Page 1

Gesprekskaart Identiteit Veluwe Plus Uitgangspunten ten aanzien van de identiteit

Toelichting op deze Gesprekskaart

Een school is een leef- en leergemeenschap waarin Jezus centraal staat. School, ouders en kerk zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen, het primaat ligt bij de ouders. Ouders ondersteunen in de thuissituatie de pedagogische uitgangspunten van de school. Het onderwijs stimuleert de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en hun christelijke levenshouding. Alle kinderen zijn geliefde kinderen van God. Ieder kind heeft unieke talenten. Bijbelgetrouw onderwijs bereidt kinderen voor om als christen bij te dragen aan de samenleving. Het onderwijs bereidt kinderen voor op het leven in Gods Koninkrijk, zowel hier en nu als voor eeuwig.

Deze Gesprekskaart is bedoeld als handleiding voor de interne gesprekken die Veluwe Plus in 2012 gaat voeren met betrokkenen over haar identiteit. De kaart benoemt de uitgangspunten voor de identiteit en doet voorstellen voor het beleid op een aantal concrete terreinen. Waar er expliciet iets over de huidige situatie op papier staat is dat ook genoemd. Deze Gesprekskaart dient als voorzet voor het voeren van gesprekken en moet nog verder aangescherpt worden. De kaart is tot stand gekomen op basis van twee denksessies met leraren, ouders en directeuren van Veluwe Plus in november 2011. Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Geloofsgebonden inhoud van onderwijs In het onderwijs is vanuit verwondering over Gods schepping aandacht voor de (natuurlijke) wereld. In het onderwijs worden kinderen begeleid in het begrijpen van de wereld om hen heen vanuit het christelijk geloof en het participeren als christen in de samenleving. In het onderwijs is aandacht voor geloofsopvoeding, christelijke ethiek en zingeving. In het onderwijs is aandacht voor bijbelkennis en (kerk)geschiedenis. In het onderwijs is op respectvolle wijze aandacht voor afwijkende perspectieven, zoals de evolutieleer en andere religies. In het onderwijs ligt de nadruk op de overeenkomsten van de verschillende gezindten waartoe de leerlingen behoren en wordt er rekening gehouden met de gevoeligheid bij kinderen voor deze verschillen.

Toelating van leerlingen Toegelaten worden alle kinderen waarvan ouders in gesprek met de school instemmen met de op deze kaart benoemde uitgangspunten ten aanzien van de identiteit. Dit wordt vastgelegd in een ouderverklaring. Huidige situatie: Toegelaten worden alle kinderen waarvan ouders in een gesprek instemmen met de identiteit van de school.

Rol van ouders

Benoeming van personeel Alle personeelsleden zijn meelevend lid van een Christelijke kerk en stemmen in met de op deze kaart benoemde uitgangspunten ten aanzien van de identiteit. Dit wordt vastgelegd in een personeelsverklaring. Huidige situatie: Het personeel moet voor benoeming belijdend lid zijn van de GKv, CGK of NGK. Personeelsleden stemmen in met de gedragscode.

Lidmaatschap van schoolvereniging

Ouders die lid zijn van GKv, CGK en NGK kunnen lid worden van de vereniging.* Huidige situatie: Ouders die lid zijn van de GKv, CGK en NGK kunnen lid worden van de vereniging en hebben actief en passief kiesrecht voor verenigingstaken.

Wat zijn voor Veluwe Plus de uitgangspunten voor haar identiteit en welk beleid voert zij op concrete terreinen?

Gedrag van onderwijzend personeel

De rol van ouders - zoals over contactmomenten, inzet bij activiteiten en ontwikkeling van hun kind - is expliciet uiteengezet in de ouderverklaring. Alle ouders ondertekenen deze bij de aanmelding van hun kind. Alle ouders kunnen zitting nemen in commissies binnen de school met uitzondering van de school­commissie die alleen openstaat voor leden van de schoolvereniging.

Rol van scholen in hun omgeving De school is betrokken bij de buurt en betrekt de buurt actief bij gebeurtenissen en activiteiten op school. De school staat open voor derden die gebruik willen maken van de ruimte en faciliteiten van de school voor zover derden geen activiteiten ontplooien die direct strijdig zijn met de identiteit van de school.

Diensten die scholen aanbieden Naar gelang de behoefte biedt de school buitenschoolse opvang- en peuterspeelzaalvoorzieningen, eveneens vanuit de op deze kaart genoemde uitgangspunten ten aanzien van identiteit.

Het personeel vertoont voorbeeldgedrag in het naleven van Jezus en is altijd aanspreekbaar op gedrag. Het personeel stemt in met de gedragscode waarin wordt verwezen naar de op deze kaart benoemde uitgangspunten ten aanzien de identiteit en leeft deze na.

Pedagogisch schoolklimaat

Huidige situatie: Het personeel stemt in met de gedragscode. Veluwe Plus ontwikkelt in 2012 de huidige gedragscode voor personeel verder door.

De school biedt een veilige, positieve en stimulerende omgeving waarbinnen leraren duidelijke grenzen aangeven en zich respectvol gedragen. Leraren en kinderen treden elkaar op een open en milde wijze tegemoet en zijn gericht op samenwerking. Kinderen krijgen de ruimte om hun eigenheid te ontdekken en te ontwikkelen.

Band van scholen met kerken De school zoekt actief naar gestructureerde relaties met alle kerken waarvan leerlingen op school zitten.

*Toelichting: alleen bij een toelatingsbeleid voor de vereniging zoals hier beschreven is de erkenning van richting verzekerd zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit over deze erkenning. Deze juridische erkenning beschermt scholen tegen opheffing bij in opdracht van:

leerlingenaantallen onder de opheffingsnorm en maakt aanspraak op een tegemoetkoming voor leerlingenvervoer mogelijk.

gemaakt door:

© 2011

11097-Gesprekskaart-identiteit-s  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you