Page 1

ARGUMENTENKAART ‘VERDERE EENWORDING VAN DE EUROZONE’

DE VOORSTELLEN MAKEN DE EUROZONE ECONOMISCH MEER STABIEL EN BETROUWBAAR Door een bankenunie worden de problemen van zwakke banken over alle landen verdeeld. Het gemeenschappelijke bankentoezicht sluit aan op het - internationale - niveau waarop banken werken. Door het uitgeven van gemeenschappelijke schuld kunnen alle landen weer geld lenen tegen betaalbare tarieven. De strengere eisen aan begrotingen disciplineren landen en voorkomen onhoudbare schulden. De geloofwaardigheid van het beleid van de Europese Centrale Bank neemt toe als landen elkaar steunen. Door opgelegde doelen voor economisch beleid gaan de economieën van landen meer op elkaar lijken. De (arbeidsmarkt)flexibiliteit van landen neemt toe en dit helpt hen economische schokken op te vangen. De overheden kunnen banken en financiële markten meer tegenwicht bieden door zich te verenigen.

ECONOMISCH

DE VOORSTELLEN MAKEN DE EUROZONE ECONOMISCH NIET STABIEL EN BETROUWBAAR

ECONOMISCH

DE VOORSTELLEN VERZWAKKEN DE NEDERLANDSE ECONOMIE

EEN STABIELE EUROZONE IS GOED VOOR DE NEDERLANDSE ECONOMIE

Bedrijven en werknemers krijgen last van gemeenschappelijk beleid dat minder goed past bij Nederland. Het opgelegde economische beleid maakt zuidelijke landen concurrerender ten opzichte van Nederland. ‘Verliezers’ op de flexibelere arbeidsmarkt zien hun loon dalen en het sociale vangnet afnemen. Als vestigingsland wordt Nederland minder aantrekkelijk omdat de belasting voor bedrijven stijgt. Nederlandse verworvenheden zoals het pensioenstelsel komen onder druk te staan.

Banken kunnen makkelijker zelf lenen en met kredieten het bedrijfsleven en de woningmarkt op gang helpen. Nederlandse bedrijven kunnen meer exporteren binnen de eurozone vanwege de groeiende afzetmarkt. Nederlandse bedrijven zijn concurrerender buiten de eurozone door de toenemende dynamiek. Werknemers profiteren van de stijgende werkgelegenheid, en vinden makkelijker een (nieuwe) baan.

Wat zijn voor Nederland argumenten voor en tegen verdere eenwording van de eurozone zoals Van Rompuy* nu voorstelt?

EEN STABIELE EUROZONE SCHEELT NEDERLAND GELD De kans daalt dat de Nederlandse belastingbetaler aan crises in andere landen moet meebetalen. De eurozone vormt een vangnet als de Nederlandse overheid of Nederlandse banken in problemen komen.

´NIETS DOEN´ VERGROOT HET RISICO OP EEN CRISIS DOOR HET EINDE VAN DE EURO Pensioendeelnemers en spaarders verliezen geld op beleggingen en de afzetmarkt voor bedrijven krimpt. Bedrijven en overheden maken grote kosten door de ontmanteling en het verdwijnen van de euro. Europese desintegratie gaat ten koste van stabiele en vredige onderlinge betrekkingen. Bedrijven verliezen concurrentie- en schaalvoordelen indien na de eurozone ook de handelszone uiteenvalt.

DE VOORSTELLEN KOSTEN NEDERLAND GELD Onderlinge garanties vergroten de kans dat Nederland opdraait voor financiële risico’s van landen of banken. Het bankenfonds vergroot het risico voor Nederlandse banken, daarom betalen en vragen zij meer rente.

‘NIETS DOEN’ VERGROOT DE KANS DAT DE EUROZONE UITEENVALT De voordelen van de interne markt blijven behouden terwijl de ‘imperfecte’ muntunie eindigt.

DE VOORSTELLEN HEBBEN GEEN DRAAGVLAK

DE VOORSTELLEN HEBBEN DRAAGVLAK Politici en ondernemers bepleiten ´solidariteit uit eigenbelang´: Nederland handelsland wint bij meer Europa. Burgers willen dat Nederland meer invloed krijgt op de zuidelijke landen in Europa. Noordelijke en zuidelijke landen komen uit een patstelling, meerdere problemen worden tegelijk opgelost.

VOOR

Veel Nederlanders willen niet dat Europa meer macht krijgt en vinden dat Europa hen wordt opgedrongen. Nederlanders zijn niet bereid om meer te betalen voor andere (zuidelijke) eurolanden. De uitwerking van de voorstellen wordt een politiek compromis dat het draagvlak uitholt.

TEGEN POLITIEK

DE VOORSTELLEN VERGROTEN DE MACHT EN INVLOED VAN NEDERLAND(ERS)

POLITIEK

DE VOORSTELLEN VERGROTEN POLITIEKE INSTABILITEIT EN LEIDEN TOT ONVEILIGHEID

DE VOORSTELLEN VERGROTEN POLITIEKE STABILITEIT EN LEIDEN TOT MEER VEILIGHEID

De centralisatie en schaalvergroting vervreemdt burgers verder van politici, wat onvrede aanwakkert. Burgers voelen zich geen Europees volk en willen zich niet onderwerpen aan gezamenlijke wetten. De voorstellen leiden tot herverdeling van geld binnen de eurozone en dat leidt tot sociale onrust. Politici verantwoorden zich nog steeds in eigen land en kunnen daarom geen stabiele compromissen sluiten.

Het structureel oplossen van de crisis brengt rust en vertrouwen in de eurozone, tussen en binnen landen. De voorstellen versterken de Europese verbondenheid onder burgers en zo hun politieke betrokkenheid. De (politieke) verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa nemen af en dat vermindert mogelijke conflicten. De voorstellen vergroten de mogelijkheden om gezamenlijk externe bedreigingen effectief te bestrijden.

SOCIAALCULTUREEL

Nederlanders breiden hun beleving en identiteit uit door meer interactie met de rest van Europa. Nederlanders behouden hun identiteit in het pluriforme en gedecentraliseerde Europa.

i.s.m.

DE VOORSTELLEN SCHADEN DE BESTAANDE NEDERLANDSE CULTUUR EN IDENTITEIT

SOCIAAL-CULTUREEL KUNNEN NEDERLAND EN EUROPA NIET VERDER SAMENWERKEN

Nederland en Nederlanders zijn en voelen zich steeds meer verbonden met de rest van Europa. Europeanen delen waarden en worden door andere wereldburgers als geheel gezien. De overdrachten en garanties verkleinen verschillen in Europa, wat past bij de egalitaire Nederlandse cultuur.

Deze Argumentenkaart is een initiatief van de Duisenberg school of finance en laat de belangrijkste argumenten zien voor en tegen de plannen van Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, voor verdere integratie van de Economische en Monetaire Unie in Europa (hier kortweg: eurozone). De voorstellen bestaan uit vier onderdelen: 1) voor banken wordt het toezicht en de garantstelling gecentraliseerd voor de hele eurozone 2) de eurozone kan strengere eisen stellen aan nationale begrotingen 3) landen

SOCIAALCULTUREEL

De Nederlandse identiteit en cultuur verwateren door uitwisseling van ideeën en normen, en door migratie. Nederlanders voelen zich geen Europeaan en hebben weinig op met de Zuid-Europese mentaliteit.

SOCIAAL-CULTUREEL PASSEN NEDERLAND EN EUROPA GOED BIJ ELKAAR

in opdracht van:

DE VOORSTELLEN VERMINDEREN DE MACHT EN INVLOED VAN NEDERLAND(ERS) Nederlandse politici en burgers krijgen minder invloed op de eigen economie, begroting en bankensector. De democratische uitwerking blijft achter bij de overdracht van macht en financiële zeggenschap.

Nederlandse burgers krijgen directer invloed op Europese beslissingen en de besteding van belastinggeld. De eurozone vormt een sterker blok dat een belangrijke positie inneemt in de veranderende wereld.

DE VOORSTELLEN ZIJN GOED VOOR DE NEDERLANDSE CULTUUR EN IDENTITEIT

Het toezicht op de banken wordt moeilijker, omdat dit in een bankenunie centraal, en dus op afstand, gebeurt. De voorgestelde gemeenschappelijke begroting is te klein om via overdrachten voor stabiliteit te zorgen. De eurozone kan (begrotings)beleid niet afdwingen, omdat sancties tegen landen in problemen niet werken. De eisen aan begrotingen beperken de ruimte van overheden om economische schokken op te vangen. De verschillen in de economische structuur van landen blijven zo groot dat schokken verschillend uitwerken. De plannen lossen niet op dat Europeanen niet verhuizen voor werk, vanwege culturele verschillen en taal. De afstand tussen de eurogroep en de andere landen neemt toe, en dat is een potentiële conflictbron.

De culturen van eurolanden, zoals het arbeidsethos, verschillen zozeer dat samenwerking leidt tot onvrede. De economische dynamiek neemt toe, het aantal verliezers stijgt, zonder uitwerking van het sociale vangnet.

kunnen verplicht worden om bepaalde economische doelen na te streven, zoals arbeidsmarktflexibiliteit en belastingharmonisatie 4) de democratische controle op de eurozone neemt toe. Van Rompuy heeft de plannen gepresenteerd op de top van regeringsleiders eind juni. In het najaar van 2012 presenteert Van Rompuy een verdere uitwerking van de plannen en bespreken de eurolanden deze verder. We vergelijken de voorstellen hier met ‘niets doen’, dus het niet verder integreren van de landen in de eurozone.

Alle argumenten zijn stellig opgeschreven, ook als niet iedereen een argument onderschrijft of gelooft. Lezers van deze kaart kunnen, door gewicht toe te kennen aan de argumenten, zelf hun standpunt bepalen over de voorstellen. De argumenten zijn verzameld via literatuuronderzoek, en de inbreng van deskundigen en publiek tijdens een debat op 31 augustus, georganiseerd door de Duisenberg school of finance. Wij danken alle betrokkenen voor hun tijd en denkwerk.

gemaakt door:

2012

12055-argumentenkaart-van-rompuy  
Advertisement