Page 1

E VOLUC IÓN

¿POR

QUÉ COOPERAMOS? Martin Nowak 18 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, octubre 2012

NOMA BAR

El altruismo, lejos de suponer una fastidiosa anomalía de la evolución, se cuenta entre sus arquitectos primordiales


Octubre 2012, InvestigacionyCiencia.es 19


Martin A. Nowak es profesor de biología y matemáticas

en la Universidad Harvard y director del Programa de Dinámicas Evolutivas. Su investigación se centra en el estudio y modelización matemática de la evolución.

Ą÷øĈÿĂúûĂ÷ĺąĆ÷ĉ÷úą"ùċ÷ĄúąĂąĉĈû÷ùĊąĈûĉúûĂ÷ùûĄĊĈ÷ĂĄċùĂû÷Ĉúû<ċāċĉþÿă÷ûĉĊ÷ø÷Ą÷ fkdjeZ[\kdZ_hi[jhWi[bj[hh[cejeofeij[h_ehjikdWc_gk[WpejWhed[bfW‡i"kdef[hWh_eZ[ kdeil[_dj[W‹eii[ceijhŒZ_ifk[ijeWh[]h[iWhWbWY[djhWbfWhWWokZWhWYedjhebWhbWi_jkWY_Œd$;hWYediY_[dj[Z[gk[[bW_h[i[[dYedjhWXW[dl[d[dWZeoZ[gk[ikZ[Y_i_ŒdjWbl[pb[ fh_lWi[Z[YWiWhi[ej[d[h^_`ei"Wgk_[d[ifeZh‡WjhWdic_j_h]hWl[ifheXb[cWiZ[iWbkZ$7kd Wi‡"\hWdgk[ŒbWifk[hjWiZ[bWY[djhWb"i[ikc[h]_Œ[dkdWcX_[dj[YWh]WZeZ[hWZ_WYj_l_ZWZo i[fkieWjhWXW`Wh"i_dc|iYecf[diWY_Œdgk[ikcŒZ_YeiWbWh_e^WX_jkWb$»IebeWb]kdeiZ[deiejheifeZ[cei^WY[h[ij[jhWXW`e¼"[nfb_YŒWThe Independent [bjhWXW`WZeh"gk_[d_di_ij_Œ[dgk[i[h[if[jWi[ikWded_cWje$»Ieo`el[doiebj[he"oi_[djegk[[ic_Z[X[hWokZWhWh[iebl[h[ij[fheXb[cW$¼

E

7kdgk[dei_[cfh[i[cWd_Ð[ij[dZ[\ehcWjWdƒf_YW"bei [`[cfbeiZ[YecfehjWc_[djeWbjhk_ijWWXkdZWd[dbWdWjkhWb[pW$BWiYƒbkbWiZ[kdeh]Wd_icei[YeehZ_dWdfWhWb_c_jWhikZ_l_i_Œd"begk[fh[l_[d[bWWfWh_Y_ŒdZ[Y|dY[h1bWieXh[hWiZ[dkc[heiWi[if[Y_[iZ[^ehc_]WiiWYh_ÐYWdikfhef_W\[YkdZ_ZWZ fWhWi[hl_hWbWh[_dWoWikYebed_W1bWib[edWiZ[kdWcWdWZW i[fh[ijWdWWcWcWdjWhWbeiYWY^ehheiZ[ejhWi$Bei^kcWdei deiWokZWcei[dkdi_d\‡dZ[WYj_l_ZWZ[i"Z[iZ[fheYkhWhdei ikij[dje^WijWXkiYWhfWh[`WeZ[\[dZ[h[bj[hh_jeh_e$OWkdgk[ Wgk[bbeiZ_ifk[ijeiWYebWXehWhdei_[cfh[fed]Wdikl_ZW[d f[b_]he"i‡Yehh[d[bh_[i]eZ[h[ZkY_hikfhef_eƒn_jeh[fheZkYj_le[dX[d[ÐY_eZ[ejhei$ ;bfheXb[cWZ[bWYeef[hWY_ŒdeYkfWZ[iZ[^WY[Z[Y[d_eiW beiX_Œbe]ei"gk_[d[ii[^Wd[i\ehpWZe[d[nfb_YWhbWWbWbkpZ[ bWj[i_iZec_dWdj[[dbWj[eh‡WZ[bW[lebkY_Œd"»YkoWi]WhhWio Z_[dj[ii[[dYk[djhWdj[‹_ZeiZ[he`e¼"YecejWdl_]eheiWc[dj[be[nfh[iWhW7b\h[Z"BehZJ[ddoied$9^Whb[i:Whm_d"[dik Z[\[diWZ[bWi[b[YY_ŒddWjkhWbi[]‘dbWYkWbbei_dZ_l_Zkeic[`ehZejWZeii[h[fheZkY[dYedcWoehhWf_Z[p"Z[ceZegk[Yedjh_Xko[dc|igk[ejheiYed]ƒd[h[iWbW][d[hWY_Œdi_]k_[dj[" YWb_ÐYŒZ_Y^WYecf[j_Y_ŒdYece»bWbkY^Wc|i_dYb[c[dj[feh bWl_ZW¼$Bb[lWZeWiki‘bj_cWiYedi[Yk[dY_WibŒ]_YWi"[bWh]kc[dje_cfb_YWgk[dkdYWZ[X[h‡WceiWokZWhWkdh_lWb$:[^[Y^e"kd_dZ_l_Zke[ijWh‡WeXhWdZeZ[bWcWd[hWYehh[YjWi_[d]W‹WeWXkiWfWhWi[]k_hWZ[bWdj[0YedjWbZ[l[dY[h"jeZelWb[ [d[b`k[]eZ[bWl_ZW$ ´7gkƒi[Z[X[[djedY[igk[bWiYedZkYjWiWbjhk_ijWiYedij_jkoWdkd\[dŒc[dejWd[nj[dZ_Ze57bebWh]eZ[beiZei‘bj_cei Z[Y[d_ei"^[[ijWZeWfb_YWdZebWi^[hhWc_[djWigk[fhefehY_edWbWj[eh‡WZ[`k[]eiWÐdZ[[nfb_YWh[ijWWfWh[dj[fWhWZe`W$ C_i_dl[ij_]WY_ed[i_dZ_YWdgk["[dbk]WhZ[efed[hi[WbWYecf[j_Y_Œd"bWYeef[hWY_Œd^Wef[hWZeZ[iZ[[bfh_c[hcec[dje `kdjeW[bbW0WcXWi^Wdf[hÐbWZebW[lebkY_ŒdZ[bWl_ZW[dbW J_[hhW"Z[iZ[bWifh_c[hWiYƒbkbWi^WijWHomo sapiens$BWl_ZW dei[b_c_jWWkdWbkY^WfehbWikf[hl_l[dY_W"i_degk[[ijWcX_ƒdkdW»YebWXehWY_ŒdfehbWikf[hl_l[dY_W¼$FehejhebWZe"[d d_d]‘dejheYWie^Wi_ZebW_dÑk[dY_W[lebkj_lWZ[bWYeef[hW-

Y_ŒdjWdWYkiWZWYece[d[bi[h^kcWde$Dk[ijheiZ[iYkXh_c_[djei_di_d‘WdbWhWpŒdfehbWgk[[bbeZ[X[h‡Wi[hWi‡"Wbj_[cfegk[ikXhWoWdgk["Wb_]kWbgk[bWWokZWckjkW^Wh[ikbjWZe YbWl[fWhWdk[ijheƒn_je[d[bfWiWZe"jWcX_ƒdi[h|l_jWbfWhW dk[ijhe\kjkhe$ DE ADVERSARIO A ALIADO

9ec[dYƒW_dj[h[iWhc[feh[bfheXb[cWZ[bWYeef[hWY_ŒdWbb| feh'/.-"YkWdZe[hWkd[ijkZ_Wdj[Z[ZeYjehWZeZ[cWj[c|j_YWioX_ebe]‡W[dbWKd_l[hi_ZWZZ[L_[dW$:khWdj[kdW[ijWdY_W YedejheiYecfW‹[heiofhe\[ieh[i[dbei7bf[i"jkl[dej_Y_WZ[b dilema del prisionero"kdWfWhWZe`WZ[j[eh‡WZ[`k[]eigk[_bkijhWYed]hWd[b[]WdY_WbWhWpŒdfehbWgk[bWYeef[hWY_Œd^WYWkiWZejWdjWf[hfb[`_ZWZ[djh[beiX_Œbe]ei[lebkj_lei$;bZ_b[cW h[pWYecei_]k[0Zei_dZ_l_Zkei^Wdi_ZeZ[j[d_Zei"WYkiWZei Z[Yedif_hWhfWhWf[hf[jhWhkdYh_c[d$BWfeb_Y‡W_dj[hhe]WW YWZWkdeZ[[bbeifehi[fWhWZeob[ifhefed[WbeiZei[bc_ice jhWje0»I__dYh_c_dWWikYecfW‹[heoƒb]kWhZWi_b[dY_e"i[h| kij[ZYedZ[dWZeWkdW‹eZ[fh_i_Œdoƒb"WYkWjhe$I_Z[bWjWW ikYŒcfb_Y[f[heƒbjWcX_ƒdbe_dYkbfWWkij[Z"WcXeii[h|di[dj[dY_WZeiWjh[iW‹eiZ[Y|hY[b$Feh‘bj_ce"i_d_d]kdeZ[kij[Z[iWYkiWWbejhe"YWZWkdeh[Y_X_h|kdf[dWZ[ZeiW‹ei¼$ :WZegk[YWZWfh_i_ed[he[i_dj[hhe]WZefehi[fWhWZe"d_d]kdeZ[[bbeiiWX[i_ikYecfW‹[heYWbbWh|ebe_dYh_c_dWh|$I_ h[fh[i[djWceijeZWibWifei_X_b_ZWZ[i[dkdWcWjh_p"YecfheXWh[ceigk["Z[iZ[[bfkdjeZ[l_ijWZ[YWZWieif[Y^eiefeh i[fWhWZe"bWc[`ehWfk[ijWYedi_ij[[dWYkiWhWbejhe0^W]W[ij[ begk[^W]W"Z[bWjWhbeYedbb[lWi_[cfh[kdWf[dWc[dehgk[ f[hcWd[Y[h[di_b[dY_e$F[he"ZWZegk[WcXeii[]k_h|d[bc_icehWpedWc_[dje"WYWXWh|dh[Y_X_[dZekdeZ[beijhWjeic[dei \WlehWXb[ii[dZWiYedZ[dWiWjh[iW‹ei"[dbk]WhZ[beiZei W‹eiZ[fh_i_Œdgk[feZh‡Wd^WX[hbe]hWZei_^kX_[i[dWfeijWZefehYeef[hWh$ ;bZ_b[cWZ[bfh_i_ed[hec[i[Zk`eZ[_dc[Z_WjefehikYWfWY_ZWZfWhWiedZ[WhbWh[bWY_Œd[djh[YedÑ_YjeoYeef[hWY_Œd$ @kdjeYedAWhbI_]ckdZ"feh[djedY[ic_Z_h[YjehZ[j[i_i"Z[iWhhebbWceilWh_Wii_ckbWY_ed[idkcƒh_YWigk[Wfb_YWXWd[bZ_-

EN SÍNTESIS

Solemos pensar que la evolución implica una lucha sin cuartel por la supervivencia. En realidad, la cooperación ha sido una de sus fuerzas motrices.

20 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, octubre 2012

Existen cinco mecanismos genéricos que permiten que el comportamiento colaborativo emerja en toda clase de organismos, desde las bacterias a los humanos.

El ser humano es la especie más cooperativa de todas. Ello se debe al mecanismo de reciprocidad indirecta, basado en la reputación y en la ayuda al altruista.


i[b[YY_Œd[ifWY_Wbef[hW_dYbkie[deh]Wd_iceickoi_cfb[i$ ;dbWib[lWZkhWi"[n_ij[dYƒbkbWi»Yeef[hWZehWi¼gk[fheZkY[d kdW[dp_cWd[Y[iWh_WfWhWZ_][h_hWp‘YWh[i1kdWWYY_Œdgk[bb[lWdWYWXeWYeijWZ[i‡c_icWi$;djh[jWdje"bWiYƒbkbWi»efehjkd_ijWi¼[cfb[WdbWi[dp_cWii_dj[j_pWZWifehbWifh_c[hWi"[d bk]WhZ[fheZkY_hbWifehikifhef_eic[Z_ei$;d[ijkZ_eiZ_h_]_Zeifeh@[¢=eh["Z[b?dij_jkjeZ[J[Ydebe]‡WZ[CWiiWY^ki[jji"o"Z[cWd[hW_dZ[f[dZ_[dj["feh7dZh[mCkhhWo"Z[bW Kd_l[hi_ZWZ>WhlWhZ"i[eXi[hlŒgk[YkWdZebWib[lWZkhWiYh[Y‡Wd[dfeXbWY_ed[icko[djh[c[pYbWZWi"fh[lWb[Y‡WdbWiYƒbkbWiZ[ib[Wb[i$;dYWcX_e"[dYkbj_leigk[Yedj[d‡Wd]hkfeii[fWhWZeiZ[Yeef[hWZehWioZ[[nfbejWZehWi"bWifh_c[hWiWYWXWXWdfeh_cfed[hi[ieXh[bWii[]kdZWi$ Fk[Z[gk[kdeZ[beic[YWd_iceic|i_djk_j_leiWbW^ehW Z[Z[iYh_X_hbW[lebkY_ŒdZ[YedZkYjWiZ[i_dj[h[iWZWii[Yehh[ifedZWYedbWYeef[hWY_Œd[djh[_dZ_l_Zkeih[bWY_edWZei][dƒj_YWc[dj[1[iZ[Y_h"bWi[b[YY_ŒdfehfWh[dj[iYe$;djWb[iYWiei" kdc_[cXheZ[bWYeckd_ZWZi[iWYh_ÐYWfehikifWh_[dj[i[d hWpŒdZ[ikZejWY_Œd][dƒj_YWYec‘d0Wkdgk[[b_dZ_l_Zkei[ Whh_[i]k[Wh[ZkY_hikYWfWY_ZWZh[fheZkYj_lW"\ec[djWbWjhWdic_i_ŒdZ[bei][d[igk[YecfWhj[YedikifWh_[dj[i$@e^d8$I$ >WbZWd["X_Œbe]eZ[bi_]beĎĎofhefed[dj[Z[bW_Z[WZ[i[b[YY_ŒdfehfWh[dj[iYe"be[nfh[iŒWi‡0»I[h‡WYWfWpZ[[Y^Whc[Wb h‡efWhWiWblWhWZei^[hcWdeieWeY^efh_cei¼"WbkZ_[dZeW gk[Yedbei^[hcWdeiYecfWhj_ceikd+&fehY_[djeZ[dk[ijhe7:D"c_[djhWigk[dk[ijheifh_ceiiebej_[d[dYeddeiejheikd'("+fehY_[dje[dYec‘d$9WbYkbWhbW[ÐYWY_WX_ebŒ]_YWZ[bWi[b[YY_ŒdfehfWh[dj[iYeYedij_jko[kdWjWh[WXWijWdF U N DA M E N T O S

Defección natural El dilema del prisionero, una paradoja de teoría de juegos, ilustra con elegancia la razón por la que no deberíamos esperar comportamientos altruistas en la naturaleza. Dos detenidos han sido acusados de conspirar para perpetrar un crimen. La condena que se le imponga a cada uno dependerá de si elige delatar o encubrir al compañero (tabla). Dado que ninguno de los dos sabe cómo obrará el otro, la decisión más racional (aquella que promete la pena más corta) es siempre la delación. Esa manera de proceder, sin embargo, les supondrá penas mayores que si hubiesen apostado por cooperar.

DELATA Ê`¹´ŠyåDË

COOPERA (encubre)

DETENIDO 2

DETENIDO 1

b[cWZ[bfh_i_ed[heWYeckd_ZWZ[i_dj[]hWZWifehkd]hWdd‘c[heZ[_dZ_l_Zkei"[dbk]WhZ[beiZeiZ[b[`[cfbeYb|i_Ye$ =hWY_WiW[ij[cƒjeZe"YecfheXWceigk[bW[ijhWj[]_WWZefjWZWfehjWb[iYeckd_ZWZ[ii[YWhWYj[h_pWXWfehY_YbeiikY[i_lei Z[Z[\[YY_ŒdoYeef[hWY_Œd$:[^[Y^e"_Z[dj_ÐYWceikdc[YWd_icegk[fWh[Y‡Wl[dY[h[bYecfehjWc_[dje[]e‡ijWWieY_WZe WbWi[b[YY_ŒddWjkhWbogk[WYWXWXWfeh_dZkY_h"[d_dZ_l_Zkei gk[Z[X[h‡WdceijhWhkdYecfehjWc_[djeZ[ib[Wb"kdWYedZkYta generosa. Dk[ijheiceZ[beifWhj‡WdZ[kdWZ_ijh_XkY_ŒdWb[Wjeh_WZ[ []e‡ijWioYeef[hWZeh[i$JhWiYWZWhedZW"beil[dY[Zeh[i[d][dZhWXWdZ[iY[dZ[dY_Wo[ijWfWhj_Y_fWXW[dbWjWdZWi_]k_[dj[$ ;d[i[dY_W"bWfhe][d_[i[Wj[d‡WWbW[ijhWj[]_WZ[ikifhe][d_jeh[i"i_X_[dfeZ‡Wl[hi[Z[il_WZWZ[[bbWYeceYedi[Yk[dY_W Z[ckjWY_ed[iWb[Wjeh_Wi$;d[bYkhieZ[bWi_ckbWY_ŒdZ[iYkXh_ceigk["jhWikdWifeYWi][d[hWY_ed[iYWZW][d[hWY_Œdi[ Yehh[ifedZ‡WYedkdWhedZW"jeZeibeic_[cXheiZ[bWYeckd_ZWZ^WX‡WdefjWZefehkdYecfehjWc_[dje[]e‡ijW$I_d[cXWh]e"feYWi][d[hWY_ed[iZ[ifkƒiWÑehWXWkdWdk[lW[ijhWj[]_W0bei_dZ_l_ZkeiYec[dpWXWdWYeef[hWhoWYWXWXWdfeh_c_jWhbWiWYY_ed[iZ[ikiefed[dj[i"kdc[YWd_icegk[[dj[eh‡W Z[`k[]eii[YedeY[Yece»jecWoZWYW¼tit for tat$:_Y^eYWcX_eZ[i[cXeYWXWYedhWf_Z[p[dYeckd_ZWZ[i_dj[]hWZWi[dik cWoeh‡WfehYeef[hWZeh[i$ ;i[c[YWd_icebW[lebkY_Œd^WY_WbWYeef[hWY_Œd[djh[_dZ_l_Zkeigk[i[[dYk[djhWdh[_j[hWZWc[dj[h[Y_X[[bdecXh[ Z[h[Y_fheY_ZWZZ_h[YjW$BeickhY_ƒbW]eilWcf_heifhefehY_edWdkd[`[cfbe_cfh[i_edWdj[Wbh[if[Yje$;bZ‡Wgk[kdeZ[ [bbeidei[^WY[Yedd_d]kdWfh[iW"Z[lk[bjWWbh[\k]_eikfb_YW Wb_c[djeWikiYecfW‹[heiiWY_WZei$9edik[hj["Wb]‘dckhY_ƒbW]eZ[Y_Z_h|YecfWhj_hikiWd]k_deb[dje\[ij‡dobeh[]kh]_jWh|[dbWXeYWZ[b^WcXh_[dje$BeilWcf_heil_l[d[d]hkfei[ijWXb[ioh[]h[iWdYWZWZ‡WWbh[\k]_e"fehbegk[beic_[cXhei Z[bWYeckd_ZWZi[Yed]h[]WdZ[cWd[hWhkj_dWh_W$LWh_ei[ijkZ_ei^WdZ[ceijhWZegk[[ijeigk_hŒfj[heih[Yk[hZWdgk_ƒd bei^WWokZWZe[dYWieZ[d[Y[i_ZWZo"bb[]WZe[bZ‡W"de[ihWhe gk[Z[lk[blWd[b\WlehWbYecfW‹[hegk[[d[bfWiWZeceijhŒ kdYecfehjWc_[dje][d[heie^WY_W[bbei$ KdWif[YjeW‘dc|i_dj[h[iWdj[Z[dk[ijhWifh_c[hWii_ckbWY_ed[ifehehZ[dWZeh\k[gk[fki_[hedZ[cWd_Ð[ijebW[n_ij[dY_WZ[lWh_WiYbWi[iZ[h[Y_fheY_ZWZZ_h[YjW$;dWf[dWil[_dj[][d[hWY_ed[i"bW[ijhWj[]_W_d_Y_WbZ[jecWoZWYWZ_efWieW ejhWc|i][d[heiWW‘d"[dbWgk[bei`k]WZeh[ibb[]WXWdWceijhWhi[Wbjhk_ijWi_dYbkieYedgk_[d[i[d[bfWiWZe^WX‡WdcWd_\[ijWZekdYecfehjWc_[djeZ[ib[Wb$;d[i[dY_W"^WX‡Wceifh[i[dY_WZebW[lebkY_Œd^WY_W[bf[hZŒd0kdW[ijhWj[]_WZ[h[Y_fheY_ZWZZ_h[YjWgk[f[hc_j‡WWbei`k]WZeh[ifWiWhfehWbjekd [hheh[ifeh|Z_Ye$ 7Z[c|iZ[bWh[Y_fheY_ZWZZ_h[YjW"c|ijWhZ[_Z[dj_Ðgkƒ ejheiYkWjhec[YWd_iceih[ifediWXb[iZ[bW[lebkY_ŒdZ[bW Yeef[hWY_Œd$:khWdj[bei‘bj_ceiW‹eii[^WdfkXb_YWZec_b[i Z[Whj‡Ykbei[dbeigk[i[Z[iYh_X[d_dÐd_ZWZZ[i_jkWY_ed[igk[ fei_X_b_jWdbWfh[lWb[dY_W[lebkj_lWZ[bei_dZ_l_ZkeiZ_ifk[ijeiWYeef[hWh$JeZeibeiYWieiZeYkc[djWZei^WijWW^ehWf[hj[d[Y[dWkdWec|iZ[[iWiY_dYeYWj[]eh‡Wi$ Ejhec[YWd_icegk[fhef_Y_WbWYeef[hWY_Œd"Z[dec_dWZe i[b[YY_Œd[ifWY_Wb"ikh][YkWdZeWbjhk_ijWio[]e‡ijWidei[[dYk[djhWd[djh[c[pYbWZeiZ[ceZekd_\ehc[$Beil[Y_deiebei Wc_]ei"[dkdWh[ZieY_Wbj_[dZ[dWWokZWhi["Z[ceZegk[[d kdWfeXbWY_ŒdYedf[gk[‹WifWhY[bWiZ[_dZ_l_ZkeiYeef[hWZeh[i"[ijeii[W]hkfWh|d[dYeb[Yj_leiYWZWl[pcWoeh[ioWYWXWh|dfh[lWb[Y_[dZeieXh[beiZ[efehjkd_ijWi$;bc[YWd_iceZ[

COOPERA (encubre)

DELATA Ê`¹´ŠyåDË

2 años de prisión

4 años de prisión

2 años de prisión

1 año de prisión

1 año de prisión

3 años de prisión

4 años de prisión

3 años de prisión

Octubre 2012, InvestigacionyCiencia.es 21


j[Yecfb[`Wgk[^WZ[ieh_[djWZeWdefeYei_dl[ij_]WZeh[i$ ;n_ij[[dbWWYjkWb_ZWZkd_dj[dieZ[XWj[ieXh[beiWif[YjeicWj[c|j_YeiZ[bWj[eh‡WZ[i[b[YY_ŒdfehfWh[dj[iYe$ Kd YkWhje c[YWd_ice gk[ \ec[djW bW [c[h][dY_W Z[ bW Yeef[hWY_Œd[ibWh[Y_fheY_ZWZ_dZ_h[YjW"ckoZ_ij_djWZ[bWZ_h[YjW$;d[ij[YWie"kd_dZ_l_ZkeZ[Y_Z[i_WokZWhedeWejheW fWhj_hZ[bWh[fkjWY_ŒdZ[bd[Y[i_jWZe0gk_[d[i]epWdZ[\WcW Z[Wbjhk_ijWifk[Z[dbb[]WhWh[Y_X_hWkn_b_e_dYbkiefehfWhj[Z[ kdYecfb[jeZ[iYedeY_Ze$FeZ[ceiZ[Y_hgk["[dbk]WhZ[hWpedWhi[]‘dbWc|n_cW»j[hWiYWhƒbW[ifWbZWi_j‘c[bWhWiYWi Wc‡¼"[ijW[ijhWj[]_Wi[XWiWc|iX_[d[d»j[hWiYWhƒbW[ifWbZWWj_oWb]‘dejheoWc[bWhWiYWh|Wc‡¼$;djh[beicWYWYei `Wfed[i[i"beicedeiZ[XW`e[ijWjkiieY_Wbgk[Z[if_e`WdWejhei 1 Z[fei_Y_Œd[b[lWZWZ[Xk[dWh[fkjWY_Œdfk[Z[dWkc[djWhik fh[ij_]_eÄo"[dYedi[Yk[dY_W"bWfheXWX_b_ZWZZ[i[hZ[if_e`WZeifehejheiÄiebefeh[b^[Y^eZ[i[hl_ijei[dYecfW‹‡WZ[ beib‡Z[h[i$ Feh‘bj_ce"kd_dZ_l_Zkefk[Z[eXhWhYedWXd[]WY_Œdde fWhWWokZWhWkdYed]ƒd[h["i_de[dfeiZ[bX_[dYec‘d0kd c[Z_eZ[WhhW_]eZ[bWYeef[hWY_ŒdYedeY_ZeYecei[b[YY_Œd Z[]hkfe$:_Y^ec[YWd_ice\k[oW_Z[dj_ÐYWZefeh[bfhef_e :Whm_d[dEl origen del hombre"ZedZ[i[‹WbWXW0»KdWjh_Xk _dj[]hWZWfehckY^eic_[cXheiQ$$$Si_[cfh[Z_ifk[ijeiWWokZWhi[ckjkWc[dj[oWiWYh_ÐYWhi[feh[bX_[dYec‘dl[dY[h‡W WbWcWoeh‡WZ[bWiZ[c|ijh_Xki1[ijei[h‡Wi[b[YY_ŒddWjkhWb¼$ :[iZ[[djedY[i"beiX_Œbe]ei^WdZ[XWj_ZeYed]hWd\[hlehieXh[bWfei_X_b_ZWZZ[gk[bWi[b[YY_ŒddWjkhWb\Wleh[pYWbW Yeef[hWY_ŒdfWhWc[`ehWhWi‡[bfej[dY_Wbh[fheZkYj_leZ[b]hkfe$BeiceZ[beicWj[c|j_YeiZ[iWhhebbWZeifehlWh_ei_dl[ij_]WZeh[i"[djh[gk_[d[ic[Yk[dje"^WdYedjh_Xk_ZeWceijhWhgk[bWi[b[YY_ŒddWjkhWbfk[Z[ef[hWhWc‘bj_fb[id_l[b[i" Z[iZ[[b][dƒj_Ye^WijWbWjejWb_ZWZZ[bW[if[Y_["fWiWdZefeh 3 Yeckd_ZWZ[iZ[_dZ_l_Zkei$BeijhWXW`WZeh[iZ[kdW[cfh[iW"feh[`[cfbe"Yecf_j[d[djh[i‡fWhWWiY[dZ[h[dbW[iYWbW YehfehWj_lW"f[hejWcX_ƒdYeef[hWdWÐdZ[Wi[]khWh[bƒn_je Echar una mano: Dos hormigas cooperan para transportar una Z[ikYecfW‹‡W\h[dj[WejhWi$ hoja hasta el hormiguero (1). Al regular su propia división, las cé-

BeiY_dYec[YWd_iceigk[]eX_[hdWdbW[c[h][dY_WZ[bWYeef[hWY_Œdef[hWd[djeZWYbWi[Z[eh]Wd_icei"Z[iZ[bWiWc[XWi ^WijWbWiY[XhWi[_dYbkiei[[nj_[dZ[d"[dWb]kdeiYWiei"Wbei ][d[ioejheiYecfed[dj[iY[bkbWh[i$;ijWkd_l[hiWb_ZWZdeibb[lWWf[diWhgk[bWYeef[hWY_Œd^Wi_Ze"Z[iZ[[bfh_dY_f_e"kdW \k[hpWcejh_p[dbW[lebkY_ŒdZ[bWl_ZW[dbWJ_[hhW$7Z[c|i" [n_ij[kd]hkfe[d[bgk[bei[\[YjeiZ[bWYeef[hWY_Œdi[^Wd Z[ceijhWZe[if[Y_Wbc[dj[fhe\kdZei0bW^kcWd_ZWZ$C_bbed[i Z[W‹eiZ[[lebkY_Œd^WdjhWdi\ehcWZeWkdi_c_eb[djeoYWi_ _d[hc[[dbWYh_WjkhWc|i_dÑko[dj[Z[bfbWd[jW"kdW[if[Y_[YWfWpZ[iedZ[WhbWifhe\kdZ_ZWZ[iZ[beYƒWde"[nfbehWh[b[ifWY_eoZ_\kdZ_h[dWf[dWikd_dijWdj[ikibe]heiWbh[ijeZ[bckdZe$JWb[i^WpW‹WibWi^[ceibe]hWZeW\k[hpWZ[jhWXW`Wh`kdjei$ Bei^kcWdeiYed\ehcWceibWc|iYeef[hWZehWZ[jeZWibWi[if[Y_[i1iecei"fehWi‡Z[Y_hbe"ikf[hYeef[hWZeh[i$ :WZegk[beiY_dYec[YWd_iceiZ[iYh_jeii[eXi[hlWd[d jeZWbWdWjkhWb[pW"YWX[fh[]kdjWhdeiWgkƒi[Z[X[gk[bei^kcWdeiYeef[h[ceic|igk[YkWbgk_[hejhW[if[Y_[$7c_ceZe Z[l[h"bei^kcWdei"c|igk[d_d]‘dejheWd_cWb"YebWXehWdW jhWlƒiZ[bc[YWd_iceZ[h[Y_fheY_ZWZ_dZ_h[YjW"XWiWZe[dbW h[fkjWY_Œd$´Fehgkƒ5Fehgk[iebedk[ijhW[if[Y_[Z_ifed[Z[ kdb[d]kW`[fb[dWc[dj[Z[iWhhebbWZeÄo"feh[nj[di_Œd"Z[kd decXh[fWhWYWZWkdeZ[iki_dZ_l_ZkeiÄ"beYkWbf[hc_j[_dj[hYWcX_Wh_d\ehcWY_ŒdieXh[YkWbgk_[hW"Z[iZ[beic_[cXheic|i

22 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, octubre 2012

lulas evitan la aparición de cáncer (2). Las leonas colaboran entre sí para criar a sus cachorros (3). Los macacos japoneses se despiojan mutuamente; con ello, mejora su reputación en el grupo (4).

fhŒn_ceiobW\Wc_b_W^WijWYecfb[jeiZ[iYedeY_Zeigk[l_l[d [dbWiWdj‡feZWi$DeieXi[i_edWiWX[hgk_ƒd^WY[gkƒ"Wgk_ƒd ofehgkƒ$>[ceiZ[iWX[hbefWhWc[`ehWhdk[ijhe[ijWjki[dbW h[ZieY_Wbgk[dei[dlk[bl[$LWh_ei[ijkZ_ei^WdZ[ceijhWZe gk["Z[iZ[bWiWieY_WY_ed[iX[dƒÐYWiWbWigk[ZedWceiZ_d[he^WijWbWi[cfh[iWigk[fWjheY_dWcei"dk[ijhWiZ[Y_i_ed[ii[ XWiWd"[dfWhj["[dbWh[fkjWY_Œd$H[X[YW>[dZ[hied"kdWYecfW‹[hWZ[>WhlWhZ[nf[hjW[d[ijhWj[]_WiYecf[j_j_lWi[d[b ckdZe[cfh[iWh_Wb"WfkdjWgk[JeoejWbe]hŒ[dbeiW‹eieY^[djWY_[hjWl[djW`WieXh[ejhei\WXh_YWdj[iZ[X_ZeWikh[fkjWY_Œd Z[Xk[djhWje^WY_Wikifhel[[Zeh[i$ BW_dj[hWYY_Œd[djh[b[d]kW`[oh[Y_fheY_ZWZ_dZ_h[YjW_dZkY[kdW[lebkY_ŒdYkbjkhWbh|f_ZW"beYkWbYedij_jko[[bc[ebbeZ[ dk[ijhWWZWfjWX_b_ZWZYece[if[Y_[$7c[Z_ZWgk[bWfeXbWY_Œd ckdZ_WbYh[Y[o[bYb_cWYWcX_W"^WXh[ceiZ[Wfhel[Y^Wh[iW WZWfjWX_b_ZWZoZWhYeddk[lWi\ŒhckbWiZ[YebWXehWY_Œdi_gk[h[ceiiWblWh[bfbWd[jWoWiki^WX_jWdj[i$7bWl_ijWZ[dk[ijhe ^_ijeh_Wbc[Z_eWcX_[djWb"defWh[Y[dckY^WibWifheXWX_b_ZWZ[iZ[be]hWhZ_Y^eeX`[j_le$JWcX_ƒdWgk‡bWj[eh‡WZ[`k[]ei fk[Z[Whhe`WhbkpieXh[[bfheXb[cW1[dfWhj_YkbWh"Z[bWcWde Z[Y_[hjeiZ_b[cWiYeef[hWj_leigk[WjW‹[dWc|iZ[Zei`k]W-

TIM FLACH, GETTY IMAGES (hormigas); REBECCA YALE, GETTY IMAGES (leones)

UNO PARA TODOS


GETTY IMAGES (células); OSCAR TARNEBERG, GETTY IMAGES (monos)

l[bWZebW[n_ij[dY_WZ[lWh_ei\WYjeh[igk[cej_lWdkdWWZc_d_ijhWY_ŒdYWXWbZ[bX_[dYec‘d$Bei_dl[ij_]WZeh[iejeh]Whed *&[kheiWYWZWkdeZ[beiik`[jeiob[i^_Y_[hedfWhj_Y_fWh[d kd`k[]efehehZ[dWZehgk[Yedi_ij‡W[d[cfb[Wh[i[Z_d[he fWhWcWdj[d[h[bYb_cWXW`eYedjheb$;dYWZWhedZW"Z[X‡WdZedWhfWhj[Z[ikZ_d[heWkd\edZeYec‘d$I_"fWiWZWiZ_[pjWdZWi"[b\edZeYedjWXWYed'(&[kheiec|i"[bYb_cWgk[ZWh‡WW iWbleobei`k]WZeh[ifeZh‡Wd]kWhZWhfWhWi‡[bZ_d[heieXhWdj[$;dYWieYedjhWh_e"ieXh[l[dZh‡WbWYWj|ijhe\[ojeZeif[hZ[h‡WdjeZeikZ_d[he$ 7kdgk[bei`k]WZeh[iWc[dkZef[hZ‡Wdo[b\edZei[gk[ZWXWYehjefehkdeifeYei[khei"bei_dl[ij_]WZeh[ieXi[hlWhed 2 gk[[dYWZWhedZW_XWdWfWh[Y_[dZeZ_\[h[dY_WiZ[YecfehjWc_[djegk[fWh[Y‡WdWfkdjWhWbWihWped[iZ[bW][d[hei_ZWZ$ ;dfh_c[hbk]Wh"bei`k]WZeh[ii[ceijhWXWdc|iWbjhk_ijWi YkWdZeh[Y_X‡Wd_d\ehcWY_Œdfh[Y_iWoÐWXb[WY[hYWZ[bW_dl[ij_]WY_ŒdieXh[[bYb_cW$;bbeh[l[bWgk["fWhWiWYh_ÐYWhi[feh[b X_[dYec‘d"bWif[hiedWid[Y[i_jWdYedl[dY[hi[Z[gk[[bfheXb[cWh[Wbc[dj[[n_ij[$FehejhebWZe"ik][d[hei_ZWZWkc[djWXWYkWdZei[b[if[hc_j‡W^WY[hf‘Xb_YeiikiZedWj_lei"[d bk]WhZ[WdŒd_cei1[iZ[Y_h"YkWdZe[djhWXW[d`k[]eikh[fkjWY_Œd$;dbWc_icWb‡d[W"ejhe[ijkZ_eh[Wb_pWZefeh_dl[ij_]WZeh[iZ[bWKd_l[hi_ZWZZ[D[mYWijb[^WbbŒgk[bWif[hiedWi j_[dZ[dWi[hc|i][d[heiWiYkWdZei[Yh[[deXi[hlWZWi$ ;ijei\WYjeh[i[djhWd[d`k[]ejeZeibeic[i[iYkWdZeh[Y_XebW\WYjkhWZ[]Wi$;d[bbWi[YecfWhW[bYedikceZ[c_^e]WhYed[bYedikcec[Z_eZ[bWiYWiWiZ[c_l[Y_dZWh_e"[dbWi W\k[hWiZ[8eijed"Wi‡YeceYed[bZ[bei^e]Wh[ic|i[ÐY_[dj[i$BWYecfWhWY_ŒdYedejheil[Y_deicej_lWWc_\Wc_b_WfWhW W^ehhWh]Wi0YWZW_dl_[hde"fheYkhWceih[XW`WhbWj[cf[hWjkhW Z[bWl_l_[dZW[dkd]hWZe<W^h[d^[_j$ 4 9edjeZe"bWii_ckbWY_ed[iZ[fheY[iei[lebkj_leiZ[ck[ijhWdgk[jeZWYeef[hWY_Œd[i_djh‡di[YWc[dj[_d[ijWXb[0YkWbgk_[hf[h‡eZeZ[fheif[h_ZWZYebWXehWj_lWZ[i[cXeYWh|i_dh[Zeh[iYedeY_ZeiYece`k[]eiZ[X_[d[if‘Xb_YeiQvéase »BW[Ye- c[Z_e[dkdeZ[Z[iWf[]efeh[b]hkfe$7f[iWhZ[[bbe"[b[idec‡WZ[b`k[]eb_cf_e¼"fehA$I_]ckdZ";$<[^hoC$7$DemWa1 f‡h_jkWbjhk_ijWi_[cfh[fWh[Y[h[ijWXb[Y[hi[fehi‡iebe1Z[ ?ĄČûĉĊÿý÷ùÿĶĄď9ÿûĄùÿ÷"cWhpeZ[(&&(S$;d[bbei"jeZeibei_d- Wb]‘dceZe"Wb]efheleYWgk[dk[ijhWiXh‘`kbWicehWb[ii[Wb_j[]hWdj[iZ[kd]hkfei[X[d[ÐY_WdZ[bWWYj_jkZYeef[hWj_lWZ[ d[[dZ[dk[le^WY_Wkdc_icedehj[$Beif[h‡eZeiZ[Yeef[YWZWkdeZ[ikic_[cXhei1f[he"c_[djhWigk[jeZebeZ[c|i hWY_ŒdoZ[\[YY_Œdh[ikbjWdh[YedeY_Xb[i[dbeiWbj_XW`eiZ[bW f[hcWd[pYW_]kWb"kd_dZ_l_ZkefeZh|Wkc[djWhikfhel[Y^e ^_ijeh_W^kcWdW"[dbeii_ij[cWifeb‡j_Yeio[dbeiY_Ybei[Yef[hiedWbi_Y[iWZ[YebWXehWhoi[Z[YWdjWfeh[befehjkd_ice$ dŒc_Yei$:[iYedeY[cei[dgkƒfkdjei[[dYk[djhWbW^kcW7kdgk[ikZ[i[e[igk[beiZ[c|iYeef[h[d"fWhWƒbbWefY_Œd d_ZWZ[d[ij[cec[dje"f[hedeYWX[ZkZWZ[gk[feZh‡Wcei »_dj[b_][dj[¼[i[nfbejWhbei$;bfheXb[cWh[i_Z[[dgk[jeZeibei YeehZ_dWhdeic[`ehfWhWh[iebl[hbeifheXb[cWic|iWYkY_Wdc_[cXheiZ[b]hkfef_[diWdZ[_]kWbcWd[hW"Z[ceZegk[be j[iWbeigk[i[[d\h[djWbW^kcWd_ZWZ$BWj[eh‡WZ[`k[]ei e\h[Y[fhefk[ijWi$Beib‡Z[h[ifeb‡j_YeiZ[X[h‡WdjecWhdejW gk[[cf[pŒYeceYeef[hWY_ŒdWYWXWh|[dZ[\[YY_Œd$ Kd[`[cfbeYb|i_YeZ[bWYbWi[Z[Z_b[cWiZ[iYh_jW[ibWtra- Z[bc[YWd_iceZ[h[Y_fheY_ZWZ_dZ_h[YjW"Wi‡YeceZ[bW_cgedia de los comunes"fhefk[ijW[d'/,.feh[b[YŒbe]e=Whh[jj fehjWdY_WZ[bW_d\ehcWY_ŒdobWh[fkjWY_ŒdWbW^ehWZ[b_c_>WhZ_d$;d[bbW"lWh_ei]WdWZ[heiYecfWhj[dbWij_[hhWiZ[fWi- jWhbeiYecfehjWc_[djeiefehjkd_ijWi$OZ[X[h‡WdWfhel[Y^Wh jeh[e$I_d[cXWh]e"YWZWkdeZ[[bbeif[hc_j[gk[ikih[i[iie- [i[fej[dY_WbfWhW\ec[djWhbWYeef[hWY_Œd[d[bc|i_cfehXh[[nfbej[dbeifWijeiYeckdWb[i"Z[ceZegk[WYWXWdfeh jWdj[Z[jeZeibei`k[]eiZ[X_[d[if‘Xb_Yei0be]hWhgk[i_[j[ Z[ijhk_h[bX_[dYec‘do"fehjWdje"jWcX_ƒd[bfhef_e$;bfW- c_bc_bbed[iZ[f[hiedWiYedi[hl[dbeiYWZWl[pc|i[iYWiei hWb[b_iceYedbeifheXb[cWigk[^eofbWdj[WbW[nfbejWY_ŒdZ[ h[YkhieiZ[bfbWd[jWJ_[hhW$ beih[YkhieidWjkhWb[i"Z[iZ[[bf[jhŒb[e^WijW[bW]kWfejWXb[" h[ikbjW[l_Z[dj[$I_"YkWdZei[jhWjWZ[YkijeZ_Whbeih[Ykhiei PA R A S A B E R M Á S Z[bWYeb[Yj_l_ZWZ"beiYeef[hWZeh[ij_[dZ[dWbefehjkd_ice" ´YŒcefh[i[hlWh[bYWf_jWb[YebŒ]_YeZ[bfbWd[jWfWhWbWi][d[- ×5Ÿy´yày`¹®Èy´åDy¨D¨ïàùŸå®¹Ö Jean-Paul Delahaye en Investigación y Ciencia, n.o 221, hWY_ed[i\kjkhWi5 febrero de 1995. TODOS PARA UNO

Feh\ehjkdW"gk[ZWkdh[igk_Y_efWhWbW[if[hWdpW$KdWi[h_[Z[ [nf[h_c[djeiZ_h_]_ZeifehCWd\h[ZC_b_dia_"Z[b?dij_jkjeCWn FbWdYaZ[8_ebe]‡W;lebkj_lWZ[Fbd"oikiYebWXehWZeh[i^Wh[-

"Dyÿ¹¨ù`Ÿº´my¨D`¹¹ÈyàD`Ÿº´i¨mŸ¨y®Dmy¨ÈàŸåŸ¹´yà¹Ă¨Dïy¹à Dmy¦ùy‘¹åÎ Robert Axelrod. Alianza Editorial, 1996. Ÿÿyàù¨y冹àï›yyÿ¹¨ù´¹†`¹¹ÈyàD´Î Martin A. Nowak en Science, vol. 314, págs. 15601563, 8 de diciembre de 2006. 3ùÈyà`¹¹ÈyàDï¹àåi ¨ïàùŸå®jyÿ¹¨ù´jD´mĀ›ĂĀy´yymyD`›¹ï›yàï¹åù``yymÎ Martin

»%«éDšë2«†rÍ”†r›f»Írr0ÍrÒÒdäð®ä»

Octubre 2012, InvestigacionyCiencia.es 23

por qué cooperamos_octubre 2012