Page 1

STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Missie

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Missie

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Missie

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Missie

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Missie

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Missie

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Missie

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Missie

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Missie

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Missie

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Missie

Volledige kaart


STRATEGIE ETV.nl 2010 - 2015

Diensten voor leerlingen en cursisten

Roc’s & andere onderwijs­ instellingen

MISSIE

Leer- en oefenprogramma’s voor het beheersen van basisvaardigheden. (Aanvullende) leer- en oefenprogramma’s voor de centraal geëxamineerde vakken taal en rekenen. Materiaal en kennis om beeldmateriaal te produceren, zoals ‘how to’-video’s. Een portal waarin oefenmaterialen, assessment, feedback, toetsen en coaching zijn opgenomen.

Diensten voor docenten en bestuurders Materiaal en kennis over de inzet en ontwikkeling van digitale toepassingen. Bereik van de doelgroepen van ETV.nl voor communicatie, zoals de werving van deelnemers.

ETV.nl stimuleert mensen zich te ontwikkelen met toegankelijk materiaal

Diensten voor doelgroepen van publieke organisaties

Leren wordt belangrijker maar leerders worden minder traditioneel opgeleid

Markten & diensten

Meer keuzevrijheid maakt de invulling van het leven complexer en basisvaardigheden belangrijker. Basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor bijscholing in een steeds dynamischer economie. De eis om continue scholing maakt leren uit ervaring (informeel) belangrijker dan formeel onderwijs. Leerders worden door digitalisering onafhankelijker van docenten voor de vergaring van kennis.

Publieke organisaties

Oefen- en instructieprogramma’s voor het beheersen van basisvaardigheden. Informerende programma’s ter voorlichting. Materiaal en kennis om beeldmateriaal te produceren, zoals ‘how to’-video’s. Een portal waarin oefenmaterialen, assessment, feedback, toetsen en coaching zijn opgenomen.

Diensten voor bestuurders van publieke organisaties Bereik van de doelgroepen van ETV.nl voor communicatie, bijvoorbeeld over gezondheid.

Digitale technologie ontwikkelt zich maar is nog niet volledig inzetbaar in het onderwijs Digitale technologie maakt leermaterialen steeds onafhankelijker van plaats en tijd. Digitale toepassingen worden steeds aantrekkelijker in gebruik en qua vormgeving. Inzet van digitale technologie vereist specifieke vaardigheden van docent en leerder. De toegevoegde waarde van digitale technologie op onderwijs is onvoldoende bekend.

Diensten voor werknemers van (aangesloten) bedrijven

Trends & factoren

Werkgevers en branche­ organisaties

De financiering van ETV.nl wordt complexer

Wat is de strategie van ETV.nl?

ETV.nl stelt basisvaardigheden van leerders voorop ETV.nl stimuleert de beheersing van basisvaardigheden waardoor mensen zelfredzamer worden. ETV.nl maakt informeel leren mogelijk door aan te sluiten bij de belevingswereld. ETV.nl inventariseert de behoefte aan educatie en biedt toepassingen voor verschillende niveaus.

Diensten voor adverteerders Adverteerders

Bereik van de doelgroepen van ETV.nl voor praktische voorlichting en reclame.

Toegankelijkheid ETV.nl is voor gebruikers gratis en wordt betaald door opdrachtgevers. ETV.nl houdt het voor gebruikers laagdrempelig en praktisch toepasbaar. ETV.nl sluit het programma-aanbod aan op lokale, regionale en culturele kenmerken.

ETV.nl werkt met de juiste digitale toepassingen voor leerders

Verspreiding ETV.nl biedt, doelgroepafhankelijk, diensten aan via internet en andere media (een ‘mediamix’). ETV.nl maakt gebruik van open standaarden en is hierdoor op alle platformen te gebruiken.

Visie

ETV.nl verbreedt zijn blik en wordt (financieel) zelfstandiger

Formule

Op deze Informatiekaart staat de strategie van ETV.nl weergegeven. Hierbij is een horizon van drie tot vijf jaar in acht genomen. Bij de totstandkoming van de strategie is allereerst nagedacht over welke trends en factoren er zijn in de omgeving van ETV.nl. Vervolgens is vastgesteld welke visie ETV.nl heeft op deze trends en factoren en vanuit welke missie het hierop inspeelt. In de volgende stap is bepaald welke diensten ETV.nl aanbiedt, om de visie en de missie te realiseren. Daarbij is ook vastgesteld aan wie deze diensten worden aangeboden en welke formule hierbij wordt gehanteerd. Tot slot is bepaald welke eisen dit alles stelt aan de organisatie van Stichting Expertisecentrum ETV.nl. Deze strategie van ETV.nl is tot stand gekomen op basis van drie denksessies met deskundigen en betrokkenen, najaar 2009. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk.

Inhoud ETV.nl ondersteunt leren aan de hand van thema’s uit de leefwereld van leerders zoals werk (‘embedded’). ETV.nl ondersteunt leren over beroepsgerelateerde vaardigheden.

ETV.nl baseert haar financiering op een kostendekkend verdienmodel. ETV.nl verbetert en verbreedt het aanbod voor volwassenen. ETV.nl richt zich naast volwassenen ook op vmbo- en mbo-leerlingen en voortijdig schoolverlaters. ETV.nl sluit aan bij de expertise en initiatieven van anderen en leert hiervan. ETV.nl geeft opdrachtgevers en waar mogelijk gebruikers een stem in het aanbod.

in opdracht van:

Diensten voor bestuurders van (aangesloten) bedrijven Bereik van doelgroepen van ETV.nl, bijvoorbeeld voor de werving van deelnemers.

Subsidiemogelijkheden nemen in aantal toe, maar de (steeds wisselende) criteria worden strenger. Overheden eisen in toenemende mate cofinanciering bij de subsidiëring van projecten. De veranderingen in de financiering dwingen partijen tot samenwerking. De concurrentie voor ETV.nl neemt toe, met name van commerciële marktpartijen.

ETV.nl bepaalt per doelgroep welke media worden ingezet om programma’s aan te bieden. ETV.nl maakt inzichtelijk wat digitale technologie toevoegt aan de ontwikkeling van leerders. ETV.nl biedt gebruikers een platform om zelf beeldmateriaal te maken en te verspreiden.

Oefen- en instructieprogramma’s afgestemd op de werknemer, inclusief een certificaat. Een portal waarin oefenmaterialen, assessment, feedback, toetsen en coaching zijn opgenomen.

Productie ETV.nl werkt vraaggestuurd en betrekt opdrachtgevers en waar mogelijk gebruikers bij de productie. ETV.nl innoveert met de toepassingen van nieuwe media. ETV.nl wordt ondersteund door roc’s, die bijvoorbeeld de certificering of vervolgtrajecten aanbieden.

Structuur ETV.nl zoekt aansluiting bij een dienstverlenende onderwijskoepel. ETV.nl wordt uitgebreid met een raad van advies met vertegenwoordigers van de opdrachtgevers. De lokale vensters zijn de uitvoerders; het expertisecentrum coördineert en jaagt aan.

Organisatie

Financiering Opdrachtgevers binnen en buiten het onderwijs betalen integrale kostprijzen voor de diensten.

gemaakt door:

© 2009

ETV.nl Strategie klikbare pdf 9 november_0  

2010 - 2015 Volledige kaart Missie 2010 - 2015 Volledige kaart Missie 2010 - 2015 Volledige kaart Missie 2010 - 2015 Volledige kaart Missie...

ETV.nl Strategie klikbare pdf 9 november_0  

2010 - 2015 Volledige kaart Missie 2010 - 2015 Volledige kaart Missie 2010 - 2015 Volledige kaart Missie 2010 - 2015 Volledige kaart Missie...

Advertisement