Page 1

belangen van huurders / verenigingsleden

Ik wil een ruime keuze van voldoende kwaliteit Ik wil voldoende aanbod van diverse soorten woonruimte. Ik wil dat woningen en de directe omgeving goed beveiligd zijn tegen inbraak en brand. Ik wil dat woningen worden aangepast aan mijn wensen bij ouderdom en invaliditeit. Ik wil inspraak hebben in het ontwerp (grootte, indeling) van nieuwbouw en de inrichting van de wijk.

woningaanbod

Ik wil lage woonlasten

woonlasten

Ik wil een duidelijke en begrijpelijke tariefstelling van de huren. Ik wil dat de prijsontwikkeling van de huren voorspelbaar is, of dat er overleg over mogelijk is. Ik wil geen grote huurverhogingen, ook niet bij noodzakelijke woningaanpassingen of verbetering van de woonomgeving. Ik wil dat De Kombinatie helpt de energierekening laag te houden door goede isolatie. Bij prijswijzigingen door herstructurering wil ik een redelijke huurgewenningsperiode. Ik wil een instaptarief als ik een jonge starter ben.

Ik wil een prettige leefomgeving Ik wil dat De Kombinatie let op de sociale veiligheid bij ontwikkeling en inrichting van openbare ruimtes. Ik wil dat De Kombinatie ook aandacht heeft voor verkeersveiligheid en parkeerproblematiek. Ik wil dat De Kombinatie bij nieuwbouw zorgt voor kinderspeelplaatsen. Ik wil dat in bouwplannen ruime hoeveelheden groen meegepland worden. Ik wil dat de onderhoudsteams van De Kombinatie ook aandacht hebben voor de openbare ruimte. Ik wil dat De Kombinatie meehelpt aan het signaleren en oplossen van overlast en burenruzies. Ik wil dat De Kombinatie een bijdrage levert aan voorzieningen in de wijk. Ik wil dat De Kombinatie het eigen groen onderhoudt en huurders aanspreekt op het onderhoud van hun tuinen.

Ik wil duidelijkheid over mijn rechten als huurder

voordelen

leefomgeving

Ik wil op financieel verantwoorde wijze mijn huis kunnen kopen. Ik wil een een ‘wooncarrière’ die aansluit bij mijn levensloop. Ik wil zo min mogelijk risico lopen mijn woning uit te moeten bij eventuele financiële problemen.

Wat zijn mijn belangen als huurder/verenigingslid bij het werk van De Kombinatie? huurders rechten

Ik wil kwalitatief hoogwaardige service

service

Mijn rechten als huurder moeten gewaarborgd zijn. Bij herstructureringen van de wijk of groot onderhoud wil ik recht op terugkeer.

Ik vind lidmaatschap van De Kombinatie voor mijzelf belangrijk Ik vind het goed om - samen met anderen - invloed uit te oefenen op het beleid van de vereniging. Ik wil medeverantwoordelijkheid dragen voor het beleid. Ik wil laten zien betrokken te zijn met de doelgroep van De Kombinatie. Ik wil persoonlijk bijdragen aan de missie en de identiteit van de vereniging. Ik wil dat De Kombinatie actief leden werft en leden aanspoort actief te zijn.

in opdracht van:

lidmaatschap

Ik wil extra voordelen voor mij als huurder

hulp

Ik wil een betrouwbare verhuurder met aandacht voor individuele woonwensen. Ik wil vriendelijke en deskundige medewerkers. Ik wil goed worden geïnformeerd. Ik wil goede bereikbaarheid van de diensten. Ik wil dat vragen, reparatieverzoeken en klachten snel en goed worden afgehandeld. Ik wil kleinschalige service naast het reguliere onderhoud (zoals lampen verwisselen).

Ik wil worden geholpen bij mijn contact met andere organisaties Ik wil dat De Kombinatie voor mij bemiddelt naar andere maatschappelijke organisaties. Ik wil dat De Kombinatie bemiddelt richting overheden, bijvoorbeeld bij WMO-aanvragen.

gemaakt door:

© 2008


Manieren om belangen van huurders te waarborgen De Kombinatie past de dienstverlening en de manier van werken aan De Kombinatie gaat op nieuwe manieren aandacht besteden aan de kwaliteit van de woningen, bijvoorbeeld door bespreking met klantenpanels. De Kombinatie gaat de kwaliteit van de dienstverlening toetsen aan normen, bijvoorbeeld op basis van norminstituten of verplicht marktonderzoek. De Kombinatie gaat zijn huurders breder ondersteunen, bijvoorbeeld zich meer richten op de klant in plaats van de woning. De Kombinatie verbetert de communicatie met de huurders, bijvoorbeeld door een wijkspreekuur of inloopdagen. De Kombinatie gaat extra aandacht besteden aan de leefomgeving, bijvoorbeeld door het instellen van een buurtmeester.

Ik maak gebruik van mijn stemrecht in de Algemene Leden­vergadering

aanpassen dienstverlening

stemrecht

De Kombinatie is een vereniging waar huurders en anderen lid van kunnen worden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het beslissende hoogste orgaan van de vereniging. De ALV heeft het recht om de begroting en het beleid van de vereniging te bepalen. Verder heeft de ALV het recht van initiatief, stemrecht en enqueterecht. De belangen van de huurders worden zo dus (alleen) op overkoepelend niveau bewaakt, door leden van de vereniging.

projecto­verleg

Welke manieren zijn er voor het waarborgen van mijn belang als huurder?

individueel contract

Ik praat zelf of via afgevaardigden mee in projecto­verleg Per project maken (vertegenwoordigers van) huurders deel uit van het projectteam. De bevoegdheden van het projectteam worden per project bepaald. Het projectteam wordt opgeheven nadat een project is afgerond. Op deze manier worden belangen van huurders dus door ándere huurders (vertegenwoordigers) behartigd en alleen bij duidelijk omschreven projecten.

Ik leg extra afspraken over rechten en plichten vast in een individueel contract In een bijlage bij het huurcontract komen aanvullende afspraken te staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de woning, klachtenprocedures en het recht op doorstroming naar een ander huis van De Kombinatie. Ook wederzijdse verwachtingen over hoe huurder en De Kombinatie zich tegenover elkaar gedragen kunnen hierin opgenomen worden.

Ik praat zelf of via mijn afgevaardigden mee in algemene overlegorganen De Kombinatie kent nog andere overlegorganen, waaronder bewonerscommissies en het huurdersplatform. Een bewonerscommissie wordt door een groep huurders zelf ingesteld. De bewonerscommissie heeft vooral contact met De Kombinatie via het Leefbaarheidsteam. Het huurdersplatform bestaat uit 6 tot 15 personen die eens in de vier jaar worden gekozen door de bewoners. Het huurdersplatform geeft beleidsadviezen, formuleert een visie op bouwen en wonen en praat en denkt mee over plannen. De rechten van het huurdersplatform kunnen worden uitgebreid: meer instemmings-, advies- en informatierechten. De belangen van de huurders worden zo dus behartigd door andere huurders, in verschillende commissies en organen.

in opdracht van:

Andere (maatschappelijke) organisaties bewaken mijn belangen

algemene overlegorganen

maatschappelijke organisaties

Hun betrokkenheid kan op verschillende manieren vorm krijgen in de vereniging. Hun rol kan verschillende vormen aannemen: stemrecht, adviesrecht, informatierecht. Maatschappelijke organisaties zijn bijvoorbeeld: ouderenbonden, zorg- en onderwijsinstellingen, de politie.

gemaakt door:

© 2008


waarborging van belangen van huurders / verenigingsleden VOOrdelen Door klantgerichter te werken krijgt De Kombinatie meer aandacht voor mij als mens, in plaats van als huurder. Ik kan door mijn inbreng in klantenpanels De Kombinatie beter doelgroepgericht laten gaan werken. Ik kan makkelijker communiceren met De Kombinatie wanneer de bereikbaarheid van de medewerkers wordt verbeterd. Als dit zover komt - alle verbetering is wenselijk - dan zijn daarmee al mijn belangen behartigd. Als medewerkers bevoegdheden krijgen kan ik in directe communicatie afspraken maken.

VOOrdelen

aanpassen dienstverlening

projecto­verleg

NAdelen Ik vind dat De Kombinatie niet in staat is om dit te doen. Ik kan De Kombinatie niet ‘afrekenen’ op eventuele tekortkomingen. Ik zie geen mechanisme dat De Kombinatie dwingt tot het verbeteren van de dienstverlening.

Ik word direct betrokken bij projecten die mijn specifieke belangen raken. In projectoverleg kan ik gedetailleerder op de zaken ingaan en het gaat juist om de details. Het projectteam heeft niet langer een kennisvoorsprong op mij. Ik vind het goed voor de gemeenschapszin in de specifieke omgeving. Ik vind het leuk om projecten die mijn interesse hebben te ontwikkelen? Afgevaardigden vertegenwoordigen mijn belangen voor mij, ook als ik daar zelf geen tijd voor heb. Mijn vertegenwoordiger in het huurdersplatform heeft meer invloed dan ik in de Algemene Ledenvergadering. Mijn vertegenwoordiger heeft tijd zich te verdiepen in de materie en zich eventueel te specialiseren. Mijn afgevaardigden zijn betere gesprekspartners voor het bestuur. Deze overleggen vinden vaker plaats dan de bijeenkomsten van de algemene ledenvergadering.

NAdelen Wij hebben als huurders zeer diverse wensen en het is mij niet duidelijk hoe onze afgevaardigden hiermee (kunnen) omgaan. Ik denk niet dat iedereen kan meepraten, omdat huurders mogelijk onvoldoende (vak)kennis hebben. Ik denk dat het kiezen van de juiste afvaardiging, het vaststellen van het mandaat en het organiseren van terugkoppeling met de achterban problemen oproept.

VOOrdelen voordelen

Wanneer ik het voor het zeggen heb, worden mijn problemen sneller opgelost. Omdat ik als lid hindermacht heb, kan ik plannen tegenhouden. Ik krijg nieuwe inzichten door het lidmaatschap en de inbreng van niet-huurders (bijvoorbeeld sympathisanten of woningzoekenden).

NAdelen Ik heb te weinig verstand van zaken en het kost mij teveel tijd me te verdiepen in de materie. Door de lage frequentie van bijeenkomsten van de ledenvergadering heb ik weinig gelegenheid tot bijsturen. Ik ben bang dat de op vergadering aanwezige meerderheid onvoldoende rekening houdt met de minderheid en de afwezigen. Leden die niet huren hebben andere belangen dan ik als huurder. Ik kan andere leden niet aanspreken op de gevolgen van hun stemgedrag. Ik denk niet dat andere leden niet altijd willen inzetten voor algemeen belang als onderhoud en huurprijzen.

stemrecht

Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende manieren om mijn belang als huurder te waarborgen?

individueel contract

VOOrdelen Afgevaardigden vertegenwoordigen mijn belangen voor mij, ook als ik daar zelf geen tijd voor heb. Mijn vertegenwoordiger in het huurdersplatform heeft meer invloed dan ik in de Algemene Ledenvergadering. Mijn vertegenwoordiger heeft tijd zich te verdiepen in de materie en zich eventueel te specialiseren. Mijn afgevaardigden zijn betere gesprekspartners voor het bestuur. Deze overleggen vinden vaker plaats dan de bijeenkomsten van de algemene ledenvergadering. Ik vind het fijn andere huurders te vertegenwoordigen. Ik word direct betrokken bij projecten die mijn specifieke belangen raken. In projectoverleg kan ik gedetailleerder op de zaken ingaan en het gaat juist om de details. Het projectteam heeft niet langer een kennisvoorsprong op mij. Ik vind het goed voor de gemeenschapszin in de specifieke omgeving.

NAdelen Ik vind niet dat afgevaardigden voldoende kundigheid hebben om mijn belangen goed te behartigen. Alleen de afgevaardigden praten mee; ik ben bang dat ik niet goed ingelicht of gehoord wordt. Ik denk dat huurders te weinig kennis hebben om mee te kunnen praten in een Raad van Toezicht Ik denk dat de vereniging door een versnipperde overlegstructuur niet beter gaat werken. Ik ben bang dat in de stichtingsvorm een bestuur wensen van en inspraak door afgevaardigden zal negeren. Wij hebben als huurders zeer diverse wensen en het is mij niet duidelijk hoe onze afgevaardigden hiermee (kunnen) omgaan.

in opdracht van:

Een individueel contract betekent maatwerk waarmee ik mijn eigen wensen kan realiseren. In een contract kan ik aanvullende diensten opnemen. Een individueel contract schept duidelijkheid over mijn wensen en verwachtingen en die van de verhuurder. Ik kan onderhandelen over concrete zaken. Ik wil het contract later kunnen aanpassen aan nieuwe wensen. Bijzondere afspraken staan zwart op wit en zijn niet afhankelijk van mijn persoonlijke contacten met medewerkers. Ik denk dat het moeten nakomen van contracten de manier van werken van De Kombinatie verbetert.

nadelen Wanneer ik net een huis gevonden heb, heb ik wel iets anders aan mijn hoofd. Mijn omstandigheden kunnen wijzigen, waardoor het contract niet meer bij me past. Het lijkt me moeilijk om een volledig en compleet contract op te stellen. In een individueel contract kan ik niet vastleggen wat er in de leefomgeving belangrijk is. De machtsverhouding tussen mij en De Kombinatie is bij het afsluiten van een contract niet in evenwicht. Ik begrijp niet precies wat er in het contract staat. Ik vind het lastig De Kombinatie te houden aan de naleving van het contract. Ik denk dat het de vertegenwoordiging van mijn belangen door afgevaardigden in bijvoorbeeld het huurdersplatform bemoeilijkt. Ik ben bang voor jaloezie en onrust in de buurt door de verschillen die volgen uit het maatwerk van individuele contracten.

VOOrdelen

algemene overlegorganen

Met hun bredere of specifiekere kennis van zaken kunnen zij De Kombinatie beter adviseren dan ik. Met het oog op mijn bijzondere omstandigheden voel ik mij door hen goed vertegenwoordigd. Zij kunnen voor mij hun diensten op elkaar afstemmen en namens mij optreden.

maatschappelijke organisaties

NAdelen Die organisaties zijn niet eens in staat hun eigen belangen te waarborgen, laat staan die van mij. Mijn individuele huurderswensen krijg ik via deze weg niet behartigd. Hoe meer zij onderling overleggen, hoe minder tijd ze hebben voor mijn belangen. Ik ben bang dat organisaties veel gaan praten en weinig doen. Ik denk niet dat maatschappelijke organisaties die niets met woonzaken te maken hebben woonbelangen kunnen behartigen.

gemaakt door:

© 2008


Manieren om belangen van maatschappelijke organisaties te waarborgen

contracten / convenanten sluiten

deelnemen aan projectoverleg Projecten zijn in tijd en omvang beperkt; bijvoorbeeld, de herstructurering van een wijk. Per project worden maatschappelijke organisaties uitgenodigd om deel uit te maken van het projectteam. De bevoegdheden van leden van het projectteam worden per project bepaald.

Onderlinge verwachtingen worden vastgelegd in een contract of convenant. In een contract kunnen, bijvoorbeeld, afspraken over gezamenlijke dienstverlening worden vastgelegd. Voor, bijvoorbeeld, afspraken over buurtbeheer kan een convenant worden gesloten.

Wat voor mogelijkheden hebben wij als maatschappelijke organisaties om onze belangen te waarborgen?

De Raad van Toezicht is een bestuursorgaan. De Raad van Toezicht toetst het handelen van het bestuur aan het belang van de woningbouw­ vereniging. Verder selecteert, benoemt en ontslaat de RvT de leden van het bestuur. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zouden zich kandidaat kunnen stellen als lid.

in opdracht van:

vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht

vertegenwoordiging in een Orgaan van Belanghebbenden

Wij zijn vertegenwoordigd in een Orgaan van Belanghebbenden Het Orgaan van Belanghebbenden (OvB) wordt ingesteld naar analogie van het wetsontwerp Maatschappelijke Onderneming. Het OvB bestaat voor hooguit eenderde deel uit ‘gebruikers’, verder uit vertegenwoordigers van andere belanghebbenden, bijvoorbeeld maatschappelijk organisaties of andere dienstverleners. Het OvB krijgt bevoegdheid om jaarlijks het bestuur op hoofdlijnen te adviseren, om de Raad van Toezicht te adviseren en krijgt enquêterecht.

gemaakt door:

© 2008


Belangen van maatschappelijke organisaties

Waarmee wij rekening mee kunnen houden

Heldere visie en missie

Waarmee wij maatwerk voor cliënten krijgen

woningaanbod

De missie van De Kombinatie moet toegespitst blijven op relevante ontwikkelingen in de maatschappij. De manier van samenwerking met maatschappelijke organisaties moet duidelijk verwoord zijn. De Kombinatie moet, samen met de twee andere corporaties in Zeist en in overleg met de gemeente, een heldere Woonvisie hebben.

Zodat wij sneller kunnen inspringen

probleemgevallen signaleren

De Kombinatie moet op basis van het betalingsgedrag financiële problemen signaleren en doorgeven. Naast signalering moet De Kombinatie ook een bijdrage leveren aan de oplossing van problemen. De Kombinatie komt bij mensen over de vloer en kan probleemgevallen signaleren, denk aan verwaar­ lozing, eenzaamheid en burenruzies.

Zodat wij kunnen samenwerken De Kombinatie moet onze kennis en kunde bij elkaar brengen. De Kombinatie moet onderling overleg makkelijk maken. De Kombinatie moet een voortrekkersrol spelen in sociaal maatschappelijke projecten. De Kombinatie moet een stevige onderhandelingspartner voor de gemeente zijn op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

in opdracht van:

goede leefomgeving

Wat zijn onze belangen als maatschappelijke organisaties bij het werk van De Kombinatie?

vestigingsruimte

De Kombinatie moet ‘levensloopbestendig’ bouwen en, indien nodig, bestaande woningen aanpassen. De Kombinatie moet voorkomen dat sociaal zwakkeren hun huis uit worden gezet. De Kombinatie moet meewerken aan het aanbieden van woon-zorgarrangementen met zorgaanbieders. De Kombinatie moet aandacht hebben voor speciale doelgroepen: ouderen, sociaal zwakkeren, starters. Het aanbod van De Kombinatie moet een bijdrage leveren aan het verminderen van ‘scheefwonen’. De Kombinatie moet ook groepswoningen voor senioren en oudere gehandicapten beschikbaar stellen.

Waarmee wij onze diensten ín de wijk kunnen aanbieden De Kombinatie moet participeren in zorgcentra in buurten. De Kombinatie moet bewonersondersteuning mogelijk maken, bijvoorbeeld via vastgoed voor wijkservicepunten.

goed overleg

Zodat wij geen last hebben van onrust De Kombinatie moet sociale samenhang en welzijn in de wijken stimuleren. De Kombinatie moet bijdragen aan de leefbaarheid van buurten en wijken. De Kombinatie moet variëteit in buurten stimuleren. De Kombinatie moet makelaars tijdig betrekken bij herstructurering van wijken en projectontwikkeling.

gemaakt door:

© 2008


waarborging van belangen van maatschappelijke organisaties

VOOR Wij hoeven ons alleen bezig te houden met datgene waar wij verstand van hebben. Door kennisoverdracht tussen de participerende partijen komen wij tot innovatieve oplossingen. Door verbetering van onderling begrip kunnen wij taken beter afstemmen. Met de juiste mensen kunnen wij sneller resultaten boeken. Wij kunnen een bepaalde groep vertegenwoordigen.

VOOR

deelnemen aan projectoverleg

contracten / convenanten sluiten

TEGEN

TEGEN

Wij vrezen een groeiende vergader- en overlegcultuur. Wij vinden projecten soms te breed en onvoldoende afgebakend. De projectgroep is te kort betrokken om problemen bij de uitvoering aan te pakken. Deelname aan het orgaan zou voor ons tot belangenverstrengeling kunnen leiden. Formele participatie vraagt van ons een investering in tijd en/of geld.

VOOR

Convenanten vinden wij vaak vrijblijvend. Contracten zijn soms niet flexibel genoeg.

Wat zijn voor ons, als maatschappelijke organisaties, de argumenten voor en tegen verschillende opties om onze belangen te waarborgen?

Wij hebben invloed op het sociale aspect van De Kombinatie en het beleid. Wij hoeven ons alleen bezig te houden met datgene waar wij verstand van hebben. Wij kunnen de maatschappelijke betrokkenheid van De Kombinatie waarborgen. Wij kunnen het bestuur naar huis sturen.

TEGEN Wij hebben te weinig invloed op de dagelijkse gang van zaken waar onze belangen liggen. Wij hebben hebben onvoldoende kennis en deskundigheid over vastgoed. Formele participatie vraagt van ons een investering in tijd en/of geld. De Raad van Toezicht is een bestuursorgaan. De Raad van Toezicht toetst het handelen van het bestuur aan het belang van de woningbouw­ vereniging. Verder selecteert, benoemt en ontslaat de RvT de leden van het bestuur. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zouden zich kandidaat kunnen stellen als lid.

in opdracht van:

Met contracten/convenanten maken wij bindende en afdwingbare afspraken. De duidelijkheid van contracten/convenanten over doel, taken en bevoegdheden, proces en resultaat maakt samenwerken makkelijker.

VOOR Wij kunnen als organisatie meer gewicht in de schaal leggen dan een individu. Via het orgaan kunnen wij meer en eerder onze invloed uitoefenen. Door onze bredere inbreng verbetert de kwaliteit van de dienstverlening van De Kombinatie voor ónze cliënten. Wij kunnen het werk van bestuur en/of de Raad van Toezicht beïnvloeden hebben dus macht.

vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht

vertegenwoordiging in een Orgaan van Belanghebbenden

TEGEN Formele participatie vraagt van ons een investering in tijd en/of geld. Wanneer teveel van onze organisaties vertegenwoordigd zijn vertragen wij de besluitvorming. Deelname aan het orgaan zou voor ons tot belangenverstrengeling kunnen leiden.

gemaakt door:

© 2008

Governance Kombinatie  
Governance Kombinatie  

service gemaakt door: © 2008 Ik wil worden geholpen bij mijn contact met andere organisaties Ik vind lidmaatschap van De Kombinatie voor mij...

Advertisement