijke kwaliteitscriteria voor de vergunningverlening voldoen.

1,2

1

3

1 2

De begeleiding en hulp bij vergunningaanvragen beëindigen of hier een vergoeding voor vragen. De niet-wettelijk verplichte vergunningverstrekking beëindigen. Het toezicht op verleende vergunningen beperken.

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? Het toezicht op de fysieke leefomgeving kan de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Almelo beïnvloeden. Wanneer de gemeente Almelo minder toezicht houdt, nemen de inkomsten uit boetes af.

2

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

2

Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

13,7 -0,9 -0,1

De leefomgeving veilig en leefbaar houden

1

4,7 3,3

2

miljoenen euro's

2,3

15 Openbare ruimte en groen onderhouden

0,2

3 4

1,2 0,6

5

0,3

6

0,6

7

0,5 0,5 -5

-3

lasten

8

0,5

-1 0 1

3

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Bomen, struiken en het gras beheren in parken en plantsoenen. Gemeentelijke wegen technisch beheren. Wegen schoon houden en gladheid bestrijden. De inrichting van de openbare ruimte beheren, zoals paaltjes, bankjes, prullenbakken en lantaarns. De gemeentelijke begraafplaats beheren en exploiteren. Gemeentelijke speelvoorzieningen beheren en veilig houden. Bruggen, tunnels en viaducten (kunstwerken) beheren. Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen, zoals de Nijreessingel, en geld onttrekken aan de reserve.

R R R R R

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Rapportcijfer 6,5 voor het onderhoud van de buurt

€ 5,1 miljoen minder nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

330 ha groen, 41.650 bomen 520 km weg, 88% in goede staat 520 km weg 15.000 lantaarns, 9.800 borden 16,5 ha; 28.000 graven 601 voorzieningen 183 objecten

De daling van het aantal begrafenissen. Het knelpunt voor vervangen kunstwerken oplossen.

baten

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

De veiligheid borgen voor gebruikers van de openbare ruimte. Gladheid bestrijden op hoofdwegen. De mogelijkheid borgen om mensen in de gemeente te begraven.

1-7 5

€ 36.000/hectare € 998/speelvoorziening € 2.800/object

Het knelpunt voor onderhoud wegen oplossen.

5

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? 3

€ 14.000/hectare € 6.300/kilometer € 4.400/kilometer

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

Bij het onderhoud van het groen streven naar een 'laag' in plaats van 'basis' kwaliteitsniveau. Het onderhouden van bomen en het beleid maken hiervoor beperken of beëindigen. 1 De subsidie voor de hertenkampen, ´Green Flags´ en de kinderboerderij beëindigen. 1 Het snippergroen verkopen en hiermee de kosten voor onderhoud ervan beëindigen. 1 Het groenareaal beperken door bijvoorbeeld (delen van) parken te verkopen. 1 De inrichting van groen optimaliseren zodat het onderhoud ervan minder geld kost. 1 Bij het onderhoud van de openbare ruimte streven naar een lagere 'netheid', dus meer onkruid en zwerfafval accepteren. 1-4 Het onderhoud van groen en wegen overdragen aan corporaties, bedrijven, verenigingen en/of bewoners. 1-4 Het onderhoud van groen en wegen uitbesteden (tegen lagere kosten) bij bedrijven of een overheidsorganisatie. 1-8 De bestaande activiteiten administreren onder 'Afval' of 'Riool', zodat de heffingen voor burgers omhoog kunnen. 2 Recreatieve paden en wegen verkopen. 4 Het straatmeubilair verminderen, zoals lantaarns, prullenbakken en bankjes. 5 De begraafplaats kostendekkend maken, zoals door een lager kwaliteitsniveau na te streven of een hogere eigen bijdrage te vragen. 6 Het aantal speeltoestellen verminderen of naar nul brengen en het onderhoud beperken. 1 1

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? Het beheer wordt voor 40 procent uitgevoerd door het sociale werkbedrijf, dat daarop winst maakt. Het beheer van groen en openbare ruimte kan de veiligheid en leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Almelo beïnvloeden. 1-7 Wanneer de gemeente Almelo minder onderhoud uitvoert, kunnen op termijn de kosten weer oplopen. 1-7 De mogelijkheden en bereidheid van burgers en corporaties om taken over te nemen van de gemeente. 1

1,4

Start

1

2

3

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

8

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

10

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

12

13

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

18

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

22

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

12


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

7,2 0,0 0,0

Een gezonde en prettige leefomgeving en een schone bodem en schoon grond- en oppervlaktewater onderhouden

1

2,2

16

2

1,6 1,3

3

0,8

4

miljoenen euro's

Riool onderhouden

0,7

5

0,2

6

0,2

7

0,2

8 7,2

-8

-4

0

9

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

210 meldingen en klachten per jaar

€ 0,6 miljoen minder brutolasten dan vergelijkbare gemeenten

389 km riool, goed onderhouden € 5.700/kilometer

De riolering en gemalen vervangen. Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in de riolering. Het rioolstelsel reinigen en inspecteren. Berekende btw betalen over de uitgaven voor onderhoud van het riool. Beleid maken voor het riool en de uitvoering van werk aan het riool begeleiden. Subsidie verstrekken voor het afkoppelen van regenwater van het riool en het stimuleren van groene daken. Het grondwaterpeil onderzoeken. De gemeentelijke sloten en vijvers uitbaggeren. Rioolheffing ontvangen en incidenteel geld (0,3 miljoen) uit de gemeentereserve halen.

389 km riool, goed onderhouden € 2.800/kilometer De samenwerking met waterschap en regiogemeenten. recent gestart 7.350 m3 baggerwerk per jaar 35.000 aansluitingen

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

€ 27/m3 € 189,60/jaar (tarief)

De mogelijke overheveling van deze taak naar het waterschap.

baten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? 1-4

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

8

4

lasten

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Een rioolsysteem hebben en onderhouden dat bodemverontreiniging tegengaat door opvang en afvoer van hemel-, afval- en grondwater.

1

De vervanging van het riool beperken tot eens per 66 jaar of 70 jaar in plaats van eens per 60 jaar. Zoveel als mogelijk kosten toerekenen aan dit hoofdstuk, zodat die aan bewoners kunnen worden doorberekend. Het rioolonderhoud uitvoeren met andere beheerders, zoals het waterschap en buurgemeenten. De subsidie voor het afkoppelen van regenwater en het stimuleren van groene daken beëindigen. De maximumnormen voor grondwater verhogen.

1-9 3

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken?

6

Wanneer de gemeente Almelo het onderhoud beperkt, kunnen op termijn de kosten oplopen, zoals voor waterzuivering of verzakking. 1-5 Het riool kan de kwaliteit van het water, bodemverontreiniging en het niveau van het grondwater beïnvloeden. 8 De gemeente Almelo heeft afspraken gemaakt met het waterschap over het beheer van het water. 9 Wanneer de gemeente Almelo bespaart op het riool, moet de gemeente de heffing verlagen; dit heeft inkomensgevolgen.

1,4

Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

17

miljoenen euro's

Milieu verbeteren

1 2

0,4

3

0,1

4

0,2 0,1

-1

5 0

lasten

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Beleid maken voor, en adviezen opstellen over ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid en coördinatie. Onderzoeken voor bodem- en grondwaterkwaliteit initiëren, beoordelen, vastleggen en ontsluiten. Grondsanering laten uitvoeren en de vergunningen hiervoor verstrekken. De normen voor geluid en trillingen handhaven en overlast verhelpen. Grote veiligheidsrisico's met industrie en transport in kaart brengen en oplossingen aandragen.

150 bodemonderzoeken € 2.700/onderzoek 5 saneringen van spoedlocaties 35 ingrepen € 5.714/handeling 8 risicobeoordelingen

De verlaging van dit budget door het Rijk vanaf 2014 (RUD). De verlaging van dit budget door het Rijk vanaf 2014 (RUD). De verlaging van dit budget door het Rijk vanaf 2014 (RUD).

baten

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Een milieujaarverslag maken. Verontreinigingen in het milieu voorkomen en bestrijden. Regels handhaven op het gebied van geluid, trilling en overlast.

1

Het maken van beleid voor milieu en duurzaamheid beëindigen. Het aantal onderwerpen beperken dat vergunningsplichtig is.

2,3

2,3,5 4

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

1

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? 1

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Almelo blijft binnen de € 0,3 miljoen uitstootnormen voor fijnstof en meer nettolasten dan stikstofdioxide vergelijkbare gemeenten

De leefomgeving gezond, prettig en veilig houden

1,0

0,3

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

2,0 -0,1 0,0

7

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? 2,3

Wanneer de gemeente Almelo de vergunningsplicht beperkt kunnen de inkomsten uit leges dalen en kan het aantal procedures stijgen.

Start

1

2

3

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

8

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

10

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

12

13

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

18 1,2

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

22

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

13


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

18

miljoenen euro's

Diensten publiekszaken verlenen

3,6 -0,1 0,0

3,2

Informatie, administratie, vergunningen en documenten verzorgen

1

1,2

2

0,3

3

0,1 4

2

2

0

lasten

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Documenten verstrekken, zoals paspoorten, en persoonswijzigingen en vergunningaanvragen verwerken. Balie en telefoon bemensen voor eerste contact en beantwoording of doorverwijzing bij vragen. Verkiezingen organiseren op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau.

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Rapportcijfer 7,5 voor de dienstverlening

0,2 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

57.300 handelingen 165.000 contacten minimaal 1 verkiezing per jaar

1 3

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

De digitalisering en de extra taken door de AWBZ-decentralisatie.

4

baten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? 1

€ 56/handeling € 1,80/contact

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Documenten verstrekken, zoals paspoorten, en persoonswijzigingen en vergunningsaanvragen verwerken. Documenten vanwege inspraak ter inzage leggen, zoals bestemmingsplannen. Verkiezingen organiseren op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau.

De verplichte vergunningaanvraag beëindigen voor vergunningen die nu altijd worden verleend en vervangen door een meldingsplicht. De kosten voor producten verhogen, zoals voor paspoorten en parkeerkaarten. 1,2 De openingsdagen en –tijden voor publiekszaken beperken. 1,2 De publiekszaken zo veel als mogelijk digitaal afhandelen (dus nog meer dan al in het inrichtingsplan staat). 1,2 De wachttijden verlengen. 1 1

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? Enkele diensten van publiekszaken zijn gebonden aan wettelijke termijnen. De kwaliteit van de dienstverlening kan de tevredenheid bij bewoners en ondernemers beïnvloeden. 1,2 De gemeente Almelo zet al in op digitalisering om invulling te geven aan eerder ingeboekte bezuinigingen (tot en met 2015). 1

1,2

Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

19

6,4 -0,2 0,0

Brandgevaar bestrijden en de veiligheid in en om huis bevorderen

1

4,5

2

0,7 miljoenen euro's

Veiligheid bevorderen

-5

0,6

3

0,4

4

0,1

5

0,1

6

-3

-1 0 1

lasten

3

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

De brandweer financieren (samen met dertien andere gemeenten). De burgemeester ondersteunen bij wettelijke taken rond openbare orde en integrale veiligheid. Beleid maken, vergunningen verstrekken en handhaven rondom horeca, uitgaan en evenementen. Toezicht en handhaving in de openbare ruimte inkopen bij Stadstoezicht. Noodopvang van dieren en de destructie van dode dieren financieren. Acute veiligheidsmaatregelen opleggen en uitvoeren tegen individuen, en crisisbeheersing bij rampen.

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

24 procent van de bevolking voelt zich wel eens onveilig

€ 1,5 miljoen minder nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

750 keer uitrukken in Almelo

435 vergunningen/ontheffingen € 690/vergunning € 31.000/toezichthouder 13 toezichthouders 1 noodopvang en ambulance € 640/maatregel 109 maatregelen

De verplichting om de brandweer regionaal te organiseren. Het knelpunt voor zware criminaliteit oplossen. Het knelpunt voor vergunningverlening oplossen. Het aflopen van de financiering van toezichthouders per 2015. Het knelpunt voor veiligheidshuis en rampen oplossen.

baten

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Een basisniveau borgen van openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. De veiligheid bij voetbalwedstrijden borgen. Een noodopvang voor dieren aanbieden.

1-6

1

3

1 1 1

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken?

1 3

1,2

Het aantal en de ernst van delicten neemt toe

5

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

5

€ 1.500/uitruk

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

Over de brandweer, het veiligheidshuis en het Platform Integrale Veiligheidszorg Twente is afstemming met de regio nodig.

4 4 5

Het aantal brandweerkazernes beperken. Het aantal vals alarm-uitrukken door de brandweer beperken. De afname van preventieve diensten bij de regionale brandweer beëindigen, zoals voorlichting. De specialismen van de brandweer verdelen over diverse korpsen en deze onderling inhuren wanneer het nodig is. De hulpverlening slimmer organiseren, door bijvoorbeeld uit te rukken met minder materieel. De veiligheidskosten bij evenementen (uitgezonderd politie) doorberekenen aan de organisator, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden. De controles op drank en horeca door Stadstoezicht beëindigen. De inkoop van toezicht bij Stadstoezicht beperken en het toezicht zelf uitvoeren. De noodopvang van dieren verkorten (de dieren worden dan eerder gedood).

Start

1

2

3

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

8

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

10

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

12

13

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

22

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

14


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

20

9,8 -0,3 -0,1

De leefomgeving gezond en schoon houden

3,9

2

0,2

1,3 miljoenen euro's

0,9 0,7

0,2

0,5

0,3

0,5 0,3 0,3 9,2 10

6

2

2

lasten

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

Het ophalen van restafval inkopen. Het ophalen en verwerken van gft-afval, oud papier, glas, klein chemisch afval en overig afval inkopen. 3 Berekende btw betalen over de uitgaven voor het inzamelen van afval. 4 Kwijtschelding van belastingen toekennen aan inwoners. 5 Het afvalbrengpunt financieren. 6 Het ophalen van grofvuil inkopen. 7 Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in containers en een containermanagementsysteem. 8 Het onderhoud en de reiniging van ondergrondse containers inkopen. 9 Afvalinzamelaar Twente Milieu en afvalverwerker Twence aansturen (Almelo is mede-eigenaar). 10 Afvalstoffenheffing ontvangen en incidenteel geld (0,3 miljoen) uit de gemeentereserve halen. 1

1,4

Afval inzamelen

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Rapportcijfer 7,5 voor de afvalinzameling

€ 0,1 miljoen minder brutolasten dan vergelijkbare gemeenten

24.000 ton afval 4.600 ton afval

€ 162,5/ton € 304/ton

De afname van het afval-aanbod en verbeterde afvalscheiding. De gemeente gaat zelf oud papier inzamelen.

3.000 kwijtscheldingen 5.400 ton afval 200 ton afval 300 containers 300 containers

€ 300/kwijtschelding € 130/ton € 2.500/ton € 1.700/container € 1.000/container

De afname van het afval-aanbod en verbeterde afvalscheiding.

31.342 huishoudens

€ 284,28/jaar (tarief)

De fluctuatie van de wereldwijde marktprijzen voor grondstoffen.

10

6 baten

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? 1-6

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

De inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen borgen.

Het ophalen van afval beperken door bewoners gratis of tegen verlaagd tarief hun afval weg te laten brengen naar het afvalbrengpunt. Het papier, gft en plastic apart ophalen, zodat dit afval geld opbrengt; het ophalen van restafval beperken, zoals in Windmolenbroek. 1,2,9 De deelname aan Twence beëindigen en onderzoek doen naar het openbreken van het langetermijncontract. 1-10 Zoveel als mogelijk kosten toerekenen aan dit hoofdstuk, zodat die aan bewoners kunnen worden doorberekend. 4 De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor lage inkomens beëindigen. 5 Het afvalbrengpunt rendabeler maken door de optimale hoeveelheid gratis te brengen afval te bepalen en verder de bijdrage te verhogen. 1

1,2

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken? 4

De kwijtschelding van belastingen heeft inkomensgevolgen voor bewoners met een laag inkomen.

Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

8,3 -0,8 -1,4

De lokale lasten zo laag mogelijk houden

86,2

21

16,6 3,1

Algemene dekkingsmiddelen

2,3

miljoenen euro's

1,6

2,1 2

2

1,8

1,9 1,6

2,9

0,4 0,2 0,2

-4

-2

0

lasten

2

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

Geld ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van algemene en specifieke gemeentetaken. Belastingen ontvangen, zoals OZB, toeristenbelasting, hondenbelasting en reclamebelasting. 3 Dividend ontvangen van organisaties waarvan de gemeente aandeelhouder is. 4 Rente betalen en ontvangen. 5 Btw ontvangen over afval en riool. 6 Bespaarde rente over het eigen vermogen, bestemd voor investeringen. 7 Geld ontvangen van corporaties voor het aflossen van oude leningen voor sociale huisvesting. 8 Geld onttrekken uit de algemene reserve. 9 Geld reserveren voor werk waarover nog besluiten moeten worden genomen. 10 Erfpachtcanon ontvangen voor gronden uitgegeven in erfpacht. 11 Budget onttrekken uit het btw-compensatiefonds.

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

De lokale lastendruk is €684 per huishouden

De lastendruk in vergelijkbare gemeenten is €683

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

Het Rijk bezuinigt op de bijdrage. De verhoging van de OZB.

1

2

10 organisaties

De voorziene jaarlijkse afname van dit bedrag.

4

baten

Start

1

2

3

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

8

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

10

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

12

13

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

18

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

22

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

15


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

10,0 -0,3 -0,4

Bestuurlijke doelen en zorgvuldige besluiten haalbaar maken

Afdelingsoverstijgend beleid coördineren en het bestuur en de directie strategisch adviseren. Onderzoek doen naar de gemeentelijke organisatie en de stad. 3 De faciliteiten van het stadhuis benutten (college, raadzaal, fractiekamers en burgerzaal). 4 Het college van B en W betalen. 5 Het bestuur en de directie ondersteunen bij financiële en organisatorische onderwerpen. 6 De gemeenteraad betalen. 7 Woordvoeren voor bestuurders en interne en externe communicatie voeren. 8 De ambtelijke organisatie leiden (directieteam). 9 De gemeenteraad ondersteunen met Rekenkamercommisie en griffie. 10 Bestuurlijke samenwerking in Regio Twente, Euregio, Netwerkstad Twente en VNG financieren.

1,6

1,1 miljoenen euro's

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Rapportcijfer 5,6 voor het gemeentebestuur

€ 1,2 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeenten

1,0 1,0 1,0 0,7 0,5 0,4 -1

0

lasten

1

Het opzeggen van het huurcontract van de skybox per 2015. De afname van het aantal raadsleden.

35 raadsleden

De gemeente gaat het aantal managers beperken. 7 samenwerkingsverbanden

€ 57.000/samenwerking

De mogelijk 3-10 procent lagere bijdrage voor de regio.

2

baten

Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Raad en college ambtelijke ondersteuning bieden. Bewoners en ondernemers procedures bieden voor klachten en bezwaren. 1-10 Voldoen aan juridische kwaliteitsverplichtingen voor onder andere verordeningen en regelingen. 2,9 Een Rekenkamercommissie faciliteren en (statistisch) onderzoek en audits doen. 4 Minimaal twee wethouders betalen. 7 Communicatie voeren bij crises en over gemeentemededelingen. 10 Deelnemen aan enkele vormen van regionale samenwerking, bijvoorbeeld voor de brandweer en gezondheidszorg.

De centrale bezwaarcomissies beëindigen en verstrekkers van vergunningen bezwaren laten horen en besluiten laten nemen. Een bezwaar tot een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 500 euro, altijd gegrond verklaren. 1 De inhoudelijke ondersteuning voor andere beleidsvelden of programma's beëindigen. 1-9 Alle ondersteunende taken uitbesteden, met uitzondering van de griffier en de gemeentesecretaris. 1-10 Het aandeel in de kosten van ondersteunende taken (overheadpercentage) beperken tot 30 procent van de totale kosten. 2 De auditing (controle op uitgaven en functioneren van de gemeentelijke organisatie) beperken tot het wettelijk minimum. 4,6 Het aantal wethouders en raadsleden beperken. 7 De interne en externe communicatie beperken. 9 Het aantal medewerkers voor de griffie beperken. 10 De financiële deelname in Netwerkstad Twente beperken of beëindigen. 10 De financiële bijdrage aan de Regio Twente beperken volgens het principe ‘trap op trap af’.

1-10

1

1-10

1

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken?

Bestuur ondersteunen

Het Rijk zet in op grotere gemeenten en meer samenwerking; Almelo fuseert de bedrijfsvoering met andere gemeenten

6 collegeleden

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen?

22

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

€ 23.000/onderzoek

60 onderzoeken

2

1,3

-2

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

1

1,4

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

De regionalisering van taken kan de bestuurlijke drukte (hoeveelheid overleg) beïnvloeden. Bezuinigingen op onderzoek en auditing kunnen de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie beïnvloeden. 5 Bezuinigingen op de organisatie van financiële informatie (p&c cyclus) kan de regionale regierol van de gemeente beïnvloeden. 6 Het verder verminderen van het aantal raadsleden vereist een wetswijziging; naar verwachting zal deze er inderdaad komen. 6,9 Het college vindt dat voorstellen over bezuinigingen op gemeenteraad, griffie en rekenkamer van de raad moeten komen. 10 Over bestuurlijke samenwerking is afstemming met de regio nodig.

1-10 2

Start

1

2

3

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

8

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

10

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

12

13

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

18

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

23

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

16


Wat zijn de baten en lasten? Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

21,4* -4,3 -1,9

6,8

Waaraan besteedt de gemeente Almelo in 2013 haar geld en hoe kan dit anders?

5,7

miljoenen euro's

2,5

-8

1 2

2,5

2,0

3 4

2,0

1,7

5

1,2

6

1,0

1,0

7

0,5

0,5

8

-4

0

lasten

4

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Gemeentepersoneel voorzien van werkplekken, schoonmaak, drukwerk, beveiliging en catering. Gemeentepersoneel voorzien van software, hardware, telefonie en netwerk. Gemeentepersoneel ondersteunen: arbo, loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, salaris en rechtspositie. Financiële administratie en rapportages verzorgen, geld beheren en verzekeringen afsluiten. Gemeentebelastingen heffen en innen en afhandelen van bezwaar en beroep (met zes andere gemeenten). Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) onderhouden en de gemeentekaart Inrichting openbare ruimte beheren. Het gemeentelijk wagenpark verzorgen en onderhouden, met name voor stadsonderhoud. Beleid maken voor de bedrijfsvoering van de gemeente en adviseren van de organisatie en het bestuur.

840 werkplekken 840 computers 782 medewerkers

€ 8.100/werkplek € 6.800/computer € 3.200/medewerker

84 wagens

€ 12.000/wagen

3 5 6

2 4

De fusie van de bedrijfsvoering per 2015 en het nieuwe stadhuis. De fusie van de bedrijfsvoering per 2015. De fusie van de bedrijfsvoering per 2015. De fusie van de bedrijfsvoering per 2015. De stijging van de OZB, die sneller stijgt dan de inflatie. De fusie van de bedrijfsvoering per 2015. Het begeleiden van de fusie van de bedrijfsvoering per 2015.

Wat kan de gemeente Almelo anders doen? De facilitaire en ict-ondersteuning aan medewerkers beperken. De norm voor het aantal werkplekken in het nieuwe stadshuis verlagen en de kosten voor een werkplek verlagen. 1-8 Het aandeel in de kosten van ondersteunende taken (overheadpercentage) beperken tot 30 procent van de totale kosten. 1-8 De gehele bedrijfsvoering uitbesteden aan of onderbrengen in een intergemeentelijke bedrijfsvoeringsorganisatie (IBO). 2 De software huren in plaats van kopen, inclusief applicatiebeheer. 4 De financiële administratie en het financieel beheer uitbesteden. 4 Het aantal medewerkers voor planning & control beperken tot het landelijk gemiddelde. 7 Het wagenpark voor onderhoud aan de stad beperken. 8 De beleids- en interne adviesfunctie beperken. 1,2 1,2

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken?

Bedrijfsvoering verzorgen

De in te vullen bezuiniging op personeel en processen

baten

Gemeentepersoneel ondersteunen met arbo, arbeidsvoorwaarden en salaris uitbetalen. Een begroting en een jaarverantwoording opstellen. Voldoen aan wetgeving voor gemeentebelastingen wat betreft het soort belastingen, de hoogte, kwijtschelding, bezwaar en beroep. Een Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) verzorgen.

23

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

8

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? 4

Wat kost dit gemiddeld per eenheid? Almelo heeft een hoger overheadpercentage (31,2%) dan vergelijkbare gemeenten (30%)

De gemeentelijke organisatie in staat stellen om te werken

6,8

5,7

Wat dwingt hiertoe?

Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

De kosten voor ict kunnen veranderen door aanhoudende technologische ontwikkelingen en het veranderend beheer ervan. De voorgenomen fusie van bedrijfsvoering per 2015 leidt al tot uitbesteding van veel taken.

* De meeste van deze lasten worden doorbelast aan de andere hoofdstukken, in het samenvattend overzicht zijn de lasten voor dit hoofdstuk daarom 2,9 miljoen euro.

Start

1

2

3

4

5

Legenda Lasten 2013 Het begrote bedrag voor 2013 Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

6

7

8

Wettelijke taak Wettelijke minimumeisen (w) Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

9 R

10

Risicoaansprakelijkheid Contract Afspraak Geen verplichting

11

12

13

14

15

 et verschil in totale lasten met vergelijkbare H gemeenten.  Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging Saldo kan verbeteren Saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid

16 1,2

17

18

19

Verwijst naar de activiteit(en) met dit nummer in hetzelfde hoofdstuk Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Saldo kan verslechteren 

20

21

22

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

17


18

Kerntakendiscussie gemeente Almelo digitaal  
Advertisement