Page 1

Dossier vrije prijsvorming mondzorg

Interview ANT-directeur Menno Tusschenbroek

Informatiekaart vrije prijsvorming mondzorg

2 4

PatiĂŤnten krijgen toegang tot uitgebreide informatie over mondzorg Interview Paul Boom (ministerie van VWS)

6 Tandartsen worden verplicht patiĂŤnten uitgebreid te informeren Interview Peter Boot en Edwin Brugman (VvAA)

8


Auteur: Liza Leijenhorst

Dossier vrije prijsvorming mondzorg

‘Wij willen de gevolgen concreet en inzichtelijk maken’ Bent u al klaar voor de vrije prijsvorming? Kunt u op tijd voldoen aan alle randvoorwaarden die dat met zich meebrengt? In dit nummer en de komende nummers van Dentz informeren wij u over de diverse thema’s die met de vrije prijsvorming samenhangen. Hiervoor gebruiken we de speciaal ontwikkelde Informatiekaart vrije prijsvorming mondzorg. Maar de ANT doet meer. ‘We zijn er klaar voor om onze leden op alle fronten bij te staan’, vertelt ANT-directeur Menno Tusschenbroek.

De ANT is blij met het besluit van de minister om de prijs-

De ANT heeft samen met de VvAA de Informatiekaart

tweede kaart. Deze tweede kaart gaat veel specifieker in op de

dan heb ik het niet alleen over een simpel rekenmodel waar

vorming in de mondzorg aan de tandartsen zelf over te

vrije prijsvorming mondzorg ontwikkeld (zie pagina 4).

vraag wat de tandarts in de praktijk daadwerkelijk kan en soms

alleen een tarief uitrolt, maar ook om een model dat een

laten. Maar komt de invoering niet wat snel?

Wat is dat precies?

moet gaan doen. De tandarts kan ‘m straks als een soort checklist

meer strategisch advies geeft. Dat kan de tandarts zelf ge-

‘Wij zijn ons er natuurlijk van bewust dat we in een groeipro-

‘De Informatiekaart is een schematische weergave van de

gebruiken door alle punten na te lopen en af te vinken.’

bruiken, maar er kan ook een adviseur langskomen om te

ces zitten. De invoering van de vrije prijsvorming is een proces

gevolgen van de vrije prijsvorming. We hebben er in feite

dat zich voorlopig nog wel zal blijven ontwikkelen. Als wij in

hapklare brokken van gemaakt. Iedereen heeft een mening

Kwam u tijdens het samenstellen van de Informatiekaart

hebben we binnen de kortst mogelijke keren problemen met

de praktijk onvoorziene problemen tegenkomen, dan gaan

over de consequenties van de vrije prijsvorming en legt het

nog opmerkelijke punten tegen?

de NMa. Maar we brengen onze leden graag in contact met

we daar een oplossing voor zoeken. De ondersteuning voor

op zijn eigen manier uit. Op die manier blijft het vaag wat er

‘Nee, er zitten geen echte verrassingen in. Maar we werden wel

adviseurs van externe partijen, zoals de VvAA, waarmee we

de tandarts komt er hoe dan ook. Dus nee, het is niet te snel.

nu echt mee bedoeld wordt. Bovendien kost het enorm veel

met onze neus op de feiten gedrukt dat het voor de gemid-

deze dienstverlening samen hebben ontwikkeld.’

We zijn er absoluut klaar voor.’

tijd om alle stukken die erover zijn verschenen te lezen. Daar

delde tandarts toch wel om een ingrijpende verandering gaat.

heeft de gemiddelde tandarts geen tijd voor. Wij wilden de

We moesten voor de kaart zaken heel concreet formuleren en

De ANT heeft altijd gepleit voor vrije prijsvorming. Dus uw

gevolgen concreet en inzichtelijk maken.’

daardoor konden we de gevolgen van de vrije prijsvorming ook

werk zit erop?

heel scherp krijgen. Een prima methode, want daardoor kunnen

‘Het is wat ons betreft een stap in de goede richting. Er zijn

wij ook weer beter inspelen op de behoefte van de tandartsen.’

nu meer kansen om te ondernemen en tandheelkunde te

Hoe bereidt de ANT zich voor? ‘Wij zijn heel druk bezig met de voorlichting aan tandartsen.

helpen. Uiteraard kunnen we dat als ANT niet zelf doen, dan

Tijdens de regiobijeenkomsten, beter bekend als Mond tot

Hoe moet de Informatiekaart gebruikt worden?

Mond, besteden we uiteraard veel aandacht aan het the-

‘Wij gaan de Informatiekaart gebruiken als basis voor de

ma. Daarnaast zijn we nog continu in gesprek met de Neder-

communicatie over de vrije prijsvorming, zodat iedereen de-

Welke oplossingen voor de tandartsen heeft de ANT zoal?

meer vrijheid. Zo zijn er natuurlijk nog steeds prestatiebeschrij-

landse Zorgautoriteit en het ministerie van VWS om hen op

zelfde informatie krijgt en weet waar hij aan toe is.

‘Het ligt er heel erg aan wat de tandarts zelf wil. De een wil

vingen en zou de minister graag een sterkere rol voor zorg-

het rechte pad te houden.

‘Op de Informatiekaart staan verschillende clusters, zoals in-

het volledig zelf doen, de ander wil alleen telefonische hulp

verzekeraars zien. Dat zijn punten waar we heel kritisch naar

‘Je ziet toch dat beleidsmakers niet altijd een duidelijk

formatievoorziening, bedrijfsvoering, strategie en relatie met

of volgt een workshop en weer een ander heeft graag dat

gaan en blijven kijken. Nogmaals, we willen geen vrije prijs-

beeld hebben van de dagelijkse praktijk van de tand-

de patiënt. De vrije prijsvorming heeft gevolgen voor al die

er een adviseur langskomt. Waar mogelijk bieden we het al-

vorming ten koste van alles.’

artsen. Je kunt in een ivoren toren vele prachtige dingen

clusters. We zullen, bijvoorbeeld in Dentz, al die clusters stuk

lemaal. Wij hebben niet voor niets altijd gezegd dat we de

verzinnen, maar het moet voor het veld wel werkbaar

voor stuk toelichten.’

tandarts desnoods bij de hand gaan nemen als hij dat wil.’

alles. Dat moeten we constant duidelijk blijven maken.

Wat kunnen tandartsen met de Informatiekaart?

En welke steun kunnen ANT-leden krijgen bij het bepalen

Kortom, we blijven praten en waar mogelijk bijsturen en

‘Deze kaart is vooral bedoeld om zaken inzichtelijk te maken:

van de tarieven?

dat zal gedurende het experiment zo blijven.’

Waar hebben we het eigenlijk over? We zijn nu bezig met een

‘We gaan onze leden daar natuurlijk ook bij faciliteren. En

bedrijven zoals je dat zelf wilt. Maar we blijven strijden voor

blijven. Wij willen geen vrije prijsvorming ten koste van

2

Lees op pagina 68 meer over de diensten van ANT aan haar leden.

3


Informatiekaart vrije prijsvorming mondzorg

Tandartsen worden verplicht patiënten uitgebreid te informeren

Informatie

Patiënten krijgen toegang tot uitgebreide informatie over mondzorg Patiënten krijgen informatie van tandartsen over het aanbod in hun praktijk, de tarieven en wie wat mag doen. Informatie wordt mondeling gegeven, aangeboden in de wachtkamer en eventueel op de praktijkwebsite. Patiënten kunnen informatie over mondzorg vinden op door de branche ontwikkelde websites. Patiënten krijgen toegang tot onderling vergelijkbare informatie over de (meetbare) kwaliteit van tandartsen. Patiënten kunnen zich verdiepen in een lijst van werkzaamheden die tandartsen in rekening mogen brengen.

De relatie tussen patiënten en tandartsen verandert

Informatie Relatie

Relatie

Patiënten kunnen onderhandelen over de inhoud, uitvoering en prijs van behandeltrajecten. Patiënten zijn mondiger en beter geïnformeerd dan nu en kunnen daardoor een zelfstandiger positie innemen. Patiënten zullen vaker worden behandeld als klant.

Strategie

Wat zijn voor patiënten en tandartsen de gevolgen van vrije prijsvorming in de mondzorg?

Vrije prijsvorming stimuleert patiënten keuzes te maken die passen bij hun behoeften en budget Patiënten zijn beter in staat keuzes te maken doordat ze zich goed kunnen informeren over mondzorg. Het aanbod aan mondzorg wordt gevarieerder, er valt bijvoorbeeld meer te kiezen in prijs of innovatie.

Keuzevrijheid

Concurrentie

Vrije prijsvorming stimuleert tandartsen tot het maken van strategische keuzes Vrije prijsvorming stimuleert tandartsen na te denken over het leveren van zorg die past bij hun visie. Tandartsen kunnen sterker bepalen welke patiëntenpopulatie(s) zij (willen) bedienen met welke zorg. Tandartsen kunnen bepalen hoe zij hun zorg aanbieden, bijvoorbeeld met veel persoonlijke aandacht. Tandartsen krijgen meer ruimte voor innovatie en kunnen patiënten alle mogelijke mondzorg aanbieden.

Tandartsen kunnen in een markt met vrije tarieven duidelijk maken wat hen onderscheidt van anderen. Nieuwe (buitenlandse) toetreders zullen de investeringskansen op de markt van mondzorg benutten. Ketens van praktijken zullen investeringskansen benutten op de markt van mondzorg.

Patiënten

Financiën

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat mogelijk scherper toezien op kartelvorming. Binnen praktijken waar meerdere zelfstandigen werken, kan concurrentie ontstaan. Tandartsen, mondhygiënisten en andere aanbieders kunnen afspraken maken over gezamenlijk aanbod. Concurrerende tandartsen zullen afspraken maken over vergoedingen voor avond- en weekenddiensten.

Tandartsen

Bedrijfsvoering

Vrije prijsvorming stimuleert tandartsen na te denken over de honorering van hun prestaties Tandartsen kunnen hun kostprijs bepalen en hun tarieven zelf vaststellen. Tandartsen gaan werken met ruimere prestatiebeschrijvingen in plaats van een gedetailleerde tarievenlijst. Tandartsen kunnen inspelen op nieuwe contractvormen van verzekeraars.

Patiënten kunnen een offerte krijgen en ontvangen na afloop een begrijpelijke gespecificeerde factuur. Patiënten zijn meer of minder geld kwijt aan mondzorg dan nu, afhankelijk van de keuzes die zij maken. De mondzorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar blijft onderdeel van het basispakket.

Financiën

in opdracht van:

Tandartsen krijgen vaker te maken met goed geïnformeerde, mondige en kritische patiënten. Tandartsen kunnen de relatie met hun patiënt benutten om zich te onderscheiden van andere aanbieders. Tandartsen kunnen met patiënten afspraken maken over te leveren maatwerk. Tandartsen kunnen met patiënten financiële afspraken maken, bijvoorbeeld een abonnementsstructuur.

Vrije prijsvorming stimuleert tandartsen na te denken over samenwerking en concurrentie

Patiënten kunnen kennis over mondzorg gebruiken bij de keuze voor een verzekering voor tandheelkunde. Zorgverzekeraars zullen op termijn een gevarieerder aanbod bieden aan verzekeringen voor tandheelkunde.

Op 1 januari 2012 wordt vrije prijsvorming geïntroduceerd in de mondzorg. De maximumtarieven worden losgelaten en tandartsen mogen hun tarieven zelf vaststellen. Deze kaart laat zien wat de gevolgen zijn van vrije prijsvorming in de mondzorg voor patiënten en tandartsen. Waar op deze kaart ‘tandartsen’ staat, worden alle aanbieders van mondzorg bedoeld: tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici. Deze Informatiekaart is tot stand gekomen op basis van twee denksessies met medewerkers van ANT en VvAA. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk.

De relatie tussen tandartsen en patiënten verandert

Vrije prijsvorming stimuleert tandartsen zich meer te onderscheiden

Vrije prijsvorming stimuleert patiënten bewuster te kiezen voor een verzekering

Vrije prijsvorming vergroot de invloed van patiënten op wat zij kwijt zijn aan mondzorg

Tandartsen moeten zorgen voor communicatiemiddelen als een website of informatie in de wachtkamer. Tandartsen moeten patiënten informeren over behandelmogelijkheden, werkwijze en kosten. Tandartsen moeten patiënten informeren over wie wat kan en mag doen binnen de praktijk. Tandartsen moeten een offerte maken voorafgaand aan behandelingen duurder dan 150 euro. Tandartsen moeten patiënten een duidelijke gespecificeerde factuur geven na afloop van een behandeling.

Vrije prijsvorming stimuleert tandartsen na te denken over de financiering van hun praktijk Tandartsen lopen door concurrentie meer financieel risico, waardoor banken minder makkelijk financieren. Tandartsen kunnen zich beter onderscheiden, wat het voor banken aantrekkelijk maakt om te financieren. Tandartsen lopen een ondernemersrisico, en moeten nadenken over een meerwerkclausule.

gemaakt door:

© 2011


Auteur: Liza Leijenhorst

Informatie

Patiënten krijgen toegang tot uitgebreide informatie over mondzorg

‘Aan de vulling zit ook nog een patiënt vast’ Een van de eisen die de minister stelt aan de vrije prijsvorming, is dat er transparantie komt in de mondzorg. De patiënt moet straks een weloverwogen keuze kunnen maken voor behandelaar en behandeling. Goede informatie is daarbij onontbeerlijk.

gens richtlijnen wordt gewerkt. Richtlijnen bieden een basis

dan andere tandartsen, dan kan dat bijvoorbeeld op overbe-

voor goede zorg. Het aantoonbaar werken volgens richtlij-

handeling duiden’, legt Boom uit. Hij verwacht dat de indicato-

nen lijkt me een goede kwaliteitsindicator. Maar dan moeten

ren in de zomer van 2012 beschikbaar zijn.

die richtlijnen er natuurlijk wel eerst zijn.’

Voor de waardering van de kwaliteitsindicatoren moeten

Daarnaast vindt Boom dat er een mentaliteitsverandering no-

de tandartsen zelf cijfers aanleveren. ‘Een hele taak’ geeft

dig is om meer vanuit de patiënt te denken: ‘Aan een vulling zit

Dat veel tandartsen de vrije prijsvorming als positieve ontwik-

vóór een bezoek aan de tandarts kunnen vergelijken.’

hij toe. ‘Daarom wordt in het Zichtbare Zorg-traject van de

ook nog een patiënt vast. Tandartsen zijn vaak erg technisch

keling zien, doet niets af aan een belangrijk doel van het los-

De minister wil dat er een lijst komt, een soort menukaart, met

Inspectie voor de Gezondheidszorg gewerkt aan een softw-

georiënteerd, maar ze kunnen zich veel breder profileren als

laten van de tarieven: meer keuzemogelijkheden voor de

daarop de kosten, gaat Boom verder. ‘Die moet elke tand-

areapplicatie waarbij die prestatie-indicatoren automatisch

zorgverlener en als ondernemer. Tandartsen zouden verder

consument. ‘Onze hoop en verwachting is dat de patiënt be-

arts in de praktijk aanbieden, bijvoorbeeld in een folder, of

uit de computer worden aangeleverd.’

moeten kijken dan enkel het gebit en zouden ook moeten let-

ter wordt van de vrije prijsvorming’, vertelt Paul Boom, senior

de informatie moet op de website staan. Nu zijn er alleen

beleidsmedewerker Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS.

maximumtarieven en meer dan vierhonderd verrichtingen,

Reviews

het onvoorstelbaar dat er nog steeds tandartsen zijn die een

‘Daarvoor heeft de consument wel meer informatie nodig dan

en daardoor raakt de patiënt het spoor bijster.’

Patiënten zullen tandartsen voortaan ook veel meer gaan be-

nieuwe patiënt in behandeling nemen, zonder een anamnese

oordelen, verwacht Boom. De Nederlandse Patiënten Con-

af te nemen’.

tot nu toe het geval is.’

ten op iemands psychische en algemene gezondheid. Zo is

Volgens Boom is de toegang tot de informatie er wel, maar stelt

Prestatiebeschrijvingen

sumenten Federatie (NPCF) heeft al een korte vragenlijst ge-

de informatie zelf nog niet veel voor. ‘Er moet straks daadwer-

Voor de patiënt zijn de huidige prestatiebeschrijvingen nage-

maakt waarmee patiënten hun tandarts kunnen beoordelen,

kelijk goede informatie te vinden zijn voor patiënten. En daar

noeg niet te begrijpen. Vandaar dat de Nederlandse Zorg-

zonder dat de naam van de tandarts gevraagd wordt.

moet nog best wat in gebeuren. De minister heeft doorgezet,

autoriteit een nieuwe lijst met prestatiebeschrijvingen heeft

ZorgKaart Nederland, een reviewsite voor de zorg, gaat een

en terecht. Als er nu niet wordt doorgezet, is de vaart er defini-

opgesteld. Patiënten kunnen straks op de rekening zien wat

stapje verder. Op deze site wordt de naam van de tandarts

tief uit. Maar het blijft een experiment natuurlijk. Als de transpa-

ze betalen voor welke behandeling. De codes en beschrij-

wel bekendgemaakt. Boom vindt het een logische ontwik-

rantie niet op orde komt en de prijzen de pan uit rijzen, dan zal

vingen op de tandartsrekening worden veel begrijpelijker. In

keling: ‘Op internet kun je reviews over van alles en nog wat

de toegang van patiënten tot de mondzorg in gevaar komen

de nieuwe lijst is zoveel mogelijk geprobeerd om middels de

vinden, dus waarom niet over tandartsen? Bovendien kunnen

en kan de minister ingrijpen.’

beschrijving van de prestatie al duidelijk te maken wat de

tandartsen die een goed product leveren zich juist nog sterker

patiënt kan verwachten. Dus in plaats van ‘restauratie met

profileren. Je kunt er zelf ook proactief mee aan de slag gaan.

Verplichtingen

plastische materialen’, ‘een vulling’. Dat maakt het voor

Dat past goed in het beeld van de ondernemende tandarts.

De patiënt moet per 1 januari inzicht krijgen in allerlei be-

consumenten duidelijker wat zij krijgen en tegen welk tarief.

Een beeld dat de ANT sinds jaar en dag heeft uitgedragen.’

langrijke facetten van uw praktijk. Wie werken er? Wie doet

Bovendien is er in de prestaties meer ruimte voor diagnostiek,

de behandeling? Wat kost het? Welke specialismen heeft

preventie en innovatie. ‘De nieuwe prestatiebeschrijvingen

Richtlijnen

de tandarts? Wat zijn de openingstijden? Geen wereld-

zijn een hele verbetering voor de patiënt’, aldus Boom.

Het lijkt alsof de mondzorg in nieuw vaarwater is terechtko-

schokkende zaken, vindt Boom, die het traject vrije prijs-

6

hij of zij maakt. ‘Maakt een tandarts veel meer röntgenfoto’s

men, maar eigenlijk gaat het om dingen die al lang gere-

vorming namens het ministerie voor het grootste deel voor-

Kwaliteitsindicatoren

geld hadden moeten zijn, vertelt Boom. ‘Niet alleen op het

bereidt. ‘Het zijn allemaal gegevens die de patiënt straks

Patiënten krijgen toegang tot onderling vergelijkbare informatie

gebied van transparantie, maar nog veel belangrijker op het

nodig heeft in het zoekproces. Daarom is enkel mondelinge

over de meetbare kwaliteit van tandheelkundige behandelin-

gebied van richtlijnen. Hierbij loopt de mondzorg behoorlijk

prijsinformatie niet genoeg; een patiënt moet de prijzen al

gen (kwaliteitsindicatoren). Bijvoorbeeld hoeveel röntgenfoto’s

achter. Een patiënt moet de zekerheid hebben dat er vol-

Scepsis Zoals bekend was niet iedereen blij met de vrije prijsvorming. Vooral vanuit consumentenorganisaties klinkt kritiek en ook de politiek moppert nog wat na, bijvoorbeeld over de kwaliteitsindicatoren die nog niet beschikbaar zijn. Voor de NPCF komt de invoering van de vrije prijsvorming te vroeg. De belangenorganisatie is van mening dat de informatievoorziening in de mondzorg nog veel te wensen overlaat. En ook een woordvoerder van de Consumentenbond laat weten nog zeer sceptisch te zijn over de vrije prijsvorming. Zij noemt ‘slechte informatievoorziening’ eveneens als grootste bezwaar. De Consumentenbond vindt de nieuwe prestatiebeschrijvingen van de Nza bovendien niet ver genoeg gaan. Zestig procent van de Nederlanders leest en schrijft op taalniveau B1. De nieuwe prestatieomschrijvingen voldoen hier volgens de Consumentenbond nog niet aan.

7


Auteur: Liza Leijenhorst

Informatie

reputatie van de tandartsen alleen maar ten goede zullen

lemaal duidelijk zijn. ‘De tandarts moet duidelijk aangeven

komen. ‘Een gebrek aan transparantie bij de tandartsen is

welke behandelingen mogelijk zijn bij een bepaalde diag-

nu nog een issue kennelijk. Tot nu toe zien patiënten weinig

nose en welke behandelingen geadviseerd worden. Als je

onderscheid tussen tandartsen die veel aandacht schenken

met een bepaalde diagnose drie tandartsen bezoekt, dan

aan hun informatievoorziening en de tandartsen die er met

kun je drie verschillende behandelplannen krijgen. Dat lijkt

de pet naar gooien. Dan is een verplichting voor meer trans-

niet transparant.

parantie alleen maar een voordeel.’

‘Er zal dus meer in protocollen vastgelegd worden. Je moet

Volgens Brugman was de verplichting voor een betere infor-

als patiënt duidelijk kunnen zien welke afweging een tand-

matievoorziening er ook gekomen als de vrije prijsvorming

arts maakt bij de keuze voor een behandeling. Nu kan de

niet was doorgegaan. ‘Het is nu eenmaal een wens van de

indruk bestaan dat een tandarts kiest voor de duurste en niet

politiek om meer transparantie in de zorg te krijgen.’

de beste behandeling.’ Verder moet de patiënt weten wie er in de praktijk werken,

Meer aandacht

wat hun functie is en welke bevoegdheden ze hebben. Boot:

Wat is straks dan de grootste verandering op informatievlak?

‘Een mondhygiëniste mag tegenwoordig een aantal behan-

Brugman: ‘De communicatie bij de tandarts is over het al-

delingen zelf doen, maar dat moet je wel eerst duidelijk ma-

gemeen een beetje lastig. De patiënt ligt immers voor het

ken aan de patiënt. En dat gebeurt nog niet altijd. Je zou

grootste deel van de behandeling met z’n mond open.

bijvoorbeeld op de website foto’s, namen en functies van de

Tandartsen zullen straks meer tijd en energie moeten steken

medewerkers kunnen plaatsen, zodat patiënten weten wie

in het verbeteren van hun informatievoorziening.

ze aan hun stoel hebben staan.’

‘Maar daar willen patiënten natuurlijk niet voor betalen. Daar

Tandartsen worden verplicht patiënten uitgebreid te informeren

‘Er is werk aan de winkel’

maak ik me nog wel zorgen over. Want tegenover de infor-

Informatie over tarieven

matieverplichting van de tandartsen staat natuurlijk een soort

Ook zullen tandartsen meer informatie moeten geven over

haalplicht van de patiënt. De patiënt moet de informatie

hun tarieven. Niet alleen door een tarievenoverzicht op de

daadwerkelijk bestuderen. Door de manier waarop de politiek

website of in een folder, maar ook ná de behandeling. De

en de patiëntenorganisaties het onderwerp benaderen, lig-

patiënt moet een duidelijk gespecificeerde rekening krijgen.

gen er nu nog weinig verantwoordelijkheden bij de patiënten.’

Een goed punt vindt Peter Boot. ‘Op dit moment staan er alleen maar codes op de factuur. Eigenlijk weet niemand

Communicatiemiddelen

wat daar mee bedoeld wordt. Bovendien zorgt het huidige

Tandartsen moeten patiënten per 1 januari faciliteren in hun

systeem voor grote interpretatiediscussies.’ Bij behandelin-

zoekproces naar een geschikte tandarts. De patiënt heeft

gen boven de 150 euro, moet de tandarts de patiënt eerst

daarvoor informatie nodig, de tandarts moet die bieden. Bij-

een offerte aanbieden. ‘Boven dat bedrag moet de patiënt

uitgebreid te informeren. Transparantie is hierbij het

voorbeeld in de vorm van een website of een folder die toe-

eerst een aanbieding krijgen en daar akkoord op geven.

gestuurd kan worden of in de wachtkamer ligt. De tandarts

Ook dat is bedoeld om de patiënt de kans te geven om

sleutelwoord. Maar wat houdt het concreet in?

mag zelf kiezen welke communicatiemiddelen hij gebruikt.

tarieven te vergelijken. Of dit gaat werken moet natuurlijk

Boot licht toe: ‘De keuze die hij of zij maakt zal van een aan-

maar blijken’, aldus Boot.

Per 1 januari 2012 hebt u de verplichting om uw patiënten

tal factoren afhangen, zoals de grootte van de concurrentie, de prijs, of de praktijk in landelijk gebied of juist in stedelijk ge-

Begeleiding

In juni van dit jaar deed een redacteur van de NOS een

er zijn nog weinig tandartsenpraktijken die dat goed doen.’

bied ligt, enzovoort. Is er in een regio nauwelijks concurrentie,

Brugman en Boot zijn ervan overtuigd dat het de tand-

steekproef op de websites van 100 tandartsenpraktijken om

Ook Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwer-

dan is een website iets minder belangrijk. Maar in een zeer

artsen zal lukken om hun zaakjes op tijd op orde te heb-

te kijken of er informatie over tarieven te vinden was. Drie-

ken bij VvAA denkt dat het een grote verandering zal zijn. Maar

concurrerend gebied is een website een essentieel commu-

ben. ‘De tandartsen kunnen de Informatiekaart vrije prijs-

kwart van de websites bleek geen enkele informatie over

hij denkt dat ‘het gedoe’ erg zal meevallen. ‘De veranderingen

nicatiemiddel om je onderscheidend vermogen naar voren

vorming alvast gebruiken om een visie te ontwikkelen. En

tarieven te bevatten en bij slechts één tandarts stond een

die eraan komen vergen wat meer ondernemersvaardighe-

te brengen. Je kunt daarnaast uiteraard nog andere com-

er is straks genoeg ondersteuning’, benadrukt Brugman.

compleet tariefoverzicht op de site. Per 1 januari moet dat

den. Het kost allemaal wat meer tijd en energie. De een zal dat

municatiemiddelen inzetten, zoals brochures of de krant. De

ANT en VvAA hebben daarover afspraken gemaakt. Le-

anders. En dat niet alleen.

wat makkelijker afgaan dan de ander. Maar veranderingen

wijze waarop een tandarts informatie verstrekt, heeft natuur-

denorganisatie VvAA begeleidt individuele tandartsen

kunnen juist ook interessant zijn. Ze nopen je om even afstand te

lijk ook een link met de clusters strategie en concurrentie van

en samenwerkingsverbanden bij het oplossen van allerlei

Werk aan de winkel

nemen van de dagelijkse praktijk en een visie voor de toekomst

de Informatiekaart vrije prijsvorming.’

vraagstukken, bijvoorbeeld met betrekking tot de prijsbe-

‘Er is werk aan de winkel’, zegt Peter Boot, consultant zake-

te ontwikkelen. Dat is voor elke ondernemer goed.’

lijke markt bij VvAA. ‘Veel tandartsen hebben een website,

8

paling, het informeren van personeel en patiënten, de De inhoud

administratie, maar ook bij visievorming en –implementa-

maar daar staat vaak nog niet zo veel op. Straks moeten ze

Reputatie

Uiteraard is de inhoud van de communicatie belangrijk.

tie. VvAA organiseert hiervoor bijvoorbeeld workshops en

veel uitgebreidere informatie geven. En dat is wel iets nieuws,

Boot ziet als bijkomend voordeel dat de veranderingen de

Werkwijze, behandelmogelijkheden en kosten moeten al-

biedt individuele begeleiding.

9

Dentz4 036-045 Dossier  
Dentz4 036-045 Dossier  
Advertisement