Page 1

beleidskaart Deze Beleidskaart geeft een overzicht van vragen die beleidsmakers zich kunnen stellen om helder beleid te maken. De kaart is bedoeld voor beleidsmakers van (semi-)overheidsorganisaties. De kaart bevat vragen over de inhoud van beleid. Vragen over het proces van beleid maken staan op een andere kaart. Op de kaart wordt gesproken van een ‘probleem’ als uitgangpunt voor het maken van beleid. Het uitgangspunt kan ook een minder gewenste situatie zijn of een situatie die al in orde is. Het doel is dan deze situatie (verder) te verbeteren. Gemakshalve wordt op deze kaart de term ‘probleem’ gebruikt.

Wat is de aanleiding om beleid te maken? Waarom willen we op dit moment beleid maken? Wat is het veronderstelde probleem dat we willen aanpakken? Hoe belangrijk en hoe urgent is het veronderstelde probleem? Waarom gaan wij als (semi)overheid beleid maken voor dit veronderstelde probleem?

Stap 1 Aanleiding

Stap 4 acties

Wat zijn de acties waarmee we de gewenste situatie kunnen bereiken? Wat zijn (nieuwe) acties waarmee we de gewenste situatie kunnen bereiken? Wat is de onderbouwing voor de aanname dat de acties effectief zijn? Welke gewenste en ongewenste neveneffecten hebben de acties? Wat zijn de (maatschappelijke) kosten van de acties? Wie kan welke acties uitvoeren? Wie kan welke acties financieren?

Stap 5 Argumenten voor en tegen

Wat is de huidige situatie? Wat zijn de relevante feiten en cijfers over de huidige situatie? Wat zijn relevante trends in de huidige situatie? Wat is het huidige beleid over deze situatie? Wat is het probleem? Wat is de daadwerkelijke omvang en ernst van het probleem? Voor wie is de huidige situatie een probleem en wie zijn er verder bij het probleem betrokken? Wat zijn de belangen van de betrokkenen? Wat zijn de maatschappelijke kosten van het probleem? Waarom is het huidige beleid ontoereikend om deze probleemsituatie aan te pakken?

Wat zijn de argumenten voor en tegen de acties?

Welke vragen kunnen wij als beleidsmakers stap voor stap beantwoorden bij het maken van beleid?

Welke actie(s) kiezen we? Welke argumenten vinden we het belangrijkst en geven we het meeste gewicht? Wat is gezien de weging van de argumenten de beste (combinatie van) actie(s)?

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het probleem? Wat zijn de oorzaken van het probleem? Wat is de relatie tussen de oorzaken onderling? Welke oorzaken zijn beïnvloedbaar? Wat zijn op termijn de gevolgen van het probleem?

Wat zijn de argumenten voor en tegen de mogelijke acties? Vanuit welke belanghebbenden inventariseren we de argumenten voor en tegen de mogelijke acties?

Stap 2 Huidige situatie

Stap 6 Keuze

Wat is nodig om de gekozen actie(s) uit te voeren?

Wat is de gewenste situatie? Wat is de gewenste situatie (het doel van het beleid)? Welke subdoelen kunnen we onderscheiden? Welke kwantitatieve doelen kunnen we formuleren? Wat is de samenhang tussen de kwalitatieve en kwantitatieve doelen? Wanneer moet welk doel bereikt zijn?

Stap 7 Uitvoering

Wie moet wat doen bij de uitvoering van het beleid en wanneer? Wie betaalt wat bij de uitvoering van het beleid? Hoe en wanneer implementeren we het beleid? Hoe en wanneer wordt het beleid geëvalueerd en door wie? Wat zijn de mogelijkheden om bij te sturen als het beleid niet werkt?

Stap 3 Gewenste situatie

Deze kaart is gemaakt op basis van literatuuronderzoek en een denksessie met deskundigen. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk.    gemaakt door:

© 2012

Beleidskaart Argumentenfabriek  

argumenten voor en tegen Wat is de huidige situatie? Wat zijn de relevante feiten en cijfers over de huidige situatie? Wat zijn relevante tr...

Beleidskaart Argumentenfabriek  

argumenten voor en tegen Wat is de huidige situatie? Wat zijn de relevante feiten en cijfers over de huidige situatie? Wat zijn relevante tr...

Advertisement