Page 1

Visiekaart primair onderwijs in 2030 in Amersfoort

Leerlingen leren functioneren in een complexe samenleving Leerlingen leren functioneren in een geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld. Leerlingen leren zelfredzaam en weerbaar te zijn. Leerlingen leren omgaan met verschillen, zoals in intelligentie, culturele, sociaal-economische en religieuze achtergrond. Leerlingen met een zorgvraag worden waar mogelijk opgevangen in het reguliere onderwijs in de buurt.

Amersfoortse schoolbesturen werken nauw samen

Leerlingen

organisatie

Leerlingen leren functioneren in een kennissamenleving Leerlingen leren kennis te zoeken, selecteren, analyseren en beoordelen. Leerlingen leren hoe ze moeten leren. Leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden gericht op samenwerken en kennis delen.

Ouders werken met de school samen

Schoolbesturen werken nauw samen met elkaar, de gemeente en andere organisaties rondom het kind. Schoolbesturen organiseren samen met anderen zoals sport, welzijns- en opvangorganisaties hun brede aanbod. Schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor hun huisvesting en leggen die (deels) neer bij private partijen. Schoolbesturen bieden gezamenlijk opleidingen voor (bij)scholing van medewerkers. Scholen richten hun organisatie efficiënt in Scholen hanteren nieuwe organisatorische modellen om met teruglopende financiën kwaliteit te blijven bieden. Scholen maken optimaal gebruik van ict, voor het onderwijs en voor ondersteunende processen. Scholen zetten medewerkers in die meerdere taken en functies kunnen vervullen. Scholen organiseren zich zodanig dat ze flexibel kunnen inspelen op (maatschappelijke) veranderingen. Scholen bieden al hun diensten van het brede aanbod aan via één loket.

Ouders

Ouders denken met de school mee over de gewenste koers en ontwikkeling van de school. Ouders en school dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Ouders en school maken concrete afspraken met elkaar over hun opvoedkundige en onderwijsactiviteiten.

Medewerkers kunnen omgaan met de grote diversiteit onder leerlingen Alle medewerkers kunnen de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen herkennen en hieraan tegemoet komen. Alle medewerkers zijn in staat ondersteuningsbehoeften bij leerlingen te herkennen. Medewerkers specialiseren zich in het beantwoorden van verschillende ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Medewerkers werken in teams waarbinnen ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn Medewerkers onderhouden hun specialistische kennis en brengen dit in in het team waarin ze werken. Medewerkers ondersteunen elkaar in de begeleiding van leerlingen.

Wat is de visie van de Amersfoortse PO-scholen op het primair onderwijs in Amersfoort in 2030?

Het aanbod van scholen verbreedt Schoolbesturen bieden gezamenlijk het door ouders gewenste aanbod wat betreft denominatie en onderwijsconcept. Schoolbesturen bieden onderwijs aan via grote integrale kindcentra en kleine scholen. Scholen organiseren een breed aanbod van onderwijs, opvang, sport, cultuur, welzijn en zorg. Scholen zijn open van ochtend tot avond. Scholen flexibiliseren hun aanbod Scholen bieden hun diensten aan een ruimere leeftijdsgroep dan 4 tot 12-jarigen. Scholen bieden een aanbod voor volwassenen, zoals zorg- en opvoedondersteuning en (onderwijsgerelateerde) cursussen.

Medewerkers ondersteunen leerlingen in hun brede ontwikkeling Medewerkers begeleiden leerlingen bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid. Leraren hebben zowel een coachende als een sturende rol bij het leerproces.

Het onderwijsaanbod gaat uit van de individuele leerling

MEDEWERKERS

Scholen hebben sterke binding met de buurt waar ze gevestigd zijn

aanbod

Scholen fungeren door hun brede dienstenaanbod als wijkcentrum voor omwonenden. Scholen betrekken de fysieke en sociale omgeving bij de inhoud van het onderwijs.

Scholen bieden maatwerk om de talenten van elk kind optimaal te ontwikkelen, afgestemd op haar of zijn behoeften. Scholen bieden leerlingen gelegenheid op verschillende scholen de bij hun passende onderwijsmodules te volgen. Scholen maken optimaal gebruik van ict, zodat leerlingen ook thuis en buiten schooltijden kunnen leren. Het onderwijs gebruikt doorlopende leerlijnen om overgangen vanuit opvang en naar voortgezet onderwijs te versoepelen. Scholen bieden ouders de ruimte deels zelf schooltijden en vakanties voor hun kind te bepalen. Het onderwijsaanbod is flexibel en benut bestaande kennis

De huisvesting ondersteunt het onderwijs en de brede functie van de school De huisvesting en omgeving zijn veilig, dynamisch en uitdagend en bieden leerlingen ook plekken om tot rust te komen. De huisvesting is flexibel zodat er verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. De huisvesting is voorzien van optimale ict-infrastructuur.

Omgeving

Scholen maken gebruik van verschillende werkvormen, klassikaal, in kleine groepen en individueel. Scholen benutten wetenschappelijke inzichten over hoe kinderen leren bij het vormgeven van het onderwijs. Het onderwijs maakt gebruik van vaardigheden en kennis die leerlingen buiten de school opdoen. Scholen organiseren hun onderwijs flexibel zodat ze de meest recente kennis kunnen benutten en overdragen.

Scholen geven vorm aan hun maatschappelijke rol Scholen maken naar hun omgeving duidelijk wat ze wel en niet doen en leggen hierover verantwoording af. Scholen organiseren gemengde groepen leerlingen met verschillende culturele en sociaal-economische achtergronden.

in opdracht van:

Deze kaart geeft de visie weer van de PO-scholen in Amersfoort op het primair onderwijs (PO) in Amersfoort in 2030. Deze kaart dient als input voor het integrale huisvestingsplan PO dat de gemeente Amersfoort in 2012 opstelt. De kaart is gemaakt op basis van drie denksessies met PO-scholen uit Amersfoort en de gemeente Amersfoort. Eerst hebben zij de relevante trends en factoren in beeld gebracht en op basis daarvan is deze visie tot stand gekomen. De trends en factoren zijn op een aparte Informatiekaart weergegeven. Met dank aan allen voor hun denkwerk.

gemaakt door:

© 2012

12002-visiekaart-s_0  
12002-visiekaart-s_0  

aanbod Leerlingen leren functioneren in een kennissamenleving Leerlingen leren kennis te zoeken, selecteren, analyseren en beoordelen. Leerl...

Advertisement