Page 1

»˛ ×ØÖ¸— ¸ÌÛÌ ×ÖÛÌ  Û˛Ô °Ò˛ ˇÌ—¨ T¨Þ. ‡—ÌÜ ˇÜÔÙ˛ †ÌÔ. „ÖÒÖÑÖÛØà Ô˛ 11 %(27510) 67363 / 21788 FAX 66913 argiako@gmail.com °À†¾` Û.Ñ. 21200 GREECE

°À†·‚°„¾… –¶»° ·–‡¾»°‡‚°‚¾ °…·‰°À´¶´¾ ¾À†°…¾ ´¶` °À†¾”‚‡¾`

·ÛÖ—ÓÖ— Ö— ÙÜԸܨÙÓÖ— 

‡˛ÓÖÛ—ÑâÚ ÌÑÒÖ˚âÚ 2010 æÒÖ— Ö— Ü×Öߪݗ֗ ÛàÔ ÙÜԸܨÙÓØÔ ˚—¨ ÛÖ ‡ªÓÖ ìØ˚ÖÜÚ - »ÜÑ˛ÔØÔ

˙ب ˚—¨ ×ØÖÛ¨ ÙÌ—Ú »Ì Û˛ Ò˛ Õ˛ Û˛Ú ×ØÖˇÌÙÓ— ¨Ú Ü×ÖÉÖÒ˛ Ú ÙÜԸܨÙÓà Ô Ѩ— Û˛Ú Ì×— Ù˛Ó˛Ú ¨Ô¨Ñ˛ ØÜÕ˛ Ú ÛÖÜÚ ¨×Ö  ÛÖ ¿ØàÛÖ¸—ÑÌ— Ö ÖÒÖÑÒ˛Øà ÔÌÛ¨— ÛÖ ×¨ ˝Ò Ü×Ö߲ݗÖÛ˛ ÛàÔ Ñ¨— ÛàÔ ÙÞÌÛ—Ñà Ô ¸—¨×ب˚Ó¨ÛÌÜ ÙÌàÔ ÓÌÛ¨ÕÜ  Ü×Ö߲ݗ àÔ ¸˛Ó¨ ØÞàÔ Ñ¨— ÙÜÓÉÖÜ ÒàÔ. °×Ö  Ì¸à  Ñ¨— ×̠ب Ѩ ˇÌ Ì Ô¨Ú ÙÜԸܨÙÓÖ  Ú Ñ¨— Ü×Ö߲  Ý—ÖÚ ÕÌÑ—Ô¨  Ì— ÛÖÔ ×ØÖÌÑÒÖ˚—ÑÖ  ÛÖÜ ¨˚à Ô¨ ÓÌ Ö ×Ö—¨ ×ØÖ ÙÝÖب ÓÌ Ù¨ ¸—¨ˇÌ ÛÌ—. ¾— ÙÜԸܨÙÓÖ—  ×ÖÜ Ì×—  Ù˛ÓàÚ ×ÒÌ ÖÔ ÙÜÓÓÌÛÌ ÞÖÜÔ   Ø˚ÖÜÚ - »ÜÑ˛ÙÛÖ ¸˛ ÓÖ ° Ôà Ô Ì ÞÖÜÔ Ü×Ö߲ݗ ÖÜÚ ¸˛Ó¨ ØÞÖÜÚ ÛÖÜÚ Ñ. °Ô¨˚Ôà ÙÛÖÜ, „¨Ó×Ö ÙÖ, „àÛÙÖÉÖ  Ѩ— Û˛Ô Ñ¨. »×¨ÉÌÒ˛ . ¾— ×ØÖÙà×—ÑÌ Ú ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛ÛÌÚ Ñ¨— Ö— ÑÖÓÓ¨Û—ÑÌ Ú ¸ÜÔ¨ ÓÌ—Ú Ì ÞÖÜÔ ¸—¨¸Ø¨Ó¨Û— ÙÌ— ÙÌ ÓÌ˚¨ ÒÖ É¨ˇÓÖ  ÛÖ ØÖ ÒÖ ÛÖÜÚ.   ÒÒàÙÛÌ, ¨ÜÛÌ Ú ÓÌÛØ˛ ˇ˛Ñ¨Ô Ѩ— ÙÛ˛Ô ° ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨ ¸˛ÓÖÙÑÖ ×˛Ù˛, ×ÖÜ ¸—ÌÔ˛ Ø˚˛ÙÌ ÛÖ °Ø˚Ì—¨ÑÖ Ô –˛ Ó¨, Û˛Ô ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨ ÌɸÖÓ¨ ¸¨ ×Ø—Ô Û˛ Ò˛ Õ˛ Û˛Ú ×ØÖˇÌÙÓ— ¨Ú Ü×Ö߲ݗÖÛ˛ ÛàÔ.   ¾Ò¨ Û¨ ÖÔÖ Ó¨Û¨ Ì— Ô¨— ˚ÔàÙÛ¨  Ѩ— ÛÖ ¸ÜÔ¨Ó—ÑÖ  ÛàÔ ÙÜԸܨÙÓà Ô Ö ×àÚ ¸—¨ÓÖØÝà ˇ˛ÑÌ. ¿ÒÌ ÖÔ Ì— Ô¨— à Ø¨ ÛàÔ Ü×Ö߲ݗ àÔ Ô¨ ѨۨˇÌ ÙÖÜÔ ÖÒÖÑÒ˛ØàÓÌ ÔÌÚ ×ØÖÛ¨ ÙÌ—Ú Ñ¨— ×ØÖ ˚بÓÓ¨ ˚—¨ ÛÖ ÓÌ ÒÒÖÔ ÛÖÜ ÓÌ˚¨ ÒÖÜ ¸˛ ÓÖÜ. ·— Ô¨— ˛ à Ø¨ Ô¨ ¨Ô¨ÓÌÛØ˛ˇÖÜ Ô Ö— ÙÜԸܨÙÓÖ—  ÓÌ ×ØÖ˚بÓÓ¨Û—ÑÌ Ú ˇÌ -

ÙÌ—Ú. …¨ Ó¨Ú ÌÔ˛ÓÌØà ÙÖÜÔ ˚—¨ Û—Ú ×ØÖÛÌب—Ö Û˛ÛÌÚ Ñ¨— ÛÖ Ö Ø¨Ó¨  ÛÖÜÚ ˚—¨ ÛÖ ÔÌ Ö ¸˛ ÓÖ. °×Ö  1˛Ú ‚¨ÔÖܨؗ ÖÜ Ö ¸˛ Ó¨ØÞÖÚ Ñ¨— ÛÖ ÔÌ Ö ¸˛ÓÖÛ—ÑÖ  ÙÜÓÉÖÜ Ò—Ö ˇ¨ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ר ØÌ— ˇÌ Ù˛, Ô¨ ¨×Öݨٗ ÙÌ—, Ô¨ ¸—¨ÞÌ—Ø—ÙÛÌ—  Ѩ— Ô¨ ÙÞ̸—¨ ÙÌ— ˚—¨ ×Ò˛ ˇÖÚ ÌÛÌØÖ ÑÒ˛ÛàÔ ˇÌÓ¨ ÛàÔ. ´¨ ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨ Ì— Ô¨— ÛÖ ÙÖ ¸ÜÙÌ×— ÒÜÛ¨ Ö ÙÖ Ñ¨— ¸—¨ÞØÖԗѨ . ¶ ¸—¨ ˇÌÙ˛ ÛàÔ ¨×ÖØØ—ÓÓ¨ ÛàÔ, ˛ ¨×ÖÞÌ  ÛÌÜÙ˛, ˛ Ü ¸ØÌÜÙ˛, Ö— ÉØÌÝÖԲח¨ÑÖ—  ÙÛ¨ˇÓÖ— , Ö— ÑÖ—ÔàÔ—ÑÌ  Ú ÓÖÔ¨  ¸ÌÚ, ÛÖ ÑÜÑÒÖÝÖØ—¨ÑÖ  Ì— Ô¨— ިبÑÛ˛Ø—ÙۗѨ  רب¸Ì— ˚Ó¨Û¨ ÞàØ— Ú Ô¨ ÌÕ¨ÔÛÒÖÜ Ô ÛÖ ÌÜ ØÖÚ ÛàÔ ¨ØÓÖ¸—ÖÛ˛ ÛàÔ ÛÖÜ ÔÌ ÖÜ ¸˛ ÓÖÜ. ·— Ô¨— ÑÖ—Ô¨  רب¸ÌÑÛÖ  ×àÚ ÌÓ×Ì—Ø— ¨ ÙÌ ÛÌ ÛÖ—Ö ˚Ìà˚بݗÑÖ  ÌÜ ØÖÚ, Ö ×àÚ ×ØÖÉÒÌ ×ÌÛ¨— ¨×Ö  ÛÖ ÙÞÌ ¸—Ö „¨ÒÒ—Ñب Û˛Ú, ¸ÌÔ ¸—¨ˇÌ ÛÌ— ѨÔÌ— Ú. °ÜÛÖ  Ù˛Ó¨— ÔÌ—, ×àÚ ¨×¨—ÛÌ— Û¨— ×ÖÒÒ˛  ¸ÖÜÒÌ—¨  Ѩ— ÙÜÔÌØ˚¨Ù— ¨. ¾— ×ÖÒ— ÛÌÚ ¨×¨—ÛÖÜ Ô ÒÜ ÙÌ—Ú ¨Ü Ø—Ö Ñ¨— ¨ÜÛÖ  Ù˛Ó¨— ÔÌ— ¸ÖÜÒÌ—¨  Ù˛ ÓÌب. ¾— ×ÖÒ— ÛÌÚ ß˛ÝÖÝÖ ØÖ— Ì ÞÖÜÔ Û˛ ¸Ü Ô¨Ó˛ ÙÛ¨ ÞÌ Ø—¨ ÛÖÜÚ Ñ¨— Û˛Ô ¸—¨×ب˚Ó¨ÛÌÜÛ—Ñ˛  —ÙÞÜ  ÛÖÜÚ ÙÛÖ ˝ÌÔ—ˇ Ѩ— Ö— Ü×Ö߲ Ý—Ö— ÖÝÌ— ÒÖÜÔ Ô¨ ÙÜÔˇÌ ÙÖÜÔ Û˛Ô ÉÌ ÒÛ—ÙÛ˛ ×ÖÒ—Û—Ñ˛  ˚—¨ ÛÖ ¸˛ ÓÖ Ó¨Ú. ·×—ÝÜÒ¨ÙÙÖ Ó¨ÙÛÌ Ô¨ ÌרÔÌ ÒˇÖÜÓÌ ÙÌ Ì×—ÓÌ ØÖÜÚ ˝˛Û˛ Ó¨Û¨.

`Û˛ ÙÌÒ. 11 ‡˛Ó˛ ÛØ˛Ú „¨Ó×Ö ÙÖÚ: "¶ Ô— Ñ˛ Ó¨Ú ˇ¨ Ì— Ô¨— Ô— Ñ˛ ÛÖÜ ‡˛ ÓÖÜ" ¿ØÖɨ ¸—ÙÓ¨ ×Øà Û˛Ú „ÜØ—¨Ñ˛ Ú »ÌÛ¨  Û˛ ¸˛ÓÖÙ— ÌÜÙ˛ Û˛Ú ÓÖÔ¨¸—Ñ˛ Ú Ì ˚ÑÜØ˛Ú ¸˛ÓÖÙÑÖ ×˛Ù˛Ú ˚—¨ ÛÖ ‡˛ ÓÖ  ° Ø˚ÖÜÚ - »ÜÑ˛Ôà Ô ×ÖÜ ¨Ô¨ÛÌ  ˇ˛ÑÌ ¨×Ö  ÛÖ °Ø˚Ì—¨ÑÖ  –˛ Ó¨ Ö Ü×Ö߲ Ý—ÖÚ ¸˛ Ó¨ØÞÖÚ ‡˛Ó˛ ÛØ˛Ú „¨Ó×Ö ÙÖÚ ÌÕÌ ¸àÙÌ ¨Ô¨ÑÖ— ÔàÙ˛ ×ÖÜ ÌÜިؗÙÛÌ—  ÛÖÜÚ ×ÖÒ— ÛÌÚ ˚—¨ Û˛Ô ÌÓ×—ÙÛÖÙÜ Ô˛ ÛÖÜÚ. ˆ×ÌÔˇÜÓ— ˝ÖÔÛ¨— Û¨ ¨×ÖÛÌÒÌ ÙÓ¨Û¨ ¸— ÔÖÔÛ¨Ú ÕÌѨ ˇ¨ØÖ ×ØÖɨ  ¸—ÙÓ¨ ÙÛÖÔ ‡˛Ó˛  ÛØ˛ „¨Ó×Ö  ÙÖ ÓÌ ×ÖÙÖÙÛÖ  38,1%, ¨ÑÖÒÖÜˇÌ—  Ö Ñ. †—à Ø˚ÖÚ °Ô¨˚Ôà ÙÛÖÜ ÓÌ

¾— ÙÛÖ ÞÖ— Ó—¨Ú ÙÜ ˚ÞØÖÔ˛Ú ×ÖÒ—Û—ÙÛ—Ñ˛ Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ú

¶ ¾—ÑÖÔÖÓ— ¨ ÛÖÜ ¿ÖÒ—Û—ÙÓÖÜ    Ø˚ÖÜÚ - »ÜÑ˛Ôà Ô ´ÖÜ Ü×Ö߲ Ý—Ö— ‡˛Ó¨ ØÞÖÜ ° †—à Ø˚ÖÜ °Ô¨˚Ôà ÙÛÖÜ ¾ ×ÖÒ—Û—ÙÓÖ Ú ¨×ÖÛÌÒÌ—  ÙÜ˚ÑØ—Û—ÑÖ  ×ÒÌÖÔÌ ÑÛ˛Ó¨   Ø˚ÖÚ, Û—Ú »ÜÑ˛ ˚—¨ ÛÖ ° ÔÌÚ, Û˛ ”Ì ØÔ¨. µÖÜ ÓÌ ÙÌ Ó—¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ×ÖÜ ¸—¨ˇÌ ÛÌ— ÙÜ ÓÉÖÒ¨ ר˚ÑÖ ÙÓ—¨ ÛÖÜ ×ÖÒ—Û—ÙÓÖÜ , ÙÌ Ì Ô¨Ô ¨×Ö  ÛÖÜÚ ×ÒÖÜÙ—Ö ÛÌØÖÜÚ ¨ØÞ¨—ÖÒÖ˚—ÑÖÜ Ú Þà ØÖÜÚ Û˛Ú ·ÒÒ¨ ¸¨Ú Ѩ— Û˛Ú ·ÜØà ×˛Ú. `Ì Ö ÒÖ ÛÖÔ ÑÖ ÙÓÖ, ÙÌ ×ÌØ—ÖÞÌ Ú ÓÌ ×ÒÖÜ Ù—¨ ×ÖÒ—Û—ÙÛ—Ñ˛  ÑÒ˛ØÖÔÖÓ—¨  Ö ×àÚ Ö ¸—ÑÖ  Ó¨Ú Ö ÛÖ ×ÖÚ, ˛ ¾—ÑÖÔÖÓ— ¨ ÛÖÜ ¿ÖÒ—Û—ÙÓÖÜ  ¨×ÖÑÛ¨  ÖÒÖÌ Ô¨ Ѩ— ɨØÜ ÔÖÜÙ¨ Ù˛Ó¨Ù—  ¨. ¶ ¸˛-

Ó—ÖÜØ˚— ¨ Ѩ— ˛ ÙÛ˛ Ø—Õ˛ ¨ÜÛ˛ Ú Û˛Ú Ö—ÑÖÔÖÓ— ¨Ú ÖÝÌ— ÒÌ— Ô¨ Ì ÞÌ— ÑÜØ— ¨ØÞ˛ ˇÌ Ù˛ ÙÛ—Ú ×ÖÒ—Û—ÑÌ Ú ×ÖÜ ˇ¨ ¨ÙÑ˛ˇÖÜ Ô ¨×Ö  ÛÖ ÔÌ Ö ¸˛ ÓÖ Û¨ Ì×Ö ÓÌÔ¨ ÞØÖ Ô—¨, ¨ÝÖÜ  ¨ÜÛ˛  Ó×ÖØÌ—  Ô¨ ¨×Ö-

¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛Ù—¨ÑÖ „Ì ÔÛØÖ »ÖÔà ÙÌàÔ www.monoiso.gr

ÛÌÒÌ ÙÌ— Ó—¨ —ÙÞÜØ˛  ¨Ô¨×ÛÜÕ—¨Ñ˛  ×ØÖ Û¨Ù˛, ˛ Ö×Ö— ¨ ˇ¨ ÌײØ̨ ÙÌ— ÙÌ Ù˛Ó¨ÔÛ—ÑÖ  ɨˇÓÖ  Û˛Ô Ö—ÑÖÔÖÓ— ¨ ÛÖÜ ¸˛ ÓÖÜ Ñ¨— ÛàÔ ×ÖÒ—Ûà Ô. ¾ÝÌ— ÒÖÜÓÌ Ô¨ ÙÞ̸—¨ ÙÖÜÓÌ Ñ¨— Ô¨ ÜÒÖ×Ö—˛ ÙÖÜÓÌ Ó—¨ ×ÖÒ—Û—Ñ˛  Û˛Ú Ö×Ö— ¨Ú ÛÖ ×¨Ø¨˚Ö ÓÌÔÖ ×ÖÒ—Û—ÙÛ—ÑÖ  ×ØÖ—Ö  Ô Ô¨ ¨×ÖÛÌÒÌ—  ÌØ˚¨ÒÌ— Ö ÉÌÒÛ— àÙ˛Ú Û˛Ú Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛ Ú Ѩ— ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛ Ú ÙÜÔÖÞ˛ Ú Ѩ— ¸˛Ó—ÖÜØ˚Ö  ×ØÖÙÛ—ˇÌ ÓÌÔ˛Ú ¨Õ— ¨Ú, Ì—ÙÖ¸˛ Ó¨ÛÖÚ Ñ¨— ¨×¨ÙÞÖ Ò˛Ù˛Ú ˚—¨ ÛÖÜÚ Ñ¨ÛÖ— ÑÖÜÚ Û˛Ú ×ÌØ—ÖÞ˛ Ú. ¾ ×ÖÒ—Û—ÙÓÖ Ú Ó¨Ú, ÓÌ ÛÖ ÛÌب ÙÛ—Ö ¨×Ö  ˇÌÓ¨ ×ÖÜ ¸—¨ˇÌ  ÛÌ— Ó×ÖØÌ—  Ѩ— ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ¸à ÙÌ— ÙÛ˛Ô ¨Ô¨ ×ÛÜÕ˛ ×Ö—Ö Û˛Û¨ Ѩ— ÙÛ˛Ô Ñ¨ˇ˛ÓÌØ—Ô˛ 

˝à˛ Û˛Ú ×Ö Ò˛Ú ×ÒÖÜ ÛÖ. ·ÔÖ ßÌ— Û˛Ú ¸—¨ÞÌ— Ø—Ù˛Ú ÛÖÜ ·`¿°, ¨Ô¨×ÛÜ ÙÙÌÛ¨— ÙÛ˛Ô ·ÜØà ×˛, Ó—¨ ×ØÖÉÒ˛Ó¨Û—Ñ˛  ˚—¨ ÛÖÔ ÖØ— ˝ÖÔÛ¨ Û˛Ú ×ÖÒ—Û—ÙÛ—Ñ˛ Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛  Ú, Ѩˇà  Ú Ñ¨— ˚—¨ Û¨ ÑÌÔÛؗѨ  ˝˛Û˛  Ó¨Û¨ ×ÖÜ ¨ÜÛ˛  Ì ÞÌ— Ô¨ ¨ÔÛ—ÓÌÛà×— ÙÌ— Û˛Ô Ì×Ö ÓÌÔ˛ ¸ÌѨÌÛ— ¨. ¾— ÔÌ ÌÚ ¨Ô¨ ˚ÑÌÚ ¨×¨—ÛÖÜ Ô ×—Ö ¸— Ñ¨—˛ ѨۨÔÖÓ˛  ÛàÔ ÑÖÔ¸ÜÒ— àÔ ˚—¨ Ô¨ ÉÌÒÛ—à ÙÖÜÔ Û˛Ô ÑÖÜÒÛÖܠب Û˛Ú Ñ¨ˇ˛ÓÌØ—Ô˛  Ú ˝à˛  Ú ÛàÔ ×ÖÒ—Ûà Ô, ¨×¨—ÛÖÜ Ô Ô¨ ¸ÖˇÌ—  —¸—¨— ÛÌØ˛ Ù˛Ó¨Ù— ¨ ÙÛ—Ú Ü×ÖɨˇÓ—ÙÓÌ  ÔÌÚ ×ÌØ—ÖÞÌ Ú, ÙÛ—Ú ×—Ö Ìܨ ÒàÛÌÚ ÖÓ¨ ¸ÌÚ ÛÖÜ ×Ò˛ˇÜÙÓÖÜ , ÙÛ¨ ר—¸—¨ , ÙÛÖÜÚ ÔÌ ÖÜÚ, ÙÛÖÜÚ ÓÌÛ¨Ô¨ ÙÛÌÚ.

×ÖÙÖÙÛÖ 22%, Ö Ñ. `àÛ˛ Ø˛Ú „àÛÙÖÉÖ  Ú ÓÌ × Ö Ù Ö Ù Û Ö  05,9%, Ѩ— ˛ Ì Ñ × Ø Ö  Ù à × Ö Ú Û˛Ú ¨Ø—ÙÛÌب Ú Ñ. …. »×¨ÉÌÒ˛  ÓÌ 2.6%. ‡ÌÔ ÕÌ Øà/ ¸ÌÔ ¨×¨ÔÛà  31,4%. »ÌÛ¨  Û˛ ¸˛ÓÖÙ—  ÌÜÙ˛ Û˛Ú ¸˛ÓÖÙÑÖ ×˛Ù˛Ú Ö Ñ. „¨Ó×Ö ÙÖÚ Ì×—ÑÖ—Ôà  Ô˛ÙÌ ÓÌ ÛÖÔ Ñ. „àÙÛ˛  ¿¨Ô¨˚Ö ×ÖÜÒÖ ×Ø̸֠ØÖ Ñ¨— —¸—ÖÑÛ˛ Û˛ Û˛Ú ×—Ö ×¨ Ôà ÌÛ¨—Ø— ¨Ú, Ö Ö×Ö— ÖÚ ÛÖÜ Ì— ×Ì Ö Û— ÛÖ ¸Ì— ˚Ó¨ Û˛Ú ÓÌ ÛØ˛Ù˛Ú Ì— Ô¨— ר Ø¨ ×ÖÒÜ  ÓÌ˚¨ ÒÖ (500 ¨  ÛÖÓ¨ ¨Ô ÙÑÌÝÛÌ—  ѨÔÌ— Ú Ö Û— Ö— רÔÌÒÒ¨¸—ÑÌ Ú Ì ØÌÜÔÌÚ ×ÖÜ ¸—ÌÔÌØ˚ÖÜ Ô ˚—¨ ÒÖ˚¨Ø—¨ÙÓÖ  ÛàÔ ÑÖÓÓ¨ ÛàÔ ØàÛÖÜ Ô 1100 Ì àÚ 1300 ¨ ÛÖÓ¨). ¾ Ñ. ¿¨Ô¨˚Ö ×ÖÜÒÖÚ Ì ¸àÙÌ Û¨ ÙÜ˚Þ¨Ø˛Û˛  Ø—¨ 

ÛÖÜ ÙÛÖÔ Ñ. „¨Ó×Ö ÙÖ, ÒÌ ˚ÖÔÛ¨Ú ÛÖÜ Ì×— Ù˛Ú Ö Û— Ö Ò¨Ö Ú ÙÛÌ ÒÔÌ— ÕÌѨ ˇ¨ØÖ Ó˛ ÔÜÓ¨ ×ØÖÛ— Ó˛Ù˛Ú ÙÛÖ ×ØÖÙà×Ö  ÛÖÜ Ñ¨— ÓÌ Û˛ ¨Ô¨˚à˚˛  (ÓÌ ˇÖ¸ÖÚ ÛàÔ ¸˛ÓÖÙÑÖ×—Ñà  Ô ÌÛ¨—Ø—à  Ô ×ÖÜ ¨Õ—ÖÒÖ˚ÖÜ Ô ÛÖÜÚ ¨Ô¨×Öݨ Ù—ÙÛÖÜÚ) ÛÖÔ ¸Ì— ÞÔÌ— ¨×Ö  Û˛Ô ×Øà Û˛ „ÜØ—¨Ñ˛  ‡˛ Ó¨ØÞÖ ÓÌ ×ÖÙÖÙÛÖ  ×ÖÜ ˇ¨ ÑÜÓ¨ÔˇÌ—  ¨×Ö  55% Ì àÚ 59%. ¾ÒÖ ÑÒ˛Ø˛ ˛ ¨Ô¨ÑÖ— ÔàÙ˛ ÙÛ˛ ÙÌÒ. 6

`Û˛Øå˝à „¨Ó×æÙÖ ˘˛Ýå˝à °Ô¸Øª!

„¨Û¨˚˚ÌÒ— ¨ `¨Ø¨É¨ ÑÖÜ ˚—¨ ‡Ø¨ ÑÖ

‡àØ̨ Ô ˇÌØÓÖ˚ب Ý˛Ù˛ & ·ÔÌØ˚Ì—¨Ñ˛  ¨×ÖѨۨ ÙÛ¨Ù˛ ÑÛ—Ø— àÔ ´Ø—  ×ÖÒ˛ 2710 231657 ¿¨ Ûب 2610 452103 °—  ˚—Ö 26910 42499 „¨Ò¨ ÉØÜÛ¨ 26920 31214  °Ø˚ÖÚ 27510 67363

¾ ‡˛Ó˛ ÛØ˛Ú `¨Ø¨É¨ ÑÖÚ Ñ¨Û¨˚˚Ì ÒÒÌ— ÛÖÔ `ÜԸܨÙÓÖ  ÛÖÜ ‡˛Ó˛  ÛØ˛ ‡Ø¨  ÑÖÜ ˚—¨ Û˛Ô ¨×ÖÞ˛  ÛÖÜ, ¨×Ö  ÛÖ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖ  `ÜÓÉÖÜ Ò—Ö Û˛Ú 13- 102010, ÓÌ ¨×ÖÛÌ ÒÌÙÓ¨ Û˛Ô Ì ÒÒÌ—ß˛ ¨×¨ØÛ— ¨Ú, Ѩ— Û˛ Ó˛ Ì ˚ÑØ—Ù˛ Û˛Ú ˚ÔàÓÖ¸Ö Û˛Ù˛Ú ˚—¨ Û˛Ô `ÛØ¨Û˛˚—Ñ˛  »ÌÒÌ Û˛ ¿ÌؗɨÒÒÖÔÛ—Ñà Ô ·×—×Ûà ÙÌàÔ ˚—¨ ÛÖÔ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖ  `Þ̸—¨ÙÓÖ  ‡—¨ÞÌ— Ø—Ù˛Ú ÛàÔ °×ÖØØ—ÓÓ¨ ÛàÔ Û˛Ú ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ. ¶ ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ Ì— Ô¨— ˛ ÛÌÒÌÜÛ¨—  ¨ ÙÌ Ñ¨Û¨  Û¨Õ˛ ÙÛ˛Ô Þà Ø¨ Ó¨Ú ÙÛÖÔ ÛÖÓÌ ¨ ¸—¨ÞÌ— Ø—Ù˛Ú ÛàÔ ¨×ÖØØ—ÓÓ¨ -

¾ Ü×Ö߲ Ý—ÖÚ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖ Ú `Ü ÓÉÖÜÒÖÚ ‡˛Ó˛ ÛØ˛Ú `¨Ø¨É¨ ÑÖÚ ÓÌ ÛÖÔ Ì×—ÑÌÝ¨Ò˛ Ú ÛÖÜ ÙÜԸܨÙÓÖÜ  "…Ì ¨ ¿ÌÒÖ×Ö ÔÔ˛ÙÖÚ" ¿Ì ÛØÖ ´¨ÛÖÜ Ò˛

ÛàÔ. ¶ Ѩۨ ÙÛ¨Ù˛ ×ÖÜ Ì×—ÑبÛÌ—  Ì— Ô¨— ¨×¨Ø¨ ¸ÌÑÛ˛.

¿ØÖÙɨ ÒÌ— ÛÖÔ ×ÖÒ—Û—ÙÓÖ  Ó¨Ú, ¸˛Ó—ÖÜØ˚Ì—  ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨ ÙÛ˛ ¸˛ÓÖ Ù—¨ Ü-

˚Ì— ¨, Ѩ— ˛ ·ÜØàר—¢ Ñ˛    ·ÔàÙ˛ ÓÌ Û˛Ô ÙÜÔÌ Þ—Ù˛ ¨ÜÛ˛ Ú Û˛Ú Ñ¨Û¨ ÙÛ¨Ù˛Ú ˇ¨ Ó¨Ú Ìחɨ  ÒÌ— ÛÌب  ÙÛ—¨ ×ØÖ ÙÛ—Ó¨. ·—  Ô¨— ¨×¨Ø¨  ¸ÌÑÛÖ Ö— ¨ ÔˇØà×Ö— ¨ÜÛÖ—  Ö— Ö×Ö— Ö— Ì— Ô¨— Ì×—  ÖÑÛ¨ÌÛ— ¨ Ѩ— ×ÒÌ ÖÔ Ì×—ÑÌÝ¨Ò˛ Ú ÛàÔ …ÖÓ¨ØÞ—à Ô ÓÌ Ù˛Ó¨ÔÛ—ÑÖ  ÓÌØ—  ¸—Ö Ìܡܠ Ô˛Ú ˚—¨ Û˛Ô Ù˛ÓÌØ—Ô˛  ¨×¨Ø¨ ¸ÌÑÛ˛ Ѩۨ ÙÛ¨Ù˛ Ô¨ ¨ØÔÖÜ ÔÛ¨— ÓÌ Û˛Ô ¨×ÖÞ˛  ÛÖÜÚ Û˛Ô Ì ˚ÑØ—Ù˛ Û˛Ú ˚ÔàÓÖ¸Ö Û˛Ù˛Ú ˚—¨ Û˛Ô ¸—¨ÞÌ— Ø—Ù˛ ÛàÔ ¨×ÖØØ—ÓÓ¨ ÛàÔ Ñ¨— Ô¨ ¸—ÌѸ—ÑÖÜ Ô Ñ¨— ר Ò— Û˛Ô ß˛ ÝÖ ÛàÔ ×ÖÒ—Ûà Ô Û˛Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ.

°Ø—ˇÓÖ Ú ˜Ü ÒÒÖÜ 2522 °À†¾` Û.Ñ. 21200 - GREECE ´—Ó˛  ˜Ü ÒÒÖÜ 1,00e ‡˛ÓÖÙ—ÌÜ ÙÌ—Ú: ÌÑ. ÙÛ˛Ò. 7 e `ÜÔ¸ØÖÓ˛  ÝÜÙ. ×ØÖÙà ×àÔ 30 e T˛ÒÌÝàÔ—ÑÌ Ú °—Û˛ ÙÌ—Ú ÙÜÔ¸ØÖÓà Ô ÙÛÖ 27510- 67363. …¿‡‡, …¿‚‡, ´Ø¨×Ì˝à  Ô, ‚¸ØÜÓ¨  ÛàÔ, `ÜÒÒÖ ˚àÔ, ‡˛ ÓàÔ - „Ö—ÔÖÛ˛ ÛàÔ 70 e ·ÕàÛÌØ—ÑÖÜ  150ø ´¨ ÌÔÜ×Ö ˚بݨ ¨ ØˇØ¨ ÌÑÝب ˝ÖÜÔ Û—Ú ¨×Ö ßÌ—Ú ÛàÔ ÙÜÔÛ¨ÑÛà Ô ÛÖÜÚ Ñ¨— ¸ÌÔ ¨×˛ÞÖÜ Ô Ñ¨Û’¨Ô¨ ˚Ñ˛ Û—Ú ˇÌ ÙÌ—Ú ÛÖÜ "°Ø˚Ì—¨ÑÖÜ  –˛ Ó¨ÛÖÚ"

´ÌÛ¨ ØÛ˛ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010

´Ö×—ÑÌ Ú Ì—¸˛ ÙÌ—Ú - `ÞÖ Ò—¨ †—¨ ÔÔ˛Ú »¨Ô—¨ Û˛Ú: ߇ÌÔ ×àÒÌ— Û¨— ˛ ‡·¶ý ´˛Ô ÉÖÜ Ò˛Ù˛ Û˛Ú „ÜÉÌ ØÔ˛Ù˛Ú Ô¨ ¸—¨Û˛Ø˛ ÙÌ— ÛÖ ·ÒÒ˛Ô—ÑÖ  ‡˛ÓÖ Ù—Ö ÙÛÖ 51% ÛÖ ×ÖÙÖÙÛÖ  ÙÜÓÓÌÛÖÞ˛ Ú ÛÖÜ ÙÛ˛ ‡·¶, ÌÕÌ ÝبÙÌ ÙÛ˛Ô –ÖÜÒ˛  Ö ˆÝÜ×ÖÜØ˚Ö Ú¿Ìؗɨ ÒÒÖÔÛÖÚ ·ÔÌ Ø˚Ì—¨Ú Ѩ— „Ò—Ó¨Û—Ñ˛ Ú °ÒÒ¨˚˛ Ú Ñ. †—¨ ÔÔ˛Ú »¨Ô—¨ Û˛Ú. °×¨ÔÛà ÔÛ¨Ú ÙÌ Ì×— Ñ¨—Ø˛ ÌØà Û˛Ù˛ Û˛Ú ÉÖÜÒÌÜÛÖÜ  ÛÖÜ `ˆÀ‚µ° Ñ¨Ú ¶ØÖÜ Ú ‡—à Û˛, Ö Ñ. »¨Ô—¨ Û˛Ú ÕÌѨˇ¨ Ø—ÙÌ Ö Û— ¸ÌÔ Üר ØÞÌ— Ѩӗ ¨ ×ØÖ ˇÌÙ˛ Ô¨ ×ÌØ—ÖØ—ÙÛÌ—  ÛÖ ×ÒÌ—Ö߲ݗÑÖ  ×ÖÙÖÙÛÖ  ×ÖÜ Ñ¨ÛÌ ÞÌ— ÛÖ ‡˛ÓÖ Ù—Ö ÙÛ˛Ô ‡˛ÓÖ Ù—¨ ·×—ÞÌ— Ø˛Ù˛ ¶ÒÌÑÛØ—ÙÓÖÜ .

·Øà Û˛Ù˛ †. °Ô¸Ø—¨ÔÖÜ  ˚—¨ ÛÖ Ì×— ¸ÖÓ¨ ÛØ— ÛÌÑÔàÔ Ñ¨— ×ÖÒÜ ÛÌÑÔàÔ ß´˛Ô à Ø¨ ×ÖÜ ˛ Ü×Ö˚ÌÔÔ˛Û—ÑÖ Û˛Û¨ ×Ò˛ ÛÛÌ— ÛÖÔ ÌˇÔ—ÑÖ  —ÙÛÖ , ÙÜ ÓÝàÔ¨ ÓÌ Ì˚ÑÜ ÑÒ—Ö Û˛Ú °Ôà Û¨Û˛Ú `ÜÔÖÓÖÙ×ÖÔ¸— ¨Ú ¿ÖÒÜÛÌ ÑÔàÔ ·ÒÒ¨ ¸¨Ú ×ÖÜ ÌÙÛ¨ Ò˛ ÙÛÖÜÚ ÙÜÒÒÖ ˚ÖÜÚ ×ÖÒÜÛÌ ÑÔàÔ, ˛ „ÜÉÌ ØÔ˛Ù˛ ÙÞ̸—¨ ˝Ì— Û˛Ô ¨Ô¨Ñ¨Û¨ÔÖÓ˛  ÛàÔ Ö—ÑÖ˚ÌÔÌ—¨Ñà Ô Ì×—¸ÖÓ¨ ÛàÔ, ÛÖÜ Ì×—¸Ö Ó¨ÛÖÚ ÛÖÜ ÛØ— ÛÖÜ ×¨—¸—ÖÜ  Ѩ— ÛàÔ ×ÖÒÜÛÌÑÔ—Ñà Ô Ì×—¸ÖÓ¨ ÛàÔ ÓÌ Ì—ÙÖ¸˛Ó¨Û—Ѩ  ÑØ—Û˛ Ø—¨. ¶ ×ØÖÖ×Û—Ñ˛  Û˛Ú ÌרԨÝÖب Ú ÛàÔ Ì—ÙÖ¸˛Ó¨Û—Ñà Ô ÑØ—Û˛Ø— àÔ, Û¨ Ö×Ö— ¨ Ì ÞÖÜÔ ÑØ—ˇÌ—  ¨ÔÛ—ÙÜÔÛ¨˚ӨۗѨ  ɨ ÙÌ— Û˛Ú 1095/ 2001 ¨×Ö Ý¨Ù˛Ú ÛÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ— ÖÜ Û˛Ú ·×—ÑبÛÌ— ¨Ú, ×ØÖѨÒÌ—  Û˛Ô ¨Ô˛ÙÜÞ— ¨ Ѩ— Û˛Ô ¨˚¨Ô¨ ÑÛ˛Ù˛ ÛàÔ Ù˛ ÓÌب ¸—Ѩ—ÖÜ ÞàÔ ÛØ—ÛÌ ÑÔàÔ Ñ¨— ×ÖÒÜÛÌ ÑÔàÔ. ‚¸—¨— ÛÌب Ó¨ Ò—ÙÛ¨ ÌÔ ÓÌ Ùà Û˛Ú Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛ Ú ÑØ— Ù˛Ú Ѩ— ÛàÔ ÙÖɨØà Ô ÙÜÔÌ×Ì—à Ô Û˛Ú ÙÛÖÔ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ  —ÙÛÖ  Û˛Ú Þà Ø¨Ú, ˛ Ó˛ ÌݨØÓÖ˚˛  Û˛Ú ¸˛ÓÖ˚Ø¨Ý—Ñ˛ Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ú Ö ×àÚ ¨ÜÛ˛  ×ØÖÉÒÌ ×ÌÛ¨— Ѩ— ¨×ÖÛÌÒÌ—  Ü×ÖÞØÌ àÙ˛ ÛÖÜ Ñب ÛÖÜÚ É¨ ÙÌ— Û˛Ú ¸—¨ Û¨Õ˛Ú ÛÖÜ ¨ ØˇØÖÜ 21 רØ. 2 Ѩ— 5 ÛÖÜ `ÜÔÛ¨ ˚Ó¨ÛÖÚ, ÙÜÔ—ÙÛ¨  ¨×¨Ø¨ ¸ÌÑÛ˛ Ѩ— ×ØÖÑÒ˛Û—Ñ˛  ÌÔÌ Ø˚Ì—¨. ¶ „ÜÉÌ ØÔ˛Ù˛ ×ØÖÛ— ˇÌÛ¨— Ô¨ ÌרԨÝÌ ØÌ— Ì—ÙÖ¸˛Ó¨Û—Ѩ  ÑØ—Û˛ Ø—¨ ÙÛ˛Ô ¨×Ö ¸ÖÙ˛ ÛàÔ àÚ ¨ Ôà Ì×—¸ÖÓ¨ ÛàÔ ×¨Ø¨  Û˛ Ø˛Û˛  ¨ÔÛ— ˇÌÛ˛ ¨×Ö Ý¨Ù˛ ÛÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ— ÖÜ Û˛Ú ·×—ÑبÛÌ— ¨Ú;ý

°ÒÒ¨˚Ì Ú Û˛Ú ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨Ú ÙÛ—˚Ó˛ Ú ¾ Ü×Ö߲ Ý—ÖÚ ‡˛ÓÖÛ—ÑÖ Ú `Ü ÓÉÖÜÒÖÚ ÓÌ ÛÖ ÙÜԸܨÙÓÖ  ÛÖÜ ‡˛Ó˛ ÛØ˛ „¨Ó×Ö ÙÖÜ "°ÒÒ¨˚˛  ¿ÖØÌ— ¨Ú" Ñ. °Ô¨ÙÛ¨ Ù—ÖÚ „¨Ø¨ÔÛ˝ÖÜ Ò˛Ú, ×Øà ˛Ô ¿Ø̸֠ØÖÚ ÛÖÜ ‡.`. ”ÜØÑÌ— ¨Ú Ѩ— °ÔÛ—×Ø̸֠ØÖÚ ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ˚ÖÜ „¨Øܨ Ú "°ØÛÌÓ— Ù—Ö" Ì— Ô¨— ÛÌҗѨ  Ü×Ö߲ Ý—ÖÚ ÙÛ˛Ô ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿Ì  Ø˚ÖÜÚ (ÑÌÔÛØ—ÑÖ ). Ø—ÝÌ ØÌ—¨ ° …Ì  ¨ ¨ØÞ˛  …Ì  Ö— ¨  ÔˇØà×Ö— …Ì  ¨ ¿ÌÒÖ×Ö  ÔÔ˛ÙÖÚ

°ÔÔ¨ »¨ÔÛ¨  - ´ÙÖÜ ØÔÖÜ ¶ ¸—Ѫ Ó¨Ú ÙçÓÉÖÜÒÖÚ ÙÛ˛Ô ¿ÌØ—ÝâØÌ—¨ ÓÌ ÛÖ ÙÜԸܨÙÓæ ÛÖÜ ¿âÛØÖÜ ´¨ÛÖçÒ˛

¿Ì ÛØÖÚ „. »¨ØÒ¨˚ÑÖÜ ÛÙÖÚ °ÙݨҗÙÛ˛ Ú `Ü ÓÉÖÜÒÖÚ ‡.`. ·×—ÓÌÒ˛Û˛Ø—  ÖÜ °Ø˚ÖÒ—  ¸¨Ú ˆ×Ö߲ Ý—ÖÚ ‡˛ÓÖÛ—ÑÖ Ú `Ü ÓÉÖÜÒÖÚ ÓÌ ÛÖ `ÜԸܨÙÓÖ  "°ÒÒ¨˚˛  ¿ÖØÌ—  ¨Ú" ÛÖÜ ‡˛Ó˛ ÛØ˛ „¨Ó×Ö ÙÖÜ ¶ ×ÖÒÜÌÛ˛ Ú ÙÜÔÌÞ˛ Ú רØÖÜÙ—  ¨ ÛÖÜ ÙÛ¨ ÑÖ—Ô¨  Û˛Ú ×Ö ÒÌàÚ, ÌÔ—ÙÞÜ Ì— Û˛Ô Ü×ÌØ߲ Ý—Ù˛  ÛÖÜ, ÓÌ Û˛Ô Ü×Ö ÙÞÌÙ˛ Ö Û— ˇ¨ ¨˚àÔ—ÙÛÌ—  ˚—¨ Û˛Ô ×ØÖ Ö¸Ö ÛÖÜ  °Ø˚ÖÜÚ Ó¨Ú.


[ °À†·‚°„¾… –¶»° ]

`ÌÒ— ¸¨ 2˛

´ÌÛ¨ ØÛ˛ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010

Y†·‚° - „¾‚…˙…‚„° Ѩ— °””°

„ˆ´´°À¾”¾†‚„¾ ·À†°`´¶À‚¾ Dr †ÌàØ˚— ¨ •àÓÖ×ÖÜ ÒÖÜ - ”¨ ˝¨Ø˛ ‚¨ÛØÖ Ú „ÜÛÛ¨ØÖÒÖ ˚ÖÚ * °Ø—ÙÛÖÜ ÞÖÚ ‡—¸¨ ÑÛàØ ‚¨ÛØ—Ñ˛ Ú `ÞÖÒ˛ Ú °ˇ˛Ôà Ô *”Ì ÑÛÖØ¨Ú „ÜÛÛ¨ØÖÒÖ˚—  ¨Ú ‚¨ÛØ—Ñ˛ Ú `ÞÖÒ˛ Ú ·ˇÔ—ÑÖÜ  & „¨×Ö¸—ÙÛØ—¨ÑÖÜ  ¿¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó—  ÖÜ °ˇ˛Ôà Ô *»ÌÛÌÑר—¸ÌÜˇÌ— Ù¨ ÙÛ˛ †Ò¨ÙÑà É˛ ». –ØÌÛ¨Ô— ¨Ú - ´Ì ÙÛ ¿¨×¨Ô—ÑÖÒ¨ ÖÜ ÓÌ ÙÜÓÉ¨Û—Ñ˛  ÑÜÛÛ¨ØÖÒÖ˚— ¨ Ѩ— ÑÜÛÛ¨ØÖÒÖ˚— ¨ Ü˚Ø˛ Ú ݨ Ù˛Ú (Thin -Prep) - „ÜÛÛ¨ØÖÒÖ˚—ÑÌ Ú ÌÕÌÛ¨ ÙÌ—Ú ¾Ü ØàÔ, ¿ÛÜÌ ÒàÔ, ˆ˚Øà Ô ÙàÓ¨Û—Ñà Ô ÑÖ—ÒÖÛ˛ ÛàÔ - „ÜÛÛ¨ØÖÒo˚—Ñ˛  ÌÕÌ Û¨Ù˛ ÌÑÑØ— Ó¨ÛÖÚ Ó¨ÙÛÖÜ  - ¿¨Ø¨ÑÌÔÛ˛ ÙÌ—Ú ÓÌ ÒÌ×Û˛  ÉÌÒÖ Ô˛ (FNA) ß˛Ò¨Ý˛Ûà Ô ¨ÒÒÖ—à ÙÌàÔ †—¨ Ò˛ ßÌ—Ú ˛ —¨ÛØÖ Ú ¸Ì ÞÌÛ¨— ÓÌ Ø¨ÔÛÌÉÖÜ 

†—¨ ÑÒÌ— Ù—ÓÖ Ø¨ÔÛÌÉÖÜ  Û˛ÒÌÝàÔ˛ Ù¨ÛÌ Ñ¨ˇ˛ÓÌØ—Ôà Ú ÙÛ¨ Û˛ÒÌ ÝàÔ¨: 27510-24007 & 6977780701

Dr. •ÌÖ ¸àØÖÚ ·ÓÓ. »×ØÖÜ Ù¨Ò˛Ú ‚¨ÛØÖ Ú - ·—¸—ÑÖ Ú ¿¨ˇÖÒÖ ˚ÖÚ ‡—¸¨ ÑÛàØ ‚¨ÛØ—Ñ˛ Ú `ÞÖÒ˛ Ú ¿¨Ô/Ó—  ÖÜ °ˇ˛Ôà Ô Û. ‚¨ÛØÖ Ú –’ ¿¨ˇÖÒÖ˚—Ñ˛ Ú „Ò—Ô—Ñ˛ Ú …ÖÙÖÑÖÓÌ—  ÖÜ …—  Ó—ÛÚ ·—¸—ÑÌÜÓÌ  ÔÖÚ ÙÛÖ Ù¨ÑÞ¨Øà ¸˛ ¸—¨É˛ Û˛

`Ü ÓÉ¨Ù˛ ÓÌ ‚„°, ‡˛ÓÖ Ù—Ö, ¾†°   Ø˚ÖÜÚ 31 (¨×Ì  Ô¨ÔÛ— ¨×Ö  DI°) - …¨Ü ×Ò—Ö ° (·—  ÙÖ¸ÖÚ ¨×Ö  °—˚—  ÖÜ 30) ´˛Ò. 27520 47145 „—Ô. 6937 356524 e-mail: drbrouss@otenet.gr

°…°`´°`‚¾ˆ °À‚`´. `„”¶À¶ - ˘˛Ý—¨Ñ˛ »¨ÙÛÖ˚بݗ  ¨ - ˆ×Ì  Ø˛ÞÖ— Ùà Ó¨ÛÖÚ - ¨˚˚Ì—  àÔ - ¾ÙÛÌÖ×Ö ØàÙ˛ - ”—×ÖÓÌ  ÛØ˛Ù˛ - ˘˛Ý—¨ÑÖ  ¿¨ÔÖبӗÑÖ  - „ÌݨÒÖÓÌÛØ—ÑÖ  °˚. „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 4 - °À†¾` (×Ò˛Ù—  ÖÔ ¾´·) ´˛Ò. 27510-69201

¶ ÞÖØท¨Ñ˛ ÓÖÜÙ—Ñ˛    Ì—Ô¨— Ó—¨ ¨×Ö  Û—Ú ÑÖØÜݨ— ÌÚ ÓÖØÝÌ Ú Ñ¨ÒÒ—ÛÌÞÔ—Ñ˛  Ú Ì  ÑÝØ¨Ù˛Ú, Ѩˇà  Ú ÙÜԸܨ  ˝Ì— Û˛ ˝àÔÛ¨  Ô—¨ Ѩ— Û˛Ô ¨ÓÌÙÖ  Û˛Û¨ Û˛Ú ¨ÔˇØà ×—Ô˛Ú ÝàÔ˛ Ú ÓÌ Û˛ ÙÜÒÒÖ˚—ÑÖ Û˛Û¨. `ÛÖ ×Ò¨— Ù—Ö Û˛Ú ×ÒÖÜ Ù—¨Ú ×ÖÒ—Û—ÙÛ—Ñ˛ Ú ¸Ø¨ÙÛ˛Ø—Ö Û˛Û¨Ú Ö ¿ÖÒ—Û—ÙÛ—ÑÖ Ú `Ü ÒÒÖ˚ÖÚ  °Ø˚ÖÜÚ ß´·”·`‚””°ý ¸—ÖØ˚¨Ôà  ÔÌ— ÙÛ—Ú 30 Ѩ— 31 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ

2010 ÙÛÖ »×ÖÜÙÖÜÒÖ×ÖÜ ÒÌ—Ö ˇÌ ¨ÛØÖ Û˛Ô 5˛ ÞÖØท¨Ñ˛  ÛÖÜ ÙÜÔ¨ ÔÛ˛Ù˛ ¨Ý—ÌØàÓÌ Ô˛ ÝÌ ÛÖÚ ÙÌ Ö ÒÌÚ Û—Ú ÞÖØท ÌÚ Û˛Ú °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú ×ÖÜ Ì— Ô¨— ¸à ¸ÌѨ (ÌÑÑÒ˛Ù—¨ÙÛ—ÑÌ Ú- רب¸ÖÙ—¨ÑÌ Ú Ñ¨— Ó—ÑÛÌ Ú ×ÖÒÜÝàÔ—ÑÌ Ú). ´Ö ÙÌÚ ÞÖØท ÌÚ ÙÛÖ ÔÖÓÖ  Ó¨Ú ¨×ָ̗ÑÔÜ ÖÜÔ Ö Û— Ѩ— ÑÖÜÒÛÖܠب Ѩ— ×ÖÒ—Û—ÙÓÖ  Ì ÞÌ— Ö ÛÖ ×ÖÚ Ó¨Ú. ‡— ÔÌÛ¨— ˛ ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨ Ì ÛÙ—

¿ØÖ¨˚˚ÌÒ— ¨ †¨ ÓÖÜ

…·¾ ‚°´À·‚¾ ‡¶»¶´À‚¾` †À. ¿°¿°†·˙À†‚¾ˆ †¨ÙÛØÌÔÛÌØÖÒÖ ˚ÖÚ - ¶×¨ÛÖÒÖ ˚ÖÚ ˆ×Ö߲ Ý—ÖÚ ‡—¸¨ ÑÛàØ ‚¨ÛØ—Ñ˛ Ú `ÞÖÒ˛ Ú ¿¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó—  ÖÜ °ˇ˛Ôà Ô ·×—ÙÛ˛ÓÖÔ—ÑÖ Ú ÙÜÔÌØ˚¨ Û˛Ú ¾Ó—  ÒÖÜ ‚¨ÛØ—ÑÖÜ  °ˇ˛Ôà Ô

„ÖØ— ÔˇÖÜ 33, 21200 °À†¾` ´˛Ò. 27510 - 24007, Ñ—Ô. 6977 780701 Fax: 27510 - 66913

…Ì Ö °ÑÛ—ÔÖÒÖ˚—ÑÖ  ·Ø˚¨ÙÛ˛ Ø—Ö

5˛ ¯ÖØท¨Ñ˛ `ÜÔ¨ ÔÛ˛Ù˛ °Ý—Ì ØàÓ¨ ÙÛ—Ú ÞÖØท ÌÚ Û˛Ú °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú

·ÕÌÛ¨ ÙÌ—Ú: †¨ÙÛØÖÙÑÖ ×˛Ù˛, „ÖÒÖÔÖÙÑÖ ×˛Ù˛ °Ý¨—  ØÌÙ˛ ×ÖÒÜ×Ö ¸àÔ - ERCP ´Ö×ÖˇÌ  Û˛Ù˛ ˚¨ÙÛØ—ÑÖÜ  ÓרÒÖÔ—ÖÜ  ˚—¨ רÞÜÙ¨ØÑ—  ¨

„°””·À†¶ 27 - °À†¾` 1ÖÚ Ö ØÖÝÖÚ   ·Ô¨ÔÛ— ¿¨—¸—Ñ˛ Ú ¯¨Ø¨ Ú »×Ö Ô˛ ´˛Ò.: 27510-20070, 6946 933593 ´Ö —¨ÛØÌ—  Ö ÒÌ—ÛÖÜØ˚Ì—  ÓÌ Ø¨ÔÛÌÉÖÜ 

O

o

„¨ØÜ ˚—¨ÔÔ˛ »¨Ø—Û¨ Ù¨ ‡—¨—ÛÖÒÖ ˚ÖÚ ‡—¨ÛØÖÝÖÒÖ ˚ÖÚ °ÙÑÒ˛×—ÖÜ  & ¿Ö Û— 1, …¨Ü ×Ò—Ö Û˛Ò., fax: 27520-27244 Ñ—Ô. 6973-553518 e-mail: mkarygiani@gmail.com

°‚„°´·À‚…¶ - ·ˆ°††·”‚° »¾ˆ`´¾ˆ ‡ÌØÓ¨ÛÖÒæ˚ÖÚ - °ÝØÖ¸—Ù—ÖÒæ˚ÖÚ ·×—ÙÛ˛ÓÖÔ—ÑæÚ `ÜÔÌØ˚ÆÛ˛Ú …ÖÙ/ÓÌåÖÜ "°. `Ü˚˚ØæÚ" ·Ý¨ØÓÖ˚âÚ laser

`Ü ÓÝàÔ¨ ÓÌ ÛÖ ¨ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ¨ÙÛ—ÑÖÜ  Ñà ¸—Ѩ ¨Ô¨ÑÖ—Ôà ÔÌÛ¨— Ö Û—: ¾ ´ÙàÛ¨ Ñ˛Ú `×ÜØ— ¸àÔ ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ— ÖÜ, Ѩ— Û˛Ú ‡—¨Ó¨ ÔÛàÚ ÛÖ ˚Ì ÔÖÚ ¿¨×¨×¨Ô¨˚—à ÛÖÜ ×ÖÜ ˚ÌÔÔ˛ ˇ˛ÑÌ ÙÛ˛Ô „Ö Ø—ÔˇÖ Ñ¨— ѨÛÖ—ÑÌ—  ÙÛÖ  °Ø˚ÖÚ Ñ¨— ˛ °Ô¨ÙÛ¨Ù— ¨ ¯àØ—ÔÖ×ÖÜ ÒÖÜ ÛÖÜ `¨ Éɨ Ѩ— Û˛Ú °ÔÛàÔ— ¨Ú ÛÖ ˚Ì ÔÖÚ ‚à¨ÔÔ— ¸ÖÜ, ×ÖÜ ˚ÌÔÔ˛ ˇ˛ÑÌ ÙÛ˛Ô ¾ØÌÙÛ—¨ ¸¨ Ѩ— ѨÛÖ—ÑÌ—  ÙÛ˛Ô °ÒÌÕ¨Ô¸ØÖÜ ×ÖÒ˛, ×ØÖ ÑÌ—Û¨— Ô¨ רÔÛØÌÜÛÖÜ Ô Ñ¨— Ö ˚¨ ÓÖÚ ˇ¨ ˚— ÔÌ— ÙÛÖ   Ø˚ÖÜÚ. ‡˛ ÓÖ ° °…°„¾‚…˙`¶ °Ô¨ÑÖ—Ôà ÔÌÛ¨— Ö Û— ÙÜ ÓÝàÔ¨ ÓÌ Û—Ú ¸—¨Û¨ ÕÌ—Ú ÛÖÜ ¨ ØˇØ. 14 ÛÖÜ …. 998/79, ÌѸ֠ˇ˛ÑÌ 5149/12-10-2010 ×ب Õ˛ ިبÑÛ˛Ø—ÙÓÖÜ  ÛÖÜ ‡/ÔÛ˛ ‡¨Ùà Ô °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú, ÓÌÛ¨  ¨×Ö  ¨— Û˛Ù˛ ÛÖÜ Ñ. »¨ ÔˇÖÜ ¯Ø˛ ÙÛÖÜ, ÓÌ Û˛Ô Ö×Ö— ¨ Þ ¨ Ø ¨ Ñ Û ˛ Ø —  Ù Û ˛ Ñ Ì Ì  Ñ Û ¨ Ù ˛ Ù Ü Ô Ö Ò — Ñ Ö Ü  Ì Ó É ¨ ¸ Ö Ü  5.362,49Û.Ó. ÑÌ— ÓÌÔ˛ ÙÛ˛ ˇÌ Ù˛ "•ˆ»°À°„‚° - „°»¿¾`", ‡˛ÓÖÛ—ÑÖÜ  ‡—¨ÓÌØ— ÙÓ¨ÛÖÚ ·ÒÒ˛Ô—ÑÖÜ , ×ÌØ—ÝÌ   Ø˚ÖÜÚ, àÚ »¶ ‡°`‚„¾ˆ ¯°À°„´¶ØÌ—¨Ú ÛÖÜ ‡˛ ÓÖÜ ° À° ·„´°`¶, Ѩۨ  Û˛Ô ×¨Ø. 6 ̸¨Ý. ¨ ÛÖÜ ¨ØˇØ. 3 ÛÖÜ …. 998/79. ¶ àÚ ¨ Ôà ×ب Õ˛ ިبÑÛ˛Ø—ÙÓÖÜ  ˇ¨ Ì— Ô¨— ¨Ô¨ØÛ˛ÓÌ Ô˛ Ì×—  Ì Ô¨ Ó˛ Ô¨ ÙÛÖÔ ×— Ô¨Ñ¨ ¨Ô¨ÑÖ—Ôà ÙÌàÔ ÛÖÜ ‡˛ ÓÖÜ   Ø˚ÖÜÚ Ñ¨— Ö ×Ö—ÖÚ Ì ÞÌ— Ì ÔÔÖÓÖ ÙÜÓÝÌ ØÖÔ Ó×ÖØÌ—  Ô¨ ° Ü×Öɨ ÒÒÌ— ¨ÔÛ—ØØ˛ ÙÌ—Ú ÌÔÛÖ Ú ¸Ü Ö (2) Ó˛Ôà Ô ¨×Ö  Û˛Ô ÑÖ—ÔÖ×Ö— ˛Ù˛ ˛  Û˛Ô ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨ ¸˛ÓÖÙ— ÌÜÙ˛, ÌÔà ×—ÖÔ Û˛Ú ¿ØàÛÖɨ ˇÓ—¨Ú ·×—ÛØÖײ Ú ·×— ÒÜÙ˛Ú ‡¨Ù—Ñà Ô °ÓÝ—ÙÉ˛Û˛ ÙÌàÔ …ÖÓÖÜ  °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú (¨ ØˇØÖ 10 …. 998/79).

°…°„¾‚…˙`¶ °Ô¨ÑÖ—Ôà ÔÌÛ¨— Ö Û— ÙÜ ÓÝàÔ¨ ÓÌ Û—Ú ¸—¨Û¨ ÕÌ—Ú ÛÖÜ ¨ ØˇØ. 14 ÛÖÜ …. 998/79, ÌѸ֠ˇ˛ÑÌ ˛ Ü×. ¨Ø—ˇÓ. 10/2009 ×ب  Õ˛ ިبÑÛ˛Ø—ÙÓÖÜ  Ì ÑÛ¨Ù˛Ú ÛÖÜ ‡/ÔÛ˛ ‡¨Ùà  Ô °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú, ÓÌÛ¨  ¨×Ö  ¨— Û˛Ù˛ ×ÖÜ Ü×ÖÉÒ˛ ˇ˛ÑÌ ¨×Ö  ÛÖÔ Ñ. »×—ÑÖÜɨب Ñ˛ –¨Ù— Ò˛, ÓÌ Û˛Ô Ö×Ö— ¨ ިبÑÛ˛Ø— ÙÛ˛ÑÌ Ì ÑÛ¨Ù˛ ÌÓɨ¸ÖÜ  40.692,83Û.Ó. ÑÌ— ÓÌÔ˛ ÙÛ˛ ˇÌ Ù˛ "…´°»°´`‚", ×ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú ‡˛ÓÖÛ—ÑÖÜ  ‡—¨ÓÌØ— ÙÓ¨ÛÖÚ ¯à Ô—Ѩ ÛÖÜ ‡˛ ÓÖÜ »ÜÑ˛Ô¨— àÔ, àÚ »¶ ‡°`‚„¾ˆ ¯°À°„´¶À° ·„´°`¶, Ѩۨ  Û˛Ô ×¨Ø. 6 ̸¨Ý. ¨ ÛÖÜ ¨ØˇØ. 3 ÛÖÜ …. 998/79. ¾ÓÖ ÝàÔ¨ ˛ ·×—ÛØÖײ  Ѩ ÔÌ— ÛÜחѨ  ¸ÌÑÛ˛  Û˛Ô 1456/ 31-07-2009 ×ØÖÙÝÜ˚˛  ÛÖÜ †ÌÔ—ÑÖÜ  †Ø¨ÓÓ¨ÛÌ ¨ ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ Ñ¨— Ì×—  Û˛Ú ÖÜÙ— ¨Ú ¨×ÖØØ— ×ÛÌ— ¨ÜÛ˛ . ·×—ÑÜØà ÔÌ— Û˛Ô 10/2009 ¨×Ö Ý¨Ù˛ Û˛Ú ¿ØàÛÖɨ ˇÓ—¨Ú ·.·.‡.°. …ÖÓÖÜ  °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú. ¯¨Ø¨ÑÛ˛Ø— ˝Ì— Û˛Ô Ì ÑÛ¨Ù˛ ÌÓɨ¸ÖÜ  40.692,83Û.Ó. ×ÖÜ ÉØ— ÙÑÌÛ¨— ÙÛ˛ ˇÌ Ù˛ "…´°»°´`‚" ‡.‡. ¯à Ô—Ѩ ÛÖÜ ‡˛ ÓÖÜ »ÜÑ˛Ô¨— àÔ àÚ ÌÓݨ— ÔÌÛ¨— ÙÛÖ ¨×Ö  04-09-2007 ÛÖ×Ö˚بݗÑÖ  ¸—¨ ˚بÓÓ¨ ÛÖÜ Ó˛Þ¨Ô—ÑÖÜ  –. „ÜÓ×ÖÜ Ø˛ ÛÖ Ö×Ö— Ö ÙÜÓ×Ò˛Øà ˇ˛ÑÌ Ñ¨— ˇÌàØ˛ ˇ˛ÑÌ ¨×Ö  Û˛ ‡/ÔÙ˛ ‡¨Ùà Ô °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú ÓÌ ÙÛÖ—ÞÌ— ¨ 1, 2,..., 28, 69, 68, 67, 6, 29, 30,..., 64, 65, 61) àÚ Ó˛ "¸¨Ù—Ñ˛ " Ѩۨ  Û˛Ô Ì ÔÔÖ—¨ Û˛Ú ×¨Ø. 6¨ ÛÖÜ ¨ ØˇØÖÜ 3 ÛÖÜ ….998/79. »Ì Û˛Ô ×¨ØÖÜ Ù¨ ¨×Ö Ý¨Ù˛ ¸Ì ˇ— ˚ÖÔÛ¨— ÌÓ×ب ˚Ó¨Û¨ ¸—Ѩ—à Ó¨Û¨ ÛÖÜ ‡˛ÓÖÙ— ÖÜ ˛  ÛàÔ —¸—àÛà Ô, ¸Ì¸ÖÓÌ ÔÖÜ Ö Û— ¸ÌÔ ¨×ÖÛÌÒÖÜ Ô ÙÛÖ—ÞÌ— Ö ¨×Ö ¸Ì—Õ˛Ú —¸—àÛ—Ñà Ô ÌÓ×ب˚Ó¨ ÛàÔ ¸—Ѩ—àÓ¨ ÛàÔ. ·×—ÛØÌ ×ÌÛ¨— Ѩے ¨ÜÛ˛ Ú ¨— Û˛Ù˛ ¨ÑÜ ØàÙ˛Ú ÙÛÖ `.Û.·., ÌÔÛÖ Ú ×ØÖˇÌÙÓ— ¨Ú ¸Ü Ö (2) Ó˛Ôà Ô, ×ÖÜ ¨ØÞ— ˝Ì— ˚—¨ ÛÖ ¸˛ÓÖ Ù—Ö ˛  ÛÖÔ ÌÔ¸—¨ÝÌØÖ ÓÌÔÖ ×ÖÜ Ì ÞÌ— Ì ÔÔÖÓÖ ÙÜÓÝÌ ØÖÔ ¨×Ö  Û˛Ô ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨ ¸˛ÓÖÙ— ÌÜÙ˛ Û˛Ú ¨×Ö Ý¨Ù˛Ú ¨ÜÛ˛ Ú Ѩۨ  Û¨ ÖØ—˝Ö ÓÌÔ¨ ÙÛÖ ¨ ØˇØÖ 14 ÛÖÜ ….998/79. „Ø— ˇ˛ÑÌ ¨×Öݨٗ ÙÛ˛ÑÌ ÙÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö Û˛Ô 7˛ ‚ÖÜÔ— ÖÜ 2010 Ѩ— ¸˛ÓÖÙ—ÌÜ ˇ˛ÑÌ ¸˛ÓÖ Ù—¨ ÙÛ˛Ô ¨— ˇÖÜÙ¨ ÛÖÜ ·ÝÌÛÌ— ÖÜ …¨Ü×Ò— ÖÜ Û˛Ô 14˛ ÛÖÜ Ó˛ÔÖ Ú ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010 ÓÌ ¨×Ö ÔÛÌÚ ÛÖ ¸—Ñ˛˚Ö ØÖ Ñ¨— ÛÖ ¸—¨ ¸—ÑÖ. ¶ àÚ ¨ Ôà ×ب Õ˛ ިبÑÛ˛Ø—ÙÓÖÜ  ˇ¨ Ì— Ô¨— ¨Ô¨ØÛ˛ÓÌ Ô˛ Ì×—  Ì Ô¨ Ó˛ Ô¨ ÙÛÖÔ ×— Ô¨Ñ¨ ¨Ô¨ÑÖ—Ôà ÙÌàÔ ÛÖÜ ‡˛ ÓÖÜ »ÜÑ˛Ô¨— àÔ Ñ¨— Ö ×Ö—ÖÚ Ì ÞÌ— Ì ÔÔÖÓÖ ÙÜÓÝÌ ØÖÔ Ó×ÖØÌ—  Ô¨ Ü×Öɨ ÒÒÌ— ¨ÔÛ—ØØ˛ ÙÌ—Ú ÌÔÛÖ Ú ¸Ü Ö (2) Ó˛Ôà Ô ¨×Ö  Û˛Ô ÑÖ—ÔÖ×Ö— ˛Ù˛ ˛  Û˛Ô ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨ ¸˛ÓÖÙ— ÌÜÙ˛, ÌÔà ×—ÖÔ Û˛Ú ¿ØàÛÖɨ ˇÓ—¨Ú ·×—ÛØÖײ Ú ·×— ÒÜÙ˛Ú ‡¨Ù—Ñà Ô °ÓÝ—ÙÉ˛Û˛ ÙÌàÔ …ÖÓÖÜ  °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú (¨ ØˇØÖ 10 …. 998/79).

28˛Ú ¾ÑÛàÉØåÖÜ 7 ´.„. 21200, ìØ˚ÖÚ

* ·ÕÌ—¸—ÑÌÜˇÌ— Ù¨ ÙÛ˛Ô ‡—¨É˛ÛÖÒÖ˚— ¨ * »Ì ÒÖÚ ·ÒÒ˛Ô—Ñ˛ Ú ‡—¨É˛ÛÖÒÖ˚—Ñ˛ Ú ·Û¨—Ø— ¨Ú * ·×—ÙÛ˛ÓÖÔ—ÑÖ Ú ÙÜÔÌØ˚¨ Û˛Ú ‡—¨É˛ÛÖÒÖ˚—ÑÖÜ  „Ì ÔÛØÖÜ ´˝¨ÔÌ— ÖÜ …ÖÙÖÑÖÓÌ— ÖÜ ¿Ì—ب—à Ú

- `Ü ÓÉ¨Ù˛ ÓÌ ´·–·, ¾†°, ‡¶»¾`‚¾, ´‚‡„ˆ KEN´À¾ ˜ˆ`‚„¾•·À°¿·‚°` „°‚ °¿¾„°´°`´°`¶` „¨Ò˛ÓÌ Ø˛ ¯ØÜÙÖɨҨ ÔÛ˛ (ÓÌ ÒÖÚ ·ÒÒ˛Ô—Ñ˛ Ú Ì×—ÙÛ˛ÓÖÔ—Ñ˛ Ú ÌÛ¨—Ø— ¨Ú ÝÜÙ—ÑÖˇÌب×Ì— ¨Ú) Û˛Ò. 27510 61280   Ø˚ÖÚ (Ì Ô¨ÔÛ— ¾´·) …—Ñ˛Û¨Ø¨  13 , °

‡—ÌܡÜÔÛ˛ Ú ¯¨Ø. †. •àÓÖ ×ÖÜÒÖÚ

‡˛ÓÖÙ—ÌÜ ÙÌ—Ú: ÌÑ. ÙÛ˛Ò. 7 e `ÜÔ¸ØÖÓ˛  ÝÜÙ. ×ØÖÙà ×àÔ 30 e T˛ÒÌÝàÔ—ÑÌ Ú °—Û˛ ÙÌ—Ú ÙÜÔ¸ØÖÓà Ô ÙÛÖ 2751067363. …¿‡‡, …¿‚‡, ´Ø¨×Ì˝à Ô, ‚¸ØÜÓ¨ ÛàÔ, `ÜÒÒÖ ˚àÔ, ‡˛ ÓàÔ - „Ö—ÔÖÛ˛ ÛàÔ 70 e ·ÕàÛÌØ—ÑÖÜ  140 ø ´¨ ÌÔÜ×Ö ˚بݨ ¨ ØˇØ¨ ÌÑÝب ˝ÖÜÔ Û—Ú ¨×Ö ßÌ—Ú ÛàÔ ÙÜÔÛ¨ÑÛà Ô ÛÖÜÚ Ñ¨— ¸ÌÔ ¨×˛ÞÖÜ Ô Ñ¨Û’¨Ô¨ ˚Ñ˛ Û—Ú ˇÌ ÙÌ—Ú ÛÖÜ "°Ø˚Ì—¨ÑÖÜ  –˛ Ó¨ÛÖÚ"

´˛Ô „ÜØ—¨Ñ˛ 24 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010 ÙÛÖÔ ‚ÌØÖ  …¨Ö    Ø˚ÖÜÚ ÛÌÒÖÜ ÓÌ 40ˇ˛ ÓÌØÖ ÓÔ˛´—Ó— ÖÜ ¿ØÖ¸ØÖ ÓÖÜ °   ÓÖÙÜÔÖ ÛÖÜ ¨˚¨×˛ÓÌ ÔÖÜ Ó¨Ú Ùܽܠ˚ÖÜ, רÛ̠ب Ѩ— ר××ÖÜ  „˙…`´°…´‚…¾ˆ ·. ¿°¿°†·˙À†‚¾ˆ ¿¨Ø¨Ñ¨ÒÖÜ ÓÌ Ö ÒÖÜÚ Ö ÙÖ— Û—ÓÖÜ Ô Û˛ ÓÔ˛ Ó˛ ÛÖÜ Ö ×àÚ ×ØÖÙÌ ÒˇÖÜÔ. ‚¸—¨— ÛÌØÌÚ ×ØÖÙÑÒ˛ ÙÌ—Ú ¸Ì ˇ¨ ÙÛ¨ÒÖÜ Ô. ¶ ÙÜ ˝Ü˚ÖÚ ·ÒÌ Ô˛. ´¨ ר—¸—¨ : ·Ü¨ ˚˚ÌÒÖÚ Ñ¨— »¨Ø— ¨ ¿¨×¨˚ÌàØ˚— ÖÜ, ¶Ò— ¨Ú Ѩ— „¨ØÓ— Ô¨ –ÖÜÉÖÜ Ù¨. ´¨ Ì˚˚Ö Ô—¨. ¾— ÒÖ—×Ö—  ÙÜ˚˚ÌÔÌ— Ú.

»…¶»¾`ˆ…¾ ´˛Ô „ÜØ—¨Ñ˛ 24 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010 ÙÛÖÔ ‚ÌØÖ  …¨Ö    Ø˚ÖÜÚ ÛÌÒÖÜ ÓÌ ÌÛ˛ Ù—Ö °˚— ÖÜ ‚ਠÔÔÖÜ ¿ØÖ¸ØÖ ÓÖÜ ° ÓÔ˛ÓÖ ÙÜÔÖ Û˛Ú ¨˚¨×˛ÓÌ Ô˛Ú Ùܽܠ˚ÖÜ Ñ¨— Ó˛ÛÌ Ø¨Ú °Ùרٗ ¨Ú ÙÜ˝. °Ô¸ØÌ ÖÜ `—ÖÜØÖÜ Ô˛ - ”¨˚ÖÜ  ¿¨Ø¨Ñ¨ÒÖÜ ÓÌ Ö ÒÖÜÚ Ö ÙÖ— Û—ÓÖÜ Ô Û˛ ÓÔ˛ Ó˛ Û˛Ú  Ö×àÚ ×ØÖÙÌ ÒˇÖÜÔ. ¾ ÙÜ ˝Ü˚ÖÚ °Ô¸ØÌ ¨Ú. ´¨ ר—¸—¨  `ÛÜÒ—¨ÔÖ Ú „àÔÙÛ¨ÔÛ— Ô¨. ´¨ Ì˚˚Ö Ô—¨. ¾— ÒÖ—×Ö—  ÙÜ˚˚ÌÔÌ— Ú.

»…¶»¾`ˆ…¾ ´˛Ô „ÜØ—¨Ñ˛ 24 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010 ÙÛÖÔ ‚ÌØÖ  …¨Ö    Ø˚ÖÜÚ ÛÌÒÖÜ ÓÌ 40ˇ˛ ÓÌØÖ ÓÔ˛ÓÖ ÙÜ°˚— ÖÜ ¿Ì ÛØÖÜ ° ÔÖ Û˛Ú ¨˚¨×˛ÓÌ Ô˛Ú Ó˛ÛÌ Ø¨Ú Ñ¨— ˚—¨˚—¨ Ú ·ˆ†·…‚°` `¿. ¾À˜°…¾ˆ ¿¨Ø¨Ñ¨ÒÖÜ ÓÌ Ö ÒÖÜÚ Ö ÙÖ— Û—ÓÖÜ Ô Û˛ ÓÔ˛ Ó˛ Û˛Ú Ö ×àÚ ×ØÖÙÌ ÒˇÖÜÔ. ´¨ ר—¸—¨ . ´¨ Ì˚˚Ö Ô—¨. ¾— ÒÖ—×Ö—  ÙÜ˚˚ÌÔÌ— Ú.

»…¶»¾`ˆ…¾ ´˛Ô „ÜØ—¨Ñ˛ 31 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010 ÙÛÖÔ ‚ÌØÖ  …¨Ö      Ø˚ÖÜÚ ÛÌÒÖÜ ÓÌ ÌÛ˛ Ù—Ö ÓÔ˛ÓÖ ÙÜ°˚—ÖÜ –¨Ù—ÒÌ— ÖÜ °   ÔÖ ÛÖÜ ¨˚¨×˛ÓÌÔÖÜ Ùܽܠ˚ÖÜ, רÛ̠ب, ר××ÖÜ  `´ˆ”‚°…¾ˆ ‚˙°…. »¿·´`¾ˆ ¿¨Ø¨Ñ¨ÒÖÜ ÓÌ Ö ÒÖÜÚ Ö ÙÖ— Û—ÓÖÜ Ô Û˛ ÓÔ˛ Ó˛ ÛÖÜ Ö ×àÚ ×ØÖÙÌ ÒˇÖÜÔ. ¶ ÙÜ ˝Ü˚ÖÚ µà˛ . ´¨ ר—¸—¨ . ´¨ Ì˚˚Ö Ô—¨. ¾— ÒÖ—×Ö—  ÙÜ˚˚ÌÔÌ— Ú.

…·¾ ‚°´À·‚¾

¿ÛÜÞ—ÖÜ ÞÖÚ ‚¨ÛØ—Ñ˛ Ú `ÞÖÒ˛ Ú ¿¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó—  ÖÜ °ˇ˛Ôà Ô

‚‡Àˆ´¶` †. ¯. •˙»¾¿¾ˆ”¾` 1960 - 1995 ·Ñ¸Ö Û˛Ú: †. •àÓÖ ×ÖÜÒÖÚ

†Ø¨ÝÌ— ¨: †ÌÔ. „ÖÒÖÑÖÛØà Ô˛ 11 %(27510) 67363/ 21788 FAX 66913 E-mail: argiako@gmail.com ·´¾` 51ÖÔ °À†¾` Û.Ñ. 21200 - GREECE ´—Ó˛  ˜Ü ÒÒÖÜ 1,00e

»…¶»¾`ˆ…¾

·Ô¸ÖÑØ—ÔÖÒÖ ˚ÖÚ - ‡—¨É˛ÛÖÒÖ ˚ÖÚ

Ø˚ÖÚ ‚¨ÛØÌ— Ö: „¨ÒÒÌ Ø˚˛ 27, 1ÖÚ Ö ØÖÝÖÚ, ° ´˛Ò: 27510-67626, „—Ô. 6978445936

·—¸—ÑÖ Ú †ÌÔ—ÑÖ Ú ¾—ÑÖ˚ÌÔÌ—¨ÑÖ Ú ‚¨ÛØÖ Ú

Þ¨Ò¨ Ñ˛. 4. ¶ ¯ÖØท ¨ ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ˚ÖÜ ß´·”·`‚””°ý ÓÌ Ó¨Ì ÙÛØÖ ÛÖÔ Ñ. ‚ਠÔÔ˛ „Ö ÔÛ˛. ´˛Ô „ÜØ—¨Ñ˛  31 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ, ¸ÌÜ ÛÌØ˛ ˛Ó̠ب Û˛Ú ÙÜÔ¨ ÔÛ˛Ù˛Ú ˇ¨ Ûب˚Öܸ˛ ÙÖÜÔ Ö— ÞÖØท ÌÚ: 1. ¶ ·ÑÑÒ˛Ù—¨ÙÛ—Ñ˛  ¯ÖØท  ¨   ˚—ÖÚ †Ìà Ø…¨Ü×Ò— ÖÜ ß¾ ° ˚—ÖÚý ÓÌ Ó¨Ì ÙÛØÖ ÛÖÔ Ñ. °Ø—ÙÛÖÛÌ  Ò˛ ¿¨Ô¨˚—àÛÖ  ×ÖÜÒÖ. 2. ¶ ‡˛ÓÖÛ—Ñ˛  ¯ÖØท ¨ …Ì ¨Ú „— ÖÜ, 3. ¶ ‡˛ÓÖÛ—Ñ˛  ¯ÖØท ¨ °ÙÑÒ˛×—Ì— ÖÜ Ñ¨— 4. ¶ ‡˛ÓÖÛ—Ñ˛  ¯ÖØท ¨ …¨Ü×Ò— ÖÜ, ×ÖÜ ¸—ÌܡܠÔÖÔÛ¨— Ѩ— Ö— ÛØÌ—Ú ¨×Ö  ÛÖ Ó¨Ì ÙÛØÖ Ñ. •ÌÖ¸Ö Ù—Ö °ÔÛàÔ—¨ ¸˛. `ÜÔ¸—ÖØ˚¨ÔàÛÌ  Ú Û˛Ú ÌѸ˛ ÒàÙ˛Ú Ì— Ô¨— Ö ‡˛ ÓÖÚ   Ø˚ÖÜÚ ÓÌ Û˛ ‡¶.„.·.¿.° ° ×ÖÜ ÙÛ˛Ø— ˝ÖÜÔ Ö—ÑÖÔÖӗѨ  Ѩ— ÜÒ—ÑÖÛÌÞԗѨ , Ö ¾¿°…°°À Û˛Ú …ÖÓ¨ØÞ— ¨Ú °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú Ѩ— ×ÖÒÒÖ—  ÞÖØ˛˚Ö— , ѨۨÙÛ˛Ó¨Û¨ ØÞÌÚ Ñ¨— Ì×—ÞÌ—Ø˛Ó¨Û— ÌÚ ÛÖÜ ÛÖ ×ÖÜ Ó¨Ú.

‚˙°……° ¶. •·¾‡˙À¾¿¾ˆ”¾ˆ ¿°´À‚°…°„¾ˆ

Û˛Ò. 27510 24430, Ñ—Ô. 6981 337636

À¾ˆ`¾ˆ „˙…`´°…´‚…° –°`‚”‚„¶

ÙÌ ¸ÌѨ ¸ÌÚ ÙÜÓ×ÖÒ— ÛÌÚ Ó¨Ú, Ö ÒàÔ ÛàÔ ˛Ò—Ñ—à Ô, Ô¨ ÌÑÝبÙÛÖÜ Ô ÓÌ Ù¨ ¨×Ö  Û˛ ÞÖØท¨Ñ˛  ÓÖÜÙ—Ñ˛  Ѩ— Ô¨ ÉÌÒÛ—à ÙÖÜÔ Û—Ú Ì×—¸Ö ÙÌ—Ú ÛÖÜÚ Ù‘¨ÜÛ˛ Ô ÌÔà  Û¨ÜÛÖ ÞØÖÔ¨ ×ØÖÙÝÌ ØÖÜÔ ÓÖÜÙ—Ñ˛  ¨×Ö Ò¨ÜÙ˛ ÙÌ Ö ÒÖÜÚ Ó¨Ú, ÙÛ—Ú ÙÜÞÔÌ  Ú ÙÜÔ¨ÜÒ— ÌÚ ÛÖÜÚ ×ÖÜ ¸ÌÔ ×ÌØ—ÖØ— ˝ÖÔÛ¨— ÓÖ ÔÖ ÙÛÖ ÔÖÓÖ  Ó¨Ú, ¨ÒÒ¨  ÙÌ Ö Ò˛ Û˛Ô ·ÒÒ¨ ¸¨ Ѩ— ÛÖ ÌÕàÛÌØ—ÑÖ . ´Ö `¨ ÉɨÛÖ 30 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ, ×Øà Û˛ Ó̠ب Û˛Ú ÙÜÔ¨  ÔÛ˛Ù˛Ú ˇ¨ Ò¨  ÉÖÜÔ ÓÌ ØÖÚ Ö— ÞÖØท ÌÚ: 1. ·ÑÑÒ˛Ù—¨ÙÛ—Ñ˛  - –Ü  ˚—ÖÚ ˝¨ÔÛ—Ô˛  ÞÖØท ¨ ß¾ ° ¿Ì ÛØÖÚý Ѩ— ÛÖ ”Ü ÑÌ—Ö ·ÒÒ˛Ô—  ¸àÔ ÓÌ Ó¨Ì  ÙÛØÖ ÛÖÔ Ñ. ‚ਠÔÔ˛ ¯¨É—¨ØÒ˛ . 2. ¶ ¯ÖØท ¨ –Ü˝¨ÔÛ—Ô˛ Ú Ѩ— ¿¨Ø¨¸ÖÙ—¨Ñ˛ Ú »ÖÜÙ—Ñ˛ Ú …¨Ü×Ò— ÖÜ ÓÌ Ó¨Ì ÙÛØÖ ÛÖÔ Ñ. „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖ ÀÖÜ ÛÖÜÒ¨. 3. ¶ ‡˛ÓÖÛ—Ñ˛  ¯ÖØท ¨  °Ø˚ÖÜÚ ÓÌ Ó¨Ì ÙÛØÖ Û˛Ô Ñ. ¯Ø—ÙÛ— Ô¨ »—-

·”·…¶ µ·À–°„¶ ·‚‡‚„¾` °””·À†‚¾”¾†¾` ¿¨— ¸àÔ Ñ¨— ·Ô˛Ò— ÑàÔ * °ÒÒÌØ˚—Ñ˛  Ø—Ô— Û—¸¨ * –ØÖ˚Þ—ÑÖ  ¨ ÙˇÓ¨ * ‡ÌØÓ¨Û—Ñ˛  ¨ÒÒÌØ˚— ¨ * ˜¨ØÓ¨ÑÌÜÛ—Ñ˛  ¨ÒÒÌØ˚— ¨ * °ÒÒÌØ˚— ¨ ÙÌ Ì ÔÛÖÓ¨

`Ü ÓÉ¨Ù˛ ÓÌ ´·–· (¾°··)

°‡·‚»°…´¾ˆ 38 „¾À‚…•¾` ´˛Ò. 27410-26288 Ñ—Ô. 6979480302

" " " " " " " " " " " " "

¿¨ˇ˛ ÙÌ—Ú •ÜØÌÖÌ—¸ÖÜ Ú - ¿¨Ø¨ˇÜØÌÖÌ—¸à Ô ¿¨ÞÜÙ¨ØÑ— ¨ - »ÌÛ¨ÉÖÒ—ÑÖ  `Ü Ô¸ØÖÓÖ `¨ÑÞ¨Øà ¸˛Ú ¸—¨É˛ Û˛Ú ‡ÜÙÒ—×—¸¨—Ó— ÌÚ ¾ÙÛÌÖ×Ö ØàÙ˛ ‡—¨Û¨Ø¨ÞÌ Ú ÌÓÓ˛ ÔÖÜ ØÜ ÙÌàÚ ¿ÖÒÜÑÜÙÛ—ÑÌ Ú àÖˇ˛ ÑÌÚ °ÑÓ˛  - ˆ×ÌØÛØ— ÞàÙ˛ †ÜÔ¨—ÑÖÓ¨ÙÛ— ¨ - †¨Ò¨ÑÛÖ ØØÖ—¨ „Ò—Ó¨ÑÛ˛ Ø—ÖÚ - ·ÓÓ˛Ô֠רÜÙ˛ …ÖÙ˛ Ó¨Û¨ Ì×—ÔÌÝØ—¸— àÔ …ÖÙ˛ Ó¨Û¨ Ü×ÖÝÜ ÙÌàÚ ¿¨—¸—¨ÛØ—Ñ˛  ÌÔ¸ÖÑØ—ÔÖÒÖ˚— ¨

–°`. „˙…`´°…´‚…¾ˆ 9 - 11 °À†¾` 1ÖÚ ¾ØÖÝÖÚ ´˛Ò./Fax: 27510 62585 „—Ô.: 6944 174276


[ °À†·‚°„¾… –¶»° ]

´ÌÛ¨ ØÛ˛ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010

`ÌÒ— ¸¨ 3˛

·Ô¸—¨ÝÌ ØÖÔÛ¨ ¾ ‡˛Ó˛ ÛØ˛Ú ‡Ø¨ ÑÖÚ ÙÛ˛Ô °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ß·— Ô¨— ¸Ì ÙÓÌÜÙ˛  ÓÖÜ Ö Û— ˛ ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛  ÙÖÜ ˇ¨ ÉØ—  ÙÑÌÛ¨— ÙÛ¨ˇÌب  ×ØÖÙ¨Ô¨ÛÖÒ—ÙÓÌ Ô˛ ÙÛ˛Ô ¨Ô¨×ÛÜÕ—¨Ñ˛  ×ÖØÌ— ¨ Û˛Ú ×ØàÛÖɨ ˇÓ—¨Ú ¨ÒÒ¨  Ѩ— ¸ÌÜÛÌØÖɨ ˇÓ—¨Ú ÝØÖÔÛ— ¸¨Ú ˆ˚Ì— ¨Ú à ÙÛÌ Ô¨ Üר ØÕÌ— ×Ò˛ Ø˛Ú Ѩ ÒÜ߲ ¨×Ö  ×Ò˛ ˇÖÚ —¨ÛØ—Ñà Ô Ì—¸—ÑÖÛ˛ ÛàÔý ¸˛ ÒàÙÌ Ö Ü×Ö߲ Ý—ÖÚ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ ØÞ˛Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ ‡˛Ó˛ ÛØ˛Ú ‡Ø¨  ÑÖÚ Ñ¨Û¨  Û˛ ¸—¨ ØÑÌ—¨ Û˛Ú Ì×— ÙÑÌß˛Ú ×ÖÜ ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö— ˛ÙÌ ÛÖ ×Øà—  Û˛Ú ´ÌÛ¨ ØÛ˛Ú 13/10   ØÙÛÖ …ÖÙÖÑÖÓÌ— Ö ÛÖÜ °   ˚ÖÜÚ, ÙÜÔÖ¸ÌÜÖ ÓÌÔÖÚ ¨×Ö  ÛÖÔ Ü×Ö߲ Ý—Ö °ÔÛ—×ÌØ—ÝÌØÌ—¨  ØÞ˛ °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú –¨Ù— Ò˛ `àÛ˛ØÖ ×ÖÜÒÖ Ñ¨— ×ÖÒÒÖÜ Ú Ü×Ö߲ Ý—ÖÜÚ ×ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖÜ  Ú ÙÜÓÉÖÜ  ÒÖÜÚ. ß´Ö ¨˚¨ˇÖ  Û˛Ú ˆ˚Ì— ¨Ú ˇ¨ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ÛÖ ¨×ÖÒ¨Óɨ ÔÖÜÔ Ö ÒÖ— Ö— ×ÖÒ— ÛÌÚ ÙÌ Ö ÒÌÚ Û—Ú ×ÌØ—×Ûà ÙÌ—Ú ¨×Ö  ÛÖ ×—Ö Ó¨ÑØ—ÔÖ  ÞàØ—Ö  Ì àÚ Û—Ú ×ØàÛÌÜ ÖÜÙÌÚ ÛàÔ ÔÖÓà Ôý, Ü×Ö˚ب ÓÓ—ÙÌ Ì×— Ù˛Ú Ö ‡. ‡Ø¨ ÑÖÚ, ÛÖÔ— ˝ÖÔÛ¨Ú Û˛ Ù×Öܸ¨—Ö Û˛Û¨ Û˛Ú ÙàÙÛ˛ Ú ÒÌ—ÛÖÜØ˚— ¨Ú ÛÖÜ ÔÖÙÖÑÖÓÌ—  ÖÜ   ° Ø˚ÖÜÚ, ÌÔà  ¨ ÑÖÜÙÌ ÓÌ —¸—¨— ÛÌØ˛ ×ØÖÙÖÞ˛  Ѩ— Ö Ò¨ Û¨ ˝˛Û˛ Ó¨Û¨ ×ÖÜ ÛÖÜ Ì ˇÌÙ¨Ô Û¨ ÓÌ Ò˛ ÛÖÜ —¨ÛØ—ÑÖÜ  Ѩ— ÔÖÙ˛ÒÌÜÛ—ÑÖÜ  ×ØÖÙà×—ÑÖÜ . ¾ Ü×Ö߲  Ý—ÖÚ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ ØÞ˛Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ Ì— ÞÌ Û˛Ô ÌÜѨ—Ø— ¨ Ô¨ Ì×—ÙÑÌÝˇÌ—  Ѩ— ×ÖÒÒÖÜ Ú ÔÖÙ˛ÒÌÜÖÓÌ ÔÖÜÚ, ÓÌ ÛÖÜÚ Ö×Ö— ÖÜÚ Ì— ÞÌ ÙÜ ÔÛÖÓÌÚ, ¨ÒÒ¨  ÖÜÙ—¨ÙÛ—ÑÌ Ú ÙÜÔÖÓ—Ò— ÌÚ ˚—¨ Û—Ú ÙÜÔˇ˛ ÑÌÚ Û˛Ú ÔÖÙ˛ÒÌ— ¨Ú ÛÖÜÚ. ·×Ö ÓÌÔÖÚ ÙÛ¨ˇÓÖ Ú ÛàÔ ‡. ‡Ø¨ ÑÖÜ Ñ¨— –. `àÛ˛ØÖ ×ÖÜÒÖÜ, ˛ Û¨Ô ˛ °ÙÛÜÔÖÓ—Ñ˛  ‡—ÌÜ ˇÜÔÙ˛ °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú, Ö ×ÖÜ ÌÔ˛ÓÌØà ˇ˛Ñ¨Ô ˚—¨ Û˛ ÙÜÔÌÞ˛  ¨Ùݨ ÒÌ—¨ ×ÖÜ ×ØÖÙÝÌ ØÌ— ˛ °ÙÛÜÔÖÓ— ¨ ÙÛÖÜÚ ×ÖÒ— ÛÌÚ Û˛Ú °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú, ÌÔà  Ü×Ö˚بÓÓ— ÙÛ˛ÑÌ ×àÚ ¸Ì¸ÖÓÌ Ô˛Ú Û˛Ú Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛ Ú ÑØ— Ù˛Ú, Ö ×àÚ Ñ¨— ÙÌ ¨  ÒÒÌÚ ×ÌØ—ÖÞÌ Ú Ì ÛÙ— Ѩ— ÙÛÖ …ÖÓÖ  °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú, Üר ØÞÌ— Ó— ¨ ¨ÜÕ˛Û—Ñ˛  Û¨ Ù˛ ÙÛ—Ú ÑÒÖ×Ì Ú. `Û˛ ÙÜÔÌ ÞÌ—¨ Ö ‡. ‡Ø¨ ÑÖÚ Ì×—ÙÑÌ Ýˇ˛ÑÌ Û—Ú Üײ  Ø˚ÖÜÚ ØÌÙ—ÌÚ ÛÖÜ ‚„° ° Ѩ— Û˛Ô ÛÖ×—Ñ˛  ‡¾ˆ Ѩ— ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö— ˛ÙÌ ÌרÝÌ Ú

ÓÌ ¨Ôà ÛÌب ÙÛÌÒÌ Þ˛ ÛàÔ ÜײØÌÙ—à Ô, ÌÔà  ÙÜÔÖÓ— Ò˛ÙÌ Ñ¨— ÓÌ Ì Ô¨ ÓÌ˚¨ ÒÖ ¨—ØˇÓÖ  ÌØ˚¨˝ÖÓÌ ÔàÔ. ¶ ×Ìָ̗ؗ ¨ ÛÖÜ ÙÛ˛Ô   Ø˚ÖÜÚ ÙÜÔÌÞ— ×Ö Ò˛ ÛÖÜ ° ÙÛ˛ÑÌ ÓÌ Û˛Ô Ì×— ÙÑÌ߲  ÛÖÜ ÙÛ˛Ô ¿ÜØÖÙÉÌÙÛ—Ñ˛  ˆ×˛ØÌÙ— ¨, Ö ×ÖÜ ¸˛ ÒàÙÌ Û˛Ô ¨ÓÌ Ø—ÙÛ˛ ÙÛ˛ Ø—Õ˛  ÛÖÜ ÙÛÖ ¸Ü  ÙÑÖÒÖ, Ö  ×àÚ ÛÖ Þ¨Ø¨ÑÛ˛  Ø—ÙÌ, Ì  Ø˚Ö ÛàÔ ×ÜØÖÙÉÌÙÛà  Ô ß¨ÝÖÜ  Ö ÓÌ˚¨ ÒÖÚ Ñ— Ô¸ÜÔÖÚ ˚—¨ Ѩ ˇÌ ÌרØÞ— ¨ ×ÖÜ ¸—¨ˇÌ ÛÌ— ÝÜÙ—ÑÖ  ×ÒÖÜ ÛÖ Ì— Ô¨— Ö— ѨۨÙÛØÖÝ—ÑÌ  Ú ×ÜØѨ˚—Ì Úý. ·×Ö ÓÌÔÖÚ ÙÛ¨ˇÓÖ Ú ÛÖÜ Ü×Ö߲ Ý—ÖÜ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ ØÞ˛ ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ ˛ Û¨Ô Ö `Ü ÒÒÖ˚ÖÚ ´ÜÝÒà Ô °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú ߶   ‚Ø—¸¨ý. ·ÑÌ—  ÙÜÔÖÓ—  Ò˛ÙÌ ÓÌ ÓÌ  Ò˛ ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ˚ÖÜ Ñ¨— ÛÖÜÚ ¸—¨ÉÌɨ—  àÙÌ, ×àÚ ÓÌ Ùà ÛÖÜ ÔÌ ÖÜ ×ØÖ˚ب ÓÓ¨ÛÖÚ ˚—¨

Û˛Ô ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨, ˇ¨ Üר ØÕÌ— ×Ìب—ÛÌ Øà ÉÖ˛ ˇÌ—¨ ÙÌ Ö ÒÌÚ Û—Ú ÌÜרˇÌ— Ú ÖÓ¨ ¸ÌÚ, à ÙÛÌ Ô¨ ¨ÔÛ—ÓÌÛà×— ˝ÖÔÛ¨— Ö ÒÖ— Ö— ×ÖÒ— ÛÌÚ —Ù¨ Õ—¨. ß¾— ÌÜרˇÌ— Ú ÖÓ¨ ¸ÌÚ ¸—¨ˇÌ ÛÖÜÔ ¨ÔˇØà ×ÖÜÚ ÓÌ Ü߲ÒÖ  ¨— Ùˇ˛Ó¨ ÌÜˇÜ Ô˛Ú Ñ¨— ¨ÔˇØà ×ÖÜÚ ×ÖÜ ˛ ßÜÞ˛  ÛÖÜÚ Ì— Ô¨— Ö Ñ¨ˇÖ¸˛˚˛Û˛ Ú Û˛Ú ˝à˛ Ú ÛÖÜÚ. ‡—ߨ ÔÌ ˚—¨ Ó¨ ˇ˛Ù˛ Ѩ— Ì ÞÖÜÔ ×ÒÖÜ Ù—¨ ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛  ¸Ø¨ÙÛ˛Ø—Ö  Û˛Û¨. °×ÖÛÌÒÖÜ  Ô Ù˛Ó¨ÔÛ—ÑÖ  ÑÖÓÓ¨  Û— Û˛Ú ÑÖ—ÔàÔ— ¨Ú Ó¨Ú Ñ¨— ר ÔÛ¨ ˇ¨ Ì— Ó¨ÙÛÌ ¸— ×Ò¨ ÛÖÜÚ. ·— Ô¨— ¨ ÔˇØà×Ö— ×ÖÜ ¸ÌÔ ˇÌ  ÒÖÜÔ ÛÖÔ Ö—  ÑÛÖ Ó¨Ú ¨ÒÒ¨  ÓÖ ÔÖ Û˛Ô ÌÜѨ—Ø— ¨ Ô¨ ×ØÖÙÝÌ ØÖÜÔ. „¨— ¨ÜÛ˛  Û˛Ô ÌÜѨ—Ø— ¨ ÙÌ Ñ¨ˇ˛ÓÌØ—Ô˛  ɨ Ù˛ Û˛Ô Ì ÞÖÜÔ ¨×ÒÖ ÞÌب ¨×Ö  ÌÓ¨ Úý ¸˛ ÒàÙÌ ÓÌ Ì ÓÝ¨Ù˛ Ö ‡. ‡Ø¨ ÑÖÚ.

†—¨ ÔÔ˛Ú °Ô¸Ø—¨ÔÖ Ú: "¿ØÌ ×Ì— Ô¨ Ì×—Û¨ÞÜÔˇÖÜ Ô Ö— ¸—¨¸—Ѩٗ ÌÚ ×ØÖÑÌ—ÓÌ ÔÖÜ Ô¨ ÖÒÖÑÒ˛ØàˇÌ—  ÛÖ Ì Ø˚Ö ÛÖÜ °Ô¨É¨ ÒÖÜ ÓÌ ÑÖԸܠҗ¨ ÛÖÜ ·`¿°" ¾ –ÖÜÒÌÜÛ˛ Ú °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú Û˛Ú …Ì ¨Ú ‡˛ÓÖÑبۗ ¨Ú Ñ. †—¨ ÔÔ˛Ú °Ô¸Ø—¨ÔÖ Ú, Ѩۨ  Û˛ ÙÜ˝˛  Û˛Ù˛ ÙÛ˛ –ÖÜÒ˛  Û˛Ú ·Øà Û˛Ù˛Ú ×ÖÜ Ñ¨ÛÌ  ˇÌÙÌ ×ØÖÚ ÛÖÔ ˆ×ÖÜØ˚Ö  °˚ØÖÛ—Ñ˛ Ú °Ô¨ ×ÛÜÕ˛Ú ÙÞÌۗѨ  ÓÌ Û—Ú Ñ¨ˇÜÙÛÌØ˛ ÙÌ—Ú ÙÛÖ ¨Ø¸ÌÜÛ—ÑÖ  Ì Ø˚Ö ÛÖÜ °Ô¨É¨ ÒÖÜ Ì×ÌÙ˛ Ó¨ÔÌ, ÓÌÛ¨ÕÜ  ¨ ÒÒàÔ Û¨ ÌÕ˛ Ú:. ß¿Øà  Û¨ ¨×’ Ö  Ò¨, ˇ¨ ˛  ˇÌÒ¨ Ô¨ ÌÜÞ˛ˇà  ÙÛÖÔ ÑÜ Ø—Ö ˆÝÜ×ÖÜØ˚Ö  Ñ¨Ò˛  Ì×—ÛÜÞ— ¨ ÙÛ¨ Ѩˇ˛ ÑÖÔÛ¨  ÛÖÜ Ñ¨— Ô¨ ÛÖÜ Ì×—Ù˛Ó¨ Ôà Ö Û— Û¨ ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨ ÛÖÜ ¨˚ØÖÛ—ÑÖÜ  ÑÖ ÙÓÖÜ - Ѩ— Ö — ¸—ÖÚ Ñ¨Û¨ ˚ÌÛ¨— ¨×Ö  ¨˚ØÖÛ—Ñ˛  ×ÌØ—ÝÌ  ØÌ—¨- Ì—  Ô¨— ×ÖÒÒ¨  Ѩ— Ù˛Ó¨ÔۗѨ . `’ ¨ÜÛ˛  Û˛Ô Ñ¨Û¨  ÙÛ¨Ù˛, ˛ ÑÜÉÌØÔ˛Û—Ñ˛  ×ÖÒ—Û—Ñ˛  ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ¸— ÔÌ— ÒÜ ÙÌ—Ú, ÌÒ×— ¸¨ Ѩ— ×ØÖÖ×Û—Ñ˛  Ѩ— Ö Þ— Ô¨ Ѩ ÔÌ— Û¨ ×ب ˚Ó¨Û¨ ¨ÑÖ Ó˛ ×—Ö ¸Ü ÙÑÖÒ¨ ˚—¨ ÛÖÜÚ ¨˚ØÖ ÛÌÚ Ó¨Ú, Ö ×àÚ Ì ˚—ÔÌ, ˚—¨ רب ¸Ì—˚Ó¨, ÓÌ Û˛Ô ¨Ü Õ˛Ù˛ ÛÖÜ ˛ÒÌÑÛØ—ÑÖÜ  ØÌÜ Ó¨ÛÖÚ ˚—¨ ¨˚ØÖÛ—Ñ˛  ÞØ˛ Ù˛, ×ÖÜ ×ØÖ Ùݨۨ ¨Ô¨ÑÖ—Ôà ˇ˛ÑÌ. ´Ö ÓÌ˚¨ ÒÖ ¨Ø¸ÌÜÛ—ÑÖ  Ì Ø˚Ö ÛÖÜ °Ô¨É¨ ÒÖÜ Ì— Ô¨— ˚—¨ Û˛Ô °Ø˚ÖÒ— ¸¨ Ì Ø˚Ö ×ÔÖ˛ Ú, Ì Ø˚Ö ˝à˛ Ú. ¾ …ÖÓÖ Ú ×Ò˛ ÛÛÌÛ¨— ¨×Ö  ÙÖÉ¨Ø˛  ÒÌ—ßܸؗ ¨. °ÔÛ—ÓÌÛà×— ˝Ì— ÛÖ Ý¨ ÙÓ¨ Û˛Ú ÜݨÒÓÜ ØàÙ˛Ú ÛÖÜ Ü¸¨ Û—ÔÖÜ ÖØ— ˝ÖÔÛ¨, ×ØÖÖ×Û—Ñ˛  ×ÖÜ ˇ¨ Ì ÞÌ— Ûب˚—ÑÌ Ú Ö—ÑÖÒÖ˚—ÑÌ Ú, ÑÖ—ÔàÔ—ÑÌ Ú Ñ¨— Ö—ÑÖÔÖÓ—ÑÌ  Ú Ì×—×Ûà  ÙÌ—Ú. ¾— ÛÌب ÙÛ—ÌÚ ×ÖÙÖ Û˛ÛÌÚ ÔÌØÖÜ  ÛÖÜ °Ô¨É¨ ÒÖÜ, ×ÖÜ Ù˛ ÓÌب ÞÜ ÔÖÔÛ¨— ÙÛ˛ ˇ¨ Ò¨ÙÙ¨, Ó×ÖØÖÜ Ô Ô¨ ¸à ÙÖÜÔ ÖØ—ÙÛ—Ñ˛  ÒÜ Ù˛ ÙÛÖ ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨. ´Ö Ì Ø˚Ö ÙÞ̸—¨ ÙÛ˛ÑÌ ÓÌ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ ÔÖ ÞØÖÔÖ¸—¨ ˚بÓÓ¨ Ѩ— ÌÕ¨ÙݨҗÙÓÌ ÔÖÜÚ ×Ö ØÖÜÚ ¨×Ö  Û˛Ô „ÜÉÌ ØÔ˛Ù˛ Û˛Ú …Ì ¨Ú ‡˛ÓÖÑبۗ ¨Ú Ѩ— Û˛ …ÖÓ¨ØÞ—¨Ñ˛  °ÜÛÖ¸—Ö— Ñ˛Ù˛ °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú. ¾ Ù˛ÓÌØ—ÔÖ Ú ¿ØàˇÜ×ÖÜØ˚Ö Ú ÌרÔÌ—Ò˛ÓÓÌ Ô¨ Ü×Ö˚ب ÓÓ—ÙÌ Û˛ Ù˛Ó¨Ù— ¨ ÛÖÜ Ì Ø˚ÖÜ ˚—¨ Û˛Ô ×ÌØ—ÖÞ˛  Ѩ— ¸ÌÙÓÌÜ ˇ˛ÑÌ ˚—¨ Û˛Ô Ñ¨Û¨ÙÑÌܲ  ÛÖÜ ÞàØ— Ú ѨˇÜÙÛÌØ˛ ÙÌ—Ú Ñ¨— ×ÌØ—ÑÖ×Ì Ú. ‡ÜÙÛÜÞà Ú Ö ÓàÚ, ¸—¨ØÑà  Ú ×ØÖÑÜ  -

×ÛÖÜÔ ÔÌ ¨ ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨. ¶ ÌØà Û˛Ù˛ ×ÖÜ ÙÜ˝˛Û¨ ÓÌ Ù˛ ÓÌب Ì ØÞÌÛ¨— Ô¨ ×ØÖÙÛÌˇÌ—  ÙÌ Ó—¨ Ù̗ب  ÙÞÌÛ—Ñà Ô ÌØàÛ˛ ÙÌàÔ ×ÖÜ Ì Þà ѨۨˇÌ ÙÌ— ˚—¨ Û¨ ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨ ¨ÜÛ¨ . `Ü˚ÑÌÑØ—ÓÌ Ô¨, Ö— Ì×—ÛØÖ×Ì Ú ¸—ÌÔÌ Ø˚Ì—¨Ú ÛÖÜ ¸˛ÓÖ  Ù—ÖÜ ¸—¨˚àÔ—ÙÓÖÜ  ˚—¨ Û˛Ô ¨Ô¨ ˇÌÙ˛ ÓÌÒÌÛà Ô ÙÜ˚ÑØÖÛ˛ ˇ˛Ñ¨Ô ÓÌ ×ÖÒÒÖÜ Ú Ó˛ ÔÌÚ Ñ¨ˇÜÙÛÌ Ø˛Ù˛, רب  ÛÖ ˚Ì˚ÖÔÖ Ú Ö Û— Ö— ×ØÖÙÝÖØÌ Ú Ì ÞÖÜÔ Ñ¨Û¨ÛÌˇÌ—  ¨×Ö  Û—Ú 10 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2009 Ѩ— ÖØ— ÙÛ˛Ñ¨Ô ¸ÌѨ×Ì ÔÛÌ ÙÜÔ̸ؗ¨ ÙÌ—Ú. ·¸à  ×ØÌ ×Ì— Ô¨ Ì×—Ù˛Ó¨ Ôà Ö Û— ÓÌ ÛÖ Ù˛ÓÌØ—ÔÖ  ØܡÓÖ , ¸˛Ò¨¸˛  Ó—¨ ÙÜÔ̸ؗ  ¨Ù˛ Ѩ  ˇÌ ÛØÌ—Ú Ó˛  ÔÌÚ, ˇ¨ ÞØÌ—¨ÙÛÖÜ Ô ×¨ Ôà ¨×Ö  ÛØ—¨ Ó—Ù— ÞØÖ Ô—¨ ˚—¨ Û˛Ô ¨Ô¨ ¸Ì—Õ˛ ÛàÔ ¨Ô¨¸Ö ÞàÔ ÓÌÒÌÛ˛Û—Ñà Ô ˚بÝÌ— àÔ Ñ¨— ¨ ÒÒÖ— Ì— ÑÖÙ— Ó˛ ÔÌÚ ˚—¨ Û˛Ô ÌÑ×Ö Ô˛Ù˛ ÛàÔ ÓÌÒÌÛà Ô. ·¨ Ô Ö ÓàÚ ÞØÌ—¨ÙÛÖÜ Ô ×Ì ÔÛÌ ÞØÖ Ô—¨ ˚—¨ Û˛Ô ÖÒÖÑÒ˛ ØàÙ˛ ÛàÔ ÓÌÒÌÛà Ô, ÛÖ ·`¿° 2007-2013 ˇ¨ Ì ÞÌ— Ò˛ ÕÌ—, Û¨ ÑÖԸܠҗ¨ ˇ¨ Ì ÞÖÜÔ Þ¨ˇÌ—  Ѩ— ÛÖ Ì Ø˚Ö ¸ÌÔ ˇ¨ Ì ÞÌ— ÖÒÖÑÒ˛ØàˇÌ— . ¯ØÌ—¨ ˝ÌÛ¨—, ÒÖ—×Ö Ô, Ì×—Û¨ ÞÜÔÙ˛ ÛàÔ ¸—¨¸—Ѩٗà Ô ÓÌ Ù¨ÝÌ Ú Ñ¨— ¨ÜÙÛ˛ØÖ  ÞØÖÔÖ¸—¨ ˚بÓÓ¨ ×ÖÜ ˇ¨ Û˛Ø˛ˇÌ—  ¨×¨ØÌ ˚ÑÒ—Û¨. `¨Ú ÌØàÛà , ÒÖ—×Ö  Ô, ÙÌ ×Ö—ÌÚ ÌÔÌ Ø˚Ì—ÌÚ ˇ¨ ×ØÖÉÌ— ÛÌ ˚—¨ Û˛Ô Ì×—Û¨ ÞÜÔÙ˛ ÛÖÜ ØܡÓÖÜ  ÛÖÜ Ì Ø˚ÖÜ Ñ¨— ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ Ô¨: - ´— ˚—  ÔÌÛ¨— ˚—¨ Û˛Ô Ü×Ö˚Ø¨Ý˛  Û˛Ú ÙÜ ÓÉ¨Ù˛Ú 17,5 ÌѨÛÖÓÓÜØ— àÔ ÌÜØà  ×ÖÜ ¨ÝÖب  Û¨ ¸— ÑÛܨ „ÖÜÛÙÖ×Ö¸—  ÖÜ, »ÜÑ˛Ô¨—  àÔ, »ÖÔ¨ÙÛ˛Ø¨Ñ— ÖÜ, ˜—ÞÛ— àÔ, …Ì ÖÜ ¶Ø¨— ÖÜ, °ÌØÖ¸ØÖÓ— ÖÜ, ·ÒÒ˛Ô—ÑÖÜ , „—ÉÌØ— ÖÜ Ñ¨— »—¸Ì ¨Ú; - ´— ˚—  ÔÌÛ¨— ÓÌ Û˛Ô

´— ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ˚— ÔÌ—...! °×Ö  ÛÖÔ ˆ×Ö߲ Ý—Ö ‡˛ÓÖÛ—ÑÖ  `Ü ÓÉÖÜÒÖ „. „¨ÒÖÜ Ù˛, ÓÌ ÛÖ `ÜԸܨÙÓÖ  ß°””°†¶ ¿¾À·‚°`ý ÛÖÜ ‡. „¨Ó×Ö ÙÖÜ °˚¨×˛ÛÌ Ú `ÜÔ¸˛ÓÖ Û—ÙÙÌÚ, °˚¨×˛ÛÖ—  `ÜÔ¸˛ÓÖ ÛÌÚ, ¾ `ÜԸܨÙÓÖ  Ú ß°””°†¶ ¿¾À·  ‚°`ý ´ÖÜ ‡˛Ó˛ ÛØ˛ „¨Ó×Ö ÙÖÜ, ÛÖÜ Ö×Ö— ÖÜ Ì— Ó¨— ˆ×Ö߲ Ý—ÖÚ, Ü×Ö ÙÞÌÛ¨— Ô¨ Ù˛Ó¨ ÔÌ— Ѩ Û— ÛÖ ÔÌ  Ö, Ó—¨ ¨ÒÒ¨˚˛  ×ÖØÌ— ¨Ú ÙÛÖ ¸˛ ÓÖ Ó¨Ú. ·×—ˇÜÓà  ÒÖ—×Ö Ô, ÓÌ Û˛Ô ×¨ØÖÜ Ù¨ ¨Ô¨ÑÖ— ÔàÙ˛, Ô¨ ÌÑˇÌ Ùà Û—Ú ¨×Ö ßÌ—Ú ÓÖÜ Ñ¨— Ô¨ ¸—Ѩ—ÖÒÖ˚˛ Ùà, ˚—¨Û—  ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ߲ݗ ÙÌÛÌ ÛÖ ÙÜԸܨÙÓÖ  Ó¨Ú. ¶ רØÖÜ Ù¨ ¸˛ÓÖÛ—Ñ˛  °ØÞ˛  ¨×Ì  ÛÜÞÌ, ˚—¨ Ó—¨ ¨ÑÖ Ó˛ ÝÖب , ÙÛ˛Ô ×ØÖÙר ˇÌ—¨ Ô¨ ¸—Ö—Ñ˛ ÙÌ— ¨ÜÛÖ Ô ÛÖÔ ÛÖ ×Ö ÙàÙÛ¨ . „Ü Ø—¨ Ö ÓàÚ ¨×Ì ÛÜÞÌ Ô’ ¨ÒÒ¨   Ø˚ÖÜÚ ÕÌ— ÙÛ˛Ô ×Ö Ò˛ ÛÖÜ ° Û¨ ѨÑà Ú ÑÌ— ÓÌÔ¨, Û¨ Ö×Ö— ¨ ÞØÖÔ— ˝ÖÜÔ Ì¸à  Ñ¨— ¸ÌѨÌÛ— ÌÚ...! »Ö ÔÖ ¨Ô, Ѩ ×ÖÛÌ, ¨ÒÒ¨ ÕÖÜÔ ¨ÜÛ¨  , ˇ’ ¨ÒÒ¨ ÕÌ— ÓÖØݲ  Ѩ— ߲֠ Ѩ— ˛ ×Ö Ò˛ Ó¨Ú.   ·ÛÙ— ˇ¨

Ó×ÖØÌ ÙÌ— Ô¨ ×ØÖÙÌÒÑÜ ÙÌ—, ¨ÒÒ¨  Ѩ— Ô¨ ÑØ¨Û˛ ÙÌ— Ì×—ÙÑÌ ×ÛÌÚ Ñ¨— ´ÖÜØ— ÙÛÌÚ, ÛÖ ÙÖ ¨×Ö  Û˛Ô ·ÒÒ¨ ¸¨, Ö ÙÖ Ñ¨— ¨×Ö  ÛÖÔ Ü×Ö ÒÖ—×Ö ÑÖ ÙÓÖ. „¨ˇà Ú ÒÖ—×Ö Ô ˇ’ ¨ÜÕ¨ ÔÌÛ¨— ˛ Ì×—ÙÑÌß—ÓÖ Û˛Û¨ ¨×Ö  ´ÖÜØ— ÙÛÌÚ, ˇ’ ¨ÜÕ¨ ÔÖÔÛ¨— ÝÜٗѨ  Ѩ— Û¨ Ì ÙÖ¸¨  Û˛Ú.   ·ÛÙ— ˇ¨ Ó×ÖØÌ ÙÌ— Ô¨ ×ØÖÞàØ˛ ÙÌ— ÙÛÖ ÙÞ̸—¨ÙÓÖ  Ѩ— ÙÛ˛Ô ÜÒÖ×Ö— ˛Ù˛ ÌÑÌ— ÔàÔ ÛàÔ Ì Ø˚àÔ, Û¨ Ö×Ö— ¨ ˇ¨ ¸à ÙÖÜÔ ¨ ÒÒ˛ à ˇ˛Ù˛ Ѩ— ¨ ÒÒ˛ ×ÔÖ˛  Ù’ ¨ÜÛ˛ Ô Û˛Ô ×Ö Ò˛. »Ö ÔÖ Ì ÛÙ— Ó×ÖØÌ—  Ô’ ¨Ô¨¸Ì—ÞˇÌ—  ÙÌ ×Ö ÒÖ Ì ÒÕ˛Ú ÌÔ¸—¨ÝÌ ØÖÔÛÖÚ ¨×Ö  ·×—ÞÌ—Ø˛Ó¨Û— ÌÚ, Ìר˚˚ÌÒÓ¨Û—  ÌÚ, –—ÖÛÌ  ÞÔÌÚ, –—ÖÓ˛Þ¨ ÔÖÜÚ, °˚ØÖ ÛÌÚ, ·Ó×Ö ØÖÜÚ Ñ¨— ´ÖÜØ— ÙÛÌÚ ¨×’ Ö ÒÖÔ ÛÖÔ ÑÖ ÙÓÖ. ¿Ö—¨ Ì— Ô¨— Ö ÓàÚ ÌÑÌ— Ô¨, ×ÖÜ Ìחɨ ÒÒÌÛ¨— Ô’ ¨ÒÒ¨ ÕÖÜÔ Ñ¨— Ô¨ ¸˛Ó—ÖÜØ˚˛ˇÖÜ Ô Ì ÛÙ— Ö— ×ØÖÜ¢×ÖˇÌ ÙÌ—Ú ¨Ô¨ ×ÛÜÕ˛Ú Ñ¨—, Ѩۨ  ÙÜÔÌ  ×Ì—¨, ¨Ô¨É¨  ˇÓ—Ù˛  Ú

Û˛Ú. •¨ ÕÌÑ—Ô˛ Ùà ¨×Ö  Û˛Ô ¨ÒÒ¨˚˛  Ѩ— Ì×Ì ÑÛ¨Ù˛ ÛÖÜ `Þ̸— ÖÜ ¿Ö ÒÌàÚ. »Ì Û˛Ô ÌÜѨ—Ø— ¨ Û˛Ú ÌݨØÓÖ˚˛ Ú ÛÖÜ „¨ÒÒ—Ñب  Û˛, ѨÒÖ  Ô Ì— Ô¨— Ô’ ¨Ô¨ˇÌàØ˛ ÙÖÜÓÌ Ñ¨ ×Ö—¨ ÙÞÌ ¸—¨, Û¨ Ö×Ö— ¨ Ì—  Þ¨ÓÌ Ñ¨Û¨  ÔÖÜ ÓÌ  ÞØ— ×ØÖ  Û—ÔÖÚ, ÑÜØ—  àÚ Ö  ÙÖÔ ¨ÝÖب  ÙÛ˛Ô Ì×Ì  ÑÛ¨Ù˛ ÛÖÜ `Þ̸— ÖÜ ¿Ö ÒÌàÚ ÛÖÜ   Ø˚ÖÜÚ. ° ¿ØÖɨ ÒÒÌ— ÒÖ—×Ö Ô ÛÖ ¨ÜÛÖÔÖ  ˛ÛÖ ÌØà  Û˛Ó¨...!, ×ØÖÚ ×Ö—¨ ѨÛÌÜ  ˇÜÔÙ˛,

ˇ¨ ˛ Û¨Ô ×ØÖÛ—ÓÖ ÛÌØÖ, àÝÌÒ—Óà ÛÌØÖ, ¨ÒÒ¨  Ѩ— Ø̨җÙÛ—ÑÖ ÛÌØÖ Ô’ ¨ÔÖ—ÞÛÌ—  Ѩ— Ô¨ Ì×ÌÑÛ¨ˇÌ—  ˛ ×Ö Ò˛ Ó¨Ú...; »˛ ×àÚ ×ØÖÚ Û—Ú »ÜÑ˛ ÔÌÚ, Ó˛ ×àÚ ×ØÖÚ Û˛ ˇ¨ Ò¨ÙÙ¨ ÛÖÜ ´˛ÓÌÔ— ÖÜ Ñ¨— Û˛Ú …. „— ÖÜ, Ó˛ ×àÚ ×ØÖÚ Û˛ ‡¨Ò¨Ó¨Ô¨ Ø¨, Ö ×ÖÜ Ì ÞÖÜÔ Ö—ÑÖ¸ÖÓ˛ˇÌ—  ˛  ¸˛   Ø–—ÖÛÌÞÔ— ÌÚ ÙÛÖ ¸ØÖ ÓÖ ° ˚ÖÜÚ …¨Ü×Ò—  ÖÜ, ÑÜ  Ø—¨ ÙÛ˛Ô ¨Ø—ÙÛÌØ˛  ×ÒÌÜب  ÛÖÜ ¸ØÖ ÓÖÜ ¨ÒÒ¨  Ѩ— ÙÛ˛ ¸ÌÕ—¨  ¨ÜÛÖÜ ...! ´˛Ô ¨×¨ ÔÛ˛Ù˛ ×ØÌ ×Ì— Ô’ ¨Ý˛ ÙÖÜÓÌ Ô¨ Û˛ ¸à ÙÖÜÔ Ì—¸—ÑÖ—  Ì×—ÙÛ˛ ÓÖÔÌÚ, ÑÜ Ø—¨ ¿ÖÒÌÖ¸Ö ÓÖ—. ¿¨ ÔÛàÚ, Ö  ×àÚ Ñ¨— Ô¨ Ì  ÞÖÜÔ Û¨ ×ب  ˚Ó¨Û¨, ˛ Ì×Ì  ÑÛ¨Ù˛ ÛÖÜ `Þ̸— ÖÜ ¿Ö ÒÌàÚ ÛÖÜ   Ø˚ÖÜÚ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ÕÌÑ—Ô˛ ° ÙÌ— ÛÖ ÙÜÔÛÖÓÖ ÛÌØÖ ¸ÜÔ¨ÛÖ ...!! ¿¨Ø¨ ÒÒ˛Ò¨ Ö ÓàÚ ÓÌ Û˛Ô ¨ÒÒ¨˚˛  Ѩ— Ì×Ì ÑÛ¨Ù˛ ÛÖÜ ÙÞ̸— ÖÜ ¿Ö ÒÌàÚ, Ìחɨ ÒÒÌÛ¨— Ô’ ¨ØÞ— ÙÌ— Ѩ— Ö ÙÞ̸—¨ÙÓÖ  Ú ÉÌÒÛ—  àÙ˛Ú

ÛÖÜ ÑÜÑÒÖÝÖØ—¨ÑÖÜ , Ó¨˝—  ÓÌ Û˛Ô ¨Ô¨˝˛ Û˛Ù˛ Ѩ— ÌÕÌÜ ØÌÙ˛ Þà ØàÔ, Ѩۨ ÒÒ˛ÒàÔ ˚—¨ Û˛ ¸˛Ó—ÖÜØ˚—  ¨ ˇÌ ÙÌàÔ ÙÛ¨ ˇÓÌÜÙ˛Ú -Û¨ ÒÌ˚Ö ÓÌÔ¨ ¿¨ ØÑ—Ô˚Ñ - ÛàÔ ¨ÜÛÖÑ—Ô˛  ÛàÔ...!°ÜÛ¨  Û¨ ¸Ü Ö ר ÔÌ Ó¨˝— , רÑÌ ÛÖ. ·¨ Ô ¸ÌÔ ÌÕÌÜØÌˇÖÜ Ô Þà ØÖ— ¨ØÑÌÛÖ—  ˚—¨ ¿¨ ØÑ—Ô˚Ñ, ˇ¨ Ì— Ô¨— ¸à ØÖ ¨ ¸àØÖ ˛ Ö ×Ö—¨ ¨ÒÒ¨˚˛  Ѩ— ÉÌÒÛ— àÙ˛ ÛÖÜ ÑÜÑÒÖÝÖØ—¨ÑÖÜ ...! ¿¨  ˚—¨ ¨×¨—  Û˛Ù˛ ר  ÔÛàÚ ÛÖÜ ÑÖ ÙÓÖÜ Û˛Ú ×Ö ÒÌà Ú Ó¨Ú Ì— Ô¨— Ô¨ ÓÌÛ¨Ñ—Ô˛ˇÌ—  ÛÖ „´·”, ¨×Ö  Û˛ ˇÌ Ù˛ ×ÖÜ ÉØ— ÙÑÌÛ¨— Ù˛ ÓÌب, ×ØÖÚ Û˛Ô ×ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨, Ì Õà ¨×Ö  Û˛Ô ×Ö Ò˛.   ·ÛÙ— ˇ¨ ¸—ÌÜÑÖÒÜÔˇÌ—  ˛ Ñ— Ô˛Ù˛ Ѩ— ˛ ÙÛ¨  ˇÓÌÜÙ˛ ÛàÔ ‚. ¯. ¨ÜÛÖÑ—Ô˛ ÛàÔ ÓÌ Ù¨ ÙÛ˛Ô ×Ö Ò˛ Ѩ— Ö Þ— ÓÖ ÔÖ...! (`ÛÖ Ì×Ö  ÓÌÔÖ ÝÜ  ÒÒÖ Û˛Ú ÌݲÓÌØ— ¸¨Ú ˛ ÙÜÔÌ ÞÌ—¨ ÓÌ Û˛Ô ·ÔÖ Û˛Û¨ ß„¨ˇ¨Ø—Ö  Û˛Û¨ - °Ô¨ÑÜ ÑÒàÙ˛ý)

×ØÖÑ˛ ØÜÕ˛ Û˛Ú ¸˛ÓÖ×بٗ  ¨Ú 6,8 ÌѨÛÖÓÓÜØ—  àÔ ÌÜØà  ×ÖÜ ¨ÝÖب  ÙÛÖ ÑÌÔÛØ—ÑÖ  ¨ÔÛÒ—ÖÙÛ¨ Ù—Ö Ñ¨— ÛÖ Ýب ˚Ó¨ ÛÖÜ °Ô¨É¨ ÒÖÜ. °×’ Ö ,Û— ˚ÔàØ— ˝à ˛ ÙÞÌÛ—Ñ˛  ˛ÒÌÑÛØÖÓ˛Þ¨ÔÖÒÖ˚—Ñ˛  ÓÌÒÌ Û˛ Ì ÞÌ— ÙÛ¨ÒÌ—  ¨×Ö  Û˛ …ÖÓ¨ØÞ— ¨ ÙÛÖ ˆ×ÖÜØ˚Ì— Ö. - ´— ˚—  ÔÌÛ¨— ÓÌ Û˛Ô ¨Õ—ÖÒÖ ˚˛Ù˛ ÛàÔ ÓÌÒÌÛà Ô ˚—¨ Û¨ ¸— ÑÛܨ ÓÌÛ¨ÝÖب Ú ×ØÖÚ „بԗ ¸—, ·ØÓ—Ö  Ô˛, ”Ü˚ÖÜØ—Ö  Ѩ— ·×— ¸¨ÜØÖ; ¿Ö—¨ Ì— Ô¨— ˛ Ñ¨Û¨Ò˛ÑÛ—Ñ˛  ˛ÓÌØÖÓ˛Ô— ¨ ÖÒÖÑÒ˛ ØàÙ˛Ú Û˛Ú ¨Õ—ÖÒÖ ˚˛Ù˛Ú ÛàÔ ×ØÖÙÝÖØà Ô ¨×Ö  Û˛Ô ·×—ÛØÖײ  Ѩ— ×Ö  ÛÌ ×ØÖ  ÑÌ—Û¨— Ô¨ ÙÜÔÛ¨ÞˇÌ—  ÛÖ ÙÞÌÛ—ÑÖ  ×بÑÛ—ÑÖ ; °ÜÛÌ Ú Û—Ú ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ ÔÌÚ ¸ÌÙÓÌÜ ÙÌ—Ú ˝˛Ûà  Ô¨ ¨ÑÖÜ Ùà ¨×Ö  ÌÙ¨ Ú Ù˛ ÓÌب Ѩ— Ù¨Ú Ñ¨Òà  Ô¨ ѨۨÔÖ˛ ÙÌÛÌ Û˛Ô ¨˚àÔ— ¨ ÛàÔ ¨˚ØÖÛà Ô, ¨ÒÒ¨  Ѩ— ÛàÔ Ü×ÖÒÖ— ×àÔ Ñ¨ÛÖ— ÑàÔ Û˛Ú °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú. °×Ö  ÛÖ Ì Ø˚Ö ÛÖÜ °Ô¨É¨ ÒÖÜ ÌÕ¨ØÛ¨ Û¨— ˛ Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛  Ì×—É— àÙ˛ ÛÖÜ ¨˚ØÖÛ—ÑÖÜ  ÑÖ ÙÓÖÜ, ¨ÒÒ¨  Ѩ— ˛ Ö—ÑÖÒÖ˚—Ñ˛  Ì×—É— àÙ˛ ÖÒÖ ÑÒ˛Ø˛Ú Û˛Ú ×ÌØ—ÖÞ˛ Úý. `Û˛ ¸ÌÜÛÌØÖÒÖ˚— ¨ ÛÖÜ Ö Ñ. °Ô¸Ø—¨ÔÖ Ú Ì×ÌÙ˛ Ó¨ÔÌ Û¨ ÌÕ˛ Ú: ß°ÜÛÖ  ÛÖ Ì Ø˚Ö ×ب˚ӨۗѨ  Ì— Ô¨— Ì Ø˚Ö ˝à˛ Ú, Ì Ø˚Ö ×ÔÖ˛ Ú ÓÌ ÌÜØÜ ÛÌØÌÚ ¸—¨ÙÛ¨ ÙÌ—Ú. ¾— ÌרÔÌ—Ò˛ÓÓÌ ÔÌÚ ÌØàÛ˛ ÙÌ—Ú ×ÖÜ ˚— ÔÖÔÛ¨— ¸Ì— ÞÔÖÜÔ Û˛Ô ¨˚àÔ— ¨ ˚—¨ ÛÖ ÞØÖÔÖ¸—¨ ˚بÓÓ¨, ÑÜ Ø—Ì ˆ×ÖÜØ˚Ì .   ·Ô¨ ÞØÖ ÔÖ Ûà Ø¨ Ì ÞÌ— ÞØÌ—¨ÙÛÌ—  Ô¨ Ѩ Ôà ¨ØÑÌÛÌ Ú ÌØàÛ˛ ÙÌ—Ú. ` Ü ÔÌ Þà  Ú ¨ Ô¨Ñ Ü  × Û Ö ÜÔ ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨ Ѩ— ѨˇÜÙÛÌØ˛ ÙÌ—Ú, Ö Ò¨ ¨ÜÛ¨  Û˛Ô à Ø¨ ×ÖÜ Ö — ¸—ÖÚ Ö ¿ØàˇÜ×ÖÜØ˚Ö Ú Ì ÞÌ— ¨Ô¨ÝÌ ØÌ— ÌרÔÌ—Ò˛ÓÓÌ Ô¨ Ö Û— ¨ÜÛÖ  ÛÖ Ì Ø˚Ö Ì— Ô¨— Ѩے ÌÕÖÞ˛ Ô Ì Ø˚Ö ×ب Ù—Ô˛Ú ¨Ô¨ ×ÛÜÕ˛Ú, Û˛Ô à Ø¨ ×ÖÜ ÛÖÔ— ˝Ì— Û˛Ô ¨Ô¨ ˚Ñ˛ Ô¨ ÜÒÖ×Ö—˛ˇÌ—  ÛÖ Ù˛Ó¨ÔÛ—ÑÖ  ¨ÜÛÖ  Ì Ø˚Ö ÙÛ˛Ô à  Ø¨ ÛÖÜ. ‡Ì  ÞÖÓ¨— Û—Ú ¸—ÌÜÑØ—Ô— ÙÌ—Ú ×ÖÜ Ñ¨ ÔÌÛÌ, Ö ÓàÚ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ Ì×—Ù˛Ó¨ Ôà Û—Ú Ñ¨ˇÜÙÛÌØ˛ ÙÌ—Ú.

`Û—Ú ÙÞÌÛ—ÑÌ Ú ÌØàÛ˛ ÙÌ—Ú ×ÖÜ Ñ¨ÛÌ ˇÌÙ¨ ÙÛ˛Ô ×ØÖѨ ÛÖÞÖ  Ù¨Ú Ñ¨— Ü ÙÛÌب ¨×Ö  ÙÜÔÛÖÔ—ÙÓÌ  ÔÌÚ ×—Ì  ÙÌ—Ú ÖÒÖ  ÑÒ˛Ø˛Ú Û˛Ú °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú, ¨×ÖÙר Ù¨ÓÌ Û—Ú ¸ÌÙÓÌÜ ÙÌ—Ú Û˛Ú „ÜÉÌ ØÔ˛Ù˛Ú ˚—¨ Û˛Ô ×Ò˛ Ø˛ Ѩ— Ì  ˚Ѩ—Ø˛ ÜÒÖ×Ö—  ˛Ù˛ ÛÖÜ Ì Ø˚ÖÜ. ·×¨ÔÌ—Ò˛ÓÓÌ ÔàÚ, Ѩ ˇÌ ÝÖب  ×ÖÜ ¨Ô¨ÑÜ ×ÛÌ— ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨ Ѩ— Ѩ ˇÌ ÝÖب  ×ÖÜ Ñ¨Òà  ÓÌ ÌØà Û˛Ù˛ ÙÛ˛ –ÖÜÒ˛  ÛÖÔ ¨ØÓÖ ¸—Ö ˆ×ÖÜØ˚Ö  Ô¨ ¨×¨ÔÛ˛ ÙÌ—, ר— ØÔà ×ب ˚Ó¨Û— ÙÛ¨ ÒÖ ˚—¨ ¸ÌÙÓÌÜ ÙÌ—Ú ˚—¨ ÒÜ Ù˛ Ѩ— Ì×—Û¨ ÞÜÔÙ˛ ÛàÔ ¸—¨¸—Ѩٗà Ô. ‡ÜÙÛÜÞà Ú, Ö ÓàÚ, ¸ÌÔ ÉÒÌ ×ÖÜÓÌ Ô¨ Üר ØÞÌ— ¨ÔÛ—ÙÛÖ—Þ— ¨ ÒÖ ˚àÔ Ñ¨— ×ب ÕÌàÔ. ´Ö Ì Ø˚Ö, ÓÌ ÛÖÜÚ ØܡÓÖÜ Ú ×ÖÜ ¨ÑÖÒÖÜˇÌ— ÛÌ, Ñ—Ô¸ÜÔÌÜ Ì— Ô¨ Ó˛Ô ÜÒÖ×Ö—˛ˇÌ—  ÖÒÖÑÒ˛ØàÓÌ ÔÖ, Ö ×àÚ Ì ÞÌ— ¸ØÖÓÖÒÖ˚˛ˇÌ—  Ó—Ò¨ à ˚—¨ ÖÒÖÑÒ˛ØàÓÌ ÔÖ ÛÖ Ì Ø˚Ö, Ö ×àÚ Ì ÞÌ— ÙÞ̸—¨ÙÛÌ—  - Ѩ— ˛ °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ¸ÌÔ Ì ÞÌ— ¨ÜÛ˛  Û˛Ô ×ÖÒÜÛÌ ÒÌ—¨. ´˛Ô à Ø¨ ×ÖÜ ÑÜØ—ÖÒÌÑۗѨ  ѨۨÙÛØÌ  ÝÌÛ¨— Ö Ü¸ØÖÝÖ  ØÖÚ ÖØ—  ˝ÖÔÛ¨Ú Û˛Ú ×ÌØ—ÖÞ˛ Ú - ÌרԨҨÓɨ Ôà- ¸ÌÔ Ì— Ô¨— ¸ÜÔ¨ÛÖ Ô Ô¨ ¨Ý˛ ÔÖÜÓÌ ÛÌب ÙÛ—ÌÚ ×ÖÙÖ Û˛ÛÌÚ ÔÌØÖÜ  Ô¨ ÞÜ ÔÖÔÛ¨— ÙÛ˛ ˇ¨ Ò¨ÙÙ¨. ¾ÒÖ ÑÒ˛Ø˛ ˛ °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ¨Ô˛ÙÜÞÌ—  ¨×Ö  ÛÖÜÚ ÌÕ¨—ØÌۗѨ  ¨Ø˚ÖÜ Ú ØܡÓÖÜ Ú Ñ¨— ¨˚àÔ—¨  ˚—¨ ÛÖ Ì¨ Ô ˇ¨ ×ØÖÒ¨ ÉÖÜÓÌ ÛÖ ·`¿° ÓÌ ÞØ— ÛÖ 2013, ×ØÖÑÌ—ÓÌ ÔÖÜ Ô¨ ˚— ÔÌ— ÛÖ Ì Ø˚Ö. ·×—Ù˛Ó¨— Ôà Ѩ— ר Ò— Ö Û— Ö— ¸Ü Ö ÓÌÒÌ ÛÌÚ ×ÖÜ Ì— Þ¨Ô ×ØÖÑ˛ØÜÞˇÌ— , ˛ ×ØÖ ÙÑÒ˛Ù˛ ÌÔ¸—¨ÝÌ ØÖÔÛÖÚ Ñ¨— Ö— ݨ ÑÌÒÖ— ÛàÔ ×ØÖÙÝÖØà Ô ×ÖÜ Ì— Þ¨Ô ѨۨÛÌˇÌ—  ÙÛ—Ú 10 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2009 Ѩ— ¨ÝÖØÖÜ Ô Û¨ ¸— ÑÛܨ ×ØÖÚ „بԗ ¸—, ·ØÓ—Ö Ô˛, ”Ü˚ÖÜØ—Ö  Ѩ— ·×— ¸¨ÜØÖ, ÛÌ ˇ˛Ñ¨Ô ÙÌ ¨Õ—ÖÒÖ ˚˛Ù˛ ÓÌ ÓÌ˚¨ Ò˛ ѨˇÜÙÛÌ Ø˛Ù˛ Ѩ— ÞàØ— Ú ˛ ÙÞÌÛ—Ñ˛  ¨×Ö Ý¨Ù˛ -¨ÜÛÖ  ˇÌ Òà Ô¨ ×ØÖÙÌ ÕÌÛÌ- Ô¨ ÙÜÔÖ¸ÌÜ ÌÛ¨— ¨×Ö  Ñ¨Û¨Ò˛ÑÛ—Ñ˛  ˛ÓÌØÖÓ˛Ô— ¨ ÛàÔ ¨-

°…°„¾‚…˙`¶ °Ô¨ÑÖ—Ôà ÔÌÛ¨— Ö Û— ¨×Ö  Û˛ ‡/ÔÙ˛ ‡¨Ùà Ô …ÖÓÖÜ  °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú Ì ÞÌ— ÌÑ¸ÖˇÌ—  ÛÖ Ü×’ ¨Ø—ˇÓ. 6348/22-12-1995 Ì ˚˚بÝÖ, ÓÌÛ¨  ¨×Ö  ¨— Û˛Ù˛ ÛàÔ Ñ. ·ÓÓ¨ÔÖܲ Ò Ѩ— ·ÒÌܡÌØ— ¨Ú »×¨ ÒÖÑ, ÙÜ ÓÝàÔ¨ ÓÌ ÛÖ Ö×Ö— Ö ÌÜØÜ ÛÌØ˛ Ìחݨ ÔÌ—¨ ÌÓɨ¸ÖÜ  6.717,00Û.Ó. ÑÌ— ÓÌÔ˛ ÙÛ˛ ˇÌ Ù˛ ‡°À‡‚µ° - „‚°˜° ×ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú ‡.‡. ·ØÓ—Ö Ô˛Ú, ÛÖÜ ¸˛ ÓÖÜ ·ØÓ—Ö Ô˛Ú ÑØ— ˇ˛ÑÌ Ö Û— ¸ÌÔ Ì×Ö×ÛÌÜÖ Û¨Ô ×ÖÛÌ  ÖÜ ÛÌ Ì×Ö×ÛÌÜ ÌÛ¨— Ù˛ ÓÌب ¨×Ö  Û˛ ‡¨Ù—Ñ˛  ÜײØÌÙ— ¨ ÙÛ¨ ×Ò¨— Ù—¨ Û˛Ú ‡¨Ù—Ñ˛ Ú ÔÖÓÖˇÌÙ— ¨Ú. ¶ רØÖÜ Ù¨ ¨Ô¨ÑÖ— ÔàÙ˛ ˚— ÔÌÛ¨— ¨×Ö  ¨— Û˛Ù˛ Û˛Ú Ñ. ‡ÖÓ×Ø— ¸ÖÜ ·ÒÌ Ô˛Ú Ñ¨— ¨ÝÖب  ÓÌ ØÖÚ Û˛Ú ¨ÔàÛÌ Øà Ìחݨ  ÔÌ—¨Ú Ѩ— ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ  Ô¨ Ìחݨ  ÔÌ—¨ ÌÓɨ¸ÖÜ  4.003,21Û.Ó., ÙÛ˛Ô Ö×Ö— ¨ ¨Ô¨ÝÌ ØÌÛ¨— ÛÖ 6348/22-121995 Ì ˚˚بÝÖ Û˛Ú ‡/ÔÙ˛Ú ‡¨Ùà Ô …. °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú Ѩے ÌݨØÓÖ˚˛  Û˛Ú 88416/579 ×.Ì. 1/12/2000 Ì˚ÑÜÑÒ— ÖÜ ¸—¨Û¨˚˛ Ú ÛÖÜ ˆ×. †ÌàØ˚— ¨Ú Ѩ— Û˛Ú 1038/88 ¨×Ö Ý¨Ù˛Ú `.Û.·. ×ØÖÑÌ—ÓÌ ÔÖÜ Ô¨ ¸˛ÓÖÙ—Ö×Ö—˛ˇÌ—  ÙÛÖ ÌÜØÜ  ÑÖ—ÔÖ  ÛÖ ×ÌØ—ÌÞÖ ÓÌÔÖ ÛÖÜ àÚ ¨ Ôà Ì˚˚ب ÝÖÜ (6348/22-121995), ÛÖÜ ‡—ÌܡÜÔÛ˛  ‡¨Ùà Ô …ÖÓÖÜ  °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú, ÖÜ ÛàÚ à ÙÛÌ Ô¨ ¨×ÖÑÛ˛ ÙÌ— Ì ÔÔÖÓÌÚ ÙÜÔÌ ×Ì—ÌÚ Ì Ô¨ÔÛ— רÔÛÖ Ú Ñ¨— Ô¨ Û˛Ø˛ˇÖÜ Ô Ö— ¸—¨ÛÜ×à ÙÌ—Ú ¸˛ÓÖÙ—Ö Û˛Û¨Ú, Ö ×àÚ ×ØÖÉÒÌ ×ÌÛ¨— ¨×Ö  ÛÖ ¨ ØˇØÖ 14 ÛÖÜ ….998/79 ˇÌ Ù˛ "¿ÌØ—  ×ØÖÙÛ¨Ù— ¨Ú ‡¨Ùà Ô Ѩ— ÛàÔ ‡¨Ù—Ñà Ô ÌÔ ˚Ì ÔÌ— ÌÑÛ¨ ÙÌàÔ Û˛Ú ¯à Ø¨Ú". ´Ö àÚ ¨ Ôà Ì ˚˚بÝÖ Ñ¨— ˛ ×ب Õ˛ ިبÑÛ˛Ø—ÙÓÖÜ  ÓÌÛ¨  ÛàÔ ÙÜÔ˛ÓÓÌ ÔàÔ ÛÖ×Ö˚بݗÑà Ô ¸—¨˚بÓÓ¨ ÛàÔ ˇ¨ Ì— Ô¨— ¨Ô˛ØÛ˛ÓÌ Ô¨ Ì×—  Ì Ô¨ Ó˛ Ô¨ ÙÛÖÔ ×— Ô¨Ñ¨ ¨Ô¨ÑÖ—Ôà ÙÌàÔ ÛÖÜ ‡˛ ÓÖÜ ·ØÓ—Ö Ô˛Ú Ñ¨— Ö ×Ö—ÖÚ Ì ÞÌ— Ì ÔÔÖÓÖ ÙÜÓÝÌ ØÖÔ Ó×ÖØÌ—  Ô¨ Ü×Öɨ ÒÒÌ— ¨ÔÛ—ØØ˛ ÙÌ—Ú ÌÔÛÖ Ú ¸Ü Ö (2) Ó˛Ôà Ô, ¨×Ö  Û˛Ô ÑÖ—ÔÖ×Ö— ˛Ù˛ ˛  ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨ ¸˛ÓÖÙ— ÌÜÙ˛, ÌÔà ×—ÖÔ Û˛Ú ¿ØàÛÖɨ ˇÓ—¨Ú ·×—ÛØÖײ Ú ·×— ÒÜÙ˛Ú ‡¨Ù—Ñà Ô °ÓÝ—ÙÉ˛Û˛ ÙÌàÔ …ÖÓÖÜ  °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú ( °ØˇØÖ 10 ….998/790).

Õ—ÖÒÖ˚˛ ÙÌàÔ, ×Ø—Ô ¨×Ö  Û˛Ô Ö×Ö— ¨ Ì ×ØÌ×Ì Ô¨ Ñ¨Û¨Ò˛ ÕÖÜÔ Ö— Ì×—ÛØÖ×Ì Ú.   ¾ÓàÚ, ÛÖ ¸—¨ ÙÛ˛Ó¨ ¨Ü  ÛÖ ÛÖÜ ÌÔÖ Ú Ì ÛÖÜÚ ×ÖÜ ×̠بÙÌ ¸ÌÔ ¸—Ѩ—ÖÒÖ˚Ì— Û¨— ˚—’ ¨ÜÛÌ Ú Û—Ú Ñ¨ˇÜÙÛÌØ˛ ÙÌ—Ú. ¾— ÓÌÒÌ ÛÌÚ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ÙÜÔÛ¨ÞˇÖÜ Ô ×ØÖÑÌ—ÓÌ ÔÖÜ Ô¨ ¨×ÖØØÖݲˇÖÜ Ô Û¨ ÞØ˛ Ó¨Û¨ ¨×Ö  Û¨ ÌÜØàר—¢ Ѩ  ×ØÖ˚ب ÓÓ¨Û¨. ¾ÝÌ— ÒÌÛÌ, ÒÖ—×Ö Ô, ÑÜ Ø—Ì ˆ×ÖÜØ˚Ì , Ô¨ ¸à ÙÌÛÌ Û¨ Þ—ÙÛ¨ ÌÑÛÖ Ú ¨×Ö  ÛÖ ÓÌ ˚—ÙÛÖ ¨Ø—ˇÓÖ  ÙÜÔ̸ؗ¨ ÙÌàÔ Ñ¨— Û˛Ô Ñ¨Û¨Ò˛ÑÛ—Ñ˛  ˛ÓÌØÖÓ˛Ô— ¨ ÛàÔ ¨Õ—ÖÒÖ˚˛ ÙÌàÔ, ¸—¨ÝÖØÌۗѨ , Ö ×àÚ Ì— ×¨ Ѩ— ×Ø—Ô -Ѩ— Ì×—ÓÌ  Ôà- ÓÌ Ó—  ¨ ÙÜÔ̸ؗ ¨Ù˛ Ѩ ˇÌ ÛØÌ—Ú Ó˛ ÔÌÚ, ˇ¨ ÞØÌ—¨ÙÛÖÜ Ô ×¨ Ôà ¨×Ö  ÛØ—¨ Ó—Ù— ÞØÖ Ô—¨ ˚—¨ Û˛Ô ¨Ô¨ ¸Ì—Õ˛ ÛàÔ ¨Ô¨¸Ö ÞàÔ ˚بÝÌ— àÔ ˚—¨ Û—Ú ÓÌÒÌ ÛÌÚ Ñ¨— ¨ ÒÒÖ— Ì— ÑÖÙ— Ó˛ ÔÌÚ ˚—¨ Û˛Ô ÌÑ×Ö Ô˛Ù˛ ÛàÔ ÙÞÌÛ—Ñà Ô ÓÌÒÌÛà Ô. »Ì ¨ÜÛÖÜ Ú ÛÖÜÚ ØܡÓÖÜ  Ú ˇ¨ Ì  ÞÌ— Ò˛ ÕÌ— ÛÖ ·`¿° 2007-2013. ¿ØÌ ×Ì— Ì×— Ù˛Ú Ô¨ ×ØÖÞàØ˛ ÙÖÜÔ Û¨ Þ—ÙÛ¨ Ö— ¸—¨¸—Ѩٗ ÌÚ Ü×Ö˚Ø¨Ý˛ Ú ÙÛ˛ ÙÜ ÓÉ¨Ù˛ ÛÖÜ Ì Ø˚ÖÜ ×ÖÜ ¨ÝÖب  Û¨ ¸— ÑÛܨ „ÖÜÛÙÖ×Ö¸— ÖÜ, »ÜÑ˛Ô¨— àÔ, »ÖÔ¨ÙÛ˛Ø¨Ñ— ÖÜ, ˜—ÞÛ— àÔ, …Ì ÖÜ ¶Ø¨— ÖÜ, »—¸Ì ¨Ú, „—ÉÌØ—  ÖÜ, °ÌØÖ¸ØÖÓ—  ÖÜ Ñ¨— ·ÒÒ˛Ô—ÑÖÜ , ×ØÖÜ¢×ÖÒÖ˚—ÙÓÖÜ  17,5 ÌѨÛÖÓÓÜØ— àÔ ÌÜØà , Ö ×àÚ Ì×— Ù˛Ú Û¨ Þ—ÙÛ¨ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ×ØÖÞàØ˛ ÙÌ— ˛ ÙÜ ÔÛ¨Õ˛ ¨×Ö  Û˛Ô ÛÌÞÔ—Ñ˛  ÜײØÌÙ— ¨ ÛÖÜ ˆ×ÖÜØ˚Ì— ÖÜ °˚ØÖÛ—Ñ˛ Ú °Ô¨ ×ÛÜÕ˛Ú ÛàÔ ÛÌÜÞà Ô ¸˛ÓÖ×ب Û˛Ù˛Ú, Ѩˇà Ú Ѩ— ˛ ×ØÖÑ˛ ØÜÕ˛ Û˛Ú ¸˛ÓÖ×بٗ ¨Ú ÛàÔ 6,8 ÌѨÛÖÓÓÜØ— àÔ ÌÜØà  ˚—¨ ÛÖ ÑÌÔÛØ—ÑÖ  ¨ÔÛÒ—ÖÙÛ¨ Ù—Ö Ñ¨— ÛÖ Ýب  ˚Ó¨ ÛÖÜ °Ô¨É¨  ÒÖÜ.   ¶¸˛ ˛ …ÖÓ¨ØÞ—  ¨ Ì  ÞÌ— ÙÛÌ— ÒÌ— Ì¸à  Ñ¨— ¸Ü Ö Ó˛ ÔÌÚ Û˛Ô ˛ÒÌÑÛØÖÓ˛Þ¨ÔÖÒÖ˚—Ñ˛  ÓÌÒÌ Û˛ Ѩ— Ö Ò¨ Û¨ ÙÛÖ—ÞÌ— ¨ ÛàÔ ×ØÖ˛˚ÖÜ ÓÌÔàÔ ÓÌÒÌÛà  Ô ×ÖÜ Ì—  ÞÌ Ì Ñ × Ö Ô ˛  Ù Ì — Û Ö ˆ.¿·.¯˙.‡.·.. ‚ ¸ — ¨ —  Û Ì Ø ¨ Ù ˛  Ó Ì Ø ¨ ÞØÌ—¨ ˝ÌÛ¨— Ö ÒÖ— Ô¨ ¨×ָ̗ ÕÖÜÓÌ ÙÛ˛Ô ×ب Õ˛ Ö Û— ˛ ·ÒÒ¨ ¸¨ Ì— Ô¨— —Ñ¨Ô˛  Ô¨ ¨ÔÌɨ ÙÌ— Û¨ÞÜ Û˛ÛÌÚ. ‡Ì— ÛÌ ÒÖ—×Ö Ô, àÚ ×¨Ø¨ ¸Ì—˚Ó¨ ÛÖÔ °Ô¨ É¨ÒÖ, Ì Ô¨ Ì Ø˚Ö ÌרԨҨÓɨ Ôà- ×ÖÜ ¨Ô¨˚ÔàØ— ˝ÌÛ¨— ¨×Ö  Ö ÒÖÜÚ àÚ ¨×¨Ø¨— Û˛ÛÖ ˚—¨ Û˛Ô Ì×—É— àÙ˛ Û˛Ú °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú. ¾ÝÌ—  ÒÌÛÌ Ô¨ ¨ÔÌɨ  ÙÌÛÌ ØܡÓÖÜ Ú Ñ¨— Ô¨ ¨ÔÛ¨×ÖÑØ—ˇÌ— ÛÌ ÙÛ—Ú ¨Ô¨ ˚ÑÌÚ ÛàÔ Ñ¨—Øà Ô. •¨ ÙÜÔÌÞ— ÙÖÜÓÌ Ô¨ רبÑÖÒÖܡÖÜ ÓÌ ÙÛÌÔ¨  Û—Ú ÌÕÌÒ— ÕÌ—Ú Ñ¨— Ѩ ˇÌ ɲ Ó¨ ÙÛ˛Ô ÜÒÖ×Ö— ˛Ù˛ ÛÖÜ Ì Ø˚ÖÜ. •Ì Òà Ô¨ ѨۨҨ ÉÌÛÌ Ö Û— ˛ ×— ÌÙ˛ ×ÖÜ ¨ÙÑà  Ñ¨— ˇ¨ ÙÜÔÌÞ— Ùà Ô¨ ¨ÙÑà  ˚—¨ ÛÖÔ °Ô¨ É¨ÒÖ, ¸ÌÔ Ì— Ô¨— ¨×ÖÛÌ ÒÌÙÓ¨ ¨ÔÛ—×ÖÒ—ÛÌÜÛ — Ñ ˛  Ú ˇ Ì à  Ø ˛ Ù ˛ Ú Û à Ô ×ب˚Ó¨ ÛàÔ. ·ÑÝب ˝à Û˛Ô ¨˚àÔ— ¨ ÛàÔ ÙÜÓ×ÖÒ—Ûà Ô ÓÖÜ, ¨˚ØÖÛà Ô Ѩ— Ó˛, ¨ÔÌÕ¨ ØÛ˛Û¨ ¨×Ö  ÛÖ ÑÖ ÓÓ¨ ×ÖÜ ß˛Ý— ˝ÖÜÔ. ´Ì ÛÖ—¨ Ì Ø˚¨, ÛÌ ÛÖ—¨Ú ÌÓÉÌ ÒÌ—¨Ú ¸ÌÔ Ì ÞÖÜÔ ÑÖÓÓ¨Û—ÑÖ  ިبÑÛ˛ Ø¨, ¸ÌÔ Ì ÞÖÜÔ ÑÖÓÓ¨Û—ÑÖ  ÞØà Ó¨, ¨ÒÒ¨  ÓÖ ÔÖ ÌˇÔ—ÑÖ . „Ü Ø—Ì ˆÝÜ×ÖÜØ˚Ì , ˛ °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ¸—Ѩ—ÖÜ Û¨— ÛÖÔ °Ô¨ É¨ÒÖ ×Ò˛ Ø˛, ÒÌ—ÛÖÜØ˚—ÑÖ  Ѩ— ÙÛ˛Ô à Ø¨ ÛÖÜ. ¿ÌØ—ÓÌ  ÔÖÜÓÌ ¨×Ö  ÌÙ¨  Ú Ô¨ ¨ÔÛ¨×ÖÑØ—ˇÌ— ÛÌ ÓÌ Ì Ø˚¨ý.


[ °À†·‚°„¾… –¶»° ]

`ÌÒ— ¸¨ 4˛

´ÌÛ¨ ØÛ˛ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010

†Ì˚ÖÔÖ Û¨ ´Ö ¨Ó¨ Õ— (1)

°Ø˚Ì— Ö— ¿Ö—˛ÛÌ Ú

´ÖÜ °ˇ¨Ô¨Ù— ÖÜ …. ¿Ø¨˚ѨÙÛ˛  ·Ô ×Øà ÛÖ—Ú ÌÑÝب ˝à ÛÖ ÙÌɨÙÓÖ  ÓÖÜ ×ØÖÚ ÛÖÜÚ ¨˚¨×˛ÛÖÜ Ú Ý— ÒÖÜÚ ×ÖÜ ¸—¨É¨ ˝ÖÜÔ Û¨ Ù˛ÓÌ—à Ó¨Û¨  ÓÖÜ. „¨— É̠ɨ—¨ Ҩɨ— Ôà ×ÖÒÜ  ÙÖɨب  Ü×’ Ö ß—Ô ÓÖÜ Û—Ú ×¨Ø¨Û˛Ø˛ ÙÌ—Ú ÛÖÜÚ. „¨— Ûà Ø¨ ÛÖ ¨Ó¨ Õ—! ·— Ô¨— ÓÌؗѨ  ˝˛Û˛ Ó¨Û¨ ˚—¨ Û¨ Ö×Ö— ¨, Ö Ù¨ Ѩ— ¨Ô ˚بÝÖÜ Ô ˛  ÒÌÞˇÖÜ Ô, ¸ÌÔ Üר ØÞÌ— Ì ÙÛà Ѩ— ˛ ÌÒ¨ Þ—ÙÛ˛ ×—ˇ¨ÔÖ Û˛Û¨ Ô¨ ¨ÒÒ¨ ÕÖÜÔ ˛  Ô¨ ¸—ÖØˇàˇÖÜ Ô.   ·Ô¨ ¨×’ ¨ÜÛ¨  Û¨ ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨ Ì— Ô¨— Ѩ— ÛÖ ¨Ó¨ Õ—. ´Ö Ö×Ö— Ö Ì— Ô¨— ×ÒÌ ÖÔ Ö ÑÜØ— ¨ØÞÖÚ ÛÖÜ ÙÜ ÓרÔÛÖÚ. „¨— ¨Ô¨ÝÌ ØÖÓ¨— ÑÜØ— àÚ ÙÛÖ —¸—àÛ—Ñ˛  Ú ÞØ˛  ÙÌàÚ ÌחɨۗÑÖ  ¨ÜÛÖÑ— Ô˛ÛÖ, ÛÖ Ö×Ö— Ö ¨×ÖÛÌÒÌ—  Ù˛ ÓÌب ÛÖ ÓÌ ˚¨ ר ˇÖÚ ÛàÔ ¨ÔˇØà ×àÔ, Ì Ô¨ ¨×Ö  Û¨ ÓÌ˚¨ÒÜ ÛÌب ×ØÖÉÒ˛  Ó¨Û¨ ÛÖÜ

¿Ò¨Ô˛ Û˛, Û˛ ÙÜÓÝÖب  Û˛Ú ˚˛Ú Ѩ— Û˛Ú ¨ÔˇØà×Ö Û˛ÛÖÚ, ÛÖ Ó— ¨ÙÓ¨ Ѩ— Û˛Ô Ñ¨Û¨ÙÛØÖݲ  ÛàÔ ×¨ ÔÛàÔ. °×Ö  ÛÖ Ö×Ö— Ö ¸ÌÔ Üר ØÞÌ— ×ÌØ— ×ÛàÙ˛ Ô¨ ¨×¨ÒÒ¨˚ÖÜ ÓÌ. ·ÑÛÖ Ú Ñ— ¨Ô Ì×Ì ÒˇÌ— Ѩ ×Ö—¨ ¨ ÒÒ˛ ÓÌ˚¨ Ò˛ ÑØ— Ù˛, Ö×Ö ÛÌ Ó¨˝—  ÓÌ ÛÖ ¨ÜÛÖÑ— Ô˛ÛÖ ˇ¨ ¨Ý¨Ô—ÙÛÖÜ Ô ¨×Ö  ÛÖÔ ¿Ò¨Ô˛ Û˛ Ѩ— Ö— ¨ ÔˇØà×Ö—.   ·ÒÌ˚Ì Ó—¨ ÝÖب  Ì Ô¨Ú ¨ ÔÖÓÖÚ, ×ÖÜ Ì— ÞÌ —¸—Ö×Ö—˛ˇÌ—  ÕÌ Ô¨ ÞØ˛ Ó¨Û¨: "ßÜÞ˛  É˚¨— ÔÌ—, ÒÌÝÛ¨  ¸Ì É˚¨—  ÔÖÜÔ". ‡˛Ò¨¸˛  ¸ÌÔ ¨×Ö¸— ¸Ì— Û¨ ÕÌ Ô¨ ÞØ˛ Ó¨Û¨ ÖÜ ÛÌ Ñ¨— ÙÑÖÛàÓÌ ÔÖÚ.   ·ÛÙ— Ñ— ̸à : "ßÜÞ˛  É˚¨— ÔÌ—, ¨Ó¨ Õ— ¸Ì ÝÌÜ ˚Ì— (¨×Ö  ÑÖÔÛ¨  Ó¨Ú)". †—’ ¨ÜÛÖ  Ѩ— Û¨ Ù˛ÓÌ—à Ó¨Û¨ ×ÌØ—  ¨ÜÛÖÑ—Ô˛ ÛÖÜ ‚.¯. Ì— Ô¨— ¨×Ò˛  Ý—ÒÖÒÖ˚— ¨.   ·Þà ˚ب ßÌ— Ѩ— ¨ ÒÒÌÚ ÝÖØÌ Ú Ö Û— ˛ ˚ÌǪ̂  Ó¨Ú

Ì— Ô¨— ÓÖÔ¨¸—Ñ˛  ÙÛ˛Ô —ÙÛÖØ—  ¨ Û˛Ú ¨ÔˇØà×Ö  Û˛ÛÖÚ. †—¨Û— , ÌÑÛÖ Ú ÛàÔ ¨ ÒÒàÔ, ÌÓÌ— Ú Ö— — ¸—Ö— Ì— Ó¨ÙÛÌ ÌÑÌ— ÔÖ— ×ÖÜ ÌØ˚¨ÙÛ˛ Ñ¨ÓÌ ÓÌ ÛÖ ¨  ØÖÛØÖ (¨ÒÌ  ÛØ—) ÛÖÜ ¶Ù—Ö  ¸ÖÜ (740-670 ×.¯.) Ѩ— ÌÓÌ—  Ú Ö— — ¸—Ö— Ì— ¸¨ÓÌ ÛÖÔ ¨ ÔˇØà×Ö Ô¨ Ѩ ÔÌ— ×ÌØ— ×¨ÛÖ ÙÛÖ ÝÌ˚˚¨ Ø—. „¨— ÌÓÌ— Ú Ö— — ¸—Ö— ×Ì˝Ö×ÖØÖÜ Ù¨ÓÌ Ñ¨ ˇÌ ˛Ó̠ب ¨×Ö  ÛØÌ—Ú ÓÌ ÞØ— Ѩ— ¸Ì Ñ¨ ×Ì ÔÛÌ à ØÌÚ Ñ¨— ÌÓÌ— Ú Ì×ÖÞÖÜ ÓÌˇ¨ Ûà Ø¨ (Ѩ— É̠ɨ—¨ ¨×Ö  ×ÖÒÒ¨  ÞØÖ Ô—¨) Ì×’ ¨ÜÛÖÑ—Ô˛ ÛàÔ ‚.¯. ´ÖÜÒ¨ Þ—ÙÛÖÔ Ì¸à  ÙÛ˛Ô ·ÒÒ¨ ¸¨ ¸ÌÔ ˛ Û¨Ô ¨×’ ¨ØÞ˛ Ú ÛÖ ‚.¯. ¨Ô¨˚Ѩ— Ö ˚—¨ ר Ø¨ ×ÖÒÒÖÜ Ú —¸—ÖÑÛ˛ ÛÌÚ ÛÖÜ. »Ì ÛÖÔ ° ˛  – ÛØÖ ×Ö Ö ÓàÚ "Ö—ÑÖÔÖ Ó˛Ù¨Ô" Ѩ ×Ö—Ö— Ò— ˚¨ ÞØ˛ Ó¨Û¨ Ѩ— ˛ ×Øà Û˛ ÛÖÜÚ ¸ÖÜÒÌ—¨  ˛ Û¨Ô Ô¨ ר ØÖÜÔ ¨Ó¨ Õ—. †—¨ Ѩ-

Ó¨ Ø—, Ö Û— ˚— Ô˛Ñ¨Ô Ѩ Û— Ѩ— Ì ÞÖÜÔ ¨ÜÛÖÑ— Ô˛ÛÖ, "ÛÖ ¸—ÑÖ  Ó¨Ú", ˚—¨ Ì×— ¸Ì—Õ˛, Ì¸à  Ì— Ó¨— Ñ— Ì˚à , ˚—¨ ¸—¨ÙÑÌ ¸¨Ù˛, Ô¨ "É˚¨—  ÔÖÜÔ" Ö— ¨ ÔˇØà×Ö—, ˚—¨Û—  Û¨ ÑÌ ÔÛب Û˛Ú ×Ö ÒÌà Ú ÛÖÜÚ ¸ÌÔ ÛÖÜÚ —ѨÔÖ×Ö—ÖÜ Ù¨Ô ×ÒÌ ÖÔ, ˚—¨ Ô¨ Ò¨ˇØÖˇ˛ØÌÜ ÖÜÔ ÙÛ—Ú ×Ö ÒÌ—Ú "Ý— ÒÖÜÚ" Ѩ— ÙÛ¨ ÉÖÜÔ¨  ˇ˛Ø¨ Ó¨Û¨ Ö— ÑÜÔ˛˚Ö— , ˚—¨ Ô¨ Ì ÞÖÜÔ ÛÌ ÒÖÚ ×¨ ÔÛàÔ Ì Õà ¨×Ö  ÛÖ ÔÖ—Ñ—¨  Ø—ÑÖ ×ÖÒÒÌ  Ú ÝÖØÌ  Ú Ù×— Û— ÛÖÜÚ Ö— ¨ ÔˇØà×Ö— ¨Ó¨ Õ—. „¨— Ѩ ×Ö—ÌÚ ÝÖØÌ Ú Ó—ÙÖÞØÌàÓÌ ÔÖ.   ¾×ÖÜ, ¨ÝÖÜ  ÙÛÌ— ÝÛ˛ÑÌ ¨×’ Ö ÒÌÚ Û—Ú Ö—ÑÖÔÖÓ—ÑÌ Ú ÛÖÜ Ø¨Ô— ¸ÌÚ Ñ¨— ̠ѨÓÌ ÛÖ ÜÒ—ÑÖ  ÛÖÜ ×¨Õ—Ó¨ ¸—, ˚—¨ Ô¨ ÙÜ˚ÑÌÔÛØà  ÙÌ— Ѩ  ×Ö—¨ ÞØ˛ Ó¨Û¨, ÛÖÜ ÒÖ ˚ÖÜ ÛÖÜ Ì ¸àÙÌ Û˛Ô ×ØÖѨۨÉÖÒ˛  Ѩ— ײ ØÌ ÛÖ ¨Ó¨ Õ—, ÝÜٗѨ  ÓÌ ¸Ö ÙÌ—Ú. ‡˛Ò¨¸˛  ÙÜÔÌ -

ÞÌ—¨ ÙÛÌ—ß— Ó¨ÛÖÚ. ¾×Ö ÛÌ Ó˛ Ì ÞÖÔÛ¨Ú ÒÌÝÛ¨  ÖÜ ÛÌ ˚—¨ ÉÌÔ˝— Ô˛, ¨ Ø¨ÕÌ ÛÖ ¨Ó¨ Õ— ÛÖÜ ÙÌ Ñ¨ ×Ö—Ö Ù˛ÓÌ— Ö ÛÖÜ ¸ØÖ ÓÖÜ Û˛Ú Ñ¨ÛÖ—Ñ— ¨Ú ÛÖÜ. „¨— Ѩ ×Ö—ÌÚ ÝÖØÌ Ú ×˛ ˚¨—ÔÌ Ù’ ¨ÜÛÖ  ˚—¨ Ô¨ ÛÖ Ñ¨Ó¨Øà ÙÌ— Ѩ— Ô¨ ÌÜިؗÙÛ˛ˇÌ—  . ´Ö ÕÌÑÒÌ—  ¸àÔÌ ÒÖ—×Ö Ô, ѨˇÖ Û¨ÔÌ ÙÛ˛ ˇÌ Ù˛ ÛÖÜ Ö¸˛˚ÖÜ  ÝÜٗѨ , ¨×ÖÒ¨ ÓɨÔÌ ¨×Ö  Û˛Ú ˇÌ ÙÌàÚ ¨ÜÛ˛ Ú Û¨ ¨˚¨ˇ¨  Û˛Ú Ö—ÑÖÔÖÓ— ¨Ú ÛÖÜ à Ø¨ ×ÖÒÒ˛ , ѨÛ̠ɨ—ÔÌ, Õ¨Ô¨ÑÒÌ— ¸àÔÌ ÌÑÌ—  ÛÖ ¨ÜÛÖÑ— Ô˛ÛÖ Ñ¨— Õ¨Ô¨×˛ ˚¨—ÔÌ ÙÛÖ ÑÌÒÒ—  ÛÖÜ.   ¶Û¨Ô ¨ÔÜ ÓÝÌÜÛÖÚ. „¨— ݨ— ÔÌÛ¨— Ö Û— Ѩ ×ÖÜ Ì ˚—ÔÌ ÑÖÜÉÌ ÔÛ¨ ˚—¨ Ôܠݲ. ¾×Ö ÛÌ Ì Ô¨Ú ×—ˇ¨ÔÖ Ú ÓÌÒÒÖÔÛ—ÑÖ Ú ×ÌˇÌØÖ Ú, ×ÖÔ˛ØÖ Ú ÌÕ˛ÔÛ¨ÉÌÒÖ Ô˛Ú ×¨Ø¨¸Ö ×—ÙÛÖÚ ÞàØ—ÑÖ Ú Ì— ×Ì: "·×˛ ØÌ ¨ÜÛÖÑ— Ô˛ÛÖ ˚—¨ Ô¨ Ó¨Ú ÕÌ˚ÌÒ¨ ÙÌ—". „¨—

×ب˚ӨۗѨ : ´— ÛÖ ˛ ˇÌÒÌ Ö Û¨Ò¨— ×àØÖÚ ÌÑÌ— ÔÖÚ ÛÖ ¨ÜÛÖÑ— Ô˛ÛÖ; ´˛ ÙÛ—˚Ó˛  Ó¨ Ò—ÙÛ¨ ×ÖÜ ÖÜ ÛÌ —¸Ì ¨Ô Ì— ÞÌ ¨×’ ¨ÜÛÖ  ¨×Ö  Ó˛Þ¨Ô—Ñ˛ Ú ×ÒÌÜب Ú ÖÜ ÛÌ Ô¨ Ö¸˛˚˛ ÙÌ— ¨ÜÛÖÑ— Ô˛ÛÖ Ó×ÖØÖÜ ÙÌ. „¨— ÖÜ ÛÌ Ì Ó¨ˇÌ ×ÖÛÌ  Ô¨ Ö¸˛˚Ì— .   ¾×àÚ Ö— ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ— ×ÖÜ ×˛ Ø¨Ô ¨ ¸Ì—¨ Ö¸˛˚˛ ÙÌàÚ Ö ÔÛ¨Ú ÙÌ Ó—¨ Ѩ ×Ö—¨ ˛Ò—Ñ— ¨.   ·Ô¨Ú ÛÌ ÛÖ—ÖÚ ×˛ ØÌ Û˛Ô ¨ ¸Ì—¨, ײ ØÌ Ñ¨— ¨ÜÛÖÑ— Ô˛ÛÖ Ñ¨— ÓÌ Û˛Ô ×Øà  Û˛ ×ØÖÙר  ˇÌ—¨ Ö¸˛˚˛ ÙÌàÚ "ÑÖÜÛÖÜ Ò˛ÙÌ" Ѩے ÌÜˇÌ— ¨Ô ÙÛ˛ Ó¨ ÔÛب ÓÌ ¸Ü Ô¨Ó˛. „¨— Ì Ô¨Ú ¨ ÒÒÖÚ Ñ¨ Û— ר ÒÌÜÌ ÌÑÌ—  ÓÌ ÛÖ ÓÖÞÒÖ  Û¨ÞÜÛ˛ ÛàÔ, ײ ØÌ ÛÖ ¨ÜÛÖÑ— Ô˛ÛÖ "Û˛Ô Ö ×—ÙˇÌÔ" Ѩ— Ì×Ì ×ÌÙÌ ÓÌ ÖØÓ˛  ÓÌ Û¨ Ö×—  Ùˇ—¨ Ѩۨ  ÛÖÜ ÌÑÌ—  ×Ò˛Ù—  ÖÔ ÌÜØ—ÙÑÖÓÌ  ÔÖÜ ÛÖ— ÞÖÜ. ¾ Ö×Ö— ÖÚ ÌÜÛÜÞà Ú ˛ Û¨Ô ×ÖÒÜ  ˚ÌØÖ Ú!

`ÜÔÌ É˛Ù¨Ô ÙÛÖÔ ÑÖ ÙÓÖ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ " †Ì˚ÖÔÖ Û¨ 1827 - ·ÒÒ˛Ô—Ñ˛  ·×¨Ô¨  ÙÛ¨Ù˛ ÛÖÜ 1821: …¨ÜÓ¨Þ— ¨ ÛÖÜ …¨Ü¨Ø— ÔÖÜ. 1968 - O °Ø—ÙÛÖÛÌ Ò˛Ú ˙Ô¨ Ù˛Ú רÔÛØÌÜ ÌÛ¨— Û˛Ô, Þ˛ Ø¨ ÛÖÜ ´˝ÖÔ „Ì ÔÌÔÛ—, ´˝¨ ÑÜ. " †ÌÔÔ˛ ÙÌ—Ú 1854 - °ØˇÖÜ ØÖÚ ÀÌÓ×à , †¨ ÒÒÖÚ ×Ö—˛Û˛ Ú " °Ø˚— ÌÚ, Ì×Ì ÛÌ—Ö— Ѩ— ÌÖØÛÌ Ú ¿¨˚ÑÖ ÙÓ—¨ ¶Ó̠ب Û˛Ú ÖÙÛÌÖ×Ö ØàÙ˛Ú ¿¨˚ÑÖ ÙÓ—¨ ¶Ó̠ب ·ÒÌ˚ÑÛà Ô ·Ô¨Ì Ø—¨Ú „ÜÑÒÖÝÖØ— ¨Ú 21 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ " †Ì˚ÖÔÖ Û¨ 1520 - ¾ ¿ÖØÛÖ˚¨ ÒÖÚ ˇ¨Ò¨ÙÙÖ×Ö ØÖÚ ˜Ìظ—Ô¨  Ô¸ÖÚ »¨˚˚ÌÒ¨  ÔÖÚ ¨Ô¨Ñ¨ÒÜ ×ÛÌ— ÛÖÔ ×ÖØˇÓÖ , ×ÖÜ Ù˛ ÓÌب ÝÌ ØÌ— ÛÖ Ö ÔÖÓ¨  ÛÖÜ, ÓÌÛ¨ÕÜ  Û˛Ú …Ö Û—¨Ú °ÓÌØ—Ñ˛ Ú Ѩ— ÛÖÜ Ô˛Ù—ÖÜ  Û˛Ú †˛Ú ÛÖÜ ¿Ü-

ØÖ Ú. »Ì ÛÖ ß`ÛÌÔÖ  ÛÖÜ »¨˚˚ÌÒ¨  ÔÖÜý Ì  ˚—ÔÌ ×ÒÌ ÖÔ ÌÝ—ÑÛÖ  ÛÖ ×̠بÙÓ¨ ¨×Ö  ÛÖ ÔÖ Û—Ö °ÛÒ¨ÔÛ—ÑÖ  ÙÛÖ ÔÖ Û—Ö ·—Ø˛Ô—ÑÖ . 1825 - †—¨ ×Øà Û˛ ÝÖب  Ì×—  Ù˛Ó˛ ÌݲÓÌØ—  ¸¨ Û˛Ú „ÜÉÌ ØÔ˛Ù˛Ú, ÛÖ ×Ì  Ó×ÛÖ ÝÜ  ÒÒÖ Û˛Ú ß†ÌÔ—Ñ˛ Ú ·Ý˛ÓÌØ— ¸ÖÚ Û˛Ú ·ÒÒ¨ ¸ÖÚý, ¸˛ÓÖÙ—ÌÜ  Ì— Ì  Ô¨ ×Ö—  ˛Ó¨. ¿ØÖ  ÑÌ—Û¨— ˚—¨ ÛÖÔ ß  ˆÓÔÖ Ì—Ú Û˛Ô ·ÒÌܡÌØ— ¨ý, ÛÖÜ ‡—ÖÔÜÙ— ÖÜ `ÖÒàÓÖÜ , ×ÖÜ ¨×ÖÛÌÒÌ— Û¨— ¨×Ö  158 ÙÛØÖÝÌ Ú Ñ¨— ÙÜÔÖҗѨ  638 ÙÛ— ÞÖÜÚ. " †ÌÔÔ˛ ÙÌ—Ú   ÒÝØÌÔÛ …Ö1833 - ° Ó×Ì Ò, `Öܲ¸Ö Ú Þ˛Ó—ÑÖ Ú ×ÖÜ ˇÌ Ù×—ÙÌ Û¨ ÉبÉÌ— ¨ …ÖÓ×Ì Ò 1907 - …— ÑÖÚ ·˚˚ÖÔÖ ×ÖÜÒÖÚ,   ·ÒÒ˛Ô¨Ú ˝à˚ب  ÝÖÚ, ÙÑ˛ÔÖ˚ب  ÝÖÚ Ñ¨— ×Ö—˛Û˛ Ú " •¨ Ô¨ÛÖ— 1984 - ˜Ø¨ÔÙÖܨ  ´ØÜ-

Ýà , †¨ ÒÒÖÚ ÙÑ˛ÔÖˇÌ Û˛Ú 22 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ " †Ì˚ÖÔÖ Û¨ 2008 - ¶ ‚Ô¸— ¨ ÌÑÛÖÕÌÜ Ì— ÛÖ ×Øà ÛÖ Û˛Ú ¸—¨ÙÛ˛ÓÖ  ×ÒÖ—Ö ×ØÖÚ Û ˛ ` Ì Ò ˛  Ô ˛ ( C h a n drayaan- 1). " †ÌÔÔ˛ ÙÌ—Ú 1811 - ˜Ø¨ÔÛÚ ”—ÙÛ, ¾Ü  ˚˚ØÖÚ ÓÖÜÙÖÜØ˚Ö Ú Ñ¨— ×—¨Ô— ÙÛ¨Ú. 1937 - »¨ ÔÖÚ ”Ö—¡˝ÖÚ,   ·ÒÒ˛Ô¨Ú ÓÖÜÙ—ÑÖÙÜÔˇÌ Û˛Ú. 23 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ " †Ì˚ÖÔÖ Û¨ 1929 - °ØÞ— ˝Ì— ÛÖ ÓÌ˚¨ ÒÖ „Ø¨Þ ÛÖÜ ÞØ˛Ó¨Û—ÙÛ˛Ø—  ÖÜ Û˛Ú …Ì  ¨Ú ˆÖ ØÑ˛Ú Ñ¨— ¨ÑÖÒÖÜˇÌ—  ˛ Ѩۨ ØØÌÜÙ˛ Û˛Ú ¸ÜÛ—Ñ˛ Ú Ö—ÑÖÔÖÓ— ¨Ú. " †ÌÔÔ˛ ÙÌ—Ú 1919 - »¨ÔÖ Ò˛Ú °Ô¸ØÖ  Ô—ÑÖÚ,   ·ÒÒ˛Ô¨Ú ¨ØÞ¨—ÖÒÖ ˚ÖÚ 1925 - »¨ ÔÖÚ ¯¨Û˝—¸¨ Ñ—Ú,   ·ÒÒ˛Ô¨Ú ÓÖÜ-

·Ý˛ÓÌØ— ¨ …ÖÙÖÑÖÓÌ— ÖÜ   Ø˚ÖÜÚ. ¶ ÌݲÓÌØ— ¨ ´˛Ô „ÜØ—¨Ñ˛  24 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ÌݲÓÌØÌÜ Ì— ÛÖ …ÖÙÖÑÖÓÌ— Ö °           ¨ØÞ—˝Ì— ¨×Ö Û˛Ô ¿¨Ø¨ÙÑÌܲ ÛÖ ÓÌÙ˛ÓÌØ— Ѩ— Ò˛˚Ì— Û˛ ‡ÌÜÛ̠ب ÛÖ ×Øà—¡.

·Ý˛ÓÌØÌÜ ÖÔÛ¨ ˜¨ØÓ¨ÑÌ— ¨ ¿Ì Ó×Û˛ 21/10: ¿¨—¸¨ Ñ˛Ú `. „¨ÒÒÌ Ø˚˛ 17 ¿¨Ø¨ÙÑÌܲ  22/10: ¿¨×¨Ô—ÑÖÒ¨ ÖÜ °. „ÖØ— ÔˇÖÜ 21 `¨ ÉɨÛÖ 23/10: ”ÌÖÔ¨ Ø¸ÖÚ †. –¨Ù. `ÖÝ— ¨Ú 19 `¨ ÉɨÛÖ 23/10 ×Øà— : ‡˛Ó¨ Ñ˛ –. „¨ÒÒÌ Ø˚˛ 11, »×—Óײ  °. ‡¨Ô¨ÖÜ  4, °×ÖÙÛÖÒÖ ×ÖÜÒÖÚ ». ¶Ø¨ÑÒÌ ÖÜÚ 184, ¿¨×¨Ô—ÑÖÒ¨ ÖÜ °. „ÖØ— ÔˇÖÜ 21, »×Ö Ó×ÖÚ °. „¨×Ö¸—ÙÛØ— ÖÜ 37 „ÜØ—¨Ñ˛  24/10: ¿¨Ô¨˚¨ Ñ˛Ú …. –¨Ù. †ÌàØ˚— ÖÜ – 1 ‡ÌÜÛ̠ب 25/10: „Ö Ò—¨Ú „àÔ/ÔÖÚ –¨Ù. „àÔ/ÔÖÜ 27 ´Ø— Û˛ 26/10: ”¨ ×¨Û¨ –. ‡¨Ô¨ÖÜ  35

´Ö ÌÖØÛÖÒÖ ˚—Ö Û˛Ú ÌɸÖÓ¨ ¸¨Ú 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ †·À°`‚»¾` (†Ìب Ù—ÓÖÚ, »¨ Ñ˛Ú, »—ÑÌ Ú, »— Ñ˛Ú) 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ·…¾¶ (·ÔÖ ˛) 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ °À´·»‚¾` (°ØÛÌ Ó—ÖÚ, °ØÛÌ Ó˛Ú) 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ °À´·»‚` ( °ØÛÌÓ—Ú, °ØÛÌÓ— ¨, °ØÛÌ Ó˛, °ØÛÌÓ—Ù— ¨, °ØÛÌ Ó—¸¨) 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ „·À°`‚° („Ìبٗ¨ , „Ìبٗ ¨) 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ »°´À˙…° (»¨ÛØà Ô¨, »¨ÛØÖ Ô¨) 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ …´‚°…° (…Û—¨ Ô¨, ‡—¨ Ô¨) 21 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ¯À‚`´¾‡¾ˆ”¾` (¯Ø—ÙÛÖ ¸ÖÜÒÖÚ) 21 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ·ˆ„À°´¶` (·ÜÑب Û˛Ú, ·Ü ÑبÛÖÚ, ·ÜÑبۨ Ú, ·ÜÑبۗ ¨, ·ÜÑبÛÖÜ Ò¨, ·ÜÑبٗ ¨) 21 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ¾À`°”‚° (¾ØÙ¨Ò— ¨) 21 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ¾ˆÀ`¾ˆ”° (¾Ü ØÙÖÜÒ¨) 21 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ `˙„À°´¶` (`àÑب Û˛Ú, `àÑبۗ Ô¨, `àÑبۗ ¨) 22 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ °–·À„‚¾` (°ÉÌ ØÑ—ÖÚ, °ÉÌØÑ— ¨) 23 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ‚°„˙–¾` (‚¨ ÑàÉÖÚ) 24 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ `·–°`´‚°…¶ (`ÌɨÙÛ—¨Ô˛ , `ÌɨÙÛ— Ô¨, `ÌɨÙÛ—¨ Ô¨, `ÌɨÙÛ˛ , `Ì É˛, `ÌÉÖÜ Ò¨, `ÌɨÙÛÖÜ Ò¨) 25 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ¯Àˆ`°…•¶ (¯ØÜÙ¨ Ôˇ˛) 25 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ¯Àˆ`°˜¶` (¯ØÜÙ¨ Ý˛Ú, ¯ØÜÙ¨ Ý—ÖÚ, ¯ØÜÙ¨ÝÌ Ô—¨) 26 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ‡¶»¶´À° (‡˛ Ó˛Ûب, ‡˛Ó˛ÛØÖÜ Ò¨, ‡˛Ó˛ÛØ— ¨, »—Ó˛ , »—Ó— Ñ¨, …Û— Ó—) 26 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ‡¶»¶´À¶` (‡˛Ó˛ ÛØ—ÖÚ, ‡˛Ó˛ ÛØ˛Ú, ‡˛Ó˛ÛØÖ Ú, ‡˛ ÓÖÚ, »— Ó˛Ú, ‡˛Ó˛Ûب Ñ˛Ú, »˛ ÛÙÖÚ, »˛ ÛØÖÚ) 26 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ †”ˆ„˙… (†ÒÜ ÑàÔ, †ÒÜÑÖ Ú) 26 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ ”·¿´‚…¶` (”Ì×Û— Ô¨, ”Ì ×Û—ÔÖÚ)

Ù—ÑÖÙÜÔˇÌ Û˛Ú 1940 - ¿ÌÒÌ  Edson Arantes do Nascimento, –ب˝—Ò—¨ ÔÖÚ ×Ö¸ÖÙݨ—Ø—ÙÛ˛ Ú " •¨ Ô¨ÛÖ— 1872 - •ÌÖ Ý—ÒÖÚ †ÑàÛ—Ì , †¨ ÒÒÖÚ ÒÖ˚ÖÛÌ ÞÔ˛Ú 24 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ " †Ì˚ÖÔÖ Û¨ 1909 - ¶ ·ÒÒ˛Ô—Ñ˛  ÑÜÉÌ ØÔ˛Ù˛ ¨˚Öب ˝Ì— ÛÖ •àØ˛ÑÛÖ  °ÉÌ ØàÝ. ´¨ 8 ¨×Ö  Û¨ 24 ÌѨÛÖÓÓÜ Ø—¨ ¸Ø¨ÞÓÌ Ú Ì— Ô¨— ¸àØ̨  ÛÖÜ °ÉÌ ØàÝ. 1929 - „¨Û¨ØØÌ Ì— Ö ¸Ì—  ÑÛ˛Ú Û—Óà  Ô ÛÖÜ ¯Ø˛Ó¨Û—ÙÛ˛Ø—  ÖÜ Û˛Ú …Ì  ¨Ú ˆÖ  ØÑ˛Ú, ¨ØÞ˛  Û˛Ú ¸—ÌˇÔÖÜ Ú Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛ Ú Ü ÝÌÙ˛Ú. ¾ רԗÑÖ Ú Ö¸˛˚Ì—  ÙÛ˛Ô ¨Ô¨˚ѨÙÛ—Ñ˛  ÌÑ×Ö—  ˛Ù˛ 19.000.000 ÓÌÛÖÞà  Ô. »Ì Ù¨ ÙÌ Ò— ˚ÌÚ à ØÌÚ Þ¨  ÔÌÛ¨— Ì×ÌÔ¸ÜÓÌ  Ô˛ Ü×Ìب՗ ¨ 23 ¸—Ú ¸ÖҨؗ àÔ. »Ì Ù¨ ÙÛ˛ Ó̠ب ÑÒÌ— ÔÖÜÔ 50.000 Ì×—ÞÌ—Ø˛ ÙÌ—Ú. •¨ Ô¨ÛÖ— 1957 - „Ø—ÙÛ—¨ Ô …Û—Ö Ø, †¨  ÒÒÖÚ ÙÞ̸—¨ÙÛ˛  Ú ÓÖ ¸¨Ú " °Ø˚— ÌÚ Ñ¨— ÌÖØÛÌ Ú ¶Ó̠ب ÛÖÜ ¾.¶.·. ¿¨˚ÑÖ ÙÓ—¨ ¶Ó̠ب °ÑÛà Ô 25 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ

" †Ì˚ÖÔÖ Û¨ 1870 - ·Óݨԗ ˝ÌÛ¨— ÛÖ –Ö ØÌ—Ö `Ì Ò¨Ú. 1946 - ‰ÌÑ—Ô¨  ˛ ‡— Ñ˛ Û˛Ú …ÜØÌÓÉÌ Ø˚˛Ú, ˛ ×Øà Û˛ ¸— Ñ˛ …¨˝—ÙÛà Ô Ì˚ÑÒ˛Ó¨Û—à  Ô ×ÖÒÌ  ÓÖÜ. 1963 - ´—Ó¨ Û¨— ÓÌ ÛÖ …Ö Ó×ÌÒ ”Ö˚ÖÛÌÞÔ— ¨Ú Ö †—à Ø˚ÖÚ `ÌÝÌ Ø˛Ú. ·— Ô¨— Ö ×Øà ÛÖÚ   ·ÒÒ˛Ô¨Ú ÙÛÖÔ Ö×Ö— Ö ¨×ÖÔÌ ÓÌÛ¨— …Ö Ó×ÌÒ. " †ÌÔÔ˛ ÙÌ—Ú 1825 - †—Ö Þ¨Ô `Ûب ÖÜÚ (˚—ÖÚ), °ÜÙÛØ—¨ÑÖ  Ú ÓÖÜÙ—ÑÖÙÜÔˇÌ Û˛Ú. 1881 - ¿¨ Ó×ÒÖ ¿—Ѩ ÙÙÖ ‚ÙרÔÖ  Ú ˝à˚ب  ÝÖÚ. 1925 - ´¨ Ñ—Ú, ˚ÒÜ ×Û˛Ú. " •¨ Ô¨ÛÖ— 1647 - ·Ü¨˚˚ÌÒ—  ÙÛ¨ ´ÖØ—ÛÙÌ Ò—, ‚Û¨ÒÖ Ú ÝÜÙ—ÑÖ Ú Ñ¨— Ó¨ˇ˛Ó¨Û—ÑÖ Ú 1973 - °Ó×Ì Ó×Ì »×—Ñ— Ò¨, 46, ¸—¨ Ù˛ÓÖÚ °—ˇ— Ö×¨Ú Ó¨Ø¨ˇàÔÖ¸ØÖ ÓÖÚ (ÕÜ×Ö ÒÜÛÖÚ- ÞØÜÙÖ Ú ÖÒÜÓ×—ÖÔ— Ñ˛Ú ÛÖ 1960 Ѩ— 1964) , ר ÓÝÛàÞÖÚ, ¨×Ö  Ì˚ÑÌÝ¨Ò—Ñ˛  ¨—ÓÖØب˚— ¨ , Ѩˇà Ú Ì— ÞÌ ÓÌ— ÔÌ— ¨Ô¨ ×˛ØÖÚ ¨×Ö  ÛÖ 1969 ÌÕ¨—Û— ¨Ú ÛØÖÞ¨— ÖÜ ¸ÜÙÛÜÞ˛ Ó¨ÛÖÚ. " °Ø˚— ÌÚ Ñ¨— ÌÖØÛÌ Ú ¿¨˚ÑÖ ÙÓ—¨ ¶Ó̠ب µÜӨؗÑà Ô 26 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ

" †Ì˚ÖÔÖ Û¨ 1912 - ¾ ·ÒÒ˛Ô—ÑÖ Ú `ÛبÛÖ Ú Ì—ÙÌ ØÞÌÛ¨— ¨×ÌÒÌܡÌØàÛ˛  Ú ÙÛ˛ •ÌÙÙ¨ÒÖÔ—  Ñ˛. `Û—Ú 23:00 Ü×Ö˚ب  ÝÌÛ¨— Ù Û ˛ • Ì Ù Ù ¨ Ò Ö Ô —  Ñ ˛ ×ØàÛÖ ÑÖÒÒÖ ×¨Ø¨¸Ö ÙÌàÚ ß¨  ÔÌÜ Ö  ØàÔý Û˛Ú ×Ö ÒÌàÚ ¨×Ö  ÛÖÜÚ ´ÖÜ ØÑÖÜÚ. ¶ ´ÖÜØÑ—Ñ˛  ÝØÖÜب  ¨×Ö  25.000 Ö×Ò— ÛÌÚ 1.000 ¨Õ—àÓ¨Û—ÑÖÜ Ú, 1.200 — ××ÖÜÚ Ñ¨— 70 ×ÜØÖÉÖ Ò¨, Ü×Ö  ÛÖ ¯¨Ù¨ Ô ´¨Õ— Ô ¿¨Ù¨ , רب¸— ÔÌÛ¨— ÙÛÖÔ ·ÒÒ˛Ô—ÑÖ  `ÛبÛÖ , Ö Ö×Ö— ÖÚ Ì—ÙÌ ØÞÌÛ¨— Û˛Ô Ì×ÖÓÌ  Ô˛ ¨×ÌÒÌܡÌØàÛ˛ Ú Ѩ— Ô—Ñ˛ÝÖ ØÖÚ ÙÛ˛ •ÌÙÙ¨ÒÖÔ— Ñ˛, ˚ÌÔÖ  ÓÌÔÖÚ ÌÔˇÖÜÙ—à¸à Ú ¸ÌÑÛÖ Ú ¨×Ö  ÛÖÜÚ Ñ¨ÛÖ— ÑÖÜÚ Û˛Ú. " †ÌÔÔ˛ ÙÌ—Ú 1795 - …—ÑÖ Ò¨ÖÚ »¨ ÔÛ ˝¨ØÖÚ,   ·ÒÒ˛Ô¨Ú ÓÖÜÙ—ÑÖÙÜÔˇÌ Û˛Ú. 1926 - ¿¨ ÔÖÚ †¨É¨Ò¨ Ú,   ·ÒÒ˛Ô¨Ú Ûب˚Öܸ—ÙÛ˛ Ú. 1945 - ‡˛Ó˛ ÛØ˛Ú •. †ÑÖ  ÛÙ˛Ú,   ·ÒÒ˛Ô¨Ú ×Ö—˛Û˛ Ú " •¨ Ô¨ÛÖ— 1957 - …— ÑÖÚ „¨˝¨ÔÛ˝¨ Ñ˛Ú,   ·ÒÒ˛Ô¨Ú Óܡ—ÙÛÖØ—Ö˚ب ÝÖÚ, ×Ö—˛Û˛ Ú, ˇÌ¨ÛØ—ÑÖ Ú ÙÜ˚˚بÝÌ ¨Ú Ѩ— ×ÖÒ—Û—ÑÖ Ú

·Ô¨Ú ÓÌ˚¨ ÒÖÚ Ì ÝÜ˚Ì ¨×Ö  Û˛ ˝à˛ 

¾ Ѩˇ˛˚˛Û˛ Ú ‚¨ÛØ—Ñ˛ Ú •¨ ÔÖÚ ´ÙÖÜÓ¨ÔÛ¨ Ú ˆÝÜ×ÖÜØ˚Ö Ú „Ö—ÔàÔ—Ñà Ô ˆ×˛ØÌÙ—à Ô Û˛Ú ÑÜÉÌ ØÔ˛Ù˛Ú À¨ ÒÒ˛ ÓÌÛ¨  ÛÖ »¨ —Ö ÛÖÜ 1980 Ѩ— Ò— ˚ÌÚ ÓÌ ØÌÚ ×Ø—Ô ×ØÖÑ˛ØÜÞˇÖÜ Ô Ö— ÌÑÒÖ˚Ì Ú. †ÌÔÔ˛ ˇ˛ÑÌ ÛÖ 1937 ÙÛ˛ ”ÜØÑÌ—  ¨ °Ø˚ÖÒ—  ¸ÖÚ Ñ¨— ÛÌÒÌ— àÙÌ ÛÖ 9Ö †ÜÓÔ¨ Ù—Ö °ØØÌ ÔàÔ °ˇ˛Ôà Ô. `×Öܸ¨ÙÌ ‚¨ÛØ—Ñ˛  ÙÛÖ ¿¨ÔÌ×—ÙÛ˛ Ó—Ö °ˇ˛Ôà Ô, ¨×Ö  Ö ×ÖÜ ¨×ÖÝÖ— Û˛ÙÌ ÛÖ 1961. °×Ö  Ó¨ˇ˛Û˛ Ú ¨ÑÖ Ó¨ ¨ÙÞÖÒ˛ ˇ˛ÑÌ ÓÌ ÛÖ ÙÜÔ¸—ѨҗÙÓÖ , ¸Ü Ö ÝÖØÌ Ú ×Ø̸֠ØÖÚ ÛÖÜ Ó¨ˇ˛Û—ÑÖÜ  ÑÜ ÑÒÖÜ ÛÖÜ †ÜÓÔ¨Ù— ÖÜ ˚—¨ Ô¨ ÙÜÔÌÞ— ÙÌ— ÓÌÛ¨  Ѩ— Ù¨Ô ÝÖ—Û˛Û˛ Ú, ˚ÌÔ—ÑÖ Ú ˚بÓÓ¨ÛÌ ¨Ú `ÜÒÒÖ ˚ÖÜ ˜Ö—Û˛Ûà Ô ‚¨ÛØ—Ñ˛ Ú °ˇ˛Ôà Ô (`.˜.°.), ÌÔà  ¸—ÌÛÌ ÒÌÙÌ Ñ¨— ˚ÌÔ—ÑÖ Ú ˚بÓÓ¨ÛÌ ¨Ú Û˛Ú ‡—ÌˇÔÖÜ Ú ·×—ÛØÖײ Ú °ÔÛ¨ÒÒ¨˚˛ Ú ˜Ö—Û˛Ûà Ô ‚¨ÛØ—Ñ˛ Ú.   ¶Û¨Ô ÓÌ ÒÖÚ Û˛Ú ¯Ø—ÙÛ—¨Ô—Ñ˛ Ú ˜Ö—Û˛Û—Ñ˛ Ú ·Ôà ÙÌàÚ (¯.˜.·.). ˆ×˛ØÌ Û˛ÙÌ ÙÛ˛Ô ¨ÌØÖ×ÖØ— ¨ ÓÌ ÛÖ É¨ˇÓÖ  ÛÖÜ ¨ÔˇÜÓ×ÖÙÓ˛Ô¨˚ÖÜ  ÛÖÜ ˆ˚Ì—ÖÔÖÓ—ÑÖÜ . ´Ö 1963 ¸—ÖØ— ˝ÌÛ¨— רÔÌ×—ÙÛ˛Ó—¨ÑÖ Ú ÉÖ˛ˇÖ Ú ÙÛÖ ·Ø˚¨ÙÛ˛ Ø—Ö ¿¨ˇÖÒÖ˚—Ñ˛  Ú ˜ÜÙ—ÖÒÖ˚—  ¨Ú ÛÖÜ ¿¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó— ÖÜ °ˇ˛-

Ôà Ô, ÛÖ 1968 ˚— ÔÌÛ¨— ¸—¸¨ ÑÛàØ, ¸Ü Ö ÞØÖ Ô—¨ ÓÌÛ¨  ¸—ÖØ— ˝ÌÛ¨— רÔÌ×—ÙÛ˛Ó—¨ÑÖ Ú Ì×—ÓÌÒ˛Û˛ Ú Û˛Ú ¸ÌÜ ÛÌØ˛Ú ÑÒ—Ô—Ñ˛ Ú ÛÖÜ ¿¨Ô/ Ó— ÖÜ °ˇ˛Ôà Ô Ѩ— ÛÖ 1970 ÓÌÛ¨Û¨ ÙÙÌÛ¨— ÙÛ˛Ô Ì ¸Ø¨ Û˛Ú ¿¨ˇÖÒÖ˚— ¨Ú ˜ÜÙ—ÖÒÖ˚— ¨Ú. ´Ö ˜ÌÉØÖܨ Ø—Ö ÛÖÜ 1974 ײ˚¨— ÔÌ— ÓÌ ÌÑר—¸ÌÜÛ—Ñ˛  ¨ ¸Ì—¨ ÙÛ˛Ô °˚˚Ò— ¨. –ÖÜÒÌÜÛ˛ Ú ÌÑÒÌ ˚ÌÛ¨— ÛÖ 1974 Ѩ— ÛÖ 1977 ˛ ˇ˛ÛÌ— ¨ ÛÖÜ àÚ ÜÝÜ×ÖÜØ˚Ö Ú ÙÜÓ×— ×ÛÌ— ÓÌ Û˛Ô ÌݨØÓÖ˚˛  ˚—¨ ×Øà Û˛ ÝÖب  ÛàÔ Ñ¨ÒÖѨ—Ø—Ôà Ô ¸—¨ÑÖ×à Ô ÙÌ ˛Ò—Ñ—àÓÌ ÔÖÜÚ ÓÌ Û˛ ¸˛Ó—ÖÜØ˚— ¨ ÙÜ ˚ÞØÖÔàÔ   ѨۨÙÑ˛Ôà ÙÌàÔ ÙÛÖÔ ° ˚—Ö °Ô¸ØÌ ¨ Ѩ— Û˛Ô ¿ÌÔÛÌ Ò˛ Û˛Ú °ÛÛ—Ñ˛ Ú. ¿¨ÔÛØÌÓÌ ÔÖÚ ÓÌ Û˛Ô ¿¨Ô¨˚. ¾—ÑÖÔÖÓ¨ Ñ˛ Ѩ— Ì ÞÖÜÔ Ì Ô¨ ˚—Ö.   ·Ô¨Ú Ý— ÒÖÚ ×¨—¸—ÑÖ Ú,  Ì Ô¨Ú ¨¸ÌÒÝ—ÑÖ  Ú Ý—  ÒÖÚ, Ì Ô¨Ú ˚—¨ÛØÖ Ú ×ÖÜ Ì ¸àÙÌ ×ÖÒÜ  ×ÖÒÜ  ÑÖ ÙÓÖ, Ì Ô¨Ú ¨ ÔˇØà×ÖÚ ×ÖÜ ¨˚¨×˛ ˇ˛ÑÌ ÛÖ ÙÖ ×ÖÒÜ  Ö ×ÖÜ Ì ˝˛ÙÌ Ñ¨— ¸—Ì ÓÌ—ÔÌ. †—¨ ÛÖ ¿ÌØ—ÙÛÌ Ø— ˛ Û¨Ô Ö •¨ ÔÖÚ ÛÖÜÚ, Ö ˚—¨ÛØÖ Ú ÛÖÜÚ, Ö Ý— ÒÖÚ ÛÖÜÚ. †—¨ ÓÌ  Ô¨ ˛  Û¨Ô Ö Ý— ÒÖÚ ×ÖÜ ×¨ ÔÛ¨ ÓÖÜ Ì ¸—ÔÌ ˇ¨ ØØÖÚ, ˛ Û¨Ô ˛ ¨¸—¨ -

ÑÖײ ÌÒ×— ¸¨. °ÜÛÖ Ú ˛ Û¨Ô Ö •¨ ÔÖÚ Ö ´ÙÖÜѨÔÛ¨ Ú. „¨ÒÖ  Û¨Õ—  ¸— Ý—  ÒÌ. ¾ ¸ØÖ ÓÖÚ ÙÖÜ Ñ¨Û¨ ÒÌÜÑÖÚ Ñ¨— Ò¨Ó×ÌØÖ Ú. ¿ØÖÙÌÜÞÖ Ó¨ÙÛÌ Ñ¨— רبѨÒÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ¿¨Ô¨ ˚¨ˇÖ •ÌÖ  Ö ×àÚ ÙÌ Û¨ ÕÌ— ÌÑÌ—  ×ÖÜ Ö— ¸— Ñ¨—Ö— ¨Ô¨×¨Ü ÖÔÛ¨—, Ì—Ú Û˛ –¨Ù—ÒÌ— ¨ ÛàÔ ¾ÜبÔà Ô, Ì—Ú Û˛ ˚Ì—ÛÖÔ—¨  ÛàÔ ¨˚˚Ì ÒàÔ. `ÛÖ Ý— ÒÖ ¸Ì ÒÌ à ¨ÔÛ— Ö, Ý— ÒÌ ÒÌ à, Ý— ÒÌ Ñ¨Ò˛  ¨ÔÛ¨ ÓàÙ˛. ˜— ÒÌ, ÙÖÜ ¨Ý—ÌØà Ôà Ò—  ˚ÖÜÚ ÙÛ—  ÞÖÜÚ Ì—Ú ÓÔ˛ Ó˛ Û˛Ú Ý—Ò— ¨Ú Ó¨Ú. ¶ ÓÔ˛ Ó˛ ÙÖÜ ÛØ—¨ÔÛ¨ ÝÜÒÒÖ ×ÖÜ ×¨ ÔÛÖÛÌ ¨Ôˇ— ˝Ì—   ¾Ò¨ Û¨ ¨ Ôˇ˛ Ì ÙÉ˛Ù¨Ô Ì Ô¨ Ö ÓàÚ ¨Ôˇ— ˝Ì— Ñ— ¨Ô Ùɲ  ÙÌ— ÓÌ ÛÖ ˇ¨ Ô¨ÛÖ ˛ ¨Ô¨ ÓÔ˛Ù˛ ˇ¨ ÓÌ— ÔÌ— ¸ÌÔ Ì— Ô¨— ¨˚Ø—ÖÒÖÜ ÒÖÜ¸Ö ÓÌ ßÌÜ Û—Ñ˛ ¨Õ— ¨ Ì—  Ô¨— ÛÖ ¨  ÔˇÖÚ Û˛Ú Ñ¨Ø¸—¨ Ú ×ÖÜ ÒÌ ˚ÌÛ¨— Ý—Ò— ¨. °—à  Ô—¨ ˛ ÓÔ˛  Ó˛ ÙÖÜ Ý— ÒÌ. ”Ü ØÑÌ—ÖÚ

´— ÝÛ¨— Ì—;   ¾,Û— ˝˛ÛÖÜ Ù¨ Ñ— ¨×Ö  ÌÙÌ  ¸Ì ÉØ˛ Ñ¨, ˇ¨ ÛÖ ÉØà Ù’ ¨ ÒÒÌÚ ×˛˚Ì Ú ¸—¨ Ý¨ÔÌÚ ×ÖÜ Ò¨ Ó×ÖÜÔ Ù¨Ô Û’ ¨ÙÛÌ Ø—¨ ˚—¨Û—  ˛ Û¨Ô Û— Ó—Ö Ñ— ¨˚ÔÖ , ¸ÌÔ ˛ Û¨Ô ÙÑÖÛÌ—ÔÖ . ·ÑÌ— ÔÖ ×ÖÜ ÙÖÜ ˝˛ Û˛Ù¨ ˛ Û¨Ô Ý—Ò— ¨ ×ÒÌ Ø—¨! ¯àØ— Ú ѨÔÌ Ô¨ ¨ÔÛ¨ ÒÒ¨˚Ó¨ ×ÖÜ ÉÒ¨ ×ÛÌ— Ѩ— ÓÌ—à ÔÌ— ÖÜ ÛÌ Ù’ ¨ÜÛÖ Ô ×ÖÜ ÛÖ ˝˛Û¨ Ì— Ñ— ÌÑÌ— ÔÖÔ ×ÖÜ ÛÖ ¸— ÔÌ—. ´— ÝÛ¨— Ì— ×ÖÜ ¨ Ôˇ—ÙÌ Ù¨Ô ÛØ—¨ÔÛ¨ ÝÜÒÒÖ Ñ¨— Ò—à ÔÌ— Ù¨Ô ÛÖ Þ—Ö Ô—; †Ìà Ø˚—ÖÚ ¯Ø. •àÓÖ ×ÖÜÒÖÚ (  ·Ø¨ÙÓÖÚ) ¾ ˚ÌØÖ-˝ÌÜ˚ÖÒ¨ Û˛Ú `Û˛Ô ×ÒÌܠب Û˛Ú »×—Þ— Ô¨Ú* ÙÛÖ ÕÌØ—ÑÖ  Þàب Ý—, ¸ÜÖ ×Ì˝ÖÜ Ò—¨ Ö Ò¨ Ñ— Ö Ò¨, ÓÌ Û¨ ˝¨ Ѩ— Û¨ ÙÜ ÔÌØ˚¨  ÛÖÜ, ¸— ÔÌ— Û˛ Ó¨ Þ˛ ÛÖÜ ßàÓ—ÖÜ  Ѩ— Û˛Ú ˝à˛ Ú.   ·ÞÌ— ר—¸—¨  Ô¨ ˇØÌ ßÌ—. ¯àØ— Ú ɨØÜ˚˚àÓ—¨ . „¨ˇ˛ÓÌØ—Ô¨  - ˛ Ò—Ö ÓÌ ˛ Ò—Ö ¸ÌÔ ÕÌ ØÌ— ˚—¨ ÖÞÛ¨ àØÖ Ñ¨— ˚—¨ Ü×ÌØàØ— ÌÚ.   ¾Ò˛ Û˛ ÞØÖÔ—¨  Û˛Ú ¨˚بԨ ×¨ÜÙ˛Ú ÙÛÖÔ ¨˚à Ô¨. „¨Ó¨ÛÌÜ Ì—, ¸—ÉÖÒ— ˝Ì—, ÝÖÜÙÑ— ˝Ì— Ѩ— ÓÌ —¸Øà Û¨ ÛÖ ×ÖÛ— ˝Ì—. ´Ö ÑÖÑÑ—ÔÖ ÞàÓ¨  ÛÖÜ ¨Ýب ÛÖ- ¨Ýب ÛÖ Ñ¨— רÙÛØ—ÑÖ  ¨×Ö  ˇ¨ ÓÔÖÜÚ Ñ¨— Ò—ˇ¨ Ø—¨, ¨×’ ¨˚Ѩ ˇ—¨ Ѩ— ˝—˝¨ Ô—¨, רÔÌ ÛÖ—ÓÖ Ñ¨— ѨÒÖ¸ÖÜÒÌÓÌ ÔÖ, ×ØÖÙÓÌ ÔÌ— Û˛Ô à Ø¨ Ѩ— Û˛ ÙÛ—˚Ó˛ , ×Ø—Ô ÉØÌ ÕÌ— Ѩ— Ò¨Ù×à ÙÌ—, ×ÖÜ ˇ¨ ¸ÌÞÛÌ—  ÙÛ¨ Ù×Ò¨ ÞÔ¨ ÛÖÜ ÓÌ ÛÖ ˚ÔàÙÛÖ  ÛØÖ ×Ö Û˛Ú Ù×Öب Ú Ñ— ¨×’ Û¨ ¸—Ѩ  ÛÖÜ ØÖ˝—¨ÙÓÌ Ô¨ ÞÌ Ø—¨ ÛÖÔ ÌÜÒÖ˚˛ÓÌ ÔÖ Ù—Û¨ØÖ Ù×ÖØÖ ÛÖ Ó¨Üب˚¨ Ô—. `¨Ô ÛÌÒÌ ßÌ— Û˛ Ù×Öب  Ñ— Ö ˛ Ò—ÖÚ ×¨ Ì— Ô¨ ¸Ü ÙÌ—, ÕÌÙÑÖÜ ÝàÛÖÚ Ñ¨ ÔÌ— ÙÛ¨ÜØÖ , ɨˇ—Ì Ú ¨Ô¨ ÙÌÚ ×¨— ØÔÌ—. ´Ö ÞØÌ ÖÚ ÛÖÜ ÛÖ Ì Ñ¨ÔÌ Ñ¨— ÓÌ ÛÖ ×¨Ø¨×¨ Ôà. `רØÓÌ ÔÖ Ûà Ø¨ ÛÖ Þàب Ý— ÛÖÜ, ÙɨØÔ—ÙÓÌ ÔÖ Ñ¨— ÓÌ ÙÛ¨ÜØàÛÌ Ú ¨ÜҨї̠Ú, ÛÖ ×¨Ø¨¸— ¸Ì— ÓÌ ÜßàÓÌ Ô¨ ÞÌ Ø—¨ ÙÛÖ •ÌÖ , ×ÖÜ ÑÖÜÓ¨ÔÛ¨ ØÌ— ÛÖÔ Ñ¨—ØÖ  , ÛÖ ˇ¨Ü Ó¨ ÛÖÜ Ô¨ Ѩ ÔÌ—. ‰¨Ô¨ÝÖب Ì— ÛÖ ÙÑÖÜ ÝÖ ÛÖÜ Ñ— ¨ÑÖÜ ˚ÌÛ¨— ß—ˇÜØ—ÙÛ¨  Ô¨ ÒÌ Ì—: ߆ÌÔ˛ˇ˛ Ûà ÛÖ ˇÌ Ò˛Ó¨  ÙÖÜý. „¨Ò˛  Ùָ̗¨ , Ñ¨Ò˛  Ùָ̗¨ ! *°˚ØÖÛ—Ñ˛  ÛÖ×ÖˇÌÙ— ¨ „¨Øܨ , 10-10- 2010 `×Ü ØÖÚ „¨Ø¨ÓÖÜ ÔÛ˝ÖÚ ·ÒÒ¨ ¸¨ ÓÖÜ   ¾Û¨Ô ÌÙÜ  Û¨Õ— ¸ÌÜÌÚ Û—Ú ÝàÔÌ Ú ÛÖÜ °—˚¨— ÖÜ ÓÌ ÙÞ̸— ÌÚ Û˛Ú ÓÌ ˇ˛Ú, Ö— ×Ö—˛Û¨—  ÙÖÜ, ÝÜҨїÙÓÌ ÔÖ— Ѩ— ÌÕÖ Ø—ÙÛÖ—   ˝ÖÜÙ¨ÔÌ Ñ¨—... ÞØÌà ˇ˛Ú ÓÌ ¸Ü ÙÑÖÒÌÚ ÒÌ ÕÌ—Ú.   ¾Û¨Ô Ö— ×ÖÒ—ÛÌ— ÌÚ ÙÖÜ (×ÖÜ ÛÖÜÚ ÑÒ̠ߨÔÌ Û’  ÖÔÖÓ¨) ÑØÜÝÖ˝ÖÜ Ù¨Ô ×¨Ø¨ ÔÖÓ¨ (ÓÌ ×¨Ø˛ ˚Öب ÒÖ ˚—¨ Ñ— ÌÒ×— ¸¨ ˚—¨ ÙÌ Ô¨) ÌÙÜ , Ù¨Ô Û—×ÖÛÌ Ô—ÌÚ Þ¨ØÌ Ú ÙÖÜ Û—Ú ×Ì Û¨ÕÌÚ ÙÛ˛Ú ßÌÜÛ—¨ Ú Û¨ Ö—ÑÖ ×̸¨, ×ÖÜ... ×ÌØ— ÝØ¨Õ˛ ̠ɨÒÌÚ Û¨ Þ¨ÓÌ Ô¨ ÛÖÜÚ ÞØÖ Ô—¨... ¿Ö ÙÖ ÌÓ— Ù˛ÙÌÚ ¨ÜÛÖÜ Ú ×’ ¨ØÔ˛ ˇ˛Ñ¨Ô ˚—¨ Ô¨ ¸ÌÞÛÖÜ Ô ÛÖ ßÌ Ó¨ ÙÖÜ Ñ¨— ×Ö ÙÌÚ ÝÖØÌ Ú ¸ÌÔ Ì ˚—ÔÌÚ »˛ ¸Ì—¨. ´— `àÑب Û˛¸ÌÚ, Û— °Ø—ÙÛÌ— ¸˛¸ÌÚ, Û— ¿ÌØ—ÑÒ˛ ¸˛¸ÌÚ Ñ¨— Û— •ÌÓ—ÙÛÖÑÒ— ¸˛¸ÌÚ. ¿ØÖÙרˇà  ˚—¨ Ô¨ ÉØà Û˛Ú ¨˚¨ ×˛Ú ÙÖÜ Ì×Ì ÛÌ—Ö ×ÖÜ... ¨ÑÖ Ó¨ ¸ÌÔ Ì— ¸¨, Ñ— Ö ÒÖ ÉØ— ÙÑà ÑÌØÑ— ¸ÌÚ ˚ÌÓ¨ ÛÌÚ ÓÌ ˚ÒÌ ÔÛ— ÙÛ˛ É— ¨£ Ñ— ÌÔà  ÛÖÜÚ ØàÛ¨ à, ×à Ú ר Ì— ˛ ¿¨ÛØ— ¸¨; ¨ÜÛÖ— ... ÓÌ ØàÛ¨ ÔÌ, ¨Ô ר— ˝à Ò¨ÞÌ— ¨. ·ÒÒ¨ ¸¨ ÓÖÜ, Ù¨Ô ‡ÖÔ „—Þà Û˛Ú Ûà Ø¨ ×—¨, ߨ ÞÔà ˚—¨ Û—Ú ÝàÔÌ Ú ÙÖÜ. `Û—Ú ÑÒÌ ß¨Ô ˛ ... Û—Ú ×ÖÜ Ò˛ÙÌÚ Ô¨ ØˇÖÜÔ Ñ¨Û¨ÑÛ˛ÛÌ Ú ÙÖÜ; `ÑÖ ÛàÙÌÚ —ÙÛÖØ— ¨ ÙÖÜ ÓÌ Ò¨ ˇ˛ Ñ— ÌÔÛØÖ×Ì Ú ÙÖÜ, Ѩ—... Ѩ ˇÌ Ü×ÌØ˛Ý¨ ÔÌ—¨ ÙÖÜ, Û˛Ô Ì Ñ¨Ô¨Ô Ö— ÙÜ ÓÓ¨ÞÖ— Ì Ô¨ Þ¨ÓÌ ÔÖ ÞˇÌÚ ÙÖÜ. ·ÒÒ¨ ¸¨ ÓÖÜ, ÙÌ ˝ÖÜ ÓÌ ÙÛ˛Ô ×¨Ø¨ Û¨Ù˛ Ѩ—... ˛ ÑÌØÑ— ¸¨ ¨ØÞ— ˝Ì—£   ÒÒÖÚ Ò¨ÞÌ— ¨; ”¨ÞÌ— ¨;... ÛÖ ÙÛÖ— Þ˛Ó¨ ÑÌظ— ˝Ì—... ° „. †—¨ÔÔÖ ×ÖÜÒÖÚ

»¨ˇªÓ¨Û¨ ‚Û¨Ò—ÑØÔ »¨Ø˚¨Ø— Û¨ „ÖÜÛØ˛  ¿ÛÜÞ—ÖÜ ÞÖÚ ‚Û¨Ò—ÑÖÜ  ‚ÔÙÛ—ÛÖÜ ÛÖÜ °ˇ˛Ôà Ô & ˜—ÒÖÙÖÝ—Ñ˛ Ú ¿¨ÛØà Ô ‡—  ÔÌÛ¨— Ì  ÓÝ¨Ù˛ ÙÛÖ ÒÌÕ—ÒÖ  ˚—Ö, ÙÛÖÔ ×ØÖÝÖØ—ÑÖ  ÒÖ  ˚Ö, ÙÛ—Ú ÓÖØÝÖÒÖ˚—ÑÌ  Ú ˚بÓÓ¨Û—ÑÌ  Ú Ñ¨— ÙÜÔÛ¨ÑÛ—ÑÌ  Ú —¸—¨—ÛÌØÖ  Û˛ÛÌÚ Û˛Ú ˚Òà ÙÙ¨Ú. ¿ØÖÙÝÌ  ØÖÔÛ¨— ×ØÖÙà×—ÑÌ  Ú Ù˛ÓÌ—à ÙÌ—Ú Ñ¨— ×ÒÖÜ Ù—Ö ÜÒ—ÑÖ  ˛ÒÌÑÛØÖÔ—Ñ˛ Ú ÓÖØݲ Ú: ”Ì՗Ѩ  , CD - »ÖÜÙ—Ñ˛ Ú, EBOOKS, ¨  ØˇØ¨ ÌݲÓÌØ—  ¸àÔ, Past Paper (Celi Diploma, „. ¿. †.).

´˛Ò. Ì×—ÑÖ—ÔàÔ— ¨Ú: 6982168909


´ÌÛ¨ ØÛ˛ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010

[ °À†·‚°„¾… –¶»° ]

`ÌÒ— ¸¨ 5˛

–ÌÔÌÛÙ—ÆԗѨ Û¨ÙÆÑ—¨ ÌÕàÛÌØ—ÑÖç ÞØØÖÜ ´¨ ѨҨåÙˇ˛Û¨ Û¨ÙÆÑ—¨ ÌÕàÛÌØ—ÑÖç ÞØØÖÜ, ÙÌ ¸çÖ ¨×ÖÞØØÙÌ—Ú, ¸ÌåÞÔÖÜÔ ÛÖ ×ÖÒ—Û—ÙÓâÔÖ ×ÌØ—ÉÆÒÒÖÔ ÙÌ ‰ÌÔÖ¸ÖÞÌå¨, `ÞÖÒÌå¨, „¨ÝÌÛâØ—ÌÚ, ´ØÆ×Ì˝ÌÚ, ‚¨ÛØÌå¨ ¿ØÖÙÝâØÖÔÛ¨— ÙÌ ¸çÖ ¨×ÖÞØØÙÌ—Ú: ÒÌÜÑæ Ѩ— ˚ÑØ—

„¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ •àÓÖ ×ÖÜÒÖÜ †ÌÔ. „ÖÒÖÑÖÛØà Ô˛ 11   Ø˚ÖÚ ° Û˛Ò. 27510-67363

Singer - ° Ø˚ÖÚ ·×—ÙÑÌܲ  - °ÔÛ¨ÒÒ¨ÑۗѨ  ¾—Ñ—¨Ñà Ô & ·×¨˚˚ÌÒÓ¨Û—Ñà Ô »˛Þ¨Ôà Ô …˛ Ó¨Û¨ - ·— ¸˛ À¨×Û—Ñ˛ Ú „ÖØ—  ÔˇÖÜ 17, °   Ø˚ÖÚ ´˛Ò. 27510 - 68339

.”Ö˚—ÙÛ—ÑÖ †Ø¨ÝÌ— Ö ´ÖÜÛÖÜ Ô˛Ú –¨Ù. †Ìà Ø˚—ÖÚ »×Ö˝—ÖÔÌ ÒÖÚ ‡˛Ó. ¿¨Ô¨˚—à Û˛Ú % 27510 20009 6948 822 917, 6945 253 109


[ °À†·‚°„¾… –¶»° ]

`ÌÒ— ¸¨ 6˛

´ÌÛ¨ ØÛ˛ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010

·É¸ÖÓ¨¸—¨— àÚ `àÛ˛ Ø˛Ú „àÛÙÖÉÖ Ú: ¶ רب Û¨Õ˛  Ó¨Ú, ß¿À¾´°`¶ ·”¿‚‡°`ý, ¸ÜÔ¨Óà ÔÌ— Ѩˇ˛ÓÌØ—Ô¨  "˜— ÒÌÚ Ñ¨— ˜— ÒÖ— ÙÜÓ×ÖÒ— ÛÌÚ, »Ì Òܠײ ÓÖÜ ¨Ô¨Ñ¨ÒÜ ×Ûà Ѩˇ˛ÓÌØ—Ô¨  Û˛Ô Ì×—ÞÌ— Ø˛Ù˛ ßÌÜ ¸ÖÜÚ Ñ¨— ×ØÖר˚¨ Ô¸¨Ú ×ÖÜ ÙÛ˛ ÔÌÛ¨— ÙÛ¨ ×ØÖÌÑÒÖ˚—Ѩ  ¸Øà ÓÌ  Ø˚ÖÜÚ Ô¨ ÛÖÜ ‡˛ ÓÖÜ ° »ÜÑ˛Ôà Ô. ¶ ¨ÔÌÕ¨ ØÛ˛Û˛ רب Û¨Õ˛ Ó¨Ú ß¿À¾´°`¶ ·”¿‚‡°`ý ¸ÜÔ¨Óà ÔÌ— Ѩˇ˛ÓÌØ—Ô¨  ÓÌ ÙÜÔÌØ˚¨ ÛÌÚ ¨×ÒÖÜ Ú ×ÖÒ— ÛÌÚ ¨×Ì Ô¨ÔÛ— ÙÛ˛ ÙÜÔ¨ÒÒ¨˚˛  ×ØÖÙà×—ÑÖÛ˛ ÛàÔ Ñ¨— ÙÜÓ×ÌØ—ÝÖØà  Ô ×ÖÜ Ì˚Ѩˇ—  ¸ØÜÙ¨Ô Û¨ ÑÖ ÓÓ¨Û¨ ÙÛ˛Ô ×ÌØ—ÖÞ˛  Ó¨Ú. †— ÔÌÛ¨— ×ØÖÙר ˇÌ—¨ Ô¨ רب×Ò¨Ô˛ ÙÖÜÔ ÛÖÜÚ ¸˛ÓÖ ÛÌÚ ÓÌ ß¸˛ ˇÌÔý ˚Ѩ ÒÖ× ß¸˛  ˇÌÔý Ì  ˚ÑÜØàÔ ÌÛ¨—ØÌ—à Ô ÛÖÜ ÌÒ¨ Þ—ÙÛÖÜ ¸Ì— ˚Ó¨ÛÖÚ ÓÌ ×ØÖѨˇÖØ—ÙÓÌ ÔÖÜÚ Û˛ÒÌÝàÔ—ÑÖÜ Ú ¨Ø—ˇÓÖÜ Ú ÌØàÛà ÓÌÔàÔ, à ÙÛÌ Ñ¨— Ô¨ ÌÒÌ ˚ÞÌÛ¨— ÛÖ ¨×ÖÛÌ ÒÌÙÓ¨ ÙÜ ÓÝàÔ¨ ÓÌ ÛÖ ÙÜÓÝÌ ØÖÔ ÛÖÜÚ Ñ¨— Ô¨ Ù¨Ú ÌÒÌ ˚ÞÖÜÔ ¨Ô ÛÖÜÚ Ü×ÖÙÛ˛Ø— ˝ÌÛÌ ˛  Ö Þ—! °ÜÛ˛  ˛ ÓÌ ˇÖ¸ÖÚ ÞØ˛Ù—ÓÖ×Ö—˛ ˇ˛ÑÌ Ñ¨— ÙÛÖ ×ØÖ ÙݨÛÖ ×¨ØÌÒˇÖ Ô Ñ¨— Ѩۨ ÝÌØÌ Ô¨ רب×Ò¨Ô˛ ÙÌ— Ì Ô¨ ÖÒÖ ÑÒ˛ØÖ ÑÖ ÓÓ¨ ÓÌ Û¨ ˚ÔàÙÛ¨  ¨×ÖÛÌÒÌ ÙÓ¨Û¨! »¨ Ò—ÙÛ¨, ¨ÜÛ¨  Û¨ ˚Ѩ ÒÖ× ßÛÖÜ Þ—Ò—¨ Ø—ÑÖÜý ¨˚Öب ˝ÖÔÛ¨—

Ѩۨ Û˛Ô ×—¨ ÛÙ¨ ÙÌ ÛÌÛب×Ò¨ Ù—¨ Ѩ— ×ÌÔÛ¨×Ò¨ Ù—¨ ×ÖÙ¨ ! ¾ ÙÛÖ ÞÖÚ Ö ÒàÔ ¨ÜÛà Ô Ì— Ô¨— …° »¶… ¿°´· …° ˘¶˜‚`·´· `´‚` ·„”¾†·`! •Ì ÒÖÜÔ Ô¨ Ù¨Ú Ö¸˛˚˛ ÙÖÜÔ ×ØÖ ÛÌÛÌÒÌÙÓÌ ÔÖÜ ˚Ì˚ÖÔÖ ÛÖÚ ÓÌ Ì×—ÑÖ—ÔàÔ—¨Ñ¨  ÛÌØÛ— ×—¨ Ѩ— Ô¨ ߲ݗ ÙÖÜÔ »¾…¾‚ ´¾ˆ`, Ö  ×àÚ ¨  ÒÒàÙÛÌ Ìחɨ  ÒÒÖÜÔ Ö— —¸ÌÖÒÖ˚—ÑÌ Ú ¨×ÖÒÜÛ¨ØÞ—ÑÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ¨Û¨ÉÖÒÌ Ú. ¶ °”¶•·‚° ·‚…°‚ °””¶ „°‚ ´¾ ‰·À¾ˆ…: ´¨ ×ب˚ӨۗѨ  ¸Ì— ˚Ó¨Û¨ ÛàÔ ÌÙàÛÌØ—Ñà Ô ¸˛ÓÖÙÑÖײ ÙÌàÔ Ì— Ô¨— ¨ ÒÒ¨ Ѩ— ¨ÜÛ¨  Ì ÞÖÜÔ Ö¸˛˚˛ ÙÌ— Û¨ ÑÖ ÓÓ¨Û¨ ÙÌ ¨ÜÛ˛ Ô Û˛Ô ×ØÖר˚¨ Ô¸¨ ¨ ÒÒàÔ Ñ¨ˇÌÙÛà  ÛàÔ. ¾‚ ¿¾”‚´·` ·‚…°‚ °ˆ´¾‚ ¿¾ˆ ¾‡¶†¾ˆ… ´¶… ¿°À°´°‰¶ »°` `´¶… ‡‚·„‡‚„¶`¶ ´¾ˆ

‡¶»¾ˆ. ¾— ¨×ÒÖ— ×ÖÒ— ÛÌÚ Ì ÞÖÜÔ ¨˛¸—¨ ÙÌ— ¨×Ö  Û—Ú ¨×¨ØÞ¨—àÓÌ  ÔÌÚ ×بÑÛ—ÑÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ¨— Û¨ ר˝¨ØÌ Ó¨Û¨ Ѩ Ûà ¨×Ö  ÛÖ Ûب×Ì ˝—, ×ÖÜ Ì ÝÌØ¨Ô ÛÖÜÚ ¨ÒÒ˛ÒÖÜ¢ ÉØ—˝Ö  ÓÌÔÖÜÚ Ñ¨  Ûà ¨×Ö  Û˛Ô — ¸—¨ ÙÑÌ ×˛. ¿ØÌ ×Ì— Ô¨ Ó˛Ô ÌײØ̨ÙÛÌ—  ѨÔÌ— Ú ¨×Ö  Û¨ ßÌ ÓÓ¨Û¨ ×ÖÜ ÛÖÜ ×Ò¨Ù¨ ØÖÜÔ Ñ¨— Ô¨ ר Ì— Ô¨ ߲ݗ ÙÌ— Ѩ— Ô¨ ÛÖÜÚ Û—ÓàØ˛ ÙÌ— ×ÖÜ Ü×ÖÛ—ÓÖÜ  Ô Û˛Ô ÔÖ˛ÓÖÙÜ  Ô˛ ÛÖÜ! ´Ö Ö×Ö—Ö¸˛ ×ÖÛÌ ×ÖÙÖÙÛÖ  Ò¨ ÉÌ— ˛ רب Û¨Õ˛  Ó¨Ú ˇ¨ ÛÖ ¸à ÙÌÛÌ ·`·‚` Ѩ— ˇ¨ ѨˇÖØ— ÙÌ— Û˛Ô ÛÜ Þ˛ ÛÖÜ …Ì ÖÜ ‡˛ ÓÖÜ. °ˆ´¾ »¶… ´¾ ‰·¯°`·´· ¿¾´·! °ÓÜÔˇÌ— ÛÌ ÙÛ—Ú Ö ×Ö—ÌÚ   ×—ÌÙÌ—Ú Ñ¨— ¨Ô ¸ÌÞˇÌ— ÛÌ Ñ¨— ¸Ì— ÕÛÌ ÛÖÜÚ Ö Û— ˛ ¸˛ ÛÖÜÚ ˚ÔàØ— ˝ÌÛÌ Ñ¨Ò¨  ÛÖ Ù¨ ÞØÖ Ô—¨ ×ÖÜ ÛÖÜÚ Ñ¨ˇ—Ì ØàÙ¨Ô àÚ Ìר˚˚ÌÒÓ¨Û— ÌÚ ×ÖÒ—Û—ÑÖÜ Ú! ¶ ¿ØÖ  Û¨Ù˛ ·Ò×—  ¸¨Ú

Ì— Ô¨— ˛ ×ÖÒ—Û—Ñ˛  ×ØÖ Û¨Ù˛ ×ÖÜ ÙÛ˛Ø— ˝ÌÛ¨— ÙÛ˛Ô ¨ÒÒ˛ÒÖÌÑÛ— Ó˛Ù˛ ÛàÔ ÙÛÌÒÌÞà Ô Û˛Ú Ñ¨— Ö Þ— ÙÛ˛ ߸—¨ÔÖÓ˛ ý Ì ÓÓ—ÙˇàÔ ˇÌ ÙÌàÔ. ¶ ¿ØÖ  Û¨Ù˛ ·Ò×—  ¸¨Ú Ì— Ô¨— ˛ ×ÖÒ—Û—Ñ˛  ×ØÖ Û¨Ù˛ ×ÖÜ Û˛Ô ÙÜÔˇÌ ÛÖÜÔ Ö ÒÖ— Ö— ×ÖÒ— ÛÌÚ ×ÖÜ ÙÜÓÓÌÛÌ ÞÖÜÔ ÙÌ ¨ÜÛ˛  Ѩ— ¾¯‚ °ˆ´¾°¿¾„°”¾ˆ»·…¾‚ »·``‚·` Ѩ— Ö— ÞÌ—ØÖÑØÖÛ˛ÛÌ Ú ÛÖÜÚ. ¶ ¿ØÖ  Û¨Ù˛ ·Ò×—  ¸¨Ú ¨×ÖÛÌÒÌ— Û¨— ¨×Ö  ×ÖÒ— ÛÌÚ ×ÖÜ ÙÜÓÓÌÛÌ ÞÖÜÔ ¾‚„·‚¾•·”˙` ÙÛ¨ ߲Ýָ̠ÒÛ—¨  Û˛Ú Ñ¨— Ö Þ— ÓÌÛ¨  ¨×Ö  ¨×Ì—ÒÌ Ú Ñ¨— ßÌÜ Û—ÑÌÚ Ñ¨— ¨ÔÌ Ý—ÑÛÌÚ Ü×ÖÙÞÌ ÙÌ—Ú. `´¶À‚‰´· ´¶… ¿À¾`¿°•·‚° »°` „°‚ `ˆ»»·´·¯·´· „°‚ ·`·‚` `´¶ ‡ˆ…°»‚„¶ »°` ¿À¾´°`¶. »Ì ¨Õ—Ö×—ÙÛ— ¨, ÙÖɨØÖ Û˛Û¨ Ѩ— ˚Ôà ÙÌ—Ú, ¯àØ— Ú Ò¨—¢ Ñ—ÙÓÖÜ Ú Ñ¨— ×ØÖר˚¨ Ô¸¨".

`˛ÓÌ— àÓ¨ ÛÖÜ ÌÑ¸Ö Û˛: `ÛÖ—ÞÌ— ¨ ¨×Ö  "¸˛ ˇÌÔ" ÌÙàÛÌØ—ÑÌ Ú ¸˛ÓÖÙÑÖײ ÙÌ—Ú ¸ÌÔ ¸—¨ˇÌ ÛÖÜÓÌ Ñ¨— ¸ÌÙÓÌÜÖ Ó¨ÙÛÌ Ô¨ Û¨ ¸˛ÓÖÙ—ÌÜ ÙÖÜÓÌ Ö Û¨Ô Ó¨Ú ×ØÖÙÑÖÓ—ÙÛÖÜ Ô. °Ô¨ÓÌ ÔÖÜÓÌ ¨×Ö  ÛÖ ÙÜԸܨÙÓÖ  ¿À¾´°`¶ ·”¿‚‡°` Ô¨ Ó¨Ú ×ØÖÙÑÖÓ— ÙÌ— ÙÛÖ—ÞÌ— ¨ ¨×Ö  Û—Ú ¸˛ÓÖÙÑÖײ ÙÌ—Ú ×ÖÜ ¨ÜÛÖ Ú ˚ÔàØ— ˝Ì— ˚—¨ Û˛Ô ×Ò˛ØÌ ÙÛÌØ˛ Ѩ— ¨ÔÛ—ÑÌ—ÓÌÔ—ÑÖ ÛÌØ˛ ÌÔ˛ÓÌ ØàÙ˛  ÛàÔ ¨Ô¨˚ÔàÙÛà Ô.

ÔÔ¨ »¨ÔÛ¨  - ´ÙÖÜ ØÔÖÜ ° ˆ×Ö߲ Ý—¨ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨Ñ˛  `Ü ÓÉÖÜÒÖÚ ˆ×Ö߲ Ý—ÖÚ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ ØÞ˛Ú: ¿Ì ÛØÖÚ ´¨ÛÖÜ Ò˛Ú °ÔÌÕ¨ ØÛ˛ÛÖÚ `ÜԸܨÙÓÖ Ú ß…Ì ¨ ¿ÌÒÖ×Ö ÔÔ˛ÙÖÚý „ÜØ— ÌÚ Ñ¨— „Ü Ø—Ö—, `ÜÓÓÌÛÌ  Þà ÌÔÌØ˚¨  ÙÛ—Ú ÌÑÒÖ˚Ì Ú Û˛Ú 7˛Ú …ÖÌÓÉØ— ÖÜ àÚ Ü×Ö߲ Ý—¨ ×ÌØ—ÝÌØÌ—¨Ñ˛  ÙÜ ÓÉÖÜÒÖÚ ÓÌ ÛÖÔ ¨ÔÌÕ¨ ØÛ˛ÛÖ ÙÜԸܨÙÓÖ  ß…Ì ¨ ¿ÌÒÖ×Ö ÔÔ˛ÙÖÚý Ѩ— Ü×Ö߲  Ý—Ö ×ÌØ—ÝÌØÌ—¨ ØÞ˛ ÛÖÔ ¿Ì ÛØÖ ´¨ÛÖÜ Ò˛, ¨×ÖݨٗÙÓÌ Ô˛ Ô¨ ¨˚àÔ—ÙÛà  ÓÌ Û—Ú ¸ÜÔ¨ ÓÌ—Ú ×ÖÜ ¸—¨ˇÌ Ûà Ѩ— Ô¨ ÙÜÓɨ ÒÒà ÙÛ˛Ô Ì×—ÛÜÞ— ¨ ÛÖÜ ÔÌ ÖÜ ¨ÜÛÖÜ  ˇÌÙÓÖÜ . °ÜÛÌ Ú Ö— ÌÑÒÖ˚Ì Ú ¸ÌÔ Ì×—ÛØÌ  ×ÖÜÔ ÌبٗÛÌÞÔ—-

ÑÖÜ Ú ×̗بӨۗÙÓÖÜ Ú. °×¨—ÛÖÜ Ô ¨ ÛÖÓ¨ ÓÌ ˚Ôà Ù˛, ÌÓ×Ì—Ø— ¨, ˛ ˇÖÚ Ñ¨ ÓÌ ÓÌ˚¨ Ò˛ ¸—¨ ˇÌÙ˛ Ô¨ ÜײØÌÛ˛ -

ÙÖÜÔ ÛÖ Ö Ø¨Ó¨ Û˛Ú ÔÌ ¨Ú ×ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú. »Ì ÌÝÖ ¸—¨ Û—Ú ×¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó—¨ÑÌ Ú Ñ¨— ÓÌÛ¨×ÛÜÞ—¨ÑÌ  Ú Ù×Öܸ̠ Ú ÓÖÜ, Û˛Ô ¨  Ø—ÙÛ˛ ˚Ôà  Ù˛ ˚ÌØÓ¨Ô—Ñà  Ô Ñ¨— ¨˚˚Ò—Ñà  Ô, Û˛Ô ÌÓ×Ì—Ø— ¨ ÓÖÜ ÙÌ ˇÌ Ó¨Û¨ ¸—Ö—  Ñ˛Ù˛Ú àÚ ‡—Ìܡܠ ÔÛØ—¨ Û˛Ú ‡·ˆ°…, Û˛Ô ÌÓ×Ì—Ø—  ¨ ÓÖÜ ¨×Ö  Û˛Ô ÙÜÓÓÌÛÖÞ˛  ÙÌ ÌÜØàר—¢ Ѩ  ×ØÖ˚ب ÓÓ¨Û¨ Ѩ— ÙÌ ÑÜ ÑÒÖÜÚ Ù×Öܸà Ô ÙÛ˛Ô ·ÜØà ×˛ ¨ÒÒ¨  Ѩ— Û˛Ô Ù˛Ó¨ÔÛ—Ñ˛  ÌÓ×Ì—Ø— ¨ àÚ É¨Ù—ÑÖ Ú

ÙÜÔÌØ˚¨ Û˛Ú ¸— ×Ò¨ ÙÛÖÔ Ì×—ÛÜÞ˛ÓÌ  ÔÖ ¸˛  Ó¨ØÞÖ †—à  Ø˚Ö ´ÙÖÜ  ØÔÖ, ˝˛Ûà  Û˛Ô ß˛  ÝÖ Ù¨Ú Ñ¨— Û˛Ô Ü×ÖÙÛ˛ Ø—Õ˛ Ù¨Ú ÙÌ ¨ÜÛ˛  Û˛ ÓÌ˚¨  Ò˛, ÙÜÒÒÖ˚—Ñ˛  ×ØÖÙר ˇÌ—¨ Ѩ— ¸ÌÙÓÌÜ ÖÓ¨— Ì—Ò—ÑØ—Ô¨  Ô¨ ݨÔà  ¨ÔÛ¨ Õ—¨ Û˛Ú ÌÓ×—ÙÛÖÙÜ Ô˛Ú Ù¨Ú. »Ì ÌÑÛ— Ó˛Ù˛,   ÔÔ¨ »¨ÔÛ¨  - ´ÙÖÜ Ø° ÔÖÜ …¨Ü ×Ò—ÖÔ

¾ ‡˛Ó˛ ÛØ˛Ú „¨Ó×Ö ÙÖÚ ˚—¨ ÛÖ ¨×ÖÛÌ ÒÌÙÓ¨ Û˛Ú ¸˛ÓÖÙÑÖ ×˛Ù˛Ú   Ø˚ÖÜÚ ÛÖÜ ‡˛ ÓÖÜ ° "·ØÞÌÛ¨— ˛ à Ø¨ Û˛Ú ÓÌ˚¨ Ò˛Ú ¨ÒÒ¨˚˛ Ú. ¶ à Ø¨ Ô¨ É˚ÖÜ ÓÌ ¨×Ö  Û˛Ô ¨ÔÜרØÕ— ¨, Û˛ ÝÛà Þ—¨, Û˛Ô ¨ÔÌØ˚— ¨, Û˛Ô ¨ÙÞ˛ Ó—¨, Û˛Ô Ì˚Ѩۨ ÒÌ—ß˛ Ѩ— Û˛Ô ¨ÔÜ×ÖÒ˛ß— ¨ ×ÖÜ Ó¨Ú Ñ¨Û¨¸— Ñ¨Ù¨Ô Ö— ÓÌ ÞØ— Ûà Ø¨ ÑÜÉÌØÔ˛ ÙÌ—Ú ÛÖÜ ¸˛ ÓÖÜ Ó¨Ú". ¶ Ì ˚ÑØ—Û˛ ÌݲÓÌØ— ¸¨ ÛÖÜ  ° Ø˚ÖÜÚ ß°Ø˚Ì—¨ÑÖ  –˛ Ó¨ý ÓÌ ÑÜÑÒÖÝÖØ— ¨ ר Ôà ¨×Ö  Ó—ÙÖ  ¨—à Ô¨ ÙÛ˛Ô   Ø˚ÖÜÚ, ¸—ÌÔ˛ Ø×Ö Ò˛ ÛÖÜ °   ˚˛ÙÌ ¸ÌÜÛÌØ˛ ¸˛ÓÖÙÑÖ ×˛Ù˛ ˚—¨ ¸˛  Ó¨ØÞÖ ÙÛÖ   Ø˚ÖÜÚ - »ÜÑ˛Ôà Ô. ‡˛ ÓÖ ° ´˛ ¸˛ÓÖÙÑÖ ×˛Ù˛ ̠ѨÔÌ ˛ ÌÛ¨—Ø— ¨ ALCO, Û¨ ¨×ÖÛÌÒÌ ÙÓ¨Û¨ Ѩ— ¨ÜÛ˛  Û˛ ÝÖب  ¸Ì—  ÞÔÖÜÔ Û˛Ô Û¨  Ù˛ ÛÖÜ Ò¨ÖÜ  ˚—¨ °ÒÒ¨˚˛  ¿ÖØÌ— ¨Ú ¸— ÔÖÔÛ¨Ú ÕÌѨ ˇ¨ØÖ ×ØÖɨ  ¸—ÙÓ¨ ÙÛÖÔ ‡˛Ó˛  ÛØ˛ „¨Ó×Ö  ÙÖ ÓÌ ×ÖÙÖÙÛÖ  38,1%, ¨ÑÖÒÖÜˇÌ—  Ö Ñ. †—à Ø˚ÖÚ °Ô¨˚Ôà ÙÛÖÜ ÓÌ ×ÖÙÖÙÛÖ  22%, Ö Ñ. `àÛ˛ Ø˛Ú „àÛÙÖÉÖ Ú ÓÌ ×ÖÙÖÙÛÖ  05,9%, Ѩ— ˛ ÌÑ×ØÖ Ùà×ÖÚ Û˛Ú ¨Ø—ÙÛÌب Ú Ñ. …. »×¨ÉÌÒ˛  ÓÌ 2.6%. »Ì ¸ÌÔ

ÑÖÓÓ¨Û—ÑÌ Ú Ó¨Ú ¨ÔÛ—ˇÌ ÙÌ—Ú Ñ— ¨˚ÑÜÒà ÙÌ—Ú Ñ¨— Ô¨ ×Ìب  ÙÖÜÓÌ ÙÌ Ó—¨ ÔÌ  ¨ Ì×ÖÞ˛  Ö ×ÖÜ ˛ ¨Ôۗרب ˇÌÙ˛ ¨ØÞà Ô Ѩ— ˇÌ ÙÌàÔ ˇ¨ ¨ÔۗѨۨÙÛ˛  ÙÌ— Û˛Ô ÙÛÌ— Ø¨ ÑÖÓÓ¨Û—Ñ˛  ¨Ôۗרب ˇÌÙ˛ Ѩ— ˇ¨ ×ØÖɨ ÒÌ— ×ÌØ—ÙÙÖ  ÛÌØÖ ¨ÜÛ¨  ×ÖÜ Ó¨Ú ÌÔà ÔÖÜÔ Ñ— Ö Þ— ¨ÜÛ¨  ×ÖÜ Ó¨Ú ÞàØ— ˝ÖÜÔ. `˛  ÓÌب, ÙÛ˛Ô Ì×ÖÞ˛  Û˛Ú ÓÌ˚¨ Ò˛Ú Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛ Ú ÑØ— Ù˛Ú, Ì— Ô¨— ×ØÖݨÔÌ Ú Ö Û— ÛÖ Ñ¨ÒÖ  ÛÖÜ ÛÖ ×ÖÜ Ó¨Ú, ÛÖ Ñ¨ÒÖ  ÛàÔ ×ÖÒ—Ûà  Ô, ˛ ×ØÖ  Ö¸ÖÚ Ñ¨— ˛ ÌܲÓÌØ— ¨ Ö ÒàÔ Ó¨Ú ¸ÌÔ

Ì ÞÖÜÔ ÞØà Ó¨Û¨ , ÑÖ ÓÓ¨Û¨ ˛  ÖÔÖ Ó¨Û¨. `˛ ÓÌب Ì— Ô¨— ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ ¨Ô¨˚Ѩ— Ö ¨×Ö  ×ÖÛÌ  Ö— ×ÖÒ— ÛÌÚ Ô¨ ÙÛ˛Ø— ÕÖÜÔ Û˛Ô ¨ÒÒ¨˚˛  ÒÌ—ÛÖÜØ˚— ¨Ú ÛÖÜ Ñب ÛÖÜÚ, ¨×Ö  Ñب ÛÖÚ-ÛÌ Ø¨Ú ÙÛ˛Ô ÔÌ ¨ ×ÌØ—ÝÌØÌ—¨Ñ˛  ÛÖÜ ¸—¨  ØˇØàÙ˛ Ѩ— ÒÌ—ÛÖÜØ˚— ¨, Ö ×àÚ ÙÖݨ  Û˛Ô Ñ¨ˇÖØ— ˝Ì— Ö ß„¨ÒÒ—Ñب Û˛Úý. `˛ ÓÌب ÙÌ ¨ÜÛ˛  Û˛Ô ÑØ— Ù—Ó˛ ˚—¨ Û˛Ô ·ÒÒ¨ ¸¨, Û˛Ô ¿ÌÒÖ×Ö ÔÔ˛ÙÖ Ñ¨— Û˛Ô °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ÙÛ—˚Ó˛ , ˛ ØˇÌ ˛ à Ø¨ ÛàÔ ÓÌ˚¨ ÒàÔ ¨×Öݨ ÙÌàÔ ˚—¨ Ö ÒÖÜÚ Ó¨Ú. ·— Ô¨— Ù— ˚ÖÜب ¸Ü ÙÑÖÒ˛ ¨×Ö Ý¨Ù˛ Ô¨ ˚— ÔÌ—Ú ÙÜÔÖ¸Ö—×Ö ØÖÚ ÓÌ ¨ÔˇØà ×ÖÜÚ ÓÌ ÛÖÜÚ Ö×Ö—  ÖÜÚ Ì ÞÌ—Ú ÙÜ˚ÑØÖÜÙˇÌ—  ×ÖҗۗѨ  Ѩ— ˛ —¸ÌÖÒÖ˚—Ñ˛  ÙÖÜ Û¨ÜÛÖ Û˛Û¨ ¸ÌÔ Ì ÞÌ— Ѩ— ×ÖÒÒ¨  ÑÖ—Ô¨  ÓÌ Û˛Ô ¸—Ñ˛  ÛÖÜÚ.   ¾Û¨Ô Ö ÓàÚ ¸—¨×—ÙÛà ÙÌ—Ú Ö Û— ¨ÜÛÖ—  Ö— ¨ ÔˇØà×Ö— Ì ÞÖÜÔ Û—Ú — ¸—ÌÚ ¨×Ö ßÌ—Ú ÓÌ ÙÌ  Ô¨ ˚—¨ ÛÖÔ ÛØÖ ×Ö ×ÖÜ ÒÌ—ÛÖÜØ˚Ì—  Ù˛ -

ÓÌب ÛÖ Ñب ÛÖÚ, Ö Û¨Ô ¸—¨×—ÙÛà ÙÌ—Ú Ö Û— Üר ØÞÖÜÔ Ñ¨— ÙÛ˛Ô ¨ ÒÒ˛ Ö Þˇ˛ ¨ ÔˇØà×Ö— ÓÌ Û˛Ô — ¸—¨ ×ÌØ—ÝÌØÌ—¨Ñ˛  ÙÜÔÌ— ¸˛Ù˛ ÓÌ ÙÌ Ô¨,   ¾Û¨Ô ¸—¨×—ÙÛà ÙÌ—Ú Ö  Û— Ñ— ¨  ÒÒÖ— ¨Ô¨˝˛ÛÖÜ Ô ÒÜ ÙÌ—Ú ˚—¨ „¨ÒÜ ÛÌØ˛ µà˛  Ѩ— ¨ØÔÖÜ ÔÛ¨— Ô¨ ˝˛ ÙÖÜÔ Ñ— ¨  ÒÒ¨ Þ¨ÓÌ  Ô¨ ÞØÖ  Ô—¨ ÛÖ ÛÌ ÖÝÌ— ÒÌ—Ú Ô¨ ÙÜÓ×ÖØÌÜˇÌ— Ú Ó¨˝—  ÛÖÜÚ ¸— ÞàÚ Ô¨ ÙÌ ¨×¨ÙÞÖÒÌ—  ÛÖ ÞØà Ó¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓ¨Û—ÑÖÜ  ÛÖÜÚ ˛  ÛÖÜ —¸ÌÖÒÖ˚—ÑÖÜ  ÛÖÜÚ Ó¨Ô¸Ü ¨. ·— Ù¨— Ü×ÖÞØÌàÓÌ ÔÖÚ Ì Ô¨ÔÛ— ÛàÔ ×ÖÒ—Ûà Ô ×ÖÜ ÙÌ Û—ÓÖÜ Ô Ö Ò¨ ¨ÜÛ¨  Û¨ ÞØÖ Ô—¨, Ô¨ ÙÛبÛÌÜˇÌ— Ú Ù’ Ì Ô¨Ô ¨˚à Ô¨ Ö ÓÖØÝÖ, ˚—¨ ÛÖ Ñ¨ÒÖ  ÛÖÜ ÛÖ ×ÖÜ ÙÖÜ , Û˛Ú °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú , Û˛Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ.   ·ÛÙ— Ñ— Ì˚à  ¨ÝÖÜ˚Ñب Ùˇ˛Ñ¨ ÓÌ ×ØÖÙÖÞ˛  ÛÖ Ñ¨ ÒÌÙÓ¨ ÛÖÜ ¿Ì ÛØÖÜ ´¨ÛÖÜ Ò˛ ˚—¨ Û˛Ô …Ì ¨ ¿ÌÒÖ×Ö ÔÔ˛ÙÖ Ñ— ¨×Öݨ  ٗ٨ Ô¨ ÙÜÓÓÌÛÌ Þà Ñ— Ì˚à  ÙÛ˛Ô ×ØÖÙר ˇÌ—¨  . …¨ ×ØÖÙÝÌ Øà Ñ— Ì˚à  Û—Ú ¸ÜÔ¨ ÓÌ—Ú

¨Ô¨˚à˚˛ (ÓÌ ˇÖ¸ÖÚ ÛàÔ ¸˛ÓÖÙÑÖ×—Ñà  Ô ÌÛ¨—Ø—à  Ô ×ÖÜ ¨Õ—ÖÒÖ˚ÖÜ Ô ÛÖÜÚ ¨Ô¨×Öݨ Ù—ÙÛÖÜÚ) ÛÖÔ ¸Ì— ÞÔÌ— ¨×Ö  Û˛Ô ×Øà Û˛ „ÜØ—¨Ñ˛  ‡˛ Ó¨ØÞÖ ÓÌ ×ÖÙÖÙÛÖ  ×ÖÜ ˇ¨ ÑÜÓ¨ÔˇÌ—  ¨×Ö  55% Ì àÚ 59%. ¾ Ñ. ‡˛Ó˛ ÛØ˛Ú „¨Ó×Ö ÙÖÚ Ì Ñ¨ÔÌ Û˛Ô ¨ÑÖ ÒÖܡ˛ ¸˛ ÒàÙ˛: ß¾— ¸˛ÓÖÙÑÖײ ÙÌ—Ú ×ÖÜ ˚—  ÔÖÔÛ¨— ¨×Ö  ÌÛ¨—Ø—  ÌÚ ×ÖÜ ÞØ˛Ù—ÓÖ×Ö—ÖÜ  Ô Û¨ÜÛÖ  Û˛Û¨ Ѩ— ÛÖÜÚ Ñà ¸—ÑÌÚ ¸ÌÖÔÛÖÒÖ˚— ¨Ú Û˛Ú ESOMAR Ѩ— ÛÖÜ `.·.‡.·.° Ѩ— Ó—¨ ¨×Ö  ¨ÜÛÌ Ú Ì— Ô¨— Ѩ— ˛ ALCO, ×ÖÜ ˚—¨ Ö  ÙÖÜÚ ×¨Ø¨ÑÖÒÖܡÖÜ Ô ×¨ ÔÛ¨ ×ØÖÉÒÌ ×Ì— ¨ÑØ—Éà Ú Û¨ ¨×ÖÛÌÒÌ ÙÓ¨Û¨ ÛàÔ ÌÑÒÖ˚à Ô Ö ×ÖÜ ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö—Ì—  ÓÌÛØ˛ ÙÌ—Ú, ÓÖÜ

‡ÌÔ ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö—˛ ˇ˛ÑÌ ˛ ÙÜÔ̸ؗ ¨Ù˛ ˚—¨ Û˛ ¸—¨ÞÌ— Ø—Ù˛ ¨×ÖØØ—ÓÓ¨ ÛàÔ ‡ÌÔ ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö—˛ ˇ˛ÑÌ ÛÌҗѨ  ÒÖ ˚à Ì ÒÒÌ—ß˛Ú ¨×¨ØÛ— ¨Ú ˛ ÙÜÔ̸ؗ ¨Ù˛ ÛÖÜ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖÜ  `ÜÓÉÖÜÒ— ÖÜ Û˛Ú ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛  ÙÖÜ ×ÖÜ Ì—  ÞÌ ×ØÖ˚بÓÓ¨Û—ÙÛÌ—  ˚—¨ Ù˛ ÓÌب ÛÖ ×Øà— , ÓÌ ˇÌ Ó¨Û¨ ˛ÓÌØ˛ Ù—¨Ú ¸—¨ Û¨Õ˛Ú Û˛Ô `ÛØ¨Û˛˚—Ñ˛  »ÌÒÌ Û˛ ¿ÌؗɨÒÒÖÔÛ—Ñà Ô ·×—×Ûà ÙÌàÔ (`»¿·) ÛÖÜ ¿·`‡° ¿ÌØ—ÝÌ  ØÌ—¨Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛  ÙÖÜ Ñ¨— ÛÖÔ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖ  `Þ̸—¨ÙÓÖ  ‡—¨ÞÌ— Ø—Ù˛Ú °×ÖÉÒ˛  ÛàÔ (¿·`‡°) Û˛Ú ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ. °Ô¨ÝÌØÖ ÓÌÔÖÚ ÙÛÖÜÚ ÒÖ ˚ÖÜÚ Ì×— Ù×ÌÜÙ˛Ú ÛàÔ

´¨ ÙÙÖÚ ¯Ì—É—¸Ö ×ÖÜÒÖÚ: ß´Ö Ñ¨ÒÖ  ÛÖÜ ÛÖ ×ÖÜ Ó¨Ú, ÛÖ Ñ¨ÒÖ  ÛàÔ ×ÖÒ—Ûà Ô, ˛ ×ØÖ Ö¸ÖÚ Ñ¨— ˛ ÌܲÓÌØ— ¨ Ö ÒàÔ Ó¨Ú ¸ÌÔ Ì ÞÖÜÔ ÞØà Ó¨Û¨, ÑÖ ÓÓ¨Û¨ ˛  ÖÔÖ Ó¨Û¨ý `Ì Ö Ò˛ ÓÖÜ Û˛Ô ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛  Ѩ— ×ÖÒ—Û—Ñ˛  ÓÖÜ ¸—¨¸ØÖÓ˛  , ¨×¨Ø¨ É¨Û˛ ¨ØÞ˛  ÓÖÜ ˛ Û¨Ô Ѩ— Ì— Ô¨—, ˛ ¸—¨ ˇÌÙ˛ ×ØÖÙÝÖب Ú ÓÖÜ Ô¨ Ó˛Ô Ì— Ô¨— ÞØàÓ¨Û—ÙÓÌ Ô˛ ÓÌ Û¨ ÞØà Ó¨Û¨ Û˛Ú ÑÖÓÓ¨Û—Ñ˛ Ú ÓÖÜ Û¨ÜÛÖ Û˛Û¨Ú ˛  Û˛Ú ×¨Ø¨Û¨Õ—¨Ñ˛ Ú ÓÖÜ ÛÖ×ÖˇÌ Û˛Ù˛Ú. ¯àØ— Ú ×ÖÛÌ  Ô¨ ÝÖØÌ Ùà ÛÖÔ ¨ ÞØàÓÖ Ó¨Ô¸Ü ¨ Û˛Ú ¸˛ ˇÌÔ ¨ÔÌÕ¨ØÛ˛Ù— ¨Ú Ö Ò¨ ¨ÜÛ¨  Û¨ ÞØÖ Ô—¨ ×ØÖÙרˇà  ÓÌ Û˛Ô ÙÜÓÓÌÛÖÞ˛  ÓÖÜ ÙÛÖ ÑÖ  ÓÓ¨ ÓÖÜ, ÙÛÖÜÚ ˇÌÙÓÖÜ Ú Ñ¨— Û˛Ô ¨ÜÛÖ¸—Ö— Ñ˛Ù˛ Ô¨ ×ØÖÙÝÌ  Øà ÙÛ˛Ô °Ø˚ÖÒ— ¸¨ Ѩ— ÙÛÖÜÚ ×ÖÒ— ÛÌÚ Û˛Ú ÞàØ— Ú ×ÖÛÌ  Ô¨ ˇÌ Ûà àÚ ×Ø֨ר—ÛÖÜ ÓÌÔÖ Û˛Ô —ÙÖ×̸àÛ—Ñ˛  ÑÖÓÓ¨Û—Ñ˛  ÖÓÖÞØàÓ— ¨. °ØÑÌÛÖ  Ѩ—ØÖ  Ûà  Ø¨, ¨Ô¨×ÛÜ ÙÙÌÛ¨— ÙÛ˛Ô ÑÖ—ÔàÔ— ¨ Ó¨Ú ˛ ¨ ×Ö߲ Ö Û— ¨Ô ˇÌ ÒÖÜÓÌ Ô¨ ¸—¨Ùݨҗ ÙÖÜÓÌ Ì Ô¨ ѨÒÜ ÛÌØÖ ÓÌ ÒÒÖÔ ˚—¨ Ö ÒÖÜÚ Ó¨Ú, ˇ¨ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ÕÌ×Ìب ÙÖÜÓÌ Û—Ú Ö ×Ö—ÌÚ ÑÖÓÓ¨Û—ÑÌ Ú ˛  Ó—ÑØÖ-

ÕÌ Øà ¸ÌÔ ¨×¨ÔÛà  31,4%. »ÌÛ¨  Û˛ ¸˛ÓÖÙ— ÌÜÙ˛ Û˛Ú ¸˛ÓÖÙÑÖ ×˛Ù˛Ú Ö Ñ. „¨Ó×Ö ÙÖÚ Ì×—ÑÖ—Ôà Ô˛ÙÌ ÓÌ ÛÖÔ Ñ. „àÙÛ˛  ¿¨Ô¨˚Ö ×ÖÜÒÖ ×Ø̸֠ØÖ Ñ¨— —¸—ÖÑÛ˛ Û˛ Û˛Ú àÚ ¨ Ôà ÌÛ¨—Ø— ¨Ú, Ö Ö×Ö— ÖÚ ÛÖÜ Ì— ×Ì Ö Û— ÛÖ ¸Ì— ˚Ó¨ Û˛Ú ÓÌ ÛØ˛Ù˛Ú Ì— Ô¨— ר Ø¨ ×ÖÒÜ  ÓÌ˚¨ ÒÖ (500 ¨  ÛÖÓ¨ ¨Ô ÙÑÌÝÛÌ—  ѨÔÌ— Ú Ö Û— Ö— רÔÌÒÒ¨¸—ÑÌ Ú Ì ØÌÜÔÌÚ ×ÖÜ ¸—ÌÔÌØ˚ÖÜ Ô ˚—¨ ÒÖ˚¨Ø—¨ÙÓÖ  ÛàÔ ÑÖÓÓ¨ ÛàÔ ØàÛÖÜ Ô 1100 Ì àÚ 1300 ¨ ÛÖÓ¨). ¾ Ñ. ¿¨Ô¨˚Ö ×ÖÜÒÖÚ Ì ¸àÙÌ Û¨ ÙÜ˚Þ¨Ø˛Û˛  Ø—¨  ÛÖÜ ÙÛÖÔ Ñ. „¨Ó×Ö ÙÖ, ÒÌ ˚ÖÔÛ¨Ú ÛÖÜ Ì×— Ù˛Ú Ö Û— Ö Ò¨Ö Ú ÙÛÌ ÒÔÌ— ÕÌѨ ˇ¨ØÖ Ó˛ ÔÜÓ¨ ×ØÖÛ— Ó˛Ù˛Ú ÙÛÖ ×ØÖ Ùà×Ö  ÛÖÜ Ñ¨— ÓÌ Û˛

¸— ÔÖÜÔ Ù¨Ýà Ú ިب  Ѩ— —ѨÔÖ×Ö— ˛Ù˛, Ö Þ— ˚—¨Û—  ˇ¨ ÑÌظ— Ùà Û—Ú ÌÑÒÖ˚Ì Ú, ×ÖÜ ˇ¨ ÓÖÜ ÝÌ ØÖÜÔ ÛÌب ÙÛ—ÌÚ ÌܡܠÔÌÚ, ×ب ˚Ó¨ ×ÖÜ ¨Ô¨ÓÌ Ôà, ¨ÒÒ¨  ˚—¨Û—  Ì×—ÛÌ ÒÖÜÚ Ö ÛÖ ×ÖÚ Ó¨Ú ×Ò˛Ù—¨ ˝Ì— ÙÛ˛ ÒÜ ÛØàÙ˛  ÛÖÜ.   ·ØÞÌÛ¨— ˛ à Ø¨ Û˛Ú ÓÌ˚¨ Ò˛Ú °””°†¶`. ¶ à  Ø¨ Ô¨ É˚ÖÜ ÓÌ ¨×Ö  Û˛Ô ¨ÔÜרØÕ— ¨, Û˛ ÝÛà Þ—¨, Û˛Ô ¨ÔÌØ˚— ¨, Û˛Ô ¨ÙÞ˛ Ó—¨, Û˛Ô Ì˚Ѩۨ ÒÌ—ß˛ Ѩ— Û˛Ô ¨ÔÜ×ÖÒ˛ß— ¨ ×ÖÜ Ó¨Ú Ñ¨Û¨¸— Ñ¨Ù¨Ô Ö— ÓÌ ÞØ— Ûà Ø¨ ÑÜÉÌØÔ˛ ÙÌ—Ú ÛÖÜ ¸˛ ÓÖÜ Ó¨Ú. ˜—  ÒÌÚ Ñ¨— Ý—  ÒÖ— Ù¨Ú ÌÜިؗÙÛà  ˚—¨ Û˛Ô ¨˚¨ ×˛ Ѩ— Û˛Ô ÌÓ×—ÙÛÖÙÜ Ô˛ ×ÖÜ ÓÖÜ ¸Ì— ÞÔÌÛÌ Ñ¨— Ù¨Ú Ñ¨Òà  Ô¨ ¨˚àÔ—ÙÛÌ— ÛÌ Ö ÒÖ— ÓÌ ×¨ ˇÖÚ Ñ¨— Ì×—ÓÖÔ˛  ¨ÜÛÌ Ú Û—Ú ÌÒ¨ Þ—ÙÛÌÚ ˛ÓÌ ØÌÚ ×ÖÜ ¨×ÖÓÌ ÔÖÜÔ ÓÌ ÞØ— Û—Ú ÌÑÒÖ˚Ì Ú, ˚—¨ Ô¨ Ì×¨Ò˛ˇÌÜÛÖÜ Ô Ñ¨— ÙÛ˛Ô Ñ¨ Òײ Ö— ×ØÖÉÒÌ ßÌ—Ú Û˛Ú ¸˛ÓÖÙÑÖ ×˛Ù˛Ú. `Û—Ú 7 …ÖÌÓÉØ— ÖÜ ˛ Ô— Ñ˛ ÓÖÜ ˇ¨ Ì— Ô¨— Ô— Ñ˛ ÛÖÜ ¸˛ ÓÖÜ  °Ø˚ÖÜÚ-»ÜÑ˛Ôà Ô Ѩ— ¨ØÞ˛  Ó—¨Ú Ò¨Ó×Ø˛ Ú ×ÖØÌ— ¨Ú ˚—¨ ÛÖ Ò¨Ö  ÛÖÜ ¸˛ ÓÖÜ Ó¨Úý.

ÓÖÜ ÙÛ˛Ô ×ØÖÙר ˇÌ—¨ ˚—¨ Ó—¨ ѨÒÜ ÛÌØ˛ ¿ÌÒÖ×Ö ÔÔ˛ÙÖ, ÓÌ Û˛Ô ×— ÙÛ˛ ÙÛ¨ ÒÖ ˚—¨ ÛÖÜ ¿Ì ÛØÖÜ Ö Û—: ß...˛ ß…Ì ¨ ¿ÌÒÖ×Ö ÔÔ˛ÙÖÚý Ì— Ô¨— ÕÌѨ ˇ¨Ø¨ Ó—¨ ¨ÔÌÕ¨ ØÛ˛Û˛ ×ØàÛÖÉÖÜÒ— ¨. ·— Ô¨— ¨ÔÌÕ¨  ØÛ˛Û˛ ˚—¨Û—  ײ˚¨  ˝Ì— ¨×Ö  Ó—¨ ÔÌ ¨ ¨ÔÛ—ÙÜÓÉ¨Û—Ñ˛  ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛  ÙÜÒÒÖ˚—ÑÖ Û˛Û¨. ·—  Ô¨— ¨ÔÌÕ¨  ØÛ˛Û˛ ˚—¨Û—  ¨×Ìܡܠԡ˛ÑÌ ÙÛÖÔ Ñ¨ ˇÌ ×ÖÒ— Û˛, ¨×Ö  Ö ×Ö—ÖÔ Þà ØÖ Ñ— ¨Ô ×ØÖÌ ØÞÌÛ¨—. ·—  Ô¨— ¨ÔÌÕ¨  ØÛ˛Û˛ ˚—¨Û—  ¸ÌÔ ÌÓÝÖØÌ— Û¨— ¨×Ö  Ó—ÑØÖ×ÖÒ—Û—ÑÌ Ú ÌÕ¨ØÛ˛ ÙÌ—Ú Ñ¨— ×ØÖÙà×—ÑÌ Ú —¸—ÖÛÌ  ÒÌ—ÌÚ. „ÜØ— àÚ Ö ÓàÚ Ì— Ô¨— ¨ÔÌÕ¨ ØÛ˛Û˛ ˚—¨Û—  ¸ÌÔ ¨×ÖÙÑÖ×Ì—  ÙÌ ÑÖÓӨۗѨ  ÖÝÌ Ò˛ Ѩ— ¸ÌÔ Ì— Ô¨— Ü×ÖÛÌÒ˛ Ú ÙÌ ¨ÜÛ¨ . ¾ ÙÛÖ ÞÖÚ Ó¨Ú Ì— Ô¨— ÕÌѨ ˇ¨ØÖÚ, Ô¨ ×ØÖÑÖ ßÌ— Ö ÛÖ ×ÖÚ Ó¨Ú. …¨ ÝÛ—¨ ÕÖÜÓÌ Ì Ô¨ ×—Ö ÝàÛÌ—ÔÖ  Ñ— ÌÒ×—¸ÖÝÖ ØÖ ÓÌ ÒÒÖÔ ˚—¨ Û¨ ר—¸—¨  Ó¨Ú...ß ´¨ ÙÙÖÚ ¯Ì—É—¸Ö ×ÖÜÒÖÚ ˆ×Ö߲ Ý—ÖÚ °ÔÛ—×ÌØ—ÝÌØÌ—¨ ØÞ˛Ú °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú

˜à Û˛Ú ¯¨Û˝˛Ó—Þ¨ Ò˛Ú: " ¾ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖ Ú `Þ̸—¨ÙÓÖ Ú ¸—¨ÞÌ— Ø—Ù˛Ú ÛàÔ ¨×ÖØØ—ÓÓ¨ ÛàÔ ˇ¨ ×ØÖÞàØ˛ ÙÌ— Ѩ— ÞàØ— Ú Û˛ ˚ÔàÓÖ¸Ö Û˛Ù˛ ÛÖÜ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖÜ  `ÜÓÉÖÜÒ— ÖÜ"

¸—¨¸—Ѩٗà Ô ÜÒÖ×Ö— ˛Ù˛Ú ÛÖÜ ¿·`‡°, Ѩˇà Ú Ѩ— ÛÖ ˚Ì˚ÖÔÖ  Ú Û˛Ú ¨ÑÜ ØàÙ˛Ú Û˛Ú ÙÜÔ̸ؗ  ¨Ù˛Ú ÒÖ  ˚à Ì ÒÒÌ—ß˛Ú ¨×¨ØÛ— ¨Ú, Ö †ÌÔ—ÑÖ Ú †Ø¨ÓÓ¨ÛÌ ¨Ú Û˛Ú ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ Ñ. ˜à Û˛Ú ¯¨Û˝˛Ó—Þ¨  Ò˛Ú Ì Ñ¨ÔÌ Û—Ú ¨ÑÖ ÒÖܡÌÚ ¸˛Òà ÙÌ—Ú: ß•Ì Òà Ô¨ Ù¨Ú ÌÜިؗÙÛ˛ Ùà Ö ÒÖÜÚ ˚—¨ Û˛Ô ×¨ØÖÜÙ— ¨ Ù¨Ú Ì¸à , Ö ÙÖÜÚ ×¨Ø¨ÉØ— ÙÑÌÙÛÌ ÙÛ˛Ô ¨×Ö ×̗ب ÙÜÔ̸ؗ ¨Ù˛Ú ÛÖÜ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖÜ  `ÜÓÉÖÜÒ— ÖÜ ÓÌ ˇÌ Ó¨ Û˛ ˚ÔàÓÖ¸Ö Û˛Ù˛ ˚—¨ Û˛ `ÛØ¨Û˛˚—Ñ˛  »ÌÒÌ Û˛ ¿ÌؗɨÒÒÖÔÛ—Ñà Ô ·×—×Ûà ÙÌàÔ Ñ¨— ˚—¨ ÛÖÔ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖ  `Þ̸—¨ÙÓÖ  ‡—¨ÞÌ— Ø—Ù˛Ú ÛàÔ °×ÖØØ—ÓÓ¨ ÛàÔ Û˛Ú ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ Ú Ó¨Ú.   ¾×àÚ ˚ÔàØ— ˝ÌÛÌ ˛ ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ Ì— Ô¨— ˛ ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨ ÙÌ Ñ¨Û¨ Û¨Õ˛ ÙÛ˛ Þà Ø¨ Ó¨Ú ÙÛÖÔ ÛÖÓÌ ¨ Û˛Ú ¸—¨ÞÌ— Ø—Ù˛Ú ÛàÔ ¨×ÖØØ—ÓÓ¨  ÛàÔ. ¶ Ѩۨ  ÙÛ¨Ù˛ ×ÖÜ Ì×—ÑبÛÌ—  Ì— Ô¨— Ó— ¨ ¨×¨Ø¨ ¸ÌÑÛ˛ Ѩۨ ÙÛ¨Ù˛ ×ÖÜ Ì Þà ¸˛Òà ÙÌ— ×ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú Ö Û— ×ØÖÙɨ ÒÒÌ— ÛÖÔ ×ÖÒ—Û—ÙÓÖ  Ó¨Ú Ñ¨— ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ¨ÔÛ—ÓÌÛà×—ÙÛÌ—  ¨ ÓÌÙ¨. ¶ ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ ¸ÌÔ Ì ÞÌ— Ѩӗ ¨ Ü×Ö¸ÖÓ˛  ˚—¨ Û˛ ¸—¨ÞÌ— Ø—Ù˛ ÛàÔ ¨×ÖØØ—ÓÓ¨ ÛàÔ ×¨Ø¨  ÓÖ ÔÖ Þà ØÖÜÚ ¨ÔÌÕÌ ÒÌ˚ÑÛ˛Ú ¸—¨ ˇÌÙ˛Ú, ÞàÓ¨ÛÌØÌ Ú ¸˛Ò¨¸˛ , Ì ÞÖÔÛ¨Ú Ñ¨Û¨ÔÛ˛ ÙÌ— ˛ — ¸—¨ Ó—¨

¨×Ì Ø¨ÔÛ˛ ÞàÓ¨ÛÌØ˛ . °ÜÛÖ  Ì— Ô¨— Ó— ¨ Ѩۨ ÙÛ¨Ù˛ ×ÖÜ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ¨Ô¨Ûب×Ì—  Ѩ— Ù’ ¨ÜÛÖ  ˛ ×ÖÒ—Û—Ñ˛  Û˛Ú ÑÜÉÌ ØÔ˛Ù˛Ú ˇÌ ÒÌ— Ô¨ Ì— Ô¨— ¨ ÓÌÙ˛ Ѩ— —¸—¨— ÛÌب ¨×ÖÛÌÒÌÙÓ¨Û—Ñ˛ .   ·Þà ¸˛Òà ÙÌ— ×ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú Ö Û— ˚—¨ Û˛Ô ¨ÔÛ—ÓÌÛà ×—Ù˛ ÛÖÜ ˇÌ Ó¨ÛÖÚ ¸ÌÔ Ì ÞÖÜÓÌ ×ÌØ—ˇà Ø—¨ ÞØÖ ÔÖÜ, ¸ÌÔ Ì ÞÖÜÓÌ ÞØÖ  ÔÖ ˚—¨ Þ¨ Ù—ÓÖ.  °Ø¨ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ Ñ—Ô˛ˇÖÜ ÓÌ ÓÌ Ì ÔÛÖÔÖÜÚ ØܡÓÖÜ Ú.   ¾×àÚ ˚ÔàØ— ˝ÌÛÌ ¨×Ö  Û˛Ô ×Øà Û˛ ÙÛ—˚Ó˛  Û˛Ú ×¨ØÖÜÙ— ¨Ú ÓÖÜ Ì¸à  Ì ˇÌÙ¨ ÙÌ ÙÜÔÌØ˚¨Ù— ¨ ÓÌ ÛÖÜÚ ÝÖØÌ— Ú Û˛Ú ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú Ѩ ×Ö—ÖÜÚ ÙÛÖ ÞÖÜÚ ˚—¨ Û˛Ô ¨Ô¨ˇÌà Ø˛Ù˛ ÛÖÜ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖÜ  `Þ̸—¨ÙÓÖÜ  Ѩ— Û˛Ô ¨ÔÛ—ÓÌÛà ×—Ù˛ ¨ÜÛÖÜ  ÛÖÜ ÖÕÜÓÌ ÔÖÜ ×ØÖÉÒ˛ Ó¨ÛÖÚ , ×ÖÜ Ì— Ô¨— ÛÖ ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨ Û˛Ú ¸—¨ÞÌ— Ø—Ù˛Ú ÛàÔ ¨×ÖØØ—ÓÓ¨ ÛàÔ ÙÛ˛Ô ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨. ·— Þ¨ ¸ÌÙÓÌÜÛÌ—  Ô¨ ÕÌÑ—Ô˛ ÙÖÜÓÌ Û˛Ô ¨Ô¨ˇÌà Ø˛Ù˛ ÛÖÜ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖÜ  `Þ̸—¨ÙÓÖÜ  Ѩ— Ô¨ ×ØÖÙרˇ˛ ÙÖÜÓÌ Ô¨ ÒÜ ÙÖÜÓÌ ÛÖ ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨ ÖØ—ÙۗѨ  Ѩ— ¨ÓÌÛ¨ ÑÒ˛Û¨. ·— Þ¨ ¸ÌÙÓÌÜÛÌ—  Ѩ— ˚—¨ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ ÔÌÚ ˛ÓÌØÖÓ˛Ô— ÌÚ Ñ¨— Þ¨— ØÖÓ¨— ˚—¨Û—  Ö— ÜײØÌÙ—  ÌÚ Û˛Ú ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú , Ö— ÙÜÔÌØ˚¨ ÛÌÚ ÓÖÜ Ñ— Ì˚à  Ì— Ó¨ÙÛÌ ÙÜÔÌ×Ì—  Ú, Ù’ ¨ÜÛÌ  Ú Û—Ú ×ØÖˇÌÙÓ— ÌÚ.   ¾×àÚ ˚ÔàØ— ˝ÌÛÌ Üײ ØÞÌ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖ Ú `Þ̸—¨ÙÓÖ Ú, Ö Ö×Ö— ÖÚ Ì— ÞÌ Ì˚ÑØ—ˇÌ—  ÙÛ—Ú 10 ˜ÌÉØÖܨؗ ÖÜ 2005 ¨×Ö  Û˛Ô ÛÖ ÛÌ ˛˚ÌÙ— ¨ Û˛Ú ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ. ¾ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖ  Ú ¨ÜÛÖ  Ú `Þ̸—¨ÙÓÖ Ú ¸ÌÔ ÜÒÖ×Ö—˛ ˇ˛ÑÌ ÖÜ ÛÌ ÙÛÖ ÌÒ¨ Þ—ÙÛÖ.

¿Ì Ø¨Ù¨Ô ×Ì  ÔÛÌ ÞØÖ  Ô—¨ ¨×ب՗ ¨Ú ÓÌ ¨×ÖÛÌ ÒÌÙÓ¨ ÛÖ ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨ Ô¨ ÖÕÜ ÔÌÛ¨— ÖÒÖÌ Ô¨ Ѩ— ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ Ñ¨— Ö Þ— ÓÖ ÔÖ Ô¨ Ìר×Ì—ÒÖÜ ÔÛ¨— ×ØÖ ÙÛ—Ó¨ ¨×Ö  Û˛Ô ·ÜØàר—¢ Ñ˛    ·ÔàÙ˛, ×ÖÜ Ì— Ô¨— ÛÖ Ò—˚Ö ÛÌØÖ, ¨ÒÒ¨  Ô¨ ¸—Ö˚Ñà ÔÌÛ¨— ÛÖ ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨ Ѩ— Ô¨ ¨ØÞ— ˝Ì— Ô¨ ¸˛Ó—ÖÜØ˚Ì—  ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨ ÙÛ˛ ¸˛ÓÖ Ù—¨ Ü˚Ì— ¨, ×ÖÜ Ì— Ô¨— ÛÖ Ù˛Ó¨ÔÛ—ÑÖ ÛÌØÖ, ÛÖ ÑؗٗÓÖ ÛÌØÖ ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨ ×ÖÜ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ¨ÔÛ—ÓÌÛà×— ÙÖÜÓÌ. ·×Ì—¸˛  ¨ÜÛÖ Ú Ö ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖ  Ú `Þ̸—¨ÙÓÖ  Ú ¸ÌÔ ÜÒÖ×Ö—˛ ˇ˛ÑÌ, ¨Ô¨Ò¨ É¨ÓÌ Û˛Ô ×ØàÛÖÉÖÜÒ— ¨ Ô¨ ÛÖÔ ¨Ô¨ˇÌàØ˛ ÙÖÜÓÌ. `Û—Ú 10 ˜ÌÉØÖܨؗ ÖÜ 2010 Ì ÙÛÌ—Ò¨ Û˛Ô ×Øà Û˛ Ì—¸Ö×Ö— ˛Ù˛ ˚—¨ Û˛Ô ÜÒÖ×Ö— ˛Ù˛ ˛  Ó˛ ÜÒÖ×Ö— ˛Ù˛ ÛÖÜ, ¨Ô ˇÌ ÒÌÛÌ, ÙÛ˛Ô Ü×ÖÜØ˚Ö  ¿Ìؗɨ ÒÒÖÔÛÖÚ ·ÔÌ Ø˚Ì—¨Ú Ѩ— „Ò—Ó¨Û—Ñ˛ Ú °ÒÒ¨˚˛ Ú, Û˛Ô Ñ¨ »×—ØÓ×— Ò˛, ˝˛Ûà ÔÛ¨Ú Û˛Ô Ì Ô¨ØÕ˛ ¨Ô¨ˇÌà Ø˛Ù˛Ú ÛÖÜ ×ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖÜ  ÙÞ̸—¨ÙÓÖÜ . ‰ÌÑ—Ô˛ Ù¨ÓÌ ¨ÜÛ˛  Û˛ ¸—¨¸—Ѩٗ ¨ Ѩ— ÓÌ Û˛Ô Ì ˚ÑØ—Ù˛ Û˛Ú ÑÜÉÌ ØÔ˛Ù˛Ú Ñ¨— Ñ¨Û¨Ò˛ Õ¨ÓÌ Ù˛ ÓÌب Ô¨ Ì  ÞÖÜÓÌ ÖÒÖÑÒ˛ØàÓÌ  Ô˛ ÓÌÒÌ Û˛ ˚—¨ ÛÖÔ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖ  `Þ̸—¨ÙÓÖ  Ѩ— Û˛ `ÛØ¨Û˛˚—Ñ˛  »ÌÒÌ Û˛ ¿ÌؗɨÒÒÖÔÛ—Ñà  Ô ·×—×Ûà  ÙÌàÔ,×ÖÜ Ì— Ô¨— ×ØÖÜ¢×Ö ˇÌÙ˛ ˚—¨ Ô¨ Ì˚ÑØ—  ÔÖÜÓÌ ÛÖÔ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÖ  `Þ̸—¨ÙÓÖ . ·—  Ó¨ÙÛÌ, Ö  ×àÚ Ì—  ר, ÙÜÔÌ×Ì— Ú ÙÛ—Ú ˛ÓÌØÖÓ˛Ô— ÌÚ ×ÖÜ Ì— Þ¨ÓÌ ˇÌ ÙÌ—. ¾— ˛ÓÌØÖÓ˛Ô— ÌÚ Ì— Ô¨— ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ ÔÌÚ, Ö— ¸—¨¸—Ѩٗ ÌÚ Ì ÞÖÜÔ ×ØÖÞàØ˛ ÙÌ— Ѩ— ÖÒÖÑÒ˛Øà ÔÖÔÛ¨—ý.


[ °À†·‚°„¾… –¶»° ]

`ÌÒ— ¸¨ 8˛

´ÌÛ¨ ØÛ˛ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010

·Ô¸—¨ÝÌ ØÖÔÛ¨ ‚Ùب˛Ò—Ô¨  ÌÒ—ÑÖ ×ÛÌب, ×ب Ù—Ô˛ ¨Ô¨ ×ÛÜÕ˛ Ѩ— ÌÕÛØÌÓ—ÙÓÖ Ú ´Ø— ¨ ˚Ì˚ÖÔÖ Û¨ ÓÌ —¸—¨— ÛÌØ˛ Ù˛Ó¨Ù— ¨ Ì Ò¨É¨Ô Þà Ø¨ Û—Ú ÛÌÒÌÜÛ¨— ÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ¨— ¨ÝÖØÖÜ Ô Û˛Ô ¿ÌÒÖ×Ö ÔÔ˛ÙÖ Ñ¨— ÛÖ ÔÖÓÖ  Ó¨Ú. ·×—ÉÌɨ—à ÔÖÜÔ Û˛Ô ÌÒÒ˛ÔÖ—¢ Ùب˛Ò—Ô˛  ×ØÖÙÌ ˚˚—Ù˛ (˛  ¨ÒÒ—à Ú Ü×ÖÛÌ ÒÌ—¨ ÙÛ—Ú Ì×—ˇÜÓ— ÌÚ ÛàÔ ¶¿°), Û˛Ô ¨×¨ Û˛ Û˛Ú ß¿Ø¨ Ù—Ô˛Ú °Ô¨ ×ÛÜÕ˛Úý ×ÖÜ ¸ÌÔ Ì— Ô¨— ÖÜ ÛÌ ß¿Ø¨ Ù—Ô˛ý ÖÜ ÛÌ ß°Ô¨  ×ÛÜÕ˛ý Ѩ— ¸Ì—  ÞÔÖÜÔ Ý¨ÔÌب  ÛÖ ¨ ˚ÞÖÚ Ó˛ ×àÚ Ñ¨— Ö Ò¨Ö Ú ¨ÔÛ—¸Ø¨ ÙÌ—. ´Ö Ì Ô¨ Ì— Ô¨— ˛ ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö— ˛Ù˛ ¨×Ö  11 Ì àÚ Û—Ú 14 ÛÖÜ ¾ÑÛà ÉØ˛ ÑÖ—Ô˛ Ú ÌÒÒ˛ÔÖ—¢ Ùب˛Ò—Ô˛ Ú ÌÑר—¸ÌÜÛ—Ñ˛ Ú ¨ ÙÑ˛Ù˛Ú ÙÛ˛Ô ¿ÌÒÖ×Ö ÔÔ˛ÙÖ ?Ì ÌÒ—ÑÖ ×ÛÌب ¨×Ö  ·ÒÒ¨  ¸¨ Ѩ— ‚Ùب˛ Ò. ¶ Þà Ø¨ Ó¨Ú ÙÌ ÙÜÔÌØ˚¨Ù— ¨ ÓÌ Ì Ô¨ ݨٗÙÛ—ÑÖ  Ñب ÛÖÚ, ÛÖ Ö×Ö— Ö Ì— Ô¨— Ѩۨ¸—ѨÙÓÌ ÔÖ ÙÛ˛ ÙÜÔÌ— ¸˛Ù˛ ÌѨÛÖÓÓÜØ— àÔ ¨ÔˇØà  ×àÔ ÙÌ Ö  ÒÖ ÛÖÔ ÑÖ ÙÓÖ ˚—¨ Û¨ Ì˚ÑÒ˛ Ó¨Û¨ ×ÖÜ ¸—¨×ب ÛÛÌ—, ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö—Ì—  ÑÖ—ÔÌ Ú ÙÛبۗàÛ—ÑÌ  Ú ¨ÙÑ˛  ÙÌ—Ú. „— ¨ÜÛÖ  ˚— ÔÌÛ¨— ÓÌØ—ÑÌ Ú É¸ÖÓ¨ ¸ÌÚ ¨ÝÖÜ  Éܡ— ÙÛ˛ÑÌ ÙÛÖ ¨— Ó¨ ˛ ¨×ÖÙÛÖÒ˛  ß`ÛÖ ÒÖÚ Û˛Ú ·ÒÌܡÌØ— ¨Úý ˚ÔàØ— ˝ÖÔÛ¨Ú Ö …ÌÛ¨Ô—¨ ÞÖÜ Û˛ ¸—ÌˇÔ˛  ѨۨÑبÜ˚˛ , Ѩ— Ò— ˚ÖÜÚ Ó˛ ÔÌÚ ¨×Ö  ÛÖÜÚ ÛÌÒÌÜÛ¨—  ÖÜÚ ÉÖÓɨظ—ÙÓÖÜ  Ú Û˛Ú †¨ ˝¨Ú. `Û¨ ¨ÜÛ—¨  ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ ¿¨×¨Ô¸ØÌ ÖÜ — ÙàÚ ˛ ¸—ÌˇÔ˛ Ú ѨۨÑبÜ˚˛  Ѩˇà Ú Ѩ— ˛ ÑبÜ˚˛  ¨×Ö ˚ÔàÙ˛Ú Þ—Ò—¨ ¸àÔ ¿¨Ò¨—ÙÛ—Ô— àÔ Ñ¨— ”—ɨÔÌ ˝àÔ Ô¨ ×ÌØÔ¨ Ì— ¨×¨Ø¨Û˛ Ø˛Û˛, Ѩˇà Ú ×—Ö —ÙÞÜØ˛  Ì— Ô¨— ˛ ÝàÔ˛  ÛÖÜ ¨ÓÌؗѨ  ÔÖÜ ×ØÌ  Ùɲ. ¶ ÖÜÙ—  ¨ Ì—  Ô¨— ×àÚ ÙÛ˛Ô Þà Ø¨ Ó¨Ú, Ѩ—

×—Ö ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ Ô¨ Ò— ˚¨ Þ—Ò—Ö ÓÌÛب Ó¨ÑØ—¨  ¨×Ö  Û¨ Ù×— Û—¨ Ó¨Ú, ÌÑר—¸ÌÜ Û˛Ñ¨Ô —Ùب˛Ò—ÔÖ—  ÙÛبۗà ÛÌÚ à  ÙÛÌ Ô¨ Ì—  Ô¨— ×—Ö Ì ÛÖ—ÓÖ— ˚—¨ Û—Ú Ì×Ö ÓÌÔÌÚ ¸ÖÒÖÝÖÔ—ÑÌ Ú ¨×ÖÙÛÖÒÌ Ú ÛÖÜÚ. „¨— Ѩ ˇÌ ×ÖÒ— Û˛Ú Û˛Ú Þà Ø¨Ú Ó¨Ú, Ѩ— Ì—¸—Ѩ  Û˛Ú ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ Ú Ó¨Ú, ¸Ì Ó×ÖØÌ—  רب  Ô¨ Ô—à ˇÌ— ÔÛØÖײ , ˚—¨Û—  ˛ ßÌÒÒ˛Ô—Ñ˛  ÌÕàÛÌØ—Ñ˛  ×ÖÒ—Û—Ñ˛  ÌÕ¨ÑÖÒÖÜˇÌ— , ¸ÜÙÛÜÞà Ú, Ô¨ Ñ—ÔÌ— Û¨— ÙÛÖÔ ÙÛÌÔÖ  ÑÜ ÑÒÖ ÛàÔ Ó—ÑØÖÜ¢ ×ÖÒÖ˚—ÙÓà  Ô Ñ¨— ÛÖÜ Ó—ÑØÖßÜÞ—ÙÓÖÜ .ý Ö ×àÚ ¨ÔÌ ÝÌØÌ ÙÌ ¨ ØˇØÖ ÛÖÜ Ö …¨Ù—  Ó °Ò¨  ÛØ¨Ú (·ÒÌܡÌØÖÛÜ×—  ¨ 17/08/ 2010) ×ÖÜ ×ØÖ Ùݨۨ Ý—ÒÖÕÌÔ˛ ˇ˛ÑÌ ÙÛÖÔ „Ö—ÔàÔ—ÑÖ  Þà ØÖ ß‡ÖÔ „—Þà Û˛Úý (http://donquixoteargos.blogspot.com/). ´—Ú —  ¸—ÌÚ ÓÌ  ØÌÚ ÙÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö—˛  ˇ˛ÑÌ ÓÌ ×ØàÛÖÉÖÜÒ— ¨ ÛÖÜ †. »¨Ô—¨ Û˛ ‡—¨ ÙÑÌ߲ ˆ×ÖÜØ˚à Ô ·ÔÌ Ø˚Ì—¨Ú ÛÖÜ ¾Ø˚¨Ô—ÙÓÖÜ  `ÜÔÌØ˚¨Ù— ¨Ú ·ÜÕÌ— ÔÖÜ ¿Ö ÔÛÖÜ (¾`·¿) ÓÌ ÑÜ Ø—Ö ˇÌ Ó¨ Û˛Ô ¿Ø¨ Ù—Ô˛ °Ô¨ ×ÛÜÕ˛. °Ô Üײ ØÕÌ Ñ¨ ×Ö—ÖÚ Ì ÔÛ—ÓÖÚ ×ØÖÙÑÌÑÒ˛ÓÌ ÔÖÚ, ÓÌ ÌÔ¸—¨ÝÌ ØÖÔ ˚—¨ ÛÖ ×Ìؗɨ ÒÒÖÔ, Ù— ˚ÖÜب ˇ¨ ¨Ô¨ØàÛ—Ö Û¨Ô ˚—¨Û—    Ø˚ÖÜÚ ÙÛ—Ú ×Ö ÒÌ—Ú ÛÖÜ ° Ѩ— ÛÖÜ …¨Ü×Ò—  ÖÜ ¸ÌÔ Üר ØÞÖÜÔ Ñ¨ ¸Ö— ¨Ô¨ÑÜ ÑÒàÙ˛Ú. •¨ ¨×ÖØÖÜ ÙÌ Ö Û¨Ô ˇ¨ Ì ÉÒÌ×Ì Û¨ ¨ ¸Ì—¨ ɨ˚Ö Ô—¨ ÌÔÖ Ú Ûب— ÔÖÜ ÓÌ Ò—˚ÖÙÛ¨  ¸ØÖÓÖÒÖ ˚—¨, Ü ÙÛÌب ¨×Ö  ×Ì ÔÛÌ ÞØÖ Ô—¨ ¨×ÖÜÙ— ¨Ú ÒÖ ˚à ...Ì Ø˚àÔ Ñ¨— Ü×Ö  —¸—àÛ—ÑÖ×Ö— ˛Ù˛. ¶ ¨×ÖØ— ¨ ÛÖÜ ˇ¨ ˛ Û¨Ô ¨ÑÖ Ó¨ ÓÌ˚¨ÒÜ ÛÌØ˛ ¨Ô Ó¨ ˇ¨—ÔÌ Ö Û— ˚—¨ Ô¨ ÉÌÒÛ—àˇÖÜ Ô 7

ÞÒÓ Ö¸—ÑÖÜ ¸—ÑÛÜ ÖÜ (‡ÌØÉÌÔ¨ Ñ—¨) ˇ¨ ¸ÖˇÖÜ Ô 28 ÌÑ. ÌÜØà , ×ÌØ— ×ÖÜ Û¨ Ó—Ù¨  ¨×Ö  Ö Ù¨ ¸¨×¨Ô˛ ˇ˛Ñ¨Ô ˚—¨ Û˛Ô ¨Ô¨Ñ¨— Ô—Ù˛ Û˛Ú ˚بÓÓ˛ Ú ÛÖÜ Ûب— ÔÖÜ ¨×Ö  Û˛Ô „Ö Ø—ÔˇÖ àÚ Û˛Ô „¨Ò¨Ó¨ Û¨. •¨ ¨Ô¨ØàÛ—Ö Û¨Ô ˚—¨Û—  ѨÔÌ— Ú ¸ÌÔ ×— ÔÌ— ÔÌØÖ  ¨×Ö  Û˛ ÉØÜ Ù˛ ÛÖÜ. ˜ÜٗѨ , ¨Ô Ѩ ×Ö—ÖÚ ×¨Ø¨ÑÖÒÖܡÖÜ ÙÌ ×—Ö ÙÛÌÔ¨  Û—Ú ÌÔÌ Ø˚Ì—ÌÚ ÛÖÜ ˆ¿·„° Ѩ— Ì— ÞÌ ÌÔ˛ÓÌØàˇÌ—  ˚—¨ Û˛Ô Þ¨Ø¨ÑÛ˛Ø—ÙÛ—Ñ˛  Ì×Ì Ô¸ÜÙ˛ ÛÖÜ „¨Û¨ Ø ÙÛÖÔ °ÙÛ¨ÑÖ  ÓÌ ÙÛÖ ÞÖ Ô¨ ÝÛ—¨ÞÛÌ—  ÓÖÔ¨ ¸¨ ˛ÒÌÑÛØÖרب˚à˚˛ Ú ¨×Ö  ÛÖ Ì×—Ñ— Ô¸ÜÔÖ LPG (ÓÖÔ¨¸—Ñ˛  ÙÛ˛Ô ·ÜØà ×˛ — ÙàÚ Ñ¨— ÙÛÖÔ ÑÖ ÙÓÖ), ÛÖ ÛÌ ˇ¨ ѨۨҨ É¨—ÔÌ Ö Û— ˛ ߿ب Ù—Ô˛ °Ô¨ ×ÛÜÕ˛ý ÓÖ ÔÖ ßÌܸÌ×— ˚Ø¨Ý˛ Ì— Ô¨—. •¨ Ó×ÖØÖÜ ÙÌ ¨ÑØ—ÉÌ ÙÛÌب Ô¨ ÖÔÖÓ¨ÙÛÌ—  ߿ب Ù—ÔÌÚ businessý, ×ÖÜ ÙÜÔ˛ ˇàÚ Ì— Ô¨— ÑبۗѨ  Ì×—¸ÖÛÖÜ ÓÌÔÌÚ ÓÌ Û¨ ÒÌÝÛ¨  ÛÖÜ ÝÖØÖÒÖ˚ÖÜ ÓÌÔÖÜ Ñ¨— ÛàÔ ¨ÜÕ˛ ÙÌàÔ ×ÖÜ ˇ¨ ×Ò˛Øà  ÙÖÜÔ Û¨ Ò¨—¢ Ѩ  ÙÛØà  Ó¨Û¨ ÙÛÖÜÚ ÒÖ˚¨Ø—¨ÙÓÖÜ Ú Û˛Ú ‡·¶. ´Ö ÛØ— ÛÖ ÔÌ Ö ˛ Û¨Ô Ö Û— ÙÛÖ `ÜÓÉÖÜ Ò—Ö Û˛Ú ·ÜØà ×˛Ú ˛ ÉÖÜÒÌÜÛ˛ Ú Ñ.   ·ÒÙ¨ ¿¨×¨¸˛Ó˛ÛØ— ÖÜ Ü×ÌØ߲ Ý—ÙÌ ß˛  Ý—ÙÓ¨ ˚—¨ Û˛Ô ßѨۨ×ÖÒÌ Ó˛Ù˛ ÛÖÜ ÌÕÛØÌÓ—ÙÓÖÜ ý. `ÛÖ ß˛ Ý—ÙÓ¨ ¨Ô¨ÝÌ ØÌÛ¨— Ö Û— ˛ Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛  ÑØ—  Ù˛ ÝÌ  ØÔÖÔÛ¨Ú ÝÛà ÞÌ—¨ Ѩ— ¨ÔÌØ˚— ¨ Ó×ÖØÌ—  Ô¨ ßÌ×—¸Ì—Ôà ÙÌ— ÙÛ˛Ô ×¨ØÖÜ Ù¨ ݨ Ù˛ Û˛Ô ¨Ô¨É— àÙ˛ ÛàÔ ÌÕÛØÌÓ—ÙÛ—Ñà Ô Ñ—Ô˛Ó¨  ÛàÔ.ý   ¾ ×ÖÜ Ù¨Ô ÌÕÛØÌÓ—ÙÓÖ Ú ×ÌØ—˚ب ÝÌÛ¨—: ß°Ô¨ÝÌØÖ Ó¨ÙÛÌ, ÑÜØ— àÚ, ÙÛÖ Ñ— Ô˛Ó¨ Ѩۨ  Û˛Ú ×¨˚ÑÖÙÓ—Ö×Ö— ˛Ù˛Ú (...) ˛ 

˚—¨ ¸—¨¸˛Òà ÙÌ—Ú Ñ¨— ¨Ô¨Û¨Ø¨ÞÌ Ú ×ÖÜ Ì Ò¨É¨Ô Þà Ø¨ ÙÛ˛Ô ·ÒÒ¨  ¸¨ Ѩۨ  Û˛ ¸—¨ ØÑÌ—¨ ¨ØÑÌÛà Ô ÌɸÖÓ¨ ¸àÔ ÛÖ 2009.ý. ¿ØÖݨÔà  Ú ÛÖ `ÜÓÉÖÜ  Ò—Ö Û˛Ú ·ÜØà ×˛Ú ¸ÌÔ ¨ÙÞÖÒ˛ ˇ˛ÑÌ Ñ¨ˇÖ ÒÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ÑÜÉÌØÔ˛Û—ÑÖ  ÌÕÛØÌÓ—ÙÓÖ  ÛÖÜ ÓÔ˛ÓÖÔ— ÖÜ Ñ¨— Û˛Ú Ñ¨Û¨ Ø˚˛Ù˛Ú Ѩ  ˇÌ ÝÜ  Ù˛Ú ¸—Ѩ—àÓ¨ ÛàÔ, ÓÌ Û˛Ô Ñ¨Û¨ ÒÜÙ˛ Û˛Ú ¸˛ÓÖÑبۗ ¨Ú Ѩ— Û˛Ú ÌˇÔ—Ñ˛ Ú ÑÜØ—¨ØÞ— ¨Ú. „¨— Ó¨˝—  ÓÌ ÛÖ `ÜÓÉÖÜ Ò—Ö Û˛Ú ·ÜØà ×˛Ú Ö Ò¨ ¨ÜÛ¨  ¸ÌÔ Û¨ Ì— ¸Ì ÖÜ ÛÌ ˛ ÉÖÜÒÌÜÛ˛ Ú Ó¨Ú. „¨— ˛ ¨Ò˛ ˇÌ—¨ Ì— Ô¨— Ö Û— Û˛Ô Ñ¨Û¨ÔÖÖÜ ÓÌ. …—à ˇÌ— Ѩ— ˛ — ¸—¨ Ö Û— ÛÖ ÉÖ˚Ñ˛ÛÖ  Û˛Ú ÑÖ—ÔàÔ—  ¨Ú Ó×ÖØÌ—  Ô¨ ˚— ÔÌ— ¨ÔÛ— ÙÛ¨Ù˛, ÉÒÌ ×Ì— Ö Û— Ö ×ÖÜ Ñ¨— Ô¨ ר ÔÌ Ö— ÌÑ×ØÖ Ùà×Ö— ÛÖÜ ¸—ÑÖÓÓ¨Û—ÙÓÖÜ  ˚—ÖÜÞ¨ ØÖÔÛ¨— Ѩ— ¨×Ö¸ÖÑ—Ó¨ ˝ÖÔÛ¨—.   ب ¸—Ѩ— àÚ ÑÖ—Û¨ ÔÌ ×à Ú ° Ô¨ ÝÜÒ¨ÞÛÖÜ ÔÌ. ´Ö ˝˛ Û˛Ó¨ Ì— Ô¨— ×à Ú Ö— ¨Ô˛ÙÜÞ— ÌÚ ÛÖÜ ‡…´, Û˛Ú ÛØÖ —ѨÚ, Û˛Ú ÑÜÉÌ ØÔ˛Ù˛Ú, ÛàÔ ¨˚ÖØà Ô ˚—¨ ÌÔ¸ÌÞÖ ÓÌÔÌÚ ¨ÔÛ—¸Ø¨ ÙÌ—Ú ÙÛ—Ú ¨ ˚Ø—ÌÚ Ñ¨— ¨¸—Ì ÕÖ¸ÌÚ ×ÖÒ—Û—ÑÌ  Ú ÛÖÜÚ ˇ¨ Ì×—ÉÌɨ—àˇÖÜ Ô. ¿à Ú ¸˛Ò¨¸˛  Ö ÝÖ ÉÖÚ Ñ¨— ˛ ¨Ô¨Ùݨ ÒÌ—¨ ˇ¨ ÓÌÛ¨ÝÌØˇÖÜ Ô ¨×Ö  ÛÖÜÚ ÌØ˚¨˝Ö  ÓÌÔÖÜÚ, ÛÖÜÚ ¨  ÔÌØ˚ÖÜÚ, ÛÖÜÚ ÔÌ  ÖÜÚ, ÙÛÖÜÚ ÑÜÉÌØÔà ÔÛÌÚ. ¿à Ú ˇ¨ Üר ØÕÌ— Ì Ô¨ ÓÌ Ûà×Ö ÌÒ×— ¸¨Ú, ¨ÔÛ— ÙÛ¨Ù˛Ú, ¸˛Ó—ÖÜØ˚— ¨Ú ×ÖÜ ˇ¨ Ù¨Øà ÙÌ— Û—Ú ÞØÌÖÑÖײÓÌ ÔÌÚ ×ÖÒ—Û—ÑÌ Ú ÛÖÜÚ, Û¨ ÑÖ ÓÓ¨Û¨ , ÛÖ ÙÜ ÙÛ˛Ó¨  ÛÖÜÚ. `àÛ˛ Ø˛Ú †ÌàØ˚Ö ×ÖÜÒÖÚ, ‡˛Ó˛ ÛØ˛Ú ¿. „ָ̠ҨÚ

`Û—Ú ÌÑÒÖ˚Ì Ú Û˛Ú ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨Ú ¿ÌÒÖ×ÖÔÔ˛ ÙÖÜ ˇ¨ ÑØ—ˇÖÜ Ô ×ÖÒÒ¨  ´ÖÜ †—à Ø˚ÖÜ °ÔÛàÔÖ ×ÖÜÒÖÜ Ü×Ö߲ Ý—ÖÜ °ÔÛ—×ÌØ—ÝÌØÌ—¨ ØÞ˛ °Ø˚ÖÒ— ¸¨Ú `Ì Ò— ˚ÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ö— ×ÖÒ— ÛÌÚ ˇ¨ ÙÛ¨ˇÖÜ Ô Ó×ØÖÙÛ¨  ÙÛ—Ú Ñ¨ Ò×ÌÚ. °ÜÛ˛  Û˛ ÝÖب , ¨ÜÛÖ  ×ÖÜ ¨×Ö  ÙÜÔ˛ ˇÌ—¨ ÒÌ  ˚ÌÛ¨—, ×Ø—Ô ¨×Ö  Ѩ ˇÌ ÌÑÒÖ˚—Ñ˛  Ó¨ Þ˛, ¸˛Ò. ߨÜÛÌ Ú Ö— ÌÑÒÖ˚Ì Ú Ì— Ô¨— —¸—¨— ÛÌب ÑØ— Ù—ÓÌÚ...ý, ݨ— ÔÌÛ¨— ×àÚ —ÙÞÜ Ì— ¨×Ö ÒÜÛ¨. °ÜÛÖ  ×ØÖÑÜ ×ÛÌ— ¨×Ö  Ó—¨ Ù̗ب  Ù˛Ó¨ÔÛ—ÑÖ  Û¨ÛÖÜÚ ÒÖ ˚ÖÜÚ, ÛÖ ÙÖ ˚ÌÔ—ÑÖ ÛÌØÖÜÚ, רÔÌÒÒ¨¸—ÑÖÜ  Ú, Ö ÙÖ Ñ¨— ÛÖ×—ÑÖÜ Ú, ÙÌ Ñ¨ ˇÌ ×ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨. …¨ ÓÌؗѨ  ÌØàÛ˛ Ó¨Û¨ ×ÖÜ Ñ¨Û¨  Û˛ ˚Ôà Ó˛ ÓÖÜ ˇ¨ ¨×¨ÔÛ˛ˇÖÜ Ô: 1. •¨ ¨×Ö¸ÌÞÛÖÜ Ô Ö— ×ÖÒ—  ÛÌÚ Û˛Ô Ü×ÖÛ—  Ó˛Ù˛ ÛàÔ ÌÑÒÖ˚à Ô Ѩ— ˇ¨ ¨×Ì ÞÖÜÔ ˛  ˇ¨ ѨۨÔÖ˛ ÙÖÜÔ Û˛Ô ¨Ô¨  ˚Ñ˛ ˚—¨ Ó¨˝—Ñ˛  ÙÜÓÓÌÛÖÞ˛ ; •¨ ÕÌ×Ìب ÙÖÜÔ ÛÖ É¨Ù—ÑÖ  ¸— Ò˛ÓÓ¨, ×ÖÜ ÌÔÛ¨ ˇ˛ÑÌ ÛÖÔ ÛÌÒÌÜÛ¨— Ö ÞØÖ ÔÖ, ¨ÝÖÜ  Ѩӗ¨  ×ØÖÌÑÒÖ˚—Ñ˛  ¸Ì  ÙÓÌÜÙ˛ ˚—¨ ÛÖÜÚ ÑÜÉÌØÔà  ÔÛÌÚ ¸ÌÔ ÛÖÜÚ ¸ÌÙÓÌÜ Ì—;   ¾ÒÖ Ñ¨— ×—Ö ×ÖÒÜ  ¨ÑÖÜ ˚ÌÛ¨— ÛÖ Ì×—ÞÌ— Ø˛Ó¨ ß˚—¨Û—  Ô¨ ר à Ô¨ ߲ݗ Ùà, ¨ÝÖÜ  Ì ÛÙ— Ѩ— ¨ÒÒ—à Ú ÓÌÛ¨  Û—Ú ÌÑÒÖ˚Ì Ú Ñ¨ ÔÖÜÔ Ö ,Û— ˇÌ ÒÖÜÔý °ÑÜØà ˇ˛ÑÌ Ñ¨Û¨ ÝÖب ÙÛ˛Ô ×ب Õ˛ ˛ ÖÜÙ— ¨ Û˛Ú ¨ÔÛ—×ØÖÙà×ÌÜÛ—Ñ˛ Ú ¸˛ÓÖÑبۗ ¨Ú, àÚ Ó—¨Ú ¨ ÛÜ×˛Ú ÙÜÓÝàÔ— ¨Ú ÓÌÛ¨ÕÜ  ÌÑÒÖ˚Ì àÔ Ñ¨— ÌÑÒÌ˚ÖÓÌ ÔàÔ, ÓÌ É¨ Ù˛ ¸˛Ò¨¸˛  Ó—¨ ×ØÖÌÑÒÖ˚—Ñ˛  ÙÜÓÝàÔ— ¨. ·ÔÔÖÌ— Û¨— ¨ÜÛÖ  ¨ÝÖب  Ѩ— Û˛ …‡ ×ÖÜ ¨Ô¨ ÒÖ˚¨ ÙÌɨ ÙÛ˛ÑÌ Û—Ú ×ØÖÌÑÒÖ˚—ÑÌ  Ú ¸ÌÙÓÌÜ  ÙÌ—Ú, ¨ÒÒ¨  —¸—¨— ÛÌب ÛÖ Ù˛ÓÌØ—ÔÖ  ¿°`¾„ ×ÖÜ ÕÌ×̠بÙÌ Ñ¨ ˇÌ Ö Ø—Ö. 2. •¨ Ì×—ÉبÉÌÜ ÙÖÜÔ Ö— ×ÖÒ— ÛÌÚ Û˛Ô ÖÜÙ— ¨ Û˛Ú ÑÜÉÌØÔ˛Û—Ñ˛  Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛  Ú Ñ¨— ÛÖÜ ÛØÖ ×ÖÜ ¨ÔÛ—ÓÌÛà ×—Ù˛Ú Û˛Ú ÑØ— Ù˛Ú (»Ô˛ÓÖ Ô—Ö, ‡…´, ´ØÖ —¢ Ѩ ÑÒ×); •¨ ¨×Ö¸ÌÞÛÖÜ Ô ÛÖ ÓÖÔÖ -

¸ØÖÓÖ ÛàÔ ÓÌ ÛØàÔ, ˛  ÓÌ Û˛Ô ß˛ ÝÖ ÛÖÜÚ ˇ¨ ×ÖÜÔ Ì Ô¨ ÓÌ˚¨ ÒÖ Ö  Þ— Ѩ— ˇ¨ ×ØÖÑØ—  ÔÖÜÔ Ì  Ô¨Ô ¨  ÒÒÖ ¸ØÖ ÓÖ ˚—¨ Ì ÕÖ¸Ö ¨×Ö  Û˛Ô ÑØ— Ù˛; •¨ ¨×Ö¸ÌÞÛÖÜ Ô àÚ ¨Ô¨˚Ѩ— ¨ Û˛Ô ÛÌب ÙÛ—¨ ¨Ô¨Ñ¨Û¨ÔÖÓ˛  ¸—Ѩ—àÓ¨ ÛàÔ Ñ¨— ×Ö ØàÔ ÙÌ É¨ ØÖÚ ÛàÔ Ý Û àÞ à  Ô Ñ ¨ — Ó Ì Ù ¨ —  àÔ ÙÛØàÓ¨  ÛàÔ; •¨ ¨×Ö¸ÌÞÛÖÜ  Ô Ö— ¨  ÔˇØà×Ö— Ѩ— —¸—¨— ÛÌب Ö— ÔÌ Ö— ×àÚ ˛ Ì  ÕÖ¸ÖÚ ¨×Ö  Û˛Ô ÑØ—  Ù˛ Ù˛Ó¨— ÔÌ— ¨ÔÌØ˚— ¨ Ѩ— ¨ÔÌ ÞÌ—¨; „¨— É̠ɨ—¨ ¸ÌÔ Ì— Ô¨— ÒÜ Ù˛ ˛ …‡, ×ÖÜ ¨×Òà Ú ˝˛Û¨  Ì Ô¨ ÔÌ  Ö ßÓÌ—  ˚Ó¨ý Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛  Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛  Ú, ߨԨѨÛÌÜ  ÖÔÛ¨Úý Ö  ÓàÚ Û¨ — ¸—¨ ÔÌÖÝ—ÒÌÒÌÜ ˇÌب ÜҗѨ , ×ÖÜ Ó¨Ú Ö¸˛ ˚˛Ù¨Ô àÚ Ì¸à . 3. •¨ ¨×Ö¸ÌÞÛÖÜ Ô Û˛Ô ÖÜÙ— ¨ ÛÖÜ ß„¨ÒÒ—Ñب Û˛ý, ×ÖÜ ÜÒÖ×Ö—Ì—  ÛÖ »Ô˛ÓÖ Ô—Ö ÙÌ Ì×— ×Ì¸Ö ¨ÜÛÖ¸—Ö— Ñ˛Ù˛Ú (×ÌØ—ÑÖײ  ×Ö ØàÔ, ¨Üˇ¨— ØÌÛ˛ ÌÔÖ×Ö— ˛Ù˛ Ѩ— ˚—˚¨ÔÛ—ÙÓÖ Ú ÛàÔ ‡˛ ÓàÔ, ¸˛Ó¨ØÞÖÑÌÔÛØ—ÙÓÖ Ú, ÌÑÒÖ˚—ÑÖ  ÙÜ ÙÛ˛Ó¨ Ö Þ— ¨×Ò¨  ¨ ¸—ÑÖ, ¨ÒÒ¨  Ì Ô¨ ÙÜ ÙÛ˛Ó¨ ×ÖÜ Ñ¨ˇÖØ— ˝Ì— Ѩۨ  ×ÖÒÜ  ÛÖ ÌÑÒÖ˚—ÑÖ  ¨×ÖÛÌ ÒÌÙÓ¨, ¨Ô¨Ùݨ ÒÌ—¨ ÌØ˚¨˝ÖÓÌ ÔàÔ ÙÛ˛ ¨ÜÛÖ¸—Ö— Ñ˛Ù˛, ×ÌØ—ÖØ—ÙÓÖ Ú ÛàÔ ÑÖ—ÔàÔ—Ñà Ô ¸¨×¨Ôà Ô ÑÒ×) ˛  ˇ¨ Û—ÓàØ˛ ÙÖÜÔ ÛÖÜÚ ÌÓ×ÔÌÜÙÛÌ Ú ÛÖÜÚ, ¨×¨—Ûà ÔÛ¨Ú Ó—¨ ¨ ÒÒ˛ ¸˛ÓÖÑØ¨Û—Ñ˛  ÓÌÛ¨ØØÜ ˇÓ—Ù˛, ÙÛÖ Ö Ø¨Ó¨ Ó—¨Ú ¨ÜÛÖ¸—Ö—ÑÖÜ ÓÌÔ˛Ú ÑÖ—ÔàÔ— ¨Ú;

4. ‚¸—¨— ÛÌب ˚—¨ Û˛Ô ¿ÌÒÖ×Ö  ÔÔ˛ÙÖ Ö  ÓàÚ Û¨ ×ب  ˚Ó¨Û¨, Ö  ÙÖÔ ¨ÝÖب  Û—Ú ×ÌØ—ÝÌØÌ—¨ÑÌ Ú ÌÑÒÖ˚Ì Ú, ¨×ÖÞÛÖÜ Ô Ó—¨ ÕÌÞàØ—ÙÛ˛  Ù˛Ó¨Ù— ¨. ·¸à  ˚— ÔÌÛ¨— Ì Ô¨ Ù˛Ó¨ÔÛ—ÑÖ  ß×Ì— Ø¨Ó¨ý. •¨ Ì×—ÉبÉÌÜ  ÙÖÜÔ Ö— ×ÖÒ— ÛÌÚ Û˛Ô ...×ÌØ— ÌØ˚˛ ÙÜÔ¨ ÔÛ˛Ù˛ ÙÛÖ ×ØÖ Ùà×Ö ÛÖÜ ´¨ÛÖÜ Ò˛ àÚ Ü×Ö߲ݗ ÖÜ ×ÌØ—ÝÌØÌ—¨ ØÞ˛, ×ÖÜ ¨Ô˛ ÑÌ— ÙÛÖÜÚ ÔÌÖÝ—ÒÌÒÌÜ ˇÌØ˛ ¨ÔÛ— Ò˛ß˛, ÓÌ ÙÜÓÓÌÛÖÞ˛  ÙÛÌÒÌÞà Ô ÛÖÜ ¿°`¾„, ÛÖÜ ”°¾`, ×Øà ˛Ô …ÌÖ¸˛ÓÖÑبۗÑà Ô ÔÖÓ¨ØÞà Ô, …ÛÖØ—Ñà Ô Ѩ— ¨ ÒÒàÔ, ˛  ˇ¨ ѨۨҨ ÉÖÜÔ ÛÖ ×¨—ÞÔ— ¸— ×ÖÜ ×¨— ˝ÌÛ¨—; •¨ ÕÌ×Ìب ÙÖÜÔ ÛÖ Ì×—ÞÌ— Ø˛Ó¨ Ѩ ×Ö—àÔ ¨×Ö  ÛÖ ¿°`¾„ ×ÖÜ ÒÌ  Ì—: ß´— Ô¨ Ѩ ÔÖÜÓÌ; °ÔÛ—  Ô¨ Þ¨ ÙÌ— ÛÖ ¿°`¾„ Û˛Ô ×ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨, ¸ÌÔ Ì—  Ô¨— ѨÒÜ  ÛÌب Ô¨ Þ¨ ÙÌ— Ö ‡Ø¨ ÑÖÚ Ñ¨— Ô¨ É˚¨  ÒÖÜÓÌ ¨ÔÛ—×ÌØ—ÝÌØÌ—¨  ØÞÌÚ Ñ¨— ÙÜÓÉÖÜ  ÒÖÜÚý; •¨ ѨۨÔÖ˛ˇÌ—  ×àÚ ×ØÖÌÛÖ—Ó¨ ˝ÖÔÛ¨— Ѩ— ¸ÖÑ—Ó¨ ˝ÖÔÛ¨— ÔÌ ¨ ÙÌÔ¨ Ø—¨, Ó×ØÖÙÛ¨  ÙÛ˛ ¸—¨Ý¨—ÔÖ ÓÌÔ˛ ÞØÌÖÑÖ×— ¨ Û˛Ú ÑÜÉÌ ØÔ˛Ù˛Ú; 5. ´Ì ÒÖÚ ˇ¨ ¸à ÙÌ— ¸Ü Ô¨Ó˛ Ö Ò¨Ö Ú ÙÛ˛Ô °Ø—ÙÛÌب , ÙÌ Ó—¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  Ö Þ— Ѩ— ÛÖ ÙÖ ˚Ö Ô—Ó˛ ˚—¨ ¨ÜÛ˛ Ô; •¨ ¸Ì— ÕÌ— ×àÚ ÛÖ ÕÌ×̠بÙÓ¨ Û˛Ú ÑØ— Ù˛Ú ÙÛ˛Ô ÑÖ—ÔàÔ— ¨ Ѩ— Û˛Ô ¨ÜÛÖ¸—Ö— Ñ˛Ù˛, ¸ÌÔ Ó×ÖØÌ—  Ô¨ ×ØÖÌ ÒˇÌ— ¨×Ö  Ö ÙÖÜÚ ÙÜÔÌ É¨Ò¨Ô àÚ ÑÜÉÌØÔà ÔÛÌÚ ÙÛ˛Ô Ñ¨Û¨ ÔÛ—¨ Û˛Ú Þà Ø¨Ú Ѩ— Û˛Ú ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ Ú Ó¨Ú; •¨ ¨Ô¨˝˛Û˛ ÙÌ— Û˛ ¸—Ì ÕÖ¸Ö ×ØÖÚ Û¨ ¨Ø—ÙÛÌب , ÓÌ Ø—˝—Ñ˛  ¨Ô¨ÛØÖײ  ÛàÔ ¨ÙÑÖÜ ÓÌÔàÔ Ñ¨— ÌÕ¨˚˚ÌÒÒÖ ÓÌÔàÔ ÔÌÖÝ—ÒÌÒÌÜ ˇÌØàÔ ×ÖÒ—Û—Ñà Ô; ‚¸—¨— ÛÌب ˚—¨ Û˛Ô °Ø—ÙÛÌب , ×ÖÜ Ñ¨Û¨Û¨Ò¨—×àØÌ— Û¨—, ÓÌ Û—Ú ÙÜÓ×ÌØ—ÝÖØÌ Ú ÑÌÔÛØ—Ñà Ô ÙÛÌÒÌÞà Ô, ÛÖ

ÌØà Û˛Ó¨ Ì— Ô¨—: ß•¨ Ó×ÖØÌ ÙÖÜÔ Ö— ×ÖÒ— ÛÌÚ Ô¨ ¸—¨ÑØ— ÔÖÜÔ Û˛Ô ¨Ô¨˚Ѩ—Ö Û˛Û¨ Ó—¨Ú —ÙÞÜØ˛  Ú, רب  Û¨ ×ØÖÉÒ˛  Ó¨Û¨, ¨Ø—ÙÛÌب  Ú ÙÛ˛Ô ×ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨  Ó¨Ú, ÓÌ Û—Ú ×ØÖÛ¨  ÙÌ—Ú Û˛Ú, Û—Ú ¸Ø¨ ÙÌ—Ú Û˛Ú ÙÛ˛Ô ÛÖ×—Ñ˛  Ó¨Ú ÑÖ—ÔàÔ— ¨ Ѩ— Û˛Ô ¨Ô—¸—ÖÛÌ  ÒÌ—¨ ÛàÔ ÛÖ×—Ñà  Ô ÙÛÌÒÌÞà Ô, ¸— ÔÖÔÛ¨ Ú ÛÖÜÚ Û˛ ¸Ü Ô¨Ó˛ Ô¨ ¨˚àÔ—ÙÛÖÜ Ô ˚—¨ Û¨ ÛÖחѨ  ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨ ˛  ˇ¨ ¨Ô¨˝˛Û˛ ÙÖÜÔ ÒÜ ÙÌ—Ú ÙÌ ˚ÔàÙÛÖÜ Ú ¨×Ö  ÛÖ ×¨ØÌÒˇÖ Ô, ×ÖÜ ÛÖ Ù¨ ÛÖÜÚ Ì Û¨Õ¨Ô Ñ¨— ÛÖ ÙÖ ÛÖÜÚ ¸—Ì ßÌÜÙ¨Ô; T¨ Ì×Ì— ˚ÖÔÛ¨ ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨ Û˛Ú ×ÌØ—ÖÞ˛ Ú Ó¨Ú ˝˛ÛÖÜ Ô Ì×— ÓÖÔ¨ ¨×¨ÔÛ˛ ÙÌ—Ú. †—¨ Ì Ô¨Ô ¸—¨ÝÖØÌÛ—ÑÖ  ØÖ ÒÖ Û˛Ú ¨ÜÛÖ¸—Ö— Ñ˛Ù˛Ú. †—¨ Ì×—É— àÙ˛ Ѩ— ¨Ô¨ ×ÛÜÕ˛ ÛÖÜ Ù—¸˛ØÖ¸ØÖ ÓÖÜ. †—¨ Ô¨ Ó˛Ô Ì— Ô¨— Û¨ ¨×ÖØØ— ÓÓ¨Û¨ Ó—¨ ×ÌؗɨÒÒÖÔÛ—Ñ˛  ÉÖ Óɨ. †—¨ ÖØˇÖÒÖ˚—Ñ˛  ¸—¨ÞÌ— Ø—Ù˛ ÛàÔ Ü¸¨ ÛàÔ. †—¨ ÙÛ˛ Ø—Õ˛ Û˛Ú ˚ÌàØ˚— ¨Ú Ѩ— Û˛Ú ÑÛ˛ÔÖÛØÖÝ— ¨Ú. †—¨ Ô¨ ¨Ô¨Ù¨ ÔÖÜÔ Ö— ×Ö ÒÌ—Ú Ó¨Ú. †—¨ Ô¨ Ó˛Ô Ì˚ѨۨÒÌ—ÝˇÖÜ Ô Û¨ ÞàØ—¨  Ó¨Ú . `Û˛Ô ×ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨  Ó¨Ú, Ö ÙÜԸܨÙÓÖ Ú ß°†˙…‚`´‚„¶ `ˆ…·À†°`‚°ý ÓÌ Ü×Ö߲ Ý—Ö ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨ ØÞ˛ ÛÖ •°…°`¶ ¿·´À°„¾, ×ÖÜ ×ØÖ˛ ÒˇÌ ¨×Ö  Ѩۨ՗àÓÌ ÔÖÜÚ ÔÖÓ¨ØÞ—¨ÑÖÜ Ú ÙÞ˛Ó¨Û—ÙÓÖÜ Ú ×ÖÜ ¸ØÖÜ Ù¨Ô Ñ¨— ÙÛÖÜÚ ×Ì ÔÛÌ ÔÖÓÖÜ Ú Ñ¨— ×ÖÜ ÓÖÜ Ì ˚—ÔÌ ˛ Û—Ó˛  Ô¨ ÙÜÓÓÌÛÌ Þà àÚ Ü×Ö߲ Ý—ÖÚ ¨ÔÛ—×ÌØ—ÝÌØÌ—¨ ØÞ˛Ú ÙÛ˛Ô °Ø˚ÖÒ— ¸¨, ˇ¨ ×ØÌ ×Ì— Ѩ— Ó×ÖØÌ—  Ô¨ ÌÔ—ÙÞÜˇÌ—  ¨×Ö  ÛÖÜÚ ×ÖÒ— ÛÌÚ ÛÖÜ ÔÖÓÖÜ , Ѩ— Ö Þ— ÓÖ ÔÖ ÛÖÜÚ ¨Ø—ÙÛÌØÖÜ Ú. `ÛÖ ÞÌ Ø— ÛàÔ ß˛ÝÖÝÖ ØàÔ Ì— Ô¨— Ô¨ ×ÖÜÔ Ñ¨ˇ¨Ø¨  ×àÚ: ߇ÌÔ Ì— Ô¨— Ö ÒÖ— — ¸—Ö—...ý

ˆ˚Ì— ¨ - ‚¨ÛØ—Ñ˛  ¿Ö ÔÖ... ßÜÞ˛ Ú ×ØÖѨÒÖÜ Ô ˛ ÑØ— Ù˛ Ѩ— Ö ÛØÖ ×ÖÚ ˝à˛ Ú °Ô˛ÙÜÞ˛Û—Ñ¨  Ì— Ô¨— Û¨ ÙÛÖ—ÞÌ— ¨ ÌÜØàר—¢ Ñ˛ Ú Ì ØÌÜÔ¨Ú ˚—¨ Û˛Ô ßÜÞ—Ñ˛  Ó¨Ú Ü˚Ì— ¨. ¾—   ·ÒÒ˛ÔÌÚ ÌÓݨԗ  ˝ÖÜÓÌ Û˛Ô ÛØ— Û˛ ÞÌ—ØÖ ÛÌØ˛ ÌÜØàר—¢ Ñ˛  Ì×—  ¸ÖÙ˛ ÙÛÖÔ ÛÖÓÌ ¨ Û˛Ú ¨—Ù—Ö¸ÖÕ— ¨Ú, Ì ×Ì—Û¨ ¨×Ö  Û˛Ô ‚Ùרԗ ¨ Ѩ— ÛÖ ¶ÔàÓÌ ÔÖ –¨Ù— ÒÌ—Ö. ¶ Ì×—¸Ì— ÔàÙ˛ Ì— Ô¨— ب˚¸¨—  ¨ Û˛Ô ×ÌÔÛ¨ÌÛ—  ¨ 2005 - 2010, Ö ×àÚ ¸Ì— ÞÔÌ— ×ØÖ  ÙÝ¨Û˛ Ì  ØÌÜÔ¨ ÛÖÜ ß·ÜØàɨØÖ ÓÌÛØÖÜý. °×Ö  Û˛Ô ¨Ô¨ ÒÜÙ˛ ÛàÔ ÙÛÖ—ÞÌ—  àÔ, ݨ—  ÔÌÛ¨— Ö  Û— É—à ÔÖÜÓÌ Ö ÒÖ Ñ¨— ×—Ö Ùר Ô—¨ ˇÌۗѨ  ÙÜÔ¨—Ùˇ˛ Ó¨Û¨, ÌÔà  Ö— ¨ØÔ˛Û—ÑÌ Ú Ó¨Ú ÙÑÌ ßÌ—Ú Ì— Ô¨— ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÌÚ, ÙÌ ÙÜ ˚ÑØ—Ù˛ ÓÌ ÌÑÌ— ÔÌÚ ÛàÔ ¨ ÒÒàÔ ÌÜØàר—¢ Ñà Ô Ò¨à Ô. ·Ô¸Ì—ÑۗѨ  Ì— Ô¨— Û¨ ÌÕ˛ Ú ÙÛÖ—ÞÌ— ¨: ¾—   ·ÒÒ˛ÔÌÚ ×ÖÜ É—à ÔÖÜÔ ’ÌÜÛÜÞ— ¨’ Ì— Ô¨— 43%, Ì  Ô¨ÔÛ— 61% ÛÖÜ ÓÌ  ÙÖÜ ÌÜØàר—¢ ÑÖÜ  Ö ØÖÜ.   ¶ØÌÓÖ— Ô—à ˇÖÜÔ ÛÖ 46%, Ì Ô¨ÔÛ— 61% ÛÖÜ ÓÌ ÙÖÜ ÌÜØà-

ר—¢ ÑÖÜ Ö ØÖÜ Ñ¨— ˚¨Ò˛ Ô—Ö— ÛÖ 54% Ì Ô¨ÔÛ— 51% ÛÖÜ ÓÌ ÙÖÜ Ö ØÖÜ. ¿¨ Ôà ¨×Ö  ÛÖ ÓÌ ÙÖ Ö ØÖ ÉØ—ÙÑÖ Ó¨ÙÛÌ àÚ Ò¨Ö Ú Ñ¨— ÙÛÖ ¨— Ùˇ˛Ó¨ ×— ÌÙ˛Ú. ´Ö 18% ÛàÔ ·ÒÒ˛ ÔàÔ ¸˛Òà ÔÖÜÔ ’—¸—¨— ÛÌب ×—ÌÙÓÌ ÔÖ—’ Ѩ— ’ÑÖÜبÙÓÌ ÔÖ—’ ÛÖ ÓÌ˚¨ÒÜ ÛÌØÖ ¸—¨ ÙÛ˛Ó¨, Ì Ô¨ÔÛ— 12% Ѩ— 17% ÛÖÜ ÓÌ ÙÖÜ ÌÜØàר—¢ ÑÖÜ  Ö ØÖÜ. `Ü ÓÝàÔ¨ ÓÌ ÛÖÜÚ ÌØÌÜÔ˛ÛÌ Ú, ˛ Ì—ÑÖ Ô¨ ¨ÜÛ˛  ÛàÔ ·ÒÒ˛ ÔàÔ ¸ÌÔ ¨×Ö¸— ¸ÌÛ¨— ÙÌ Ì×—É¨Ø˛ÓÌ Ô˛ ßÜÞ—Ñ˛  Ü˚Ì— ¨ ÛÖÜÚ. `ÜԸ̠ÌÛ¨—, Ö ÓàÚ, ÓÌ ÙÜÔ¨—Ùˇ˛Ó¨Û—Ѩ  ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨, Û¨ Ö×Ö— ¨ ×ØÖݨÔà Ú ×ØÖѨÒÌ—  ˛ ÉÌ-

É¨Ø˛ÓÌ Ô˛ Ѩˇ˛ÓÌØ—ÔÖ Û˛Û¨. °ÔۗѨۨˇÒ—×ۗѨ  ¿ØÖÚ Û˛Ô Ñ¨ÛÌÜ ˇÜÔÙ˛ ¨ÜÛ˛  Ö¸˛˚Ì—  Ѩ— ÛÖ ÌÜ Ø˛Ó¨ Ö Û— ÛÖ ×ÖÙÖÙÛÖ  ÛàÔ ·ÒÒ˛ ÔàÔ ×ÖÜ Ì ÞÖÜÔ ×¨ ØÌ— ¨ÔۗѨۨˇÒ—×ۗѨ  ݨ  ØӨѨ ÛÖÜÚ ÛÌÒÌÜÛ¨— ÖÜÚ 12 Ó˛ ÔÌÚ Ì— Ô¨— Ù˛Ó¨ÔۗѨ  Ѩ Ûà ¨×Ö  ÛÖÔ ÓÌ ÙÖ ÌÜØàר—¢ ÑÖ  Ö ØÖ (3% Ì Ô¨ÔÛ— 7%). ¾— ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ— ¨×Ö  ¨ÜÛÖÜ Ú, ײ Ø¨Ô Û¨ ݨ ØӨѨ Ö Þ— ÌÕ¨—Û— ¨Ú Û˛Ú Ñ¨Û¨ ˇÒ—ß˛Ú (33%), ¨ÒÒ¨  ÑÜØ— àÚ ÒÖ ˚à ÛÖÜ ¨ ˚ÞÖÜÚ (54%). ¶ ¨Ô˛ÙÜÞ— ¨ ¨ÜÛ˛  ×ØÖѨÒÌ— Û¨— ÑÜØ— àÚ ¨×Ö  Û˛Ô

ÌØ˚¨Ù—¨Ñ˛ ¨Ô¨Ùݨ  ÒÌ—¨. ´Ö 42% ÛàÔ ÌØàÛ˛ˇÌ ÔÛàÔ Ô¨ ÌÑÛ—ÓÖÜ  Ô Ö  Û— Ñ—Ô¸ÜÔÌÜ ÖÜÔ Ô¨ Þ¨ ÙÖÜÔ Û˛ ˇÌ Ù˛ ÛÖÜÚ, Ö Û¨Ô ÛÖ ¨ÔÛ— ÙÛÖ—ÞÖ ×ÖÙÖÙÛÖ  ÙÛ˛Ô ·ÜØà ×˛ ¸ÌÔ ÕÌ×ÌØÔ¨  ÛÖ 25%. °ØÔ˛Û—ÑÌ Ú ÙÑÌ ßÌ—Ú ¯¨Ø¨ÑÛ˛Ø—ÙۗѨ  ßÉÖØب  Ѩ— ÔÖ ÛÖÜý Ì ÞÌ— ˛ ÙÜ ˚ÑØ—Ù˛ ÛàÔ ¨ØÔ˛Û—Ñà  Ô ÙÑÌ ßÌàÔ ÓÌÛ¨ÕÜ  ÛàÔ ÌÜØàר—¢ Ñà Ô Ò¨à Ô. `Öܲ¸Ö— , ‡¨ÔÖ— , ¾ÒÒ¨Ô¸Ö—  Ѩ— ˜—Ò¨Ô¸Ö—  Ì ÞÖÜÔ ¨Ô¨ÒÖ˚—Ѩ  Û—Ú Ò—˚Ö ÛÌØÌÚ ¨ØÔ˛Û—ÑÌ Ú ÙÑÌ ßÌ—Ú, ÙÌ ¨ÔÛ— ˇÌÙ˛ ÓÌ ÛÖÜÚ   ·ÒÒ˛ÔÌÚ Ñ¨— ÛÖÜÚ ‚Û¨ÒÖÜ Ú. ´˛Ô ¨×¨ ÔÛ˛Ù˛ ’¨—Ùˇ¨ ÔÖÓ¨— Ùר Ô—¨ ¨ØÔ˛Û—ÑÌ Ú ÙÑÌ ßÌ—Ú’, ¸— ÔÌ— ÛÖ 85% Ì àÚ 90% ÛàÔ ÌØàÛ˛ˇÌ ÔÛàÔ ÙÛ˛ `ѨԸ—Ԩɗ ¨, ÙÌ ¨ÔÛ— ˇÌÙ˛ ÓÌ Û—Ú ×—Ö ÝÛàÞÌ Ú Þà ØÌÚ, Ö ×ÖÜ ÙÞÌ¸Ö Ô Ö— Ó—ÙÖ—  ×ÖÒ— ÛÌÚ Ì— Ô¨— ¨×¨—Ù—Ö ¸ÖÕÖ— (ÛÖ 56% ÛàÔ ÀÖÜÓ¨ ÔàÔ Ñ¨— ÛàÔ ·ÒÒ˛ ÔàÔ Ñ¨— ÛÖ 57% ÛàÔ ”—ˇÖܨÔà Ô Ѩ— ÛàÔ ‚Û¨Òà Ô). (¿˛˚˛ : iatronet)


[ °À†·‚°„¾… –¶»° ]

´ÌÛ¨ ØÛ˛ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010

`ÌÒ— ¸¨ 9˛

‡—¨ ÝÖب - ˇÌ ÙÌ—Ú - ¿ÖÒ—Û—ÙۗѨ  ‡—ÖÓ˛ ¸ÖÜÚ ¨Ø—ÙÛÌ— ¨ - ·’ À¨ßท ¨ Û˛Ú ‚Ò—¨ ¸ÖÚ

»¨Ø— ¨ „¨ ÒÒ¨Ú - ¶ ·ÒÒ˛Ô— ¸¨ ÛÖÜ ¨—à Ô¨

Ø˚Ì— ‡—ÖÓ˛ ¸Ì—¨ Ì ÛÖÜÚ 2010 ´¨ ÌÔ °

´ÖÜ Ñ. •¨Ô¨ Ù˛ °Ø˚ÜØÖ ×ÖÜÒÖÜ   Ø˚ÖÜÚ »¨Ì ÙÛØÖÜ - °ØÞ—ÓÖÜÙ—ÑÖÜ  Û˛Ú ˜—Ò¨ØÓÖÔ—Ñ˛ Ú ‡˛ ÓÖÜ ° ¿ÛÜÞ—ÖÜ ÞÖÜ ˙¸Ì— ÖÜ °ÔàÛÌ ØàÔ •ÌàØ˛Û—Ñà Ô, ˙¸—Ñ˛ Ú & °ØÓÖÔ— ¨Ú °Õ/ÑÖÜ  Ì.¨. ¿ÖÒÌÓ—Ñ˛ Ú °ÌØÖ×ÖØ— ¨Ú

„¨— ɨٗÒÌÜ Ú ‡—ÖÓ˛ ¸˛Ú Ö •Ø¨Õ „¨Û¨  ÛÖ ÛØ—˛ ÓÌØÖ 1-3   ؾÑÛàÉØ— ÖÜ Ì ˚—ÔÌ ÙÛÖ ° ˚ÖÚ ˛ 8˛ ‚××—Ñ˛  ÙÜÔ¨ ÔÛ˛Ù˛ Û˛Ô Ö×Ö— ¨Ô ÖØ˚¨ ÔàÙÌ Ö `Ü ÒÒÖ˚ÖÚ ˜—Ò— ××àÔ  °Ø˚ÖÜÚ "Ö °Ø—ÙÛ— àÔ". ¾ °Ø—ÙÛ— àÔ ˛ Û¨Ô ¾ÒÜÓ×—ÖÔ— Ñ˛Ú ¨×Ö  Û˛Ô ·×— ¸¨ÜØÖ, Ö ×àÚ ¨Ô¨ÝÌ ØÌ— Ö ×ÌØ—˛˚˛Û˛  Ú ¿¨ÜÙ¨Ô—  ¨Ú. ‡ÌÔ ˚ÔàØ— ˝ÖÜÓÌ ÙÌ ×Ö—Ö ¨ ˇÒ˛Ó¨ Ì— ÞÌ ×ØàÛÌÜ ÙÌ—. `Û˛Ô ×Ò¨ÛÌ— ¨ ÛÖÜ °˚— ÖÜ ¿Ì ÛØÖÜ Ì— Þ¨Ô ÌÑÛÌˇÌ—  Ѩۨ  Û¨ ¸—ÖÓ˛ ¸Ì—¨ ¨ Ó¨ÕÌÚ Ñ¨— ÖÓÖ— àÓ¨ ӨܠØÖÜ ¨ÒÖ ˚ÖÜ ÓÌ Þ¨ ÓÖÜب ˝ÌÓÌ ÔÖ ÙÌ ÙÖÜ ÙÛ¨, ÛØÖÞÖ—  ¨Ó¨Õà Ô, ¨ ØÖÛØÖ Ù—¸ÌØÌ Ô—Ö, ÛØ¨É˛ÞÛÖ , Ùɨ ØÔ¨ Ù—¸ÌØÌ Ô—¨, Ùɨ ØÔ¨ ×ÒÌÞÛ˛  ÕÜ Ò—Ô˛, ÔÛÖÜÌ Ô—, ÓרÒÔÛÖÜ Ó—¨ Ѩ— ¨ ÞÜØÖ ÙÌ Óר ÒÌÚ. »—ÑØÖ—  Ѩ— ÓÌ˚¨ ÒÖ— Ì×Ò˛Ù— ¨˝¨Ô Ѩ— ×ÌØ—ÌØ˚¨ ˝ÖÔÛÖ Û¨ ¨ÔàÛÌ Øà ÌÑˇÌ Ó¨Û¨ Ѩ— ØàÛÖÜ Ù¨Ô ˚—¨ Û˛Ô ÖÔÖÓ¨ÛÖÒÖ˚— ¨ ÛàÔ Ì×—  ÓÌ ØÖÜÚ ÌÕ¨ØÛ˛Ó¨ ÛàÔ ÛÖÜÚ. ·×— Ù˛Ú ˛ ÌѸ˛ ÒàÙ˛ ×ÌØ—ÌÒ¨ ÓɨÔÌ Ì×—¸Ì— ÕÌ—Ú —××—Ñ˛ Ú ¸ÌÕ—ÖÛÌÞÔ— ¨Ú Ѩ— ¨˚à Ô¨ ¸ØÖ  ÓÖÜ ¨×Ö  ÛÖÜÚ `ÛبÛà ÔÌÚ ÛÖÜ „¨×Ö¸— ÙÛØ—¨, Ö ×ÖÜ Üײ ØÞ¨Ô Ñ¨— ÙۨܠÒÖ— ÛÖÜ —××—ÑÖÜ , ÓÌ ÞØ— ÛÖ „ÌݨҨ Ø— Ö ×ÖÜ ¨×ÌÔÌÓ˛ ˇ˛Ù¨Ô Û—Ó˛Û—ÑÌ Ú ¸—¨ÑØ— ÙÌ—Ú.   Ø˚ÖÚ Ì— Ô¨— ÛÖ Ñ¨´Ö ° Û¨ ÒÒ˛ÒÖ ÓÌ ØÖÚ ˚—¨ —××—ÑÌ Ú Ì×—¸Ì— ÕÌ—Ú Ñ¨ˇÖ ÙÖÔ ¨×Ö  Û˛Ú Ì×ÖÞ˛ Ú ÛÖÜ ¾Ó˛ ØÖÜ ¨Ô¨ÝÌ ØÌÛ¨— àÚ —××Ö ÉÖÛÖÔ. ·Õ ¨  ÒÒÖÜ ÒÖ  ˚à Û˛Ú Ó¨Ñب Ú —××—Ñ˛ Ú רب¸Ö ÙÌàÚ Û˛Ú °Ø˚ÖÒ— ¸ÖÚ ÛÖ ×Øà ÛÖ —××ÖÝÖØÉÌ— Ö Û˛Ú ·ÒÌÜ ˇÌØ˛Ú ·ÒÒ¨ ¸¨Ú —¸ØÜ   Ø˚ÖÚ ÛÖ 1845 ÓÌ ˇ˛ ÙÛÖ ° 60 ÝÖب ¸ÌÚ ¨Ô¨ÛÖÒ—Ñà Ô ˚ÌÔÌà Ô Ѩ— 3 Ìחɲ ÛÖØÌÚ ¨Ø¨É—ÑÖÜ Ú. ´ÖÜ ÛÖ Ö ÓàÚ ¸—ÌÒÜ ˇ˛ ÙÜ ÔÛÖÓ¨ ˚—¨ ÒÖ ˚ÖÜÚ Ö—ÑÖÔÖÓ—ÑÖÜ  Ú. ´¨ —××ÖÝÖØÉÌ—  ¨ Üײ  ˚ÖÔÛÖ ÙÛÖ ˆ×ÖÜØ˚Ì— Ö †ÌàØ˚— ¨Ú. „¨ˇà Ú ÌÕ˛˚ÖÜ ÙÌ ÙÛÖ ÑÖ—ÔÖ  Ö ÌÑ×ØÖ Ùà×ÖÚ ÛàÔ ˜—Ò— ××àÔ Ñ. ´¨ ÙÖÚ ¿¨×¨¸Ö  ×ÖÜÒÖÚ, Ö—ÑÖ¸Ö  ÓÖÚ, ÛØÌ—Ú ×¨Ø¨ ˚ÖÔÛÌÚ Ö¸˛ ˚˛Ù¨Ô ÙÛ˛ ÙÜ˚ÑØÖ Û˛Ù˛ ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ˚ÖÜ ˜—Ò— ××àÔ ÙÛÖ   Ø˚ÖÚ Ñ¨— Û˛Ô ÖØ˚¨ ÔàÙ˛ ° ÛÖÜ ‡—ÖÓ˛ ¸Ì—àÔ. ¿Øà ÛÖÔ ˛ Ó¨Ñب  רب ¸ÖÙ˛ Û˛Ú ×ÌØ—ÖÞ˛ Ú ÙÛ˛Ô ÌÑÛØÖݲ  — ××àÔ, ¸ÌÜ ÛÌØÖÔ ˛ — ¸ØÜ  Ø˚ÖÚ ÛÖÜ ×Øà ÛÖÜ Ù˛ ÙÛÖ ° —××ÖÝÖØÉÌ— ÖÜ Û˛Ú …ÌàÛÌ Ø¨Ú ·ÒÒ¨ ¸ÖÚ Ñ¨— ÛØ— ÛÖÔ ˛ ÙÜ  Ô¸ÌÙ˛ ÛÖÜ ÖÔÖ  Ó¨ÛÖÚ ÛÖÜ É¨Ù—ÒÌ àÚ ‡—ÖÓ˛ ¸ÖÜÚ ÓÌ Û¨ ¨ ÒÖ˚¨. ¿ÖÒÒÖ—  Ì ÞÖÜÓÌ —¸Ì—  ˝à˚بݗÑÖÜ Ú ×— Ô¨ÑÌÚ ÓÌ ˇÌ Ó¨ Û¨ ¨ ÒÖ˚¨ ÛÖÜ ‡—ÖÓ˛ ¸ÖÜÚ. ˙ÙÛÖ ÙÖ Û¨ ¨ ÒÖ˚¨ ¨ÜÛà Ô ÛàÔ ×—Ô¨ ÑàÔ ¸ÌÔ Ì ÞÖÜÔ ÙÜÔ¸ÌˇÌ—  ÓÌ Û˛ ÓܡÖÒÖ˚— ¨ Ѩ— Û˛Ô —ÙÛÖØ— ¨   Ø˚ÖÜÚ. †—’ ¨ÜÛÖ Ñ¨— ÛÖÜ ° ÙÛÖ ‡˛Ó¨ØÞÌ— Ö ¸ÌÔ Üר ØÞÌ— Ѩ ×Ö—Ö ¨ÔÛ— ˚بÝÖ ÌÑ ÛàÔ Ù×Öܸ¨— àÔ ¨ÜÛà Ô ×—Ô¨ ÑàÔ.   ‚ÙàÚ ˛ ÑÜØ— ¨ »¨Ø— Ô¨ ”¨Ó×ب Ñ˛ - ¿Ò¨ Ñ¨, —ÙÛÖØ—ÑÖ Ú Û˛Ú ´Ì ÞÔ˛Ú, ̨ Ô Û˛Ú Ì˝˛ÛÌ— ÛÖ ˇ¨ Ü×̸̗ ÑÔÜÌ ÛÖ Ñ¨Û¨ÒÒ˛ÒÖ ÛÌØÖ. ¾ Ñ. ·Ü¨ ˚˚ÌÒÖÚ „¨˝¨ÔÛ˝˛ Ú, —ÙÛÖØ—ÑÖ Ú Û˛Ú ÓܡÖÒÖ˚— ¨Ú Ѩ— Û˛Ú —ÙÛÖØ— ¨Ú   Ø˚ÖÜÚ, ÌÛÖÜ ¨ØÞ¨— ÖÜ ° ØàÛà ÓÌÔÖÚ ¸—ÌÜÑØ—Ô— ˝Ì— Ö Û— Üר ØÞÖÜÔ ¸Ü Ö ɨٗÒÌ— Ú, ÓÌ ÛÖ Ö ÔÖÓ¨ ‡—ÖÓ˛ ¸˛Ú Ѩ— ¸ÌÔ ˇ¨ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ÌÓ×ÒÌ ÑÖÜÓÌ Û¨ ÖÔÖ Ó¨Û¨  ÛÖÜÚ. ¾ ·ÜØÜÙˇÌ ¨Ú Ö É¨Ù—ÒÌÜ Ú ÛàÔ »ÜÑ˛Ôà Ô, Ö ×àÚ

¸—¸¨ ÙÑÌÛ¨— ÙÛ¨ `ÞÖÒÌ— ¨, Ì— ÞÌ Ü×ָ̗ ÕÌ— ÙÛÖÔ ˛ Øਠ¶Ø¨ÑÒ˛  Ô¨ Ì×—ÛÌÒÌ ÙÌ— àÚ Ö ˚¸ÖÖÔ ¨ ˇÒÖÔ ÛÖÜ Û˛ ÙÜ ÒÒ˛ß˛ Ѩ— ×ØÖÙ¨˚à˚˛  ÛàÔ ¨˚Ø— àÔ Ñ¨— ¨ÔˇØà×Öݨ ˚àÔ ¨ÒÒÖ ˚àÔ ÛÖÜ ‡—ÖÓ˛ ¸ÖÜÚ. ·×ØÖ ÑÌ—ÛÖ Ö ÓàÚ ˚—¨ ÛÖÔ ‡—ÖÓ˛ ¸˛ Û˛Ú •Ø¨ Ñ˛Ú, ÛÖÔ É¨Ù—ÒÌ ¨ ÛàÔ –—ÙÛÖ ÔàÔ, Ò¨ÖÜ  ×ÖÒÌÓ—ÑÖÜ . ¶ ÌÔÛÖÒ˛  ÛÖÜ ·ÜØÜÙˇÌ àÚ ×ØÖÚ ÛÖÔ ¶Ø¨ÑÒ˛  ˛ Û¨Ô Ô¨ ÙÜÒÒ¨ ÉÌ— ÛÖÜÚ ¨ÔˇØà×Öݨ  ˚ÖÜÚ —  ××ÖÜÚ Ñ¨— Ô¨ ÛÖÜÚ ×ØÖÙ¨˚¨ ˚Ì— ÙÛ—Ú »ÜÑ˛ ÔÌÚ. ¾— — ××Ö— ¨ÜÛÖ—  ˛ Ù¨Ô ÓÖ ÔÖÔ ÛÌ ÙÙÌØÖ— Ѩ— Ì— Þ¨Ô Û¨ ÖÔÖ  Ó¨Û¨ ¿Ö  ¸¨˚ØÖÚ, ‰¨ ÔˇÖÚ, ”¨ Ó×àÔ Ñ¨— ‡˛ ÓÖÚ. ¾ ¶Ø¨ÑÒ˛  Ú Ìײ ˚Ì ÙÛ˛ •Ø¨ Ñ˛ ÓÌ ÛÖÔ ¨ÑÖ ÒÖÜˇÖ Ô ÛÖÜ  °É¸˛ØÖÔ, Ü—Ö Ô ÛÖÜ ·ØÓÖÜ , Ѩ— Ì ˚—ÔÌ ÑÜ Ø—ÖÚ ÛàÔ —  ××àÔ, ¨ÝÖÜ  ÌÝÖ ÔÌÜÙÌ ÛÖÜÚ ÝÜ Ò¨ÑÌÚ ÛÖÜ ÙۨܠÒÖÜ. ¾— –— ÙÛÖÔÌÚ Ö ÓàÚ Ì×ÌÛÌ ˇ˛Ù¨Ô ÓÌ Û¨ Ö ×Ò¨ ÛÖÜÚ Ñ¨Û¨  ÛÖÜ ¶Ø¨ÑÒ˛ , Ö Ö×Ö— ÖÚ ˚—¨ Ô¨ ÛÖÜÚ ¨ÔÛ—ÓÌÛà×— ÙÌ— Ì ¸àÙÌ ÛÖÜÚ — ××ÖÜÚ ×ØÖÚ ÝÜ Ò¨Õ˛ ÙÛÖÔ   ɸ˛ØÖÔ, ¨ÒÒ’ ¨ÜÛÖ—  ÛÖÔ ° ѨۨÙר  بըÔ. ¾ ¶Ø¨ÑÒ˛ Ú ÌÝÖ ÔÌÜÙÌ ÛÖÜÚ Ì×—ÛÌˇÌ  ÔÛÌÚ –—  ÙÛÖÔÌÚ Ñ¨— ÓÌÛ’ ¨ÜÛà Ô ÛÖÔ É¨Ù—ÒÌ ¨ ‡—ÖÓ˛ ¸˛, ÛÖÜ Ö×Ö— ÖÜ Û—Ú Ù¨ ØÑÌÚ Ì ¸àÙÌ ×ØÖÚ ÛØÖݲ Ô ÛàÔ ¨ÒÖ ˚àÔ ÛÖÜ. `Û˛ ÙÜÔÌ ÞÌ—¨ — ¸ØÜÙÌ Ö ¶Ø¨ÑÒ˛ Ú ×ØÖÚ Û—Ó˛ Ô ÛÖÜ °  ɸ˛Ø¨. ɸ˛ ØÖÜ Û˛Ô ×Ö Ò˛ ° »ÌÛ¨  ۨܠۨ ×ØÖÙ˛  ˚¨˚Ì ÛÖÜÚ ÛÌ ÙÙÌØÖÜÚ ¨ÔˇØà×Öݨ  ˚ÖÜÚ —  ××ÖÜÚ ÙÛÖÔ ·ÜØÜÙˇÌ ¨, Ö Ö×Ö— ÖÚ ÛÖÜÚ ¨ Ý˛ÙÌ ¨ÑÖÒÖÜ ˇàÚ ÌÒÌÜ ˇÌØÖÜÚ ÙÛÖ ÉÖÜÔÖ    ¾ÒÜÓ×ÖÚ, Ö ×ÖÜ Ñ¨ÛÌÙרب Þˇ˛Ù¨Ô ¨×Ö  Û¨ ¨ ˚Ø—¨ ˇ˛Ø— ¨. „¨Û’ ¨ ÒÒÖÔ Ö ÓàÚ ÓÜ ˇÖÔ Ö¸˛˚˛ ˇ˛Ñ¨Ô ÙÛÖ ÌÔ  °Ø˚Ì— —ÌØÖ Ô ¨ ÒÙÖÚ Û˛Ú   ¶Ø¨Ú Ö ×ÖÜ ÌÕ˛ÓÌØà ˇ˛Ù¨Ô. ¾ ¨ÔàÛÌ Øà ÓÜ ˇÖÚ ÌÔÌ ×ÔÌÜÙÌ ¨ØÞ¨— ÖÜÚ Ñ¨— ÔÌà ÛÌØÖÜÚ Ñ¨ÒÒ—ÛÌ ÞÔÌÚ Ö ×àÚ ÛÖÔ ˝à˚ب ÝÖ †ÖÜÙۨܠ ÖÔ »ÖØà  , ÛÖÜ Ö×Ö— ÖÜ Ý˛Ó— ˝ÌÛ¨— Ö ˝à˚بݗÑÖ Ú ×— Ô¨Ñ¨Ú "Ö ‡—ÖÓ˛ ¸˛Ú ÙרبÙÙÖ ÓÌÔÖÚ Ü×Ö  ÛàÔ — ××àÔ ÛÖÜ". „¨Û’ ¨ÑÖÒÖܡ— ¨Ô, ¸ÌÔ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ÌÑÒ¨Óɨ ÔÌ— ѨÔÌ— Ú ÛÖÔ É¨Ù—ÒÌ ¨ ‡—ÖÓ˛ ¸˛ Û˛Ú •Ø¨ Ñ˛Ú àÚ É¨Ù—ÒÌ ¨   Ø˚ÖÜÚ ˛  Ì ÞÖÔÛ¨ ÖÛÖÜ ° ×Ö—¨¸˛ ×ÖÛÌ ÙÞÌ Ù˛ ÓÌ Û˛Ô ×Ö Ò˛ ÛàÔ ‡¨Ô¨à Ô. ¾ ×ØÖ¨Ô¨ÝÌØˇÌ— Ú ¨Ø  ˚Ì—ÖÚ —ÙÛÖØ—ÑÖ Ú Ñ. „¨˝¨ÔÛ˝˛ Ú ÌÕ˛˚Ì—  ×ÖÜ  ÖÝÌ— ÒÌÛ¨— ˛ ÙÜ  ˚ÞÜÙ˛ ×ÌØ—  Û¨ ÖÔÖ Ó¨Û¨ ÛàÔ ¸Ü Ö ɨٗÒÌ àÔ. ¾ ɨٗÒÌÜ Ú ÛÖÜ  °Ø˚ÖÜÚ ‡—ÖÓ˛  ¸˛Ú, Ö Ü—Ö Ú ÛÖÜ ´Ü¸Ì àÚ, Ó¨˝—  ÓÌ ÛÖÔ ×ÖÒÜÓ˛ Þ¨ÔÖ ¾¸ÜÙÙÌ ¨ ɨٗÒÌ ¨ Û˛Ú ‚ˇ¨ Ñ˛Ú Ì—Ù˛ Òˇ¨Ô ÙÛÖ ÙÛبÛÖ ×Ì¸Ö ÛàÔ ´Øà àÔ, Ö ×ÖÜ Ö ‡—ÖÓ˛ ¸˛Ú ÌÝÖ ÔÌÜÙÌ ÛÖÔ Ñ¨Û¨ ÙÑÖ×Ö Ô ÛÖÜÚ ‡Ö ÒàÔ¨ Ѩ— ÛÖÔ À˛ ÙÖÔ, ɨٗÒÌ ¨ ÛàÔ •Ø¨ ÑàÔ, ÓÌ 12 ¨ Ô¸ØÌÚ ÛÖÜ Ñ¨— ÛÖÜ Ñ¨ÛÌ ÙÞÖÔ ÛÖÜÚ ×ÖÒÌÓ—Ñà Û¨ÛÖÜÚ ÖÔÖÓ¨ÙÛÖÜ Ú ˇØ¨Ñ—ÑÖÜ Ú — ××ÖÜÚ, ÛÖÜÚ Ö×Ö— ÖÜÚ ÌÓÖ— Ø¨Ù¨Ô ÓÌÛ¨ÕÜ  ÛÖÜÚ Ö— ¸Ü Ö ¨Þ¨—Ö—  ˛ ØàÌÚ.   ·ÛÙ— ÒÖ—×Ö Ô ÌÜØÌ ˇ˛ Ѩ ÛÖÞÖÚ Ñ¨— ÑÜ Ø—ÖÚ ˇØ¨Ñ—Ñà Ô ¨ÒÖ ˚àÔ Ö ‡—ÖÓ˛ ¸˛Ú. „¨ÛÖ ×—Ô Ö ÒàÔ ¨ÜÛà Ô Ö Ñ. „¨˝¨ÔÛ˝˛ Ú Ü×Ö˚بÓÓ— ˝Ì— ÛÖ ×ØÖݨÔÌ Ú Ö Û—, ˛ Ýب Ù˛ "Û¨ ¨ ÒÖ˚¨ ÛÖÜ ‡—ÖÓ˛ ¸ÖÜÚ" רب×Ì Ó×Ì— ÙÛÖÔ Ö ˚¸ÖÖÔ ¨ ˇÒÖ ÛÖÜ ÓÌ˚¨ ÒÖÜ ˛ ØàÖÚ ÛàÔ ‡àØ—Ì àÔ ¶Ø¨-

ÑÒ˛ . „¨ ×Ö—ÖÚ ×Ö¸ÖÙݨ—ØÖ Ý—ÒÖÚ ¨×Ö  ÛÖÜÚ ˇ¨Óà ÔÌÚ ÛÖÜ Ñ¨ÝÌÔÌ— ÖÜ ¸—ÌÓ¨ØÛÜØ˛  ˇ˛ ×Ì  ØÜÙ— ×ØÖÚ ÛÖÔ ¨Ø˚Ì— ÖÔ —ÙÛÖØ—ÑÖ Ô Ö Û— Ö— ˚Ôà ÙÌ—Ú ¨ÜÛÌ Ú Ì— Ô¨— ×ÒÌ ÖÔ ×ÌרҨ—àÓÌ ÔÌÚ Ñ¨— ¸ÌÔ ÉÖ˛ˇÖÜ Ô ÛÖÔ Ù˛ÓÌØ—ÔÖ Ô Ñ¨ ÛÖ—ÑÖ Û˛Ú ×Ö ÒÌàÚ Ô¨ ѨۨÔÖ˛ ÙÌ— Û¨ רبÙÑ˛ Ô—¨ ÛàÔ ÙÜÔ¨ØרÙÛ—Ñà Ô ×Ö¸ÖÙݨ—Ø—Ñà  Ô ¨˚à ÔàÔ ×ÖÜ ÓÌÛÌ ¸—¸¨Ô Ѩˇ˛ÓÌØ—Ôà Ú Ö— Û˛ÒÌÖب ÙÌ—Ú ÙÛ˛Ô ×Ò¨ÛÌ— ¨ ÛÖÜ °˚—  ÖÜ ¿Ì  ÛØÖÜ. ¾ ‡—ÖÓ˛ ¸˛Ú ÓÌÛ¨  Û˛Ô   ب ÒàÙ˛ ÛÖÜ ‚Ò— ÖÜ ÙÛÖ °   ˚ÖÚ, Ѩۨ ÛÖÔ   ¾Ó˛ØÖÔ, Ì  ÑÛ—ÙÌ ¸Ü  Ö Ô¨ÖÜ  Ú, Û˛Ú °ˇ˛Ô¨ Ú Û˛Ú ¾ÕܸÌØÑÖÜ Ú Ñ¨— ÛÖÜ ·×—É¨Û˛Ø— ÖÜ °×Ö ÒÒàÔÖÚ. ¾ ·×—É¨Û˛ Ø—ÖÚ °×Ö  ÒÒàÔ Ì×ØÖÙÛ¨  ÛÌÜÌ ÛÖÜÚ Ô¨ÜÛ—ÑÖÜ  Ú Ñ¨— ÌÔ ˚Ì ÔÌ— ÛÖÜÚ Û¨Õ—¸ÌÜ ÖÔÛÌÚ ÙÛ˛ ˇ¨ Ò¨ÙÙ¨. ·ÑÌ— ÔÖ Ö ÓàÚ ×ÖÜ ÌÔÛÜ×àÙ—¨  ˝Ì— ×ØÖ ×¨ÔÛÖ  Ú ¨  ÒÒÖÜ ÛÖÔ ¨Ô¨˚Ôà ÙÛ˛ Û˛Ú ‚Ò—¨  ¸ÖÚ Ì— Ô¨— ˛ ÛÖ ÒÓ˛ Ѩ— ˛ —ÙÞÜ Ú ÛÖÜ ‡—ÖÓ˛ ¸ÖÜÚ Ö Ö×Ö— ÖÚ ÙÛ˛Ô ´ØÖ— ¨ Ö Þ— ÓÖ ÔÖÔ ÌÙÛب Ý˛ Ѩۨ  ÛÖÜ ¨ØÞ˛˚ÖÜ  Û˛Ú ÌÑÙÛبÛÌ— ¨Ú °˚¨ÓÌ ÓÔÖÔÖÚ, ¨ÒÒ¨  ÓÌ ÌÔÛÜ×àÙ—¨ÑÖ  ˇ¨ ØØÖÚ ÌÛبÜÓ¨ Û—ÙÌ Û˛ ˇÌ¨  °ÝØÖ¸— Û˛ Ѩ— ÛÖÔ ˇÌÖ  Ô ÛÖÜ ×ÖÒÌ  ÓÖÜ   Ø˛Ô, ×ÖÜ Ñ¨ÛÌ ÝÜ˚Ì ÙÛÖÔ °   ¾ÒÜÓ×Ö Ö—ÓÖ ˝àÔ Ñ¨— רب×ÖÔÖÜ ÓÌÔÖÚ. ¾ ¨Ô¨˚Ôà ÙÛ˛Ú ˚ÔàØ— ˝Ì—, ÌÕ ¨ ÒÒàÔ ×˛˚à Ô, Ö Û— Ö ÞàÒÖ  Ú Ñ¨— ˚ÌبÙÓÌ  ÔÖÚ ˇÌÖ Ú   ¶Ý¨—ÙÛÖÚ, Ó˛ ¨ÔÛÌ ÞàÔ Û˛Ô ˛ˇ—Ñ˛ Ô ×ØÖÙÉÖÒ˛ Ô, ÙÜÔÌ Ò¨ÉÌ Ì×’ ¨ÜÛÖÝà Øà ÛÖÔ Ǫ̂ØÖ Ô Ñ¨— ØàÓ¨ÒÌ  ÖÔ ˇÌÖ  Ô   ° Ø˛Ô Ô¨ ¸—¨×ب ÛÛÌ— ÓÖ—ÞÌ— ¨Ô ÓÌÛ¨  Û˛Ú Ùܽܠ ˚ÖÜ ÛÖÜ ˇÌ¨  Ú °ÝØÖ¸— Û˛Ú, Ö×Ö ÛÌ ×ÌØ—ÛÜÒ—  Õ¨Ú ÛÖÜÚ ÓÖ—ÞÖÜ  Ú ÓÌ —ÙÞÜØÖ  ¸— ÑÛÜÖ ÛÖÜÚ ÓÌÛÌ ÝÌØÌ ×ØÖÚ Û—ÓàØ— ¨Ô ˚ÜÓÔÖÜ Ú ÌÔà ×—ÖÔ ÛÖÜ ‡—Ö Ú ÙÛÖÔ   ¾ÒÜÓ×ÖÔ. °ÙݨÒà Ú

ˇ¨ Ì ×ØÌ×Ì Ñ¨— Ö— ¸Ü  Ö ÓÖ—ÞÖ—  ¨×Ö  Ѩ  ×Ö—ÖÔ Ô¨ Û—ÓàØ˛ˇÖÜ Ô Ñ¨ ×ÖÛÌ `Û˛Ô ×ÌØ— ×ÛàÙ˛ Ö ÓàÚ ÛÖÜ ‡—Ö Ú — ÙÞÜÌ ˛ ˚ÔàÙÛ˛  ¨ØÞ˛  Ö Û— Ì ÔÖÞÖÚ Ì ÔÖÞÖÔ ÖÜ ×Ö—Ì— . »Ì ×Ö—Ö ÒÖ—×Ö Ô ÑÜ ØÖÚ ˇ¨ ÛÖÜÚ Û—ÓàØÖÜ ÙÌ; ´ÖÜÚ ÌÛ—Óà Ø˛ÙÌ ˚—¨ ¨ ÒÒÖÜÚ Ö ÓàÚ ÒÖ ˚ÖÜÚ Ö ‡—ÖÓ˛ ¸˛Ú. ¶ ÙÜ ˝Ü˚ÖÚ ÛÖÜ ‡—ÖÓ˛   Ø˚ÖÚ ¸ÖÜÚ °—˚—¨ ÒÌ—¨ ÙÛÖ ° ÌÜØÌ ˇ˛ Ѩۨ  Û˛Ô Ìר ÔÖ¸Ö  ÛÖÜ ÓÌ ×ÖÒÒÖÜ Ú ÌبÙÛÌ Ú Ñ¨— Ö ‡—ÖÓ˛ ¸˛Ú ¨Ô¨˚Ѩ Ùˇ˛ÑÌ Ô¨ ¨ÜÛÖÌÕÖØ—ÙˇÌ—  ÙÛ˛Ô „¨ Ûà ‚Û¨Ò— ¨. ·Ñ ÛàÔ ¨ÔàÛÌ Øà ÌÑÛÌˇÌ ÔÛàÔ ÙÜÔ¨ ˚ÌÛ¨— Ö Û—, ÛÖ ÙÖ Û¨ ¨ ÒÖ˚¨ ×ÖÜ Ì ÝÌØÌ Ö ¶Ø¨ÑÒ˛ Ú ÌÑÛÌÒà ÔÛ¨Ú ÛÖÔ Ö ˚¸ÖÖÔ ¨ ˇÒÖÔ ÛÖÜ, Ö ÙÖ Ñ¨— Û¨ ¨ ÒÖ˚¨ ÛÖÜ É¨Ù—ÒÌ àÚ À˛ ÙÖÜ ÙÛÖ   ‚Ò—ÖÔ, ×ÖÜ Ñ¨ÛÌÙÞÖÔ Ö ¾¸ÜÙÙÌ ¨Ú Ѩ— Ö ‡—ÖÓ˛ ¸˛Ú, ¸ÌÔ ×ØÖ˛ ØÞÖÔÛÖ ¨×Ö  ÛÖ ‚××Ö ÉÖÛÖ   Ø˚ÖÚ.   ¶Ù¨Ô ˇØ¨Ñ—Ѩ .   ·° ÞÌ— ¸— Ñ˛Ö Ì—Ú ÛÖÜ ÛÖ Ö ÑÛ— ÙÛ˛Ú Ñ. ´¨ ÙÖÚ ¿¨×¨¸Ö ×ÖÜÒÖÚ, Ö ÌÑ×ØÖ Ùà×ÖÚ ÛàÔ ˜—Ò— ××àÔ Ñ¨— ×ÖÒÒÖ—  ¨ ÒÒÖ—. ¿¨Ø¨  ۨܠۨ ÛÖ ¨Ø˚ÖÒ—ÑÖ  ×̸— ÖÔ Ì ÛØÌÝÌ ¨Ô̠ѨˇÌÔ Ñ¨Ò¨  ¨  ÒÖ˚¨ Ѩ— ˛ —××—Ñ˛  ÛÖÜ ×¨Ø¨ ¸ÖÙ˛ Ì ÝÛ¨ÙÌ ÓÌ ÞÌ— ÛàÔ ¸—Ñà Ô Ó¨Ú ÞØÖ ÔàÔ. •¨ Ü×ÖÓÔ˛ ÙÖÜÓÌ ÙÜÔ¨Ýà Ú Ѩ— Ó—¨ ÛÖ×—Ñ˛  רØÖ—Ó— ¨ ×ÖÜ ×ØÖݨÔà Ú Ì ÞÌ— ¨ÒÒ˛˚ÖØ—Ñ˛  Ù˛Ó¨Ù— ¨. "¶ Ñ¨Ò˛  ÝÖب ¸¨ ÉØ— ÙÑÌ— ÛÖÔ ¨ÔÛ¨ Õ—Ö Ñ¨É¨ÒÒ¨ Ø˛ Û˛Ú". ¾ `Ü ÒÒÖ˚ÖÚ ˜—Ò— ××àÔ   Ø˚ÖÜÚ Ì— Ô¨— ¨ Õ—ÖÚ ÙÜ˚° Þ¨Ø˛Û˛Ø— àÔ Ñ¨— ×ÖÒÒà Ô Ìר— ÔàÔ. ·¨ Ô Û¨ ‡—ÖÓ˛ ¸Ì—¨ ÙÜÔ̸ܨ ˝ÖÔÛÖ ÓÌ Ñ¨ ×Ö—¨ Ì ÑˇÌÙ˛ ˝à˚بݗÑà Ô ×—Ô¨ ÑàÔ ˛  ÝàÛÖ˚بݗà Ô ˛  É—ÉÒ— àÔ ÓÌ ˇÌ Ó¨ Û¨ ¨ ÒÖ˚¨ ˇ¨ ¨×ÖÛÌÒÖÜ Ù¨Ô ˚Ì˚ÖÔÖ Ú ¨ÑÖ Ó˛ ×—Ö Ù˛Ó¨ÔÛ—ÑÖ . †—¨ ÔÔ˛Ú °ˇ¨Ô. »×ÌÑ—¨ Ø ˛ Ú , Ñ ¨  Û Ö — Ñ Ö Ú   ¶ Ø ¨ Ú (»×ÖÜÔÛ— àÔ)

¾Û¨Ô ÙÛ—Ú 16 `Ì×ÛÌÓÉØ— ÖÜ 1977 Ó¨ˇÌÜ Û˛ÑÌ Ö ˇ¨ Ô¨ÛÖÚ Û˛Ú »¨Ø— ¨Ú „¨ ÒÒ¨Ú, ˛ ÙÜ˚Ñ— Ô˛Ù˛ Ѩ— ÛÖ ÌÔ¸—¨ÝÌ ØÖÔ Û˛Ú ×¨˚ÑÖ ÙÓ—¨Ú ÑÖ—Ô˛ Ú ˚Ôà Ó˛Ú ÕÌ×Ì Ø¨Ù¨Ô Ñ¨Û¨  ×ÖÒ˛  Û˛Ô ¨×Ò˛  ÛÜ×—Ñ˛  ˛  — ÙàÚ Ñ¨— ¨ÜˇÖ ØÓ˛Û˛, ¨ÒÒ¨  ר ÔÛ¨ ÓÌ Ù¨ ÙÛ¨ ×Ò¨— Ù—¨ ÛÖÜ Ñ¨ˇ—ÌØàÓÌ ÔÖÜ, Û—Ó˛  ×ÖÜ ÙÜÔÖ¸ÌÜ Ì— ÙÛÖÔ Û¨ ÝÖ ÛÖÜ Ñ¨ ˇÌ ÓÌ˚¨ ÒÖ Ñ¨ÒÒ—ÛÌ ÞÔ˛. ”—  ˚Ö Ñ¨—ØÖ  ÓÌÛ¨  , ÛÖ  ÖÔÖÓ¨ Û˛Ú „¨ ÒÒ¨Ú, ¨ÔÛ—  Ô¨ ÕÌÞ¨ÙÛÌ—  Ѩ— Ô¨ ÓÌ— ÔÌ— ÓÖ  ÔÖ ÙÛ¨ ÙÛÖ  Ó¨Û¨ ÛàÔ Ò—  ˚àÔ ÓܲÓÌ  ÔàÔ Ý—  ÒàÔ Û˛Ú Ö  ×ÌبÚ, ÉØ—ÙÑÖ  Û¨Ô Ö ÒÖ Ñ¨— ×—Ö ÙÜÞÔ¨  ÙÛ˛ ÙÑÌ  ߲ Ѩ  ˇÌ Ò¨  ÛØ˛ Û˛Ú ÛÌ ÞÔ˛Ú. `˛ ÓÌب 33 ÞØÖ Ô—¨ ÓÌÛ¨  ÛÖ ˇ¨ Ô¨ÛÖ  Û˛Ú, ˛ »¨Ø— ¨ „¨ ÒÒ¨Ú ÌÕ¨ÑÖÒÖÜˇÌ—  Ô¨ Ì— Ô¨— ÛÖ ×—Ö ×ÖÒÜÙÜ˝˛Û˛ÓÌ  ÔÖ Ö  ÔÖÓ¨ ÙÛÖ Þà ØÖ Û˛Ú ÛÌ ÞÔ˛Ú. ¾— ÓÖÔ¨¸—ÑÌ  Ú ÌØÓ˛ÔÌ—  ÌÚ Û˛Ú Ì—  Ô¨— Ö  ÙÖ ×ÖÛÌ  ¨  ÒÒÖÛÌ Ù˛ÓÌ— ¨ ¨Ô¨ÝÖب Ú ˚—¨ Ѩ ˇÌ ѨÒÒ—ÛÌ ÞÔ˛£ ˛ ¨ÔÜ×Ì ØÉÒ˛Û˛ Ò¨ Ó߲ Û˛Ú Ñ¨ÒÒ—ÛÌÞÔ—Ñ˛ Ú Û˛Ú ×ØÖÙà×—ÑÖ Û˛Û¨Ú ÝàÛ— ˝Ì— Ö ÙÖ ×ÖÛÌ  ¨ ÒÒÖÛÌ Û˛ ÒÜØ—Ñ˛  ÛÌ ÞÔ˛. ¶ ˇÌ Ù˛ Û˛Ú ÓÌ Ù¨ ÙÛÖ Ñ¨ÒÒ—ÛÌÞÔ—ÑÖ  ÙÛÌØÌ àÓ¨ Ì— Ô¨— ×—¨ ¨Ô¨ÓÝ—Ùɲ Û˛Û¨ ÌÑÌ— Ô˛ ×ÖÜ Û˛Ú Û¨—Ø—¨ ˝Ì—: ˛ ×Øà Û˛. ¶ »¨Ø— ¨ „¨ ÒÒ¨Ú ¨×ÖÛÌÒÌ—  ×ب˚ӨۗѨ  Ì Ô¨ ݨ—ÔÖ ÓÌÔÖ ÙÛ˛Ô ×ÖØÌ— ¨ Û˛Ú ÛÌ ÞÔ˛Ú ÛÖÜ 20ÖÜ ¨—à Ô¨. ¶ ÙÞÌۗѨ  ÙÜ  ÔÛÖÓ˛, ¨ÒÒ¨  Ò¨Ó×ØÖ ÛÌØ˛ ¨×Ö  Ѩ ˇÌ ¨ ÒÒ˛, Ѩ̠ؗب Û˛Ú ¨ ØÞ—ÙÌ, ˇ¨ Ó×ÖØÖÜ  Ù¨ÓÌ Ô¨ ×ÖÜ  ÓÌ, ÛÖÔ °Ü ˚ÖÜÙÛÖ ÛÖÜ 1947, Ö  Û¨Ô Ûب˚ÖÜ  ¸˛ÙÌ ˚—¨ ×Øà Û˛ ÝÖب  Ì Õà ¨×Ö  Û˛Ô ·ÒÒ¨  ¸¨ Û˛Ô "´˝ÖÑÖ  ÔÛ¨" ÛÖÜ ¿ÖÔÑ—Ì Ò— ÙÛ˛Ô °ØÌ Ô¨ Û˛Ú –ÌØÖ Ô¨Ú. °Ô ÌÕ¨—ØÌ ÙÌ— ѨÔÌ— Ú Ó—¨ ÛÖÜØÔÌ  ¨×Ö  ØÌÙ—Û¨ Ò ÙÛ˛Ô ·ÜØà ×˛, °ÓÌØ—Ñ˛  Ѩ— ‚¨×àÔ— ¨, ˛ ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨ רب ÙÛ¨Ù˛ Û˛Ú

ÔÛ— É¨Ú ˛ Û¨Ô ÙÛ—Ú 5 ‚ÖÜÒ— ÖÜ ÛÖÜ 1965 ÙÛÖ „Ö ÉÌÔ †Ñ¨ ØÔÛÌÔ ÛÖÜ ”ÖÔ¸— ÔÖÜ ÓÌ Û˛Ô "´Ö ÙѨ" ÛÖÜ ¿ÖÜÛÙ— Ô—. ¶ ×ب˚Ó¨Û—Ñ˛  Ö ÓàÚ Ì×ÖÞ˛  Û˛Ú ÓÌ˚¨ Ò˛ ¸Ö Õ¨Ú ×ÖÜ ÙÝب ˚—ÙÌ ¨ÔÌÕ— Û˛Ò¨ Û˛ ÒÜØ—Ñ˛  ÛÌ ÞÔ˛, ¸ÌÔ Ñب Û˛ÙÌ ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ ¨×Ö  1012 ÞØÖ Ô—¨. ´— ˛ Û¨Ô ¨ÜÛÖ  ×ÖÜ ¸˛Ó—ÖÜ  Ø˚˛ÙÌ ÛÖÔ ˇØÜ ÒÖ "»¨Ø— ¨ „¨ ÒÒ¨Ú"; †—¨Û—  ˚Ì˚ÖÔÖ  Û¨ ×ÖÜ ˚—’ ¨ ÒÒÖÜÚ Ñ¨ÒÒ—ÛÌ ÞÔÌÚ Ù˛ ÓÌب ˇ¨ ×ÌØÔÖÜ Ù¨Ô ÙÞ̸֠ Ô ¨×¨Ø¨Û˛  Ø˛Û¨, ¸˛Ó—ÖÜØ˚ÖÜ Ù¨Ô ÛÖ Ù˛ ¨— Ùˇ˛Ù˛ Ö Û¨Ô Ì×ØÖ ÑÌ—ÛÖ ˚—¨ Û˛Ô „¨ ÒÒ¨Ú. ¶ ¸—¨ÑÖײ  Ó—¨Ú רب ÙÛ¨Ù˛Ú ÛÖ 1958 ÙÛ˛ Àà Ó˛ Ѩ— Ó—¨Ú ¨ÑÖ Ó˛, Û˛Ú ×ØÖÛÌÒÌÜÛ¨— ¨Ú Û˛Ú, ÛÖ 1965 ÙÛÖ ¿¨Ø— Ù—, ¸˛Ó—ÖÜ Ø˚˛ÙÌ ×ØàÛÖݨÔÌ  Ú ÙѨ  Ô¸¨ÒÖ. ´Ö ¸—¨˝Ü ˚—Ö  Û˛Ú ¨×Ö  ÛÖÔ ‚Û¨ÒÖ  »ÌÔÌ˚Ñ— Ô— Ѩ— ˛ ÙÞÌ Ù˛ Û˛Ú ÓÌ ÛÖÔ ÌÝÖ×Ò—ÙÛ˛  °Ø. ˙Ô¨ Ù˛ ÕÌÙ˛ ÑàÙ¨Ô ˇÜ ÌÒÒ¨ ÙÞÖÒ— àÔ Ñ¨— ÑÖÜÛÙÖÓ×ÖÒ—à Ô ¨Ô¨  ÛÖÔ ÑÖ ÙÓÖ. ´Ì ÛÖ—ÖÜ Ì— ¸ÖÜÚ ˚Ì˚ÖÔÖ Û¨ ÙÜÓɨ— ÔÖÜÔ ×ÖÒÜ  ÙÜÞÔ¨  ÙÛ˛Ô Ì×ÖÞ˛  Ó¨Ú, ÓÌ ×ÖÒÒÖÜ Ú ÙÛ¨Ø, Ñ— Ö ÓàÚ ¸ÌÔ ÕÌÙ˛Ñà  ÔÖÜÔ, ¸ÌÔ ÌÔÖÞÒÖÜ Ô Ñ¨ÔÌ Ô¨. †—¨Û— ; †—¨Û—  ˛ ¨ÔÌרԨ Ò˛×Û˛ ×ØÖÙà×—ÑÖ Û˛Û¨ Û˛Ú „¨ ÒÒ¨Ú Ì— ÞÌ Ñ¨ Û— ÛÖ ÓÖÔ¨¸—ÑÖ , ×ÖÜ ¸ÌÔ Ó×ÖØÖÜ ÙÌ Ô’ ¨Ý˛ ÙÌ— ѨÔÌ Ô¨Ô ¨¸—¨ ÝÖØÖ.

¯¨ Ø˛ Ù’ ¨ÜÛ˛ Ô ˛ Ö ×Ìب É˚¨— ÔÌ— ¨×Ö  ÛÖ ˚ÑÌ ÛÖ ÛàÔ Ò—  ˚àÔ ˇ¨ÜÓ¨ÙÛà  Ô Ñ¨— Óר— ÔÌ— Ù¨Ô ˇÌ Ó¨ ÙÛ˛ ˝à˛  Ö ÒàÔ.   ·Ô¨ ݨ—ÔÖ ÓÌÔÖ ×ÖÜ ¨  ØÞ—ÙÌ ÓÌ Û˛Ô „¨  ÒÒ¨Ú, Ì—  Ô¨— ×—¨ ÙÜÔ˛ˇ—ÙÓÌ  ÔÖ ÙÛ—Ú ÓÌ  ØÌÚ Ó¨Ú£ Ì  Ô¨Ú ¸—¨  Ù˛ÓÖÚ Ûب˚Öܸ—ÙÛ˛  Ú Û˛Ú Ö ×ÌØ¨Ú ¨ÔÛ—ÓÌÛà×— ˝ÌÛ¨— Ù˛ ÓÌب ¨×’ Ö ÒÖÜÚ ÓÌ ÛÖ — ¸—Ö ÌÔ¸—¨ÝÌ ØÖÔ ×ÖÜ Ì— Þ¨ÓÌ ˚—¨ Ì Ô¨ ÙÛ¨Ø ÛÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب  ÝÖÜ. ¿Ö—¨Ú ¨ÓÝ—ÙɲÛÌ—  Ö Û— ÛÖ ÌÔ¸—¨ÝÌ  ØÖÔ ¨ÜÛÖ  ˚ÌÔÔ˛  ˇ˛ÑÌ ¨×Ö  Û˛Ô „¨ ÒÒ¨Ú. ¿Ö—ÖÚ ¨ÓÝ—ÙɲÛÌ—  Ö Û— ˛ ÛÌب ÙÛ—¨ Ù˛Ó¨Ù— ¨ ×ÖÜ Ì ÞÌ— ר ØÌ— ˛ ÙÑ˛ÔÖˇÌÙ—  ¨ ÙÛÖ ÒÜØ—ÑÖ  ˇÌ ¨ÛØÖ Ù˛ ÓÌب, ¸ÌÔ Ì— Ô¨— ˚Ì˚ÖÔÖ Ú ×ÖÜ Ì ÞÌ— Û—Ú Ø— ˝ÌÚ ÛÖÜ ÙÛ˛Ô ×¨ØÖÜÙ— ¨ Û˛Ú „¨ ÒÒ¨Ú. ¶ ÝÖÉÌØ˛  Ì×—ÓÖÔ˛  Û˛Ú ÙÛÖ Ô¨ Ì ÞÌ— Ó—¨ ÒÜØ—Ñ˛  רب ÙÛ¨Ù˛ ÛÖ Ù˛ ˇÌ¨ÛØ—Ñ˛  ×ØÖÌÛÖ—Ó¨Ù— ¨ Ѩ— ɨ ØÖÚ Ö ÙÖ Ñ¨— ˛ ÓÖÜÙ—Ñ˛ , ¸˛Ó—ÖÜ Ø˚˛Ù¨Ô Ì Ô¨ ×ØÖ˛˚ÖÜ ÓÌÔÖ ×ÖÜ Ñ¨ÔÌ Ô¨Ú ÓÌÛ¨  ¸ÌÔ ÛÖ ÒÓ˛ÙÌ Ô¨ ¨˚ÔÖ˛ ÙÌ—. »Ì Û˛ »¨Ø— ¨ „¨ ÒÒ¨Ú, ÛÖ ÒÜØ—ÑÖ  Ûب˚ÖÜ ¸— ¸ÌÔ Ì— Ô¨— ×—¨ Ó—¨ ÛÌ ÞÔ˛ ¨ÝÜ Ù—Ñ˛ Ѩ— Ü×ÌØÉÖÒ—Ñ˛ , ×ÖÜ Ì ÞÌ— Ù¨Ô ÓÖ ÔÖ ÙÑÖ×Ö  Û˛ ¸ÌÕ—ÖÛÌÞÔ— ¨. †— ÔÌÛ¨— Ó—¨ ¨Ô¨˚Ѩ—Ö Û˛Û¨ ˚—¨ Ô¨ ÌÑÝب  ÙÌ— Ö Ñ¨ÒÒ—ÛÌ ÞÔ˛Ú Û¨ ÙÜÔ¨—Ùˇ˛ Ó¨Û¨ ×ÖÜ ÑØÜ ÉÌ— ÓÌ Ù¨ Û˛Ú ˛ ÓÖÜÙ—Ñ˛ .   ·ÛÙ—, ˛ Ñ— Ô˛Ù˛, ˛ Ì ÑÝØ¨Ù˛ ÛÖÜ ˛ˇÖ×Ö—ÖÜ , ÓÌÛ¨Ýب ˝ÌÛ¨— ÙÌ ÞØà Ó¨ Ѩ— Ì ÑÝØ¨Ù˛ Û˛Ú ÝàÔ˛ Ú. ·Õ¨ ÒÒÖÜ ¨×Ö  Ѩˇ¨Ø¨  ÓÖÜÙ—Ñ˛  ÛÌÞÔ—Ñ˛  ¨  ×Ö߲ ˛ „¨ ÒÒ¨Ú Ñ¨Û˛ Ø˚˛ÙÌ Û¨ Ö Ø—¨ ×ÖÜ Ù¨Ýà Ú Üײ ØÞ¨Ô ÙÛ¨ ¸—¨ ÝÖب Ì— ¸˛ Û˛Ú ÝàÔ˛ Ú Û˛Ú Üß—Ýà ÔÖÜ, Ûب˚Öܸà ÔÛ¨Ú ˛ — ¸—¨ ØÖ ÒÖÜÚ ¸Ø¨Ó¨Û—ÑÖÜ  Ú Ñ¨— ÒÜØ—ÑÖÜ Ú, ¨ÒÒ¨  Ѩ— ØÖ ÒÖÜÚ ˚بÓÓÌ ÔÖÜÚ ˚—¨ ÝàÔ˛  ÒÌ×Û˛  Ѩ— ÌÜÑ— Ô˛Û˛ (ÑÖÒÖبÛÖܠب).   ·¸Ì—ÕÌ, Ì ÛÙ—,

Ö Û— ØÖ ÒÖ— ×ÖÜ ×¨Ò—¨  Ûب˚Öܸ—Ö  ÔÛ¨Ô ¨×Ö  ÝàÔÌ  Ú ÌÒ¨ÝØ—Ì Ú, ×ÖÒÜ  ÌÜÌ Ò—ÑÛÌÚ Ñ¨— ÙÜÞÔ¨  Ò— ˚Ö ¨ÔÌ ÑÝبÙÛÌÚ, Ó×ÖØÌ—  àب—Ö Û¨Û¨ Ô¨ Ûب˚Öܸ˛ˇÖÜ Ô ¨×Ö  Ó— ¨ ÝàÔ˛  ×—Ö ˚ÌÓ¨ Û˛ Ѩ— ¸Ø¨Ó¨Û—Ñ˛  , ×ÖÜ ¸—  ÔÌ— Ì  ÛÙ— Ì ÑÝØ¨Ù˛ Ѩ— Ù˛Ó¨Ù— ¨ Ѩ— ÙÛ˛Ô ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨ Ý—ÖØ—ÛÖܠب.   ¾Ò¨ ¨ÜÛ¨ , ÓÌÛ¨  Û˛Ô „¨ ÒÒ¨Ú Ý¨— ÔÖÔÛ¨— ÝÜٗѨ . ¿Ø—Ô ¨×’ ¨ÜÛ˛ Ô ˛ Û¨Ô ¨¸—¨ÔÖ ˛Û¨. ´¨ ¨—Ùˇ˛Û—Ѩ  ÑØ—Û˛ Ø—¨ ÙÛÖ ÒÜØ—ÑÖ  ˇÌ ¨ÛØÖ ¸ÌÔ Ì— Ô¨— Û¨ — ¸—¨ ×Ø—Ô Ñ¨— ÓÌÛ¨  Û˛Ô „¨  ÒÒ¨Ú. ‡ÌÔ Ì—  Ô¨— ¨  ˚ÔàÙÛ˛ ÙÌ Ñ¨ÔÌ Ô¨Ô ˛ Û¨ Ù˛ ×ÖÒÒà Ô Ô¨ ÙÜ˚ÑØ— ÔÖÜÔ ÔÌ  ÌÚ Ûب˚Öܸ—  ÙÛØ—ÌÚ ÓÌ ÛÖ ÓÖÔ¨¸—ÑÖ  ÓÖÔÛÌ ÒÖ ’…Ì ¨ „¨ ÒÒ¨Ú" Ì— Ô¨— Ó— ¨ Ì ÑÝØ¨Ù˛ ×ÖÜ ¨ÑÖÜ Ù¨ÓÌ ÙÜÞÔ¨  Û¨ ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨ ÞØÖ Ô—¨ ˚—¨ ×ÖÒÒÌ Ú Û¨Ò¨ÔÛÖÜ  ÞÌÚ Ûب˚Öܸ—  ÙÛØ—ÌÚ. »ÌؗѨ  ¨×Ö  Û¨ ÙÛÖ—ÞÌ— ¨ ×ÖÜ ÙÜÔˇÌ ÛÖÜÔ Û˛Ô ×ØÖÙà×—ÑÖ Û˛Û¨ Û˛Ú »¨Ø— ¨Ú „¨ ÒÒ¨Ú, ˇ¨ Ó×ÖØÖÜ Ù¨Ô ×ب ˚Ó¨Û— Ô¨ רب¸Ì—˚Ó¨Û— ÙÖÜÔ ÛÖÜÚ ÔÌ ÖÜÚ Ñ¨ÒÒ—ÛÌ ÞÔÌÚ: ˛ Ì×—ÓÖÔ˛  Û˛Ú ÙÛ˛Ô ¨Ô¨˝˛ Û˛Ù˛ Û˛Ú ÛÌÒÌ—Ö Û˛Û¨Ú, ˛ ÝÖÉÌØ˛  ¨ÜÙÛ˛ØÖ Û˛Û¨ ÓÌ ÛÖÔ Ì¨ÜÛÖ  Û˛Ú, ˛ Ü×Ìب ÔˇØàײ ¸Ü Ô¨Ó˛ ˚—¨ ¸ÖÜÒÌ—¨  Ѩ— ÉÌÒÛ— àÙ˛ ÛÖÜ (˛ ¸˛ ˇ¨ÜÓ¨ÙÛÖÜ ) ¨×ÖÛÌÒÌ ÙÓ¨ÛÖÚ, ˛ ÛÖ ÙÖ ¨Ò˛ˇ—Ô˛ , ÛÌ ÒÖÚ, ¨ÔˇØà  ×—Ô˛ Ì  ÑÝØ¨Ù˛ Ѩ— ÙÛ˛Ô ÛÌÒÌÜÛ¨— ¨ ÔÖ Û¨ ÛÖÜ Ûب˚Öܸ—ÖÜ  Û˛Ú. ¶ ÝÜ Ù˛ ÙÝب  ˚—ÙÌ Ö  Ò¨ ¨ÜÛ¨  Û¨ ިؗ  ÙÓ¨Û¨ Ó’ Ì  Ô¨ ˇÌ—  Ö ¸à ØÖ, Û˛Ô Ñ¨ÒÒ—ÛÌÞÔ—Ñ˛  —¸—ÖÝÜ—¡¨, ×ÖÜ Û˛Ú Ì ¸àÙÌ Û˛Ô ¨×Ö ÒÜÛ˛ ÓÖÔ¨¸—ÑÖ Û˛Û¨. †—’ ¨ÜÛÖ , Ö ×àÚ Ì— ×¨Ô ÓÌÛ¨  ÛÖ ˇ¨ Ô¨ÛÖ  Û˛Ú: "¶ »¨Ø— ¨ „¨ ÒÒ¨Ú ˛ Û¨Ô Ó— ¨ ˇÌ¨ ! ¾— ˇÌÖ—  ¸ÌÔ ×Ìˇ¨— ÔÖÜÔ ×ÖÛÌ ".

`àÛ˛ Ø—ÖÚ `×ÜØ. ”—ÓÔ—¨ Û˛Ú, ÌÛà Ô 89, Ѩ ÛÖ—ÑÖÚ »×¨ØÔÛÖÜɨ 

¾ ÌˇÔ—ÑÖ Ú ¨˚à Ô¨Ú ÌÔ¨ÔÛ— ÖÔ Û˛Ú Ñ¨ÛÖÞ˛ Ú ¾— ÙÜÔÛ¨ ÑÛÌÚ Û˛Ú ÌݲÓÌØ— ¸¨Ú ÛÖÜ „ÖÜÛÙÖ×Ö¸— ÖÜ Ì— Ô¨— ¨Õ—̠ר—ÔÖ—, ¸—Ö Û— ÙÜÒÒÌ ˚ÖÜÔ ÒÌ×ÛÖÓÌØÌ— Ú ×Ò˛ØÖÝÖØ— ÌÚ Ñ¨— ¸˛ÓÖÙ—ÌÜ ÖÜÔ ×ÖÒÒ¨  ÙÛÖ—ÞÌ— ¨ ˚—¨ Û˛Ô ×ØÖÌ ÒÌÜÙ˛ ÛàÔ Ì×àÔÜ ÓàÔ Ñ¨— ˚—¨ Û¨ ˚ÌǪ̂ÒÖ˚—Ѩ  ¸Ì ÔÛب ÛàÔ Ñ¨ÛÖ— ÑàÔ ÛÖÜ ÞàØ—ÖÜ . `ÜÔÖ×Û—Ñà Ú ¨Ô¨ÝÌ Øà Ì¸à  Ö Û— Ѩ ×Ö—ÖÚ ¾—ÑÖÔÖ ÓÖÜ ¨×Ö  ÛÖ ÞàØ—Ö  ”— ÓÔÌÚ Ì˚ѨÛÌÙÛ¨  ˇ˛ ÙÛÖ „ÖÜÛÙÖ×Ö ¸—. ´ÖÔ Ì ÒÌ˚¨Ô ”—ÓÔ—¨ Û˛ Ѩ— ÛÌҗѨ  ×ØÖÙÌ Ò¨ÉÌ Ì×—Ù˛ ÓàÚ ÛÖ Ì×à ÔÜÓÖ ”—ÓÔ—¨ Û˛Ú.   ·Ô¨Ú ¨ ÒÒÖÚ ×ØÖ ˚ÖÔÖÚ ¨×Ö  Û˛Ô °ØѨ¸—  ¨, Óײ ÑÌ Ùà ˚¨Ó×ØÖÚ ÙÌ ”—ÓÔ—¨ Û— ÙÛÖ ÞàØ—Ö  Ѩ— ×ØÖÙÌ Ò¨ÉÌ ÛÖ Ì×à ÔÜÓÖ ÛÖÜ ×ÌˇÌØÖÜ  ÛÖÜ. ·˚à  ˚ÌÔÔ˛ ˇ˛Ñ¨ ÙÛÖÜ »×¨ØÔÛÖÜɨ  ÛÖ 1921. ¾ רÛÌ Ø¨Ú ÓÖÜ `×ÜØ— ¸àÔ ”—ÓÔ—¨ Û˛Ú Ì— ÞÌ ¨Ý˛ ÙÌ— Û˛ Ó˛Û̠ب ÓÖÜ Ì ˚ÑÜÖ Ñ¨— ײ ˚Ì ÙÛÖÔ ×Ö ÒÌÓÖ. ´Ö 1921 ˛ Û¨Ô ÙÛ˛ »—Ñب  °Ù— ¨ ÙÛبۗà Û˛Ú. ´Ö ×Øà—  Û˛Ú 28˛Ú ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 1940 Ìײ ˚¨ÓÌ, Ì˚à  Ñ¨— Ö ×¨ÛÌ Ø¨Ú ÓÖÜ ÙÛ˛Ô ¨˚ØÖÛ—Ñ˛  ×ÌØ—ÖÞ˛  †ÑÖظÖÓÖÜ  ÛÙ—ÖÜ ÑÖÔÛ¨  ÙÛ¨ °Ù×ØÖÞà  Ó¨Û¨ –.‡. ÛÖÜ „ÖÜÛÙÖ×Ö¸— ÖÜ, Ö ×ÖÜ Ì—  Þ¨ÓÌ Þàب  Ý—, ˚—¨ Ô¨ Ù×Ì— ØÖÜÓÌ Ù—Û¨ Ø—. ‡ÌÔ Ì— Þ¨ÓÌ ×ØÖÞàØ˛  ÙÌ— ×ÖÒÜ 

ÙÛ˛ Ù×Öب Ѩ— ¨ÑÖÜ Ù¨ÓÌ Ô¨ ÞÛÜ×ÖÜ Ô Ö— ѨÓר ÔÌÚ ÛàÔ ÌÑÑÒ˛Ù—à Ô ÛÖÜ „ÖÜÛÙÖ×Ö¸—  ÖÜ. „¨Û¨Ò¨ É¨ÓÌ Ö Û— Ѩ Û— ÛÖ ÙÖ ÙÖɨØÖ  ÙÜÔ̠ɨ—ÔÌ. `Û¨Ó¨Û˛ Ù¨ÓÌ Û˛ ¸ÖÜÒÌ—¨  Ó¨Ú Ñ¨— ÓÌ Û¨ ˝¨ Ó¨Ú ¨Ô¨ÞàØ˛ Ù¨ÓÌ. „ÖÔÛ¨  ÙÛÖ Ò—ÛØ— É— ÛÖÜ „¨ÙѨԗà Û˛ ÙÜÔ¨ÔÛ˛ Ù¨ÓÌ ÙÛÖ ¸ØÖ ÓÖ ÛÖ ˚—¨ÛØÖ  †Ìà  Ø˚—Ö …Ì ˝Ö. »¨Ú Ì— ×Ì Ö Û— Ó¨Ú Ì×ÌÛÌ ˇ˛Ù¨Ô Ö— ‚Û¨ÒÖ—  Ѩ— ÉØ—ÙÑÖ Ó¨ÙÛÌ ÙÌ ×Ö ÒÌÖÓÖ. †ÜØ—  Ù¨ÓÌ ÙÛÖÜ »×¨ØÔÛÖÜɨ  Ѩ— ×ÌØ—ÓÌ  Ô¨ÓÌ Ö¸˛˚— ÌÚ ¨×Ö  Û—Ú ¨ØÞÌ Ú. ·— ÞÌ ¨ØÞ— ÙÌ— ÓÌ˚¨ Ò˛ Ñ—Ô˛ÛÖ×Ö— ˛Ù˛ Ѩ— ÓÌ Û¨ Ûب— Ô¨ Ì ÝÌÜ˚¨Ô ¸—¨ ÝÖØÌÚ ÑÒ˛ØÖÜÞ— ÌÚ ×ØÖÚ Û¨ Ìר Ôà. °ÑÖ Ó˛ Ѩ— ÙÛ—Ú ÙÛÌ ˚ÌÚ ÛàÔ É¨˚ÖÔ—à Ô Üײ ØÞ¨Ô ÙÛبÛÌÜ Ù—ÓÖ—, ÞàØ— Ú Ö ÓàÚ Ô¨ ÝÌ ØÖÜÔ Û—Ú ÙÛبۗàÛ—ÑÌ Ú ÛÖÜÚ ÙÛÖÒÌ  Ú. ´˛ Ù̗ب  ÓÖÜ ¸ÌÔ Û˛Ô ÌѨ ÒÌÙ¨Ô. „Ö  ÙÓÖÚ Ì×Ò˛Ù—  ¨˝Ì Û¨ Ûب—  Ô¨, Þ¨—ØÌÛÖÜ  ÙÌ Ñ¨— Ì×ÌݲÓÖÜ ÙÌ ÛÖÜÚ ÙÛبÛÌÜ Ù—ÓÖÜÚ Ñ¨— ˝˛ÛàÑبܠ˚¨˝Ì Ü×Ì Ø ÛÖÜ   ·ˇÔÖÜÚ Ñ¨— ÌÜÞÖ  Û¨Ô ÙÛÖÜÚ ¨Ô¨ÞàØÖÜ ÔÛÌÚ Ô¨ ר ÔÌ ÙÛÖ Ñ¨ÒÖ  Ѩ— ÓÌ Û˛ …— Ñ˛. · ˚ à  Ñ Ò ˛  ˇ ˛ Ñ ¨ Ù Û Ö ÙÛبÛÖ  ¨Ø˚Ö  ÛÌب, ÛÖ 1946.   ¾×àÚ Ì— Ô¨— ˚ÔàÙÛÖ  Ö –¨Ù—Ò—¨ Ú †Ìà Ø˚—ÖÚ –’ Ì— ÞÌ Û˛Ô ÌÓ×—ÙÛÖÙÜ Ô˛ ÛàÔ ·˚˚ÒÌ ˝àÔ Ñ¨— Ì— ÞÌ ÛÌˇ˛ 

Ì×—ÑÌÝ¨Ò˛ Ú Û˛Ú ¨ÓÜÔÛ—Ñ˛ Ú ×ØÖÙר ˇÌ—¨Ú Û˛Ú ¿¨ÛØ— ¸¨Ú. ´Ö ب ¸—Ö Ñ¨— Ö— ÌݲÓÌØ— ¸ÌÚ ÌÕÜÓÔÖÜ Ù¨Ô ÛÖÔ É¨Ù—Ò—¨  ×ÖÜ Ì×Ì ÓÌÔÌ ÙÛ˛Ô ¨ ÓÜÔ¨ Û˛Ú ·ÒÒ¨ ¸ÖÚ, ÌÔ¨ÔÛ— ÖÔ ÛàÔ ‚Û¨Òà Ô Ѩ— †ÌØÓ¨Ôà Ô. `Û—Ú 23 °×Ø—Ò— ÖÜ 1941, ˛ Û¨Ô ѨÔÖԗѨ  ÓÌ ÛÖ ÔÌ Ö ˛ÓÌØÖÒÖ ˚—Ö, ˛ ·ÖØÛ˛  ÛÖÜ °˚— ÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ. ¾ ÙÛبÛÖ Ú Ì— ÞÌ ×¨Ø¨¸ÖˇÌ—  Ѩ— Ö É¨Ù—Ò—¨ Ú ÓÌ Û˛Ô „ÜÉÌ ØÔ˛Ù˛ Ì ÝÜ˚¨Ô ˚—¨ Ô¨ ÙÜÔÌÞ— ÙÖÜÔ. ¾ ÙÜÓÓ¨Þ—ÑÖ Ú ¨˚˚Ò—ÑÖ Ú ÙÛبÛÖ Ú Ü×ÖÞàØà ÔÛ¨Ú Ì—  ÞÌ ÝÛ¨  ÙÌ— ÙÛ˛Ô °Ø˚ÖÒ— ¸¨, ÙÜÔÌÞà Ú ÉÖÓɨظ—˝Ö ÓÌÔÖÚ ¨×Ö  ÛÖÜÚ ÌÞˇØÖÜ Ú. ·ÓÌ— Ú, Û¨ ר—¸—¨  ÛÖÜ »×¨ØÔÛÖÜɨ , Ö ×àÚ Üײ ØÞÌ ÛÖ×—ÑÖ  Ó¨Ú Ì ˇ—ÓÖ, Üßà Ù¨ÓÌ Ì Ô¨ ÓÌ˚¨ ÒÖ ¨ÌØÖ ÙÛ¨ÛÖ, ×ÖÜ Ì— Þ¨ÓÌ Ý—¨ ÕÌ— ÓÌ Ì— ÑÖÙ— ¸Ü  Ö (22) ×ÖÒÜ ÞØàÓÌÚ ÑÖ ÒÒÌÚ Þ¨ØÛ—ÖÜ  ˚—¨ Ô¨ Û—Ó˛ ÙÖÜÓÌ Û˛Ô ÌÖØÛ˛  ÛÖÜ °˚— ÖÜ †ÌàØ-

˚— ÖÜ Ñ¨— ÛÖÔ ÌÖØÛ¨ ˝ÖÔÛ¨ –¨Ù—Ò—¨  . ´Ö ¨ÌØÖ  ÙÛ¨ÛÖ Ì ×ÌÙÌ ÙÛ¨ »×ÖÜ ÔÛ—¨ Ѩ— ˛ ÖÓ¨ ¸¨ Ó¨Ú ×ÌØ— ×ÖÜ 10 ר—¸—¨  ÓרØÔÛÖÜɨԗà Û—Ѩ ÛØÌ Õ¨ÓÌ Ô¨ ÛÖ Ó¨˝Ì ßÖÜÓÌ. ´Ö ¨ÌØÖ ÙÛ¨ÛÖ  Ó¨Ú Ö— ÌÒÒ˛Ô—ÑÌ Ú ¨ØÞÌ Ú Ñ¨— Ö— ¨ ˚˚ÒÖ— ÙÜ ÓÓ¨ÞÖ— ÛÖ Ì— ¸¨Ô   Ø˚ÖÚ Ñ¨— ÛÖ ˇÌ¨×Ö  ÛÖ ° à Ø˛Ù¨Ô Ù˛ÓÌ— Ö Ü ×Ö×ÛÖ. ·Ñ—Ô˛ ˇ˛Ñ¨Ô ÒÖ—×Ö Ô ×ÌØ— ×ÖÜ 15   ·ÒÒ˛ÔÌÚ Ý¨ÔÛ¨ ØÖ— ˚—¨ Ô¨ ÌÕÌÛ¨ ÙÖÜÔ ×ÌØ—  Û— ÔÖÚ Ì×ØÖ ÑÌ—ÛÖ. „¨ ×Ö—¨ ˚ÌØӨԗѨ  ¨Ô¨˚ÔàØ—ÙۗѨ  ¨ÌØÖ×Ò¨  Ô¨ ÌÓݨԗ ÙÛ˛Ñ¨Ô ÙÛ˛Ô ×ÌØ—ÖÞ˛  Ѩ— Ö— ÙÌ—Ø˛ ÔÌÚ ÛÖÜ   Ø˚ÖÜÚ ÌÙ˛ Ó¨Ô¨Ô ÙÜÔ¨° ˚ÌØÓÖ . ´¨ ¨ÌØÖ×Ò¨ Ô¨ Ì ÝÜ˚¨Ô ÞàØ— Ú Ô¨ ×ÖÒÜÉÖÒ˛ ÙÖÜÔ Ñ¨ÔÌ Ô¨. ¾—   ·ÒÒ˛ÔÌÚ ÙÛبۗà ÛÌÚ ˛ Øˇ¨Ô ÙÛ¨ »×ÖÜ  ÔÛ—¨ ÓÌ Û¨ ×Ö  ¸—¨. »¨˝—  ÛÖÜÚ ˛ Û¨Ô Ѩ— Ì Ô¨Ú „Ü ×Ø—ÖÚ ˚—¨ÛØÖ Ú ÓÌ ÙÛÖÒ˛  ¨ ˚˚ÒÖÜ ¨Õ—àÓ¨Û—ÑÖÜ  ˚—¨ רØÖÞ˛  ÛÜÞÖ Ô ¨Ô¨˚Ѩ— ¨Ú ÉÖ˛ ˇÌ—¨Ú. ´Ö ¨ÌØÖ ÙÛ¨ÛÖ ÛÖ Ì— ÞÌ ×—¨ ÙÌ— Ѩ— ÛÖ ÑبÛÖÜ ÙÌ Ö „àÙÛ˛ Ú µ¨ÔÛÖÜ ÞÖÚ, ÙÜ˚ÞàØ—¨ÔÖ Ú Ñ¨— ÌÕ¨ ¸ÌÒÝÖ Ú ÓÖÜ.   ¶Û¨Ô Ö ×Øà ÛÖÚ ×ÖÜ ÙÜÔÌÒ˛ Ýˇ˛.   ·É¨ÒÌ Û¨ ÑÒ¨ Ó¨Û¨. »Ì Ì ×—¨Ù¨Ô Ѩ— ÓÌ Ô¨ ˚—¨ Ó¨ ØÛÜب. ´ÌҗѨ  Ó¨Ú ×˛ Ø¨Ô   Ø˚ÖÚ. ¾— Ö ÒÖÜÚ ˚—¨ ÛÖ ° ÙÛبۗà ÛÌÚ Ó¨Ú Øà Û˛Ù¨Ô ×ÖÜ  ˇÌ Ò¨ÓÌ Ô¨ Ó¨Ú Ö¸˛-

˚˛ ÙÖÜÔ, ÙÛ˛ ¯àØÖÝÜÒ¨Ñ˛ , ˛  ÙÛÖ ˜ØÖÜبØÞÌ— Ö ÛÖÜ ÙÛبÛÖÜ ; ·×Ì—¸˛  ÒÌ ˚¨ÔÌ Ö— ×ÖÒ— ÛÌÚ Ö Û— Ö— ÞàØÖÝÜ Ò¨ÑÌÚ ÑÖרԨ  ÔÌ ÛÖÜÚ ÙÜÒÒ¨ÓɨÔÖÓÌ ÔÖÜÚ, ˝˛Û˛ Ù¨ÓÌ Ô¨ Ó¨Ú ×¨ ÔÌ ÙÛÖ ˜ØÖÜبØÞÌ— Ö, ÛÖ Ö×Ö— ÖÔ ÉØ—ÙÑÖ Û¨Ô ÙÛ˛ †Öܠɨ, ר Ôà ¨×Ö  ÛÖ ˜¨ØÓ¨ÑÌ— Ö Û˛Ú »¨Ø— ¨Ú ´ÙÌÑÖܠب. ·ÑÌ—  Ó¨Ú Ì  Ñ¨Ô¨Ô ¨Ô¨  ÑØ—Ù˛. ´ÖÜÚ Ì— ×¨ÓÌ Ö Û— ¸ÌÔ Üײ ØÞÌ Û— ×ÖÛ¨ ÛÖ Ü ×Ö×ÛÖ Ñ¨— Ó¨Ú ¨ Ý˛Ù¨Ô. ´˛Ô — ¸—¨ ˛Ó̠ب ÛÖ ¨×Ö ˚ÌÜÓ¨, ×ØÖ Û˛Ú ¸Ü ÙÌàÚ ÛÖÜ ˛Ò— ÖÜ, Ì ˚—ÔÌ ÉÖÓɨظ—ÙÓÖ Ú. `Û¨ ÑÜרؗ ÙÙ—¨ ÛÖÜ „ÖÜÛÙÖ×Ö¸—à Û˛ †ÌàØ˚— ÖÜ „Ö ÒÒ—¨ ˛  ´˝¨ÉÌ ÒÒ¨ Ì— Þ¨Ô ÙÛ¨ˇÓÌÜ ÙÌ— ˚—¨ Ѩ ÒÜ߲ ¨ØÑÌÛ¨  ÙÜÓӨޗѨ  ¨˚˚җѨ  ¨ÜÛÖÑ—  Ô˛Û¨ ÓÌ ÙÛبۗàÛ—ÑÖ  ×ØÖÙà×—ÑÖ . ¾ ´ØÜ ÝàÔ¨Ú Ö ‡˛Ó¨ Ñ˛Ú, ×ÌØ—  ×ÖÜ 40 ÌÛà  Ô ÛÖ  ÛÌ, Ìײ ˚Ì ÙÛ¨ „Üרؗ ÙÙ—¨ ÛÖ ´˝¨ÉÌ ÒÒ¨ ˚—¨ Ô¨ ×ÖÜÒ˛ ÙÌ— ¨Ü˚¨  ÙÛÖÜÚ ·˚˚ÒÌ ˝ÖÜÚ. ·ÑÌ—  ÛÖÔ ÉØ˛ ÑÌ Ö ÉÖÓɨظ—ÙÓÖ Ú. »ÌؗѨ  ¨ÌØÖ×Ò¨ Ô¨, Ì  Ô¨ Ó—ÑØÖ  ÙÓ˛  ÔÖÚ, ÛÜ ×ÖÜ "»Ì ÙÌÙÓ—ˇ" Ѩۨ¸— àÕ˛Ú Ñ¨— ÌÒ¨ÝØÖÜ  ÉÖÓɨظ—ÙÓÖÜ  ×ÖÒÜÉÖÒÖÜ Ù¨Ô Ñ¨— Ì ØØ—ÞÔ¨Ô ÌÓ×Ø˛ÙۗѨ  ÉÒ˛ Ó¨Û¨ ÌÔ¨ÔÛ— ÖÔ ÛàÔ ¨˚˚Ò—Ñà Ô ¨ÜÛÖÑ—Ô˛ ÛàÔ Ñ¨— ÛàÔ — ¸—àÔ ÛàÔ  °˚˚ÒàÔ. ´¨ ÖÞ˛ Ó¨Û¨ ̠ר—ØÔ¨Ô Ýà-

Û—¨ Ѩ— Ѩ—˚Ö ÔÛÖÜÙ¨Ô Ù¨Ô Ò¨Óר  ¸ÌÚ. ¾— ·˚˚ÒÌ  ˝Ö— É ¨ Ò Ò Ö  Ó Ì Ô Ö — ¸ — ¨ Ø Ñ à  Ú ÙÑÖ  Ø×—˝¨Ô ×ØÖÚ ¸—¨ ÝÖØÌÚ Ñ¨ÛÌܡܠÔÙÌ—Ú ˚—¨ Ô¨ ˚ÒÜÛà ÙÖÜÔ. ¾ ´ØÜ ÝàÔ¨Ú Ì— ÞÌ ×Ì ÙÌ— Ѩ Ûà Ѩ— ÉÒ¨ÙÛ˛ÓÖÜ ÙÌ ÛÖ Ñ¨ÔÛ¨ Ø— ÛàÔ †ÌØÓ¨Ôà Ô ˚—¨ Ô¨ Ó˛ ÙÛبÝÌ—  ÌÔ¨ÔÛ— ÖÔ ÛàÔ ˇÌ— àÔ ÛÖÜÚ. ´¨ ÌÔ ÒÖ ˚à ¨ÌØÖ×Ò¨ Ô¨ ˛ Ù¨Ô ¸—Ñ—Ô˛Û˛ Ø—¨ ÓÌ Ñ— ÛØ—ÔÖ ÛÖ ×ØÖ Ùˇ—Ö ÓÌ ØÖÚ ÛÖÜ Ñ¨— ÓÌ ¸Ü Ö Ѩ ˇÌÛ¨ ײ¸¨ Ò—¨ ÙÛÖ ÖÜب— Ö. ‡ÌÔ Ì Ñ¨Ô¨Ô Ñ¨ ˇÌÛÌÚ ÌÝÖØÓ˛ ÙÌ—Ú Ö ×àÚ Û¨ "ÙÛÖܠѨÚ". ¾ …—ÑÖÒ˛  Ú ‡˛Ó¨  Ñ˛Ú   ˚˚ÒÖ ÙÛÖ Ù×— ×˛ ØÌ Ì Ô¨Ô ° Û— ÛÖÜ ÙÛ˛ –ب̠ٗØѨ Ѩ— ÛÖÔ ÝÜ Ò¨ÕÌ ÌÑÌ—  ¨ØÑÌÛÖ  Ѩ—ØÖ . `Û˛ –ب̠ٗØѨ Üר ØÞÌ— ¨ØÞ¨— Ö ײ˚¨ ¸— Ѩ— ¨×’ ¨ÜÛÖ  ¨ÔÛÒÖÜ  Ù¨Ô Ö— ¨ØÞ¨—  Ö— ÛÖ "ÌÒÌÜˇÌ Ø—ÖÔ Ü ¸àØ", Ö ×àÚ ÒÌ ÔÌ. –ب̠ٗØѨ (=Ó—ÑØ˛  Ö ¨Ù˛ ÙÛ¨ ¨Øɨԗ Û—Ѩ). ¿—ˇ¨Ô Ö  Ô Ì Þ Ø ˛ Ù — Ó Ö × Ö — Ì —  Û Ö ÙÛÖÜÚ ÌÕ¨˚Ô—ÙÓÖÜ  Ú Ñ¨— Ѩˇ¨ØÓÖÜ Ú ÙÛÖ ¶Ø¨— ÖÔ. ¶ ɨØÌ—¨  Ó×Ö Û¨ ÛàÔ †ÌØÓ¨Ôà Ô Ì ÝÛ¨ÙÌ Ñ¨— ÙÛÖ   Ø˚ÖÚ ÙÛ—Ú 27 °×Ø—Ò— ÖÜ ° 1941. ´¨ÜÛÖ ÞØÖÔ¨ ¨ ØÞ—˝Ì Ö ÓÌ˚¨ÒÌ—à  ¸˛Ú ¨˚à Ô¨Ú ÛÖÜ Ì ˇÔÖÜÚ ÌÔ¨ÔÛ— ÖÔ Û˛Ú †ÌØÓ¨ÔÖ—¢ Û¨Ò—Ñ˛ Ú ѨÛÖÞ˛ Ú.


[ °À†·‚°„¾… –¶»° ]

`ÌÒ— ¸¨ 10˛

´ÌÛ¨ ØÛ˛ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010

°˚ÖØÌ Ú - ¿àÒ˛ ÙÌ—Ú - °Ô¨ÑÖ—Ôà ÙÌ—Ú »—ÑØâÚ °˚˚ÌÒåÌÚ »—ÑØâÚ °˚˚ÌÒåÌÚ »—ÑØâÚ°˚˚ÌÒåÌÚ »—ÑØâÚ°˚˚ÌÒåÌÚ »—ÑØâÚ°˚˚ÌÒåÌÚ »—ÑØâÚ°˚˚ÌÒåÌÚ »—ÑØâÚ°˚˚ÌÒåÌÚ »—ÑØâÚ°˚˚ÌÒåÌÚ »—ÑØâÚ°˚˚ÌÒåÌÚ ¿¨Ø¨¸— ¸ÖÔÛ¨— Ó¨ˇ˛ Ó¨Û¨   "°ØÞÌÚ ¾—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛ Ú •ÌàØ— ¨Ú" & "°ØÞÌ Ú ¾Ø˚¨ ÔàÙ˛Ú & ‡—Ö— Ñ˛Ù˛Ú ·×—ÞÌ—Ø˛ ÙÌàÔ & ˆ×˛ØÌÙ—à Ô", ÙÌ Ó¨ˇ˛ÛÌ Ú †’ ”ÜÑÌ— ÖÜ ¨×Ö  ¾—ÑÖÔÖÓÖÒÖ ˚Ö, ¿ÛÜÞ—ÖÜ ÞÖ ‡—Ö— Ñ˛Ù˛Ú ·×—ÞÌ—Ø˛ ÙÌàÔ. ´˛Ò. ·×—ÑÖ—ÔàÔ— ¨Ú: 6974814748

°…¾‰·‚‡˙´°

¸ÖÞÌ— ¨ ˚—¨ Ò¨ ¸—, ÓÌ É¨ Ù˛ Ѩ— Ѩ  ÔÖÜÒ¨, ×Ö—Ö Û˛Û¨ 18/10, 50, 70, 100, 150,200, 250 Ѩ— 300 Ñ—Òà Ô ÙÌ Û—ÓÌ Ú ¨ÙÜÔ¨˚à Ô—ÙÛÌÚ. „¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ •àÓÖ ×ÖÜÒÖÜ,  °Ø˚ÖÚ Û˛Ò 27510-67363.

¿ÛÜÞ—ÖÜ ÞÖÚ …˛×—¨˚à˚Ö Ú ¨Ô¨Ò¨Óɨ ÔÌ— ר—¸—¨  Բח¨˚à˚Ì— ÖÜ & ¸˛ÓÖÛ—ÑÖÜ  ÙÌ Û—ÓÌ Ú Þ¨Ó˛ÒÌ Ú ´˛Ò. 6973789994 „ÜÑÒÖÝÖØÌ—  Ѩ— ¸—¨Û— ˇÌÛ¨— ÙÛ¨ É—ÉÒ—Ö×àÒÌ— ¨ ÛÖÜ   Ø˚ÖÜÚ ÛÖ É—ÉÒ— Ö °   Ø˚ÖÚ ¸—¨ "´Ö °   ÓÌÙÖÜ ÛàÔ ¨—à ÔàÔ" ÛÖÜ ‚ਠÔÔÖÜ ·ØÔ. µÌ˚Ñ— Ô˛.

ˆ˚بٗ ¨

Þà ØÖÜ ´Ì ÒÖÚ ÓÌ ÛÖÔ `ÜÒÒÌ ÑÛ˛ Ü˚بٗ ¨Ú UHU ˚—¨ ÌÙàÛÌØ—ÑÖÜ Ú Þà ØÖÜÚ. ·Õ¨Ý¨Ô— ˝Ì— ÓÖÜ  ÞÒ¨, ÓÜ  Ñ˛ÛÌÚ, ¸—¨ ÉØàÙ˛, ¸ÜÙ¨ ØÌÙÛÌÚ ÖÙÓÌ Ú. „¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ •àÓÖ×ÖÜ  ÒÖÜ Û˛Ò. 2751067363.

‡—à ÕÛÌ

Û¨ ÌÔÖÞÒ˛Û—Ñ¨   ×ÖÔÛ—Ñ—¨, Ѩ— Ì ÔÛÖÓ¨ ¨×Ö  ÛÖ Ù×— Û— Ù¨Ú ÓÌ Û˛Ô ¨×àˇ˛Û—Ñ˛  ÙÜÙÑÌܲ  Ì×—ÉÒ¨Éà Ô ÌÔÛÖ ÓàÔ Ñ¨— ÛØàÑÛ—Ñà Ô. „¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ †. •àÓÖ ×ÖÜÒÖÜ, †ÌÔ. „ÖÒÖÑÖÛØà  Ô˛ 11 Û˛Ò. 2751067363.

¿ØÖ ÉÒ˛Ó¨

ÙÛ—Ú ¨×ÖÞÌÛÌÜ ÙÌ—Ú; °ÛÙ¨Ò— ÔÌÚ °ÓÌØ—Ñ˛ Ú ˚—¨ Ô’¨×ÖÝÌÜ ˚ÌÛÌ ÛÖÔ Ü¸Ø¨ÜÒ—ÑÖ . „¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ •àÓÖ  ×ÖÜÒÖÜ, †ÌÔ.   Ø˚ÖÚ, „ÖÒÖÑÖÛØà Ô˛ 11 ° Û˛Ò. 27510-67363.

3500 ÞØà Ó¨Û¨ ÓÌ computer ¯À˙´·¯, ×Ò¨ÙۗѨ  Ò¨¸ÖÓ×Ö˚—Ì Ú, ÉÌØÔ— Ñ—¨. `ÜÓÝÌ ØÖÜÔ!! „¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ †. •àÓÖ ×ÖÜÒÖÜ, †ÌÔ. „ÖÒÖÑÖÛØà Ô˛ 11, Û˛Ò. 27510-67363.

„¨ˇ˛˚ªÛØ—¨ Ý—ÒæÒÖ˚ÖÚ ÓÌ ÓÌ˚ÆÒ˛ ÝØÖÔÛ—ÙÛ˛Ø—¨Ñª ÌÓ×Ì—Øå¨ ×¨Ø¨¸å¸Ì— —¸—¨åÛÌب Ó¨ˇªÓ¨Û¨ ÙÌ Ó¨ˇ˛ÛÌÚ ¸˛ÓÖÛ—ÑÖç, ˚ÜÓÔ¨ÙåÖÜ, ÒÜÑÌåÖÜ. ´—ÓâÚ ÒÖ˚—ÑâÚ, Ì—¸—ÑâÚ Û—ÓâÚ ˚—¨ ¨¸âÒÝ—¨ Ѩ— ˚ÑØÖÜ×. ¿ØÖÙà×—ÑâÚ Ù˛ÓÌ—ØÙÌ—Ú, ÙÜÞÔÆ ¸—¨˚àÔåÙÓ¨Û¨. ´˛Ò. 6934267441 ´ Ø ¨ × Ì ˝ ˛ Ú . ´ ˛ Ò . 6975924939 à ØÌÚ 9×.Ó.4Ó.Ó.

·¨ Ô

Ù¨Ú ÛØÜ ×˛Ù¨Ô Ùà Ó¨Û¨ ѨÒÖØ—ÝÌ Ø ×¨Ò¨—ÖÜ  ÛÜ ×ÖÜ (ÝÌ ÛÌÚ) Ѩ— ÌÔ¸—¨ÝÌ ØÌÙÛÌ Ô¨ Û¨ ¨ÔۗѨۨÙÛ˛ ÙÌÛÌ ÓÌ Ñ¨—ÔÖÜØ˚˛ , ¨×ÖÛ¨ÔˇÌ— ÛÌ ÙÛÖ Ñ¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ †. ¯. •àÓÖ ×ÖÜÒÖÜ, †. „ÖÒÖÑÖÛØà Ô˛ 11  °Ø˚ÖÚ, Û˛Ò. 2751067363. ‰ˆ”° ˚—¨ Û˝¨ Ñ— ÙÜÙÑÌܨÙÓÌ Ô¨ ÙÌ 10Ñ—ÒÖÜÚ Ù¨ ÑÖÜÚ Ñ¨— 5Ñ—Ò¨ ×ØÖÙ¨Ô¨ Ó¨Û¨. ·×—  Ù˛Ú Ñ¨ ØÉÖÜÔ¨ ÙÌ Ù¨Ñ—  5, 10 Ѩ— 15 Ñ—Òà Ô ÙÛÖ Ñ¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ †. ¯. •àÓÖ ×ÖÜÒÖÜ, †. „ÖÒÖÑÖÛØà Ô˛ 11, Û˛Ò. 27510-67363.

·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨—

˚بÝÌ— Ö   70Û.Ó. ˚àÔ—¨ÑÖ ÙÛÖÔ 3Ö Ö ØÖÝÖ, ¨ ÔàˇÌÔ ·ˇÔ—Ñ˛ Ú

˝— Ô¨, WC) Ѩۨ ÒÒ˛ÒÖ ˚—¨ ÝÖ—Û˛ÛÌ Ú 350ø. ´˛Ò. Ì×—ÑÖ—ÔàÔ— ¨Ú 6938625033.

·Ò¨—ÖÞØàÓ¨Û—ÙÛÌ Ú ·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨—   ˝˛ÛÖÜ ÔÛ¨— ¨×Ö  Ѩۨ ÙÛ˛Ó¨ ÞØàÓ¨ ÛàÔ ˚—¨ ÙÜÔÌØ˚¨Ù— ¨. Û˛Ò. 6974646930.

¿àÒÌ— Û¨—

¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ ØÌÛ—ØÌ  50Û.Ó., ¸—¨Ó×ÌØÌ Ú, ÓÌ ˇÌ ¨ ÛÖ ”ÜÑ¨É˛  ÒÙÖÚ, ÛÖ  Ѩ— ÛÖ °ÛÛ—ÑÖ  ° Ì×—  Û˛Ú Ö¸ÖÜ  ‚××ÖÑب ÛÖÜÚ 161, ÙÌ Û—Ó˛  ÌÜѨ—Ø— ¨Ú (80.000ø). ‚¸¨Ô—ÑÖ  ˚—¨ ÝÖ—Û˛Û˛ -ÛØ—¨. ¿Ò˛Ø. 6 9 7 8 8 6 7 9 1 5 , 2751066912.

·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨— ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 3¨ Ø—, ר ØÖ¸ÖÚ ¿¨×¨Ö—ÑÖÔÖ ÓÖÜ, —ÙÖ ˚Ì—Ö ÓÌ Ñ¨ÒÖØ—ÝÌ Ø. ´˛Ò. 6944731502 Ñ. ´¨ ÙÖÚ °ÔÛàÔÖ ×ÖÜÒÖÚ.

„ÜØ— ¨ ¨Õ—Ö×ØÌ×Ì ÙÛ¨Û˛ ˝˛Û¨  ÌØ˚¨Ù—  ¨. „¨ˇ¨ Ø—ÙÓ¨ Ù×—Û—à Ô, ÝÜ Ò¨Õ˛ ˛Ò—Ñ—àÓÌ ÔàÔ ˛  ר—¸—à Ô. „¨ÒÌ Ú ÙÜÙÛ¨ ÙÌ—Ú. ´˛Ò. 6998553254.

·ÔÛÖÓÖÑÛÖ ÔÖ ÌÛÖ—ÓÖ ÞØ˛ÙÛÖ Ù×ØÌ —¢ ¨ ÖÙÓÖ, ¨ÙݨÒÌ Ú, ˚—¨ ѨÛ٨ؗ ¸ÌÚ,

¨×ÖÝÜ˚˛ ×ÌØ— ÌØ˚˛Ú Ó¨Û—¨ Ú, ÓÌ Ñ¨Ò¨ÓàÛÌ Ú Ü ßÖÜÚ ÌÔÖ Ú, ÌÔ¨ Ó—Ù˛ Ѩ— ¸Ü Ö ÓÌ ÛØàÔ. „¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ •àÓÖ ×ÖÜÒÖÜ, †. „ÖÒÖ  Ø˚ÖÚ Û˛Ò. ÑÖÛØà Ô˛ 11 ° 27510-67363.

·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨— ÙÛ˛ •ÌÙÙ¨ÒÖÔ— Ñ˛, ‚ਠÔÔÖÜ »—Þ¨˛ Ò 5 (50ÓÌ Ûب ¨×Ö  Û—Ú „¨Ó¨ ØÌÚ, ¸— ×Ò¨ ÙÛ¨ ¿¨ÔÌ×—ÙÛ˛ Ó—¨) ¨Ô¨Ñ¨—Ô—ÙÓÌ ÔÖ Ì×—×ÒàÓÌ  ÔÖ ¸Ü¨  Ø— ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 2ÖÜ ÖØÖ ÝÖÜ (2 ¸àÓ¨ Û—¨, Ù¨ÒÖ Ô—, ÑÖÜ-

REAL ESTATE »·`‚´‚„¾ †À°˜·‚¾ °†¾À·`-¿˙”¶`·‚`-·…¾‚„‚°`·‚` °„‚…¶´˙… ¾‚„¾¿·‡˙…-„´¶»°´˙…-·¿‚¯·‚À¶`·˙…

`¿ˆÀ¾` »°`´¾À°„¾` & `ˆ…·À†°´·` ´˛Ò. 27520-43179 Ñ—Ô. 6942847163 email:agiatriadamideas@yahoo.gr ‡—¨ÓÌØ— ÙÓ¨Û¨ 1. `Û˛Ô °˚—  ¨ ´Ø—¨  ¸¨ ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ—  ¨ 120 Û.Ó ÙÜÔ 73Û.Ó ¸—¨ÓÖØÝàÓÌ ÔÖ ÙÌ 500Û.Ó Ö—ÑÖ ×̸Ö. 2. `Û¨ ‡ÌԸب »—¸Ì¨Ú 30Û.Ó —ÙÖ ˚Ì—Ö Ñ¨— 105Û.Ó Ö ØÖÝÖÚ ˛Ó—ÛÌÒ˛ Ú ÙÌ 2ÙÛØ. Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 3. `Û˛ ….´—ØÜÔˇ¨ ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ¨ 100Û.Ó Ñ’ 70Û.Ó ¸—¨ÓÖØÝàÓÌ ÔÖ Ü×Ö ˚Ì—Ö ÙÌ 250Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 4. `Û˛ ….´—ØÜÔˇ¨ ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ¨ 10 ÌÛà Ô ,100Û.Ó ÙÌ ¨ Ø—ÙÛ˛ Ѩۨ ÙÛ¨Ù˛ Ñ’ ÙÌ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 800Û.Ó 5. `Û˛ ….´—ØÜÔˇ¨ ÓÌ˝ÖÔÌ Û¨ 123Û.Ó Ñ’ ÙÌ 63Û.Ó ¸—¨ÓÖØÝàÓÌ ÔÖ Ü×Ö ˚Ì—Ö ÙÌ 200Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 6. `ÛÖ °Ø˚ÖÚ ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 83Û.Ó 1ÖÚ Ö ØÖÝÖÚ ÓÌ ¨×Öˇ˛ Ñ˛ Ñ’ ˚Ѩب ˝ 120.000ÌÜØà. 7. `ÛÖ °Ø˚ÖÚ ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 116Û.Ó ÙÛÖ 4Ö Ö ØÖÝÖ ×ÖÒÜÛÌÒÌ ÙÛ¨ÛÖ ÓÌ ÓÌ˚¨ Ò¨ ÓרÒÑÖ Ô—¨ Ñ’ ˇÌ ¨ ÛÖ Ñ¨ ÙÛØÖ. 8. `ÛÖ °Ø˚ÖÚ ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 56Û.Ó ÙÛÖ 4Ö Ö ØÖÝÖ ×ÖÒÜÛÌÒÌ ÙÛ¨ÛÖ 9. `ÛÖ ×¨ ØÑÖ ÛÖÜ °Ø˚ÖÜÚ ¸—¨ÓÌØ— ÙÓ¨Û¨ 25ÌÛ—¨Ú 80,90,100Û.Ó ¨Ô¨×¨Ò¨—àÓÌ Ô¨ ÓÌ ˇÌ ¨ ÙÛÖ ×¨ ØÑÖ. 10. `ÛÖ °Ø˚ÖÚ Ö¸Ö Ú ¿ÌØÙÌ àÚ 250Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö ÓÌ ×¨Ò¨—¨ Ö—Ñ— ¨ 60.000ÌÜØà. 11. `ÛÖ °Ø˚ÖÚ ×¨ ØÖ¸ÖÚ ´ÙÖÑØ˛ רҨ—¨ Ö—Ñ— ¨ ÙÌ ¨ Ø—ÙÛ˛ Ѩۨ ÙÛ¨Ù˛. 12. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö Ì×—  Û˛Ú »Ìˇ¨ ÔàÔ ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ ÓÌ˝ÖÔÌ Û¨ 180Û.Ó ÙÛÖ 2Ö Ñ¨— 3Ö Ö ØÖÝÖ Ñ¨— ÑÒÌ—ÙÛÖ  ˚Ѩب ˝ 60 Û.Ó 13. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö ¯¨Ø.´Ø—ÑÖÜײ ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 130Û.Ó 8 ÌÛà Ô ÙÛÖ 2Ö Ö ØÖÝÖ 14. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö ¯¨Ø.´Ø—ÑÖÜײ Ñ’ °˚.°Ô¸Ø—¨ÔÖÜ ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 90Û.Ó,25ÌÛàÔ Ñ’80Û.Ó 5ÌÛàÔ 15. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö °˚.„ÜØ—¨Ñ˛ ÓÌ˝ÖÔÌ Û¨ 123Û.Ó Ñ’ 63Û.Ó ¨ÔÌÕ¨ ØÛ˛Û˛ ÙÌ 200Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 210.000ÌÜØà 16. `Û˛ ‡¨Ò¨Ó¨Ô¨Ø¨ ÓÌ˝ÖÔÌ Û¨ 210Û.Ó ÙÌ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 250Û.Ó ÓÌ ÑÒÌ—ÙÛÖ  ˚Ѩب ˝’ ÙÌ Ñ¨Ò˛  Û—Ó˛ 17. `Û˛Ô °˚.¿¨Ø¨ÙÑÌܲ(´ÙÌ ÒÖÜ)¸ÜÖ ÓÌ˝ÖÔÌ ÛÌÚ 100Û.Ó Ñ’ 43Û.Ó Ü×Ö ˚Ì—Ö ¸—¨ÓÖØÝàÓÌ ÔÖ ÓÌ ˇÌ ¨ Û˛Ô ¿Ò¨ Ñ¨ 18. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö ×Ò˛Ù— ÖÔ °˚. „ÜØ—¨Ñ˛ Ú Ì×—  Û˛Ú °˚.°Ô¸Ø—¨ÔÖÜ ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 90Û.Ó ÓÌ ¨×Öˇ˛ Ñ˛ Ü×Ö ˚Ì—Ö ˚Ѩب ˝ 150000ÌÜØà 19. `Û˛Ô °˚.¿¨Ø¨ÙÑÌܲ (´ÙÌ ÒÖÜ)ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ÌÚ 83Û.Ó Ñ’47Û.Ó Ü×Ö ˚Ì—Ö ¸—¨ÓÖØÝàÓÌ ÔÖ ÓÌ ˇÌ ¨ Û˛Ô ×Ò¨ Ñ¨ 20. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö Ì×—  Û˛Ú ×¨Ø¨Ò—¨Ñ˛ Ú ¸—¨ÓÌØ— ÙÓ¨Û¨ 95Û.Ó Ñ’ 30Û.Ó ˛Ó—Ü×Ö ˚Ì—¨ ¸—¨ÓÖØÝàÓÌ Ô¨ ÓÌ ˇÌ ¨ ÛÖ »×ÖÜ ØÛ˝— Ѩ— ÛÖ ¿¨Ò¨Ó˛ ¸— 21. `Û˛Ô °Ù— Ô˛ ¸ÜÖ ÓÌ˝ÖÔÌ ÛÌÚ 129Û.Ó ÙÌ 200Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö ˛ Ѩ ˇÌ Ó—¨ 22. `ÛÖ ´ÖÒÖ ¸—¨ÓÌ  Ø—ÙÓ¨ 20ÌÛ—¨Ú 115Û.Ó ÓÌ ÓÌ˚¨  ÒÌÚ ÉÌب ÔÛÌÚ Ñ¨— ˇÌ ¨ 23. `ÛÖ ´ÖÒÖ Ñ¨—ÔÖÜ Ø—¨ ¸—¨ÓÌØ— ÙÓ¨Û¨ 50Û.Ó Ñ’ 50Û.Ó ˛Ó—Ü×Ö ˚Ì—¨ ÓÌ ˇÌ ¨. 24. `ÛÖ ‰˛ØÖײ˚¨¸Ö ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 100Û.Ó ÓÌ ÓÌ˚¨ ÒÌÚ ÉÌب ÔÛÌÚ Ñ¨— ÓÖÔ¨¸—Ñ˛  ˇÌ ¨ Ѩ— —¸—àÛ—Ñ˛  ×Ò¨˝ ÙÌ ×ÖÒÜ  Ñ¨Ò˛  Û—Ó˛ . 25 `Û˛Ô °˚— ¨ ´Ø—¨ ¸¨ É— ÒÒ¨ 430Û.Ó. ÙÌ 10000 Û.Ó. Ö—ÑÖ ×̸Ö, ×—Ù— Ô¨, ˆ/‡ »¨ ÙÛÌØ, ˇÌ ¨ ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö- °Ø˚ÖÚ. 26 `Û˛Ô   ¶Ø¨ ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ¨ 140Û.Ó. ÙÌ 8200Û.Ó. Ö—Ñ. ·×— Ù˛Ú Üר ØÞÖÜÔ Ñ— ¨ ÒÒ¨ ×ÖÒÒ¨  ¸—¨ÓÌØ— ÙÓ¨Û¨ ,ÓÌ˝ÖÔÌ ÛÌÚ, ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ÌÚ ÙÌ ¸—¨ ÝÖب ÓÌ Ø˛ Û˛Ú °Ø˚ÖÒ— ¸ÖÚ ×ÖÜ ¸ÌÔ ¨Ô¨˚ب ÝÖÔÛ¨— ÙÛ˛Ô ×¨ØÖÜ Ù¨ ÙÌÒ— ¸¨. ¾—ÑÖ ×̸¨ 1. `ÛÖ °Ø˚ÖÚ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 560Û.Ó ÓÌ ×¨Ò—Ì Ú Ö—Ñ— ÌÚ ÙÛÖÜÚ ¸ØÖ ÓÖÜÚ ×ØÖÚ 125.000ø 2. `ÛÖ °Ø˚ÖÚ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 400Û.Ó ÓÌ ×¨Ò¨—¨ Ö—Ñ— ¨ ÙÛÖ ÙÜÔÖ—Ñ—ÙÓÖ  120.000ø 3. `ÛÖ °Ø˚ÖÚ ÙÌ ×¨ ØÖ¸Ö Û˛Ú …—Ö É˛Ú ÓÌ `‡ 1,8 400Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 4. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö Ì×—  Û˛Ú ·Ü¨˚˚ÌÒ— ÙÛØ—¨Ú 392Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö `‡0,6 ÓÌ ˇÌ ¨ Ö ÒÖ ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö 5. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö ÀÖ¸— ÖÜ Ñ’×¨ØÖ¸Ö 380Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö Ì×—ÑÒ—ÔÌ Ú 6. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö °˚.„ÜØ—¨Ñ˛ 392Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 7. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö Ì×—  Û˛Ú °˚.°Ô¸Ø—¨ÔÖÜ ×Ò˛Ù— ÖÔ ÌØ˚¨Û—Ñà Ô ѨÛÖ—Ñ—à Ô ÑÛ˛ Ó¨-Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 6ÙÛØ. 8. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö ÛؗݨÛÙÖ 1356Û.Ó ÓÌ `‡ 1,2 Ѩۨ ÒÒ˛ÒÖ Ñ¨— ˚—¨ ×ÖÒÜѨÛÖ—Ñ— ¨ 9. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö ×¨ Ôà ¨×Ö  ÛÖ ‰ÌÔÖ¸ÖÞÌ— Ö °ÓÝ—ÛØÜ àÔ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 256Û.Ó `‡2,4 ÓÌ ˇÌ ¨ 10. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö ×ÌØ—ÖÞ˛  ÑÖÜØÛ˛ 250Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö ÓÌ ˇÌ ¨ ÛÖ »×ÖÜ ØÛ˝— 11. `ÛÖÔ °˚.°Ô¸Ø—¨ÔÖ Ö—ÑÖ ×̸¨ 500Û.Ó ÓÌ ˇÌ ¨ Ö ÒÖ ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö 12. `ÛÖÔ °˚.°Ô¸Ø—¨ÔÖ 1200Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö Ì×—ÑÒ—ÔÌ Ú ÓÌ ˇÌ ¨ ÛÖ

´˛Ò.: 6947265189

¸—¨ÓÌ Ø—  ØÙÓ¨ 4 ¸àÓ¨Û—àÔ ÙÛÖ ° ˚ÖÚ, Ö¸Ö Ú †ÖÜ Ô¨Ø˛ 28, 1ÖÚ Ö ØÖÝÖÚ. °ÜÛÖ ÔÖÓ˛ ÑÌÔÛØ—Ñ˛  ˇÌ ØÓ¨ÔÙ˛. ´˛Ò. 27510-66245, Ñ—Ô. 6945015145.

„ÜØ— ¨ ˝˛Û¨  ÌØ˚¨Ù— ¨ ˚—¨ Ѩˇ¨ Ø—ÙÓ¨ Ù×—Û—ÖÜ , ˚بÝÌ— àÔ Ñ.Ò.×. ´˛Ò. 6937518728.

†—¨ ÛÖ Ñ¨ÒÖѨ— Ø—: — ÙÑ—ÖÚ,

·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÖÔÛ¨—

ѨۨÙÛ˛ Ó¨Û¨ Ì×—  Û˛Ú Ö¸ÖÜ  „¨Ò¨Ó¨Ø¨  . ¿Ò˛Ø. Û˛Ò. 27510-67246 à ØÌÚ 10-1 ×Øà—¡ Ѩ— 5,30-8 ¨×Ö ˚ÌÜÓ¨. `¨ ÉɨÛÖ 10-1 ×Øà—¡.

ÓÜØÓ˛ ˚Ñ—¨ Ѩ— ¨ ÒÒ¨ Ì Ø×ÖÔÛ¨ Ì ÔÛÖÓ¨. „¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ †. •àÓÖ ×ÖÜÒÖÜ, †ÌÔ   Ø˚ÖÚ, „ÖÒÖÑÖÛØà Ô˛ 11 ° ´˛Ò 27510-67363.

`ÖÉ¨Ø˛ , Ü×ÌÜ ˇÜÔ˛ ÑÜØ— ¨, ÓÌ ÌÓ×Ì—Ø— ¨ ÙÛ˛ ÝÜ Ò¨Õ˛ & ÓÌÒÌ Û˛ ר—¸—à Ô, Ì×—ˇÜÓÌ—  Ô¨ ¨Ô¨Ò¨ ÉÌ— ר—¸—¨  ¨ÔÌÕ¨ØÛ˛ ÛàÚ ˛Ò—Ñ— ¨Ú, ÙÛ˛Ô ÌÜØÜ ÛÌØ˛   Ø˚ÖÜÚ - …¨Ü×Ò— ÖÜ. ×ÌØ—ÖÞ˛  ° `ÜÙÛ¨ ÙÌ—Ú ¸—¨ˇÌ Ù—ÓÌÚ.

…¨Ü ×Ò—Ö 13. `Û˛Ô °Ù— Ô˛ ×Ò˛Ù— ÖÔ ¿Ò¨ Ñ¨Ú Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö -ÑÛ˛ Ó¨ 27ÙÛØ.ÓÌ ˇÌ ¨ Û˛Ô ˇ¨ Ò¨ÙÙ¨ Û˛Ú ¿Ò¨ Ñ¨Ú   Ø—¨ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 400Û.Ó Ì×—ÑÒ—ÔÌ Ú ÓÌ ˇÌ ¨ Ö ÒÖ ÛÖ 14. `Û˛Ô ° …¨Ü ×Ò—Ö   Ø—¨Ú Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 626Û.Ó ÓÌ ˇÌ ¨ 15. `ÛÖÔ ·Õà ÙÛ˛ ° 16. `Û¨ ”ÌÜѨї¨ Ö—ÑÖ ×̸Ö-ÑÛ˛ Ó¨ 5ÙÛØ. ÓÌ ˇÌ ¨ Û˛Ô ˇ¨ Ò¨ÙÙ¨ Û˛Ú ¿Ò¨ Ñ¨Ú   Ø—¨ 400Û.Ó Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö ÓÌ ˇÌ ¨ ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö 17. `Û˛Ô ° 18. `ÛÖ °Ø˚ÖÒ—ÑÖ  Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 666Û.Ó Ñ¨Û¨×Ò˛ÑÛ—Ñ˛  ˇÌ ¨ 19. `ÛÖ °Ø˚ÖÒ—ÑÖ  Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö -ÑÛ˛ Ó¨ 2,5ÙÛØ ÌÔÛÖÚ µ¾· 20. `ÛÖ Ü ßÖÚ Û˛Ú °ØÞ¨— ¨Ú ´— ØÜÔˇ¨Ú Ì×—  Û˛Ú ·ˇÔ—Ñ˛ Ú Ö¸ÖÜ  ×Ò˛Ù— ÖÔ ÌØ˚ÖÙÛ¨ Ù—ÖÜ À·° Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 2ÙÛØ. Ѩۨ ÒÒ˛ÒÖ ˚—¨ Ù×— Û— 21. `Û˛Ô °˚— ¨ ´Ø—¨ ¸¨ ¸ÜÖ Ö—ÑÖ ×̸¨ 500Û.Ó ÙÛÖ ¸ØÖ ÓÖ ×ØÖÚ ÑÌ ÔÛØÖ †˙…‚° 22. `Û˛Ô °˚.´Ø—¨¸¨ ×Ò˛Ù— ÖÔ ÌÑÑÒ˛Ù— ¨Ú ¿°…°†‚° ¸ÜÖ(2) Ö—ÑÖ ×̸¨ 600Û.Ó Ì Ñ¨ÙÛÖ Ñ¨Û¨ ÒÒ˛ÒÖ ˚—¨ Ìר˚˚ÌÒÓ¨Û—Ñ˛  ÞØ˛ Ù˛ 23. `ÛÖ `Ѩݗ¸¨Ñ— 60Û.Ó Ì×—  ÑÌÔÛØ—ÑÖÜ  ¸ØÖ ÓÖÜ 24. `ÛÖ ¿Ò¨Û¨Ô—Û— Ì×—  ÛÖÜ ÑÌÔÛØ—ÑÖÜ  ¸ØÖ ÓÖÜ Ö—ÑÖ×̸Ö2,5ÙÛØ 25. `ÛÖ ¶Ø¨— Ö Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 2.5ÙÛØ Ñ¨Û¨ ÒÒ˛ÒÖ ˚—¨ Ö—Ñ— ÌÚ 26. `Û˛Ô °˚.´Ø—¨¸¨ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 8000Û.Ó ÌÔÛÖÚ Ö—Ñ—ÙÓÖÜ  27. `ÛÖ ¿¨Ô¨Ø—Û— Ö—ÑÖ ×̸¨ 500Û.Ó ÓÌ ˇÌ ¨ ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö 28. `ÛÖ ´ÖÒÖ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö -ÑÛ˛ Ó¨ 10 ÙÛØ ÓÌ ˇÌ ¨ ÛÖÔ °Ø˚ÖÒ—ÑÖ  ÑÖ Ò×Ö 29. `Û˛ ‡¨Ò¨Ó¨Ô¨Ø¨ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 2ÙÛØ ÌÔÛÖÚ Ö—Ñ—ÙÓÖÜ  30. `Û˛ ¿ÜØ˚ÌÒ¨ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 900Û.Ó ÌÔÛÖÚ Ö—Ñ—ÙÓÖÜ  Ñ’ ¸ÜÖ ÑÛ˛ Ó¨Û¨- Ö—ÑÖ ×̸¨ 4ÙÛØ Ì Ñ¨ÙÛÖ 31. `Û¨ ”ÌÜѨї¨ Ö—ÑÖ ×̸¨ 500Û.Ó Ì Ñ¨ÙÛÖ ÓÌ ˇÌ ¨ Û˛Ô ˇ¨ Ò¨ÙÙ¨ Û˛Ú ¿Ò¨ Ñ¨Ú.   Ø˚ÖÜÚ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 502Û.Ó. Ѩۨ ÒÒ˛ÒÖ 32. `ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö Ì×—  Û˛Ú ° ˚—¨ Ìר˚˚ÌÒÓ¨Û—Ñ˛  ÞØ˛ Ù˛. ˆ×¨ ØÞÖÜÔ Ñ— ¨ÒÒ¨  Ö—ÑÖ ×̸¨ ×ÖÜ ¸ÌÔ ¨Ô¨˚ب ÝÖÔÛ¨—. „Û˛ Ó¨Û¨ 1. `ÛÖ ¯àԗѨ ÑÛ˛ Ó¨ 12 ÙÛØ Ñ¨— 40ÙÛØ. 2. `Û˛Ô °˚. ´Ø—¨ ¸¨ ÑÛ˛ Ó¨ 20 ÙÛØ. 3. `Û˛Ô °˚ ´Ø—¨ ¸¨ ÑÛ˛ Ó¨ 4ÙÛØ Ì×—  ÛÖÜ ÔÌ ÖÜ ¸ØÖ ÓÖÜ »ÜÑ˛Ôà Ô. 4. `ÛÖ °ÔÜÝ— Ì×—  ÛÖÜ ÔÌ ÖÜ ¸ØÖ ÓÖÜ »ÜÑ˛Ôà Ô 11ÙÛØ Ñ¨Û¨ ÒÒ˛ÒÖ ˚—¨ Ìר˚˚ÌÒÓ¨Û—Ñ˛  ÞØ˛ Ù˛ ÓÌ ÓÌ˚¨ Ò˛ ×ØÖ ÙÖ߲. 5. `ÛÖ °ÔÜÝ— ÑÛ˛ Ó¨ 4 ÙÛØ ÓÌ ÓÌ˚¨ Ò˛ ×ØÖ ÙÖ߲ Ì×—  ÛÖÜ ÔÌ ÖÜ ¸ØÖ ÓÖÜ »ÜÑ˛Ôà Ô. 6. `ÛÖ …Ì Ö ‡ØÖ ÓÖ »ÜÑ˛Ôà Ô ×— Ùà ¨×Ö  ÛÖ ÌØ˚ÖÙÛ¨ Ù—Ö ¯¨Û˝˛Ô—ÑÖÒ¨ ÖÜ ÑÛ˛ Ó¨ 5ÙÛØ ÓÌ ˇÌ ¨ ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö. 7. `Û˛ …Ì ¨ ´— ØÜÔˇ¨ Ì×—  ÛÖÜ …Ì ÖÜ ¸ØÖ ÓÖÜ »ÜÑ˛Ôà Ô ÑÛ˛ Ó¨ 8ÙÛØ Ñ¨Û¨ ÒÒ˛ÒÖ ˚—¨ Ìר˚˚ÌÒÓ¨Û—Ñ˛  ÞØ˛ Ù˛. 8. `ÛÖ °ÔÜÝ— ÑÛ˛ Ó¨ 22ÙÛØ ÓÌ 900 Ø— ˝ÌÚ ÌÒ—Ì Ú ×ØÖÚ 120000 ÌÜØà . 9. `ÛÖÔ °Ó¨Ø—¨ÔÖ ×àÒÖÜÔÛ¨— 20ÙÛØ ÓÌ ÌÒ—Ì Ú. 10. `Û˛Ô ¿.·×—¸¨ÜØÖ ÑÛ˛ Ó¨ Ì×—ÑÒ—ÔÌ Ú 8 ÙÛØ ÓÌ ˇÌ ¨ Ö ÒÖ ÛÖÔ ÑÖ Ò×Ö. 11. `ÛÖ „ÌݨÒҨؗ ÑÛ˛ Ó¨ 10ÙÛØ ÓÌ ×ÖØÛÖѨҗ̠Ú. 12. `ÛÖ °Ø˚ÖÚ ×ØÖÚ „ÌݨÒҨؗ ÑÛ˛ Ó¨ 5ÙÛØ ÓÌ ×ÖØÛÖѨҗ̠Ú. 13. `Û˛Ô ….´—ØÜÔˇ¨Ú ×Ò˛Ù— ÖÔ ÛÖÜ ÔÌ ÖÜ ¸ØÖ ÓÖÜ »ÜÑ˛Ôà Ô ÑÛ˛ Ó¨ 4,5 ÙÛØ. 14. `ÛÖÔ °˚. °¸Ø—¨ÔÖ  ÑÛ˛ Ó¨Û¨ 6ÙÛØ, 4ÙÛØ,ÓÌ ˇÌ ¨ ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö 15. `ÛÖ ¿¨Ô¨Ø—Û— ÑÛ˛ Ó¨ 4 ÙÛØ ×Ò˛Ù— ÖÔ ÔÌ ÖÜ ¸ØÖÓÖÜѨۨÒÒ˛ÒÖ ˚—¨ Ìר˚˚ÌÒÓ¨Û—Ñ˛  ÞØ˛ Ù˛. 16. `ÛÖÔ °˚. °¸Ø—¨ÔÖ  ¸ÜÖ ÑÛ˛ Ó¨Û¨ 4 ÙÛØ. ÙÛ¨ –¨ÑÖÜ Ý—¨ ×ØÖÚ 100000 ÌÜØà  Ì Ñ¨ÙÛÖ 17. `ÛÖÔ °˚. °¸Ø—¨ÔÖ  ÑÛ˛ Ó¨ 6ÙÛØ ÓÌ ˇÌ ¨ ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö.   Ø˚ÖÚ ¨×Ì Ô¨ÔÛ— ¨×Ö  ÛÖ CAREFFUR ÑÛ˛ Ó¨ 5 ÙÛØ. 18 `ÛÖ ° Ѩۨ ÒÒ˛ÒÖ Ñ¨— ˚—¨ Ìר˚˚ÌÒÓ¨Û—Ñ˛  ÙÛÌ ˚˛. 19 `Û˛Ô °˚— ¨ ´Ø—¨ ¸¨ ÑÛ˛ Ó¨ 10 ÙÛØ. ÓÌ ˇÌ ¨ ÛÖ …¨Ü ×Ò—Ö. ˆ×¨ ØÞÖÜÔ Ñ¨— ¨ ÒÒ¨ ÑÛ˛ Ó¨Û¨ ×ÖÜ ¸ÌÔ ¨Ô¨˚ب ÝÖÔÛ¨—. ·×¨˚˚ÌÒÓ¨Û—ÑÖ—  Þà ØÖ— 1. ¿àÒÌ—Û¨— ÙÛÖ ¿¨Ò¨—Ö  …¨Ü  ×Ò—Ö ÑÌÔÛØ—Ñ˛  „¨ÝÌÛÌ  Ø—¨ (Ì×—ÞÌ— Ø˛Ù˛) 2. ¿àÒÌ—Û¨— Óרب Ñ— Ѩ— 40 Û.Ó ÙÛÖ ¿¨Ò¨—Ö  …¨Ü ×Ò—Ö. 3. ¿àÒÌ—Û¨— Û¨ÉÌ ØÔ¨ ÙÛÖ ¿¨Ò¨—Ö  …¨Ü ×Ò—Ö ÑÌÔÛØ—ÑÖ Û¨Û˛. 4. ¿àÒÌ—Û¨— Ì×—  Û˛Ú °Ø˚ÖÜÚ Ñ¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ 50 Û.Ó ÓÌ Ü×Ö ˚Ì—Ö. 5. ¿àÒÖÜÔÛ¨— ¸ÜÖ Ó¨˚¨˝—¨  ÙÛÖ °Ø˚ÖÚ 73Û.Ó Ñ¨— 170Û.Ó. 6. ¿àÒÌ—Û¨— ÙÛ˛Ô ¿Ò¨ Ñ¨ ¨Ñ— Ô˛ÛÖ ÓÌ 12 ¸àÓ¨ Û—¨. 7. ¿àÒÌ—Û¨— ‰ÌÔÖ¸ÖÞÌ— Ö ÙÛ˛Ô ¿¨Ò¨—¨ ·×— ¸¨ÜØÖ. 8. ¿àÒÖÜÔÛ¨— Ö—Ñ— ÌÚ Ó×ØÖÙÛ¨  ÙÛ˛ ˇ¨ Ò¨ÙÙ¨ ÙÛ˛ …. ·×— ¸¨ÜØÖ. ˆ×¨ ØÞÖÜÔ ‰ÌÔÖ¸ÖÞÌ— ¨ ÙÌ Ö Ò˛ Û˛Ô ·ÒÒ¨ ¸¨ ×ÖÜ ×àÒÖÜÔÛ¨— Ѩ— ¸ÌÔ ¨Ô¨˚ب ÝÖÔÛ¨—.

·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨—

¨— ˇÖÜÙ¨ (200m2) ÓÌ Ì×—  ×ÒÌ  ÖÔ ÉÖ˛ˇ˛Û—ÑÖÜ Ú Þà ØÖÜÚ (ÌÔÖ—Ñ—¨ÙÓÌ Ô˛ ×Øà ˛Ô àÚ ÉØÌÝÖԲח¨ÑÖ Ú ÙÛ¨ˇÓÖ Ú   Ø˚ÖÜÚ). ‡—¨ÛÖÜ ‡˛ ÓÖÜ ° ˇÌ ÛÌ— 5 ¨— ˇÖÜÙÌÚ Ñ¨— 4 ÛÖܨÒÌ ÛÌÚ. ·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨— ˚—¨ ר—¸—ÑÖ  ÙÛ¨ˇÓÖ , ÝØÖÔÛ—ÙÛ˛ Ø—Ö, ¨— ˇÖÜÙ¨ ×ÖÒÒ¨×Òà Ô ÞØ˛ ÙÌàÔ, ˚ÜÓÔ¨ÙÛ˛  Ø—Ö Ñ.Ò.×. ‡—¨ˇÌ  ÛÌ— ¨Ü  ÒÌ—Ö Þà  ØÖ (150m2). ¿ Ò ˛ Ø . : Ñ . „ à  Ù Û ¨ Ú 2 7 5 1 0 2 0 7 5 6 , Ñ — Ô ˛ Û Ö  6945577317.

·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨—

¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 4¨ Ø—, ÝØÌÙÑÖɨÓÓÌ ÔÖ, ¨Ô¨ÛÖÒ—ÑÖ  ÓÌ ˛ Ò—Ö Ñ¨— ÉÌب ÔÛ¨. ·×— Ù˛Ú, Ѩۨ ÙÛ˛Ó¨ 87Û.Ó. ÓÌ ×¨Û¨   ØØ—. „¨×Ö¸—ÙÛØ— ÖÜ 8, ° ˚ÖÚ, Ì  Ô¨ÔÛ— ´Ø¨  ×Ì˝¨Ú „ Ü  × Ø Ö Ü . ´ ˛ Ò . :

2751020870.

·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨—

2¨ Ø—, 3ÖÜ Ö Ø Ö  Ý Ö Ü , ¸ — ¨ Ó × Ì Ø Ì  Ú , ÝØÌÙÑÖɨÓÓÌ ÔÖ, 52Û.Ó. ÙÛ˛Ô „ÜßÌ Ò˛ (`—Ñ— ÔÖÜ & „ Ü ˇ ˛  Ø à Ô ) . ´ ˛ Ò . 6936523533.

¿àÒÌ— Û¨—

ÑÌÔÛØ—ÑÖ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 105Û.Ó. ÓÌ ÙÜÔÛÌÒÌÙÛ˛  ¸Ö Ó˛Ù˛Ú 2,4 Ì×—  Û˛Ú Ö¸ÖÜ  „¨×Ö¸—ÙÛØ— ÖÜ 3. ´˛Ò. 6948489118. »Ö ÔÖ ÙÖɨØÌ Ú ×ØÖÛ¨ ÙÌ—Ú.

‡— ¸ÌÛ¨— ¨ÔۗרØÖÞ˛  ˚àÔ—¨ÑÖ  Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 264Û.Ó. ÙÛ˛Ô Ö¸Ö  ¿¨ ØÖ¸ÖÚ ˜Ì— ¸àÔÖÚ 49, ¨×Ì Ô¨ÔÛ— ¨×Ö  Û˛Ô ×¨—¸—Ñ˛  ިب . ´˛Ò. 210964836, 6978270678.

µ˛ÛÖÜ ÔÛ¨—

ÙÖɨب ¨   ÛÖÓ¨ ¨Ôà ÛàÔ 23 ÌÛà Ô ˚—¨ ÙÜÔÌØ˚¨Ù— ¨. „̠ظ˛ 500-1000 ÌÜØà  ˛Ó—¨×¨ÙÞÖ Ò˛Ù˛ Ѩ— 1000-3000 ×Ò˛  Ø˛Ú ¨×¨ÙÞÖ  Ò˛Ù˛. ´˛Ò. 6977249333, www.extra-money.gr, ÑÖÚ »×ÖÜ˚¨ ÛÙ—¨Ú.

„Û˛ Ó¨

ÉÌÒ¨Ô—¸—Ì Ú ÑÖ    Ø˚ÖÜÚ, ÔÛ¨ ÙÛÖ „—ÉÌ Ø— ° 4000 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨, Ѩۨ ÒÒ˛ÒÖ ˚—¨ Ì˚Ѩۨ  ÙÛ¨Ù˛ ÝàÛÖÉÖÒÛ¨—¢ ÑÖÜ . ´˛Ò. Ñ. ¿ ¨ Ô Ö  × Ö Ü Ò Ö Ú 6972318749, Ѩ „¨ß¨ Ò˛ 6973770170.

„ÜßÌ Ò˛,

60Û.Ó., 3ÖÚ Ö ØÖÝÖÚ, Ì Ô¨ Ü/×, Ù¨ÒÖ Ô—, Óר Ô—Ö, ÑÖÜ˝— Ô¨, ˚àÔ—¨ÑÖ , Ö¸Ö Ú ”Ì Ò¨Ú „¨-

»ÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ÌÚ °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „¨ÛٗѨ Ô—¨ ×àÒÌ— Û¨— ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ¨ 132ÛÓ ¸ÌѨÌÛ— ¨Ú ÙÌ 7 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ÑÛ˛ Ó¨ Ѩ— ÓÌ 90ÛÓ Ü×Ö ˚Ì—Ö ×¨ ØÑ—Ô Ñ¨— Ñ˛ ×Ö. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  »ÜÑ˛ ÔÌÚ ×àÒÌ—  Û¨— ÛØ—à ØÖݲ ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ—  ¨ ÙÌ 3ÙÛØ. Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 135ÛÓ Ñ¨ ˇÌ Ö ØÖÝÖÚ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  –ØÖÜ ÙÛ—  °Ø˚ÖÜÚ ×àÒÌ—  Û¨— ×ÌÛØÖ ÑÛ—ÙÛ˛ ÔÌÖ ¸Ó˛Û˛ ѨÛÖ—Ñ—  ¨ 100ÛÓ   Ø˚ÖÚ ×ÌØ—ÖÞ˛  `ÜÔÖ—Ñ—ÙÓÖ Ú ×àÒÌ— Û¨— ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ¨ 80ÛÓ ÙÌ °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ° 250ÛÓ Ö—ÑÖ ×̸Ö. „Û— ˝Ì— 250ÛÓ. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „¨Øܨ Ú ×àÒÌ— Û¨— ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ¨ ×Ì ÛØ—Ô˛.   Ø˚ÖÚ ×àÒÌ—  Û¨— ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ—  ¨ 180ÛÓ ÙÌ 500ÛÓ Ö—ÑÖ ×̸Ö. ‡—¨ˇÌ ÛÌ— °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ° ר ØÑ—Ô, ¨×Öˇ˛ Ñ˛, Ü×Ö ˚Ì—Ö.   Ø˚ÖÜÚ ×àÒÌ—  Û¨— ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ—  ¨ 450ÛÓ ×ÖÒÜÛÌÒÖÜ Ú °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° ѨۨÙÑÌܲ Ú Ѩ—ÔÖÜ Ø—¨ ÓÌ ×¨ ØÑ—Ô Ñ¨— ¨×Öˇ˛ ÑÌÚ. °ØѨ¸—  ¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „¨ÙÛØ—  „ÜÔÖÜØ—  ¨Ú ×àÒÌ—  Û¨— ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ—  ¨ ×Ì ÛØ—Ô˛ 160ÛÓ ÙÌ 5,5 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö (ÛÓ˛ Ó¨ ¨ÜÛÖÜ  ÌÔÛÖ Ú Ö—Ñ—ÙÓÖÜ .) °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „¨ÛٗѨ Ô—¨ ×àÒÌ— Û¨— ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ¨ 100 ÛÓ ÙÌ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 4 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ( ÓÌ ×ÖØÛÖѨҗ̠Ú). °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛    ¶Ø¨ ×àÒÌ—  Û¨— ˛Ó—ÛÌÒ˛ Ú ѨÛÖ—Ñ—  ¨ 80 ÛÓ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ·ÒÒ˛Ô—ÑÖÜ  ×àÒÌ—  Û¨— »ÖÔÖѨÛÖ—Ñ—  ¨ 65ÛÓ ×Ì ÛØ—Ô˛ ¨Ô¨Ñ¨—Ô—ÙÓÌ Ô˛ ÙÌ 800ÛÓ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö ÓÌ ÓÖÔ¨¸—Ñ˛  ˇÌ ¨ ÙÛÖ °Ø˚ÖÒ—ÑÖ  ÑÖ Ò×Ö.

»Ì˝ÖÔÌ ÛÌÚ °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ‰ÌØÖײ ˚¨¸ÖÜ ×àÒÖÜ ÔÛ¨— ×Ì ÛØ—ÔÌÚ ÓÌ˝ÖÔÌ ÛÌÚ 120ÛÓ ÓÌ ˇÌ ¨ ˇ¨ Ò¨ÙÙ¨. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ‡¨Ò¨Ó¨Ô¨ Ø¨ ×àÒÌ— Û¨— ÓÌ˝ÖÔÌ Û¨ 133ÛÓ ÔÌÖ ¸Ó˛Û˛. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „—ÉÌØ— ÖÜ ×àÒÌ— Û¨— ÓÌ˝ÖÔÌ Û¨ 100ÛÓ ÌÔÛÖ Ú Ö—Ñ—ÙÓÖÜ  „—ÉÌØ— ÖÜ.   Ø˚ÖÜÚ ×àÒÌ—  Û¨— ÓÌ˝ÖÔÌ Û¨ 150 ÛÓ ÙÌ ×ÖÒÜѨÛÖ—Ñ—  ¨ 2Ö °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° Ö ØÖÝÖ - 3Ö Ö ØÖÝÖ ÙÛÖ ÑÌ ÔÛØÖ.

‡—¨ÓÌØ— ÙÓ¨Û¨ °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „—ÉÌ Ø— ×àÒÖÜ ÔÛ¨— Ìݨ×ÛÖ ÓÌÔ¨ Û˛Ú ˇ¨ Ò¨ÙÙ¨Ú ¸—¨ÓÌØ—  ÙÓ¨Û¨ 50 Ѩ— 100ÛÓ.   Ø˚ÖÚ ×àÒÌ—  Û¨— ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 70ÛÓ ÑÌÔÛØ—ÑÖ . °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ° °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  …¨Ü×Ò— ÖÜ ×àÒÌ— Û¨— ¸—¨Û˛Ø˛ÛÌ Ö ÖØÖÝÖ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 150ÛÓ ÙÛ˛Ô ×¨Ò—¨  ×Ö Ò˛.   Ø˚ÖÜÚ ×àÒÌ— Û¨— ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ ¸Ü¨ Ø— 45ÛÓ ¸ÌÜÛÌ ØÖÜ °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° ÖØÖ ÝÖÜ ÓÌ ×¨ ØÑ—Ô ÑÌÔÛØ—ÑÖ .   Ø˚ÖÚ ÙÛ—Ú ·Ø˚¨Û—ÑÌ Ú Ñ¨ÛÖ—Ñ—  ÌÚ ×àÒÌ—  Û¨— ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° 70ÛÓ.

„¨Û¨ÙÛ˛ Ó¨Û¨ - ·×¨˚˚ÌÒÓ¨Û—ÑÌ Ú `ÛÌ ˚ÌÚ   Ø˚ÖÚ ×àÒÌ—  Û¨— Ѩۨ ÙÛ˛Ó¨ 75ÛÓ Ì×—  Û˛Ú –¨Ù. `ÖÝ—  ¨Ú. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ° °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ÙÛÖ ¸ØÖ ÓÖ …. „—  ÖÜ - …¨Ü×Ò—  ÖÜ ( רبҗ¨Ñ˛  ) ×àÒÌ—  Û¨— Ìר˚˚ÌÒÓ¨Û—ÑÖ  ÑÛ— Ø—Ö 355 ÛÓ ÙÌ 1800ÛÓ Ö—ÑÖ ×̸Ö.   Ø˚ÖÚ ×àÒÌ— Û¨— Ì×—ÞÌ— Ø˛Ù˛ ÉÌÔ˝—Ô¨ ¸—ÑÖ Ó¨˝—  ÓÌ ÛÖ °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° ¨Ñ— Ô˛ÛÖ.

¾—ÑÖ ×̸¨ - „Û˛ Ó¨Û¨ ¿ÌØ—ÖÞ˛   °ÙÛØÖÜÚ ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö ÑÛ˛  Ó¨ ר  Ôà ÙÛ˛ ˇ¨  Ò¨ÙÙ¨ 5 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ˚àÔ—¨ÑÖ . °Ø˚ÖÒ—  ¸¨  °Ø˚ÖÚ ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 3300ÛÓ ÌÔÛÖ Ú Ö—Ñ—ÙÓÖÜ  ÓÌ 60Ó ×ØÖ ÙÖ߲. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ‡¨Ò¨Ó¨Ô¨ Ø¨ ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 800ÛÓ ÌÔÛÖ Ú Ö—Ñ—ÙÓÖÜ .   Ø˚ÖÚ …. `ÞÌ ¸—Ö ×àÒÌ— Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö ¨ ØÛ—Ö Ñ¨— Ö—ÑÖ¸ÖÓ˛ Ù—ÓÖ °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ° 450ÛÓ ¸—Ú ˚àÔ—¨ÑÖ . °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  `¨Ò¨ ÔÛ— ×àÒÌ— Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 600ÛÓ ¨ ØÛ—Ö Ñ¨— Ö—ÑÖ¸ÖÓ˛ Ù—ÓÖ.   Ø˚ÖÚ ×ÌØ—ÖÞ˛  †˛×Ì ¸ÖÜ ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 1500ÛÓ ÙÛÖ ….`ÞÌ ¸—Ö °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ °   Ø˚ÖÜÚ. °   Ø˚ÖÚ ×ÌØ—ÖÞ˛  ¿ÜØ˚Ì Ò¨Ú ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 500ÛÓ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ °   Ø˚ÖÚ ÙÛÖ …. `ÞÌ ¸—Ö °   Ø˚ÖÜÚ ÙÛÖ °Ô¨ÛÖÒ—ÑÖ  ÛÓ˛ Ó¨ ×àÒÌ—  Û¨— °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ° Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 400ÛÓ. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  …. ÀÖÌ—ÔÖ  ×àÒÌ— Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 500ÛÓ.   Ø˚ÖÚ ×ÌØ—ÖÞ˛  ‚Ô¨ ÞÖÜ ×àÒÌ— Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 500ÛÓ °Ø˚ÖÒ— ¸¨ °   Ø˚ÖÚ ×ÌØ—ÖÞ˛  ¯¨Ò̠ר ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 180ÛÓ ÓÌ ¸Ö Ó˛Ù˛ °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ° 200ÛÓ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ Ì×—  Û˛Ú ·ˇÔ—Ñ˛ Ú Ö¸ÖÜ  °ØÞ¨—ÖÒÖ˚—Ñà Ô Þà ØàÔ ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 6000ÛÓ ÌÔÛÖ Ú Ö—Ñ—ÙÓÖÜ  »ÖÔ¨ÙÛ˛Ø¨Ñ—  ÖÜ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ¿¨Ò—Ö ×ÜØ˚¨ ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 2ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ÌÔÛÖ Ú Ö—Ñ—ÙÓÖÜ . „Û— ˝Ì— 400ÛÓ. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×àÒÌ— Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 2,5ÙÛØ.ÌÔÛÖ Ú Ö—Ñ—ÙÓÖÜ  »˛¸Ì ¨Ú.

˜ÜÙ—ÑÖ Ú °×Ö ÝÖ—ÛÖÚ ¿¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó— ÖÜ „Ø˛ Û˛Ú ÓÌ ÝØÖÔÛ—ÙÛ˛Ø—¨Ñ˛  ×Ì— Ø¨ רب¸— ¸Ì— —¸—¨— ÛÌب Ó¨ˇ˛ Ó¨Û¨ ˜ÜÙ—Ñ˛  - ¯˛ÓÌ— ¨ - »¨ˇ˛Ó¨Û—Ѩ  ÙÌ Ó¨ˇ˛ÛÌ Ú †ÜÓÔ¨Ù— ÖÜ - ”ÜÑÌ— ÖÜ. ´—ÓÌ Ú ×ØÖÙ—ÛÌ Ú.   Ø˚ÖÜÚ - …¨Ü×Ò— ÖÜ Ñ¨— ˚Ü Øà. ¿ÌØ—ÖÞÌ Ú ° ´˛Ò. Ì×—ÑÖ—ÔàÔ— ¨Ú: 6947262698 ب˚—¨ ÔÔ˛ Ѩ— °˚— ¨Ú µà Ô˛Ú (×Ì˝Ö  ¸ØÖÓÖÚ), ÓÌ ÛÌ ÔÛÌÚ, ¸— ×Ò¨ ¨×Ö  ˜àÑ— àÔÖÚ …Ì ˚Ø˛. °Ô¨Ñ¨—Ô—ÙÓÌ ÔÖ, ×Ò˛ ØàÚ Ì×—×ÒàÓÌ ÔÖ (ßÜ˚Ì— Ö, ˛Ò. ÑÖÜ˝— Ô¨, ×—¨ Û¨, ÑØÌɨ Û—, ˚بÝÌ— Ö, Ù¨ÒÖ Ô—, tv, video, Ò— ˚¨ ÑÖ—ÔÖ ÞØ˛ÙÛ¨. „ÖÔÛ¨  ÙÛ˛Ô °``¾· Ѩ— 15’ ¨×Ö  ÛÖ »ÌÛÙÖ ÉÌ—Ö ¿ÖÒÜÛÌÞÔÌ— Ö. ‚¸¨Ô—ÑÖ  ˚—¨ 1-2 ÝÖ—Û˛ ÛØ—ÌÚ ˛  ÝÖ—Û˛ÛÌ Ú. ´—Ó˛  450 ÌÜØà  . ´˛Ò. 6944502504.

·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨— ×ÌØ— ×ÛÌØÖ ÙÛ˛Ô „ÖØ— ÔˇÖÜ (`—Û¨˚Öب ). ´˛Ò. 2751025377. ·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÖÔÛ¨— ¸—¨ÓÌØ— ÙÓ¨Û¨ Ѩ—ÔÖÜØ˚˛ , 2¨ Ø—¨ Ѩ— 3¨ Ø—¨, ÓÌ ¨ÜÛÖ ÔÖÓ˛ ˇÌ ØÓ¨ÔÙ˛, Ì Ô¨ÔÛ— °˚— ÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ— ÖÜ (´˛ÓÌ ÔÖÜ 5,   ° Ø˚ÖÚ). ´˛Ò. 6 9 7 7 9 1 5 8 6 3 , 6974836262. ¿àÒÖÜ ÔÛ¨—

Ö—ÑÖ ×̸¨ 300, 600, 900, 1200, 1500 Ѩ— 2000 ÛÌÛب˚àԗѨ  ÓÌ Ûب ÙÜÔÌÞÖ ÓÌÔ¨, ×Ò¨ — ÙÛÖÔ ·Ø¨Ù— ÔÖ ×ÖÛ¨ÓÖ  ÙÛ˛ …. „— Ö. ¿Ò˛Ø. Û˛Ò. 2751051594 ×Øà—  Ѩ— Ö ÒÌÚ Û—Ú à  ØÌÚ Ñ—Ô˛ÛÖ  6945023235.

°ˇ˛ Ô¨, ÌÔ֗Ѩ ˝ÌÛ¨— ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ ¸—¨ Ø—, ‚ÖÜ Ú 1 Ѩ— ¿¨˚Ò¨ÜÛÖÚ, Ѩ Ûà ¿ÌÛب ÒàÔ¨, ×Ò˛Ù— ÖÔ °˚— ¨Ú °—ѨÛÌØ— Ô˛Ú, 3ÖÚ Ö ØÖÝÖÚ

ÓÌ ÑÌÔÛØ—Ñ˛ ˇÌ ØÓ¨ÔÙ˛. ´˛ÒÌ ÝàÔÖ 2751029955, 6930183583.

·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨— ¸Ü¨ Ø— & ¸àÓ¨ Û—¨. ´˛Ò. 27510 67460.

·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨— ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ¨ 80Û.Ó., 4 ¸àÓ¨ Û—¨ Ѩ— ÑÖÜ˝— Ô¨,   Ø»×ÖÜÓ×ÖÜÒ— Ô¨Ú 13 ° ˚ÖÚ, ÓÌ ¨ÜÛÖ ÔÖÓ˛ ˇÌ ØÓ¨ÔÙ˛, ÞàØ— Ú ÑÖ—ÔÖ ÞØ˛ÙÛ¨. ´˛Ò.: 2751023384 & 6972586607. ·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨— ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 2¨ Ø—, ÓÖÔÖѨÛÖ—Ñ— ¨, ÓÌ air condition, ¨ÜÛÖ ÔÖÓ˛ ˇÌ ØÓ¨ÔÙ˛, ÉÌب ÔÛÌÚ, ¸—×Ò¨  Û˝¨ Ó—¨, ˛Ò—Ö ÒÖÜÙÛÖ. ¾¸. °Ô¸ØÖÜ ÛÙÖÜ 13. ´˛Ò. 6946753364. ·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨— Ö — Ñ —  ¨ ÛÌÙÙ¨ ØàÔ ¸àÓ¨Û— àÔ 3ÖÜ ÖØÖ  ÝÖÜ, Ö¸Ö  Ú »×ÖÜÓ×ÖÜÒ— Ô¨Ú 50 ÓÌ ¨ÜÛÖ ÔÖÓ ˛ ˇ Ì  Ø Ó ¨ Ô Ù ˛ . ´ ˛ Ò . 2751062323. ·ÔÖ—Ñ—¨ ˝ÌÛ¨— ¸—¨ÓÌ Ø—ÙÓ¨ 5¨ Ø—, 3ÖÚ Ö ØÖÝÖÚ, ¨ÜÛÖ ÔÖÓ˛ ˇÌ ØÓ¨ÔÙ˛, ˛Ò—¨ÑÖ  , ¨Ù¨ÔÙÌ  Ø, Ö¸Ö  Ú `—Ó—Û˝Ö×ÖÜ ÒÖÜ 21,  °Ø˚ Ö Ú . ´ ˛ Ò Ì  Ý à Ô Ö 6944690104.

°Ø˚ÖÒ— ¸¨ Ö¸Ö Ú „¨Øܨ Ú ×àÒÌ— Û¨— ÑÛ˛ Ó¨- Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 1,5ÙÛØ.   Ø˚ÖÚ ×àÒÌ— Û¨— ÑÛ˛ Ó¨- Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 5ÙÛØ. ÓÌ ×ØÖ Ùà×Ö Ì×—  Û˛Ú °Ø˚ÖÒ— ¸¨ °   Ø˚ÖÜÚ `ÛÌ ØÔ¨Ú. ·×¨ØÞ—¨Ñ˛ Ú Ö¸ÖÜ  ° °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ”¨ ÑѨ …. „—  ÖÜ ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 12ÙÛØ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ¿¨Ô¨Ø—  Û˛ Ì×—  Û˛Ú ·ˇÔ—Ñ˛ Ú Ö¸ÖÜ  ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 12ÙÛØ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ‡¨Ò¨Ó¨Ô¨ Ø¨Ú ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨- Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 12ÙÛØ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ¿¨ÔÖب Ó¨ÛÖÚ ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 25ÙÛØ. ÓÌ ×ÖØÛÖѨҗ̠Ú, ÛÌÞÔ˛Û˛  ÉØÖÞ˛  ÙÌ ×Ò˛ Ø˛ ¨×Ö ¸ÖÙ˛. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „ÖÜÛÙÖ×Ö¸— ÖÜ ×àÒÌ— Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 5ÙÛØ. ÓÌ ÌÒ—Ì Ú.   Ø˚ÖÜÚ - °˚. ´Ø—¨ ¸ÖÚ ×àÒÌ— Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 40ÙÛØ. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ·×¨ØÞ—¨Ñ˛  Ö¸Ö Ú ° °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  °˚. ´Ø—¨ ¸¨Ú ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 5ÙÛØ. ÓÌ ×ÖØÛÖÑ¨Ò—Ì Ú ×ÌØ—Ýب˚ÓÌ ÔÖ.   Ø˚ÖÜÚ ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ - Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 30ÙÛØ. ÓÌ ÌÒ—Ì Ú °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° ¨ÓÝ—ˇÌ¨ÛØ—ÑÖ .   Ø˚ÖÚ ×ÌØ—ÖÞ˛  ˜—  ÞÛ—¨ ×àÒÌ—  Û¨— ÌÒ¨—Ö ÑÛ˛Ó¨ 30 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ° °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛   °Ø˚ÖÜÚ - ‡¨Ò¨Ó¨Ô¨ Ø¨ ×àÒÌ— Û¨— ÌÔÛÖ Ú Ö—Ñ—ÙÓÖÜ  Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 1000ÛÓ.   Ø˚ÖÜÚ - ˜— ÞÛ—¨ ×àÒÌ— Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ ÓÌ ÌÒ—Ì Ú 25 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  °   Ø˚ÖÜÚ - ”¨ ÒÖÜѨ ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö ÌÔÛÖ Ú Ö—Ñ—ÙÓÖÜ  °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° 1000ÛÓ.   Ø˚ÖÜÚ - ˜—  ÞÛ—¨ ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ ÓÌ ÔÌØÖ  ÞÌ ØÙÖ 50 °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨.   Ø˚ÖÜÚ - „Ö ÑÒ¨ ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 8 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ÓÌ ¨ ¸Ì—¨ °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° Ö—ÑÖ¸ÖÓ˛ Ú. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛   °Ø˚ÖÜÚ - „ÖÜÛÙÖ×Ö ¸— ×àÒÖÜ ÔÛ¨— Ö—ÑÖ ×̸¨ ÌÔÛÖ Ú Ö—Ñ—ÙÓÖÜ ,500ÛÓ,700ÛÓ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛   ° Ø˚ÖÜÚ - ”—ɨ ¸Ì—¨ ×àÒÖÜ  ÔÛ¨— ¸Ü Ö ÑÛ˛ Ó¨Û¨ 14 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ÛÖ Ñ¨ˇÌ Ô¨ ÌÔÛÖ Ú –—ÖÓ˛Þ¨Ô—Ñ˛ Ú ¿ÌØ—ÖÞ˛ Ú.   Ø˚ÖÜÚ - „ÖÜÛÙÖ×Ö ¸— ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 18 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ÓÌ °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° ¸—ÑÖ  ÛÖÜ ¨ÔÌÓÖÓÜ ÑÛ˛ Ѩ— ÔÌØÖ . °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „ÖÜÛÙÖ×Ö ¸— ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ ÓÌ Ô¨É¨Ò—  ÔÌÚ 7 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ Ѩۨ ÒÒ˛ÒÖ Ñ¨— ˚—¨ ѨÛÖ—Ñ— ¨. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ˜— ÞÛ—¨ ×àÒÖÜ ÔÛ¨— Ö—ÑÖ ×̸¨ Ì×—  ÑÌÔÛØ—ÑÖÜ  ¸ØÖ ÓÖÜ ÌÔÛÖ Ú Ö—Ñ—ÙÓÖÜ . °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ”¨ ÑѨ ….„—  ÖÜ ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 5 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ÙÛÖ ¸ØÖ ÓÖ »ÜÑ˛Ôà Ô - …¨Ü×Ò—  ÖÜ ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 5 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ Ì×—  ×ØÖÙÖ ßÌàÚ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  …¨Ü×Ò—  ÖÜ ….¿Ö Ò˛ „ÖÜ ØÛ˛ ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 382 ÛÓ.   Ø˚ÖÜÚ ÙÛÖ …ÖÙÖÑÖÓÌ—  Ö ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 400 ÛÓ Ñ¨ˇ¨ØÖ  °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° ¨×Ö  Û˛Ô ¨ØÞ¨—ÖÒÖ˚— ¨. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ˜— ÞÛ—¨ ×àÒÌ— Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 7 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ÌÒ¨—à Ô¨Ú Ѩۨ ÒÒ˛ÒÖ Ñ¨— ˚—¨ ѨÛÖ—Ñ— ¨.   ÑÖɨ ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 14 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ÓÌ ×ÖØÛÖÑ¨Ò—Ì Ú °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° Ԩɨҗ  ÔÌÚ Ñ¨— ÓÌ ÛÌÞÔ—Û˛  ÉØÖÞ˛  ¨×¨ ˚àÛÖ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  `×˛Ò—àÛ¨ Ñ— ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 30 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ÓÌ ÉÌØÜÑÖÑ—Ì Ú Ñ¨— ÓÌ ¸—Ñ˛  ÛÖÜ ˚Ìà ÛØ˛Ù˛. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  »Ü ÒÖ— ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ 5 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨. ¿àÒÌ— Û¨— ÙÛ˛ …ÌÓÌ ¨ „ÖØ— ÔˇÖÜ ÑÛ˛ Ó¨ 40 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ( ¨Ó×ÌÒà Ô¨Ú) ÓÌ ¨Ó×ÌÒÖÜØ˚—ÑÖ  Ó˛ÛØà Ö.   Ø˚ÖÚ …. `ÞÌ ¸—Ö ¿Ö Ò˛Ú ×àÒÌ— Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 600 ÛÓ ˚àÔ—¨ÑÖ , ¨ ØÛ—Ö °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ° Ѩ— Ö—ÑÖ¸ÖÓ˛ Ù—ÓÖ ÞàØ—  Ú ¨ØÞ¨—ÖÒÖ˚—  ¨ ÓÌ `ÜÔÛÌÒÌÙÛ˛  ‡Ö Ó˛Ù˛Ú 0,8. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „Ö ÑÒ¨ ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ - Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 7 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ÓÌ ÓÖÔ¨¸—Ñ˛  ˇÌ ¨ ÙÛÖÔ °Ø˚ÖÒ—ÑÖ  ÑÖ Ò×Ö. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „ÌݨҨ Ø— »¨˚ÖÜ Ò¨ ×àÒÌ—  Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ - Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 4 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ Ѩۨ ÒÒ˛ÒÖ Ñ¨— ˚—¨ ѨÛÖ—Ñ—  ¨. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  »¨Ò¨Ô¸ØÌ Ô— ×àÒÌ— Û¨— ÑÛ˛ Ó¨ ÞÌ ØÙÖ 14 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ Ѩۨ ÒÒ˛ÒÖ Ñ¨— ˚—¨ ¨Ó×ÌÒà Ô¨. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „ÌݨҨ Ø— ×àÒÖÜ ÔÛ¨— ¸Ü Ö Ö—ÑÖ ×̸¨ 700ÛÓ Ì Ñ¨ÙÛÖ. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  „ÖÜÛÙÖ×Ö ¸— ×àÒÌ—  Û¨— 11,5 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ ÑÛ˛ Ó¨ ÓÌ ×ÖØÛÖÑ¨Ò—Ì Ú Ñ¨— ÓÌ ÛÌÞÔ—Û˛  ÉØÖÞ˛ .   Ø˚ÖÚ ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 220ÛÓ ÓÌ `.‡. 1,8. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  °   Ø˚ÖÚ ×àÒÌ—  Û¨— Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 220ÛÓ ÙÛÖ …Ì Ö `ÞÌ ¸—Ö ÓÌ `.‡. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° 0,8.

‡—à ØÖݨ „Û—  Ø—¨   Ø˚ÖÚ ×àÒÌ— Û¨— ¸—à ØÖÝÖ ÑÛ— Ø—Ö ˚àÔ—¨ÑÖ  ˛Ó—ÛÌÒÌ Ú 130ÛÓ 2 °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ° ¸—¨ÓÌØ— ÙÓ¨Û¨ ÙÛÖÔ Ñ¨ ˇÌ Ö ØÖÝÖ, Ö ØÖÝÖÚ ×ÜÒàÛ˛  Ü×Ö ˚Ì—Ö.   Ø˚ÖÚ ×àÒÌ— Û¨— ¸—à ØÖÝÖ ÑÛ— Ø—Ö 140ÛÓ —ÙÖ ˚Ì—Ö Ñ¨Û¨ ÙÛ˛Ó¨ Ѩ— °Ø˚ÖÒ— ¸¨ ° 140ÛÓ Ö ØÖÝÖÚ Ñ¨ÛÖ—Ñ—  ¨. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ …¨Ü ×Ò—Ö ×àÒÌ—  Û¨— ¸—à ØÖÝÖ ÑÛ—  Ø—Ö —ÙÖ ˚Ì—Ö 80ÛÓ Ì ÛÖ—ÓÖ Ñ¨— Ö ØÖÝÖÚ 65ÛÓ ˛Ó—ÛÌÒÌ Ú.

‰ÌÔÖ¸ÖÞÌ— ¨   ÙÛØÖÜÚ ×àÒÌ—  Û¨— »—ÑØÖ  ‰ÌÔÖ¸ÖÞÌ—  Ö 50Ó ¨×Ö  Û˛Ô •¨ Ò¨ÙÙ¨. ¿ÌØ—ÖÞ˛  °

–—ÖÓ˛Þ¨Ô—Ñ¨ - ·×¨˚˚ÌÒӨۗѨ  „Û—  Ø—¨ °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ‡¨Ò¨Ó¨Ô¨ Ø¨ ×àÒÌ—  Û¨— 1850ÛÓ ÑÛ—  Ø—Ö ßÜ˚Ì—  Ö ( Ѩۨ ßÜÕ˛- ßÜ Õ˛¨×Öˇ˛ ÑÌÚ) ÙÌ Ö—ÑÖ ×Ì¸Ö 8ÙÛØ. °Ø˚ÖÒ— ¸¨ „ÖÜÛÙÖ×Ö ¸— ×àÒÌ— Û¨— –—ÖÓ˛Þ¨Ô—ÑÖ  ÑÛ— Ø—Ö 850ÛÓ ÙÌ 4ÙÛØ. ˚˛ ×Ì¸Ö   Ø˚ÖÜÚ- „ÖØ— ÔˇÖÜ. ÙÛÖ ¸ØÖ ÓÖ °   Ø˚ÖÚ ×àÒÌ—  Û¨— 1000ÛÓ ÑÛ—  Ø—Ö Ìר˚˚ÌÒÓ¨Û—ÑÖ  ÙÌ 6ÙÛØ. ˚˛ ×̸Ö. °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ° °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×àÒÌ—  Û¨— –—ÖÓ˛Þ¨Ô—ÑÖ  ÑÛ—  Ø—Ö 5000ÛÓ ÙÌ 20 ÙÛØÌ ÓÓ¨Û¨ Ö—ÑÖ ×̸Ö.   Ø˚ÖÜÚ ×àÒÌ—  Û¨— É—ÖÓ˛Þ¨Ô—ÑÖ  ÑÛ—  Ø—Ö ÙÌ ÛØÌ—  Ú ÖØÖ ÝÖÜÚ °Ø˚ÖÒ—  ¸¨ ×ÌØ—ÖÞ˛  ° ÙÌ É—ÖÓ˛Þ¨Ô—Ñ˛  ×ÌØ—ÖÞ˛  ÌÔÛÖ Ú µ¾· 1000ÛÓ ÙÌ ˚˛ ×Ì¸Ö 16 ÙÛØÌÓÓ¨ ÛàÔ.( ˆ×¨ ØÞÌ— Ѩ— ѨÛÖ—Ñ—  ¨ 120ÛÓ ×ÌØ—  ×ÖÜ ÙÛÖÔ 3Ö Ö ØÖÝÖ).


[ °À†·‚°„¾… –¶»° ]

´ÌÛ¨ ØÛ˛ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010

`ÌÒ— ¸¨ 11˛

·ÑÒÖ˚Ì Ú 2010: O— ÙÜԸܨÙÓÖ—  ÛÖÜ ‡˛ ÓÖÜ  °Ø˚ÖÜÚ - »ÜÑ˛Ôà Ô

`ÜԸܨÙÓÖ Ú ß°ÒÒ¨˚˛  ¿ÖØÌ— ¨Úý ˆ×Ö߲ Ý—ÖÚ ‡˛ Ó¨ØÞÖÚ „¨Ó×Ö ÙÖÚ ‡˛Ó˛ ÛØ—ÖÚ ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛   Ø˚ÖÜÚ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ ° 1 °††·”¾¿¾ˆ”¾` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 2 °‡À°„´°` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 3 °…‡À¶` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ 4 °…´˙…°„¾` ¶”‚°` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 5 –°`‚”¾¿¾ˆ”¾` •·¾‡˙À¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 6 †„°–¾ˆ…¾` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ `ÛÜÒ—¨ÔÖÜ  7 †„°ˆÀ¾` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 8 †¾ˆ”·À»°` ‚˙°……¶` ÛÖÜ ¯Ø˛ ÙÛÖÜ 9 ‡·”¶` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ ¶Ò—  ¨ 10 ‡‚°»°…´¶` ¿°…°†‚˙´¶`-°…/`‚¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 11 •˙»¾¿¾ˆ”¾` °…‡À·°` ÛÖÜ °Ô¨ÙÛ¨Ù—  ÖÜ 12 „°À°»¶´`°` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ `ۨܠØÖÜ 13 „°À°…´µ¾ˆ”¶` °…°`´°`‚¾` ÛÖÜ °ÒÌÕ¨ Ô¸ØÖÜ 14 „°´`·…¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ”¨ Ó×ØÖÜ 15 „¾”·–·…´¶` ˜˙´‚¾` ÛÖÜ ‡—¨Ó¨ÔÛ˛  16 „¾ˆ„¾ˆ–·` °…´˙…‚¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 17 „¾ˆ´À¶ `´·””°-`¾˜‚° ÛÖÜ ‡—¨Ó¨ÔÛ˛  18 ”¾‚¢µ¾ˆ-†°»–À¾ˆ”° ‡¶»¶´À° ÛÖÜ ¿¨Ü ÒÖÜ 19 »°”´·µ¾` ‚˙°……¶` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 20 »°À”°†„¾ˆ´`¾` ¿·´À¾` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 21 »¿‚`´¾”°„¶-`„¾À‡° `¾˜‚° ÛÖÜ ¯¨Ø¨ Ò¨Ó×ÖÜ 22 …°…¾¿¾ˆ”¾` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ †¨ÉØ—˛ Ò 23 …°``¶-°•°…°`·° »°À‚„° ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 24 …‚„¾”¾¿¾ˆ”¾` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ –¨Ù—ÒÌ— ÖÜ 25 ¿°¿°†·˙À†‚¾ˆ ‚˙°……¶` ÛÖÜ •ÌÖ¸à ØÖÜ 26 ¿°¿°‚¢˙°……¾ˆ ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ— ÖÜ 27 ¿°À°`¯¾ˆ ‡¶»¶´À° ÛÖÜ °ÒÌ ÑÖÜ 28 ¿¾”‚´¶` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ ·Ü¨˚˚Ì ÒÖÜ 29 ¿¾ˆ”¾ˆ °††·”‚„¶ ÛÖÜ •ÌÖ¸à ØÖÜ 30 `´°ˆÀ¾¿¾ˆ”¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ –¨Ù—ÒÌ—  ÖÜ 31 `¯¾‚…¾¯˙À‚´¶` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 32 ´°†„°”¶` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 33 ´`‚†„° »°À‚° ÛÖÜ °Ô¸ØÌ ¨ 34 ˜‚”¶ °……° ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 35 ¯À‚`´°„¶` ‡¶»¾`•·…¶` ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ °ÒÌ ¨Ú 1 ”ˆ„°À†ˆÀ¶` ¶”‚°` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 2 ´`‚À¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ °ÞÒ¨¸ÖѨ Ó×ÖÜ 1 ‡·””¶ „˙…`´°…´‚…° ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 2 …´À‚µ¶` ‚˙°……¶` ÛÖÜ °Ô¨ÙÛ¨Ù—  ÖÜ 3 `„¾ˆ»¿¶` ‚˙°……¶` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖÜ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ „ÖÜÛÙÖ×Ö¸—  ÖÜ 1 ‡·‡·` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ 2 ‡¾ˆÀ¾` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 3 »°ˆÀ°` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ –¨Ù—ÒÌ—  ÖÜ 4 `‚‡·À¶ - `°ÀÀ¶ ·”·…¶ 5 ´¾´`‚„°` °”·‰°…‡À¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ ”Ì ØÔ¨Ú 1 „”·‚‡˙…°` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ `×ÜØ—  ¸àÔ¨ 2 „À‚††¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ¶Ò— ¨Ú 3 ”‚–°…¾` °•°…°`‚¾` ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ ”ÜØÑÌ— ¨Ú 1 »¿·…·„¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 2 ¾‚„¾…¾»¾ˆ •·¾‡˙À¾` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 3 `¿°…¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ `×ÜØ—  ¸àÔ¨ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ »ÜÑ˛Ôà Ô 1 °•°…°`¾¿¾ˆ”¾ˆ ‡¶»¶´À° ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 2 „°…·””¾` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ ¯Ø˛ ÙÛÖÜ 3 „¾”‚µ·À°` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ 4 …˙´¶` ‚˙°……¶` ÛÖÜ ¶Ò—  ¨ 5 ¿·´`·”¶` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 6 ´`°»¿°À¶ –°`‚”‚„¶ ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ …Ì ¨Ú „—  ÖÜ 1 »¿°…´°…°` °¯‚””·ˆ` ÛÖÜ °Ô¨ÙÛ¨Ù—  ÖÜ 2 ¿°¿°`´°ˆÀ¾ˆ-»¿°»¿°”‚°À¾ˆ `´ˆ”. ÛÖÜ †ÌàØ˚. 3 `„°À¿·…´µ¾ˆ `¾˜‚° ÛÖÜ ·Ü¨˚˚Ì ÒÖÜ 4 ´`‚»¿¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 5 ¯°´µ¶†·˙À†‚¾ˆ ¶”‚°` ÛÖÜ •ÌÖ¸à ØÖÜ   Ø˚ÖÜÚ * ‡˛ÓÖÛ—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ° 1 †„˙…¾ˆ °…°`´°`‚° (…°´°``°) ÛÖÜ »—Þ¨˛ Ò 2 ‡°–‚˙´¶` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 3 ‡·»¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 4 ¶”‚°‡¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 5 „°”¾ˆ`¶` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ °ˇ¨Ô¨Ù—  ÖÜ 6 „˙…`´°` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ –¨Ù—ÒÌ—  ÖÜ 7 »¿¾µ‚¾…·”¾` ´Àˆ˜˙… ÛÖÜ ¶Ò—  ¨ 8 À¶†° ·ˆ”°»¿‚° (»¿·´´ˆ) ÛÖÜ `×ÜØ— ¸àÔ¨ 9 `ˆ…´À‚„¾ˆ-„˙´`¾…°À¾ˆ ·”·…¶ ÛÖÜ ¶Ò—  ¨ 10 `˙´¶À¾¿¾ˆ”¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ °ˇ¨Ô¨Ù— ÖÜ 11 `˙´¶À¾¿¾ˆ”¾ˆ ‡¶»¶´À° ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 12 ´µ‚°˜°` ‚˙°……¶` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ * ‡˛ÓÖÛ—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „ÖÜÛÙÖ×Ö¸—  ÖÜ 1 °…´˙…‚¾ˆ †·˙À†‚° ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 2 »‚¯¾ˆ`¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 3 »¿‚´µ¶` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ °Ô¨ÙÛ¨Ù—  ÖÜ 4 …·µ¾ˆ ¯À‚`´‚…° ÛÖÜ °ÒÌÕ— ÖÜ 5 ¿°‚‡°„¶` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 6 ˜°À»°„¶` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ * ‡˛ÓÖÛ—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ …Ì ¨Ú „—  ÖÜ 1 –°…°` °•°…°`‚¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 2 ¶”‚¾¿¾ˆ”¾` „˙…`´°…´‚…¾` 3 »¶´`°„¾` ·ˆ°††·”¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 4 À·»¿·”¾ˆ-„°´`°…¾ˆ »°À‚° ÛÖÜ »—Þ¨˛ Ò 5 `‚°¯°»¶` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ ¯¨Ø¨ Ò¨Ó×ÖÜ 6 `˙˜À¾…‚°‡¾ˆ `¾˜‚° ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ °˚—  ÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 1 `°‚¢`°…°` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ— ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ °ÒÌ ¨Ú 1 –·”·…´µ°` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ °Ô¸Ø—  ÛÙ˛Ú 1 »ˆ”¶` ·ˆ°††·”¾` ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 2 »ˆ”¶` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ °ÞÒ¨¸ÖѨ Ó×ÖÜ 1 °•°…°`¾ˆ”‚°` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ‡—¨Ó¨ÔÛ˛  2 »¿¾†À¶` •·¾‡˙À¾` 3 `„¾ˆ»¿¶` ¶”‚°` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖÜ 4 ´`‚˙À¾ˆ ·”·…¶ ÛÖÜ ·Ü¨˚˚Ì ÒÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ –ØÖÜÙÛ—  ÖÜ 1 °††·”¾¿¾ˆ”¾` °•°…°`‚¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 2 »¶´`°„¾ˆ ·ˆ°††·”‚° ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 3 …‚„¾”‚´`°` °•°…°`‚¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 4 ¯À‚`´¾¿¾ˆ”¾` ·ˆ°††·”¾` ÛÖÜ •ÌÖݨ Ô˛ *´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ †ÜÓÔÖÜ  1 †À‚…·µ¾` °…‡À·°` ÛÖÜ •ÌÖ¸à ØÖÜ 2 ‡°”¶–‚†„°` `˙´¶À‚¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ— ÖÜ 3 ‡¶»°„¶ –°‚¢° ÛÖÜ ¯Ø˛ ÙÛÖÜ 4 µ¾ˆµ‚°` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ –¨Ù—ÒÌ— ÖÜ *´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ‡¨Ò¨Ó¨Ô¨ Ø¨Ú 1 ‡°–”°…´¶` `´°ˆÀ¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 2 ¿°¿°…‡À‚°…¾ˆ »°À‚° ÛÖÜ °ˇ¨Ô¨Ù—  ÖÜ 3 `„°À¿·…´µ¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ °Ô¨ÙÛ¨Ù—  ÖÜ 4 ´`¾ˆ…°¿¶` ˜˙´‚¾` ÛÖÜ ·Ü¨˚˚Ì ÒÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ·ÒÒ˛Ô—ÑÖÜ  1 –¾ˆ”†°À¶ ‚˙°……° ÛÖÜ °Ô¸ØÌ ¨ 2 „°¿·´°…‚¾` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ ¿Ì ÛØÖÜ 3 »¶´`‚¾ˆ”°` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 4 `¿ˆÀ¾¿¾ˆ”¾` `´ˆ”‚°…¾` ÛÖÜ ·Ü¨˚˚Ì ÒÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨   ¶Ø¨Ú 1 »¾ˆ`´°‚¢À°-»¿·„‚°À¶ †·˙À†‚° ÛÖÜ •ÌÖ¸à ØÖÜ 2 …‚„¾”¾¿¾ˆ”¾` »°À‚…¾` ÛÖÜ •ÌÖ¸à ØÖÜ 3 ¿”°´¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ °Ô¨ÙÛ¨Ù—  ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ‚Ô¨ ÞÖÜ 1 °À†·…´¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 2 »°´À°†„¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ –¨Ù—ÒÌ—  ÖÜ 3 »¾ˆ„‚¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 4 »¾ˆ„‚¾ˆ ·‚À¶…¶ ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „¨×¨ØÌÒÒ—  ÖÜ 1 †‚°……°„¾¿¾ˆ”¾` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 2 •·¾‡˙À¾¿¾ˆ”¾ˆ „˙…/…° ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 3 „°¿°À·”¾ˆ °…´˙…‚° ÛÖÜ –¨Ù—ÒÌ—  ÖÜ 4 „¾”‚¾¿¾ˆ”¾` •·¾‡˙À¾` ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „¨Øܨ Ú 1 †°”°…¶` †À¶†¾À‚¾` 2 ‡°»°”° °•°…°`‚° ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ 3 »¿¾µ‚¾…·”¾` ‚˙°……¶` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 4 ¿°´¾ˆÀ°` ¿°À°`„·ˆ°` ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „ÌݨҨؗ  ÖÜ 1 „¾ˆÀ¾` ‚˙°……¶` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 2 „˙´`¾¿¾ˆ”¾ˆ »°À‚° ÛÖÜ ¿Ì ÛØÖÜ 3 »‚¯°”¾¿¾ˆ”¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ 4 ¯Àˆ`°˜¶` ·ˆ`´°•‚¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ— ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „ÌݨÒÖÉØÜ ÙÖÜ

1 ‡˙À¶` °¿¾`´¾”¾` ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ 2 •·¾‡˙À°„¾ˆ ˜˙´·‚…¶ ÛÖÜ °ÒÌÕ¨ Ô¸ØÖÜ 3 „°¿·´°…¾` `´°ˆÀ¾` ÛÖÜ –¨Ù—ÒÌ—  ÖÜ 4 ¾‚„¾…¾»¾ˆ ‚˙°……¶` ÛÖÜ •ÌÖ¸à ØÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „—ÉÌØ— ÖÜ 1 †°´`‚¾` ¶”‚°` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 2 „°À„°”°´¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 3 „°´`‚À¶ ‚˙°……° ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 4 ¯°`°¿¶` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ ¿¨Ø¨ÙÑÌܨ  * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „ÖÜØۨї  ÖÜ 1 »¿‚`´¾”°„¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ”¨ ÒÖÜѨ 1 ”‚´`°` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 2 »¿°”°`„°` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖÜ 3 ¿°¿°`¿ˆÀ¾¿¾ˆ”¾ˆ ”°»¿À‚…¶ ÛÖÜ •àÓ¨  4 ¿‚„¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ”—ÓÔà Ô 1 „°À°»°…¾` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 2 „¾À‚”¶` ‚˙°……¶` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 3 »·”·´¶ `˙´¶À‚° ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 4 ¿¾´¾` ”¾ˆ„°` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ”ÜØÑÌ—  ¨Ú 1 „”¶À¾…¾»¾` ‚˙°……¶` ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 2 »°À‚…¶ †·˙À†‚° ÛÖÜ °ˇ¨Ô¨Ù—  ÖÜ 3 ˜°`¾ˆ”¶` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 4 ¯¾…‡À¾¿¾ˆ”¾` ‚˙°……¶` ÛÖÜ °ÒÌÕ¨ Ô¸ØÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ »¨Ò¨ÔÛØÌÔ—  ÖÜ 1 °¿¾`´¾”¾ˆ ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ °ˇ¨Ô¨Ù—  ÖÜ 2 ‡°`°„”¶` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ °ˇ¨Ô¨Ù—  ÖÜ 3 ‡·‡·` ‚˙°……¶` ÛÖÜ °ˇ¨Ô¨Ù—  ÖÜ 4 ¿°…°†¾ˆ ·”·…¶ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ »ÖÔ¨ÙÛ˛Ø¨Ñ— ÖÜ 1 ‡·»¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ °Ô¨ÙÛ¨Ù—  ÖÜ 2 »°À„¾ˆ ·”·ˆ•·À‚¾` ÛÖÜ ˜àÛ— ÖÜ 3 ¿°¿°‡¾¿¾ˆ”¾ˆ „ˆÀ‚°„¶ ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 4 `„¾ˆÀ°` ¿·´À¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ »×Ö ØÙ¨ 1 „¾`»° ‡¶»¶´À° ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 2 ¿°¿°‡¾¿¾ˆ”¾` `¿ˆÀ‚‡˙… ÛÖÜ `ۨܠØÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ »ÜÑ˛Ôà Ô 1 »¶´À¾–†·…¶` »‚¯°¶” ÛÖÜ °Ô¸ØÌ ¨ 2 ¿·´À¾¿¾ˆ”¾ˆ °”·‰‚° ÛÖÜ ¯¨Ø¨ Ò¨Ó×ÖÜ 3 `„°µ°` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 4 ¯À‚`´¾¿¾ˆ”¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ »Ü ÒàÔ 1 †„‚„¾¿¾ˆ”¾` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 2 „¾À¾»‚¯¶` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 3 „¾ˆ–°”¶ –°`‚”‚„¶ ÛÖÜ `ۨܠØÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ …Ì ÖÜ ¶Ø¨—  ÖÜ 1 „°µ° ·ˆ°††·”‚° ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 2 „¾…´¾` ¶”‚°` ÛÖÜ ¯¨Ø—Ò¨ ÖÜ 3 `»ˆÀ…‚˙´¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ— ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ …ÌÖÞàØ—  ÖÜ 1 „¾ˆ”¾` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 2 „¾ˆ”¾ˆ ·”·…¶ ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ¿ØÖÙÜ ÓÔ˛Ú 1 »¿‚…‚°À¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ¯Ø˛ ÙÛÖÜ 2 ¿·´`·”¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ 3 `´°»°´¶` °…°`´°`‚¾` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 4 ´À‚„„° »°À‚° ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ¿ÜØ˚Ì ÒÒ¨Ú 1 „°¯À‚»°…¶ †·˙À†‚° ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 2 „°¯À‚»°…¶` ·ˆ•ˆ»‚¾` ÛÖÜ ·Ü¨˚˚Ì ÒÖÜ 3 „˙`´°„¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 4 »°„À¶` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ˜Ø—  ÕÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ `Ѩݗ¸¨Ñ—  ÖÜ 1 „°µ°` °•°…°`‚¾` ÛÖÜ °Ô¸ØÌ ¨ 2 „°À°´°`¾ˆ”¶` ¿·´À¾` ÛÖÜ ‚ਠÔÔ˛ 3 „°´`‚„°À¶ °…°`´°`‚° ÛÖÜ ¶Ø¨ÑÒ˛  * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ `ÑÖÛÌ—Ô˛ Ú 1 »°„À¶ `¾˜‚° ÛÖÜ °ÒÌÕ¨ Ô¸ØÖÜ ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ `ÛÌ ØÔ¨Ú 1 »¿°„¾¿°…¾` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 2 `´°•°` * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ `Þ—ÔÖÞàØ—  ÖÜ 1 ‡‚‡°`„°”¾ˆ –°`‚”‚„¶ ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ 2 ¿°¿°‡¾¿¾ˆ”¾` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ •ÌÖ¸ÖÙ— ÖÜ 3 `·ÀÀ¾` ¿°…°†‚˙´¶` 4 `˙´¶À¾¿¾ˆ”¾` ‚˙°……¶` ÛÖÜ `àÛ˛Ø— ÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ˜—ÞÛ—  àÔ 1 „¾”·–·…´¶` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛. 2 »°À°†„¾` ‚˙°……¶` ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 3 »°À°†„¾` ¯°À°”°»¿¾` 4 ´`°‚¢À¶ …‚„¶ ÛÖÜ °ÒÌÕ¨ Ô¸ØÖÜ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ˜ØÌ˚Ѩ—  Ô˛Ú 1 „¾ˆ†‚°` °…‡À·°` ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ— ÖÜ 2 ¿¾ˆ”¾` ‚˙°……¶` ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ *´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ˜ØÖÜÙ—ÖÜ Ô¨Ú 1 »˙À¾` `´°ˆÀ¾` ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ—  ÔÖÜ

`ÜԸܨÙÓÖ Ú ß¾— ×ÖÒ— ÛÌÚ Ó×ØÖÙÛ¨ ý ˆ×Ö߲ Ý—ÖÚ ‡˛ Ó¨ØÞÖÚ   °Ô¨˚ÔàÙÛÖÜ †Ìà Ø˚—ÖÚ ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖÜ   Ø˚ÖÜÚ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ ° 1 °††·”¾¿¾ˆ”¾` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ °•°…°`‚¾ˆ 2 –°À‡°„°` `‚»¾` ÛÖÜ °…´˙…‚¾ˆ 3 †„°À„°`¾ˆ”°` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ °¿¾`´¾”¾ˆ 4 †ˆ˜´¾¿¾ˆ”¾ˆ ˜˙´·‚…¶ ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 5 ‡·”¶†‚°……¶` •·¾‡˙À¾` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 6 ‡¶»°„¶ `¾˜‚° ÛÖÜ •˙»° 7 ·”·ˆ•·À‚¾ˆ †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ 8 ‚¾À‡°…¾†”¾ˆ ‚˙°……¶` ÛÖÜ °À†ˆÀ¶ 9 „°¿À°…¾` ‚˙°……¶` ÛÖÜ `´°ˆÀ¾ˆ 10 „°À°»°…¾` ‡¶»¶´À¶` ÛÖÜ •·¾‡¾`‚¾ˆ 11 „°À°¯°”‚¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 12 „°À°¯°”‚¾ˆ- °•°…/”¾ˆ ¾ˆÀ°…‚° ÛÖÜ ¯À. 13 „°¯À‚»°…¶` ¿°ˆ”¾` ÛÖÜ °…°`´°`‚¾ˆ 14 „¾´`‚˜°` ·»»°…¾ˆ¶” ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ 15 „¾ˆ`¾ˆ”°` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 16 „¾ˆ´`°` °”·‰°…‡À¾` ÛÖÜ ”°µ°À¾ˆ 17 ”°»¿À¾¿¾ˆ”¾` °…´˙…¶` ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ 18 ”‚°…¾ˆ ¿°…°†‚˙´° ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 19 ”¾ˆ„°- OIKONOMOY °‚„°´·À‚…¶ ÛÖÜ ˜˙´‚¾ˆ 20 ”ˆ„¾`„¾ˆ˜¶` `´ˆ”‚°…¾` ÛÖÜ „˙…/…¾ˆ 21 »°„À¶` ·ˆ°††·”¾` ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ 22 »°…¾` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ˜‚”‚¿¿¾ˆ 23 »¾ˆ`´°‚¢À°` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 24 »¿°”´°´µ¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ `´°ˆÀ¾ˆ 25 »¿°À”°` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ °†°»·»…˙…° 26 À·…´°` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ °…‡À·° 27 À¶†¾¿¾ˆ”¾` À¶†°` ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ 28 `‚°¯°»¶ »°À‚° ÛÖÜ ‡‚¾»¶‡¶ 29 `¾ˆÀ–‚…¾ˆ –°`‚”‚„¶ ÛÖÜ ˜‚”‚¿¿¾ˆ 30 T°``¾¿¾ˆ”¾` °À‚`´·‚‡¶` ÛÖÜ •·¾‡˙À¾ˆ 31 ¯°´µ¾¿¾ˆ”¾ˆ- »‚¯/‡¾ˆ »°À‚…° ÛÖÜ »‚¯. 32 ¯Àˆ`°…•°„¾¿¾ˆ”¾` ·ˆ°†. ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 33 ˘ˆ””° -¯À¾…¾¿¾ˆ”¾ˆ »°À‚° ÛÖÜ ‡¶». 34 ˘ˆ¯¾†ˆ‚¾` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ °ÒÌ ¨Ú 1 ¿°À°`„·ˆ¾¿¾ˆ”¾` •·¾‡˙À¾` ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ 2 À°¯°…‚˙´¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…¾` * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ °ÞÒ¨¸ÖѨ Ó×ÖÜ 1 »ˆ”˙…°` ‚˙°……¶` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 2 `·”¶»¾` °”·‰‚¾` ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¾ˆ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ „ÖÜÛÙÖ×Ö¸—  ÖÜ 1 †‚°……°„¾ˆ‡°„¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ·”/À‚¾ˆ 2 K°À°–‚‡°` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ °”·‰°…‡À¾ˆ 3 „°À–·”° °”·‰°…‡À° ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ 4 `°ÀÀ¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ ”Ì ØÔ¨Ú 1 „°µ° ¿°…°†‚˙´° ÛÖÜ …‚„¶˜¾À¾ˆ 2 ¿°…°†°„¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…¾` 3 ˜”·–°À¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ °…°`´°`‚¾ˆ 4 ¯°`°¿¶` »‚¯°¶” ÛÖÜ ‚˙°……¶ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ ”ÜØÑÌ—  ¨Ú 1 „°¿°À·”¾` »‚¯°¶” ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 2 ¾˘‚»¾` ·ˆ°††·”¾` ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ 3 `„¾ˆ˜¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…° * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛  ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ »ÜÑ˛Ôà Ô 1 ‡°…¾¿¾ˆ”¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ¯°À°”°»¿¾ˆ` 2 µ˙…‚´`° ¿°…°†‚˙´° ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…¾` 3 „¾`»¾¿¾ˆ”¾` °”·‰°…‡À¾`- `¿ˆÀ‚‡˙… ÛÖÜ ·ˆ°††·”¾ˆ

4 „¾ˆ´`¾ˆÀ¶` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 5 »°ˆÀ¾†‚°……¶` ‚˙°……¶` ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ 6 ´·…´µ·À¶` ‚˙°……¶` ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ * ·ÑÒÖ˚—Ñ˛ ¿ÌØ—ÝÌ ØÌ—¨ …Ì ¨Ú „—  ÖÜ 1 ‡°…‚¶” ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ `´·˜°…¾ˆ 2 „¾ˆ`„¾ˆ„¶` `¿ˆÀ‚‡˙… ÛÖÜ ·»»°…¾ˆ¶” 3 ¯°»°À°´¾ˆ °‚„°´·À‚…¶ ÛÖÜ °…´˙…‚¾ˆ 4 ¯°´µ¶„˙…`´°…´‚…¾ˆ °…´˙…‚° ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ 5 ¯Àˆ`‚„¾` „˙…`´°…´‚…¾`-‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ –°`‚”·‚¾ˆ   Ø˚ÖÜÚ * ‡˛ÓÖÛ—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ° 1 †‚°……¾¿¾ˆ”¾ˆ °††·”‚„¶ ÛÖÜ °…°`´°`‚¾ˆ 2 µ¾ˆµ‚°` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 3 ‚°„˙–¾ˆ °‚„°´·À‚…¶ ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ 4 „°À°¯°”‚¾` °…°`´°`‚¾` ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ 5 »¿¾ˆ…¾ˆ ·”·…¶ ÛÖÜ •·¾‡¾`‚¾ˆ 6 ¿°À°`„·ˆ¾¿¾ˆ”¾ˆ °‡°»°…´‚° ÛÖÜ »°´•°‚¾ˆ 7 `¿°…¾` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 8 ´`°À¾ˆ»¶` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ ·ˆ°††·”¾ˆ * ‡˛ÓÖÛ—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „ÖÜÛÙÖ×Ö¸—  ÖÜ 1 °…°`´°`‚¾ˆ ‡¶»¶´À° ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ 2 ‡°»¾ˆ”¾` `¿ˆÀ‚‡˙… ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ 3 „°À¾ˆ`¶ -´°`°‚…° `´°»°´‚° ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ 4 »°„À¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ * ‡˛ÓÖÛ—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ …Ì ¨Ú „—  ÖÜ 1 µ°˜·‚À‚‡¾ˆ µ˙¶ ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 2 „°”°‚¢´µ¶` `´·˜°…¾` ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ 3 „°Àˆ˙´¶` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 4 ¿°¿°†·˙À†‚¾ˆ „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ˜˙´‚¾ˆ 5 ¿·•·À‚˙´¶ `´ˆ”‚°…¶ ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 6 `°À¶†‚°……¶` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ °˚—  ÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 1 „¾`»°‡°„¶` •·¾˜°…¶` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 2 »°„À¶` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ °ÒÌ ¨Ú 1 »°…°–¶` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ °Ô¸Ø—  ÛÙ˛Ú 1 °`¶»¶` °•°…°`‚¾` ÛÖÜ ‡¶»¾ˆ 2 …‚„¾”·À¶ `´°ˆÀ¾ˆ”° ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…¾` * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ °ÞÒ¨¸ÖѨ Ó×ÖÜ 1 †„°»‚”¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ `˙´¶À‚¾ˆ 2 „°Àˆ¾˜ˆ””¶` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ‚˙°……¶ 3 „˙`´°„¶ ˜˙´·‚…¶ ÛÖÜ ‚˙°……¶ 4 …´¾ˆ`‚°` ‚˙°……¶` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ –ØÖÜÙÛ—  ÖÜ 1 »°…´·`¶` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…¾` 2 »¿·””¾` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ `´°»°´¶ 3 ´°À°…´‚”¶ †·˙À†‚° ÛÖÜ ·”·ˆ•·À‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ †ÜÓÔÖÜ  1 ‡¶»°„¶` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ –°`‚”·‚¾ˆ 2 ”·À¶ ˜˙´·‚…¶ ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ 3 »¿·‰¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ 4 ´`·„¾ˆÀ°` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ”°»¿À¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ‡¨Ò¨Ó¨Ô¨ Ø¨Ú 1 †·˙À†¾¿¾ˆ”¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ·ˆ°††·”¾ˆ 2 ¿·–·À·´¾ˆ ·ˆ°††·”‚° ÛÖÜ •·¾‡˙À¾ˆ 3 ¯‚˙…¶ ¿°…°†‚˙´° - ‰°…•¶ ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ·ÒÒ˛Ô—ÑÖÜ  („ØÜÖÔÌØ—  ÖÜ) 1 „¾ˆ`¾ˆ”° –°`‚”‚„¶ ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾` 2 »¶´`¾ˆ”°` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ·ˆ°††·”¾` 3 …´À‚»°` ·ˆ°††·”¾` ÛÖÜ …‚„¾”°¾` 4 ¿°À°`¯¾` ·¿°»·‚…˙…‡°` ÛÖÜ °…‡À·°` * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨   ¶Ø¨Ú 1 ‡˙À¾–‚…¶` ‚˙°……¶` ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…¾` 2 …´¾ˆ”‚° °‚„°´·À‚…¶ ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 3 `´À°´¶†¾¿¾ˆ”¾` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ‚Ô¨ ÞÖÜ 1 ‡˙À¶ ·”·…¶ ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 2 „°”¾†·À¾¿¾ˆ”¾` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 3 »°À°`‚˙…¶` »‚¯°¶” ÛÖÜ ·ˆ°††·”¾ˆ 4 »°À°`‚˙…¶` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „¨×¨ØÌÒ—  ÖÜ 1 †‚°……°„¾¿¾ˆ”¾ˆ `´°ˆÀ¾ˆ”° ÛÖÜ ‡¶». 2 …°`¶ †·˙À†‚° ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 3 …°`¶` ‚˙°……¶` ÛÖÜ –°`‚”·‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „¨Øܨ Ú 1 †°”°…¶ †·˙À†‚° ÛÖÜ –°`‚”·‚¾ˆ 2 †°”°…¶` °”·‰‚¾` ÛÖÜ °…°`´°`‚¾ˆ 3 †‚°†¾` ¿°À°`„·ˆ°` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 4 »¿¾ˆ…´¾ˆÀ¶` `¿ˆÀ‚‡˙… ÛÖÜ ˜‚”‚¿¿¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „ÌݨҨؗ  ÖÜ 1 ‡°À‡°…¶` ¿·´À¾` ÛÖÜ ‚˙°……¶ 2 „°µ° „°´‚…° ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 3 ´À‚¯°` °”·‰°…‡À¾` ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „ÌݨÒÖÉØÜ ÙÖÜ 1 »¿°À”°` °”·‰°…‡À¾` ÛÖÜ –°`‚”·‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „—ÉÌØ— ÖÜ 1 „°À„°”°´¾` °…‡À·°` ÛÖÜ ·ˆ•ˆ»‚¾ˆ 2 »¿‚`„¾ˆ …·„´°À‚° ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ 3 `¾ˆÀ`¾` ‚˙°……¶` ÛÖÜ `´ˆ”‚°…¾ˆ 4 ¯°`°¿¶` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ „ÖÜØۨї  ÖÜ 1 ¿‚¿·À¾` ”·˙…‚‡°` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 2 ¿‚¿·À¾ˆ °•°…°`‚° ÛÖÜ ·ˆ°††·”¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ”¨ ÒÖÜѨ 1 „¾ˆ´À¾ˆ˜‚…¶` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ °•°…°`‚¾ˆ 2 …‚„¾”°¾ˆ ‡‚°»°…´˙ ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ”—ÓÔà Ô 1 –”°¯¾` °…‡À·°` ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ 2 „°´·»¶ °•¶…° ÛÖÜ ‚˙°……¶ 3 »¿°`´¾ˆ…¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ 4 ¾‚„¾…¾»¾ˆ †·˙À†‚¾` ÛÖÜ °…°`´°`‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ”ÜØÑÌ—  ¨Ú 1 °…´˙…¾¿¾ˆ”¾ˆ –°`‚”‚„¶-°†°¿¶ ÛÖÜ ‡¶». 2 …°``¶` ‚˙°……¶` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ »¨Ò¨ÔÛØÌÔ—  ÖÜ 1 †·˙À†¾ˆ”¶` ˜˙´‚¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 2 „ˆÀ‚°„¾¿¾ˆ”¾` `¿ˆÀ‚‡˙… ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ 3 „˙´`¾†‚°……¶` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ –°`‚”·‚¾ˆ 4 ´`‚À°„¶ ·”·…¶ ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ »ÖÔ¨ÙÛ˛Ø¨Ñ—  ÖÜ 1 ‡·»¶` ‚˙°……¶` ÛÖÜ °‡°»°…´‚¾ˆ 2 ‡À°–‚”°` ¿·´À¾` ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ 3 »°»°…´°„¶ ·‚À¶…¶ ÛÖÜ ·»»°…¾ˆ¶” * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ »×Ö ØÙ—¨ 1 ‡·”¶†‚°……¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 2 ´`‚¾´À°` °¿¾`´¾”¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ »ÜÑ˛Ôà Ô 1 °”·‰¾¿¾ˆ”¾` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ –°`‚”·‚¾ˆ 2 „¾`»°` ‚˙°……¶` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 3 »°À°†„¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ `´ˆ”‚°…¾ˆ 4 ¯À¾…¶ °…°`´°`‚° ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ »Ü ÒàÔ 1 †„°…°` °•°…°`‚¾` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 2 …´¾„¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ °…‡À·° 3 `´°ˆÀ¾ˆ „˙…`´°…´‚…° ÛÖÜ ‚˙°……¶ 4 ˘ˆ¯¾†ˆ‚¾` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ …Ì ÖÜ ¶Ø¨—  ÖÜ (¯à Ô—Ѩ) 1 –°`‚”·‚¾ˆ ¯À‚`´‚…° ÛÖÜ °…´˙…‚¾ˆ 2 „À¶´‚„¾` ·ˆ°††·”¾` ÛÖÜ °…‡À·° 3 »°ˆÀ¾†‚°……¶` °…‡À·°` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ …ÌÖÞàØ— ÖÜ 1 „°”¾†¶À¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 2 ¯À‚`´¾¿¾ˆ”¾` `˙´¶À‚¾` ÛÖÜ ·ˆ`´°•‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ¿ØÖÙÜ ÓÔ˛Ú 1 –ˆÀ”°` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ 2 µ·À–°` »‚¯°¶” ÛÖÜ `¿ˆÀ¾ˆ 3 »¿¾µ‚¾…·”¾ˆ ·ˆ•ˆ»‚° ÛÖÜ `´°ˆÀ¾ˆ 4 `„¾ˆÀ°` `¿ˆÀ¾` ÛÖÜ ¯À¶`´¾` * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ¿ÜØ˚Ì ÒÒ¨Ú 1 •·¾‡˙À°„¾¿¾ˆ”¾ˆ °…‡À‚°…° ÛÖÜ …‚„. 2 »¿°”‚¾` °…‡À·°` ÛÖÜ °•°…°`‚¾ˆ 3 ¿°¿°‡¾¿¾ˆ”¾` °…°`´°`‚¾` ÛÖÜ „˙…/…¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ `Ѩݗ¸¨Ñ—  ÖÜ 1 „°´`‚„°À¶` ·ˆ°††·”¾` ÛÖÜ ‚˙°……¶ 2 `·””¶ ¯°À‚„”·‚° ÛÖÜ ‚˙°……¶ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ `ÑÖÛÌ—Ô˛ Ú 1 –°À·”°` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ 2 »¿°„¾¿°…¾` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 3 `‚·ÀÀ¾ˆ„° ·”·…¶ ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ `ÛÌ ØÔ¨Ú 1 °…´˙…¾¿¾ˆ”¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ `ÞÖ—ÔÖÞàØ—  ÖÜ 1 ‡·”¶†‚°……¶ °‚„°´·À‚…¶ ÛÖÜ •·¾‡˙À¾ˆ 2 »¿°À”°` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 3 …‚„¾”‚´`°` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ »‚¯°¶” * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ˜—ÞÛ—  ÖÜ 1 °•°…°`¾¿¾ˆ”¾ˆ ‡¶»¶´À° ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 2 »¿°”¶ ¿°À°`„·ˆ¶ ÛÖÜ ·»»°…¾ˆ¶” 3 ¿°¿°‡¾¿¾ˆ”¾` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 4 `´°•¾¿¾ˆ”¾` …‚„¾”°¾` ÛÖÜ ‚˙°……¶ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ˜ØÌ˚Ѩ—  Ô˛Ú 1 ¿°¿°‡¾¿¾ˆ”¾` ·ˆ°††·”¾` ÛÖÜ ‚˙°……¶ 2 ¿°¿°‡¾¿¾ˆ”¾` ´Àˆ˜˙… ÛÖÜ °À‚`´¾´·”¶ * ´Ö×—Ñ˛  „Ö—ÔÖ Û˛Û¨ ˜ØÖÜÙÖÜ Ô¨Ú 1 ¿°¿°‡¾¿¾ˆ”¾` ·ˆ°††·”¾` ÛÖÜ ‚˙°……¶ 2 `¶»°…´¶À¶ À°””¾ˆ ÛÖÜ ‚˙°……¶

ˆ×Ö߲ Ý—ÖÚ ‡˛ Ó¨ØÞÖÚ „àÛÙÖÉÖ Ú `àÛ˛ Ø—ÖÚ ÛÖÜ ¿Ì ÛØÖÜ ˆ×Ö߲ Ý—Ö— ‡˛ÓÖÛ—ÑÖ—  `Ü ÓÉÖÜÒÖ— * °”·°` 1. »°””‚¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ¯°À°”°»¿¾ˆ 2. `·ÀÀ¾ˆ„°` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ * °À†¾ˆ` 1. °…´˙…°„¾` ‚˙°……¶` ÛÖÜ ·”·ˆ•·À‚¾ˆ 2. °¿¾`´¾”¾¿¾ˆ”¾` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ »‚”´‚°‡¶ 3. °ˆ‡¾ˆ`¶` °•°…°`‚¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 4. –”°¯¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 5. †·˙À†‚¾ˆ „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ¾‡ˆ``·° 6. ‡°À‡°…¶ »°À‚° ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 7. •·¾‡¾`‚°‡¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ‚˙°……¶ 8. •·¾‡˙À¾¿¾ˆ”¾` „˙…`´°…´‚…¾` ÛÖÜ ‚˙°……¶ 9. „°”°…´µ¶ `´ˆ”‚°…¶ (`´·””°) ÛÖÜ •·¾‡˙À¾ˆ 10. „°Àˆ°»¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ °•°…°`‚¾ˆ 11. „˙´`¾¿¾ˆ”¾` ·»»°…¾ˆ¶” ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 12. »°„À¶ –°À–°À° ÛÖÜ °•°…°`‚¾ˆ 13. …‚„°` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ ‚˙°……¶ 14. …‚„°` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ °…°`´°`‚¾ˆ 15. ¾ˆ”¶ –°`‚”‚„¶ ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ 16. ¿°¿°…‡À‚°…¾ˆ ´À‚°…´°˜ˆ””‚° ÛÖÜ ´À‚°…´°˜ˆ””¾ˆ 17. ¿·‚À¾ˆ…¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…¾` 18. ¿”°´¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ˜‚”‚¿¿¾ˆ 19. `°––‚‡¾ˆ •·¾¿‚`´¶ ÛÖÜ `°––° 20. `¾ˆ”°…‡À¾` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 21. `¿ˆÀ¾¿¾ˆ”¾` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ 22. `´°»·”¾ˆ °††·”‚„¶ ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 23. `ˆ†À‚»¶` ¯À‚`´¾` ÛÖÜ °‡À‚°…¾ˆ 24. ´°†„°”¶` `¿ˆÀ‚‡˙… ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 25. ˜°„”°À¶ ·ˆ°††·”‚° ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…¾` * °¯”°‡¾„°»¿¾ˆ 1. ˜”·–°À¶ ¿·´À¾ˆ”° ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ * „¾ˆ´`¾¿¾‡‚¾ˆ 2. „˙…`´°…´‚…¾ˆ ¿°…°†‚˙´° ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 3. »°„À¶` ¿°…°†‚˙´¶` ÛÖÜ …‚„¾”°¾ˆ 4. …·µ¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ *”·À…°` 1. ‡·‡·` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ¾•˙…° 2. „°`„°»¿° À·–·„„° ÛÖÜ °”·‰°…‡À¾ˆ 3. ”°´`¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ¿·´À¾ˆ * ”ˆÀ„·‚°` 1. „˙`´°„¶` ¿°…°†‚˙´¶` (»¿¾”¾`) ÛÖÜ °•°…°`‚¾ˆ 2. ¿°…°†‚˙´¾¿¾ˆ”¾` •·¾‡˙À¾` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ * »ˆ„¶…°‚˙… 1. „¾ˆ´`¾¿¾‡‚˙´¶` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 2. ¿°¿°‡¾¿¾ˆ”¾ˆ °•°…°`‚° ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 3. ¿°¿°‡¾¿¾ˆ”¾ˆ-¿°µ‚˙´° `¾˜‚° ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 4. ´`·´`·„¾` `¿ˆÀ‚‡˙… ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ * …·°` „‚¾ˆ 1. „¾ˆ´`¾ˆ‡°„¶` `˙„À°´¶` ÛÖÜ ‚˙°……¶ 2. `°…‡À°–·”¶ †·˙À†‚° ÛÖÜ ·ˆ•ˆ»‚¾ˆ 3. `¿°…¾` ´Àˆ˜˙… ÛÖÜ –°`‚”·‚¾ˆ ˆ×Ö߲ Ý—Ö— `Ü ÓÉÖÜÒÖ— ‡˛ÓÖÛ—Ñà Ô Ѩ— ´Ö×—Ñà Ô „Ö—ÔÖÛ˛ ÛàÔ 1. °††·”¶ ¿°À°`„·ˆ¶ ÛÖÜ „˙…`´°…´‚…¾ˆ 2. °¿¾`´¾”¾ˆ †À¶†¾À‚¾` ÛÖÜ ¯À¶`´¾ˆ 3. –”°¯¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 4. –ˆ`´°„¾` ·ˆ`´À°´‚¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 5. ‡¾ˆ„°` °…°`´°`‚¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 6. ‡¾ˆÀ¾ˆ„°` °…°`´°`‚¾` ÛÖÜ °•°…°`‚¾ˆ 7. „°„¾ˆÀ‚˙´¶ °‚„°´·À‚…¶ ÛÖÜ °…°`´°`‚¾ˆ 8. „°”°…´µ¶ `¾˜‚° ÛÖÜ »‚¯°¶” 9. „°”¾†·À°„¶ `¾˜‚° ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 10. „°…·””¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ `˙„À°´¶ 11. „°¿°À·”¾` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ »‚¯°¶” 12. „°¿·´°…¾¿¾ˆ”¾` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 13. „°´`°…¶ ·”·…¶ ÛÖÜ ”°»¿À¾ˆ 14. „°´`·…¾ˆ °•°…°`‚° ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 15. „¾…¾»°À°` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ ¿°…°†‚˙´¶ 16. „¾`»°` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ `˙´¶À‚¾ˆ 17. „¾ˆ´À¾ˆ˜‚…¶ „˙…`´°…´‚…° ÛÖÜ –°`‚”·‚¾ˆ 18. „¾ˆ´À¾ˆ˜‚…¶` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ °…°`´°`‚¾ˆ 19. „¾ˆ´À¾ˆ˜‚…¶` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…¾` 20. „˙`´°‡¶»°-»¿·””¾ˆ †·˙À†‚° ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…¾` 21. „˙`´°„¶ °‚„°´·À‚…¶ ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 22. „˙`´°` ¶”‚°` ÛÖÜ °¿¾`´¾”¾ˆ 23. ”·„¾`‚˙´¶` ‚˙°……¶` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 24. »°„À¶` `¿ˆÀ‚‡˙… ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 25. »¶´`¾ˆ”°` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ –°`‚”·‚¾ˆ 26. »‚¯°”¾¿¾ˆ”¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ `˙´¶À‚¾ˆ 27. »¿·µ°` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 28. »¿·”»¿°` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 29. »¿·‰¶` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ †À¶†¾À‚¾ˆ 30. »¿¾À° `´°ˆÀ¾ˆ”° ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 31. »¿¾ˆ…´À¾` °…‡À·°` ÛÖÜ •·¾˜°…¶ 32. »¿¾ˆÀ¶ –°`‚”‚„¶ ÛÖÜ ‚˙°……¶ 33. »¿¾ˆÀ¶` •·¾˜‚”¾` ÛÖÜ ·ˆ`´À°´‚¾ˆ 34. »¿À°´`¾ˆ `¾˜‚° ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 35. …‚„¾”‚´`° …‚„¾ˆ”° ÛÖÜ ‚˙°……¶ 36. …´¾ˆ”‚°` ¶”‚°` ÛÖÜ ‚˙°……¶ 37. ¿°‚¢–°…°` °•°…°`‚¾` ÛÖÜ ·ˆ•ˆ»‚¾ˆ 38. ¿°¿°‡¾¿¾ˆ”¾` †·˙À†‚¾` ÛÖÜ ‚˙°……¶ 39. ¿°¿°…‡À‚°…¾` °…‡À‚°…¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 40. ¿°¿¿° ‡¶»¶´À° ÛÖÜ ‡‚¾…ˆ`‚¾ˆ 41. ¿·‚À¾ˆ…¶ ·”·…¶ ÛÖÜ `¿ˆÀ‚‡˙…¾` 42. ¿‚¿·À¾` ‡¶»¶´À‚¾` ÛÖÜ °…‡À·° 43. ¿”°´¶` •·¾‡¾`‚¾` ÛÖÜ ‡¶»¶´À‚¾ˆ 44. À°¿´¶` °…°`´°`‚¾` ÛÖÜ ¿°ˆ”¾ˆ 45. `„‚„¾` ¯À¶`´¾` ÛÖÜ †·˙À†‚¾ˆ 46. `„¾ˆÀ°` »‚¯°¶” ÛÖÜ ‚˙°……¶ 47. `¾ˆ”°…‡À¾` –°`‚”·‚¾` ÛÖÜ ·ˆ°††·”¾ˆ 48. ´¾ˆµ¾ˆ - „¾”¾–¾ˆ ·ˆ°††·”‚° ÛÖÜ ‚˙°……¶

ˆ×Ö߲ Ý—¨ ‡˛ Ó¨ØÞÖÚ   Ø˚ÖÜÚ ° »×¨ÉÌÒ˛  …¨ÜٗѨ  ÛÖÜ ¯Ø˛ ÙÛÖÜ ˆ×Ö߲ Ý—Ö— ‡˛ÓÖÛ—ÑÖ—  Ѩ— ´Ö×—ÑÖ—  `Ü ÓÉÖÜÒÖ—: 1. °Ô¨˚Ôà ÙÛÖÜ °˚˚ÌÒ—Ñ˛  ÛÖÜ `×Ü ØÖÜ 2. °ÔÛàÔ—¨ ¸˛ ¯Ø—ÙÛ— Ô¨ ÛÖÜ ¿¨ÙÞ¨ Ò˛ 3. –Ì ÓÓÖÚ ‚ਠÔÔ˛Ú ÛÖÜ ·Ü¨˚˚Ì ÒÖÜ 4. –Ò¨ ÞÖÚ –¨Ù— ÒÌ—ÖÚ ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 5. –ÖÜÉÖ ×ÖÜÒÖÚ »—Þ¨˛ Ò ÛÖÜ °ÔÛàÔ— ÖÜ 6. –ÖÜÉÖ ×ÖÜÒÖÚ ¿¨Ô¨˚—à Û˛Ú ÛÖÜ °ÔÛàÔ— ÖÜ 7. –ÖÜÉÖ×ÖÜ ÒÖÜ `ÖÝ— ¨ ÛÖÜ °Ô¸ØÌ ¨ 8. †¨Ò¨ Ô˛Ú †Ìà Ø˚—ÖÚ ÛÖÜ ¿Ì ÛØÖÜ 9. †ÌàØ˚Ö ×ÖÜÒÖÚ ·Ü¨ ˚˚ÌÒÖÚ ÛÖÜ »—Þ¨˛ Ò 10. †—¨ØÌ ÔÛ˛Ú „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖÚ ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 11. †ÑÖÒÌ Ù˛Ú ¯¨Ø¨ Ò¨Ó×ÖÚ ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖÜ 12. †Ø¨ÓÓ¨Û—ÑÖÜ  †—¨ÔÔÖÜ Ò¨ ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 13. ‡˛ Ó¨Ú °Ô¨ÙÛ¨ Ù—ÖÚ ÛÖÜ •àÓ¨  14. ‡—¨Ò—¨ ÛÙ˛Ú …—ÑÖ Ò¨ÖÚ ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 15. ‡ÖÜÉØÖ ×ÖÜÒÖÚ °˚˚ÌÒ˛ Ú ÛÖÜ •ÌÖ¸ÖÙ— ÖÜ 16. µÌ ØÉ¨Ú ¿¨Ô¨˚—à Û˛Ú ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 17. µà˚ب ÝÖÜ ·Ò—Ù¨ ÉÌÛ ÛÖÜ `×ÜØ— ¸àÔ¨ 18. •ÌÖ¸ÖÙ— ÖÜ °¸¨Ó¨ ÔÛ—ÖÚ ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 19. „¨ÒÖ˚ÌØÖ ×ÖÜÒÖÚ ¯Ø˛ ÙÛÖÚ ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 20. „¨ ××ÖÚ ‡˛Ó˛ ÛØ—ÖÚ ÛÖÜ °Ô¸ØÌ ¨ 21. „¨ ××ÖÚ ·Ü¨ ˚˚ÌÒÖÚ ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 22. „¨Ø¨Ó¨ ÔÖÚ •ÌÖݨ Ô˛Ú ÛÖÜ °Ô¨ÙÛ¨Ù— ÖÜ 23. „¨Ø¨ÞÖÛ˝— Û˛Ú …—ÑÖ Ò¨ÖÚ ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 24. „¨ÛٗѨ Ø˛Ú °Ô¨ÙÛ¨ Ù—ÖÚ ÛÖÜ °Ô¸ØÌ ¨ 25. „¨ÛÙ—ÑÌØÖÜ  –¨Ù—Ò—Ñ˛  ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 26. „¨ÛÙ—Ñ— ¸˛Ú …—ÑÖ Ò¨ÖÚ ÛÖÜ ‚ਠÔÔÖÜ 27. „ÖÔÛÖ Ú ¿¨Ô¨˚—àÛ˛Ú ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖÜ 28. „ÖÜѨ Ñ˛ °Ôˇ˛  ÛÖÜ †Ø˛˚ÖØ— ÖÜ 29. „ÖÜØÒ—Ó×— Ô˛ –¨Ù—Ò—Ñ˛  ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 30. „ØÖ ÑÖÚ »—Þ¨˛ Ò ÛÖÜ ˜à Û—ÖÜ 31. „àÛ¨ Ñ˛Ú ¶Ò— ¨Ú ÛÖÜ `Û̠ݨÔÖÜ 32. »¨Ø¨˚ÑÖÜ  „àÔÙÛ¨ÔÛ— Ô¨ ÛÖÜ –¨Ù—ÒÌ— ÖÜ 33. »¨Ø— Ô˛ °—ѨÛÌØ—  Ô˛ ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ—  ÖÜ 34. »¨ØÛ˛ Ú ¯¨Ø¨ Ò¨Ó×ÖÚ ÛÖÜ ¯Ø˛ ÙÛÖÜ 35. »×¨ÉÌÒ˛  ‚ਠÔÔ¨ ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 36. »×ÌÑ—¨ Ø˛ `ÖÝ— ¨ ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 37. »ÜÒàÔ¨  °Ô¨ÙÛ¨Ù— ¨ ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 38. ‰ÜÔÖ Ú „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖÚ ÛÖÜ …—ÑÖÒ¨ ÖÜ 39. ‰ÜÔÖÜ  °ÔÛàÔ— ¨ ÛÖÜ °˚˚ÌÒ˛  40. ¿¨×¨¸Ö ×ÖÜÒÖÚ „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖÚ ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 41. ¿¨×¨—¢ ਠÔÔÖÜ »—Þ¨˛ Ò ÛÖÜ „àÔÙÛ¨ÔÛ— ÔÖÜ 42. ¿—Ô¨ ÛÙ˛Ú `ÛÜÒ—¨ÔÖ Ú ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 43. ¿Ò¨Û˛  ·ÜˇÜÓ— ¨ ÛÖÜ ·Ü¨ ˚˚ÌÒÖÜ 44. ÀÌÑÖÜ Ó˛ ·ÜˇÜÓ—  ¨ ÛÖÜ ¶Ò— ¨ 45. ÀÌÑÖÜ Ó˛Ú °Ô¸ØÌ ¨Ú ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ— ÖÜ 46. ÀÖ Ñ—˝¨Ú »—Þ¨˛ Ò ÛÖÜ †ÌàØ˚—  ÖÜ 47. `ÓÜØÔ—à Û˛ °ÒÌÕ¨ Ô¸Ø¨ ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 48. ´Ø— Þ¨Ú °ÒÌ Õ¨Ô¸ØÖÚ ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 49. ´ÙÌÛÙÌ ÑÖÚ ·Ü¨ ˚˚ÌÒÖÚ ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 50. ´Ù—ÖÜ ÒÖÚ …—ÑÖ Ò¨ÖÚ ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ 51. ¯¨Û˝˛¨Ô¨ÙÛ¨Ù—  ÖÜ °˚˚ÌÒ—Ñ˛  ÛÖÜ †ÌàØ˚— ÖÜ 52. ¯¨Û˝˛˚ÌàØ˚— ÖÜ ‡˛Ó˛ ÛØ—ÖÚ ÛÖÜ `×ÜØ— ¸àÔ¨ 53. ¯¨Û˝˛˚ÌàØ˚— ÖÜ »ÜØÛà  ÛÖÜ ‡˛Ó˛ÛØ— ÖÜ 54. ¯ÖÔ¸ØÖÜ Ò˛ ¯ØÜ Ù¨ ÛÖÜ ¿Ì ÛØÖÜ   ÔÔ¨ ÛÖÜ –¨Ù—ÒÌ—  ÖÜ 55. ¯ØÜÙÖÉÌ Ø˚˛ °


[ °À†·‚°„¾… –¶»° ]

`ÌÒ— ¸¨ 12˛

´ÌÛ¨ ØÛ˛ 20 ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2010

¶ ÌɸÖÓ¨ ¸¨ ×ÖÜ ×̠بÙÌ °ÙÛØÖÒÖ˚—ÑâÚ ¿ØÖÉÒâßÌ—Ú

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

°˚àÔå¨ ˚—¨ ÛÖÜÚ ÌÑÒÖ˚—ÑÖçÚ ÙÜԸܨÙÓÖçÚ ÓâÞØ— ÛÌÒÌÜ󬌬 ÙÛ—˚Óª. ´¨ ÓÖÒçÉ—¨ Ѩ— Ö— ÙɪÙÛØÌÚ ÌåÞ¨Ô ×ÆØÌ— ÝàÛ—Æ! „¨— ÌÔ ÓâÙà ×ÜØÌÛà¸ØÔ ×ØÖÌÑÒÖ˚—ÑØÔ ¸—¨¸—ѨٗØÔ, Ö— ¸ØæÓÖ— ÙÜÔÌÞå˝ÖÔÛ¨— Ô¨ ¨ÙݨÒÛÖÙÛØØÔÖÔÛ¨— ÓÌ ÝØÌÔªØÌ—Ú ØܡÓÖçÚ Ñ¨— Ö— ¨¸ÌÒÝÖå Ó¨Ú ¨×æ Û˛Ô °bbeville Û—Óªˇ˛Ñ¨Ô Û˛Ô „ÜØ—¨Ñª. `ÛÖ ß˛Ý—¨Ñæ ×ÌØå×ÛÌØÖ ×¨ØÖÜÙ—ÆÙÛ˛ÑÌ Û˛Ô „ÜØ—¨Ñª »ÖÜÙÌåÖ Û˛Ú ¨¸ÌÒÝªÚ ×æÒ˛Ú. ¾— ×ÖÒ—Û—ÑÖå, ÉÌɨåàÚ, ¨×æÔÛÌÚ Ñ¨ˇØÚ „ÜØ—¨Ñª ÉØÆ¸Ü âÑÒÌ—Ô¨Ô Ö— ÙÜԸܨÙÓÖå. °ÒªˇÌ—¨ âÞÖÜÔ ÌÔ˛ÓÌØàˇÌå Ö— ÑÆÛÖ—ÑÖ— Û˛Ú ˚¨ÒҗѪ ×æÒ˛Ú ×àÚ Û¨ ¨¸âÒÝ—¨ ÛÖÜÚ Ö— °Ø˚ÌåÖ— ˇ¨ ×Ò˛ˇçÔÖÜÔ ÓÌ ÛÖÔ „¨ÒÒ—ÑØÆÛ˛; H Ì×åÙ˛Ó˛ ¨Ô¨ÑªØÜÕ˛ ÛàÔ ÙÜԸܨÙÓØÔ ¨×æ ÛÖ ¿ØàÛÖ¸—ÑÌåÖ ˇ¨ ˚åÔÌ— ÙçÓÝàÔ¨ ÓÌÛÖÔ …æÓÖ ÓâÞØ— Û˛Ô 23/10. ·àÚ ÛæÛÌ ¨×ÖÒ¨çÙÛÌ ÛÖÜÚ ¨ÔÌ×åÙ˛ÓÖÜÚ Ñ¨Û¨Òæ˚ÖÜÚ. ‰ÌÑåÔ˛Ù¨Ô Ñ¨— Ö— ¸ØÆÙÌ—Ú ÛàÔ Ü×Ö߲ÝåàÔ ÙÜÓÉÖçÒàÔ ØÙÛÌ Ô¨ ×ØÖÒÆÉÖÜÔ Ô¨ ¸ÌÙÓÌçÙÖÜÔ ÛÖÜÚ ÙÛ¨ÜØÖçÚ ÛàÔ ß˛ÝÖÝæØàÔ. •ÌàØÖçÔ ÓÆÒ—ÙÛ¨ ×àÚ ˛ ×ØØÛ˛ ¸âÙÓÌÜÙ˛ ÌåÔ¨— ×—Ö —ÙÞÜت. ´˛Ô ÛâÛ¨ØÛ˛ ÙÜÔÌÞÖÓâÔ˛ ÔåÑ˛ âѨÔÌ ˛ ÖÓƸ¨ ÛÖÜ ¿¨Ô¨Ø˚Ì—¨ÑÖç ÙÛÖ ×ØàÛÆˇÒ˛Ó¨ Û˛Ú ‡' ÌˇÔ—ÑªÚ Û˛Ô „ÜØ—¨Ñª ÙÛÖ ˚ª×Ì¸Ö ÛÖÜ „ÖÜÛÙÖ×Ö¸åÖÜ ÑÌظå˝ÖÔÛ¨Ú 1-0 ÛÖ ‡ªÒÌÙ— ÓÌ ˚ÑÖÒ ÛÖÜ µ¨Ø¨ÝàÔåÛ˛. ´Ö `ÆÉɨÛÖ 23 ¾ÑÛàÉØåÖÜ 6.00 ÓÓ ÙÛ˛Ô ¿¨—¸—Ѫ Ѩ— …̨ԗѪ –—ÉÒ—ÖˇªÑ˛ ÛÖÜ ‡ªÓÖÜ ìØ˚ÖÜÚ "`°À”¾ - ‚`´¾À‚·` ‡‚¯˙` ”¾†‚°...". ´ÜÞ¨åÖ...; ¶ ×ÖÒÜÌÛªÚ ÌÑÙÛبÛÌå¨, ×ÖÜ âÞÌ— ÖØ˚¨ÔØÙÌ— ˛ INTERAMERICAN ÓÌ ÙÛæÞÖ Û˛Ô ×ØæÒ˛ß˛ Ѩ— ÓÌåàÙ˛ ÛàÔ ÛØÖÞ¨åàÔ ¸ÜÙÛÜÞ˛ÓÆÛàÔ, ÌåÞÌ ÙÛ¨ˇÓæ ÙÛ—Ú 16 Ѩ— 17 ¾ÑÛàÉØåÖÜ ÙÛÖ ìØ˚ÖÚ, ÓÌ Ñ¨ÒÌÙÓâÔÖ ÛÖÔ ‚¨ÉâØ˛. ì˚ÔàÙÛÖ— ÌåÞ¨Ô ÙÜÙÛªÙÌ— ÙÜÓÓÖØå¨ ÓÌ ÙÑÖ×æ Û˛Ô ÌÕ¨×ÆÛ˛Ù˛ ˛Ò—Ñ—àÓâÔàÔ Ñ¨— ÙÜÔÌÒªÝˇ˛Ù¨Ô ¨×æ Û˛Ô ¨ÙÛÜÔÖÓå¨. °×æ æ,Û— ×ØÖ¸ªÒàÚ ÙÜÓ×ÌبåÔÌÛÌ Ö— ¨×ÆÛÌÚ ¨ÜÕÆÔÖÜÔ! ´Ö `°––°´¾ 23 ¾„´˙–À‚¾ˆ 2010, 10Ó.Ó. ¾ ‡—ÖÔçÙ˛Ú ´Ù¨ÑÔªÚ, ˝àÔÛ¨ÔÆ ÙÛÖ »ÖÜÙ—Ñæ „ÖÜÛå! »¨˝å ÛÖÜ ˛ Ô⨠Ûب˚ÖܸåÙÛØ—¨ „¨ÙÙ—¨Ôª ”Ì—ßÆÑ˛. ìØÞ—Ù¨Ô Ñ¨— Û¨ Ó¨ˇªÓ¨Û¨ ÞÖØÖç ÛÖÜ ”ÜÑÌåÖÜ ·ÒÒ˛Ôå¸àÔ.

„¨ÛÌØåÔ¨ »×æÓ×ÖÜ ˆ×Öߪݗ¨ ¿ÌØ—ÝÌØÌ—¨Ñª `çÓÉÖÜÒÖÚ ÓÌ ÛÖ ÙÜԸܨÙÓæ "‡ÜÔ¨Ûª ¿ÌÒÖ×æÔÔ˛ÙÖÚ" ÛÖÜ ‡˛ÓªÛØ˛ ‡ØÆÑÖÜ

"¿ÆÔÛ¨ ÑÖÔÛÆ Ù¨Ú"

¶ ÌݲÓÌØ帨 ÕÌÑåÔ˛ÙÌ ÙÛªÒ˛ ¨ÙÛØÖÒÖ˚å¨Ú ˚—¨ Ô¨ ¸ÖçÓÌ Û—Ú ÌÒ×å¸ÌÚ Ó¨Ú. „¨Òª ¨ØÞª!

•ÌÖݨ Ô˛Ú †ÌàØ. `ÛÌݨÔÖ ×ÖÜÒÖÚ „·…´À¾ ·À·ˆ…°` & ·˜°À»¾†¶` `ˆ†¯À¾…˙… ¿À¾†À°»»°´˙… ·‚‡‚„˙… •·À°¿·‚˙… ‡°†À· 13, 21200 °À†¾`, ´¶”./ ˜°‰ (27510) 26336 Email: kapetan3@otenet.gr ¿À¾†À°»»°´° ·‚‡‚„˙… •·À°¿·‚˙… *EÀ†¾•·À°¿·‚° *…·ˆÀ¾˘ˆ¯¾”¾†‚„¶ ·À†¾•·À°¿·‚° *•·À°¿·‚° ‡ˆ`”·‰‚°` *”¾†¾•·À°¿·‚° *•·À°¿·‚° °˜°`‚˙… *·‚‡‚„¾ ¿°‚‡°†˙†‚„¾ *·‚‡‚„¾ »°•¶`‚°„¾ *·‚‡‚„° ¿À¾†À°»»°´° »·`˙ ¶/ˆ *·˜°À»¾†·` °‚`•¶´¶À‚¾„‚…¶´‚„¶` ¾”¾„”¶À˙`¶` (SENSORY INTEGRATION) *…·ˆÀ¾·‰·”‚„´‚„¶ °†˙†¶ BOBATH *˘ˆ¯¾„‚…¶´‚„¶ °†˙†¶ *¿À˙‚»¶ ¿°À·»–°`¶ (PORTAGE) *˘ˆ¯¾”¾†‚„¶ ˆ¿¾`´¶À‚‰¶

´° ¿À¾†À°»»°´° ·‚‡‚„˙… •·À°¿·‚˙… °¿·ˆ•ˆ…¾…´°‚ `· °´¾»° »·: *‡ˆ`”·‰‚° *»°•¶`‚°„·` ‡ˆ`„¾”‚·` *°˜°`‚·` *°ˆ´‚`»¾ *°…°¿´ˆ‰‚°„·` ‡‚°´°À°¯·` *·†„·˜°”‚„¶ ¿°À°”ˆ`¶ *„‚…¶´‚„° ¿À¾–”¶»°´° *…·ˆÀ¾”¾†‚„·` ¿°•¶`·‚` *‡‚°´°À°¯·` `ˆ»¿·À‚˜¾À°` *…¾¶´‚„¶ „°•ˆ`´·À¶`¶ *ˆ¿·À„‚…¶´‚„¾´¶´° *‡ˆ`„¾”‚° `ˆ†„·…´À˙`¶` ¿À¾`¾¯¶` *°‚`•¶´¶À‚°„·` ‡ˆ`”·‚´¾ˆÀ†‚·` *”¾‚¿° ¿À¾–”¶»°´° ”¾†¾ˆ

‡/…´¶` –°`‚”¶` …. „°¿·´°…‚¾` ·À†¾•·À°¿·ˆ´¶` - ·»˘ˆ¯˙´¶`, ».Sc. …europsychology

¿À¾†À°»»°´° ·‚‡‚„˙… •·À°¿·‚˙… www.Kapetanios-therapy.gr

¾ ÌÕ °ÒÌ ¨Ú Ѩۨ˚Ö ÓÌÔÖÚ, Ì˚ѨÛÌÙÛ˛ÓÌ ÔÖÚ ÙÛÖ   Ø˚ÖÚ Ñ¨— ˚ÔàÙÛÖ Ú ÓÌ ÞØ— ° ÛÖ ¶Ò—Ö  ѨÙÛØÖ Ñ¨— Û˛Ô ·ØÓ—Ö Ô˛ Ñ. ˜¨ Ô˛Ú `ÛÌݨÔÖ ×ÖÜÒÖÚ, ÓÌ ×ÖÒÜÌÛ˛  ×ÖÒ—Û—Ñ˛  ÌÓ×Ì—Ø—  ¨, ¨Û¨Ò¨  -

ÔÛÌÜÛ˛ ÙÜÔÌ ×Ì—¨ ÙÛ—Ú ¨ØÞÌ Ú, ÙÜÓרبÙÛ¨ Û˛Ú ÛàÔ ÌÓ×ÌØ—  ÙÛ¨ÛàÔ ¨Ô—¸—ÖÛÌÒà Ú, ˚Ôà ÙÛ˛Ú ÛàÔ ×ØÖÉÒ˛Ó¨  ÛàÔ Û˛Ú ×ÌØ—ÝÌ  ØÌ—¨Ú Ѩ— ÛàÔ ÌחɨÒÒÖÓÌ  ÔàÔ ÒÜ  ÙÌàÔ, ÌÑˇÌ ÛÌ—

¿ØÖ¨˚˚ÌÒ— ¨ †¨ ÓÖÜ `Ü ÓÝàÔ¨ ÓÌ ÛÖ ¨ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ¨ÙÛ—ÑÖÜ  Ñà ¸—Ѩ ¨Ô¨ÑÖ—Ôà ÔÌÛ¨— Ö Û—: ¾ µà˚ب ÝÖÚ `ÛÜÒ—¨ÔÖ Ú ÛÖÜ ¿¨Ô¨˚—à Û˛ Ѩ— Û˛Ú »¨Ø— ¨Ú ÛÖ ˚Ì ÔÖÚ ‡¨Ó¨ Ò¨ ×ÖÜ ˚ÌÔÔ˛ ˇ˛ÑÌ ÙÛÖ   Ø˚ÖÚ Ñ¨— ˛ »¨ØÖÜ Ù— °ÛÛ—Ñ˛ Ú Ѩ— ѨÛÖ—ÑÌ—  ÙÛÖ °       „¨ÔÌÒ¨ ‡ÌÙ×Ö—Ô¨ ÛÖÜ ‡—ÖÔÜÙ—ÖÜ Ñ¨— Û˛Ú ‡˛Ó˛ÛØÖÜ Ò¨Ú ÛÖ ˚Ì ÔÖÚ °Þ— ÒÒ¨, ×ÖÜ ˚ÌÔÔ˛ ˇ˛ÑÌ ÙÛ¨ …. ”—Ö Ù—¨ °ÛÛ—Ñ˛ Ú Ѩ— ѨÛÖ—ÑÌ—  ÙÛÖ  °Ø˚ÖÚ, ×ØÖ ÑÌ—Û¨— Ô¨   Ø˚ÖÚ. רÔÛØÌÜÛÖÜ Ô Ñ¨— Ö ˚¨ ÓÖÚ ˇ¨ ˚— ÔÌ— ÙÛÖ °

Ü×Öß˛Ý—Ö Û˛Û¨ ÓÌ ÛÖ ¨ÔÌÕ¨ ØÛ˛ÛÖ ß˛Ýָ̠ÒÛ—Ö ÛÖÜ Ñ. ¿Ì ÛØÖÜ ´¨ÛÖÜ Ò˛. „¨ ×Ö—Ö— Ì Ñ¨Ô¨Ô Û˛Ô ×ÖÒ—Û—Ñ˛  ×ØÖÙÖ¸ÖÝÖ ØÖ Ìר ˚˚ÌÒÓ¨, ÌÔà  ¨ ÒÒÖ— Ì×ÒÖÜ  Û—Ù¨Ô. ·—  Ô¨— ×ÒÌ  ÖÔ Ñ¨—ØÖ Ú Ô¨ רبÓÌØ—ÙÛÖÜ Ô. ‡ÌÔ ¨ØÑÖÜ Ô Ö— ¨ÛÌ ØÓÖÔÌÚ ÒÖ ˚Ö— ÌÔ¨ÔÛ— ÖÔ Û˛Ú ÙÜÔ¨ÒÒ¨˚˛ Ú Ѩ— Û˛Ú ¨Ü ÕÖÜÙ¨Ú ¸—¨ÝˇÖب Ú. ¿ØÌ ×Ì— Ô¨ Ì×—ÒÌ˚ÖÜ Ô Ö— Ì ÔÛ—ÓÖ— Ѩ— —ѨÔÖ—  . »Ì ÛÖ ¨Ø˚Ü  Ø—ÖÔ ¨˚Öب  ˝Ì— ѨÔÌ— Ú Û¨ ר ÔÛ¨, ×Ò˛Ô Û˛Ú ¨Õ—Ö×ØÌ ×Ì—¨Ú. °ÜÛ˛  ¨×ÖÑÛ¨ Û¨— ÓÌ Û˛ Ò¨—¢ Ñ˛  ¨Ô¨˚Ôà Ø—Ù˛. †.„.•.

$ „Ø—Ö Ú: °—Ùˇ¨ ÔÌÙÛÌ Û˛Ô ¨ØÞ˛  Ó—¨Ú ÌÕÌ Ò—Õ˛Ú. „—Ô˛ˇÌ— ÛÌ ¨ ÓÌÙ¨ ÞàØ— Ú ÌÔ¸Ö—¨ÙÓÖÜ Ú. ˜¨ÔÌ— ÛÌ ¨×ÖݨٗÙÛ—ÑÖ—  (àÚ ˚Ô˛ Ù—Ö— „Ø—Ö—  –Ìɨ— àÚ, –Ìɨ— àÚ)! ¿ØÖÙרˇ˛ ÙÛÌ Ô¨ ÑÜÔ˛˚˛ ÙÌÛÌ ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÞÖÜÚ ×ÖÜ ×¨ ÔÛ¨ Ì— Þ¨ÛÌ, ˛  ÛÌÒÖÙר ÔÛàÔ ¨Ô ÛÖÜÚ Ì ÞÌÛÌ ÕÌÞ¨ ÙÌ— ÙÑÌÝÛÌ— ÛÌ Ñ¨—ÔÖÜ Ø˚—ÖÜÚ! ·Ô ÛÌ ÒÌ—, ¨¸Ø¨ ÕÛÌ Û˛Ô Ó̠ب...ѨҨ  ¨ÑÖ Ó¨ Ì¸à  Ì— Ù¨ÙÛÌ! $ ´¨Ü ØÖÚ: °×Ö  ÌÕÖ ¸ÖÜÚ Ñ¨— dolce vita ¸ÌÔ Ù¨Ú ×ÌØ—ÓÌ ÔÌ— Ѩ Û— Ù×Öܸ¨— Ö ¨ÜÛ˛  Û˛Ô ÌɸÖÓ¨ ¸¨. ¯¨Ò¨Øà ÙÛÌ. ·ÜѨ—Ø— ¨ Ô¨ ¨ÙÞÖÒ˛ˇÌ— ÛÌ Ò— ˚Ö ÓÌ ÛÖÔ Ì¨ÜÛÖ  Ù¨Ú. °—Ùˇ¨ ÔÌÙÛÌ Ó¨ ÒÒÖÔ ÌÑÔÌÜØ—ÙÓÌ ÔÖ— ÓÌ Ó—¨ ÌÕÌ Ò—Õ˛ ×ÖÜ ¸ÌÔ Ù¨Ú ¨×¨ÙÞÖÒÖÜ ÙÌ ÛÖ ×ÌبÙÓÌ ÔÖ ¸—¨ ÙÛ˛Ó¨. ‡ÌÔ ÛÖ ¨Ý˛ ÔÌÛÌ ˚—¨ Ò— ˚Ö;   ‚ÙàÚ Û˛Ô ¨ ÒÒ˛ ɸÖÓ¨ ¸¨ Ô¨ ÛÖ ¸Ì— ÛÌ ÓÌ ¨ ÒÒ˛ Ö×Û—Ñ˛ . $ ‡— ¸ÜÓÖ—:   ·ÞÌÛÌ Û˛Ô Û¨ Ù˛ Ô¨ Û¨ ÕÌÝÖØÛàˇÌ— ÛÌ Ö Ò¨. ¿ØÖÙÌ ÕÛÌ Ö ÓàÚ, ¸ÌÔ Ì— Ô¨— Ö Ò¨ ˚—¨ ×Ì Û¨Ó¨. „¨ ×Ö—ÌÚ ÝÖØÌ Ú Û¨ ÙÑÖÜ×— ¸—¨ ÑØÜ ÉÖÜÔ ˇ˛Ù¨ÜØÖÜ Ú. ·— Ù¨ÙÛÌ ×¨ ÔÛ¨ ¨ÔÖ—ÑÛÖ—  ÙÌ Ì×—ØØÖÌ Ú, ×ÖÜ Ó¨ ÒÒÖÔ Ì— Ô¨— ×ÒÌÖÔÌ ÑÛ˛Ó¨ Ì—¸—Ѩ  Û˛Ô ÌɸÖÓ¨ ¸¨ ×ÖÜ ¨ÑÖÒÖÜˇÌ— . °×Ö  Û˛Ô ¨ ÒÒ˛, ר ØÛÌ Ì×—ÛÌ ÒÖÜÚ Ó—¨ ¨×Ö Ý¨Ù˛ Ѩ— Ó˛Ô ¨ÒÒ¨ ˝ÌÛÌ Û˛Ô ˚Ôà Ó˛ Ù¨Ú ÓÌ ÛÖ ×¨Ø¨Ó—ÑØÖ  . „¨ÒÌ  Ú Ö— Ì×—ØØÖÌ  Ú, ѨÒÜ ÛÌØ˛ ˛ ¸Ø¨ Ù˛... $ „¨ØÑ— ÔÖÚ: ¿ØÖ ÙݨÛÌÚ ¨ÒÒ¨˚Ì Ú Ù¨Ú Ì ¸àÙ¨Ô ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØ˛ ÌÕÖÜÙ— ¨ Ѩ— Ü×ÌܡÜÔÖ Û˛Û¨. »˛Ô ¨˚Þà ÔÌÙÛÌ, ÌÑÓÌÛ¨ÒÒÌÜÛÌ— ÛÌ ÛÖ! ¶ Ìܨ— Ùˇ˛Û˛ ×ÒÌÜب  Ù¨Ú ¨ØÞ— ˝Ì— Ѩ— Ù¨Ú ÌײØ̨ ˝Ì—, ÛÖ Ö×Ö— Ö ¸ÌÔ Ì— Ô¨— ѨÑÖ  ¨Ô ѨۨÝÌ ØÌÛÌ Ô¨ רبÓÌ— ÔÌÛÌ ßÜ Þب—ÓÖ— (Ѩ— Ò— ˚Ö ßÞÖÔÛØÖ ×ÌÛÙÖ—ý). »˛Ô ¨Ô˛ÙÜÞÌ— ÛÌ ¨Ô Ö— ¨ ÒÒÖ— ݨ— ÔÌÛ¨— ×àÚ ¸ÌÔ ÌÔ¸—¨ÝÌ ØÖÔÛ¨— ˚—¨ Ù¨Ú. `Û˛Ô ÛÌÒ—Ñ˛ . Ì ÞÖÜÔ Ñ¨— Û—Ú ¸—ÑÌ Ú ÛÖÜÚ ¸ÖÜÒÌ—Ì Ú. $ ”Ì àÔ: ¶ Ѩۨ ÙÛ¨Ù˛ ¨ØÞ— ˝Ì— Ô¨ ÕÌѨˇ¨Ø— ˝Ì—, Ѩ— Ì— Ù¨ÙÛÌ Ì ÛÖ—ÓÖ— ˚—¨ Ó—¨ ÓÌ˚¨ Ò˛ ¨ÒÒ¨˚˛  (...Ì—  Ù¨ÙÛÌ;). °×Ö  Û˛Ô ¨  ÒÒ˛, Ö— ÙÞÌ ÙÌ—Ú Ù¨Ú (...Ѩ— ÌÔÔÖÖÜ ÓÌ ¾”·`) ÞØÌ—¨ ˝ÖÔÛ¨— Ó—¨ Ó—ÑØ˛  ßÙÜÔÛ˛ Ø˛Ù˛ý, Ì Ô¨ service. ¿ØÖÙרˇ˛ ÙÛÌ Ô¨ ÉØÌˇÌ— ÛÌ ÓÌ Ý— ÒÖÜÚ, ˛  ¨ÑÖ  Ó¨ ѨÒÜ  ÛÌب ¨Ý—ÌØà ÙÛÌ ÛÖÜÚ Ò—  ˚Ö ÞØÖ ÔÖ.   ¾Ò¨ ˇ¨ ¨ÒÒ¨ ÕÖÜÔ ÙÜ ÔÛÖÓ¨ ×ØÖÚ ÛÖ Ñ¨ÒÜ ÛÌØÖ. ·— ×¨ÓÌ... ÙÜ ÔÛÖÓ¨ $ ¿¨ØˇÌ ÔÖÚ: „¨ Û— Ù¨Ú ¨×¨ÙÞÖÒÌ—  Ì ÔÛÖÔ¨ ÛÖ ÛÌÒÌÜÛ¨— Ö ¸—¨ ÙÛ˛Ó¨.   ‚ÙàÚ ˇ¨ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ É˚Ì— ÛÌ Ò— ˚Ö Ì Õà. ¿ÖÛÖ , ݨ˚˛ÛÖ , Ì Ô¨ ѨÝÌ  ÛÌÒÖÙר ÔÛàÔ. `¨Ú ˇÜÓ— ˝Ì— Ѩ Û—, Ì ÛÙ— ¸ÌÔ Ì— Ô¨—; ´Ö ×ØÖ ˚بÓÓ¨ Ù¨Ú ˇ¨ ¨×Ö¸Ì—ÞˇÌ—  ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ ßÌÒ¨ÙÛ—ÑÖ ý ¨×Ö  Ö Û— ×ÌØ—ÓÌ Ô¨ÛÌ ¨ÜÛ˛  Û˛Ô ÌɸÖÓ¨ ¸¨. ‡Ì— ÛÌ ÛÖ Ù¨Ô Ó—¨ ÌÜѨ—Ø— ¨ ˚—¨ Ó—¨ Ó—ÑØ˛  ¨ÒÒ¨˚˛  ÙÛ˛Ô ˝à˛  Ù¨Ú. •¨ Ó×ÖØÖÜ Ù¨ÛÌ Ô¨ ÉÌÒÛ—à ÙÌÛÌ ×ÖÒÒÖÜ Ú ÛÖÓÌ— Ú Û˛Ú Ñ¨ˇ˛ÓÌØ—ÔÖ Û˛Û¨Ú Ù¨Ú ¨Ô ×̗بӨۗ˝Ö Ù¨ÙÛ¨Ô. °Ô... $ µÜ˚Ö Ú: ·— Ù¨ÙÛÌ ÛÖ ÙÖ Ý—ÒÖ ¸ÖÕÖ— ×ÖÜ ÖÔÌ—ØÖɨÛÌ— ÛÌ! ·ÜѨ—Ø— ¨ Ô¨ ˇÌ ÙÌÛÌ ¨ ÓÌÙÖÜÚ ÙÛÖ ÞÖÜÚ, ˚—¨ Û˛Ô É¸ÖÓ¨ ¸¨ ×ÖÜ ¨ÑÖÒÖÜˇÌ— . »Ö ÔÖ ˚—¨ ¨ÜÛ˛  Û˛Ô ÌɸÖÓ¨ ¸¨! ´Ö ×ÖÒÜ ×ÒÖÑÖ ÓܨÒÖ  Ù¨Ú, Ù¨Ú ÝÌ ØÔÌ— ÙÜÔ˛ ˇàÚ ÑÖÔÛ¨  ÓÌ ¨ ÛÖÓ¨ ¨Ô¨ ÒÖ˚àÔ ×ØÖÙÖ ÔÛàÔ. ¶ ÌɸÖÓ¨ ¸¨ ¨ÜÛ˛  ¨×ÖÛÌÒÌ—  ÌÜѨ—Ø— ¨ ˚—¨ Ó—¨ ÛÌ ÛÖ—¨ ˚ÔàØ—Ó— ¨.   ‚ÙàÚ ×¨ Ò— Ѩ ×Ö—ÖÚ ÑÖÔÛ¨  Ù¨Ú Ô¨ Û¨—Ø—¨ ˝Ì— ÓÌ Û˛Ô ×¨Ø¨×¨ Ôà ×ÌØ—˚Ø¨Ý˛  Ѩ— Ô¨ Ó˛Ô ÛÖ Ì— Þ¨ÛÌ ×ØÖÙÌ ÕÌ—. „Ö—Û¨ ÕÛÌ Ò———— ˚Ö Ñ¨ÒÜ ÛÌب. $ `ÑÖØ×—Ö Ú: ˆ×¨ ØÞÌ— ¨ÑÖ Ó¨ ¸ÖÜÒÌ—¨  ×ÖÜ Ì ÞÌÛÌ Ô¨ ÖÒÖÑÒ˛Øà ÙÌÛÌ ˚—¨ Û˛Ô ÌɸÖÓ¨ ¸¨ ×ÖÜ ¨ÑÖÒÖÜˇÌ— . »ÌÛ¨  Ó×ÖØÌ— ÛÌ Ô¨ ÕÌÑÖÜبÙÛÌ— ÛÌ! »Ö ÔÖ ¨Ô ×ÖØÌÜ ÌÙÛÌ ÌÔÛÌÒà Ú ÓÖ ÔÖ— (Ѩ— ÌÔÔÖÖÜ ÓÌ ÌÔÛÌÒà Ú, Ö Þ— ר—¸—¨ , ÙÑÜÒ—¨ , ÙÜ ÔÛØÖÝÖÚ) Ô¨ ¨×Öݨٗ ÙÌÛÌ ˚—¨ Ì Ô¨ ÓÌ˚¨ ÒÖ Ì˚ÞÌ— Ø˛Ó¨. „¨Ò¨  Ó˛Ô ÛÖ ×¨ ØÌÛÌ Ñ¨— ÛÖÖÖÖÖ ÙÖ ÙÖɨب , ¨×Ò¨  ˇ¨ ÞØÌ—¨ÙÛÌ—  Ò— ˚Ö ×¨Ø¨×¨ Ôà ¨×Ö  Û˛Ô ÌÔÌ Ø˚Ì—¨ Ù¨Ú, ×ÖÜ Ì ÛÙ— Ѩ— ¨ÒÒ—à Ú Ù¨Ú ×ÌØ—ÙÙÌÜ Ì—. $ ´ÖÕÖ Û˛Ú: »˛ ×àÚ Ì ÞÌÛÌ Þ¨Ò¨Øà ÙÌ— Ѩ— ¸ÌÔ ¨ÙÞÖÒÌ— ÙÛÌ ÓÌ Û— ×ÖÛ¨ ÛÖÔ ÛÌÒÌÜÛ¨— Ö Ѩ—ØÖ ; ‡ÌÔ ÛÖ ×—ÙÛÌÜ ÌÛÌ ÌÌÌ;   ‚ÙàÚ ˇ¨ Ì ×ØÌ×Ì Ô¨ Ѩ ÔÌÛÌ Ó—¨ ¨Ô¨ÙÑÖ ×˛Ù˛. °×Ö  Û˛Ô ¨ ÒÒ˛ ˛ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ Û˛Û¨ Ù¨Ú ÛÖ ÛÌÒÌÜÛ¨— Ö ¸—¨ ÙÛ˛Ó¨ ¸—¨ÔÜ Ì— Ñ¨Ò˛  ×ÌØ— Ö¸Ö, ¨ÒÒ¨  ˚—¨ Ѩ ×Ö—Ö ÒÖ ˚Ö ¨ÜÛÖ  ¸ÌÔ Ù¨Ú ¨ØÑÌ—  (Ì Ì— ×¨ÓÌ, ¨ÙÞÖÒ˛ˇÌ— ÛÌ Ñ¨— ÓÌ Ñ¨ Û—...) $ °—˚Ö ÑÌØàÚ: ˘¨ ÞÔÌÛÌ ˚—¨ Ѩ ×Ö—Ö Ù˛Ó¨ ¸— ×àÚ É¨¸— ˝ÌÛÌ ÙàÙÛ¨ . ·— Ô¨— ¨ÑØ—Éà Ú Ó×ØÖÙÛ¨  Ù¨Ú. »¨ ѨҨ , ¸ÌÔ ÛÖ ÉÒÌ ×ÌÛÌ! ·— Ù¨ÙÛÌ Ñ¨ ×àÚ ¸—ÙÛ¨ÑÛ—ÑÖ—  ÓÌ ÔÌ ÌÚ —¸Ì ÌÚ ˛ ×ØÖÛ¨ ÙÌ—Ú. »¨ ÒÒÖÔ ×ØÖÛ—Ó¨ ÛÌ, Ô¨ ¨Ý˛ ÙÌÛÌ ¨ ÒÒÖÜÚ Ô¨ Ò¨ ÉÖÜÔ Û—Ú ¨×Öݨ ÙÌ—Ú Ñ¨— ÌÙÌ— Ú Ô¨ ¨ÙÞÖÒ˛ˇÌ— ÛÌ ÓÌ Ñ¨ Û— ¨ ÒÒÖ ×ÖÜ ˇÌàØÌ— ÛÌ Ù˛Ó¨ÔÛ—ÑÖ ÛÌØÖ. $ ˆ¸ØÖÞÖ ÖÚ: »˛ ×àÚ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ Þ¨Ò¨Øà ÙÌÛÌ Ò— ˚Ö; ´Ö ÛÌÒÌÜÛ¨— Ö Ѩ—ØÖ  Ì— Þ¨ÛÌ ¸—×ÒÖɨ Ø¸—¨. °ÒÒ¨  Ó˛Ô ¨Ô˛ÙÜÞÌ— ÛÌ, ÙÌ Ò— ˚Ö Ñ¨—ØÖ  Ö Ò¨ ˇ¨ Ì— Ô¨— ÌÜÑÖÒÖ ÛÌب (˛  ¨×Ò¨  ˇ¨ ÛÖ Ì ÞÌÛÌ ÙÜÔ˛ˇ— ÙÌ—) …—à ˇÌÛÌ Ó—¨ Ì˚Ø˛ ˚ÖØÙ˛, — ÙàÚ Ñ¨— Ò— ˚Ö ¨ ˚ÞÖÚ ÓÌ Û—Ú ¸Ø¨ÙÛ˛Ø—Ö Û˛ÛÌÚ Û˛Ú Ì×Ö ÓÌÔ˛Ú ÌɸÖÓ¨ ¸¨Ú. „ÜØ— àÚ ÓÌ Ö ÙÌÚ ¨ÝÖØÖÜ Ô ÌØ˚¨Ù— ¨ Ѩ— Ѩ̠ؗب. ¯¨Ò¨Øà ÙÛÌ (... ÛÖ Ì— ×¨ÓÌ Ñ¨— ×—Ö ×Ø—Ô, Ó˛Ô Û¨ Õ¨Ô¨ÒÌ ÓÌ).   ¾Û— Ѩ— ¨Ô ¨ÑÖÒÖܡ˛ ÙÌ— ˇ¨ É˚Ì— ÛÌ Ô—Ñ˛ÛÌ Ú. $ ‚ÞˇÜ Ú: „¨ ×Ö—¨ רبÓÌÒ˛ÓÌ Ô¨ ¨ÒÒ¨  Ù˛Ó¨ÔۗѨ  ÑÖÓÓ¨ Û—¨ Û˛Ú ˝à˛ Ú Ù¨Ú ˇ¨ Ù¨Ú ¨×¨ÙÞÖÒ˛ ÙÖÜÔ, Ì— ÛÌ ˚—¨Û—  ¨×Öݨٗ Ù¨ÛÌ Ô¨ ¨ÙÞÖÒ˛ˇÌ— ÛÌ Ì— ÛÌ ˚—¨Û—  Ù¨Ú ÛÖ ˇÜ Ó—Ù¨Ô. ·×—ÑÌÔÛØàˇÌ— ÛÌ ÙÌ ¨ÜÛ¨  Û˛Ô ÌɸÖÓ¨ ¸¨ ×ÖÜ ¨ÑÖÒÖÜˇÌ— . ´Ö ÛÌÒÌÜÛ¨— Ö ¸—¨ ÙÛ˛Ó¨ Ù¨Ú ¸—¨ÑØ— ÔÌ— Ó—¨ ×ÔÌÜÓ¨Û—Ñ˛  ¸—¨Ü ˚Ì—¨. ·ÜѨ—Ø— ¨ Ô¨ Ì×—¸ÖˇÌ— ÛÌ ÙÛ˛Ô ÒÜ Ù˛ ×ØÖÉÒ˛Ó¨ ÛàÔ ˛  Ô¨ ÙÑÌÝÛÌ— ÛÌ ÛØÖ ×ÖÜÚ ¸—¨ÞÌ— Ø—Ù˛Ú Û˛Ú Ñ¨ˇ˛ÓÌØ—ÔÖ Û˛Û¨Ú. · ѨҨ , — ÙàÚ Ñ¨— Ô¨ ÛÌÒÌ—à ÙÌÛÌ Ñ¨— ÌÑÌ— ÔÖ ÛÖ ×¨˝Ò ×ÖÜ Ì ÞÌ— ×—¨ ÙÌ— ¨Ø¨ ÞÔÌÚ. M.K.

ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ 2522  

ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ 2522

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you