Page 1

Feitenkaarten kerntaken 4 april 2013

Wat zijn de baten en lasten?

1 Economie bevorderen

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

1,1

1 2

miljoenen euro's

0,7

2

0,5

0,3

3

0,4

0,3

4

0,2

5

0,2

6

1

0

lasten

1

3,1 - 0,2 - 0,2

1,9

2,7

miljoenen euro's

0,6

0,2

3

0,4

0,2

4 5

0,1

6

0,2 -2

1 2

0,2

-3

-1

€ 6.600/evenement € 4.807/marktdag

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

De mogelijkheid om de markt te verzelfstandigen.

4 parken, 350 km paden 4.200 bedrijven

Economische activiteiten in Almelo en omgeving bevorderen

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

0,8

Bereikbaarheid bevorderen

106 evenementen 104 marktdagen per jaar

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

De bezuiniging is ingeboekt, maar de regio heeft bezwaar. De mogelijkheid om regionaal efficiënter samen te werken.

€ 48/bedrijf

2

Wat zijn de baten en lasten?

2

+

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

baten

Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

Waaraan besteedt de Gemeente Almelo haar geld?

Beleid maken voor Almelo en de regio, zoals voor de haven, bedrijventerreinen, toerisme en detailhandel. Subsidie verstrekken voor stadspromotie, VVV en evenementen. Subsidie verstrekken voor de markt en een marktmeester betalen. Rentelasten betalen en -baten ontvangen, over geldleningen en de verhuur van bedrijfspanden (IGM). Subsidie verstrekken voor recreatieparken en recreatieve fietspaden. Bedrijven voor Almelo aantrekken en relaties onderhouden via accountmanagers.

Wat dwingt hiertoe?

0

lasten

Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

1

2

Op parkeren (laten) toezien, garages beheren, vergunningen en ontheffingen verstrekken en reclameruimte verkopen. Verkeers- en straatinformatie en verkeersinstallaties, zoals borden en verkeerslichten, aanleggen en onderhouden. Beleid maken voor verkeer en (openbaar) vervoer, verkeersvoorzieningen ontwerpen en verkeersadvies geven. Kapitaal- en exploitatielasten betalen voor gedane investeringen in parkeergarages en verhuuropbrengst. De jachthaven exploiteren en bruggen bedienen. Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in infrastructuur, zoals Almelo Verdiept.

Wat dwingt hiertoe?

+ + + (w)

Rapportcijfer 6,8 voor het ondernemingsklimaat

€ 0,2 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

1.700 betaalde plekken 80 verkeersinstallaties

1 jachthaven, 3 bruggen

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

€ 1.235/parkeerplek

€ 50.000/object

De daling van de (reclame)baten door de crisis. De nieuwe rijksaanpak voor verkeerswegwijzers.

3

baten

4,1 - 0,3 - 0,1

De bereikbaarheid en veiligheid voor alle vervoer en de leefbaarheid in Almelo verbeteren

Rapportcijfer 6,5 voor de parkeermogelijkheden

€ 0,6 miljoen minder brutolasten dan vergelijkbare gemeentes

Legenda Lasten 2013

Wettelijke taak

Het verschil in totale lasten met

Het begrote bedrag voor 2013

Wettelijke minimumeisen

vergelijkbare gemeenten.

Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

(w)

Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

R Risicoaansprakelijkheid

Verandert niet bij ongewijzigd beleid Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging

Contract

Saldo kan verbeteren

Afspraak

Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Geen verplichting

Saldo kan verslechteren

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

in opdracht van:

gemaakt door:

2013


Feitenkaarten kerntaken 4 april 2013

Wat zijn de baten en lasten? 28,6

3

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld? 17,7

3

3,8

Grond en vastgoed beheren

2,0

4

12,7

5

1,2

6

0,9

7

miljoenen euro's

2,0

0,9

8

0,4

9 10

13,1 1,5

11

1,3

12

2,3

-10

13

2,3 1,7

14

0,6

15

0,5

0,5

16

0,5

0,3

17

1,7

Waaraan besteedt de Gemeente Almelo haar geld?

1 2

6,5

-6

-2

2

lasten

6

Onderhanden werk hoger (baten) of lager (lasten) waarderen. Rentelasten voor geld dat is geïnvesteerd in met name grondaankoop. Wegen, bruggen, tunnels, viaducten, groen, nutsvoorzieningen en riolering aanleggen. Grond aankopen en grond verkopen voor woningen en bedrijfsruimte. Projecten voorbereiden en zorgen voor (toezicht op) de uitvoering. Slopen, milieuonderzoek doen, opruimen en werk aan de grond uitvoeren, zoals egaliseren. Bovenwijkse voorzieningen financieren via interne afdrachten, zoals rondwegen en het centrum. Speeltoestellen, tijdelijke verkeersmaatregelen, verhuiskosten en diverse andere uitgaven financieren. Grond die nodig is voor projecten maar nu nog niet gebruikt wordt beheren. Grond verkopen aan en een bijdrage ontvangen van de gemeente voor het nieuwe stadhuis. Bijdragen ontvangen van projectontwikkelaars voor de exploitatie. Bijdragen ontvangen van het Rijk voor de gebieden Dollegoor, Rijnbeek en Bleskolk. Vastgoed en grond die tijdelijk in bezit is voor uit- of afgestelde projecten verhuren. Gemeentelijke accomodaties voor maatschappelijke functies als sport en onderwijs beheren en verhuren. Kosten betalen voor panden die de gemeente bezit maar niet nodig heeft. De grondbank exploiteren: tijdelijke opslag van grond. Onroerend goed en grond taxeren, inkopen en exploitatieovereenkomsten afsluiten.

51,9 - 1,0 0,0

1 2

miljoenen euro's

0,6

3

0,3 0,1

4

0,1

5 0

lasten

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

Deze activiteiten worden uitgevoerd volgens de Voorjaarsnota 2012 ('Marsroute 3') voor: • 3.390 woningen • 61 ha bedrijventerrein • 18.500m2 kantoren • 17.500m2 nieuw stadhuis

De vraag naar grond voor de bouw van woningen en bedrijfsruimte kan tegenvallen.

95 objecten, 165 ha grond

Beheer IISPA blijkt duurder en huurinkomsten vallen tegen.

€ 3,1 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

In de behoefte aan bouwgrond en aan ruimte voor maatschappelijke functies voorzien

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

0,7

-1

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

10

Wat zijn de baten en lasten?

Woonklimaat bevorderen

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

baten

Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

4

Wat dwingt hiertoe?

Beleid maken voor de ruimtelijke ordening, met stedenbouwkundige visies en beeldkwaliteitsplannen. Bestemmingsplannen maken, planschades en nadeelcompensatie behandelen en gebiedsontwikkelaars adviseren. Met provincie, regio en corporaties beleid en afspraken maken over wonen en woonruimte voor kwetsbare groepen. Beleid maken en advies geven voor het onderhoud van monumenten, archeologie en cultuurhistorie. Vergunningen verstrekken voor verhuur van koopwoningen (Leegstandswet), en asielzoekers huisvesten.

Wat dwingt hiertoe?

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

+ 193 objecten 98 asielzoekers gehuisvest

€ 518/object

1 baten

Lasten 2013 1,8 Bezuinigd 0,0 Te bezuinigen 0,0

Het woon- en vestigingsklimaat in Almelo verbeteren

Het aandeel sociale huurwoningen in Almelo is 32 procent

€ 2,3 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

Legenda Lasten 2013

Wettelijke taak

Het verschil in totale lasten met

Het begrote bedrag voor 2013

Wettelijke minimumeisen

vergelijkbare gemeenten.

Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

(w)

Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

R Risicoaansprakelijkheid

Verandert niet bij ongewijzigd beleid Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging

Contract

Saldo kan verbeteren

Afspraak

Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Geen verplichting

Saldo kan verslechteren

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

in opdracht van:

gemaakt door:

2013


Feitenkaarten kerntaken 4 april 2013

Wat zijn de baten en lasten?

5 Sport stimuleren

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

2,2

1

miljoenen euro's

1,2

2

1,1

3

0,9

4

0,9

3

6

2

0,2

7

0,1

8

1

0

lasten

1

2

6,9 - 0,5 - 0,7

1 2

1,0 0,9

3

0,1

4

0,5 miljoenen euro's

5

0,5

6

0,3 0,2

7

0,1

8

0,1 2

1

IISPA IISPA en 15 sportzalen 76.000 bezoeken per jaar

€2,2 mln/ IISPA € 75.000/zaal € 14,50/bezoek

16 complexen 11 sport- en buurtwerkers

€ 56.250/complex € 27.000/werker

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

4 topsportevenementen

9 0

lasten

Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

1

€ 2,6 miljoen 15 procent van de Almeloërs sport meer nettolasten dan minimaal 12 keer per jaar vergelijkbare gemeentes

Deelnemen aan de maatschappij en gezond leven stimuleren en de stad aantrekkelijk maken

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

2,0

Cultuur stimuleren

+

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

3

Wat zijn de baten en lasten?

6

+

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

baten

Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

Waaraan besteedt de Gemeente Almelo haar geld?

5

0,2

0,3

Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in topsporthal IISPA. Sporthallen en gymzalen laten onderhouden. Subsidie verstrekken voor de exploitatie van het zwembad. Personeel inzetten voor Sportbedrijf Almelo. Buitensportcomplexen onderhouden. Subsidie verstrekken voor sport- en buurtwerkers die sportactiviteiten stimuleren op scholen. Beleid maken voor sport. Subsidie verstrekken voor het binnenhalen van topsportevenementen en ontwikkeling van toptalenten.

Wat dwingt hiertoe?

Subsidie verstrekken aan de bibliotheek (één hoofdvestiging, twee filialen). Subsidie verstrekken aan de muziekschool, jongerencentrum voor talentontwikkeling Naxt en Kreatief Centrum. Theater Hof '88 exploiteren (uitbaten en personeel en huur betalen). Subsidie verstrekken voor het culturele aanbod en het onderhoud van het Theaterhotel. Beleid maken voor cultuur. Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in cultuuraccomodaties, met name Hof '88 en Naxt. Subsidie verstrekken aan amateurverenigingen, cursussen voor jeugdigen en cultuureducatie op scholen (Kepa). Subsidie verstrekken voor tentoonstellingen in het stadsmuseum en de lokale omroep. Kunstuitleen, aankoop en onderhoud van gemeentelijke kunst en kunst in de openbare ruimte financieren.

Wat dwingt hiertoe?

+ +

+

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

18.411 leden 2.400 deelnemers 62 voorstellingen 100 professionele voorstellingen

De ingeboekte en nog uit te werken bezuinigingen voor 2013-2016

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

€ 109/lid € 417/deelnemer € 1.500/voorstelling € 5.000/voorstelling

18.000 kinderen, 160 volwassenen € 15/persoon 3.200 bezoekers 4 kunstprojecten, 2155 objecten

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

De bezuiniging waardoor de twee filialen in 2015 sluiten.

Een mogelijk samengaan van Hof '88 en de bibliotheek. Het subsidiecontract loopt tot 2016.

2

baten

5,7 - 0,3 - 0,2

Deelnemen aan de maatschappij en cultuur beleven stimuleren en de stad aantrekkelijk maken

9 procent van de Almeloërs neemt wekelijks deel aan cultuur

€ 5,0 miljoen minder nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

Rijk en provincie verstrekken minder subsidie aan gemeentelijke instellingen en evenementen

Legenda Lasten 2013

Wettelijke taak

Het verschil in totale lasten met

Het begrote bedrag voor 2013

Wettelijke minimumeisen

vergelijkbare gemeenten.

Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

(w)

Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

R Risicoaansprakelijkheid

Verandert niet bij ongewijzigd beleid Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging

Contract

Saldo kan verbeteren

Afspraak

Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Geen verplichting

Saldo kan verslechteren

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

in opdracht van:

gemaakt door:

2013


Feitenkaarten kerntaken 4 april 2013

Wat zijn de baten en lasten?

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

35,4

-6

1,1

3

0,8

4

-4

0,7

5

0,6

6

0,5

7

0,3

8

0,3

9

-2

0

lasten

Waaraan besteedt de Gemeente Almelo haar geld?

2

4

In inkomen en een financieel vangnet voorzien voor inwoners met een laag inkomen of schulden

Wat zijn de baten en lasten?

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

miljoenen euro's

2,9

2,2

1

1,6

1,5

2 3

1,0

4

1,6 2

0

-2 lasten

Wat zijn de baten en lasten?

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

miljoenen euro's

17,4

15,5 0,8

1,2

0,4

0,4

-4 0 4

lasten

€ 15.440/uitkering € 2.500/uitkering € 764/huishouden € 373/product € 12.000/zorgklant € 500/huishouden € 218/voucher € 17.000/interventie € 4.000/vergoeding

Van alle huishoudens is 19,5 procent een minimahuishouden

€ 3,8 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Het oplossen van het tekort met tijdelijk extra rijksgeld (Mau). De verruiming van de criteria voor toekenning door het Rijk. De verlaging van het budget hiervoor door het Rijk in 2014. De aanscherping van de criteria voor toekenning door het Rijk.

1.800 trajecten 3.100 trajecten 200 werkgevers

€ 1.900/traject € 710/traject € 7.500/werkgever

Door de crisis stijgt het gebruik van voorzieningen en de Participatiewet gaat gepaard met een bezuining

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

Het Rijk verplicht iedereen te re-integreren en verlaagt budget. Het Rijk verplicht iedereen te re-integreren en verlaagt budget. Het Rijk blijft sinds 2009 het budget verlagen.

baten

Werken bij reguliere werkgevers voor een salaris bevorderen

-12

Wat dwingt hiertoe?

Coaching, begeleiding en bemiddeling inkopen en uitvoeren voor bijstandsgerechtigden. Workshops, participatietrajecten en re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden uitvoeren en inkopen. Subsidies verstrekken aan werkgevers om de lage productiviteit van bijstandsgerechtigden te compenseren. Geld aan de reserve onttrekken.

Lasten 2013 7,1 Bezuinigd 0,0 Te bezuinigen 0,0

-20

2.325 uitkeringen 2.325 uitkeringen 1.440 huishoudens 2.143 producten 600 huishoudens 1.200 huishoudens 2.300 vergoedingen 18 interventies op uitkeringen 58 vergoedingen

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

4

9 Sociale werkvoorziening verzorgen

+

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

6

Lasten 2013 45,5 Bezuinigd -1,4 Te bezuinigen 0,0

-4

Werkgelegenheid bevorderen

Bijstand en andere uitkeringen verstrekken aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen. Uitkeringen verzorgen en administreren en eventueel geld terugvorderen. Bijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen en specifieke uitgaven. Schuldregelingen opstellen, budgetten beheren en krediet verstrekken voor mensen met schulden. Bijstandsgerechtigden zorg verlenen die nodig is voor het vinden van werk. Langdurigheidstoeslagen verstrekken aan mensen die langer dan drie jaar bijstand ontvangen. Vergoedingen verstrekken voor culturele en sportactiviteiten aan huishoudens met lage inkomens. Fraude met uitkeringen en Wmo tegengaan, en leerplichtovertredingen tegengaan door de sociale recherche. Kinderopvang vergoeden voor kinderen met een sociaal-medische indicatie in gezinnen met een laag inkomen.

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

baten

3,4

8

1 2

miljoenen euro's

7 Uitkeringen verstrekken en minimabeleid uitvoeren

33,4

5,8

Wat dwingt hiertoe?

1 2 3

12

Dienstverbanden inkopen bij SOWECO voor mensen met een indicatie sociale werkvoorziening (sw). Subsidie verstrekken aan werkgevers voor mensen met indicatie sociale werkvoorziening en hun begeleiding. Werkplekken financieren voor Almeloërs die beschut werken bij een ander sw-bedrijf dan SOWECO.

Wat dwingt hiertoe?

Jaarlijkse uitstroom uit de bijstand van 40 procent

€ 4,3 miljoen minder brutolasten dan vergelijkbare gemeentes

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

605 arbeidsjaren 45 arbeidsjaren 15,5 arbeidsjaren

€ 29.000/arbeidsjaar € 18.000/arbeidsjaar € 26.000/arbeidsjaar

De kans op werk neemt af door de economische crisis en de perifere ligging

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

De verlaging van het budget per plek door het Rijk. De invoering van de plicht arbeidsgehandicapten aan te stellen.

20

baten

Lasten 2013 18,6 Bezuinigd 0,0 Te bezuinigen - 1,5

Inwoners met een arbeidshandicap in staat stellen om te werken

In totaal 665,5 sw-geïndiceerden

€ 1,7 miljoen minder nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

De hervorming van de sociale werkvoorziening brengt de baten en lasten op termijn in evenwicht

Legenda Lasten 2013

Wettelijke taak

Het verschil in totale lasten met

Het begrote bedrag voor 2013

Wettelijke minimumeisen

vergelijkbare gemeenten.

Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

(w)

Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

R Risicoaansprakelijkheid

Verandert niet bij ongewijzigd beleid Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging

Contract

Saldo kan verbeteren

Afspraak

Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Geen verplichting

Saldo kan verslechteren

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

in opdracht van:

gemaakt door:

2013


Feitenkaarten kerntaken 4 april 2013

Wat zijn de baten en lasten?

10

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

5,3

Onderwijs faciliteren

1 3,0

2

3,0

miljoenen euro's

2,6

3

1,5

4

1,0

5

0,7

0,4

0,4

0,3

6 7

0,4 6

4

2

8 0

lasten

2

10,0 miljoenen euro's

1,2

Maatschappelijke ondersteuning verzorgen

14,9 - 0,7 0,0

De ontwikkeling van jongeren en volwassenen bevorderen

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

1,3

1

0,2

2

0,1

4

3

1,0 1,0

10

0,9

5

0,1

6

5 lasten

56 gebouwen 2.093 kinderen met achterstand 56 gebouwen 423 afgegeven beschikkingen 56 gebouwen 87 % schoolverlaters herplaatst 152 cursussen

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

€ 95.000/gebouw € 1.400/kind € 46.400/gebouw € 3.500/beschikking € 18.000/gebouw

De rechtstreekse uitkering van onderhoudsgeld aan scholen.

€ 2.600/cursus

De mogelijke verschuiving van deze verantwoordelijkheid naar roc's.

6

Wat zijn de baten en lasten?

11

+

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

baten

Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

Waaraan besteedt de Gemeente Almelo haar geld?

4

Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in schoolgebouwen. Onderwijsachterstanden beperken via financiering van brede buurtscholen en peuterprogramma's. Onderhoud, nieuwbouw en exploitatie financieren van gebouwen voor primair en voortgezet onderwijs. Beleid maken voor individueel en groepsleerlingenvervoer, aanvragen toetsen en vervoer inkopen. Beleid maken voor onderwijs en een integraal huisvestingsplan opstellen met schoolbesturen. De leerplicht controleren en voortijdige schooluitval voorkomen, inclusief een Regionaal meld- en coördinatiepunt. Taal- en rekencursussen inkopen voor laaggeletterden en inburgeraars. Geld beschikbaar stellen aan scholen om de huur van sporthallen te betalen.

Wat dwingt hiertoe?

0

5

Huishoudelijke hulp financieren voor mensen met een indicatie. Vervoerspassen verstrekken aan mensen met een beperking en een indicatie voor gebruik van openbaar vervoer. Rolstoelen en andere vervoersmiddelen financieren voor mensen met een indicatie. Aanpassingen in en aan woningen financieren voor mensen met een indicatie. Beleid maken voor de Wmo, aanvragen beoordelen, bezwaar en beroep behandelen en diensten inkopen. Subsidie verstrekken voor inspraak en participatie van Wmo- en bijstandgerechtigden.

Wat dwingt hiertoe?

Rapportcijfer 7,7 voor het primair onderwijs

€ 0,5 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

3.000 gebruikers 6.060 afnemers 2.400 afnemers 553 aanpassingen

€ 3.300/gebruiker € 198/afnemer € 417/afnemer € 1.808/aanpassing

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

De verlaging van het Rijksbudget en langer thuis wonen. De verlaging van het Rijksbudget per afnemer en minder afnemers. Het hergebruik van vervoersmiddelen en langer thuis wonen. Het beleid van het Rijk om langer thuis wonen te stimuleren. Een nieuw loket om aanvragen sneller te behandelen.

10

baten

Lasten 2013 14,2 Bezuinigd 0,0 Te bezuinigen -0,1

Deelnemen aan de maatschappij en zelfredzaamheid stimuleren

In 15 procent van de huishoudens € 1,5 miljoen wordt gebruik gemaakt van meer nettolasten dan Wmo-voorzieningen vergelijkbare gemeentes

De vraag naar zorg stijgt door de vergrijzing en de decentralisatie van de AWBZ gaat gepaard met een bezuiniging

Legenda Lasten 2013

Wettelijke taak

Het verschil in totale lasten met

Het begrote bedrag voor 2013

Wettelijke minimumeisen

vergelijkbare gemeenten.

Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

(w)

Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

R Risicoaansprakelijkheid

Verandert niet bij ongewijzigd beleid Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging

Contract

Saldo kan verbeteren

Afspraak

Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Geen verplichting

Saldo kan verslechteren

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

in opdracht van:

gemaakt door:

2013


Feitenkaarten kerntaken 4 april 2013

Wat zijn de baten en lasten?

12

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

2,0

1

Volksgezondheid bevorderen

miljoenen euro's

1,3

2

1,1

3

1,0

4

1,0

5 6

0,4 0,4

7

0,3

8 9

0,2 0,1 2

1

0

lasten

Waaraan besteedt de Gemeente Almelo haar geld?

1

Openbare gezondheidszorg, zoals vaccinaties, en jeugdgezondheidszorg (jgz) financieren via Regio Twente. Subsidie verstrekken voor hulp aan multiprobleemhuishoudens en ander maatschappelijk werk. Subsidie verstrekken voor sociale verslavingszorg, zoals dagopvang en een alcoholgebruikersruimte. Baliewerkzaamheden verrichten, onder meer om hulpmiddelen te verstrekken. Subsidie verstrekken en regie voeren voor opvangplekken en begeleiding van dak- en thuislozen. Subsidie verstrekken voor het toeleiden van daklozen en verslaafden naar zorg ('bemoeizorg'). Vastgelopen hulpverlening aan complexe gevallen coördineren. Beleid maken voor het bevorderen van de volksgezondheid, afspraken maken met instellingen en hierop toezien. Subsidie verstrekken aan maatschappelijke opvangorganisaties voor de huur van gemeentegebouwen. Subsidie verstrekken voor gezondheidsactiviteiten voor kinderen, en om depressie, roken en alcoholgebruik te beperken.

3,4

7,8 - 0,6 - 0,1

0,5

1 2 3

0,8

4

miljoenen euro's

1,1

0,6

5

0,5

6

0,5

7

0,4

0,3

8 9

0,4 0,3 -2 lasten

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

17.460 jgz-cliënten € 115/cliënt 550 multiprobleem huishoudens € 780/huishouden 440 cliënten € 2.500/cliënt 85 opvangplekken € 5.000/plek 185 cliënten toegeleid naar zorg € 2.200/cliënt 50 complexe gevallen € 8.000/geval

Maatschappelijke organisaties overwegen een fusie. De ontwikkeling van een hostel voor verslaafden.

0

2

De levensverwachting in goede € 1,1 miljoen gezondheid bedraagt 62,5 jaar meer nettolasten dan (in Twente) vergelijkbare gemeentes

De gezondheid en zelfredzaamheid van kinderen en kwetsbare inwoners bevorderen

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

1,2

-4

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

2

Wat zijn de baten en lasten?

Welzijn bevorderen

+

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

baten

Lasten 2013 Bezuinigd Te bezuinigen

13

Wat dwingt hiertoe?

Kapitaal- en overige lasten betalen voor (gedane investeringen in) multifunctionele wijkaccommodaties. Subsidie, wijkbudgetten en personeelsinzet voor inwonersavonden, wijkcentra en ontmoetingsactiviteiten. Subsidie verstrekken voor jongerenwerk en activiteiten organiseren tegen jeugdoverlast en -criminaliteit. Subsidie verstrekken aan peuterspeelzalen en de kwaliteit van kinderopvang controleren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin financieren voor het beantwoorden van opvoed- en opgroeivragen. Beleid maken voor welzijn. Subsidie verstrekken voor individueel ondersteunen van en activiteiten organiseren voor ouderen. Subsidie verstrekken voor integratie en tegen discriminatie en voor opvang van vluchtelingen. Zorg coördineren via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Subsidie verstrekken voor het stimuleren van vrijwilligerswerk en ondersteunen bij mantelzorg.

Wat dwingt hiertoe?

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

15 accommodaties

+

+ + +

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

€ 230.000/plek

40.000 contactmomenten € 27,50/moment 629 kinderen op peuterspeelzaal € 1.272/kind 900 vragen € 410/vraag 36.000 bezoeken aan ouderen € 14 euro/bezoek 350 vluchtelingengezinnen 250 multiprobleemhuishoudens € 1.600/huishouden 1.900 vrijwilligers/mantelzorgers € 156/vrijwilliger

Sommige organisaties gaan huur betalen. De bezuinigingen op sommige wijkcentra en op personeel.

Het Rijk zet in op thuis wonen en hervormt de Wmo.

4

baten

Lasten 2013 9,3 Bezuinigd -0,9 Te bezuinigen -0,4

Deelnemen aan de maatschappij en klimmen op de sociale ladder bevorderen

10 procent van de Almelose bevolking leeft in een isolement

€ 1,7 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

De decentraliseert van AWBZ- en jeugdzorgtaken gaat gepaard met een bezuiniging

Legenda Lasten 2013

Wettelijke taak

Het verschil in totale lasten met

Het begrote bedrag voor 2013

Wettelijke minimumeisen

vergelijkbare gemeenten.

Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

(w)

Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

R Risicoaansprakelijkheid

Verandert niet bij ongewijzigd beleid Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging

Contract

Saldo kan verbeteren

Afspraak

Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Geen verplichting

Saldo kan verslechteren

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

in opdracht van:

gemaakt door:

2013


Feitenkaarten kerntaken 4 april 2013

14

Wat zijn de baten en lasten?

Omgevingsvergunningen afgeven

2,1

miljoenen euro's

2,1

1

0,9

2

0,2

3

0,1 -3 -2

4

0,1 0

-1 lasten

Waaraan besteedt de Gemeente Almelo haar geld?

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

1

2

Wat zijn de baten en lasten?

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld? 1

3,3

2

miljoenen euro's

Openbare ruimte en groen onderhouden

0,2

3 4

1,2

5

0,3

6

0,6

7

0,5 0,5 -5

-3

8

0,5

-1 0 1

lasten

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

De verplichte regionale samenwerking vanaf 2013 (RUD). De verplichte regionale samenwerking vanaf 2013 (RUD).

baten

De leefomgeving veilig, leefbaar en aantrekkelijk houden

0,6

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

3

4,7

15

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

370 aanvragen, 259 meldingen € 3.300/behandeling 1.739 controles, 164 procedures € 518/controle 1 jaarverslag en 1 -programma 165 adviezen € 606/advies

Omgevingsvergunningen verstrekken voor bouw en milieu, meldingen van activiteiten beoordelen en leges innen. De fysieke leefomgeving controleren op veiligheid en leefbaarheid, volgens de rijksnormen. De kwaliteit van vergunningsverlening, toezicht en handhaving borgen. De normen voor de welstandstoets opstellen en verzoeken voorleggen aan de externe welstandscommissie.

Lasten 2013 3,3 Bezuinigd 0,0 Te bezuinigen 0,0

2,3

Wat dwingt hiertoe?

3

Bomen, struiken en het gras beheren in parken en plantsoenen. Gemeentelijke wegen technisch beheren. Wegen schoon houden en gladheid bestrijden. De inrichting van de openbare ruimte beheren, zoals paaltjes, bankjes, prullenbakken en lantaarns. De gemeentelijke begraafplaats beheren en exploiteren. Gemeentelijke speelvoorzieningen beheren en veilig houden. Bruggen, tunnels en viaducten (kunstwerken) beheren. Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen, zoals de Nijreessingel, en geld onttrekken aan de reserve.

Wat dwingt hiertoe?

R R R R R

Rapportcijfer 7,2 voor de vergunningsprocedure aan de balie

€ 0,5 miljoen minder nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

330 ha groen, 41.650 bomen 520 km weg, 88% in goede staat 520 km weg 15.000 lantaarns, 9.800 borden 16,5 ha; 28.000 graven 601 voorzieningen 183 objecten

€ 14.000/hectare € 6.300/kilometer € 4.400/kilometer € 36.000/hectare € 998/speelvoorziening € 2.800/object

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

Het knelpunt voor onderhoud wegen oplossen.

De daling van het aantal begrafenissen. Het knelpunt voor vervangen kunstwerken oplossen.

5

baten

Lasten 2013 13,6 Bezuinigd -0,9 Te bezuinigen -0,1

De leefomgeving veilig en leefbaar houden

Rapportcijfer 6,5 voor het onderhoud van de buurt

€ 5,1 miljoen minder nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

Legenda Lasten 2013

Wettelijke taak

Het verschil in totale lasten met

Het begrote bedrag voor 2013

Wettelijke minimumeisen

vergelijkbare gemeenten.

Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

(w)

Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

R Risicoaansprakelijkheid

Verandert niet bij ongewijzigd beleid Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging

Contract

Saldo kan verbeteren

Afspraak

Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Geen verplichting

Saldo kan verslechteren

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

in opdracht van:

gemaakt door:

2013


Feitenkaarten kerntaken 4 april 2013

16

Wat zijn de baten en lasten?

Riool onderhouden

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld? 1

2,2

2

miljoenen euro's

1,6 1,1

3

1,1

4

0,7

5

0,2

6

0,2

7

0,2

8 7,3

Waaraan besteedt de Gemeente Almelo haar geld?

8

4

0

4

lasten

Wat zijn de baten en lasten?

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld? 1 2

0,4 0,3

3

0,1

4

0,2 0,1

5

0 lasten

389 km riool, goed onderhouden € 2.800/kilometer

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

De samenwerking met waterschap en regiogemeenten.

recent gestart 7.350 m3 baggerwerk per jaar 35.000 aansluitingen

€ 27/m3 € 189,60/jaar (tarief)

De mogelijke overheveling van deze taak naar het waterschap.

baten

Een gezonde en prettige leefomgeving en een schone bodem en grond- en oppervlaktewater onderhouden

-1

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

389 km riool, goed onderhouden € 5.700/kilometer

De riolering en gemalen vervangen. Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in de riolering. Berekende BTW betalen over de uitgaven voor onderhoud van het riool. Het rioolstelsel reinigen en inspecteren. Beleid maken voor het riool en de uitvoering van werk aan het riool begeleiden. Subsidie verstrekken voor het afkoppelen van regenwater van het riool en het stimuleren van groene daken. Het grondwaterpeil onderzoeken. De gemeentelijke sloten en vijvers uitbaggeren. Rioolheffing ontvangen en incidenteel geld (0,3 miljoen) uit de gemeentereserve halen.

Lasten 2013 7,3 Bezuinigd 0,0 Te bezuinigen 0,0

miljoenen euro's

Het milieu verbeteren

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

8

1,0

17

9

Wat dwingt hiertoe?

Beleid maken voor, en adviezen opstellen over ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid. Onderzoeken voor bodem- en grondwaterkwaliteit initiëren, beoordelen, vastleggen en ontsluiten. Grondsanering laten uitvoeren en de vergunningen hiervoor verstrekken. De normen voor geluid en trillingen handhaven en overlast verhelpen. Grote veiligheidsrisico's met industrie en transport in kaart brengen en oplossingen aandragen.

Wat dwingt hiertoe?

210 meldingen en klachten per jaar

€ 0,6 miljoen minder brutolasten dan vergelijkbare gemeentes

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

150 bodemonderzoeken € 2.700/onderzoek 5 saneringen van spoedlocaties 35 ingrepen € 5.714/handeling 8 risicobeoordelingen

De verlaging van dit budget door het Rijk vanaf 2014 (RUD). De verlaging van dit budget door het Rijk vanaf 2014 (RUD).

De verlaging van dit budget door het Rijk vanaf 2014 (RUD).

1 baten

Lasten 2013 2,0 Bezuinigd -0,1 Te bezuinigen 0,0

De leefomgeving gezond, prettig en veilig houden

€ 0,3 miljoen Almelo blijft binnen de uitstootnormen voor fijnstof en meer nettolasten dan vergelijkbare gemeentes stikstofdioxide

Legenda Lasten 2013

Wettelijke taak

Het verschil in totale lasten met

Het begrote bedrag voor 2013

Wettelijke minimumeisen

vergelijkbare gemeenten.

Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

(w)

Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

R Risicoaansprakelijkheid

Verandert niet bij ongewijzigd beleid Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging

Contract

Saldo kan verbeteren

Afspraak

Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Geen verplichting

Saldo kan verslechteren

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

in opdracht van:

gemaakt door:

2013


Feitenkaarten kerntaken 4 april 2013

18

miljoenen euro's

Diensten publiekszaken verlenen

Wat zijn de baten en lasten? 3,2

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld? 1

1,2

2

0,3 0,1 4

2

3 2

0

lasten

Documenten, zoals paspoorten, verstrekken en persoonswijzigingen en vergunningsaanvragen verwerken. Balie en telefoon bemensen voor eerste contact en beantwoording of doorverwijzing bij vragen. Verkiezingen organiseren op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau.

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld? 1 2

0,7 miljoenen euro's

-5

0,6

3

0,4

4

0,2

5

0,1

6

-3 lasten

€ 56/handeling € 2,20/contact

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

De digitalisering en de extra taken door de AWBZ-decentralisatie.

-1 0 1

3

Rapportcijfer dat inwoners 0,2 miljoen geven voor dienstverlening van meer nettolasten dan de gemeente 7,5 vergelijkbare gemeentes

Informatie, administratie, vergunningen en documenten verzorgen

4,5

Veiligheid bevorderen

57.300 handelingen 135.000 contacten minimaal 1 verkiezing per jaar

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

4

Wat zijn de baten en lasten?

19

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

baten

Lasten 2013 3,6 Bezuinigd -0,1 Te bezuinigen 0,0

Waaraan besteedt de Gemeente Almelo haar geld?

Wat dwingt hiertoe?

De brandweer financieren (samen met dertien andere gemeenten). De burgemeester ondersteunen bij wettelijke taken rond openbare orde en integrale veiligheid. Beleid maken, vergunningen verstrekken en handhaven rondom horeca, uitgaan en evenementen. Toezicht en handhaving in de openbare ruimte inkopen bij Stadstoezicht. Noodopvang van dieren en de destructie van dode dieren financieren. Acute veiligheidsmaatregelen opleggen en uitvoeren tegen individuen, en crisisbeheersing bij rampen.

Wat dwingt hiertoe?

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

750 keer uitrukken in Almelo

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

€ 1.500/uitruk

435 vergunningen/ontheffingen € 690/vergunning 13 toezichthouders € 31.000/toezichthouder 1 noodopvang en ambulance 109 maatregelen € 640/maatregel

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

De verplichting om de brandweer regionaal te organiseren. Het knelpunt voor zware criminaliteit oplossen. Het knelpunt voor vergunningverlening oplossen. Het aflopen van de financiering van toezichthouders per 2015. Het knelpunt voor Veiligheidshuis en rampen oplossen.

5

baten

Lasten 2013 6,4 Bezuinigd -0,2 Te bezuinigen 0,0

Brandgevaar bestrijden en de veiligheid in en om huis bevorderen

24 procent van de bevolking voelt zich wel eens onveilig

€ 1,5 miljoen minder nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

Het aantal en de ernst van delicten neemt toe

Legenda Lasten 2013

Wettelijke taak

Het verschil in totale lasten met

Het begrote bedrag voor 2013

Wettelijke minimumeisen

vergelijkbare gemeenten.

Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

(w)

Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

R Risicoaansprakelijkheid

Verandert niet bij ongewijzigd beleid Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging

Contract

Saldo kan verbeteren

Afspraak

Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Geen verplichting

Saldo kan verslechteren

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

in opdracht van:

gemaakt door:

2013


Feitenkaarten kerntaken 4 april 2013

Wat zijn de baten en lasten?

20

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld?

3,9

1 1,4

Afval inzamelen

2

0,2

3 4

miljoenen euro's

1,3 0,9 0,7

0,2

5

0,5

0,3

6

0,5

7

0,3

8 9

0,3 9,2 10

6

2

2

lasten

Waaraan besteedt de Gemeente Almelo haar geld?

Wat zijn de baten en lasten?

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld? 1

1,4

2 3

miljoenen euro's

1,3 1,1

4

1,0

5

1,0

6 7

1,0

8

0,7

9

0,5 0,4 -1 lasten

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

24.000 ton afval 4.600 ton afval

€ 162,5/ton € 304/ton

3.000 kwijtscheldingen 5.400 ton afval 200 ton afval 300 containers 300 containers

€ 300/kwijtschelding € 130/ton € 2.500/ton € 1.700/container € 1.000/container

31.342 huishoudens

€284,28/jaar (tarief)

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

De afname van het afvalaanbod en verbeterde afvalscheiding. De gemeente gaat zelf oud papier inzamelen.

De afname van het afvalaanbod en verbeterde afvalscheiding.

De fluctuatie van de wereldwijde marktprijzen voor grondstoffen.

10

6

De leefomgeving gezond en schoon houden

-2

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

baten

1,6

Het bestuur ondersteunen

Het ophalen van restafval inkopen. Het ophalen van gft-afval, oud papier, glas, klein chemisch afval en overig afval inkopen. Berekende BTW betalen over de uitgaven voor het inzamelen van afval. Kwijtschelding van belastingen toekennen aan inwoners. Het afvalbrengpunt financieren. Het ophalen van grofvuil inkopen. Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in containers en een containermanagementsysteem. Het onderhoud en de reiniging van ondergrondse containers inkopen. Afvalinzamelaar Twente Milieu en afvalverwerker Twence aansturen (Almelo is mede-eigenaar). Afvalstoffenheffing ontvangen en incidenteel geld (0,3 miljoen) uit de gemeentereserve halen.

Lasten 2013 9,8 Bezuinigd -0,3 Te bezuinigen -0,1

21

Wat dwingt hiertoe?

0

1

Afdelingsoverstijgend beleid coördineren en het bestuur en de directie strategisch adviseren. Onderzoek doen naar de gemeentelijke organisatie en de stad. De faciliteiten van het stadhuis benutten (college, raadzaal, fractiekamers en burgerzaal). Het college van B en W betalen. Het bestuur en de directie ondersteunen bij financiële en organisatorische onderwerpen. De gemeenteraad betalen. Woordvoeren voor bestuurders en interne en externe communicatie voeren. De ambtelijke organisatie leiden (directieteam). De gemeenteraad ondersteunen met Rekenkamercommisie en griffie. Bestuurlijke samenwerking in Regio Twente, Euregio, Netwerkstad Twente en VNG financieren.

Wat dwingt hiertoe?

Rapportcijfer 7,5 voor de afvalinzameling

€ 0,1 miljoen minder brutolasten dan vergelijkbare gemeentes

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

6 collegeleden Het opzeggen van het huurcontract van de skybox per 2015. De afname van het aantal raadsleden.

35 raadsleden

Het afscheid en opleiding vanwege de verkiezingen in 2014. 60 onderzoeken 7 samenwerkingsverbanden

€ 23.000/onderzoek € 57.000/samenwerking

De mogelijk 3-10% lagere bijdrage voor de regio.

2

baten

Lasten 2013 10,0 Bezuinigd -0,3 Te bezuinigen -0,4

Bestuurlijke doelen en zorgvuldige besluiten haalbaar maken

Een rapportcijfer van 5,6 dat inwoners geven voor het gemeentebestuur

€ 1,2 miljoen meer nettolasten dan vergelijkbare gemeentes

Het Rijk zet in op schaalvergroting van gemeentes en stimuleert samenwerking

Legenda Lasten 2013

Wettelijke taak

Het verschil in totale lasten met

Het begrote bedrag voor 2013

Wettelijke minimumeisen

vergelijkbare gemeenten.

Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

(w)

Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

R Risicoaansprakelijkheid

Verandert niet bij ongewijzigd beleid Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging

Contract

Saldo kan verbeteren

Afspraak

Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Geen verplichting

Saldo kan verslechteren

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

in opdracht van:

gemaakt door:

2013


Feitenkaarten kerntaken 4 april 2013

Wat zijn de baten en lasten?

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld? 86,2

22

16,6

3

3,1 2,3

1,6 miljoenen euro's

Algemene dekkingsmiddelen

1 2

4

2,1

5

2

2

6

1,8

1,9

7 8

1,6 2,9

9

0,4 0,2

11

0,2 -4

-2

0

2

lasten

Waaraan besteedt de Gemeente Almelo haar geld?

Lasten 2013 8,3 Bezuinigd -0,8 Te bezuinigen -1,4

De lokale lasten zo laag mogelijk houden

Wat zijn de baten en lasten?

Wat doet de gemeente Almelo voor dit geld? 1

1,4

2

miljoenen euro's

2,5

3 4

2,0

-8

1,7

5

1,2

6

1,0

7

0,5

8

-4 lasten

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

Het Rijk bezuinigt op de bijdrage. De verhoging van de OZB. 10 organisaties

+

De voorziene jaarlijkse afname van dit bedrag.

baten

5,7

Bedrijfsvoering verzorgen

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

4

6,8

23

Geld ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van algemene en specifieke gemeentetaken. Belastingen ontvangen, zoals OZB, toeristenbelasting, hondenbelasting en reclamebelasting. Dividend ontvangen van organisaties waarvan de gemeente aandeelhouder is. Rente betalen en ontvangen. BTW ontvangen over afval en riool. Bespaarde rente over het eigen vermogen, bestemd voor investeringen. Geld ontvangen van corporaties voor het aflossen van oude leningen voor sociale huisvesting. Geld onttrekken uit de algemene reserve. Geld reserveren voor werk waarover nog besluiten moeten worden genomen. Erfpachtcanon ontvangen voor gronden uitgegeven in erfpacht. Budget onttrekken uit het BTW-compensatiefonds.

Wat dwingt hiertoe?

0

4

Gemeentepersoneel voorzien van werkplekken, schoonmaak, drukwerk, beveiliging en catering. Gemeentepersoneel voorzien van software, hardware, telefonie en netwerk. Gemeentepersoneel ondersteunen: arbo, loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, salaris en rechtspositie. Financiële administratie en rapportages verzorgen, geld beheren en verzekeringen afsluiten. Gemeentebelastingen heffen en innen en afhandelen van bezwaar en beroep (met zes andere gemeenten). Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) onderhouden en de gemeentekaart inrichting openbare ruimte beheren. Het gemeentelijk wagenpark verzorgen en onderhouden, met name voor stadsonderhoud. Beleid maken voor de bedrijfsvoering van de gemeente en adviseren van de organisatie en het bestuur.

Wat dwingt hiertoe?

De lokale lastendruk is €684 per huishouden

De lastendruk in vergelijkbare gemeentes is €683

Wat bereikt de gemeente Almelo met dit geld?

Wat kost dit gemiddeld per eenheid?

840 werkplekken 840 computers 782 medewerkers

€ 8100/werkplek € 6800/computer € 3200/medewerker

84 wagens

€ 12.000/wagen

Wat bepaalt de komende jaren de ontwikkeling van de netto lasten?

De fusie van de bedrijfsvoering per 2015 en het nieuwe stadhuis. De fusie van de bedrijfsvoering per 2015. De fusie van de bedrijfsvoering per 2015. De fusie van de bedrijfsvoering per 2015. De stijging van de OZB, die sneller stijgt dan de inflatie. De fusie van de bedrijfsvoering per 2015. Het begeleiden van de fusie van de bedrijfsvoering per 2015.

8

baten

Lasten 2013 21,3 Bezuinigd -4,3 Te bezuinigen -1,9

De gemeentelijke organisatie in staat stellen om te werken

Almelo heeft een hoger overheadpercentage (31,2 %) dan vergelijkbare gemeentes (30 %)

De in te vullen bezuiniging op personeel en processen

Legenda Lasten 2013

Wettelijke taak

Het verschil in totale lasten met

Het begrote bedrag voor 2013

Wettelijke minimumeisen

vergelijkbare gemeenten.

Bezuinigd Het bezuinigde bedrag in 2010-2013 Te bezuinigen Ingeboekte bezuinigingen voor 2014-2016 Alle bedragen in miljoenen euro's

(w)

Gedeeltelijk wettelijke taak Langlopende subsidierelatie

R Risicoaansprakelijkheid

Verandert niet bij ongewijzigd beleid Saldo verbetert door ingeboekte bezuiniging

Contract

Saldo kan verbeteren

Afspraak

Saldo verslechtert door aanpak knelpunt

Geen verplichting

Saldo kan verslechteren

Alle financiële gegevens zijn op basis van de primitieve begroting 2013, met uitzondering van hoofdstuk 3 (Perspectiefnota 2012) en de vergelijkingscijfers met andere gemeenten (begroting 2012).

in opdracht van:

gemaakt door:

2013

Eerste deel kerntakendiscussie gemeente Almelo 4 april 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you