Page 1

DE uitkomst vAn DE EconomischE AgEnDA

universiteiten betrekken structureel bedrijven bij startende ondernemingen van wetenschappers

1 Een oplossing voor: een tekort aan multinationals en groeiers

scholen richten meer praktijkgerichte vakcolleges op

2 Een oplossing voor: schooluitval in het beroepsonderwijs

De overheid richt een investeringsbank op voor innovatieve groene bedrijven

Wat zijn argumenten voor en tegen oplossingen voor vraagstukken op de Economische Agenda?

3 Een oplossing voor: een onvoldoende groene economie

Werkgevers vertellen werknemers dat demotie op hogere leeftijd tot de mogelijkheden behoort

4 Een oplossing voor: krapte op de arbeidsmarkt

tEgEn Er zijn risico’s voor de onafhankelijkheid van universiteiten en het fundamentele onderzoek. Nederland heeft te weinig ondernemende wetenschappers om het model tot een succes te maken.

vooR Vakcolleges bevorderen de doorstroom van vmbo naar mbo en voorkomen daarmee schooluitval. Er is op de arbeidsmarkt grote vraag naar vakbekwame ambachtslieden. Praktijkonderwijs sluit aan bij behoeftes van sommige leerlingen en geeft hen meer zelfvertrouwen.

tEgEn Het praktijkonderwijs in vakcolleges gaat ten koste van bijna onmisbare theoretische kennis. Vakcolleges stigmatiseren de leerlingen die ‘alleen’ met hun handen kunnen werken.

vooR Deze bank zal projecten kunnen financieren die reguliere banken niet aandurven. Het model heeft zich in het verleden bewezen in de vorm van de Nederlandse Investerings Bank. Deze bank verzacht het gebrek aan liquiditeit dat ontstaan is door de kredietcrisis. tEgEn De overheid is al verwikkeld geraakt in het bankwezen; ze moet niet ook nog een bank oprichten. De overheid is niet in staat goede keuzes te maken over investeringen in innovaties.

vooR Demotie - lagere functies en lager loon - voor oudere werknemers voorkomt hun ontslag. Demotie van (oudere) werknemers bevordert flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Het is rechtvaardig en efficiënt als loon en functie gekoppeld worden aan productiviteit. tEgEn Demotie kan leiden tot demotivatie en doet afbreuk aan de loyaliteit aan de werkgever. Werkgevers kunnen demotie gebruiken voor onterechte loonsverlagingen van oudere werknemers.

vooR

5

tEgEn

het cBs meet voortaan naast het nationaal inkomen een bredere welvaartsmaat

6

in opdracht van:

Universiteiten en bedrijven vullen elkaar aan, waardoor meer kennis wordt omgezet in euro’s. De bestaande kwaliteiten van de Nederlandse kenniseconomie worden versterkt. Dit model heeft zich in de VS bewezen: Silicon Valley is bijvoorbeeld gestimuleerd door Stanford University. De opbrengsten kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van het universitaire onderwijs te verhogen.

commissarissen verantwoorden zich over de concrete doelen van hun raad inzake de onafhankelijkheid, kwaliteit, en diversiteit

Een oplossing voor: een gesloten bestuurlijke elite

Deskundigen uit de praktijk, wetenschappers en lezers van de Volkskrant bedachten tientallen oplossingen voor de belangrijkste economische vraagstukken van Nederland. Het panel van wijzen van de Economische Agenda besprak de argumenten voor en tegen de voorstellen, en koos de beste oplossingen. Deze Argumentenkaart geeft hun keuze met de bijbehorende argumenten weer.

vooR

Een oplossing voor: een te smalle welvaartsmaat

Onafhankelijkheid en diversiteit zorgen voor vers bloed in raden van commissarissen (RvC’s). Commissarissen worden kritischer op elkaar. Het gevaar van tunnelvisie van de RvC wordt kleiner waardoor het risico van de onderneming daalt.

De kans op verstoorde verhoudingen binnen de RvC en tussen het bestuur en de RvC neemt toe. De doelstellingen zijn mogelijk niet haalbaar wegens een gebrek aan gekwalificeerde mensen.

vooR Het nationaal inkomen als maat miskent het belang van duurzaamheid en gelijkheid. Een betere maatstaf leidt tot beter beleid. tEgEn De samenstelling van een bredere welvaartsmaat zal te willekeurig zijn om geaccepteerd te worden. Alle aspecten van een breed welvaartsbegrip worden al gemeten; een nieuwe maat voegt niets toe.

©2009


1 Steek meer energie in hoogwaardige openbare ruimte, zoals mooie pleinen, parken en ander groen

vooR

tegen

Met een mooie publieke ruimte gaan mensen respectvoller om, waardoor het vandalisme afneemt. Bewoners zullen de publieke ruimte intensiever gebruiken, wat de publieke familiariteit bevordert. Het idee is eenvoudig en kleinschalig en daarom gemakkelijk uit te voeren. In enquêtes onder burgers scoort ‘meer groen’ steevast hoog. Het is goed voor het welbevinden en daarmee voor de gezondheid van burgers.

Omdat openbaar groen en schoonheid geen directe economische waarde hebben delven ze het onderspit in het bestuurlijke besluitvormingsproces. Besluitvorming is lastig: want wat is ‘mooi’ en wat ‘hoogwaardig’?

Oplossing voor het gebrek aan leefbaarheid in de steden

vooR

2 Deskundigen uit de praktijk, wetenschappers en lezers van de Volkskrant bedachten tientallen oplossingen

Woningcorporaties moeten bewoners van achterstandswijken aanmoedigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun wijk

van Nederland.

Sterke sociale cohesie kan ook sociale druk worden en er toe leiden dat kleine groepen in een wijk zich juist buitengesloten gaan voelen. Moeilijk uitvoerbaar: sociale cohesie en verantwoordelijkheid groeien in de schaduw van beleid en laten zich niet zomaar ‘invoeren’.

Oplossing voor problemen met achterstandswijken

voor de belangrijkste ruimtelijke problemen

tegen

Bewoners van achterstandswijken hebben zelf het meeste inzicht in hun problemen. Als voldoende mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en het gevoel hebben dat ze erbij horen, dan vergroot dat de leefbaarheid van wijken. Deze oplossing erkent dat het vermogen van partijen om zelf verantwoordelijkheid te nemen, groter is dan vaak wordt gedacht. Bestaande successen met particulier opdrachtgeverschap - bijvoorbeeld in Spangen en Katendrecht - illustreren dat de mogelijkheden groot zijn.

vooR

3 Laat de vormgeving van de Nationale Landschappen aanbesteden

tegen

Aanbesteding stimuleert concurrentie en biedt ruimte aan nieuwe partijen en creatieve ideeën. Aanbesteding kan doelmatiger zijn waardoor de kosten dalen.

Aanbesteden is moeilijk: lagere kosten zijn niet gegarandeerd, kwaliteit benoemen en borgen is lastig, evenals bijsturen. Als bestuurders moeten gaan kiezen uit een reeks van projecten, bestaat de kans dat het tandeloze compromis altijd wint, met middelmaat tot gevolg.

Oplossing voor de verrommeling van het landschap

vooR

4 Wat zijn de argumenten voor en tegen

de oplossingen voor problemen op de Ruimtelijke Agenda?

Ruil de versnipperde ruimtelijke ordening in voor integraal beleid met duurzame ontwikkeling als uitgangspunt

tegen

Het ruimtelijke ordeningsbeleid zit vast in verkokerd denken, competentiestrijd en interne vaktechnische discussies. Ruimtelijke ordening moet beter worden gepland en daarbij moeten alle maatschappelijke problemen en mogelijkheden afgewogen worden. Een consistent, integraal en duurzaam beleid betekent minder tegen elkaar inwerkende regelgeving.

Pogingen tot integraal beleid verzanden al snel in praatcircuits en geruzie over bijvoorbeeld de regiogrenzen. Integraal beleid en meer centralisatie leiden tot eenheidsworst en miskenning van de diversiteit.

Oplossing voor het gebrek aan bestuurlijke daadkracht

vooR

5 Zorg dat woningcorporaties lage inkomensgroepen helpen een eigen huis te kopen

tegen

De woningcorporaties kunnen de opbrengsten gebruiken om nieuwe woningen te bouwen waardoor de doorstroom op de woningmarkt bevorderd wordt. Zo worden lage inkomensgroepen gestimuleerd om vermogen op te bouwen. Huiseigenaren zijn sterker betrokken bij hun wijk dan huurders en onderhouden hun woning beter.

Lagere inkomens steken zich in de (hypotheek)schulden en zijn kwetsbaar voor crises op de woningmarkt. Als de kopers de overwaarde in het huis verzilveren, zal dat scheve gezichten geven.

Oplossing voor gebrek aan doorstroming op de woningmarkt

vooR

Het panel van wijzen van de Ruimtelijke Agenda besprak de argumenten voor en

6 Bouw autoluwe wijken, waar parkeren geld kost

tegen

Oplossing voor het probleem van de mobiliteit

Betaald parkeren ontmoedigt het gebruik van de auto en van parkeerruimte. Het geld dat zo beschikbaar komt, kan worden gebruikt voor het vinden van innovatieve oplossingen voor het parkeerprobleem, zoals ondergronds parkeren. Een autoluwe wijk is een prettige woonomgeving.

Autoluw sluit niet aan bij de behoefte van - de meeste - burgers. Het is duur, betaald parkeren is niet betaalbaar voor lagere inkomens. Alleen als auto’s ondergronds worden geparkeerd, is er ruimtewinst.

tegen de voorstellen, en koos de beste oplossingen. Deze

vooR

argumentenkaart geeft hun keuze met de bijbehorende argumenten weer.

7 Gemeenten en corporaties moeten proberen om ook de allochtone middenklasse voor de stad te behouden

tegen

Dit versterkt de functie van de stad als emancipatiemachine: een plek waar mensen snel de maatschappelijke ladder kunnen beklimmen. Zo zorg je voor een gezonde mix van inkomensgroepen en voor een breed draagvlak voor voorzieningen. Een allochtone middenklasse in de stad kan als rolmodel dienen voor de allochtone onderklasse. Een allochtone middenklasse nuanceert het beeld van ‘de allochtoon’.

Het is juist interessant dat de allochtone middenklasse nu ook de VINEX-wijken opzoekt. Klasse scheidt meer dan dat etniciteit bindt: de allochtone middenklasse ziet zichzelf niet als rolmodel voor wie dan ook.

Oplossing voor de demografische ontwikkelingen

vooR

8 Graaf een nieuwe rivier, bijvoorbeeld in de Betuwe Oplossing voor een effect van de klimaatverandering

in opdracht van:

tegen

Een nieuwe rivier vergemakkelijkt de afvoer van water en - dankzij nieuwe overloopgebieden - de mogelijkheid om overtollig water te bergen. Een nieuwe rivier biedt nieuwe natuur, recreatiemogelijkheden en - bij de aanleg - werkgelegenheid. Een nieuwe rivier is potentieel een nieuwe watersnelweg. Een nieuwe rivier biedt mogelijkheden om oude waterlopen in ere te herstellen.

Een nieuwe rivier lost het bergingsprobleem onvoldoende op, terwijl dat juist het belangrijkst is. Belanghebbenden, zoals omwonenden en agrarische bedrijven die moeten wijken, zullen zich verzetten.

gemaakt door: ©

Agenda Issuu 27 mei  
Agenda Issuu 27 mei  

universiteiten betrekken structureel bedrijven bij startende onder nemingen van wetenschappers Vakcolleges bevorderen de doorstroom van vmbo...

Advertisement