Page 1

Cultuurkaart wonenCentraal

We realiseren ons dat klanten de basis zijn van ons bestaan. We kennen de missie en doelen van wonenCentraal, dragen hier graag aan bij en stralen dit uit.

We maken heldere afspraken met elkaar, formuleren deze SMART en houden ons eraan.

We kennen de belangen van alle betrokken partijen in Alphen aan den Rijn en houden hier rekening mee. We zijn ons ervan bewust dat we gezamenlijk, ieder vanuit zijn eigen rol, werken voor hetzelfde doel.

Betrokkenheid

Samenwerking

We respecteren onze klanten, leven ons in hen in en denken binnen de grenzen van ons werk met hen mee.

We delen onze kennis en zorgen dat ons werk overdraagbaar is. We houden rekening met de gevolgen van ons handelen voor onze collega’s, ook die van andere afdelingen. We kennen de expertise, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onze collega’s en respecteren deze.

We werken hard en zijn bereid een stapje extra te doen voor collega’s en klanten.

We hebben vertrouwen in elkaars professionele kwaliteiten en zijn zorgvuldig met het in ons gestelde vertrouwen.

We zorgen dat we op de hoogte zijn van informatie die voor ons werk relevant is.

We voelen ons verantwoordelijk voor het inwerken van nieuwe collega’s en zorgen dat ze zich thuis voelen.

We dragen actief bij aan de goede werksfeer door open en respectvol met elkaar om te gaan.

We gebruiken de kennis en ervaring die binnen en buiten de organisatie aanwezig is om dubbel werk te voorkomen.

We gaan uit van de eigen kracht van huurders en stimuleren hun zelfredzaamheid.

Wat zijn de kernwaarden van wonenCentraal en welke werkhoudingen horen daarbij? We kennen onze doelstellingen en zetten het realiseren hiervan voorop.

We stellen prioriteiten en communiceren helder wat we wel en niet doen en waarom.

We gaan efficiënt om met tijd en middelen. We lossen problemen die we signaleren zo snel mogelijk op. We durven beslissingen te nemen en kunnen deze uitleggen. We houden ons aan organisatiebesluiten. We zijn alert op concrete verbetermogelijkheden en doen hiervoor suggesties. We investeren in onze kennis en kunde en ontwikkelen onze talenten. We evalueren de resultaten van ons werk en gebruiken dit om ons werk te verbeteren.

We communiceren tijdig, helder en eenduidig met klanten en collega’s.

Resultaatgerichtheid

Openheid

We spreken elkaar aan op verantwoordelijkheid, houding en gedrag. We durven risico’s te nemen en als we fouten maken erkennen we deze en leren ervan. We zijn integer en bespreken morele dilemma’s in het werk met elkaar. We spreken met elkaar en niet over elkaar. We zijn aanspreekbaar en benaderbaar en staan open voor argumenten en belangen van anderen. We gaan flexibel om met veranderingen.

We zorgen voor een zorgvuldige implementatie van nieuw beleid.

Deze kaart geeft de door medewerkers van wonenCentraal gewenste cultuur weer, die nodig is om de strategie 2011-2015 uit te voeren. De kaart is gemaakt op basis van twaalf denksessies met bijna alle medewerkers van wonenCentraal begin 2012. Met dank aan allen voor hun denkwerk. in opdracht van:

gemaakt door:

© 2012

11086-wonencentraal-cultuurkaart-s_1  

Openheid Betrokkenheid Resultaat- gerichtheid Deze kaart geeft de door medewerkers van wonenCentraal gewenste cultuur weer, die nodig is om...

11086-wonencentraal-cultuurkaart-s_1  

Openheid Betrokkenheid Resultaat- gerichtheid Deze kaart geeft de door medewerkers van wonenCentraal gewenste cultuur weer, die nodig is om...

Advertisement