Page 1

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ∆ημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης: α) να καθοριστούν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την ορθή εκτέλεση των δημόσιων προϋπολογισμών εντός των ορίων και στόχων που αποφασίζονται από τη Βουλή, β) να κατατεθεί στη Βουλή ο απολογισμός και οι λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2011 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, γ) να δοθεί η δυνατότητα στους Γενικούς ∆ιευθυντές των Υπουργείων, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στην Υπηρεσία και μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων. 3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 ∆ημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές α)

Μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των υπολοίπων Υπουργείων

συνάπτονται ξεχωριστά μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους μνημόνια συνεργασίας με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Στα μνημόνια περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 1)

οι τριμηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα,

2)

προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης

αποκλίσεων από τους στόχους, 3)

οι

επιπτώσεις

στην

περίπτωση

μη

υλοποίησης

των

διορθωτικών

παρεμβάσεων, 4)

ο χρόνος και το είδος των δημοσιονομικών αναφορών που υποβάλλει ο κάθε

φορέας,


5)

δεσμεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες

και μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωσή τους, 6)

ο

ρυθμός

αποδέσμευσης

των

εγκεκριμένων

πιστώσεων

του

προϋπολογισμού, 7)

οι προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ανταποκριθεί το Υπουργείο

Οικονομικών σε ερωτήματα, διευκρινίσεις ή επιλύσεις διαφορών μεταξύ των Υπουργείων και των Υπηρεσιών ∆ημοσιονομικού Ελέγχου (Υ∆Ε). β)

Αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του κάθε

Υπουργείου και των υπευθύνων των εποπτευόμενων φορέων, το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται από τον οικείο Υπουργό. γ)

Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον

προϋπολογισμό κάθε έτους μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Σε

περίπτωση

μη

έγκρισης,

εκτός

εάν

οφείλεται

σε

αποχρώντες

αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφασή του, καμία δαπάνη πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων δεν θεωρείται νόμιμη. δ)

Μέχρι 15 Ιανουαρίου κάθε έτους όλα τα Υπουργεία υποβάλλουν στο Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, στη βάση των οποίων καθορίζονται τριμηνιαίοι στόχοι, οι οποίοι μετά τη συμφωνία τους με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας που προβλέπεται στην παρ. α. Όμοιο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους υποβάλλουν μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Γενικό ∆ιευθυντή Οικονομικών Υποθέσεων του εποπτεύοντος Υπουργείου και μέσω αυτού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το οποίο με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος.


ε)

Σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών

των υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία σύμφωνα με την προηγούμενη

παράγραφο

υποβάλλουν

πρόγραμμα

μηνιαίας

εκτέλεσης

του

προϋπολογισμού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους που υπερβαίνει το 10% περικόπτεται με απόφαση του ∆ιευθυντή Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης ποσό πιστώσεων λειτουργικών δαπανών των Υπουργείων ή επιχορήγησης ή απόδοσης πόρων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ίσο με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιείται εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόμενες στην παρ. α, περ. 2 διορθωτικές παρεμβάσεις ή αν η υπέρβαση είναι προσωρινή και από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει βάσιμα ότι δεν θα επηρεάσει το ετήσιο οικονομικό αποτέλεσμα. στ)

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται σοβαρή απόκλιση από τους

δημοσιονομικούς στόχους ή μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ορίζει σε εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του οποίου καθορίζονται με την απόφαση ορισμού του. ζ)

Από 1/1/2014 δεν επιτρέπεται ο δανεισμός φορέων για άλλους σκοπούς πλην

επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. η)

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την

εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Άρθρο 2 Κατάθεση Απολογισμού και Ισολογισμού μέχρι τέλος Νοεμβρίου τρέχοντος έτους ανεξάρτητα από την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού

Ο Απολογισμός, ο Ισολογισμός (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης) και οι λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης μαζί με τη ∆ιαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ειδικά για το οικονομικό έτος 2011, εισάγονται για κύρωση στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών μέχρι το τέλος Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.


Άρθρο 3 Παραμονή των Γενικών ∆ιευθυντών των Υπουργείων στην Υπηρεσία υπό προϋποθέσεις Οι προϊστάμενοι των Γενικών ∆ιευθύνσεων των Υπουργείων, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δύνανται μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 4 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

2012


ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ημήτριος Αβραμόπουλος Ιωάννης Στουρνάρας Πάνος Παναγιωτόπουλος Ευριπίδης Στυλιανίδης Αντώνιος Μανιτάκης Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος Ευάγγελος Λιβιεράτος Ιωάννης Βρούτσης Ανδρέας Λυκουρέντζος Αθανάσιος Τσαυτάρης Αντώνιος Ρουπακιώτης Νικόλαος – Γεώργιος ∆ένδιας Όλγα Κεφαλογιάννη Κωνσταντίνος Μουσουρούλης Θεόδωρος Καράογλου ∆ημήτριος Σταμάτης Χρήστος Σταϊκούρας Χαράλαμπος Αθανασίου Σταύρος Καλογιάννης Κωνσταντίνος Τζαβάρας Σταύρος Καλαφάτης Μάριος Σαλμάς


Μάξιμος Χαρακόπουλος

Το σχέδιο του Προϋπολογισμού  

Διαβάστε αναλυτικά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you