Page 1


T.C. KIRIKKALE VALĠLĠĞĠ Millî Eğitim Müdürlüğü

2010-2014 STRATEJĠK PLÂNI

Kırıkkale-2009 KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 1


ĠSTĠKLAL MARġI Korkma, sönmez bu Ģafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı: DüĢün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Ģehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu Ģiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk‟a tapan, milletimin istiklâl!

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? ġüheda fıĢkıracak toprağı sıksan, Ģüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaĢadım, hür yaĢarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmıĢ? ġaĢarım! KükremiĢ sel gibiyim, bendimi çiğner, aĢarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taĢarım.

Ruhumun senden, Ġlâhî, Ģudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki Ģahadetleri dinin temeli Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın afakını sarmıĢsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, “Medeniyet!” dediğin tek diĢi kalmıĢ canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taĢım, Her cerihamdan, ilâhî, boĢanıp kanlı yaĢım, FıĢkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naĢım; O zaman yükselerek arĢa değer belki baĢım.

ArkadaĢ! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va‟dettiği günler Hakk‟ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de Ģafaklar gibi ey Ģanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaĢamıĢ, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk‟a tapan, milletimin istiklâl

Mehmet Akif ERSOY KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 2


ATATÜRK’ÜN GENÇLĠĞE HĠTABESĠ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. Ġstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düĢersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve Ģeraitini düĢünmeyeceksin! Bu imkân ve Ģerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ġstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düĢmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiĢ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiĢ, bütün tersanelerine girilmiĢ, bütün orduları dağıtılmıĢ ve memleketin her köĢesi bilfiil iĢgal edilmiĢ olabilir. Bütün bu Ģeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri Ģahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düĢmüĢ olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! ĠĢte, bu ahval ve Ģerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 3


Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak bir milletin hayat mücadelesinde maddi manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 4


Günümüzün belirleyicisi olan bilim ve teknolojideki hızlı geliĢmeler, toplumun değiĢen ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kurulmuĢ bulunan tüm kurum ve kuruluĢları etkili önlemler almaya zorlamaktadır. Bu hızlı değiĢim ve dönüĢüm kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzeydeki örgütlenmesinde de değiĢimi zorunlu kılmıĢtır. Dünyada ve ülkemizde halen devam eden değiĢim ve dönüĢüm sürecinde kamu yönetimi; Ģeffaf ve katılımcı olmayı, düĢük maliyetle etkili çalıĢmayı, insan haklarına saygılı olmayı, hukuka uygun ve öngörülebilir olmayı gerektirmektedir. Kamu yönetimi anlayıĢı; stratejik planlama, performans ve kalite yönetimi gibi tekniklerin bir arada ve tutarlı bir Ģekilde uygulanmasını gerektirmektedir. Plansız ve programsız iĢlerde yöntem ve kural aranmaz. Doğal olarak iĢin sonucu da kestirilemez. Bu nedenle kamu mali yönetim sistemimizi yeniden düzenleyen 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanunun 9. maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.‟‟Ģeklinde belirtilmiĢtir. Kamu idareleri, kamu hizmetlerini istenen düzeyde ve kalitede sunabilmesi için, bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadır. Yeni plan ve programlar, birey ve kurumların geliĢmesi ve daha müreffeh düzeye ulaĢması için yapılır. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk „Biz, batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.‟demiĢtir. Yeni kamu yönetimi anlayıĢı çerçevesinde hazırlanan stratejik planın, baĢta Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü olmak üzere ilimizdeki tüm kurum ve kuruluĢlarımızın çalıĢmalarında rehber olmasını temenni eder, baĢarılar dilerim. Hakan Yusuf GÜNER Vali

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 5


Dünyadaki yeni geliĢmeler, bir zamanların popüler yönetim anlayıĢ ve yaklaĢımlarını bir tarafa bırakarak; hedeflerini zamana yayan, somut ama Ģeffaf bir planlı yönetim anlayıĢını ortaya çıkarmıĢtır. Günümüz modern yönetim anlayıĢında ise; sahip olduğu değerler ile onu geleceğe taĢıyacak hedefleri gösteren stratejik yönetim daha da önem kazanmıĢtır. Tüm kurumların kaynaklarını etkili ve verimli Ģekilde kullanmaları için doğru stratejileri üretmek ve bu stratejilerin uygulanmasının gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli, saydam, hesap verilebilirlik ilkelerini ön plana çıkarmıĢtır. „Yerini bilmeyen, yılda bir kat urba eskitir.‟‟ demiĢ atalarımız. Yukardaki atasözünün ıĢığında kurum ne ile uğraĢacağını, ne iĢ yapacağını, hangisinin kendisine uygun olacağını bilmeli ve ona göre çalıĢmaya baĢlamalıdır. Aksi takdirde ya sık sık plan değiĢtirecek ya da yaptığı iĢle ilgili imkânları yitirip, önlem alamayacak ve kurumu zarara uğratacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı dünya ve ülkemizde yaĢanan değiĢim ve geliĢim sürecine paralel olarak kendini sürekli yenilemektedir. Stratejik plan çalıĢmaları kapsamında Ġl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, varoluĢ sebebi olan misyonunu tanımlamıĢ ve vizyonunu belirlemiĢtir. Misyon ve vizyona ulaĢmayı sağlayacak stratejik amaç ve hedefleri oluĢturmuĢtur. Yapılan düzenlemeler ile mali disiplini ön planda tutarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını öngören bütçe hazırlamıĢtır. 2010–2014 yılları arasında uygulanmak üzere hazırlanan Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı‟nda emeği geçen strateji plânlama ekibine teĢekkür eder, tüm birimlerimize çalıĢmalarında baĢarılar dilerim.

Mehmet PEKER Millî Eğitim Müdürü

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 6


ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ .................................................................................................................................................................................................................8

I.BÖLÜM STRATEJĠK PLÂNLAMA SÜRECĠ ............................................................................................................................................... 10 A – MEM STRATEJĠK PLAN MODELĠ ........................................................................................................................................ 11 B – STRATEJĠK PLAN ÇALIġMALARI ....................................................................................................................................... 11 c. YASAL ÇERÇEVE ..................................................................................................................................................................... 12 d. HAZIRLIK DÖNEMĠ .................................................................................................................................................................. 13 e. EĞĠTĠM DÖNEMĠ ......................................................................................................................................................................14 f. . PLANIN HAZIRLANMASI....................................................................................................................................................... 14 a) Durum Analizi ........................................................................................................................................................................ 14 b) Plan Unsurlarının OluĢturulması ............................................................................................................................................. 15

2. BÖLÜM A. DURUM ANALĠZĠ .....................................................................................................................................................................................16 PAYDAġ ANALĠZĠ ........................................................................................................................................................................ 20 B. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ ............................................................................................................................................................................... 31 SWOT (GZFT) ANALĠZĠ .......................................................................................................................................................... 31 GÜÇLÜ YÖNLER........................................................................................................................................................................... 31 ZAYIF YÖNLER............................................................................................................................................................................. 32 FIRSATLAR .................................................................................................................................................................................... 33 TEHDĠTLER ................................................................................................................................................................................... 34 C. KURUM DIġI ANALĠZ .............................................................................................................................................................................72

3. BÖLÜM GELECEĞE BAKIġ .........................................................................................................................................................................................73 KIRIKKALE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZ GÖRÜġÜ (VĠZYON) .....................................................................................................74 KIRIKKALE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZ GÖREVĠ (MĠSYON) ......................................................................................................74 DEĞERLERĠMĠZ .............................................................................................................................................................................................74 ĠLKELERĠMĠZ .................................................................................................................................................................................................74 STRATEJĠK AMAÇ, STRATEJĠK HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERĠ, STRATEJĠ ve POLĠTĠKALAR ...................................... 75

4 . BÖLÜM ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME ..................................................................................................................................................................118 EKLER ...........................................................................................................................................................................................................120

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 7


GĠRĠġ Sürekli değiĢen ve geliĢen, değiĢme hızı artarak devam eden bir dünyada yaĢıyoruz. Bu değiĢim, kurumları geliĢmelere ayak uydurabilmek için kendini yenilemeye zorlamaktadır. Kurumlar geliĢmelere ayak uyduramadığı zaman misyonunu (görevini) tam olarak yerine getiremez ve varlığı sorgulanmaya baĢlar. Bisikletin durması halinde yere düĢtüğü gibi kurumlarda çevreye ayak uyduramadığı zaman kısır döngü içine girer. Müdürlüğümüz stratejik plânındaki temel amaçlar ve hedeflerini gerçekleĢtirilebilmesi, stratejik plan ile stratejik yönetimin diğer fonksiyon ve öğelerinin birlikte ele alınması ve bütünleĢerek uygulanmasına bağlıdır. Yönetimin diğer fonksiyonları bir bütün olarak ele alındığında stratejik plan daha etkili olacaktır. Planının temel amacı, müdürlüğümüzü bir bütün olarak ektili yönetmek, ülkemizin muasır medeniyet seviyesine çıkmasına katkıda bulunmaktır. DeğiĢen ve geliĢen dünyada Stratejik plan ile yöneticilerimiz, fırsatlardan yararlanarak kurumun daha ileriye gitmesini sağlayacaktır. Stratejik plan, aynı zamanda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını ve hesap verebilirliği sağlar. Ancak geleceği ve dıĢ çevreyi düĢünmeden bu baĢarının sağlanması zordur. Burada vizyonumuz daha da bir önem kazanmaktadır. Çünkü vizyonumuz; Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü olarak baĢarıya ulaĢmamızda bir yol gösterici, kurumun tamamına rehberlik edecek bir yönetim felsefesi ve gelecekte etkili bir imaj oluĢturmada bize yol göstermektedir. Stratejik planlama çalıĢmalarında aĢağıda belirtilen mevzuatlar esas alınmıĢtır:  24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  22/12/2005 tarih ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanun ve KHK‟lerde değiĢiklik yapılması hakkında kanun,  26/05/2006 tarihli Kamu Ġdarelerinde Stratejik Plânlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,  DPT MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan Kamu Ġdareleri için Stratejik Plânlama Kılavuzu,  Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi,  Kamu Ġdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu ĠĢlemlere ĠliĢkin Diğer Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,  Millî Eğitim Bakanlığının 2006/55 sayılı Genelgesi ve diğer yönlendirici yazıları esas alınmıĢtır. Bu temel referans belgelerin yanı sıra, diğer kurum ve kuruluĢların stratejik plan belgeleri ile diğer kaynaklardan yararlanılmıĢtır. KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 8


“Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı”nın uygulanması 01 Ocak 2010 tarihinde baĢlayacak ve 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecektir. Planın birinci bölümünde; stratejik planlama süreci içerisinde izlenen model, yasal çerçeve, hazırlık süreci, eğitim dönemi, planın hazırlama aĢamaları ve gerçekleĢtirilen faaliyetlere iliĢkin bilgiler verilmektedir. Ġkinci bölümde; durum analizi kapsamında müdürlüğümüzün yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, müdürlüğün faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri, paydaĢ analizi (iç ve dıĢ paydaĢlar, yararlanıcılar), kurum içi analiz ve çevre analizine yer verilmiĢtir. Üçüncü bölümde, Geleceğe Yönelim kapsamında misyon, vizyon, temel değerler, temalar, stratejik amaçlar, hedefler, performans göstergeleri, önemli görülen faaliyet ve projeler, izlenecek politika ve stratejiler yer almaktadır. Dördüncü bölümde ise Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planı izleme ve değerlendirme yaklaĢımı ifade edilmektedir.

AR-GE Bölümü

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 9


I.BÖLÜM KIRIKKALE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLÂNLAMA SÜRECĠ

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 10


Ι.BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüĢteĢarlığı(DPT) tarafından hazırlanmıĢ olan “Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Klavuzu” ve “Millî Eğitim Bakanlığı 2010 – 2014 Stratejik planı esas alınarak hazırlanmıĢtır.

A – MEM STRATEJĠK PLAN MODELĠ

10 Basamaklı Stratejik Değişim Döngüsü temel alınarak hazırlanmıştır (John M. Bryson, 1995).

B – STRATEJĠK PLAN ÇALIġMALARI Stratejik planlama sürecinde yapılan çalıĢmalar beĢ bölümde toplanmıĢtır. MEM stratejik planının hazırlanmasında dokuz aĢamalı bir model benimsenmiĢtir. 1. Stratejik planlama sürecinde görüĢ birliğine varma ve süreci baĢlatma: Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekipleri oluĢturulması. 2. Kurumsal Yükümlülükleri Tanımlama: Mevzuat Analizi, Yasal yükümlülüklerin ve üst politika belgelerindeki eğitim hedeflerinin incelenmesi.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 11


3. Kurumsal Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri açığa çıkarma: Üst düzey yöneticiler ve sosyal paydaĢlar tarafından kurumsal kimliğin tanımlanması. 4. Kurumun dıĢsal ve içsel çevresini değerlendirme: Kurumun paydaĢlarının belirlenmesi, görüĢlerinin alınması, GZFT analizinin yapılması. 5. Eğitim sisteminin stratejik alanlarının belirlenmesi: Millî eğitim müdürlüğü bölümlerinin Tema baĢlıkları altında guruplandırılması. 6. Stratejik yönetim amacıyla stratejik planın oluĢturulması: MEM Stratejik Planlama Ekibi tarafından planın hazırlanması. 7. Stratejik Planı inceleme ve benimseme: Planın her aĢamasında MEM birimlerinin görüĢlerinin alınması. 8. Etkili bir vizyon geliĢtirme/oluĢturma: OluĢturulan vizyon, misyon ve temel değerlerin gözden geçirilerek revize edilmesi. 9. Ġzleme ve Değerlendirme:

C. YASAL ÇERÇEVE

Kalkınma Planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını oluĢturmak, staratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. 5018 sayılı kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliĢkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma programları ve programlarla iliĢkilendilirmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakında Yönetmelik” in (26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete) yayımlanmasını müteakiben, müdürlüğümüz, 2006/55 sayılı Genelge ve stratejik planlama sürecini baĢlatmıĢtır. MEM‟in ilk stratejik planı yönetmelikte öngörüldüğü Ģekilde 2010 – 2014 yıllarını kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢtır.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 12


D. HAZIRLIK DÖNEMĠ

Planlamanın planlanması aĢaması bir proje olarak ele alınmıĢtır. Bu projede iĢin niteliği, kullanılacak kaynaklar ve zaman temel kıstas olarak değerlendirilmiĢtir. A) HAZIRLIK PROGRAMI Müdürlüğümüz stratejik plan hazırlık çalıĢmaları 3 yıllık süreyi kapsamıĢtır. Üst yönetimin desteğinin sağlanması için il milli eğitim müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü üst yöneticilerine toplantı ve seminer düzenlenmiĢtir. Stratejik plânlama ile ilgili mevzuat ve çalıĢmaları hakkında bilgilendirme yapılmıĢtır. EKĠPLERĠN OLUġTURULMASI, GÖREVLERĠ Stratejik planlama çalıĢmalarını yürütmek ve stratejik yönetim anlayıĢını yaygınlaĢtırmak amacıyla müdürlüğümüz ve tüm ilçelerde stratejik planlama ve stratejik planlama üst kurulu oluĢturulmuĢtur.

B)KURUL VE

Ġl millî eğitim müdürlüğümüz bünyesinde strateji geliĢtirme Ģubesine bağlı olmak üzere AR-GE birimi oluĢturulmuĢtur. AR-GE birimi eğitim sisteminin geliĢtirilmesi ortak paydasında buluĢan stratejik planlama, toplam kalite, okul geliĢimi çalıĢmaları ile Millî Eğitim Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (MEBGEP) dahil tüm dıĢ kaynaklı projeler kapsamındaki iĢ ve iĢlemleri yürütmektedirler. Kurulan birim il, ilçe ve okul düzeyinde seminerler vererek stratejik yönetim anlayıĢının en alt düzeye kadar yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarını yürütmektedir. Bu doğrultuda, il, ilçe, okul ve kurumlar stratejik planlarının hazırlanmasında destek sağlamaktadır. Stratejik Planlama Üst Kurulu, Millî eğitim müdürü, müdür yardımcıları, ilçe Millî eğitim müdürleri, sivil savunma uzmanı ve Ģube müdürlerinden oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan üst kurulda bütün birimlerin temsil edilmesi sağlanmıĢtır. Bu ekip ayrıca stratejik planlama ekibinin çalıĢmasının koordinesini, merkez ve ilçelerde stratejik planlama konusunda eğitimler verilmesini, stratejik planın üst belgeler, stratejik plan hazırlama kılavuzu ve bakanlık stratejik planı ile uyumunun kontrolü, birimlere destek vermektedir.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 13


EĞĠTĠM DÖNEMĠ KIRIKKALE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ

ADI SOYADI Ali KILIÇ Hüseyin NAR Ercan AYAN Recep KURTOĞLU Ejder DOĞAN Özcan PEKĠNCE

GÖREVĠ

ÜNVANI

BAġKAN

ġUBE MÜDÜRÜ

KOORDĠNATÖR

OKUL MÜDÜR YRD.

ÜYE

OKUL MÜDÜR YRD.

ÜYE

ÖĞRETMEN

ÜYE

ÖĞRETMEN

ÜYE

MEMUR

Stratejik planlama ekibinde görevlendirilen personelin çalıĢmalarda alacakları rollere uygun ve ihtiyaca göre hizmetiçi eğitim programları düzenlenmiĢtir. Bu eğitimler, stratejik yönetimin temelleri, iç ve dıĢ analiz, amaç ve hedef belirleme, strateji oluĢturma ve geliĢtirme, uygulama ve değerlendirme çalıĢmalarını kapsamıĢtır. Bu amaçla; hazırlık dönemi boyunca her düzeyden temsilcilerin yer aldığı personele stratejik plan hazırlanması ve stratejik yönetim döngüsü içerisinde bulunan kavramlarla ilgili olmak üzere toplam 300 kiĢiye 270 saat hizmetiçi eğitim düzenlenmiĢtir. E. PLANIN HAZIRLANMASI

Müdürlüğümüz vizyonuna ulaĢmasını sağlayacak yol haritasının Ģekillendirilmesi amacıyla, Stratejik Planlama Ekibi (SPE) tarafından amaç ve hedeflerin tespit edilmesini takiben, tüm çalıĢanlar (iç paydaĢlar) ile hizmetiçi eğitim seminerleri, toplantılar yapılması, uygulama stratejisini oluĢturan faaliyet ve projeleri belirlenerek her bir faaliyetin sorumlusunun tespit edilmesi sağlanmıĢtır. A)

DURUM ANALĠZĠ Durum analizi aĢamasında yapılan çalıĢmalar “Millî Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi ” olarak hazırlanmıĢtır. Durum analizi aĢaması stratejik plana özet olarak yansıtılmıĢtır. Durum tespiti için çalıĢanlar ve paydaĢların görüĢleri katılımcı yöntemler ile alınmıĢtır. Elde edilen sonuçlar stratejik planlama ekibi tarafından değerlendirilerek plana yansıtılmıĢtır. Bu aĢamada;  Tarihi geliĢim,  Müdürlüğümüzün yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi,  Müdürlüğün faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi,

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 14


 PaydaĢ analizi (iç ve dıĢ paydaĢlar, yararlanıcılar),  Kurum içi analiz ve Çevre analizi, çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. B)

PLAN UNSURLARININ OLUġTURULMASI Bu aĢamada müdürlüğümüzün kurumsal kimliği yeniden tanımlanmıĢtır. “Nereye ulaĢmak istiyoruz?” sorusuna cevap olacak Ģekilde misyon, vizyon, temel değerler, stratejik amaçlar ve stratejik hedefler belirlenmiĢtir. müdürlüğümüz misyon, vizyon ve temel değerleri üst yöneticilerin de içerisinde bulunduğu çalıĢma grupları tarafından belirlenmiĢtir. Stratejik planlama ekibi tarafından misyon ve vizyonla uyumlu stratejik amaçlar ve stratejik hedefler ve izlenecek politika ve stratejiler belirlenmiĢtir. Stratejik amaç ve hedefler önceliklendirilerek sorumlu birimleri tanımlanmıĢtır. Hedeflere ulaĢmanın ölçütü olan performans göstergelerine iliĢkin yıllık hedefler belirlenmiĢtir. Stratejik hedeflerin ulaĢılabilir olması adına ve bütçe imkânlarının kontrolü amacıyla faaliyet ve projeler düzeyinde hesaplama ve analizler yapılmıĢtır. Hesaplama ve analizler rehbere uygun olarak planın eklerinde yer almıĢtır.

STRATEJĠK PLAN ÇALIġMALARI ÇERÇEVESĠNDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN DĠĞER FAALĠYETLER

Stratejik Plan hazırlık çalıĢmaları çerçevesinde müdürlüğümüz merkez ve taĢra teĢkilatı birimlerine ve sürece yönelik olarak gerçekleĢtirilen diğer faaliyetler:  Stratejik Planlama Ekibi, Stratejik Planlama üst kuruluna, diğer üst yöneticilere ve diğer yöneticilere yönelik “Bilgilendirme Toplantıları” yapmıĢtır.  Her okul ve kurumdan bir idareci olmak üzere 3 personele stratejik planlama konusunda seminer verilmiĢtir.  Millî Eğitim hazırlanmıĢtır.

Müdürlüğünün

“Stratejik

Plan

Durum

Analizi

Raporu”

 Müdürlüğümüzce “Stratejik Planlama” konulu mahalli hizmetiçi eğitim seminerleri düzenlenmiĢtir.  Stratejik planlama ve içerisinde yer alan kavramları konu edinen makale yarıĢması düzenlenmiĢtir.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 15


2. BÖLÜM DURUM ANALĠZĠ

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 16


KIRIKKALE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ TARĠHĠ GELĠġĠMĠ

Kırıkkale 1944 yılında Ankara iline bağlı bir ilçe olmuĢtur. 21 Haziran 1989 tarih ve 20202 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 3578 Sayılı Kanun ile il olmuĢtur. Sekiz ilçesi bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar kullanılan binaların hiç biri müdürlük hizmet binası olarak yapılmadığından, binanın mimari yapısı, ısı, ıĢık, iç ve dıĢ görünüm ile yapılanma bakımından çalıĢanlara, ergonomik bir çalıĢma ortamı sağlamaktan çok uzaktır. Binamız bu haliyle hizmet anlayıĢı ve sunumumuzu olumsuz yönde etkilemektedir. OluĢturmak istediğimiz çağdaĢ yönetim anlayıĢında, hizmet kalitesi ve sunumu hizmet binasının kullanıĢlılık ve ergonomik yapısı ile direkt ilgili olduğu dikkate alınırsa, acil olarak daha büyük ve istenilen nitelikte bir hizmet binasına ihtiyacımızın olduğu açıktır. Müdürlüğümüz hizmet binası iki katlı olup, bodrum katta ısınma sistemi ile depolar, zemin katta ise bölümler ile 120 kiĢilik bir konferans ve toplantı salonu mevcuttur. Birinci katta ise müdürlüğümüz üst yöneticileri ile hizmete yönelik bölümler ve sistem odası bulunmaktadır. 1994 yılında hizmete giren ek binamız ise ana hizmet binası ile bağlantılı bir Ģekilde kuzey tarafta yer almaktadır. Binamız yapılan tadilatlar ile daha iĢlevsel hale getirilmeye çalıĢılmıĢ, bütün bölümlere gerekli iletiĢim ve internet bağlantısı götürülmüĢtür. Toplantı salonunda gerekli teknik donanım mevcut olup, burada da yapılan tadilatla kapasitesi arttırılmak suretiyle modern bir hale getirilmiĢ olmasına rağmen ihtiyaca cevap verememektedir.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 17


Müdürlüğümüz çalıĢanlarının ve araçlarının kullandığı 30 araçlık bir otoparkımız mevcuttur. Müdürlüğümüz hizmet binası çevresi değiĢik türde ağaç ve çiçekle donatılarak yeĢillendirilmiĢ ve güzel bir görünüm kazandırılmıĢtır. Bahçe giriĢinde güvenlik tedbirleri alınmıĢ, bina giriĢine ise kurulan danıĢma birimi ile müdürlüğümüze müracaat eden

vatandaĢların hizmetten yararlanmasını kolaylaĢtırılmıĢtır. Binaya tüm kapılardan giriĢ ve çıkıĢ kontrol altında olup, gerekli güvenlik tedbirleri alınmıĢtır. Yangın, deprem gibi olası doğal afetlere karĢı bütün tedbirler sivil savunma bölümümüz tarafından alınmıĢ olup, belli zaman diliminde tatbikatlar yapılmak suretiyle her an hazır duruma getirilmiĢtir. Hizmet binamız, Cumhuriyet Meydanı‟na yakın olması nedeniyle merkezde yer aldığı için, Ģehrin her tarafından rahatlıkla ulaĢım imkânı vardır. Personelimizin temel ihtiyaçlarını müdürlüğümüze çok yakın olan öğretmen evimizde rahatlıkla karĢılayabilmesi çalıĢanlarımız açısından büyük bir avantajdır. Bu da hizmetin zamanında gerçekleĢtirilmesini sağlamaktadır.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 18


KIRIKKALE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġEMASI Millî Eğitim Müdürü

Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanı

- Eğitim Öğretim ve Öğrenci iĢl. Bl. - B.Sayar ve Sınav Hizmetleri Bl. - Program GeliĢtirme Bölümü

Özel Kalem

- Bütçe Muhasebe Bölümü -Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü

-Hizmetiçi Eğitim Bölümü -UlaĢtırma ġubesi

- Özel Öğretim Kurumları Bl. - Basın ve Halkla ĠliĢkiler Bl.

-Yatırım ve Tesisler Böl.

-Okul Ġçi B.eğitimi Spor ve Ġzcilik Bölümü -Kültür Bölümü

-

Atama Bölümü

- Yaygın Eğitim Bölümü - Çıraklık ve Mes. Tek. Eğt. Bl. - Öğretmene Hiz. Ve Sos. ĠĢ. Bl.

-Strateji GeliĢtirme Bölümü (AraĢtırma GeliĢtirme)

- Özlük ve Sicil Bölümü - Burslar ve Yurtlar Bölümü -Okul Öncesi Eğitimi Bölümü -AraĢtırma Pl. ve Ġstatistik bölümü

- Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü

-Sağlık ĠĢleri Bölümü -ArĢiv ve Ġdare Bölümü -Özel Eğitim ve RehberlikBölümü

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 19


PAYDAġ ANALĠZĠ Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. KuruluĢun etkileĢim içinde olduğu tarafların görüĢlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama Ģansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda Ģekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaĢ analizinin yapılması önem arz etmektedir. PaydaĢlar, kuruluĢun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluĢtan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluĢu etkileyen kiĢi, grup veya kurumlardır. PaydaĢlar, iç ve dıĢ paydaĢlar ile yararlanıcılar/müĢteriler olarak sınıflandırılabilir. Ġç PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluĢu etkileyen kuruluĢ içindeki kiĢi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluĢlardır. DıĢ PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluĢu etkileyen kuruluĢ dıĢındaki kiĢi, grup veya kurumlardır. MüĢteriler (Yararlanıcılar): KuruluĢun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kiĢi, grup veya kurumlardır. PaydaĢlarımız, müdürlüğümüzün farklı birimlerinden çalıĢanların bir araya gelmesi ile belirlenmiĢtir.

yönetici,

öğretmen ve

Belirlenen paydaĢlarımız için Bakanlığımız genel müdürlük ve daire baĢkanlıklarına resmi yazı ve elektronik ortamda anket sunulmuĢ, aynı yöntemle doldurulan anketler geri toplanmıĢtır. Kırıkkale‟de valilik ve il müdürlüğü düzeyinde bulunan dıĢ paydaĢlarımızdan randevu alınarak ziyaret edilmiĢ ve anket uygulanmıĢtır. Velilere ve iç paydaĢlarımıza yönelik anket uygulanmıĢtır.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 20


Anket çalıĢmaları sonucu iç ve dıĢ paydaĢlarımızın beklentileri doğrultusunda aĢağıdaki tabloda belirtilen stratejik hedefler, paydaĢ anketlerinden elde edilerek stratejik plâna yansıtılmıĢtır. PAYDAġ BEKLENTĠLERĠ- STRATEJĠK AMAÇ HEDEF ĠLĠġKĠSĠ STRATEJĠK AMAÇ NO

STRATEJĠK HEDEF NO

Stratejik Amaç-1

2-3

Stratejik Amaç-2

4-6

Stratejik Amaç-3

4

Stratejik Amaç-4

2

Stratejik Amaç-5

1-2

Stratejik Amaç-7

4

Stratejik Amaç-8

2-4-5

Stratejik Amaç-9

2

Stratejik Amaç-10

1-4-5

HEDEF TOPLAMI

16

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 21


MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK AKIġ ġEMASI

Millî Eğitim Müdürü 2

Resmi Evrak

3

8

7

Evrak Şubesi

1

ŞEF/MEMUR 5

Mail 4

Kurum Dışına

9

9

Md. Yardımcısı Şube Müdürü

6

Arşiv

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 22


ĠL HARĠTASI

Kırıkkale İlinin, Merkez İlçe hariç 8 ilçesi vardır. Nüfusu 383.508’dir. (2000 yılı itibariyle)

İLÇELERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 23


KIRIKKALE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜM GÖREV TABLOSU BÖLÜM ADI

GÖREVLERİ

ÖZLÜK BÖLÜMÜ

1. 2.

Personel bilgi defteri ve özlük dosyası tutmak, Personelin izin, sicil, disiplin, ödül, ceza, adaylık, emeklilik, terfi ve diğer özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ATAMA BÖLÜMÜ

1. 2. 3.

Personel durumunu takip etmek, kısa ve uzun vadeli personel plânlamasını yapmak, Açık yöneticilikler için süresi içinde atama yapılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Personelin atama ve yer değiştirmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, personelin dengeli dağılımını sağlamak, Ders dağıtım çizelgelerini incelemek, görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak, Bakanlıkça bilgisayar konusunda yetiştirilen öğretmenlerin laboratuarı bulunan okullarda çalışmalarını sağlamak ve öğretmenlerin atama ve görevlendirilmelerine ait iş ve işlemleri yürütmek,

4. 5. 1)

Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanlarında yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmalardan Bakanlıkça programa bağlananların yürütülmesini sağlamak, eğitim kurumlarında Türkçenin doğru ve düzgün konuşulması ve yazılması için çeşitli etkinlikler düzenlemek, okul gazetesi çıkarılmasını teşvik etmek ve bu amaçla danışmanlık hizmetlerini yürütmek, 2) Okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için alınacak tedbirleri belirlemek, yetkili makamlara sunmak, bu amaçla okul ve sınıf kitaplıkları açılmasına yardımcı olmak, 3) Yurtdışı öğretim kurumlarından alınan diploma ve diğer öğrenim belgelerinin denklik işlemlerini yürütmek, 4) Millî kültür zenginliklerinin araştırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılarak yaşatılmasına yönelik programlar hazırlamak, çalışmalar yapmak, 5) Sağlık, beslenme, çevre, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitici programlar hazırlamak ve eğitim kurumlarında uygulamasını sağlamak, 6) Eğitim faaliyetlerinin; Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri, okulun amaçları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, öğrencileri her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etki ve davranışlardan korumaya yönelik okul, ilçe ve il bazında sempozyum, panel, münazara gibi etkinlikleri gerçekleştirmek, 7) Millî Eğitim Danışma Kurulu ve Eğitim Komisyonunun çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 8) Bakanlıkça düzenlenen yarışmaların il düzeyinde mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 9) Her yıl kitaplıktan yararlanan öğrenci ve öğretmenlere ait istatistikî bilgileri değerlendirmek, 10) Film, radyo, televizyon ile eğitim ve öğretim hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmek.

KÜLTÜR BÖLÜMÜ

1.

2. 3. PROGRAM GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

4. 5. 6.

HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ

Yeni hazırlanan programlar ve projelerin uygulanmasını sağlamak, öğretmenlere tanıtmak, il ve ilçe düzeyinde uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla zümre öğretmenleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, seminerler düzenlemek, Programları yapılan derslerin öğretim metotlarının geliştirilmesi yönünden çalışmalar yapmak, Çevrenin özellikleri dikkate alınarak denenmek ve geliştirilmek üzere hazırlanan öğretim programlarının uygulamaya konulmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak, Mahallinde hazırlanan programları Millî eğitim müdürünün onayına sunmak ve bilgi için ilgili genel müdürlüğe göndermek, Mahallinde hazırlanan eğitim programlarının gerektirdiği ders araç gereçleriyle diğer öğretim materyallerinin geliştirilmesini sağlamak, Okullarda okutulacak ders kitaplarının seçimini takip etmek, denetlemek.

1. Hizmet içi eğitimle ilgili ihtiyaçları tespit etmek, Bakanlıkça veya il ve ilçe mahallinde düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının yürütülmesinde gerekli tedbirleri almak, ilgili bölümlerle iş birliği yapmak, 2. Personelden hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaları gerekenlerin planlanmasını yapmak, ilgili birimlere sunmak, 3. Açılması gereken seminer ve kursları tespit etmek, ilgili birimlere bildirmek.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 24


BİLGİSAYAR VE SINAV HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

1. Eğitim ve öğretim kurumlarının bilgisayar laboratuarı, bilgisayar sayıları ile bilgisayarların teknik özelliklerine ilişkin gelişmeleri takip etmek, istatistik bilgileri derlemek, 2. İllerinde bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak, 3. Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim ile ilgili olarak çıkarılmış mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek ve bu işlemlerin sonuçları hakkında yetkili makamlara bilgi vermek, 4. Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin çalışmalarını takip etmek, çalışmalar sırasında karşılaşılan aksaklıkları gidermek için gerekli önlemleri almak, 5. Bilgisayar laboratuarlarının bakım, onarım iş ve işlemlerini takip ederek arızaların zamanında giderilmesini sağlamak, 6. Bakanlıkça yürütülen "Millî Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi" (MEBSİS) Projesinin alt sistemlerinden olan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sistemi (İLSİS) çerçevesindeki bilgi işlem çalışmalarını yapmak ve Bakanlıkla gerekli koordinasyonu sağlamak, 7. Bakanlıkça yapılmakta olan merkezi sistem sınavlarının il çapındaki her türlü iş ve işlemlerini gereken titizlik ve dikkatle yürütmek. 1) 2)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

3) 4) 5)

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

ÖĞRETMENE HİZMET VE SOSYAL İŞLER BÖLÜMÜ BURSLAR VE YURTLAR BÖLÜMÜ

Okul öncesi eğitim programlarının bir bütünlük içinde uygulanmasını sağlamak, Hazırlanan sağlık, beslenme, pratik ve benzeri programların okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmasını sağlamak, Okul öncesi eğitimi ile ilgili toplantı, konferans, panel ve benzerlerini düzenleyerek ilgilileri bilgilendirmek, kamuoyu yaratmak ve halk katkısını sağlamaya yönelik tedbirler almak, Diğer birimler, kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.

1. Okullarda rehberlik servislerinin kurulması ve bu servislerin personel, araç, gereç ihtiyaçlarının tespiti ve sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 2. Rehberlik servislerinin mevzuata uygun ve etkin çalışmasını sağlayıcı projeler hazırlamak ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek, 3. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik tedbirler almak, 4. ilköğretimden itibaren öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine, verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde projeler üretmek, uygulamaları denetlemek, değerlendirmek, sonuçlar hakkında istatistikî veriler hazırlamak, 5. Özel eğitim okul ve sınıflarının açılması, yaygınlaştırılması, etkin ve verimli çalıştırılması için gerekli önlemler almak. 1. Öğrencilerin ders dışında kalan zamanlarını sosyal, kültürel, sportif faaliyet alanlarında değerlendirmelerine ilişkin hizmetleri yürütmek. 2. Öğrenciler için gençlik, izcilik, kamp ve spor tesislerinin kurulması ve bunların işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, konuyla ilgili olarak gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 3. Bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri faaliyetlerine ait araç-gereç, ödül ve diğer benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, 4. Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor hizmet ve faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, programlamak ve yürütmek, 5. Millî ve mahalli bayramlarla ilgili kutlama programlarının yapılması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 6. Görev alanıyla ilgili konularda yurtiçi ve yurtdışında yapılacak her türlü faaliyetlere katılacak olan öğretmen ve öğrencilerin görev ve izinleri ile ilgili işleri yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 7. Sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu sağlamak. 1. Öğretmen evleri, öğretmen lokalleri, öğretmen eğitim merkezi, tatil yerleri ve diğer sosyal tesislerin açılması, yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 2. Öğretmenlerin ve emekli personelin, ölüm, hastalık ve emeklilik halleriyle diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. 1. 2. 3.

Ortaöğrenimdeki öğrencilerin yurt ve burslulukla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, Dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişiliklere ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli, kapatılması, işletilmesi ve denetlenmesiyle ilgili hizmetleri yürütmek, Öğrenci yurdu, pansiyon ve benzeri kurumları açmak üzere başvuranların isteklerini incelemek ve gereklerini yerine getirmek.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 25


ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ

22909 sayılı, 18.2.1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik şekli) Özel Öğretim Kurumları Bölümü 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Bakanlığa verilen görev ve hizmetlerden il düzeyinde yürütülmesi gerekenleri yürütür. 1. 2.

SAĞLIK İŞLERİ BÖLÜMÜ

3. 4.

1.

YAYGIN EĞİTİM BÖLÜMÜ

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2.

ÇIRAKLIK VE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ

3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. ARAŞTIRMAPLÂNLAMA VE İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

3. 4. 5. 6.

Eğitim kurumlarında toplum, insan sağlığı ve çevreyi koruma konularında halka açık kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek, Koruyucu sağlık önlemlerini belirleyerek uygulamaya koymak, eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik sağlık taraması ve aşı hizmetlerinin bir plan dahilinde yürütülmesini sağlamak, buna dair iş ve işlemleri yürütmek, Öğrenci, öğretmen ve diğer personelin sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Öğrencilerin beslenme eğitimi ile ilgili faaliyetleri takip etmek, buna dair hizmetleri bir plan dahilinde yürütmek.

Halk eğitim merkezleri ve akşam sanat okullarının, halk eğitim kurslarının açılması, işleyişi, yaygınlaştırılması ve denetimi ile bu amaçla gerekli olan bina, tesis, araç ve gereç sağlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek, Yaygın eğitim faaliyetlerinin, çerçeve programına ve ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak, Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, Yaygın eğitim yapan Bakanlık kurumları ile, diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, İl Halk Eğitim Planlama Kurulu ile ilgili çalışmaları yerine getirmek, Yaygın eğitim kurumlarında görevlendirileceklerle ilgili işleri yapmak.

Çıraklık eğitimi ile diğer mesleki teknik öğretim faaliyetlerinin eğitim öğretim programları ile ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Yıllık çalışma takviminin hazırlanmasında çıraklık ve diğer mesleki teknik öğretim okul ve kurumlarında yürütülen faaliyetlerin dikkate alınmasını sağlamak, Çıraklık ve mesleki teknik eğitim haftasında yapılacak faaliyetleri plânlamak, Genel eğitimin belirli eğitim kademelerini tamamlayan öğrencilerin çıraklık ve mesleki teknik eğitime yönlendirilmelerini sağlamak üzere rehberlik faaliyetlerini yürütmek, İl Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Kurulu toplantı hazırlıklarını yapmak ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince "Çıraklık Eğitimi" ile "İşletmelerde Meslek Eğitimi" konularında yapılacak işleri plânlamak ve yürütmek, Bakanlıkça gönderilen bilgi ve belgelerin ilgili birimlere iletilmesini ve gerekli cevapların zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak, Çıraklık eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili meslek kuruluşları, sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yöneticileriyle gerekli işbirliğini yaparak ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak. Hizmet birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, Genel nüfus sayımı sonuçlarını eğitim hizmetleri yönünden değerlendirmek, eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kısa ve uzun vadeli plânlar hazırlamak, Eğitim faaliyetlerini istatistikî verilere dayalı olarak yorumlamak ve bu amaçla gerekli iş ve işlemleri yürütmek, Eğitim ve öğretim kurumlarının bina, atölye, derslik, araç, gereç, öğrenci, öğretmen ve benzeri durumunu gösteren istatistik bilgileri edinmek, tutmak, bu yöndeki gelişmeleri takip etmek, Eğitim ve öğretim kurumlarının standart kadro sayılarını tespit etmek, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek, Hizmetlerin hızlı, doğru ve verimli yürütülmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 26


1. BÜTÇE-YATIRIM VE TESİSLER BÖLÜMÜ

2. 3. 4. 5. 6. 1.

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

2. 3.

1. 2.

AR-GE BÖLÜMÜ

Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçleri ile diğer imkânlardan, bütün eğitim kurumlarının bir program dahilinde faydalanmasını sağlamak, Yatırım programları ile eğitim kurumları için arazi ve arsa temini, tesislerin yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Eğitim ve öğretim kurumlarından gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin sağlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Genel ve Özel idare bütçelerinden ayrılan ödeneklerin dağıtımı ve sarfı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Personelin özlük haklarına ait tahakkuk ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek, Diğer parasal işleri yapmak. Okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları hazırlamak, gerekli tertip ve tedbirleri almak, sivil savunma teşkilatı ile koordinasyonu sağlamak, hizmetin aksamadan yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, Koruma amiri ile işbirliği yapmak, Güvenlik ve yangın tehlikesi açısından öngörülen tedbirleri almak, lüzumlu araç ve gereçleri her an için kullanılmaya hazır bulundurmak ve bunlarla ilgili ekiplerin kurulmasını sağlamak. Müdürlükte basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve yürütmek, Basında yer alan eğitim ve öğretimle ilgili yerel haberleri değerlendirerek gereğini yerine getirmek.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Proje çalışmalarında Okullara ve kurumlara rehberlik ederek yönlendirmek, yürütmek ve izlemek. Orta Öğretim Proje çalışmalarında Okullara rehberlik ederek yönlendirmek, yürütmek ve izlemek. TKY seminerleri ve bilgilendirmeleri yapılarak, Okulların TKY çalışmalarına rehberlik etmek. Eğitim ve öğretimde uygulanan yenilik ve gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek. İl bazında eğitim ve öğretimle ilgili alanlarda araştırma yapmak, sonuçlarına göre alternatif çözümler geliştirmek ve önermek. Eğitim ve öğretimle ilgili standartları ve kaliteyi geliştirici çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, bu konularda gerektiğinde rehberlik ve danışmanlık yapmak. 8. Eğitim öğretim ile ilgili olarak gerektiğinde üniversiteler, kamu kurumları, STK’lar ve meslek kuruluşları ile işbirliği yapmak. 9. Müdürlüğün stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, kurumların ve okulların stratejik planlarını hazırlamalarına rehberlik etmek. 10. Planlı Okul Gelişim Modeli kapsamındaki Okul Geliştirme Çalışmalarını okul/kurumlarda tesis etmek, koordine etmek ve izlenmesi ile ilgili çalışmaları yapmak.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 27


KIRIKKALE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TABLOSU ÇALIŞAN ADI

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ

MÜDÜR YARDIMCISI

ŞUBE MÜDÜRÜ

GÖREVLERİ 1. Hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun, verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, bu yönetmelik ve çeşitli mevzuatla müdürlüğe verilen hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlamak, örgütlemek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek suretiyle yerine getirmek veya yapacağı iş bölümü çizelgesine göre, kendine bağlı görevliler vasıtasıyla yapılmasını sağlamak, 2. Kurum adına temsil ve ağırlama görevlerini yerine getirmek. 1. Millî Eğitim Müdürünün yaptığı iş bölümüne göre verilen görevleri yapmak, 2. Şube Müdürleri ve müdürlükteki bölümler arasında ahenkli işbirliği ve çalışma düzenini sağlamak, 3. Millî eğitim müdürünün görevlendirmesi halinde daire adına toplantılara katılmak, mesleki toplantılara başkanlık etmek, 4. Millî eğitim müdürünün verdiği yetki içerisinde yazışmaları ve belgeleri müdür adına imzalamak, 5. Millî eğitim müdürünün herhangi bir sebeple geçici olarak görevden ayrılması halinde müdürlüğe vekâlet etmek, 6. Millî Eğitim Müdürü tarafından verilen görevleri yapmak. 1. Millî eğitim müdürünün yapacağı iş bölümüne göre kendilerine verilen şubenin veya şubelerin görevlerini müdür ve müdür yardımcısına karşı sorumlu olarak yürütmek, 2. Millî eğitim müdürünün görevlendirmesi halinde daire adına toplantılara katılmak, mesleki toplantılara başkanlık etmek, 3. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 1.

SİVİL SAVUNMA UZMANI 2. 1. 2. TEKNİK HİZMETLER SINIFI PERSONELİ

ŞEF

MEMUR-VHKİ VS

3. 4.

Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler doğrultusunda eğitim kurumlarında yürütülecek sivil savunma plân ve programlarını hazırlamak, gerekli tertip ve tedbirleri almak, Sivil savunma teşkilâtı ile koordinasyonu sağlayarak hizmetleri yürütmek. Taslak inşaat programlarını plânlamak ve zamanında ilgili yerlerde bulundurmak, Yeni yapılacak inşaat ve onarımlara zamanında başlanması ve bitirilmesini sağlamak, hak ediş raporlarını incelemek, Geçici ve kesin kabul işlemleri ve inşaatlarla ilgili her türlü işleri yürütmek, Kurumların araç, gereç, bina, tesis ve tesisatlarının bakımı, onarımı ve işler halde tutulmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Büroya ait işlerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini, Yazışmaların zamanında yapılmasını ve dosyalanmasını, Demirbaş eşyanın korunmasını, Dairenin çalışma düzeni hakkında alınan kararların büro içinde uygulanmasını sağlamak, Memurlar arasında ahenkli bir çalışma düzenini kurmak ve Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

1. 2. 3.

Kendilerine verilen işleri zamanında ve kusursuz olarak yerine getirmek, İşlerini usulüne uygun olarak yapmak İhtiyaç duyulan durumlarda diğer şube ve büro hizmetlerinin yerine getirilmesine yardım etmek ve amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 28


KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 29


KIRIKKALE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNÜN SÜREÇLERĠ

Personel iĢlemleri Özlük- sicil iĢlemleri Ġnceleme, soruĢturma, teftiĢ ve değerlendirme iĢlemleri Kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetler Stratejik planlama, Toplam Kalite Yönetimi ve Proje çalıĢmaları (AB vs) Hizmet içi eğitim çalıĢmaları Bilgisayar ve sınav hizmetleri Okul öncesi eğitim ile ilgili iĢlemler Özel eğitim, özel öğretim burs ve yurt iĢlemleri Sportif faaliyetler Akademik baĢarı faaliyetleri Yaygın eğitim, çıraklık ve mesleki teknik eğitim faaliyetleri AraĢtırma-plânlama ve istatistik iĢlemleri Bütçe-yatırım ve tesis iĢleri Eğitim araçları ve donatımı iĢleri Sivil savunma ve güvenlik iĢleri

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 30


A. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ SWOT (GZFT) ANALĠZĠ

S. NO

GÜÇLÜ YÖNLER

1

Yeterli sayıda kalifiye eleman olması

2

Bakanlık ve akademik personelden yararlanma

3

ÇalıĢanların biliĢim teknolojilerini etkin kullanması ve yeniliğe açık olması

4 5

Sosyal-kültürel hizmetiçi eğitim faaliyetleri ve halk eğitim merkezi etkinliklerinin varlığı Her kademede okul çeĢidinin olması nedeniyle her türlü eğitim-öğretim ihtiyacının karĢılanabilmesi

6

AB, TÜBĠTAK, fen ve mat projelerine katılımın fazla olması

7

Bina araç ve gereç sayısının yeterli düzeyde olması (Mevcut MEM hizmet binası hariç)

8

Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasından (30) az olması

9

Teknik alt yapının yeterli olması

10

Hizmetiçi eğitimlerin yeterli düzeyde olması

11

Halkla iyi iletiĢim sağlamamız

12

E-devlet uygulamalarında iyi durumda olmamız

13

Stratejik yönetim (Ġç Kontrol, Etik değerler) anlayıĢının oluĢuyor olması.

14

Web sitemizin iĢlevsel olması

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 31


S. NO

ZAYIF YÖNLER

1

Ġlköğretim okullarında öğrenci dağılımının dengesiz olması

2

TÜBĠTAK, Fen ve Matematik Projelerinde baĢarılı sonuçların alınamaması

3

Ġlköğretimde ikili öğretim yapan okulların bulunması

4

Rehber öğretmenlerin sayısının yetersiz olması

5

Sosyal ve kültürel faaliyetlere yeterli desteğin verilmemesi

6

Sosyal ve sportif faaliyetlerin yapılacağı mekânların az olması

7

Sporcu öğrencilerin az olması

8

Fen laboratuarları için malzeme eksikliği

9

Öğretmenlerin teknolojik araç gereçleri kullanmada yetersizlik

10

Genel liselerde yüksek öğretim kurumlarına devam eden öğrenci sayısının azlığı

11

Ġlköğretimde ortaöğretime yönlendirmede eksiklik

12

Katılımcı yönetim anlayıĢının tam olarak hayata geçirilememesi

13

Mesleki rehberlik hizmetlerinin yetersizliği

14

Bölümler arası iĢbirliğinin zayıf olması

15

Tasarruf tedbirlerinin yetersiz uygulanması ve bu konudaki eğitim eksikliği

16

Personelin motivasyon eksikliği

17

Müdürlüğümüz personeli arasında sosyal faaliyetlerin azlığı

18

Yapılan planların hayata geçirilmesinde aksaklıkların olması

19

Okullara arası öğrenci dağılımının dengesiz olması

20

Ġlçelerde ve kırsal yörelerde sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin azlığı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 32


S.NO

FIRSATLAR

1

Ġlimizde üniversitenin bulunması ve tıp fakültesinin varlığı

2

Ġlimizde MKE ve TüpraĢ‟ın varlığı

3

BaĢkente yakınlık

4

Hayırsever iĢadamlarının bulunması

5

Kırıkkaleli siyaset ve bürokraside her dönem etkin kiĢilerin varlığı

6

BiliĢim teknolojisinin her okulda varlığı

7

Her yöne ulaĢım kolaylığı ve Demiryolunun varlığı (43 il'e ulaĢımın kavĢak noktası)

8

Dünya bankası destekli ortaöğretim projesinin varlığı

9

Hastane imkânlarının yeterli olması

10

Sosyal huzur ve güvenliğin yeterli olması (Mobese Sisteminin Varlığı)

11

Kızılırmak‟ın ilimizden geçmesi

12

Doğalgaz sisteminin kullanılması

13

Ġlimizin kültürel zenginliği

14

YerleĢim alanın fazla geniĢ olmaması

15

Okulöncesi eğitim uygulanmasında ilimizin pilot il olması

16

Toplumun tamamına hitap ediyor olmamız

17

Genç nüfusun fazla olması

18

Adrese dayalı e-kayıt sisteminin baĢlatılması

19

Eğitimden beklentilerin çeĢitliliği

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 33


S.NO

TEHDİTLER

1

Siyasi ve çevresel baskılar

2

Sosyo ekonomik yapıdaki değiĢiklikler ve gelir dağılımındaki dengesizlik

3

Ġç ve dıĢ göç olgusu

4

Ġstihdam sıkıntısı

5

Eğitim alanında çalıĢacak eleman yetiĢtiren kurumların yetersizlik

6

Eğitim politikasındaki değiĢiklikler ve istikrarsızlık

7

Toplumun eğitime bakıĢındaki sakatlıklar (eğitimin sadece okul ortamıyla özdeĢleĢtirilmesi)

8

Teknolojideki hızla değiĢimine ayak uyduramama.

9

Öğrenci beslenmesi ve sağlığı alanındaki yetersizlikler

10

Çarpık kentleĢme

11

Mevzuat gereği öğrenci sayının 150'nin altında okullarda Rehber öğretmen görevlendirilememesi

12

Ortak kültür anlayıĢının yerleĢmemiĢ olması

13

Eğitimi (Kütüphaneyi) destekleyen kurumların azlığı

14

Kırsal yörelerde oturanların geniĢ bir alana yayılması nedeniyle öğrencinin azlığı okul öncesin eğitimin yeterli düzeyde olmaması

15

ġehir merkezindeki okullara talebin fazlalığı

16

Sosyolojik araĢtırmaların eksikliği

17

YetiĢmiĢ personelin diğer kurumlara nakil isteği

18

BaĢka kurumlardan gelen personelin ücret dengesizliği

19

Mevzuatın sık değiĢmesi nedeniyle planların uygulanmasında güçlüklerle karĢılaĢılması

20

Ġlçelerde ve kırsal yörede çalıĢanların il merkezine gelmede talepler

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 34


KURU ĠÇĠ ANALĠZE GENEL BAKIġ Yeni kamu yönetimi anlayıĢı; örgütlenme biçiminden personel yönetimine kadar birçok alanda yeni düzenlemeler getirmektedir. Ġnsanı önemseme, katılımcılık, hizmetlerin kaliteli, verimli ve etkin bir biçimde sunulması, girdilerin yerine çıktıların (sonuçların) önem kazanması, piyasanın öneminin artması gibi değerler, performansa yönelmiĢ bir kamu yönetimini gerekli kıldığından, kamu kurum ve kuruluĢlarında müĢteri (vatandaĢ) odaklılık, toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi uygulamalara geçilmektedir. Bir kurumun liderinin davranıĢları kurumun içinde amacın berraklığını, birliğini sağlar ve hem kurumun hem de çalıĢanlarının mükemmelliğe eriĢebilecekleri bir ortam yaratır. Ayrıca kurumda, kurumun, çalıĢanların potansiyelini tam olarak yaĢama geçirebilmesi için paylaĢılan değerler ile bir güven ve yetkilendirme kültürü olması gerekir. Böyle bir ortam herkesin katılımını kolaylaĢtırır. Kurumun ve çalıĢanlarının uzun vadeli çıkarlarının korunması etik bir yaklaĢımın benimsenmesine, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan düzenlemelerin aĢılmasına bağlıdır. Öğrenci ve veli, hizmet kalitesiyle ilgili son sözü söyleyecek kiĢidir; bu nedenle, mevcut ve potansiyel gereksinimlerine odaklanarak öğrenci ve veli bağlılığı ve onları tutma gibi konularda en yüksek düzeye ulaĢılmaya çalıĢılmalıdır. Kurumlar, en iyi performanslarını birbiri ile iliĢkili tüm faaliyetler anlaĢıldığı, sistematik bir biçimde yönetildiği, iĢlemleri ve planlanan iyileĢmeleri ilgilendiren kararlar paydaĢların görüĢlerini kapsayan güvenilir bilgilere dayanılarak alındığı zaman gösterirler. Kurumun performansı; bilgi birikimi, sürekli bir öğrenme, yenilikçilik ve iyileĢtirme kültürü içinde yönetilirse ve paylaĢılırsa, en üst noktasına çıkar. ĠĢbirliği yaptığı kuruluĢlarla güvene, bilgi birikiminin paylaĢılmasına ve bütünleĢmeye dayalı, karĢılıklı yarar sağlayan iliĢkiler kurması kurumun en iyi performansını ortaya koymasını sağlar. Diğer kamu kurumları gibi bakanlığımızın uygulamaya koyduğu stratejik planlama çalıĢmaları, okul ve kurumlarımızda Ģimdiden geliĢmelerin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 35


Bu bağlamda ilimizde de Stratejik Planlama çalıĢmaları yapılmakta, okullarımız/kurumlarımız ve bunların bünyesinde oluĢturulan Okul GeliĢim Yönetim Ekiplerimiz yoğun çalıĢmalar yapmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan kalite üst kurulumuz ve Stratejik Planlama Ekibimiz 2006 yılı sonundan beri 9. Kalkınma Planı ve Eğitim Alt Komisyonu Raporunu incelenmiĢ ve paydaĢ analizi yapılmıĢtır. Değerlerini, ilkelerini, misyonunu (öz görev) belirleyerek, vizyonunu (öz görüĢ) geliĢtirerek internet sitesinden duyurulmuĢtur. Durum analizi kapsamında kurum içi analiz içeriği taslağını hazırlayıp, iç çevre ile dıĢ çevre analizine baĢlamıĢtır. Elde edilen bilgiler kapsamında GZFT analizini yaparak, Stratejik Planlama süreci devam etmiĢtir. Müdürlüğümüz SPE, bağlı okul ve kurumlarımızın tamamını kapsayan eğitim faaliyetlerini yürüterek, il genelinde 300‟e yakın personeli stratejik planlama konusunda eğitmiĢtir.

Bu çalıĢmalarla her okul ve kurumda en az 2 personel süreç hakkında eğitilmiĢ durumdadır. GeliĢtirilen kurum içi analiz içeriğine göre hazırlanan kurum analizi taslağı aĢağıda çıkarılmıĢtır. Bu taslak bundan sonraki yapılan analiz sonuçları da içine katılarak geliĢtirilecektir.

PERSONEL ĠġLEMLERĠ (Ġnsan Kaynakları) 1. Müdürlüğümüz bünyesinde çalıĢan personelden Ġl Millî Eğitim Müdürü, müdür yardımcıları, Ģube müdürleri, ilçe Millî eğitim müdürü, Ģube müdürü, Ġlköğretim müfettiĢlerinin tayin iĢlemleri bakanlıkça; fen, Anadolu, YĠBO müdürleri ve bölüm Ģefleri ve diğer kadroların tayin iĢlemleri ise valilikçe yapılmaktadır. 2. Müdürlüğümüz bünyesinde çalıĢan geçici personel bakanlığımızca alınmakta ücretleri de yine bakanlığımızca ödenmektedir.

3. Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü‟nde çalıĢan personelin %90‟ı Kırıkkale‟ye yerleĢmiĢ durumdadır. Üst yöneticilerin 4 tanesi görevlendirme çalıĢmaktadır. Okul müdürü ve müdür yardımcısı kadrosunda ihtiyaç fazla olup, bu görevlendirme yoluyla giderilmeye çalıĢılmaktadır. Öğretmen ihtiyacına yönelik tablo aĢağıda verilmiĢtir. Eksiklikler görevlendirme yoluyla giderilmeye çalıĢılmaktadır. Personelin çoğunluğu üniversite mezunu olup, memur ve hizmetli kadrosunda çalıĢanlar genelde lise mezunudur.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 36


ÜNVANLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU Sıra No

1

Unvanı

İl MEM

Yıl

İstihdam Şekli

Norm Kadrosu

Kadrolu çalışan

Görevlendirme çalışan

Boş

Norma göre ihtiyaç

2006

Kadrolu Personel

1

0

1

1

1

2007

"

"

1

1

0

0

0

2008

"

"

1

1

0

0

0

2009

"

"

1

1

0

0

0

3

2

2

1

1

2006 2

İl Md Yard.

2007

"

"

3

3

1

0

0

2008

"

"

3

3

1

0

0

2009

"

"

3

3

2

0

0

5

2

2

3

3

2006 3

İl şb. Md.

Müfettiş

"

"

5

3

2

2

2

2008

"

"

5

3

3

2

2

2009

"

"

5

5

2

0

0

13

13

0

0

0

Şef

"

"

13

14

0

0

0

2008

"

"

13

13

0

0

0

2009

"

"

13

13

0

0

0

26

25

7

1

1

Memur (İl MEM)

"

"

28

27

5

1

1

2008

"

"

45

20

7

25

25

2009

"

"

44

35

7

9

9

136

126

5

10

10

V.h.k.i

"

"

136

126

10

10

2008

"

"

132

110

22

22

2009

"

"

113

101

12

12

97

73

24

24

Teknisyen

Şoför

"

97

73

24

24

2008

"

"

103

89

14

14

2009

"

"

135

77

58

58

37

33

2

4

4

Hizmetli

Kadrolu Personel

2007

"

"

39

39

0

0

0

2008

"

"

46

34

0

12

12

2009

"

"

41

35

0

6

6

26

26

1

0

0

Kadrolu Personel

2007

"

"

26

25

0

1

1

2008

"

"

27

26

0

1

1

2009

"

"

32

25

0

7

7

408

383

6

25

25

2006 10

1

"

2006 9

Kadrolu Personel

2007

2006 8

Kadrolu Personel

2007

2006 7

Kadrolu Personel

2007

2006 6

Kadrolu Personel

2007

2006 5

Kadrolu Personel

2007

2006 4

Kadrolu Personel

Kadrolu Personel

2007

"

"

410

381

0

29

29

2008

"

"

410

363

0

47

47

2009

"

"

412

350

0

62

62

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 37


2006 11

Sayman

Geçici İşçi

İlçe MEM

İlçe Şb Md

Okul Müdürü

16

0

3

3

2008

"

"

5

2

0

3

3

2009

"

"

5

2

0

3

3

22

0

0

18

Okul Müdür Yardımcısı

Toplam

Sözl. Personel

2007

"

"

24

2008

"

"

22

2009

"

"

22

Kadrolu Personel

8

6

2

2

2

2007

"

"

8

6

2

2

2

2008

"

"

8

6

2

2

2

2009

"

"

8

6

2

2

2

11

6

4

5

5

Kadrolu Personel

2007

"

"

11

6

4

5

5

2008

"

"

11

6

4

5

5

2009

"

"

11

5

5

6

6

146

125

24

21

21

Kadrolu Personel

2007

"

"

148

122

26

26

26

2008

"

"

149

101

52

48

48

2009

"

"

150

101

49

49

49

36

25

2

11

11

Kadrolu Personel

2007

"

"

36

25

13

11

11

2008

"

"

38

24

14

16

16

2009

"

"

29

23

10

9

9

248

187

34

61

61

2006 17

3

2

2006 Okul Müdür Baş Yardımcısı

3

5

2006 15

0

"

2006 14

2

"

2006 13

5

2007

2006 12

Kadrolu Personel

Kadrolu Personel

2007

"

"

248

198

55

50

50

2008

"

"

248

207

48

49

49

2009

"

"

235

203

60

42

42

1206 1214 1244 1237

1034 1051 1008 985

115 132 153 159

172 164 246 265

172 164 246 265

2006 2007 2008 2009

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 38


BRANġLARA GÖRE ÖĞRETMEN DURUMU Norm Toplam

Toplam Mevcut

Net İhtiyaç

Fazla

4916

Acil Tıp Teknisyenliği

7029

Ahşap Teknolojisi

2246

Almanca

12

12

12

4912

Ana Çocuk Sağlığı

4

3

4

4918

Anestezi

6

5

5

2265

Beden Eğitimi Öğretmeni

109

100

1119

Bilişim Teknolojileri (Bilg.)

97

1123

Biyoloji

1963

Büro Yön. Ve Sekreterlik Grb.

1207

18

20

20

30

14

12

12

13 13

21

0

0

0

8 10

7

10

17

9

9

4

1

3

3

111

112

80

65

123

133

125

53

50

33

53

56

4

3

3

Coğrafya

55

41

4910

Çevre Sağlığı

1

4936

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

1245

Din Kültürü ve Ahlak Bilg.

4943

El Sanatları Teknolojisi 1

4944

El Sanatları Teknolojisi 2

4945

Elektrik – Elektronik Tek. 1

0

12

12

0

0

0

0

0

5

0

0

0

71

68

1

0

41

47

50

1

43

32

47

48

3

10

9

9

62

61

42

27

2

2

2

4

-

9

9

12

118

119

128

130

-

6

10

-

9

-

35

21

0

0

8

0

8

8

10

10

0

17

9

9

0

13

6

5

0

1

3

3

5

0

0

0

0

5

81

65

71

73

0

0

0

2

1

54

41

49

51

0

0

0

0

0

43

32

47

48

9

0

0

0

0

10

9

9

40

42

0

0

0

0

42

27

3

3

1

0

0

0

0

4

6

6

4

0

0

0

75

82

83

0

2

10

9

9

9

0

14

13

11

11

10

35

41

33

33

33

0

9 5

2

7

2

3

0

0

0

0

1

5

2

2

0

0

0

28

35

40

39

0

0

0

43

82

84

74

0

0

0

0

7

1

6

8

9

0

0

0

9

6

6

6

6

40

42

0

0

0

0

13

14

22

19

3

3

1

0

3

1

1

1

0

6

6

4

5

82

75

84

88

0

0

0

9

9

0

0

0

0

11

0

0

0

0

33

Sayfa 39

0

2009

2008

2007

2006 4

0

7

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

2009

2008

2007

2006 0

10

1

0

2009

2008

2007

2006 14

0 0

81

10

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

Branş Adı 2006

Branş Kodu

Sözleşmeli

Mevcut

0

0

0

0

3

3

8

0

0

0

36

44

44

42

9

0

0

0

3

1

1

11

10

0

0

0

2

3

3

33

33

0

0

0

2

2

8

0

0


Norm Toplam Branş Kodu

Sözleşmeli

Mevcut

Toplam Mevcut

Net İhtiyaç

Fazla

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2006

Branş Adı

4946

Elektrik – Elektronik Tek. 2

-

12

12

12

13

13

13

0

0

0

0

13

13

13

1

1

1

0

0

0

0

4948

End. Otomasyon Tek. 2

-

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4949

End. Otomasyon Tek. 3

-

1

1

2

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

4950

End. Otomasyon Tek. 4

-

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1371

Felsefe

47

25

40

40

38

24

35

33

0

0

0

0

38

24

35

33

0

0

0

0

9

1

5

7

1386

Fen ve Tekn. / Fen Bilgisi

101

118

118

117

93

85

85

85

2

0

5

5

95

85

90

90

0

0

0

0

6

33

28

27

1390

Fizik

44

26

44

50

45

36

48

46

0

0

0

0

45

36

48

46

0

1

10

4

4

1417

Fransızca

0

0

0

0

6

1

1

1

0

0

0

0

6

1

1

1

1

6

1

1

0

1455

Gıda Teknolojisi 1

-

0

0

-

1

1

-

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

4954

Giyim Üretim Teknolojisi

-

16

21

19

14

15

14

0

0

0

0

14

15

14

0

0

0

0

2

6

5

4955

Grafik ve Fotograf-1

-

2

2

2

3

3

3

0

0

0

0

3

3

3

1

1

1

0

0

0

4957

Güzellik ve Saç Bakım Hiz.

-

2

11

11

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

10

10

Görme Eng. Sın. Öğr. Halkla İlişkiler ve Org. Hiz.

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

4

2

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

3

1

8

7

7

11

10

9

9

8

0

0

0

0

10

9

9

0

8

0

2

2

2

3

4897

İ.H.L Meslek Dersleri İ.H.L Mes. Dersleri (Arapça)

5

4

5

6

5

3

3

3

0

0

1

1

5

3

4

4

0

0

0

0

0

1

1

2

1715

İÖO Matematik Öğr.

117

117

117

116

94

95

97

89

4

0

5

5

98

95

102

94

0

0

0

0

19

22

15

22

1524

İngilizce

237

200

256

260 156

128

167

168

13

0

10

13

169

128

177

181

0

0

0

0

68

72

79

79

2647 4958 1230

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 40


Norm Toplam

Toplam Mevcut

İşitme Eng. Sınıfı Öğr.

8

8

8

8

10

7

7

7

0

0

0

0

10

7

7

7

1627

45

35

55

66

47

36

49

47

1

0

1

1

48

36

50

48

4967

Kimya Konaklama ve Seyahat Hiz.

-

6

6

5

4

5

5

0

0

0

0

4

5

5

4914

Labaratuar

6

9

9

9

5

5

5

4

0

0

3

9

5

5

4969

Makine Teknolojisi 1

-

20

20

18

28

28

28

0

0

0

0

28

28

4970

Makine Teknolojisi 2

-

0

0

0

4

4

4

0

0

0

0

4

4971

Makine Teknolojisi 3

-

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

2353

Matematik

4972

Metal Teknolojisi

7

12

12

11

4973

-

3

1

-

6

4976

Metalurji Teknolojisi 1 Motorlu Araçlar Teknolojisi Muhasabe ve Finansman

13

13

7001

3

145

0

116 16

16

16

3

4

4

6

6

10

13

9

12

Müzik (Klarnet)

1

7002

Müzik (Kontrbas)

7003

Müzik (Koro)

7004

2009

2008

2007

1

1

0

0

3

1

5

18

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

3

0

4

4

28

8

8

10

0

8

8

0

4

4

4

4

4

0

4

4

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

119 17

16

16

16

4

0

0

0

0

4

4

10

9

0

0

0

0

10

13

11

0

0

0

16

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

Müzik (Müz.İş Ok.)

3

3

0

7006

Müzik (Ney)

1

1

7008

Müzik (Orkestra)

2

2

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

2006

1

0

1

2009

2

0

16

0

2008

0

3 0

2007

0

0

0

17

2006

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2651

4975

Net İhtiyaç

Fazla

Branş Adı 2006

Branş Kodu

Sözleşmeli

Mevcut

0 4

4

5

0

0

0

0

4

1

3

1

0

0

0

0

10

9

4

4

3

0

0

0

0

12

13

11

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

Sayfa 41

10

26

3


Norm Toplam Branş Kodu

Sözleşmeli

Mevcut

Toplam Mevcut

Net İhtiyaç

Fazla

7009

Müzik (Piyano)

7010

Müzik (Ses Eğitimi)

7012

Müzik (Ud)

7013

0

6

6

1

1

1

1

Müzik (Viyola)

1

7014

Müzik (Viyolonsel)

7021

Müzik (Bağlama)

7023

Müzik (Flüt)

7024

Müzik (Gitar)

7026

3

0

0

1

1

1

0

1

2

2

2

1

1

0

1

1

Müzik (Kanun)

0

1

7027

Müzik (Keman)

0

1837

Nakış

19

4439

Okul Öncesi Öğr.

146

1860

Öğr. Meslek Bilgisi Dersleri

2

2368

Psikoloji

2

4913

Radyoloji

5

1894

Rehber Öğretmen

1925

Resim İş/Resim/Görsel San

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2006

2009

0

0

0

3

3

3

0

0

0

-3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

2

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

5

5

4

4

4

0

0

0

0

4

4

4

0

0

0

0

4

1

1

0

-

12

0

-

12

0

0

0

0

0

7

0

0

0

166

173

190

90

82

82

103

7

0

8

33

97

82

90

136

0

0

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

7

4

3

3

5

0

0

0

0

4

3

93

79

95

168

72

55

64

64

0

0

0

0

72

59

48

62

58

49

50

51

48

0

0

0

0

49

0

1

2

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

0

2008

2007

2006

2009

3

0

3

2008

2007

2006

2009

2008

2007

2006

Branş Adı

0

0

0

Sayfa 42

0

0

0

49

84

83

54

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2

3

5

0

0

0

0

1

4

4

2

55

64

64

0

0

0

0

21

24

31

104

50

51

48

0

0

0

10

2

11

10


Norm Toplam Branş Kodu

Sözleşmeli

Mevcut

Toplam Mevcut

Net İhtiyaç

Fazla

2838

Radyo Televizyon

2

1944

Sağlık Bilg./Sağlık Meslek Bilg.

4901

1

1

0

0

-

Sağlık Blgisi

0

2

1959

Sanat Tarihi

1

1

1

2403

Sınıf Öğretmenliği

929

899

899

2510

Sosyal Bilgiler

95

101

2036

Tarih

66

4900

Teknoloji ve Tasarım

4917

1

0

0

0

-

0

0

7

1

0

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

899 873

834

838

829

43

101

101

94

90

90

90

51

69

71

63

50

66

66

92

86

90

90

81

81

83

Tıbbi Sekreterlik

7

8

8

7

13

9

9

10

4915

Toplum Sağlığı

3

5

5

0

11

8

8

1283

Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım

152

121

171

190

132

93

2143

Türkçe

142

143

143

144

137

4985

Tekstil Teknolojisi 3

2

6

6

4988

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

6

7

7

4992

Yiyecek içecek Hizmetleri

2632

Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği

42

42

45

46

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

49

54

916

834

887

883

1

0

2

2

95

90

92

0

0

0

0

63

50

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

134

135

0

0

133

133

128

0

4

4

3

2

2

2

19

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

19

19

0

2009

2008

2007

2006 1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

7

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

13

65

12

16

92

0

0

0

0

0

11

9

9

66

66

0

0

0

0

3

1

3

5

81

81

83

0

0

0

0

92

5

9

7

13

9

9

10

6

1

1

3

0

0

0

0

0

11

8

8

1

1

8

3

3

0

7

8

132

93

141

143

0

0

0

20

28

30

47

0

4

4

137

133

137

132

0

0

0

5

10

6

12

0

0

0

0

4

4

3

0

0

0

0

2

2

3

0

0

0

2

2

2

2

0

0

0

1

4

5

5

0 0

2009

2008

2007

2006

2009

2008

2007

1

1 23

0

2006

1

3

0

2009

1

0

0

2008

2007

2006

2009

1

2

1

2008

2007

2006

2009

3

3

0

2008

2007

2006

Branş Adı

0

0

Sayfa 43

0

0

0

1 23

19

19

19

0 0

0

0

2 19

23

26

27


BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET BĠNASI BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DURUMU 

Millî Eğitim Müdürlüğü hizmet binamızda 1 adet 128 Kbit hızında Frame Relay internet hattı ile 1 adet 4096 Kbit hızında ADSL internet hattı mevcuttur. Millî Eğitim Müdürlüğü hizmet binamızda 1 sunucu bilgisayar, 110 masaüstü bilgisayar, 15 dizüstü bilgisayar, 51 adet yazıcı bulunmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm bölümler Bakanlığımızın bütün e-devlet uygulamalarını internet üzerinden yürütmektedir.

E-POSTA HİZMETLERİ DURUMU

Müdürlüğümüz resmi e-posta adresi (kirikkalemem@meb.gov.tr) üzerinden Bakanlığımız birimleri ve okul ve kurumlarımız ile e-posta iletişimi sağlıklı bir biçimde yapılmaktadır. Özellikle Bakanlığımızın değişik birimlerinden gelen e-posta mesajları ve resmi içerikli yazılar günlük olarak takip edilmekte, ilgili birimlere zamanında ulaştırılmaktadır. Ayrıca bölümlerimizden Bakanlık birimlerine gönderilecek e-posta mesajları da buradan gönderilmektedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren 20 bölümümüze de Bakanlık sunucusu üzerinden eposta hesabı açtırılmış olup, bölümlerimiz de Bakanlık birimleri ve okullarımız ile e-posta iletişiminde bulunabilmektedir.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 44


ĠLSĠS MODÜLLERĠ Bakanlığımızın İlsis (MEBBİS) projesi kapsamında kullanılmakta olan ilsis modülleri aşağıya çıkarılmıştır. İlsis modülleri dışında http://eokul.meb.gov.tr internet adresinden hizmet veren E-okul modülü de tüm okullarımız tarafından kullanılmakta, öğrenci bilgilerinin girilmesi, sınav başvurularının onaylanması, sınav giriş belgelerinin verilmesi işlemleri bu modül üzerinden yürütülmektedir. MODÜL ADI

AÇIKLAMASI

SORUMLU BİRİMLER

Atama modülü

Tüm öğretmen ve diğer personelin atama ve görevlendirme işlemleri

İl MEM Atama şubesi

Başvuru onay modülü

Çeşitli sebeplerle il içi veya il dışı yer değiştirme isteyen öğretmenlerin başvurularının onaylanması

Okullar İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri İl MEM Atama şubesi

Norm işlemleri modülü

Okulların alanlara göre ders saati sayıları ve normları güncellemeleri. Öğretmen ve idareci normlarının, ihtiyaç ve fazlaların takip edilmesi

Okullar İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri İl MEM Atama şubesi

Kontenjan modülü

İlk atama veya açıktan atama gibi atama dönemlerinde ilimizde alanlara ve okullara göre öğretmen ihtiyaçlarını gösteren kontenjanların belirlenmesi.

İl MEM Atama şubesi

Beden eğitimi spor izcilik modülü

Okulların il geneli düzenlenen spor müsabakalarına müracaatları, müsabaka sonuçlarının girilmesi, lisanslı sporcularının girilmesi ve lisanslarının çıkartılması.

Okullar İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri İl MEM Spor İzcilik şubesi

Bilgisayarlı eğitime destek modülü

Okullarda mevcut bulunan bilgi teknolojisi sınıflarının ve bilgisayar sayılarının takibi. BT sınıflarının bilgisayarlı eğitimde kullanılma durumlarının izlenmesi.

Okullar İl MEM Bilgisayar İl Koordinatörlüğü

Devlet kurumları modülü

İlköğretim okullarının açma, kapanma, ad değişme gibi durum değişikliklerinin yapılması.

İl MEM Eğitim Öğretim Bölümü

E-burs modülü

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan burs alan öğrencilerin işlemlerinin takibi.

Okullar İl MEM Burslar Yurtlar şubesi

E-kayıt öğrenci modülü

İlköğretim 1. sınıfa kaydolacak öğrencilerin başvurularının alınması.

Okullar İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri İl MEM Eğitim Öğretim Bölümü

Hizmet içi eğitim modülü

Öğretmenlerin merkezi veya mahalli hizmet içi eğitim kurslarına yaptıkları başvuruların onaylanması. Kursiyer ve eğitici personel bilgilerinin takibi.

Okullar İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri İl MEM Hizmet içi eğitim şubesi

İnceleme-

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı tarafından

İl MEM İlköğretim Müfettişleri

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 45


soruşturma modülü

yapılan inceleme ve soruşturma bilgilerini girilmesi.

Başkanlığı

Teftiş modülü

Teftiş gruplarına göre denetimi yapılan okulların takibi.

İl MEM İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı

Kadrosuz usta öğretici modülü

Kadrosuz usta öğreticilerin bilgilerinin takibi.

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri İl MEM Okul öncesi eğitim bölümü

Kitap seçim modülü

Her öğretim yılı sonunda bir sonraki öğretim yılında okutulacak kitapların seçilmesi.

Okullar İl MEM Eğitim Öğretim bölümü

MEB internete erişim modülü

MEB internete erişim projesi kapsamında ADSL internet bağlantısı sağlanan okulların kabul tutanaklarının işlenmesi.

Okul ve kurumlar İl MEM Bilgisayar İl Koordinatörlüğü

Meis modülü

Her yıl Ekim ayında okul ve kurumların istatistik bilgilerinin girilmesi

Okul ve kurumlar İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri İl MEM İstatistik şubesi

Meis sorgu modülü

Meis modülüne girilen verilere göre istenilen istatistikî bilgilere ulaşılması.

İl MEM İstatistik şubesi

Mtsas modülü

Motorlu taşıt sürücü belgesi alacak adayların yazılı ve uygulama sınav başvurularının girilmesi ve onaylanması.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursları İl MEM Mtsas Ön İnceleme Komisyonu

Öğrenci bilgileri modülü

Öğrenci bilgilerinin girilmesi ve devam takibi.

Okullar

Özlük modülü

Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlardaki personelin tüm özlük işlemlerinin takibi.

Okul ve kurumlar İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri İl MEM Özlük ve Sicil bölümleri

Ram modülü

Rehberlik Araştırma Merkezi faaliyetlerinin takibi.

İl Rehberlik Araştırma Merkezi

Resim işlemleri modülü

Personelin vesikalık fotoğrafının ilsis modüllerine aktarılması.

Okul ve kurumlar

Onarım başvuru modülü

Okul ve kurumlarımızın her yıl onarım tekliflerinin alınması.

Okul ve kurumlar İl MEM İnşaat bölümü

Proje takip modülü

Millî Eğitim Müdürlüğü yatırım projelerinin takibi.

İl MEM İnşaat yatırım bölümü

Yatırım maliyet işlemleri modülü

Millî Eğitim Müdürlüğü yatırımlarının maliyet işlemlerinin takibi.

İl MEM İnşaat yatırım bölümü

Yatırım oluşturma ve planlama modülü

Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yeni yatırım tekliflerinin girilmesi ve yatırım planı oluşturulması

İl MEM İnşaat yatırım bölümü

Yönetici modülü

Tüm ilsis modüllerinde açılan yeni ekranlar için ilgili kullanıcılara yetkiler verilmesi. Yeni güvenlik grupları ve kullanıcı hesapları açma.

İl MEM İlsis Yöneticileri

DİĞER SINAV BAŞVURULARI KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 46


Öğretmenlerin Fen ve Anadolu Liseleri öğretmen seçimi, Kariyer basamaklarında yükselme, yurt dışı öğretmen seçimi gibi değişik türlerdeki tüm sınav başvuruları yine ilsis üzerinden yürütülmektedir.

ÖSS DİPLOMA NOTLARI İŞLEMLERİ

Her yıl lise son sınıftan mezun olacak ve ÖSS’ye girecek öğrencilerin diploma notları okulları tarafından internet üzerinden ÖSYM’nin merkezi veritabanına işlenmektedir. Diploma notları girişini tamamlayan okulların not dökümleri bölümümüz tarafından toplanarak ÖSYM’ye iletilmektedir.

WEB SİTEMİZİN YAYINI

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü resmi web sitesi (http://kirikkale.meb.gov.tr) Bakanlığımız web sunucusu üzerinden sürekli yayınlanmaktadır. Web sitemizde bölümlerimizin çalışmaları ve duyuruları yayınlanarak sürekli güncel tutulmaktadır.

ÖZLÜK- SİCİL İŞLEMLERİ

Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personel genelde ödüllendirilerek çalışmaları takdir edilmekte, böylece çalışma şevki arttırılmaya çalışılmaktadır. Millî Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personele yönelik ayda iki defa motivasyon ve verimlilik semineri düzenlenmektedir. Ayrıca birçok sosyal aktivite de ( gezi, eğlence, ev hasta cenaze ziyaretleri) yapılmaktadır. Müdürlüğümüz çalışanları arasında birlik ve beraberlik yüksek seviye de bulunmaktadır. Olumsuz sicil notu alan sadece bir personelimiz vardır. Disiplin cezası alan personel sayımız da toplam personel sayısına göre oranı çok düşüktür. Yine de bu konuda iyileştirme çalışmaları yapılmakta, etkin bir rehberlik faaliyeti yürütülmektedir.

KURUMUN VERDIĞI ÖDÜL SAYISI YILLAR

TEġEKKÜR

TAKDĠR

AYLIKLA ÖDÜLLENDĠRME

2006 2007 2008

614

31

78

967 94

24 4

2009

580

52

73 72 70 BAKANLIKTA TEKLİF AŞAMASINDA

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 47


KURUMUN VERDIĞI CEZA SAYISI

YILLAR

UYARI

KINAMA

AYLIKTAN KESME

KADEME DURDURMA

MEMURĠYETTEN ÇIKARMA

OLUMSUZ SİCİL

2006 2007 2008 2009

25 21 86 43

16 24 25 16

17 17 34 33

6 6 6 6

Yok Yok 2 3

0 0 0 0

SORUŞTURMA, TEFTİŞ VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

68 70 101 69

80 52 66 43

21 11 42 21

12 21 71 34

17 14 21 39

6 9 7 10

-1 2 2

7 6 4 -

Kıdem Ġndirilmesi

2006 2007 2008 2009

Diğer cezalar Ders Ücreti Kesilmesi

YILLAR

Maaş Kesilmesi

158 130 154 142

Devlet memurluğund an çıkarma

2006 2007 2008 2009

Kademe ilerlemesinin durdurulması

Ceza vermeye gerek görülmeyen soruşturma sayısı

Aylıktan kesme

Açılan soruşturma sayısı

Kınama

Yapılan inceleme sayısı

Uyarma

YILLAR

2 0 -

1 0 0 -

İhtar

Tevbih

13 54 38 15

1 3 1 2

KÜLTÜREL FAALİYETLER

İlimizde kültürel faaliyetlere büyük önem verilmekte, akademik başarının yanında kültürel ve sanatsal etkinliklere de ağırlık verilmektedir. Düzenlenen faaliyetlere katılım oranı yüksek olup, daha da arttırmanın yolları aranmaktadır. Başarılı olan çalışmalar mutlaka ödüllendirilmekte olup, bu uygulama da katılımı sürekli arttırmaktadır.

YILLAR

Yapılan kültür-sanat faaliyetlerin toplam sayısı

Yapılan faaliyetlere katılımcı sayısı

Genel mevcuda oranı

2007 2008 2009

13 8 18

7250 5320 9455

%5 %3 %6

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 48


YILLARA GÖRE FAALĠYET ÇEġĠDĠ VE SAYISI

YILLAR 2006

2007

2008

2009

ġiir yarıĢması

9

12

13

15

Resim yarıĢması

16

16

20

22

Kompozisyon çalıĢması

18

10

9

12

Ses yarıĢması

0

1

--

--

Tiyatro yarıĢması

12

1

--

--

Öykü

3

1

2

2

Makale

2

2

1

1

Slogan

1

2

1

1

Fotoğraf

2

1

2

3

ġiir dinletisi

3

6

5

7

Diğer

10

12

14

16

Verilen toplam ödül sayısı

248

64

67

79

FAALĠYET ÇEġĠDĠ

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 49


YAYGIN EĞĠTĠM, ÇIRAKLIK ve MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ

İlimiz Merkez ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile Meslek Liselerinde 2006 yılı içerisinde; Mesleki Teknik Kurslar Olarak; Bilgisayar, Giyim, Ev Mefruşatı, Kalorifer Ateşçiliği, Nakış, Emlak Komisyonculuğu, Kasaplık, Trikotaj, Arıcılık, Koyunculuk, Ahşap Boyama, El Sanatları, Biçerdöver Kullanımı, Fidan Yetiştiriciliği, İş Makineleri Kullanımı, Bağcılık, Takı Tasarımı Doğalgaz Tesisatçılığı, Yaşlı Hasta Bakımı, Tel Kırma Ev Aksesuarları kursları. Sosyal Kültürel Kurslar Olarak; İngilizce, Açep, Folklor, Satranç, Resim, Enstrüman (Bağlama, Davul, Zurna), Arapça, Osmanlıca, Avcılık, Ev Yönetimi Beslenme, Türk Sanat Müziği, Maket Uçak Yapımı, OSS Hazırlık, OKS Hazırlık kursları. Okuma Yazma Kursları Olarak; 1. Kademe Okuma Yazma ve 2. Kademe Okuma Yazma Kursları açılmıştır.

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Kursiyer sayısı

2006

Kurs sayısı

Mesleki ve Teknik Kurslar

192

154

288

179

4299

2767

4532

3021

Sosyal Kültürel Kurslar

66

78

145

85

1875

1670

2865

1361

Okuma Yazma Kursları

27

16

58

80

259

142

459

574

Genel Toplam

285

248

491

344

6433

4579

7856

4956

Kurslar

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 50


YAYGIN EĞĠTĠM, ÇIRAKLIK ve MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM BÖLÜMÜ

NOT : 2009 yılına ait bilgiler 28/07/2009 tarihine kadar açılan kurslara ait bilgilerdir HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İlimizde hizmet içi eğitim faaliyetlerine büyük önem verilmekte, aynı zamanda da yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Tüm çalışanlara oranla katılım 4000/1528= %38 dir.

KURS FAALİYETİ ÇEŞİDİ SAYISI

PLANLANAN KURS/FAALİYET SAYISI

AÇILAN KURS/FAALİYET SAYISI

TOPLAM KURS

2006

20

----

72

2007

35

----

2008

33

2009

37

YILLAR

ERKEK

KADIN

KATILIMCI TOPLAM

1325

826

696

1522

58

3418

1034

495

1529

227

97

3691

2070

1436

3506

161

95

5523

1749

1158

2907

SAATİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İlimizde ilköğretim birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısına baktığımızda okul öncesi eğitimi alan öğrenci oranı % 77 civarındadır. 157 derslikte derslik başına düşen öğrenci sayısı 16 dır. Bu derslikler 25 öğrenci kapasite ile doldurulduğunda Müdürlüğümüz ve 9. Kalkınma Plan dönemi hedefimiz olan % 50 okul öncesi okullaşma oranına ulaşmış olacağız.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 51


MERKEZ BAHŞILI

BALIŞEYH

ÇELEBİ

DELİCE

KARAKEÇİLİ

KESKİN

SULAKYURT

YAHŞİHAN

TOPLAM

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

2 2 4 4

1 2 2 2

1 1

2 2 5 5

1 2 2 2

46 46 46 47 4 4 5 6 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 1 2 2 2 6 7 7 5 2 5 5 4 2 5 5 4 70 75 76 77

2 2 1 1

2 3 2 1

102 111 115 125 4 4 5 7 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 1 2 2 2 7 7 7 5 2 5 5 4

1894 1901 1994 2147 43 55 56 82 21 13 20 15 25 30 40 29 55 65 54 50 24 36 34 30 104 103 68 70 36 62 66 53

68 64 68 70

1 3 3 3

1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 5 1 3 4 1 2 3 1

2 5 5 4 127 140 145 156

36 62 66 53 2262 2318 2400 2570

1 3 3 3 77 82 87 91

1 2 3 1 50 60 54 56

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

3 4 5

36 50 44 45 2 2 2 1 1

1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 1

1 2 3 4

ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

NORMAL EĞİTİM YAPAN ANAOKULU

İKİLİ EĞİTİM YAPAN ANAOKULU

USTA ÖĞRETİCİ SAYISI

Orta Resmi Özel İlköğretim Öğretim Ana Ana Bünyesind Bünyesin Okulu Okulu e Anasınıfı de Anasınıfı

ÖĞRETMEN SAYISI

Yıl

ÖĞRENCİ SAYISI

İLÇE ADI

ŞUBE SAYISI

OKUL SAYISI

18 17 18 19 22 11 14 12 21 13 20 15 13 15 13 10 14 13 11 10 12 18 34 15 15 26 10 18 18 12 11 13 18 12 11 13 18 16 17 17

Sayfa 52


ÖZEL ÖĞRETİM BURS VE YURT İŞLEMLERİ

İlimizde özel eğitim kurumu olarak bu eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimize nitelikli bir eğitim imkânı sunulmaktadır. Gerek resmi, gerekse özel eğitim kurumlarımız çağın gerektirdiği şartları sağlamakta ve öğrencilerimizi en iyi şartlarda eğitmektedir. İlimizde yurt iş ve işlemlerinde herhangi bir eksiklik olamayıp, yurt hizmeti veren kurumlarımız %50 kapasite ile hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz herhangi bir yurt sorunu yaşamamaktadır. ÖZEL ÖĞRETİM(MTSK ,BİLGİSAYAR VE Y. DİL KURSLARI)

2006

2007

2008

2009

2

20

10

20

38

418

420

423

81

15100

15000

15615

4

36

36

37

Özel eğitim kurumu sayısı Özel eğitim öğretmeni sayısı Özel eğitim alan toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

Özel eğitim alt sınıfı sayısı Özel eğitim ve iyileştirme okulu sayısı(diploma verebilen)

Özel eğitim ve iyileştirme okulu sayısı(resmi) Özel eğitim ve iyileştirme okuluna devam eden toplam öğrenci sayısı

2006

2007

2008

2009

14

15

15

15

1

1

3

3

3

3

785

--

--

232

ÖZEL ÖĞRETİM (ÖZEL DERSANELER, ÖZEL İLK-ORTA-ANAOKULU)

2006

2007

2008

2009

Özel öğretim(özel okul ve dersane) kurumu sayısı

27

27

28

25

Özel öğretim öğretmeni sayısı

384

384

398

420

Özel öğretim alan toplam öğrenci sayısı

7077

7579

7588

7730

18

20

19

18

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 53


İlimizde faaliyette bulunan 19 adet Özel Öğrenci Yurtlarının tamamının yatak kapasitesi toplam 2044’tür. 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında ortaöğrenim ve Yüksek öğrenim olmak üzere toplam barınan öğrenci sayısı toplam 1009’dur. Ayrıca; 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında il genelinde 993 öğrenci burs olmakta olup Bunların 384 ilköğretim 609 ise Ortaöğretim öğrencisidir. İlimiz genelinde 2 tanesi İlköğretim, 8 tanesi ise Ortaöğretim olmak üzere toplam 10 adet pansiyonlu okulumuz bulunmakta olup, Pansiyonlu İlköğretim okullarında 422 öğrenci, Pansiyonlu Ortaöğretim kurumlarında ise 863 öğrenci, toplam 1285 öğrenci barınmaktadır. SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLER

İlimiz, diğer alanlardaki yarışmalarda olduğu gibi, sportif yarışmalarda da başarılıdır. İller arası ve kulüpler arası yarışmalara katılım oranımız yüksektir. Her branşta okul takımlarımız mevcut olup, iller arası yarışmalara katılan okulu sayısı da yüksektir. Ancak bazen il dışındaki bazı şampiyonalara maddi imkânsızlık nedeniyle katılamayan, katılsa bile üst düzeyde bir ulaşım ve konaklama hizmeti alamayan okullarımız da olmaktadır. İlköğretim Yıldızlar ve Liseli Gençler Kategorisinde 19 Grup Birinciliği Müsabakalarına İlimizi temsilin katılmışlardır. İl dışında Atletizm, Futbol ve Basketbol branşlarında ilimiz dereceye girmiştir

2006

2007

2008

2009

Yapılan sportif etkinlikler sayısı

897

12

12

12

İzcilik

43

16

14

29

İzci Ünitesi Lideri

57

59

48

48

1036

708

580

580

30

15

15

22

1213

3030

3030

3030

İzci Halk Oyunları ve Halk Müziği Topluluğu Okul ve Kurum takımı Lisanslı öğrenci

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 54


EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ve AKADEMİK BAŞARI SBS SINAVI

2006-2007-2008-2009 SBS PUAN TÜRLERİNE GÖRE KIRIKKALE

TÜRKÇE MATEMATİK 2006 SINAVA GİREN 4.112

TM PUAN ORT 254,845

2007 BAŞARI SINAVA SIRASI GİREN 26

4.233

TM PUAN ORT 250,664

2008 BAŞARI SINAVA SIRASI GİREN 40

4.463

TM PUAN ORT 274,408

2009 BAŞARI SIRASI

SINAVA GİREN

39

4396

OYP BAŞARI PUAN SIRASI ORT 317.594 23

MATEMATİK FEN 2006 SINAVA GİREN

MF PUAN ORT

4.112

249,986

2007 BAŞARI SINAVA SIRASI GİREN

24

4.233

MF PUAN ORT

246,556

2008 BAŞARI SINAVA SIRASI GİREN

39

4.463

MF PUAN ORT

268,211

2009 BAŞARI SINAVA SIRASI GİRE

33

4396

OYP PUAN ORT

BAŞARI SIRASI

317.594

23

***2009 YILINDA SBS DE SADECE TM PUANI ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILDI.

OYP ORTALAMASI:ortaöğretim yerleştirme puanı ortalaması

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 55


  

SBS sınavına giren öğrenci sayısı SBS sınavı kazanan öğrenci sayısı SBS sınavını kazanma oranı

: 4112 : 1533 : %37

YIL

SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI

TM PUAN

TM SIRA

MF PUAN

2004

3.757

615.472

20

615.996

2005

4.176

317,453

16

314,821

2006

4.112

254,845

26

249,986

2007

4233

250,664

40

246,556

4463

274,408

4.396

317,594

2008 8.sınıf SBS 2009

39 23

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

268,211

MF SIRA 36 15 24 39 33

2009 YILINDAN İTİBAREN TM-MF PUAN TÜRÜ KALDIRILARAK TEK PUAN HESAPLAMASINA GEÇİLMİŞTİR.

Sayfa 56


2006-2007-2008 -2009 KIRIKKALE ÖSS SINAV ANALİZİ

KIRIKKALE İLİ 2006-2007-2008 -2009 ÖSS YILLARI SINAVA GİREN VE PUAN BARAJINI GEÇEN ADAY SAYILARI

Sınava Giren

Baraj Puanı Geçen (>=145)

Başarı Oranı %

Başarı Sırası

2006

8.953

7.242

80,89

38

2007

9.208

7.445

80,85

37

2008

8.489

7.934

93,46

49

6874

93.03

39

YILLAR

2009

7.389

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 57


KIRIKKALE İLİ PUAN TÜRLERİNE GÖRE 2006-2007-2008-2009 ÖSS

2006 ORT

2006 SIRA

2007 ORT

2007 SIRA

2008 ORT

2008 SIRA

SAYISAL

165,952

33

170,357

25

173,803

24

SÖZEL

188,658

39

193,335

40

201,843

37

EŞİT AĞIRLIK

182,045

35

186,443

28

195,212

27

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

2009 ORT.

2009 SIRA

174,305

28

193,342

43

189,287

38

Sayfa 58


ÖN LİSANS +SINAVSIZ GEÇİŞ

YILLAR

ÖSS'YE GİREN

LİSANS

AÖF

TOPLAM

2006

8.953

966

287

480

1.396

3.129

2007

9.208

1.001

308

550

1.465

3.324

2008

9.716

1.403

513

667

2.056

4.639

2009

7.389

766

123

1.292

403

2009 YILI VERİLERİ SADECE OKULLARIMIZDAN GELEN SONUÇLAR OLUP;KASIM 2009’DA ÖSYM’DEN GELEN KIRIKKALE ‘YE AİT YERLEŞTİRME SONUÇLARIYLA GÜNCELLENECEKTİR.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 59


K IR IK K AL E 2006-2007-2008 Y IL L AR I Ö S S Y E R L E Ş T İR ME S AY IL AR I

2006

2007

2008

2500

2.056 2000

1.403

1500

1000

1.396

1.465

966 1.001 513

500

480

550

667

287 308

0

lis ans

  

önlis ans (ös s )

önlis ans (s ınavs ız)

BURSLULUK SINAVI 2005 yılı DPY ve Bursluluk sınavı 5.6.7.9.10.11. Sınıflar 2005 yılı DPY ve Bursluluk sınavı 8. Sınıflar

AÖF

: Türkiye 1. incisi :Türkiye 23.üncüsü

YIL

Türkiye Sıralamasındaki Yeri

TM PUAN

Öğrenci Sayısı

2004

1

546,324

326

2005

23

294,838

2473

2006

16

255,147

2318

2007

7

305,315

2572

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 60


2008 DPY VE BURSLULUK SINAVLARINDA KIRIKKALE

SINIFLAR

TÜRKİYE SIRALAMASINDAKİ YERİ

5,9,10,11. SIN

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI

PUAN ORTALAMASI

1472

335.581

29

6.SINIF

20

2055

320.919

7.SINIF

26

2107

324.346

8.SINIF

32

2351

271.843

YURTLAR (MEB’DEN ALINDI) (RESMİ) ilköğretim

ortaöğreti

3

8

Pansiyon Yatak kapasitesi

381

977

Pansiyonda kalan öğrenci sayısı

303

813

Pansiyonlu okul sayısı

Pansiyonda kalan kız öğrenci sayısı

303

Pansiyonda kalan ERKEK öğrenci SAYISI

813

toplam 11 1358 1116

116

(ÖZEL)

YÜKSEKÖĞRENİM

ORTAÖĞRENİM

12

13

25

YURT Yatak kapasitesi

1672

838

2510

YURTTA kalan öğrenci sayısı

878

350

1228

ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU

TOPLAM

2009 YILI VERİLERİ SINAVLAR SONUÇLANDIKTAN SONRA GERÇEKLEŞECEK.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 61


YURTLARIN KAPASİTESİ VE BARINAN ÖĞRENCİ SAYISI Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi

80 80 45 60 28 34 100 63 30 40 48 99 378 72 134 450 102 85 144 115

Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan Barınan

21 21 45 7 15 15 31 0 0 22 27 56 159 31 50 268 67 52 65 18

Kapasitesi TOPLAM:

2187

Barınan TOPLAM:

970

RESMİ OKUL PANSİYONLARI BAĞLI OLDUĞU SIRA NO

ĠLĠ

ĠLÇESĠ

ÖĞRETĠM DAĠRESĠ

OKUL

BARINAN ÖĞRENCĠ ERKEK

KIZ

YATAK KAPASĠTE TOPLA M SĠ

DOL ULU K ORA NI (%)

1

KIRIKKALE

KESKĠN

D.Ö.G.M.

Ġmam-Hatip Lisesi

46

0

46

50

92

2

KIRIKKALE

KESKĠN

O.Ö.G.M

Keskin Lisesi

103

0

103

120

86

3

KIRIKKALE

MERKEZ

O.Ö.G.M

74

0

74

78

95

4

KIRIKKALE

MERKEZ

O.Ö.G.M

17 Ağustos Lisesi Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

49

67

116

110

105

5

KIRIKKALE

MERKEZ

Ö.Y.E.G.M.

Anadolu Öğretmen Lisesi

58

0

58

60

97

6

KIRIKKALE

MERKEZ

O.Ö.G.M

Atatürk Anadolu Lisesi

122

73

195

198

98

7

KIRIKKALE MERKEZ O.Ö.G.M

104

44

148

234

63

8

KIRIKKALE MERKEZ D.Ö.G.M. TOPLAM

Fen Lisesi İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L

70 626

0 184

70 810

70 920

100

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 62


ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLEMLERİ Genel Lise Ceza

2006

Mesleki Teknik Lise

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Uyarma- kınama

40

51

61

--

26

44

34

--

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

10

31

--

1

24

38

1

--

1 51

1 83

1

-50

-82

-35

Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma TOPLAM

1 62

2

2 2

BAKANLIĞIMIZCA DÜZENLENEN PROJELER İLE İLGİLİ İLİMİZDE YAPILAN VEYA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER HAYDİ, KIZLAR OKULA KAMPANYASI HAYDİ KIZLAR OKULA KAMPANYASI Okula hiç kaydolmamış çocuklar Okula kazandırılan Tespit edilen çocuklar çocuklar ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK 200534 30 64 23 2006 200626 23 49 20 2007 Genel Toplam 60 53 113 43 2007 Yılında kampanya sona ermiştir

Okula kayıt olup devamsızlık yapan öğrenciler Tespit edilen devamsız Devamı sağlanan öğrenciler öğrenciler

KIZ

TOPLAM

ERKEK

KIZ

TOPLAM

ERKEK

KIZ

TOPLAM

14

37

27

61

88

36

25

61

11

31

47

69

115

20

16

36

25

68

74

130

203

56

41

97

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 63


Sıra no

Türü

A

Hizmet Binaları ( İl ve ilçe MEM)

1

3

4

5

6

7

8

B

1

2

3

4

Sayısı

Onarıma ihtiyacı olan

9

2006 2007 2008 2009 2006 Hizmet binası sayısı (okullar 2007 dahil) 2008 2006 Başka kuruma ait olup da bizim 2007 kullandığımız 2008 bina sayısı 2009 2006 Başka kuruma tahsis edilen 2007 bina sayısı 2008 2006 Derslik sayısı 2007 2008 2006 Fen laboratuarı 2007 2008 2006 Kütüphane 2007 2008 2006 Atölye + İşlik 2007 2008 2006 Lojman ve Sosyal 2007 Tesisler 2008 2006 Spor salonu 2007 2008 2006 Konferans 2007 salonu 2008 2006 Çok amaçlı salon 2007 2008 2006 Misafirhane 2007 2008

Hizmete Uygunluk Hiçbiri Uygun Değildir. İlköğretim Okulu binalarında hizmet vermektedirler

İhtiyaç duyulan sayı

9

9 9 9 174 188 183 6 6 6 6 17 2146 2168 2194 138 104 91 104 117 112 168 126+14 158+26 139 128 140 29 18 24 13 17 24 72 69 77 4 4 3

C

İletişim Araçları ( telefon /fax / cep tel vs.) 1

Telefon Faks

D

Taşıtlar toplamı

2006 2009 2009 2006 2007

187 348 64 16 14

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 64


1

Otomobil

2

Kamyon

3

Minibüs

4

Midibüs

E

Bilgisayar takım halinde

2

Tarayıcı

2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2009 2006 2009

14 7 5 6 2 2 2 5 4 3 2 2 2 3033

148 147

F Diğer Makine ve Teçhizatlar 1

Hoparlör

2

Yazıcı

3

Fotokopi makinesi

4

Projeksiyon cihazı

5

Tepegöz

6

Mikrofon 7

958 2006 155 2009 617 2006 614 2009 113 2006 132 2009 128 2006 287 2009 206 2006 244 2009 2006 13+21(kablosuz)=34

Videolar

8

UPS

9

Netvork

2009 2006 2009 2009

10

Tv. santralı

2009

146 429 355 79 37

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 65


BİLGİSAYAR VE SINAV HİZMETLERİ

2006

İlimizde bilgisayar sınıfı bulunan okul sayısı İlimizde bilgisayar sınıfı bulunmayan okul sayısı Adsl internet erişimi bulunan okul sayısı İnternet erişimi olmayan okul sayısı Lisanslı eğitim yazılımı bulunan okul sayısı Okul Formatörü sayısı Web sayfası bulunan kurum sayısı Web sayfası bulunmayan okul/kurum sayısı

135

2007

2008

2009

138

142

142

29

0

0

129

165

177

38

17

5

10

10

16

70

137

144

97

45

38

30 125 52 30 12 45 122

110

Not :8 derslikten az olan okullara PC gönderildi.

1. Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar:  BT Sınıfı olan okullarımıza Bilgisayar Formatör Öğretmen görevlendirmeleri yapılmaktadır.  Hizmetiçi Eğitim çalışmalarında öğretmenlerimizin hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim yolu ile “Bilgisayar Okur Yazarlık” seviyelerinin artırılmasına çalışmaktayız.  Intel öğretmen ve öğrenci programlarımız ile öğretmen ve öğrencilerimizin Bilişim Teknolojilerini derslerinde daha aktif kullanmaları ve Yenilenen İlköğretim Programına daha çabuk uyum sağlamaları için eğitimler vermekteyiz.  Öğretmen ve öğrencilerin Bilişim Teknolojilerine ilgilerini çekmek için Powerpoint vb. yarışmalar düzenlemekteyiz.  Bt sınıflarının ders dışı zamanlarda da öğrencilerin ve halkın hizmetine açılması için okul idarelerini ikna etme ve resmi altyapısını hazırlama çalışmaları yapmaktayız. 2. Bilgisayar ile ilgili ihtiyaçlar:  Millî Eğitim Bünyesinde Bilgisayar Teknik Destek biriminin kurularak okullara daha yakından hizmet ve destek sağlanması gerekmektedir.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 66


SİVİL SAVUNMA GÜVENLİK İŞLERİ YAPILAN İŞLER

2005

SİVİL SAVUNMA PLANI(5 yılda bir yapılır;yıllık güncellemesi yapılır.)

195

SABOTAJ PLANI

195

192

142

206

210**KASIMDA NETLEŞİR.

24 SAAT ÇALIŞMA PLANI

195

192

245

190

190

TAHLİYE PLANI

-

-

-

-

210

ACİL ÖNLEM VE EYLEM PLANI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

210

YAPILAN EĞİTİMLERİN SAYISI

127

46

7

72

34

EĞİTİMLERİN TOPLAM SAATİ

367

138

20

243

408

1000(T)

1385

ALARM TEDBİRLERİNDE FAALİYETLER FORMU YANGIN ÖNLEME DÜZENLEMESİ

EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI

VE

UYGULANACAK

SÖNDÜRME

İÇ

2006

2007

2008

GÜNCELLEME

PERSONEL(YANGIN)

2009 190

4500(T)

1500(T)

150(T)

4000(T)

Kasım ayında planlanmaktadır.

DEPREM TATBİKATI

126

131

146

190

210

İKAZ ALARM BİNA TAHLİYE TATBİKATI

126

131

146

190

210

YANGIN TATBİKATI

126

131

146

190

2009 yılında meb.-savunma sek. Tarafından deprem ve ikaz alarm bina tahliye tatbikatı yapılması istenmiştir.

DENETİMLER

-

90

82

37

Planlanıyor.

ÖĞRENCİ(YANGIN)

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 67


1.Hazırlanan planlar :Sabotaj Planı, Sivil Savunma Planı, Ġl Acil Önlem Planı 2.Hazırlayan okul sayısı :Tüm Okullar 3.Hazırlamayan okul sayısı :Yok 4.Sivil savunma ile ilgili yapılan diğer çalıĢmalar a- Millî Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binasının Güvenliği b- Nöbetçi Personel Görevlendirilmesi c-Yangın ve benzeri olaylara karĢı alınan tedbirler d- Tatbikatlar Not:Bu planlamalar sadece okulları kapsamayıp;eğitim öğretim yapan resmi ,özel tüm kurumları(dersane,yurt,anaokulu) kapsar.

HUKUK İŞLERİ

MEM aleyhine açılan dava sayısı MEM’ in açtığı dava sayısı Toplam açılan dava sayısı Mem’in kazandığı dava sayısı MEM’in kaybettiği dava sayısı Dava açılan konular Dava açan kiĢiler

2006

2007

2008

2009

322

56

4

20

40

6 62

23

2

27

22

32

10

5

18

9

1

362

70 247

Yolluk, atama, sicil özlük… Öğretmen, memur,öğrenci ve diğer şahıslar…

STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE ÇALIŞMALARI 2006

2007

2008

2009

Yılın kaliteli okulu yarışmasına katılan okul sayısı

32

20

Yılın kaliteli okulu yarışmasına katılan ekip sayısı

37

26 Liselerin tamamı ve ilçelerin tamamı

Stratejik planlama eğitimine katılan kurum sayısı

100%

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 68


KATILIMCILIK VE SAHİPLENME Stratejik Planlama Ekibi 16 kişiden ve tüm kesimi temsil edecek şekilde 2006 yılı Aralık ayında oluşturulmuştur. Bu ekip içerisinden 5 kişilik (İsmail ARSLAN, Mehmet TAŞ, Ahmet ÖZCAN, Hüseyin NAR ve Ömer AKAY’dan oluşan) çekirdek ekip oluşturulmuş ve bu ekip tarafından aynı ay içerisinde müdürlüğümüz üst yöneticilerine yönelik bir sunum yapılarak planın sahiplenilmesi çalışmalarına başlamıştır. Bu sunumda çalışmanın yasal boyutu ve gerekliliği üzerinde durulmuş ve Millî Eğitim Müdürümüzün desteğini alınmıştır. Çalışmalar İl Millî Eğitim Müdürümüz ve Şube Müdürümüzün yüksek himayelerinde çalışmalarını devam etmektedir. Bu desteğin göstergesi olarak Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ş. Şule ERÇETİN akademik danışman ve Mustafa MURAT ise teknik danışman olarak çalışmalarımıza dâhil edilmiştir. Ayrıca SPE 30 saatlik stratejik planlama eğitimine alınmıştır. Yapılan her çalışma her kesimin temsilcilerinden oluşan gruplarla gerçekleştirilmiştir. İlçelerimiz ve okullarımızın tamamında eğitim çalışmaları yapılmış ve il genelinde şu ana kadar stratejik planlama konusunda 300 personel eğitilmiştir. Bu eğitimde paydaş analizi, değerleri, ilkeleri, misyonu belirleme, vizyon geliştirme, durum analizi yapma ve GZFT analizi yapma konularında uygulamalı eğitimler verilmiştir. Okullarımız ve ilçelerimize SPE çekirdek kadrosu tarafından paylaşılarak danışmanlık yapılmaktadır. İlçelerimizin tamamının değer, ilke, misyon, vizyonu belirlenmiş, paydaş analizleri yapılmıştır. Durum analizi ve paydaş analizi tamamlanmış, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin ise son aşamasına gelinmiştir. Paydaş analizi ile ilgili yapılan çalışmalar arasında form ve anket örnekleri görmek mümkündür. Paydaş belirleme çalışması, tüm kurumlarımızda ve bölümlerimizde yapılan anket çalışması ile belirlenmiştir. Belirlenen bu paydaşlar iç ve dış paydaşlar ile müşteriler şeklinde tasnif edilmiştir. İç ve dış paydaşları önceliklendirmek amacıyla paydaş önceliklendirmek anketi geliştirilerek üst yöneticiler de dâhil olmak üzere 68 kişilik örneklem grubuna 2 saatlik bir toplantıyla önemi anlatılarak anket uygulanmış ve sonuçlandırılmıştır. Bu işlem sonucunda önceliklendirilen paydaşlardan belirlenenlerle yapılacak paydaş görüşme formu hazırlanmıştır. Durum analizi formu, kurum içi mevcut durumu belirlemek için durum kurum içi analiz içeriği hazırlanmıştır. Değer ilke belirleme çalışmaları, oluşturulan çalışma grubuna iç paydaşların tamamını temsil edecek şekilde temsilciler belirlenerek davet edilmiş, çalışmalar üst kurula sunulmuş ve üst kurul tarafından da onaylanmıştır. Stratejik planlama ekibinden 3 üye (Ahmet ÖZCAN, İsmail ARSLAN ve Mehmet TAŞ) 2008 yılında zorunlu nedenlerden dolayı görevlerinden ayrılmıştır. Emeği geçenlere Milli Eğitim Müdürlüğü müteşekkirdir. Ekip üyelerinden ayrılanların yerine Ercan AYAN, Ejder DOĞAN ve Osman SARACOĞLU 2009 yılı Ocak ayında dahil edilmiştir.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 69


EĞİTİME %100 DESTEK KAMPANYASI

Sıra No

İşin Adı

Karakteristiği

Harcaması (YTL)

Açıklama

1

Geraldine Saran İÖO

8 Derslik

643.000.-

İş bitti

2

Mehmet Uzelli İÖO

24 Derslik

1.815.000.-

İş bitti

3

Özbek Saran İÖO

8 Derslik

Lal Saran Anaokulu

4

Naciye Pehlivanlı Saran Lisesi 5

İş bitti

4 Derslik

İş bitti

12 Derslik

İş bitti

Ek Derslik TOPLAM

32 Derslik

2.458.000.-

2 Milyon 458 Bin YTL

  

 

Bilgisayarlı eğitime destek kampanyası dâhilinde 25 adet bilgisayar kazandırılmıştır. Sınıfını donat adını yaşat kampanyası dâhilinde 11 sınıfımızın onarımı gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca düzenlenen Eğitimde iyi örnekler konferansına ilimizden: Okul kantini dalında:11 Okul aile birliği dalında: 12 okulumuz müracaat etmiştir. Ülke genelinde Okul aile birliği dalın da ilimizi temsil eden okulumuz Türkiye genelinde 4. olmuştur. İlköğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gelecek Eğitimle gelecek adlı eğitimde iyi örnekler yarışmasına ilimizden 12 çalışma katılmıştır. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gel ecek Eğitimle gelecek adlı eğitimde iyi örnekler yarışmasına ilimizden 11 çalışma katılmıştır.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 70


AB PROJE ÇALIŞMALARI

Proje Hazırlayan Okul/Kurum Sayısı YILLAR

Comenius

Leonardo

Grundtvig

2005

24

14

0

2006

27

24

2

2007

19

20

1

Kabul Edilen Proje Sayısı YILLAR

Comenius

Leonardo

Grundtvig

2006

16

4

1

2007

10

4

3

2008

7

1

0

2009 yılında 2 adet leonardo projesi kabul edilmiĢtir.

Comenius: 16, Leonardo: 4, Grundtvig: 1 AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI KAPSAMINDA BU EĞİTİM – ÖĞRETİM (2009/2010) YILINDA SÜRDÜRÜLEN; PROJE SAYISI YILLAR

Comenius

Leonardo

Grundtvig

2009

--

2

--

KATILAN PERSONEL VE ÖĞRENCİ SAYISI YILLAR

ÖĞRENCĠ SAYISI

PERSONEL SAYISI

Türkiye Geneli Ġl Sırası

2006

53

86

6

2007

23

101

10

2008

150

292

--

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 71


KURUM DIġI ANALĠZ Çevre, kurumun dıĢında kalan, fakat kendisiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili tüm faktörleri kapsar. Kurum, hayatını sürdürebilemek için ihtiyacı olan her türlü kaynak ve enerjiyi dıĢardan alır ve buna karĢılık çevrenin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıĢır. Eğitimde yeni trendler 8. ve 9. Kalkınma Planlarında, Türk eğitim sisteminin hayat boyu öğrenme yaklaĢımıyla yeniden düzenlenmesi öngörülmüĢtür. Plan döneminde yatay ve dikey geçiĢlerin kolaylaĢtırılması, yetiĢkinlerin öğrenmesini özendirme, kızların okula devamını sağlama, gönüllülerin eğitime katkısını teĢvik, eğitime daha fazla kaynak ayırma gibi hayat boyu öğrenmenin ilkeleriyle örtüĢen önemli geliĢmeler sağlanmıĢsa da bunların sistematik bir bütünlüğe kavuĢturulması gerekli görülmektedir. KüreselleĢmenin oluĢturduğu yenidünya düzeninde; yeni arayıĢlar, yeni yapılanmalar ile hızlı bir değiĢim baĢlamıĢtır. Bu hızlı değiĢim ve geliĢim sürecinin iĢ alanlarına ve mesleklere yansımasının gereği olarak, eğitimdeki klasik tür ve kademelendirme anlayıĢı, yerini yeni teknolojilere göre programlar belirleme yaklaĢımına bırakmıĢtır. Bu nedenle, en geliĢmiĢ ülkeler bile eğitim sistemlerini sürekli geliĢtirme ve eğitimde niteliği yükseltme arayıĢı içine girmiĢlerdir. Bu bağlamda; Okul öncesi eğitim ve ilköğretim basamaklarını içine alan ve her insanın alması vazgeçilmez ön Ģart olan bir temel eğitim, Bireyin, evrendeki değiĢime ve geliĢen ya da değiĢen mesleklere uyumunu sağlayacak, bugünkü çağdaĢ eğitimin en belirgin yaklaĢımı olan ve hedef kitlesi tüm insanlar olan hayat boyu öğrenim, eğitim sistemimizin basamaklarını oluĢturmaktadır. Türk eğitim sisteminin geliĢmeyi hızlandırma iĢlevini daha iyi yerine getirebilmesi için uygun Ģartlar giderek artmaktadır. Hızlı nüfus artıĢının eğitim üzerinde oluĢturduğu baskı azalmaktadır. Önceki yıllarla kıyaslandığında eğitime daha fazla kamu kaynağı ayrılmaktadır. Ġlimizde eğitime yapılan gönüllü bağıĢlar sürmektedir. Bu olumlu geliĢmeler ıĢığında, önceliklerini doğru belirleyip etkili kaynak kullanımını sağladığı takdirde, kendisine rekabet avantajı sağlayacak yeterliliklere kavuĢturma baĢarısını gösterebilecektir. Eğitim fırsat ve imkânlarının herkes için eriĢilebilir kılınması: Her ne sebeple olursa olsun, hiç kimse yetenek ve yeterlilikleriyle ulaĢabileceği yaĢam standartlarının altında bir yaĢam sürdürmek zorunda bırakılmamalıdır. Bunun için kamu tarafından sunulan eğitim fırsatlarının herkesin eriĢebileceği yaygınlıkta ve miktarda olması sağlanmalıdır. Okul ile iĢ yaĢamı arasındaki iĢ birliğinin mesleki ve teknik eğitim boyutu anlamlı olmakla birlikte, her tür ve kademedeki eğitimde bu iĢ birliğinin yaygınlaĢtırılması önem arz etmektedir. Bireyler hangi okula devam ederlerse etsinler, sonunda iĢ yaĢamının bir parçası olacaklardır. Parçası olacakları bu yaĢamı erken yaĢlardan itibaren tanımalarının büyük faydası bulunmaktadır. DıĢ çevre analizi ile ilgili daha geniĢ bilgi, SWOT analizinin (OT) eğitimde ilimizin fırsat ve tehditleri kısmında verilmiĢtir.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 72


3. BÖLÜM GELECEĞE BAKIġ

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 73


KIRIKKALE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZ GÖRÜġÜ (VĠZYON) “Türk Millî Eğitim Sistemine Ġlham Kaynağı Olmak.”

KIRIKKALE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZ GÖREVĠ (MĠSYON) “Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü olarak öz görevimiz; takım çalıĢması ve adanmıĢlık ruhu ile hareket edip, uygun öğrenme ortamlarını sürekli geliĢtirerek, bilimsel yöntemler ıĢığında, etik değerlere bağlı, sorumluluğunun gereğini yapabilen, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ulaĢtıracak nitelikli bireyler yetiĢtirmektir.”

DEĞERLERĠMĠZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Saygı ve hoĢgörü Bilimsellik ve kurumsal geliĢim Takım çalıĢması ve adanmıĢlık Öğrenen organizasyon Etkin iletiĢim ġeffaflık ve memnuniyet Özgüven ve özdenetim Etik değerlere bağlılık Sorumluluk anlayıĢı Zamanında hizmet

ĠLKELERĠMĠZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kurumumuzda, saygı ve hoĢgörü esastır. Kurumsal geliĢim ve bilimsellik esas alınır. Kurum çalıĢmalarında, takım çalıĢması ve adanmıĢlık ruhu hâkimdir. Kurumumuz, öğrenen bir organizasyondur. Kurumumuzda, etkin iletiĢim uygulanır. Hizmetlerimizde, Ģeffaflık ve paydaĢ memnuniyeti esas alınır. ÇalıĢanlarımızda, özgüven ve özdenetim hâkimdir. Faaliyetlerimiz, etik değerlere bağlılık esasına göre yürütülür. Kurumumuz, topluma karĢı sorumluluğunun farkındadır. Hizmetler zamanında gerçekleĢtirilir.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 74


STRATEJĠK AMAÇ, STRATEJĠK HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERĠ, STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 75


MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ-HEDEF SAYISI AMAÇ NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM

HEDEF SAYISI 3 6 6 5 3 4 4 5 4 5 45

"Hedefler geleceği belirlemez; hedefler ancak geleceği oluĢturmak için kuruluĢun kaynaklarını ve enerjisini yönlendirmenin araçlarıdır." (Peter Drucker)

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 76


İlk ve ortaöğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve tekniği versin, fakat o kadara pratik bir tarzda versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun. M. Kemal ATATÜRK

STRATEJĠK AMAÇ-1: Dezavantajlı çocukları da dikkate alarak çağ nüfusunu Ġlköğretime hazırlamak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanan, Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel düĢünceyi rehber edinen, demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemiĢ, çevreye duyarlı, özgüveni geliĢmiĢ ve sorumluluk sahibi bireyler yetiĢtirmek. STRATEJĠK HEDEF 1.1: 2014 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitimde toplumsal farkındalığı artırmak; dezavantajlı çocukları da gözeterek okul öncesi eğitimde okullaĢma oranını (60-72 ay) %49‟dan % 85‟e çıkarmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Okul öncesi eğitimde okullaĢma oranı. PG 2. Okul öncesinde kayıtlı öğrenci sayısı PG 3. Okul öncesine öğrenci kazandırmak için yapılan etkinlik sayısı PG 4. Yapılan etkinliklerle okula kazandırılan öğrencilerin toplam öğrencilere oranı PG 5. Okul öncesine kazandırılan dezavantajlı çocuk sayısı PG 6. Dezavantajlı öğrencilerin velileri ile yapılan görüĢme sayısı PG 7. Spor dalları ile ilgili etkinliklere katılan öğrenci sayısı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 77


STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR: Okul öncesi eğitim çağına gelen her çocuğu okula kazandırma; mekân ihtiyacını karĢılama. Öğrenciyi okula kazandırmak için; a. Velilerle yüz yüze bilgilendirme çalıĢmalarını artırmak, Mekân ihtiyacını; b. Yeni derslik yapımıyla, c. Kira yoluyla, d. Gezici anaokulu yoluyla, e. Hayırseverlerin desteğiyle karĢılamak. .

İlim ve fen çalışmalarının merkezi okuldur. Bundan dolayı okul lazımdır. Okul adını hep beraber hürmetle, saygıyla analım. M. KEMAL ATATÜRK

STRATEJĠK HEDEF 1.2. : Plan dönemi sonuna kadar YĠBO‟nun doluluk oranını her yıl %2 artırarak ilköğretimde okullaĢma oranını %97,45‟ten %100‟e çıkarmak.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 78


PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. E-kayıt sisteminde kayıtlı olduğu halde okula devam etmeyen öğrencilerin velileri ile yapılan görüĢme sayısı. PG 2.Hüseyin Kahya YĠBO‟ya kaydolan öğrenci sayısı. PG 3.Çağ nüfusa göre Ġlköğretimde okullaĢma oranı.

STRATEJĠK HEDEF 1.3.: Plân dönemi sonuna kadar ilköğretim okulları arasında merkezi sistemle yapılan SBS‟de ilk 15 il içerisinde yer almak. YILLARA GÖRE OKS SONUÇLARI VE TÜRKĠYE SIRALAMASI SINAVA KATILAN TM TM MF MF YIL ÖĞRENCĠ SAYISI PUAN SIRA PUAN SIRA 2004 3.757 615.472 20 615.996 19 2005 4.176 317,453 16 314,821 15 2006 4.112 254,845 26 249,986 24 2007 4.233 250,664 40 246,556 39 2008 4.463 274,408 39 268,211 33 2009 4.396 317,594 23 2010-2014 YILLARI SBS TÜRKĠYE SIRALAMASI HEDEFLERĠ YILLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HEDEF (6.SINIF) 34 30 25 20 17 15

HEDEF (7.SINIF) 32

HEDEF(8.SINIF)

30 25 20 17 15

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

23 20 18 17 16 15

Sayfa 79


STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1: Ölçme ve değerlendirme çalıĢmalarına ağırlık vermek. 2: Öğretmenleri MEB ve okulun amaç ve hedefleri doğrultusunda harekete geçirme. 3: Bilmediğin soruyu yapma. 4: SBS sonuçları açıklandığında ilk 500‟e giren öğrenci ve aileleri onurlandırmak/ödüllendirmek.

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. M. Kemal ATATÜRK PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Yönetici ve öğretmenlere düzenlenen etkinlik sayısı PG 2. Üniversite ile iĢbirliği yapılarak düzenlenen etkinlik sayısı PG 3.Sınav baĢarısının arttırılmasına yönelik düzenlenen etkinlik sayısı PG 4.MEB SBS istatistik verileri

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 80


Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız; ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının sonuçlarını idrak etmek ve gelişmesini zamanında takip etmek şarttır. Binlerce yıl önceki kuralları, bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilmin ve fennin içinde olmak değildir. En önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir. M.Kemal ATATÜRK

STRATEJĠK AMAÇ-2 Çağın gereklerine uygun araç ve yöntemlerle, bilimsel düĢünceyi rehber edinen, demokrasiyi özümseyen, Atatürk ilke ve Ġnkılâplarına bağlı, bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, öğrencileri iĢ dünyasına ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak. STRATEJĠK HEDEF 2.1: Ortaöğretimde okullaĢma oranını 2014 yılı sonuna kadar %68,48‟den % 90 „a (mesleki ve teknik eğitimde okullaĢma oranını %50‟ye); kızlarda okullaĢma oranını %76‟dan %90‟a çıkarmak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Veli bilinçlendirme çalıĢmalarını artırma, öğrenci terk nedenlerini ortadan kaldırmak. 2. Okul aile birliği ve rehberlik servislerinin etkinliğini artırmak. 3. Kadınları ve kız öğrencileri cinsiyet ayrımcılığı ve çocuk hakları konusunda bilgilendirmek. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1: Ortaöğretimde okullaĢma oranı. PG 2: Kızlarda okullaĢma oranı. PG 3: 8.sınıf öğrencilerine yönelik seminer sayısı. PG 4. OkullaĢma oranının artrılmasına yönelik ilköğretim okullarında yapılan çalıĢma sayısı.

STRATEJĠK HEDEF 2.2: Plan dönemi sonuna kadar ilköğretimde okul terklerini ortadan kaldırmak; ortaöğretimde özellikle kız çocuklarının okulu terk etmemelerine yönelik tedbirler alarak okulu terk eden öğrencilerin sayısını her yıl %1 azaltmak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Veli bilinçlendirme çalıĢmalarını artırma; öğrencinin okulu terk nedenlerini ortadan kaldırma. 2. Okul aile birliği ve rehberlik servislerinin etkinliğini artırmak. 3. Kadınları ve kız öğrencileri cinsiyet ayrımcılığı ve çocuk hakları konusunda bilgilendirmek. KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 81


PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Ġlköğretimde devamsızlıktan okulu terk eden öğrenci sayısı PG 2. Ortaöğretimde okulu terk eden kız öğrenci sayısı PG 3. Ġlköğretimde devamsız öğrencilerin toplam öğrencilere oranı PG 4. Ortaöğretimde okulu terk eden erkek öğrenci sayısı PG 5. Devamsız öğrencilere yönelik yapılan etkinlik ve çalıĢma sayısı PG 6. Devamsız öğrencilerden okula devamı sağlanan öğrenci sayısı PG 7. Okulu terk eden ortaöğretim öğrencilerinin toplam öğrencilere oranı PG 8. Sürekli devamsız olan öğrencilerden okula devamı sağlanan öğrenci sayısı ve bunun toplam öğrenci sayısına oranı

STRATEJĠK HEDEF 2.3: Ortaöğretimde eğitimin kalitesini yülselterek öğrencilerin okul baĢarılarını artırmak, 2009‟da %65 olan sınıf geçme oranını(Genel lise %63,Meslek lisesi %71) plan dönemi sonuna kadar %96‟ya çıkarmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Ortaöğretimde meslek derslerindeki baĢarı oranı PG 2. Ortaöğretimde kültür derslerindeki baĢarı oranı PG 3. Ortaöğretimde genel baĢarı oranı

PG 4. Ortaöğretimde sınıf geçme oranı

STRATEJĠK HEDEF 2.4: 2014 yılı sonuna kadar ÖSS‟de Türkiye genelinde; sayısal alanda ilk 19 il içerisinde, eĢit ağırlık dalında ilk 22 il içerisinde, sözel dalında da ilk 25 il içerisinde yer almak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Öğretmenlerimizin gerekli yetkinliğe sahip olması, teknolojik geliĢmelere ve iĢ ortamındaki değiĢiklere uyum sağlamasına yönelik sürekli geliĢtirmek. 2. Öğretmenlerin etkinliklerini ve yetkinliklerini artırma; eğitimde teknolojik geliĢmeleri hayata geçirmek. 3. Her öğrencinin AB ülkelerindeki çağdaĢları ile eĢit Ģartlarda eğitim göreceği imkanları sağlamak. 4. Tüm öğretmenlere, öğretim teknik ve teknolojilerindeki geliĢmeler ve baĢarılı uygulamalar hakkında sürekli olarak bilgilendirmek. 5. Bilmediğin soruyu cevaplandırma 6. Son 5 yıldaki ÖSS sonuçları incelenerek il genelinde üniversitelere en fazla öğrenci kazandıran okulların belirlenmesi; ilk 1000‟de en fazla öğrenci kazandıran okulların belirlemek ve ödüllendirmek. 7. ÖSS sonuçları açıklandığında ilk 500‟e giren öğrenci ve aileleri onurlandırmak/ödüllendirmek. 8. Eğitimciler, mezunlar, iĢveren ve sektör temsilcilerinin katılımıyla eğitim öğretimin belli aralıklarla değerlendirme yapacak ve öneriler geliĢtirecek “eğitim komisyonu” oluĢturlmak/iĢlevselleĢtirmek. 9. Her öğrencinin AB ülkelerindeki çağdaĢları ile eĢit Ģartlarda eğitim göreceği imkanları sağlamak.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 82


ALANLARA GÖRE ÖSS BAġARI SIRALAMASI SAYISAL EġĠT AĞIRLIK SÖZEL 165,952 182,045 188,658 2006 33 35 39 170,357 186,443 193,335 2007 25 28 40 173,803 195,212 201,843 2008 24 27 37 174,305 189,287 193,342 2009 28 38 43 2010-2014 ALANLARA GÖRE ÖSS BAġARI HEDEFLERĠ SAYISAL EġĠT AĞIRLIK SÖZEL 2010 25 33 38 2011 23 28 33 2012 21 25 29 2013 20 23 27 2014 19 22 25 PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. SAY alanda il sırası PG 2. EA alanda il sırası PG 3. SÖZ alanda il sırası

STRATEJĠK HEDEF 2.5: 2014 yılı sonuna kadar her yıl ailelerinden uzakta eğitim alan öğrencilerin, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını tam karĢılayarak; yurt/pansiyon ortamı ve sunulan hizmetlerden memnuniyet oranını %5, bursluluktan yararlanan öğrencilerin (ilköğretim ve ortaöğretim) baĢarısını da %1 oranında artırmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1.TaĢımalı öğrencilerin yemek ihtiyacını karĢılama oranı PG 2.Yatılı kalan öğrencilere yapılan giyecek yardımı oranı (parasız yatılılara göre) PG 3.Burslu öğrencilere ödenen bursların zamanında ödenmesi PG 4.Ġhtiyacı karĢılanan öğrenci sayısı PG 5.Sağlanan dıĢ kaynak tutarı STRATEJĠK HEDEF 2.6.: PaydaĢ iĢbirliğiyle mesleki ve teknik eğitimin kalitesini yükseltmek için kurs çeĢitliliğini de dikkate alarak proje sayısını her yıl %2 artırmak. Ġstihdama yönelik 3 alanda en az birer proje hazırlayarak, 1 fuar düzenlemek.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 83


STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Stajlara ve alan çalıĢmalarına önem verilmesi ve yapılan çalıĢmaların etkili bir Ģekilde kullanmak 2. Staj ve alan çalıĢmalarının koordinatöre öğretmenlerce yakından izlemek 3. Staj programı planırken staj yapılan Ģirket ya da kurumla iĢbirliği yapmak 4. Mesleki eğitimde “sektör danıĢma kurulu” oluĢturmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Ġstihdama yönelik açılan kurs sayısı PG 2.Kursiyer sayısındaki artıĢ oranı PG 3. Belgeli kursiyerlerin iĢe yerleĢme oranı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 84


STRATEJĠK AMAÇ 3: Eğitim çağı dıĢına çıkmıĢ bireylerden uzaktan eğitim yoluyla öğrenimlerini tamamlamak isteyenlere fırsat ve imkân sunmak; hayat boyu öğrenim stratejisi doğrultusunda, dünya ekonomisine, iĢgücü piyasası ihtiyaç analizi yaparak, kiĢisel geliĢim taleplerini karĢılamak, iĢgücü duyarlılığını artırmak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarının desteği ile bireylere katkı sağlamak. STRATEJĠK HEDEF 3.1: Örgün eğitimden ayrılmıĢ ya da zorunlu öğrenim çağı dıĢına çıkmıĢ bireylere, açık ilköğretim, açık lise ve mesleki açık öğretim lisesinde öğrenim görmeye yönelik her yıl 2 çalıĢma yapmak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Örgün eğitim yoluyla eğitimlerini tamamlayamamıĢ kiĢilere eğitimlerini tamamlama imkânı sunma. 2. Açık ilköğretim, açık lise ve açık mesleki ve teknik eğitim yoluyla eğitim imkanı sunmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Ġlköğretimde eğitim çağı dıĢına çıkan öğrencilerin sayısı. PG 2. Ortaöğretimde eğitim çağı dıĢına çıkan öğrencilerin sayısı. PG 3. Ortaöğretimde örgün eğitimden uzaklaĢtırılanların sayısı. PG 4. Açık ilköğretime bir önceki yıla göre kaydolanların sayısı ve oranı. PG 5. Açık liseye bir önceki yıla göre kaydolanların sayısı ve oranı.

STRATEJĠK HEDEF 3.2 : 2014 yılı sonuna kadar 14-44 yaĢ grubunda okuma-yazma bilmeyen 19762 vatandaĢı okur-yazar hale getirmek, 2014 yılı sonuna kadar 44 yaĢ üzeri çağ nüfusunun okuma yazma oranını %90‟dan %95‟e çıkarmak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Bütün vatandaĢların okur yazar hale getirmek. 2. Okur-yazar hale gelenleri ödüllendirme/onurlandırmak. 3. PaydaĢlarla iĢbirliğini geliĢtirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1.Açılan kurs sayısı PG 2.Katılan kursiyer sayısı PG 3.Katılan özürlü sayısı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 85


STRATEJĠK HEDEF 3.3: Plân döneminde mesleki eğitimde paydaĢlarla iĢ birliği içerisinde il düzeyinde iĢgücü ihtiyaç planlaması yapmak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Eğitim-öğretimde yerel farklılıkları dikkate alarak evrensel standartları yakalamak. 2. Her öğrencinin AB ülkelerindeki çağdaĢları ile eĢit Ģartlarda eğitim göreceği imkanları sağlamak. 3. Her öğrenciyi uygun alana yönlendirmek. 4. Rehberlik servisini etkinleĢtirme ve öğrenciyi iyi tanımak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. PaydaĢlarla yapılan çalıĢtay sayısı. PG 2. OluĢturulan iĢgücü bilgi sistemi.

STRATEJĠK HEDEF 3.4: Meslek lisesi öğrencilerinin eğitim ve staj dönemlerinde, alanlarında mesleki çalıĢmalarına katkı sağlayacak yılda 1 proje hazırlamak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Tanıtım ve stajlar ile alan çalıĢmalarına önem verilmesi ve etkili bir Ģekilde kullanılması amacıyla: 2. Staj (uygulamalı) ve alan çalıĢmalarının öğretmenlerce yakından izlemek. 3. Staj (uygulamalı) programının yapılandırılması konusunda staj yapılan Ģirket ya da kurumla iĢbirliğini artırmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Meslek lisesi öğrencilerine yönelik yapılan proje sayısı. PG 2. Meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında iĢe giren öğrencilerin mezun öğrenciye oranı. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Her okulu proje üretebilir kılmak. 2. Proje olanaklarını tanıtmak ve tüm okullar arasında yapılan çalıĢmaları yaygınlaĢtırmak. 3. Mesleki eğitim ile iĢ dünyası arasındaki iliĢkileri geliĢtirmek ve yapılan çalıĢmaları çoğaltmak. 4. Meslek lisesi öğrencilerine, meslek yüksek okulları ve iĢgücü piyasası ile iĢbirliği yaparak eğitim vermek. 5. Eğitimcilerin, mezunların, iĢveren ve sektör temsilcilerinin katılımıyla eğitim öğretimi değerlendirecek ve öneriler geliĢtirecek “eğitim komisyonu” oluĢturmak.

STRATEJĠK HEDEF 3.5. Plân dönemi sonuna kadar meslek edindiren, gelir getiren kurslara ve dil kurslarına katılımı %50 artırmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG. 1. Açılan yabancı dil kurs sayısı. PG. 2. Meslek edindirme kursu sayısı PG. 3. Katılımcı sayısı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 86


STRATEJĠK HEDEF 3.6: Toplumda yaĢam boyu öğrenim anlayıĢının benimsenmesi amacıyla e-öğrenme, e-ticaret, e-devlet dâhil yaygın eğitim imkânlarını geliĢtirmek, beceri kazandırmak ve meslek edindirme faaliyetlerini ve eğitim ile istihdam bağını güçlendirecek çalıĢma sayısını her yıl %2 artırmak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Uzaktan eğitim uygulamalarını artırmak ve bunların niteliğini yükseltmek 2. Tanıtım yoluyla, 3. Kurs, seminer, etkinlik ve çalıĢtay ilek. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1.e-devlet, e-ticaret faaliyetlerine katılan katılımcı sayısı PG 2. Faaliyetleri baĢarıyla tamamlayan katılımcı sayısı PG 3. Medya okuryazarlığı kurslarına katılanların sayısı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 87


STRATEJĠK AMAÇ 4: Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin çeĢitliliğini artırarak, bireylerin potansiyelini ortaya çıkaran ve geliĢtiren, onlara sorumluluk duygusu veren, kültürel mirası gelecek kuĢaklara aktaran, çevre bilincine sahip sağlıklı nesiller yetiĢtirmek. STRATEJĠK HEDEF 4.1: 2014 yılı sonuna kadar izci öğrenci sayısını ve lider sayısını %100, badminton, futbol, basketbol ve voleybol branĢlarında lisanslı sporcu sayısını %50 artırmak; satranç, masa tenisi, atletizm, güreĢ, hentbol, kros, halter, oryentrik sporunun tanıtımı ve halkoyunlarının yaygınlaĢtırılması için yılda 2 faaliyet düzenlemek, düzenlenen sportif etkinliklerin sayısını her yıl 1 adet artırmak, müsabakalar için 27+1 kiĢilik araç temin etmek.

STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Her öğrenci bir branĢta spor yapsın 2. Yeterli tesis oluĢturarak, var olanları yenilemek. 3. STK ve hayırseverlerin desteğini sağlamak, 4. PaydaĢlarla iĢbirliği yaparak sporu sevdirmek ve yaygınlaĢtırmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Ġzci öğrenci sayısı PG 2. Yeni katılan izci sayısı PG 3. Yapılan etkinlik sayısı PG 3. Etkinliğe katılan lider ve izci sayısı PG 4. Liderlik temel kursuna katılan aday lider sayısının lider eğitici sayısına oranı PG 5. Badminton sporuna katılan öğrenci sayısı PG 6. Yapılan turnuva sayısı PG 7. Turnuvaya katılan öğrenci sayısı PG8. Her branĢta yapılan turnuvaya katılan öğrenci sayısı KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 88


PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. BranĢlar itibarıyla lisanslı öğrenci sayısı PG 2.Spor dallarını tanıtan etkinlik sayısı PG 3.Yapılan turnuva sayısı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 89


STRATEJĠK HEDEF 4.2: 2014 yılı sonuna kadar sosyal faaliyetlere, spor ve sanat etkinliklerine karĢı farkındalık oluĢturmak, okullarımızda spor kulüplerinin ve sosyal, kültürel, sanat etkinliklerinin sayısını 20, katılımcıların sayısını %100 artırmak.

STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Kulüp ve etkinlik sayısını artırmak, benimseme ve algı seviyesini yükseltmek. 2. Lisanslı sporcuların sayısını ve yapılan spor çeĢitlerini artırmak. 3. Spor ve sporcu için paydaĢlarla iĢbirliğini artırmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Ġl düzeyinde yapılan faaliyet sayısı PG 2. Kurulan okul spor kulüp sayısı PG 3. Memnuniyet oranı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 90


PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1.Egzersiz çalıĢması yapan öğretmen sayısı PG 2.Egzersiz çalıĢmasına katılan öğrenci sayısı PG 3.Lisanslı öğrenci sayısı PG 4.BranĢlara göre kurulan lig sayısı

STRATEJĠK HEDEF 4.3. Belirli gün ve haftaların kutlanması ve anma törenlerine tüm okulların katılımının sağlanması için her yıl en az 10 yarıĢma düzenlemek ve yarıĢmalarda dereceye girenleri ödüllendirmek. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Katılan okul sayısı PG 2. Katılan öğrenci sayısı PG 3. Açılan yarıĢma sayısı PG 4. Ödüllendirilen öğrenci sayısı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 91


STRATEJĠK HEDEF 4.4: 2014 yılı sonuna kadar bütün öğrencilerin, koruyucu sağlık hizmetleri bilinci, temel sağlık bilinci ve çevre sağlığı bilinci kazanabilmeleri için her yıl 5 etkinlik düzenleyip il genelindeki öğrencilerin en az %10‟una ulaĢarak toplum sağlığına katkıda bulunmak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR Strateji: Her öğrencinin bir alanda sporcu olmasını sağlamak. Her öğrencinin an az bir branĢta spor yapmasını sağlamak PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri semineri alan öğrenci sayısı PG 2. Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri semineri alan öğretmen sayısı PG 3. Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri semineri alan veli sayısı PG 4. Seminer yapılan okul sayısı (Toplam okullara göre oranı) PG 5. Etkinliğe katılan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı.

STRATEJĠK HEDEF 4.5: Türk kültürünü araĢtıran ve orijinalini bozmadan geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktaran, çağdaĢ yorum ve tasarımlarla millî ve evrensel beğenilere yönelik her yıl 5 proje hazırlamak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Türk kültürünü her durum ve Ģartta yaygınlaĢtırmak. 2. Geleneksel el sanatlarını evrensel hale getirme. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Kültür ve el sanatları ile ilgili yapılan proje sayısı PG 2. El sanatları ile ilgili yapılan araĢtırma sayısı PG 3. Açılan kurs ve seminer sayısı KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 92


STRATEJĠK AMAÇ-5 Özel eğitime ve öğretime gereksinim duyan bireylerin ihtiyaçlarını, sosyal devlet sorumluluğunda, toplumun değiĢen ve çeĢitlenen eğitim taleplerini karĢılamak; sanat ve estetik yönü geliĢmiĢ, çevre bilinci kazanmıĢ, sorumluluk sahibi, uyumlu, Ģiddetten uzak, kendisi ve toplumla bütünleĢmiĢ bireyleri güvenli eğitim ortamlarında yetiĢtirmek. STRATEJĠK HEDEF 5.1: Tüm öğrencilerin psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetlerine eriĢimini kolaylaĢtırarak, bu hizmetleri paydaĢ iĢbirliğinin geliĢtirilmesinde ve okul baĢarısının artırılmasında etkin kullanmak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. GeliĢim psikolojini dikkate alarak yapılan etkinlik sayısını artırmak. 2. Her öğrencinin bireysel rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti almasını sağlamak. 3. PaydaĢları, Ģiddet ve kötü alıĢkanlıklar ile ilgili görsel, iĢitsel yayınlar ile bilgilendirmek. 4. Her öğrencinin bireysel rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti almasını sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Olaya karıĢan öğrenci sayısındaki azalma PG 2. Yapılan etkinlik sayısı PG 3. Etkinliğe katılan öğrenci sayısı PG 4. Etkinliğe katılan öğretmen sayısı PG 5. Etkinliğe katılan öğrenci sayısının okulun toplam öğrenci sayısına oranı PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Tutum ölçeği uygulanan öğrenci sayısı PG 2. Yapılan bilgilendirme toplantı sayısı PG 3. Okulların ve ilin puanlarındaki artıĢ ya da azalıĢ PG 4. Rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti alan öğrenci sayısı PG 5. DanıĢmanlık hizmeti alan öğrencilerin memnuniyet oranı STRATEJĠK HEDEF 5.2: Özel öğretim kurumlarının iĢ ve iĢlemlerini zamanında yaparak, bu kurumların verimliliğinin arttırılmasına katkı sağlamak, kurumsal baĢarıyı geliĢtirmede rehberlik edecek yılda 3 çalıĢma yapmak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Özel öğretim kurumlarının iĢ memnuniyeti algılarını artırmak. 2. Özel öğretim kurumlarının faydalanabileceği güncel verileri sunmak.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 93


PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Yasal süresi içinde tamamlanamayan çalıĢma sayısı PG 2. Rehberlik ve denetim yapılan kurum/kuruluĢ sayısı PG 3. Özel öğretim kurumları ile koordineli yapılan çalıĢma sayısı PG 4. Özel öğretim kurumlarının SBS ve ÖSS‟ye öğrenci yerleĢtirme oranları. STRATEJĠK HEDEF 5.3: Plân dönemi boyunca, Ġlköğretim 6. sınıflardan baĢlamak üzere giriĢimciliğin geliĢtirilmesi amacıyla yılda en az 4 proje yapmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Ġlköğretim okullarında hazırlanan proje sayısı PG 2. Ortaöğretimde giriĢimcilik üzerine hazırlanan proje sayısı PG 3. Bölgesel sergiye kalan proje sayısı PG 4. Türkiye sergisine kalan proje sayısı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 94


STRATEJĠK AMAÇ-6 Stratejik yönetim anlayıĢını yerleĢtirmek, kurumsal performansı ve kaliteyi sürekli geliĢtirmek; müdürlüğümüzün iĢ ve iĢlemlerini (süreçlerini) stratejik plana, Bakanlığın üst politikalarına ve mevzuata uygun olarak sürekli iyileĢtirmek, etkin denetim ve rehberlik hizmeti sunmak; hukukun gereklerine göre hareket etmek. STRATEJĠK HEDEF 6.1: 2014 yılı sonuna kadar müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızın tamamında Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını hayata geçirmek; lisansüstü eğitim yapmak isteyen personeli teĢvik etmek. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü (kurum kültürü) bilincini yerleĢtirmek 2. Katılımcı yönetim anlayıĢını benimsemek/yerleĢtirmek 3. Stratejik Yönetimi uygulamak. 4. Ġç kontrol sistemini oluĢturma ve etkin kılmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1.Ödül için baĢvuran ekip sayısı PG 2. Ödül için baĢvuran okul/kurum sayısı PG 3.Düzenlenen seminer sayısı PG 4. Kariyer yapan personel sayısı STRATEJĠK HEDEF 6.2: Müdürlüğümüz süreçlerinin etkili iĢletilmesini sağlayan, eksiklerini gideren iç kontrol sistemini 2011 yılına kadar oluĢturmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1.Süreçleri tanımlanan bölüm sayısı. PG 2. Kontrol Ortamı Standartları göstergeleri PG 3. Risk Değerleme standartları göstergeleri PG 4. Kontrol faaliyetleri standardı göstergeleri PG 5. Bilgi ve iletiĢim standartları göstergesi PG 6. Ġzleme standartları göstergesi STRATEJĠK HEDEF 6.3: Plan dönemi sonuna kadar müdürlüğümüze bağlı özel ve resmi kurumların rehberlik ve denetim çalıĢmalarını bireysel ve kurumsal performansı arttıracak Ģekilde yapmak, inceleme ve soruĢturmaları zaman aĢımını da dikkate alarak en kısa sürede sonuçlandırmak.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 95


STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Birey ve kurumların baĢarı düzeyini artırmak. 2. Rehberlik ve denetim sürecini etkinleĢtirmek. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Rehberlik yapılan okul/kurum sayısı PG 2. Zamanında tamamlanan inceleme-soruĢturma sayısı PG 3. Zamanında tamamlanamayan inceleme-soruĢturma sayısı STRATEJĠK HEDEF 6.4: Her yıl taĢımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin güvenli ve konforlu taĢınmasını ve tamamının yemek imkanlarından faydalanmasını sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 2. TaĢımalı ilköğretim uygulamasında yemek verilen öğrenci sayısı. PG 3.Eğitim verilen Ģoför sayısı. PG 4. Eğitim verilen servis aracı rehber personel (Engelliler için) PG 5.TaĢımalı öğrencilerin yemek ihtiyacını karĢılama oranı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 96


STRATEJĠK AMAÇ 7: Liyakat ve kariyer esasına göre etkinlik ve yetkinlik yönünden geliĢmiĢ, görevine bağlı, dıĢ değiĢime duyarlı olarak yetiĢen insan kaynaklarını; Bakanlığımızın atamaları doğrultusunda il genelinde dengeli dağıtarak kurumların geliĢimine katkı sağlamak. STRATEJĠK HEDEF 7.1: Ġlimizdeki personel ve öğretmen ihtiyacını norm kadro esasına göre belirleyerek dengeli ve adaletli dağıtımını yapmak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Personel ihtiyacını karĢılamak. 2. Kadrolu olarak tamamlanamayan idareci ve öğretmen açığını; a. Görevlendirme/tamamlama yoluyla karĢılamak. b. Ücret karĢılığı tamamlamak. 3. Müdürlüğümüze bağlı bütün birimlerde sınıf ve unvan bazlı norm kadro uygulamasına devam etmek. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Diğer personel ihtiyacı sayısı PG 2.Açık yönetici ihtiyacı sayısı PG 3. Öğretmen ihtiyacı STRATEJĠK HEDEF 7.2: 2014 yılı sonuna kadar Bakanlığımızın istek ve yönlendirmeleri doğrultusunda Müdürlüğümüze bağlı yönetici ve yardımcı personelin göreve bağlılık ve motivasyonunu artırmak, etkinliğini ve verimliliğini yükseltmek için hizmetiçi eğitim yapmak. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Ġdareci ve diğer personelin baĢarı düzeyini yükseltmek. 2. Yöneticileri yönetim ve mali konularda yetiĢtirmek. 3. Yöneticilerin ve diğer personelin motivasyon ve kurumsal bağlılıklarını artırıcı faaliyetlerde bulunulması. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1.Düzenlenen seminer sayısı PG 2.Seminere katılan yönetici sayısı PG 3. Etkinliklere katılımcı sayısı PG 4. Katılan yöneticilerin toplam yöneticilere göre oranı PG 5. Katılımcıların memnuniyet oranı STRATEJĠK HEDEF 7.3: Bakanlığımızın istek ve yönlendirmeleri ve ilin ihtiyaçları doğrultusunda öğretmenlerin mesleki ve kiĢisel niteliklerini yükseltmek, hizmetiçi eğitim semineri sayısını, katılanların memnuniyet oranını her yıl %2 artırmak. KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 97


STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Her öğretmenin 2 yılda bir, merkezi ya da yerel hizmetiçi eğitim seminerine katılmasını sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. PaydaĢ anketine göre düzenlenen seminer sayısı PG 2. Seminere katılan katılımcı sayısı PG 3. Katılımcıların memnuniyet düzeyi STRATEJĠK HEDEF 7.4: Her yıl öğretmenlerin görevlerine ve mesleklerine olan bağlılıklarını artıracak, moral ve motivasyonlarını yükseltecek 2 adet sosyal ve kültürel etkinlik düzenlemek. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Personelin mesleki geliĢmiĢliğini ve göreve bağlılığını artırmak. 2. Personelimizin memnuniyet algı düzeyini yüksetmek. a. Sosyal-kültürel etkinlik yaparak, b. Hizmet içi eğitim faaliyetlerini artırarak. PERFORMANS GÖSTERGESĠ PG1. Ankete katılan kiĢi sayısı PG2.Anket sayısı PG3. Gönderilen mesaj sayısı(Türlerine göre istatistiği tutulmalıdır) PG4. Ödenen Ücret/Gönderilen Mesaj sayısı PG5.Yapılan Ziyaret sayısı(hasta ziyareti, taziye ziyareti, cenazeye katılımların istatistiği) PG6. Ziyaretlerin Toplam Maliyeti/Ziyaret sayısı PG7 Sosyal, kültürel ve spor tesislerinden faydalanan personel sayısı. PG8.KarĢılıklı veya ücretsiz kullanım anlaĢması sağlanan kurum, kuruluĢ sayısı. PG9.Ücret avantajı sağlanan kurum/kuruluĢ sayısı.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 98


STRATEJĠK AMAÇ 8: Müdürlüğümüzde kurumsal bilgi yönetimine geçmek; personel özlük bilgilerini çağın gerektirdiği elektronik ortamda takip etmek; düzenli bilgi akıĢını ve iletiĢimi sağlamak, bütün kurumlarımızda olağandıĢı durumlar için her an hazır olmak. STRATEJĠK HEDEF 8.1: Kurumlarımızın tamamında doğal afet ve olağanüstü durumlar için gerekli planlamalar yapmak ve buna uygun olarak her an hazırlıklı olmak.

STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Olağanüstü durumlara karĢı sürekli hazır olmak 2. Tatbikat yapma, 3. Görev ve sorumlulukları bilme. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1.Rehberlik ve danıĢmanlık yapılan okul sayısı PG 2.Güncellenen sivil savunma plan sayısı PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1.Temin edilen malzeme miktarı. PG 2. Okullarda yapılan ikaz, alarm ve yangın tatbikat sayısı. PG 3.Aksayan durumların rapor haline getirilmesi. STRATEJĠK HEDEF 8.2: Müdürlüğümüz personelinin özlük iĢlemlerini doğru ve zamanında yaparak takibini dijital ortamda izlemek. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Tüm personel bilgilerini mevzuat doğrultusunda dijital ortamda takip etmek. 2. Bilgilerin güvenliğini tam karĢılamak.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 99


PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Bilgileri kayıt altına alınan personel sayısı PG 2. Bilgileri güncellenen personel sayısının toplam personel sayısına oranı PG 3. Bilgileri güncellenen personel sayısı PG 4. Devlet ArĢiv Hizmetleri Yönetmeliği standartlarına uygun düzenlenen personel dosya sayısı STRATEJĠK HEDEF 8.3: Müdürlüğümüz çalıĢmaları ile ilgili sonuçların tamamına hızlı bir Ģekilde ulaĢılabilecek arĢivleme çalıĢması yapmak; kurumsal hafızayı canlı tutmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ: PG1: Devlet ArĢiv Hizmetleri Yönetmeliği standartlarına uygun düzenlenen personel dosya sayısı STRATEJĠK HEDEF 8.4: Plân dönemi sonuna kadar üst yönetimin etkin karar verebileceği ve her an kullanabileceği veri tabanı hazırlamak. Verileri güncel tutarak paydaĢları ve kamuoyunu zamanında bilgilendirmek ve her yıl en az 1 kitapçık basmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Ġstatistikî bilgileri kurumsal bilgi yönetim sistemine zamanında giren bölüm sayısı PG 2.PaydaĢlara dağıtımı yapılan bilgilendirme kitabı. PG3. Ġstatistikî bilgilerini zamanında gir(e)meyen bölüm sayısı oranı STRATEJĠK HEDEF 8.5: Hizmet sunumuna göre, resmi yazıĢmaları ve bilgi akıĢını zamanında yapmak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1.Evrakların bölümlere ulaĢma süresi PG 2. Millî eğitim müdürlüğüne gelen evrak sayısı a. Harici evrak sayısı b. Dâhili evrak sayısı PG 3. Millî eğitim müdürlüğünden giden evrak sayısı PG 4. Gelen faks sayısı PG 5. Gelen elektronik posta sayısı PG 6: Elektronik imza sistemine geçilmiĢ olması

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 100


STRATEJĠK AMAÇ 9 Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımızın ihtiyaçlarını yerinde ve objektif olarak tespit etmek; Eğitimin ve öğretimin bütün kademelerinde fiziki mekân ve donanım ihtiyacını hayırseverlerin de desteğini alarak karĢılamak; Fiziki ve finansal kaynaklarımızı daha etkin, Ģeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun kullanmak. STRATEJĠK HEDEF 9.1: Eğitim ve öğretimin bütün birim ve kademelerinde fiziki mekan ve donatım ihtiyaçlarını, hayırseverlerin de katkılarını artırarak, 2014 yılı sonuna kadar tam karĢılamak.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 101


PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Ġhtiyaç duyulan derslik sayısı PG 2. ĠnĢa edilen derslik sayısı PG 3. ĠnĢa edilen spor salonu sayısı PG 4. Toplam ihtiyacı karĢılama oranı PG 5. Hayırseverlerin carı yıldaki eğitime katkı miktarı PG 6. Hayırseverlerin eğitime katkılarının önceki yıla göre artıĢ oranı STRATEJĠK HEDEF: 9.2: 2014 yılı sonuna kadar bakım ve onarıma ihtiyaç duyan okul ve kurumlarımızın tadilatını karĢılama oranını her yıl %5 artırmak.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 102


PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Onarıma ihtiyaç duyulan okul sayısı. PG 2. Onarımı yapılan okul sayısı. PG 3. Onarım ihtiyaçlarını karĢılama oranı. PG 4. Önceki yıla göre onarımı karĢılama oranı.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 103


STRATEJĠK HEDEF 9.3: Finansal kaynakların Bakanlığın ve kurumun stratejilerine, politikalarına ve amaçlarına uygun, ekonomik, etkili ve Ģeffaflık ilkesine göre her yıl mevzuat doğrultusunda, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ P G 1.Her ayın 9‟unda maaĢları güncelleyen okul/kurum sayısı PG 2. Her ayın 28‟ine kadar sisteme girilen ek ders bilgisi P G 3 Memnuniyet oranı P G 4.Memnuniyet oranı P G 5:Her ayın ilk haftası içerisinde ödenen ek ders ücreti. P G 6.Ġkamet durumlarına göre ödenmesi engellenen ödeme sayısı P G 7. Açılan hizmetiçi eğitim PG 8. Toplantıya katılan personel sayısı STRATEJĠK HEDEF 9.4: 2014 yılı sonuna kadar okul ve kurumlarımızın ders ve laboratuvar araç-gereçleri dahil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını tespit etmek, teknolojik geliĢmelere uygun olarak en az 60 okulun donatımını sağlamak; ısınma, aydınlatma ve soğutma ihtiyaçlarını tam karĢılamak. PERFORMANS GÖSTERGESĠ PG 1.Boya ve badana ihtiyacı karĢılanan okul sayısı PG 2. Boya ve badana için verilen malzeme miktarı PG 3.Donatımı yapılan derslik sayısı PG 4. Temizlik malzemesi ve yakıt ihtiyacı karĢılanan ilköğretim okulu sayısı PG 5. Eğitim öğretim dönemine dâhil edilen okul sayısı PG 6.KarĢılanan donatım ve diğer ihtiyaçların miktar ve tutarı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 104


STRATEJĠK AMAÇ - 10 Çağın gerektirdiği AR-GE çalıĢmalarını gerçekleĢtirmek, eğitim ve öğretimde teknolojiyi en üst seviyede kullanarak bilgi teknolojilerini yaygınlaĢtırmak ve etkin hale getirmek, uygulamaya konulan program ve projelerin hayata geçirilmesi için etkili çalıĢmak. STRATEJĠK HEDEF 10.1: 2014 yılı sonuna kadar her okulda; öğrenci, veli, öğretmen birlikteliğini en üst düzeye çıkararak, okul ve çevresinden kaynaklanan sorunları çözmek için üniversite ile iĢbirliği içerisinde ölçme – değerlendirme kriterlerine bağlı her yıl en az 1 çalıĢma yapmak. PaydaĢlarla bütünleĢmeyi sağlayarak eğitimin kalitesini yükseltmek. STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Okulun sorun çözme kapasitesini geliĢtirerek paydaĢların memnuniyet düzeyini yükseltmek. 2. Öğretmen, öğrenci ve veli memnuniyet algısını yükseltmek. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG1.Yapılan etkinlik/seminer sayısı PG 2.Etkinlik/seminere katılan veli sayısı PG 3. Seminere katılan öğretmen sayısı PG 4. Seminere katılan öğrenci sayısı PG 5. Etkinliğe katılanların memnuniyet oranı PG 6. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili okulda/ilde yapılan çalıĢma sayısı PG 7. Velilere yönelik yapılan proje/çalıĢma sayısı PG 8. Katılan velilerin okulun toplam velilere oranı PG 9. Öğrencilerin okula aidiyet duygusu verecek çalıĢma sayısı Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. M.Kemal ATATÜRK STRATEJĠK HEDEF 10.2: 2014 yılı sonuna kadar okul ve kurumlar arasında düzenlenen proje tabanlı beceri yarıĢmalarında, özellikle ekonomik değerlerden tasarruf sağlamayı da hedefleyen uluslar arası düzeyde en az 1 proje hazırlamak, hazırlanan proje sayısını her yıl %2 artırarak proje giderlerinin tamamını karĢılamak.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 105


PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. Meslek liselerince hazırlanan proje sayısı PG 2. Proje tabanlı beceri yarıĢmalarında hazırlanan proje sayısı PG 3. Proje hazırlayan öğrenci sayısı PG 4. Proje yarıĢmalarında görev alan öğretmen sayısı PG 5. Bölgesel düzeyde sergilenen proje sayısı PG 6. Ulusal düzeyde sergilenen proje sayısı PG 7. Uluslar arası düzeyde sergilenen proje sayısı PG 8. Ödüllendirilen ekip sayısı PG 9. Hazırlanan projelerden toplum yaĢamında uygulamaya konun proje sayısı STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Her Okulu proje üretebilir kılmak. 2. Proje hazırlama ve finansal kaynaklar konusunda okul ve kurumlarını bilgilendirmek. STRATEJĠK HEDEF 10.3: Kadınlar ve özürlüler baĢta olmak üzere dezavantajlı kesime yönelik hazırlanan proje sayısını her yıl 1 adet, fen - matematik (Bu Benim Eserim) alanında hazırlanan proje sayısını da %2 artırmak.

STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Her Okulu proje üretebilir kılmak. 2. Ġdareci, öğretmen ve öğrencileri proje hazırlama konusunda bilgilendirmek.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 106


PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. BranĢ öğretmenleriyle yapılan toplantı sayısı PG 2. Ġlköğretim öğrencilerine yönelik fen-mat proje çalıĢmasına katılan okul/öğrenci sayısı PG 3. Hazırlanan proje sayısı PG 4. Ġlde Kabul edilen proje sayısı PG 5. Bölge sergisine kalan proje sayısı PG 6. Ülke genelinde yapılan final sergisine kalan proje sayısı PG 7. Ortaöğretim düzeyinde ulusal bilim/sanat yarıĢmalarına katılan okul-kurum/öğrenci sayısı PG 8. Uluslar arası yarıĢmalara katılan/derece alan öğrenci sayısı. PG 9. Ulusal/uluslar arası kurum/kuruluĢların fonlarına yönelik geliĢtirilen / kabul edilen proje sayısı PG 10. Proje geliĢtirme konusunda eğitim verilen kiĢi sayısı STRATEJĠK HEDEF 10.4: 2014 yılı sonuna kadar okul ve kurumlarımızın tamamında ağaçlandırma çalıĢmaları kapsamında okul bahçelerini ve çevreyi güzelleĢtirecek çalıĢmalar yapmak.

STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Her Okulun Çevreci Okul Olmasını sağlamak. 2. Öğrencileri çevreci bireyler olmasını sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG 1. ÇalıĢma yapılan alan / okul bahçesi sayısı PG 2. ÇalıĢmaların yapıldığı alanın toplam büyüklüğü PG 3. Yapılan faaliyet sayısı

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 107


STRATEJĠK HEDEF. 10.5: Bilgi teknolojilerinden okul ve kurumlarımızın en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak, biliĢim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımını yılda 2 defa yaparak. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ PG1. Bakım onarımı yapılan laboratuvar sayısı PG2. BiliĢim Teknolojileri sınıflarını kullanan öğretmen sayıaı PG3. BiliĢim Teknojileri araç ve gereçlerini kuıllanan öğretmen sayısının toplam öğretmene oranı STRATEJĠ VE POLĠTĠKALAR 1. Her ders ve branĢta eğitim teknolojilerini etkili kullanmak. 2. Her öğretmenin eğitim teknolojilerini kullanabilir hale getirmek.

İşe dönüşmediği sürece en iyi plan bile iyi niyetten öteye geçemez. Sonuçlar üretebilme yeteneğine sahip bir planı diğerlerinden ayıran özellik, anahtar kişilerin belli iş aşamalarını yerine getirme konusundaki karlılıklarıdır. Böyle bir taahhüt altına girilmediği sürece bir plandan söz etmek mümkün değildir; bu durumda ortada sadece vaatler ve ümitler vardır. Peter Drucker

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 108


BAKANLIK DÜZEYĠNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER 1. Ortaöğretim Projesi; 2. Mavi gök yeĢil yaprak projesi; 3. Okullar Geleceğin Ortakları Projesi; MEB ile Goethe Enstitüsü iĢbirliği ile yürütülmektedir. 4. Gönül Köprüsü Projesi; 5. YetiĢkin okuma yazma kursları; iĢitme ve ortopedik engelli bireylerin temel yaĢam becerilerini geliĢtirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenmemektedir. Yapılan bu eğitimlere katılanların yeme, içme ve barınma ihtiyaçları Bakanlığımız tarafından karĢılanmaktadır. 6. Ana – Kız Okuldayız; 3 milyon okumaz-yazmaz insanın okur-yazar hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 7. Proje Tabanlı Beceri YarıĢmaları; Öğrenci ve kursiyerlerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak giriĢimcilik, bilimsel düĢünme, yaratıcı zeka, rekabet bilinciyle araĢtırmaya yöneltilmesini ve teĢvik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlemeye baĢlamıĢtır. 8. Mesleki Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme ÇalıĢmaları; 9. Robot YarıĢması; 10. Tam gün tam yıl eğitim uygulaması; Okul ve kurumlarımızın fiziki kapasitelerinden, araç-gereç, donatım, öğretmen ve diğer personelden azami derecede yararlanılarak daha fazla insanımızın mesleki eğitim görmesi, meslek edinmek veya mesleğinde ilerlemek isteyen herkese hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatilleri olmak üzere mesleki ve teknik okul ve kurumlarında tam gün tam yıl eğitim uygulaması yapılmaktadır. 11. Mesleki ve teknik eğitimde eğitim ihtiyaçlarını belirleme bilgi sistemi (METUBĠS); Bireylerin ve sektörün eğitim ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde, geçerli, güvenilir bilgi eriĢim sistemiyle, bölgesel düzeyde belirlenen eğitim ihtiyaçlarına dayalı olarak planlanması, mesleki ve teknik eğitimde kalite ve verimliliğin arttırılmasıdır. 12. Raylı sistemler teknolojisi bölümü projesi; 13. YaĢlı bakıcıların eğitimi projesi; Türk – Alman sağlık vakfı tarafından desteklenen protokol ile proje baĢlatılmıĢtır. 14. Geleneksel el sanatlarını geliĢtirme projesi; 15. Ġnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliĢtirilmesi projesi (ĠKMEP); 16. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının izlenmesi projesi (emezun); Güncel biliĢim teknolojilerini kullanarak web tabanı olarak izlenmesi, bu kurumlarda verilen eğitimin hedeflere ulaĢma düzeyinin belirlenmesi ve eğitim programlarının güncelliğinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıĢtır. 17. Endüstriyel teknik öğretim okulları bünyesinde video konferans sistemi (akıllı sınıf) kurulması projesi; öğretmen ve idarecilere meslek alanlarının gerektirdiği güncel bilgi ve becerilerinin kazandırılması, endüstriyel teknik öğretim okul ve kurumlarında görev yapan yöneticilerin, yönetimdeki bilgi ve becerilerinin çağdaĢ yönetim anlayıĢı içerisinde geliĢtirilmesi, bina, tesis, zaman, para, her türlü donatım, üretim, eğitim aracı vb kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanımın gerçekleĢtirilmesi amacıyla hazırlanmıĢtır. 18. Endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümü yaygınlaĢtırma programı güçlendirme (spread) projesi; Japonya ile iĢbirliği içerisinde öğretmen eğitim sistemi oluĢturulacaktır. 19. BiliĢim teknolojileri projesi; KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 109


20. Ayakkabıcılar eğitim projesi; Ayakkabı sektörünü dünya piyasalarında rekabet gücü olan bir konuma ulaĢtırmak ve bu gücü devamlı kılmak için ihtiyaç duyduğu iĢ gücünü yetiĢtirerek sektörde çalıĢanları eğitmek, ayakkabı sektörünün uluslar arası standartlarda üretim yapmasını sağlamak üzere ar-ge, kalite kontrol, danıĢmanlık çalıĢmalarını yapmaktır. 21. Ġstihdam için eğitim ve öğretim (MEDA-ETA) Projesi; Akdeniz ülkelerine teknik ve mesleki eğitim ve öğretim politikaları konusunda destek vermek ve böylece bölgesel boyutta istihdama katkıda bulunmaktır. 22. Mesleki ve teknik öğretmen ve eğitimciler ağı; AB ve AB‟ye aday ülkelerde faaliyet gösteren mesleki ve teknik öğretmen ve eğitimciler ağı ile bu ağa üye ülkelerde mesleki ve teknik eğitim alanında gerçekleĢtirilen çalıĢmalar sonucu oluĢan veri, bilgi ve deneyimlerin paylaĢımına imkan sağlamaktadır. 23. Ġkili meslek eğitiminin teĢviki projesi; 24. Turizm eğitim merkezi mezunlarının istihdamı ve turizm sektörü çalıĢanlarının eğitimi (TUREĠS) Projesi; 25. Ġstihdam için mesleki eğitim iĢbirliği protokolü; 26. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında iĢ sağlığı ve güvenliği eğitimi iĢbirliği protokolü; 27. Öğrencilerde sosyal güvenlik bilincini oluĢturmaya ve geliĢtirmeye yönelik iĢbirliği protokolü; 28. Çok fonksiyonlu tekstil ve hazır giyim merkezi projesi; 29. WorldSkills-EuroSkills Beceri YarıĢmaları; Avrupa Komisyonu ve topluluğa üye ülkeler tarafından Avrupa‟da mesleki yeterlilik ve becerileri geliĢtirmek amacıyla oluĢturulan ESPO Europan Skills Promotion EuroSkills-Avrupa Beceri yarıĢmalarından ayrıca; tüm kıtalardan katılan ülkelerin üye olduğu Worldskills promotion ve WorldSkills-Dünya mesleki beceri yarıĢmalarından sorumlu kuruluĢlardır. Mesleki ve teknik eğitimin tüm yararlanıcılarının desteği ile 18-20 Eylül 2008 tarihleri arasında Hollanda‟nın Rotterdam kentinde düzenlenen EuroSkills 2008 yarıĢmasına; ülkemiz SkillsTürkiye Takımı oluĢturarak 36 yarıĢmacısıyla katılmıĢtır. Ülkemizin endüstriyel alanlarda en iyi olan meslek erbaplarından oluĢan Millî takımının 2009 WorldSkills ve 2010 EuroSkills beceri yarıĢmalarına katılımlarının her yıl gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir. 30. Mesleki ve teknik eğitimde ölçmeye dayalı beceri yarıĢmaları projesi; Ülkemizin Avrupa‟ya entegrasyonuna katkı sağlayacağı, çeĢitli sektörlere örnek teĢkil etmesi için mesleki ve teknik eğitimde ölçmeye dayalı beceri yarıĢması projesi hazırlanmıĢtır. Ülkemizde; EuroSkills ve WorldSkills yarıĢma kategorilerinde yer alan mesleklerde, yarıĢmaların düzenlenmesi hedeflenmektedir. Proje Kapsamında; moda, tekstil, ev tekstil, tekstil mekatroniği, grafik animasyon, yiyecek içecek hizmetleri alanlarında yarıĢmaların ülke genelinde organize edilmesi planlanmıĢtır. 31. Türkiye moda (giysi) yarıĢması; mesleki ve teknik eğitimde ölçmeye dayalı beceri yarıĢması projesi kapsamında planlanan yarıĢmalardan ilki olan Türkiye Moda yarıĢması, EuroSkills olimpiyatları kriterlerine göre ülkemizde mesleki ve teknik eğitim alanında yetiĢen meslek elemanlarının, endüstrimiz ve sektörümüzde çalıĢanların yetenek ve becerilerinin ölçülmesi, Avrupa‟ya entegrasyonun sağlanması ve 2009 dünya beceri olimpiyatları (WorldSkills)‟na moda alanında katılacak yarıĢmacılar seçmek amacıyla düzenlenecektir. YarıĢma, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü‟ne bağlı 11 ilde bulunan 12 olgunlaĢma enstitüsünün koordinesi ile gerçekleĢtirilecektir. KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 110


32. ENTReVET Projesi; Almanya, Türkiye, Slovenya ve Lituanya olmak üzere 4 ülke ortaklı bir projedir. Proje sürecince, öğrencileri öğrenmeye ve yeniliğe teĢvik etmek için öğrenen merkezli yaklaĢımları desteklemek, yeni ve var olan pedagojik modelleri, araçları ve uygulamaları pilot meslek okullarında test etmek, geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak amaçlanmıĢtır. Bu proje ile, kurulan sosyal ortaklık Ģemsiyesi altında meslek okulları için bir etiket oluĢturacak, iĢletmeler ile okullar arasında yakın bir iĢbirliği sağlanacak, mesleki eğitimde öğretmen ve öğrenciler için giriĢimciliğin anlaĢılmasına yönelik araçlar geliĢtirecek ve uygulanacaktır. (Pilot kız meslek liselerinde küçük Ģirketler kurulması). Pilot kurumlarda uygulandıktan sonra diğer meslek liselerine yaygınlaĢtırılması planlanmıĢtır. Bu nedenle yaygınlaĢtırma sürecinde genel bütçeden yararlanılacaktır. 33. Kamu internet eriĢim merkezi (KĠEM) Projesi; öncelikli olarak çalıĢanlar ve iĢsizler, ayrıca ev kadınları/kızları ve emekliler biliĢim teknolojileri yetkinliklerinin ve internet eriĢimlerinin sağlanması ve yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda HEM, Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve kütüphanelerde KĠEM‟ler kurulmaktadır. 34. Ġnternetin yararları ve zararları ile ilgili olarak toplumun bilinçlendirilmesi projesi; 35. Medya okuryazarlığı projesi; GeliĢen, yaygınlaĢan teknoloji bilgiye ulaĢımı sonun olmaktan çıkartmıĢ, bilgiyi eleĢtirel biçimde ayıklayarak kullanabilme ve pratik hayata geçirebilme önem kazanmıĢtır. Yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeĢitlilik gösteren formatlardaki mesajlara ulaĢma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. 36. Küçük adımlar büyük yarıĢmalar projesi; (ilköğretim ve ortaöğretim) toplum gönüllüsü gençlerin yol göstericiliğinde, eğitim desteği sağlayarak sosyal sorumluluk bilincini öğrencilere aĢılamayı amaçlamaktadır. 37. Toplumsal hizmetler eğitimi; (Ortaöğretim) öğrencilerin içinde yaĢadıkları toplumun koĢulları ve sorunları hakkında farkındalık düzeylerini geliĢtirmelerine rehberlik ederek; etkin vatandaĢlar olarak çözüm sürecinde yer almalarını sağlamak ve süreçte edindikleri deneyimlerini akademik öğrenmelerine bağlamalarına imkan sağlamayı amaçlamaktadır. 38. Öğrenci-veli-okul sözleĢmesi; 39. 18 Mart Çanakkale Eğitim Gezileri Projesi; 40. Gönül köprüsü projesi 41. Her ilde Türk Eğitim Tarihi ve Teknolojisi Müzesi Kurma Projesi; MEBKültür ve Turizm bakanlığı tarafından hazırlanan proje; Cumhuriyet döneminde eğitim sistemimizde ve uygulamalarında kaydedilen geliĢmeleri ve örnekleriyle bir arada görmesini, tarih bilincini geliĢtirerek kültür varlıklarını koruma ve sahiplenme alıĢkanlığı kazanmalarını, statik müzecilik uygulaması yanında, yaĢayan müzecilik uygulamasını da görmelerini sağlamak amacıyla 81 ilimizde en az birer eğitim müzesi kurma ve mevcutları geliĢtirmektir. 42. Yürüyerek ve KoĢarak doğada satranç oynama (orientring) projesi; 43. Okul ormanları uygulamaları; 44. Doğa Korumada izciler projesi 45. YeĢil kutu çevre eğitimi projesi; öğrenci, öğretmen ve toplumun diğer üyelerinin çevre bilincini artırmaktır. Alt amaçları ise Türkiye‟de sürdürülebilir kalkınma için çevre eğitimi alanında kapasite oluĢturmak, öğretmen, öğrenci ve toplumun diğer üyelerinin yerel ve küresel sürdürülebilir kalkınma konularıyla ilgili olarak çevre bilincini artırmak, öğretmenlere yönelik geliĢtirilen malzemeler için yaratıcı yöntemler sunarak öğretmenlerin öğretme ve öğrenmede yeni yaklaĢımlar

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 111


geliĢtirebilme kapasitesini artırmak, sonuçları yerel, ulusal ve uluslar arası düzeye yaymaktır. 46. Temiz sular temiz Türkiye Kampanyası; Ġlköğretim 3. Sınıftan itibaren tüm öğrencilerin, çevre bilincini geliĢtirmek, deniz ve göl sahillerindeki ve akarsu havzalarındaki katı atıkların toplanarak su havzalarını temiz hale getirilmesi amacıyla baĢlatılmıĢtır. 47. Çocuk kulüpleri uygulaması; 6-12 yaĢ çocukların okul dıĢında kalan boĢ zamanlarını çeĢitli faaliyetlerle değerlendirmek, uygun bir ortamda çalıĢmalarını sağlamak, çocuğun fiziksel, psiko-motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal tüm geliĢimlerini yardımcı olmak, bireysel ve toplumsal sorumluluklarına ve çocuk geliĢimi alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama yapmalarına imkan sağlayan eğitim birimleridir. 48. Geleneksel kitre bebek yarıĢması; Kaybolmaya yüz tutmuĢ değerlerimizden el yapımı folklorik kitre bebekleri tanıtmak, üretimini yaygınlaĢtırarak ülke turizmine ve ekonomisine kazandırmak, geleneksel gelin baĢlarında oluĢan kitre bebekler koleksiyonunu oluĢturmaktır. 2009 yılında folklorik gelin baĢı-2 yarıĢması yapılmasına karar verilmiĢtir. Bu yarıĢma ile; - Kültürel değerlerin yaĢatılması - Yöresel halk kıyafetlerinin araĢtırılması - Kalite ve verimlilik bilincinin geliĢtirilmesi - Pazar olanaklarının arttırılması - Ürün çeĢitliliğini arttırılması - Öğretmenleri ar-ge, tasarım, üretim deneyimlerinin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. YarıĢma her yıl düzenlenerek gelenekselleĢtirilmektedir. 49. Halı desinatörlüğü projesi; Geleneksel halı desenlerimizi orijinalliğiyle gün yüzüne çıkartmak ve araĢtırmaya yönelik halı desinatörlüğü yarıĢması planlanmıĢtır. YarıĢma ile; a. Kültürel değerlerin yaĢatılması, b. Yörelere özgü desenlerin kategorize edilmesi, c. AraĢtırma sonuçlarına dayalı prototiplerinin hazırlanması, d. Kalite ve verimlilik bilincinin geliĢtirilmesi, e. Proje çıktılarının küçük üreticilere ulaĢtırarak seri üretimin sağlanması ve pazarlanması hedeflenmektedir. 50. ġiddetin önlenmesi için çocuk hakları konusunda bilinç oluĢturulması projesi; (ilköğretim) yönetici, öğretmen ve veliler çocuk hakları ve çocuk suçluluğunun nedenleri konusunda bilgilendirilerek veliler aracılığı ile öğrencilere ulaĢmak, Ģiddetin önlenmesi konusunda bilinçlendirmek. 51. Hayata sahip çıkmak projesi; Alkol, sigara ve uyuĢturucu madde kullanımının önlenmesini, çocukların kötü alıĢkanlıklardan korunma yöntemini örneklerle ortaya koymayı hedeflemektedir. 52. Etkin veli katılımının sağlanmasına iliĢkin model; okulda eğitim öğretim süreçlerine etkin veli katılımının önündeki engellerin belirlenmesi, alternatif katılım yöntemlerinin tanımlanması ve bu yolla öğrencilerin sosyal ve akademik baĢarılarının geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 112


53. Planlı okul geliĢim modeli; TKY ve SP yaklaĢımlarını esas alarak tasarlanmıĢtır. Model ile okullarımızın sürekli geliĢimi yakalaması ve günden güne daha iyiye doğru bir geliĢim göstermesi öngörülmektedir. Bu bağlamda model; Öğrenen okul anlayıĢı,PaylaĢımcı yönetim anlayıĢı,Demokratik okul kültürü, Planlı çalıĢma sisteminin yerleĢmesi, Okulda sürekli geliĢimin sağlanması, Okulun sp hazırlanması, Okulun geliĢim hedeflerinin belirlenmesi, Hedeflere ulaĢmada izlenecek yöntemlerin belirlenmesi, ekip çalıĢması gibi kavramların okul kültürüne taĢınmasını ve bunların okulda tanımlanmasını sağlamıĢtır. 54. Okulda süreç yönetimi modelinin hazırlanması; bu çalıĢma ile okuldaki süreçlerin tanımlanarak bu süreçlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, bunun sonucunda öğrencilerin akademik baĢarılarını geliĢtirmek ve okulun stratejik planında belirlenen paydaĢların memnuniyetlerini artırmak amaçlanmaktadır. 55. MEB, TKY ve Ödül değerlendirme uygulamaları ile “Kalite Güvence” sistemi kurulması; TKY ilkelerinin okul/kurumlarda uygulanabilir bir ortam bulmasını sağlayan özdeğerlendirme çalıĢmaları ve bu çalıĢmaların devamı niteliğindeki iyileĢtirme ve geliĢtirme çalıĢmaların okulun/kurumun paydaĢlarının katılımı ile gerçekleĢtirilmesi, yeni bir çalıĢma kültürünün oluĢumunu da sağlayacaktır. Okulların/kurumların ilerleyecekleri yönü görmeleri, hedef koyarak yapacakları planlamaları, takım çalıĢması ile sürekli iyileĢtirme yapmaları ve emsal kurumlarla kendilerini kıyaslayacakları ortak bir dil oluĢturmaları önemli geliĢim adımlarıdır. Eğitimde kalite uygulamalarının ödül süreciyle desteklenmesini yeni bir heyecan, yeni bir sıçrama ve bir ileri aĢamada da kalite güvence sisteminin kurulması olarak değerlendirmek gerekir. 56. Lisans tamamlama programları projesi; bakanlığımız kadrolarında görevli 2 yıllık yüksekokul mezunu sınıf öğretmenlerinin lisans mezunu olmalarını sağlamak amacıyla Anadolu Üniversitesi iĢbirliği ile açılan programdır. 57. Okulda süreç yönetimi modelinin hazırlanması; bu çalıĢma ile okuldaki süreçlerin tanımlanarak bu süreçlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, bunun sonucunda öğrencilerin akademik baĢarılarını geliĢtirmek ve okulun stratejik planında belirlenen paydaĢların memnuniyetlerini artırmak amaçlanmaktadır. 58. Avrupa eğitim ağı (eurydice); Lizbon stratejisi doğrultusunda, AB ülkeleri eğitim sistemlerinin kalite ve etkinliğini geliĢtirmek amacıyla AB ülkeleri eğitim bakanları tarafından da kabul edilen bir dizi çalıĢmalardan birisi olan ve AB üyesi ülkeler ile AB‟ye aday ülkelerin eğitim sistemlerine iliĢkin bilgileri derleyen ve yayınlayan AB komisyonu eurodice birimi için ulusal eğitim dosyası hazırlık çalıĢmaları yürütülmektedir. Amacı; Avrupa ülkeleri eğitim sistemlerine iliĢkin bilgi (istatistik ve göstergeler) sağlamak ve bu bilgilere dayalı olarak karĢılaĢtırmalı analizler yapabilmeye fırsat hazırlamaktadır. 59. MEB, TKY ve Ödül değerlendirme uygulamaları ile “Kalite Güvence” sistemi kurulması; TKY ilkelerinin okul/kurumlarda uygulanabilir bir ortam bulmasını sağlayan özdeğerlendirme çalıĢmaları ve bu çalıĢmaların devamı niteliğindeki iyileĢtirme ve geliĢtirme çalıĢmaların okulun/kurumun paydaĢlarının katılımı ile gerçekleĢtirilmesi, yeni bir çalıĢma kültürünün oluĢumunu da sağlayacaktır. Okulların/kurumların ilerleyecekleri yönü görmeleri, hedef koyarak yapacakları planlamaları, takım çalıĢması ile sürekli iyileĢtirme yapmaları ve emsal kurumlarla kendilerini kıyaslayacakları ortak bir dil oluĢturmaları önemli geliĢim adımlarıdır. Eğitimde kalite uygulamalarının ödül süreciyle desteklenmesini yeni bir heyecan,

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 113


yeni bir sıçrama ve bir ileri aĢamada da kalite güvence sisteminin kurulması olarak değerlendirmek gerekir. 60. Çevreye uyum eğitimi; göreve yeni atanan öğretmenlerin çalıĢtıkları bölgenin sosyal ve kültürel yapısını tanımak, bölge halkıyla sağlıklı bir iletiĢim kurmak ve çevre koĢullarına intibaklarını sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. 61. Uzaktan eğitim yoluyla bilgi yönetimi ve bilgisayar programcılığı sertifika programları; Sakarya üniversitesi ile iĢbirliği içinde bilgisayar programcılığı ve bilgi yönetimi alanlarında sertifika eğitimleri verilmektedir. 62. Eğitim portalı; öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler, veliler ve ihtiyaç duyan herkes için geniĢ kapsamlı bilgi, içerik, uygulama hizmetleri sağlayan; zaman, mekan ve bilgisayardan bağımsız olarak ya da on-line giriĢ noktalarından hizmet verebilecek olan web tabanlı bir uygulama ve ortamdır. Amacı; eğitimde teknoloji kullanımını sistemli ve planlı bir politika olarak yaygınlaĢtırmak, eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, baĢta öğretmenlerimiz ve öğrencilerim olmak üzere tüm bireylerin eğitim ihtiyaçlarına yanıt verebilecek elektronik sistemi oluĢturmaktır. 63. BEP (Bilgiye eriĢim portalı); Amacı; eğitim-öğretimin kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eĢitliği sağlamak, öğrencilerin birden fazla duyu organına hitap ederek öğrenmede kalıcılığı sağlamak ve web tabanlı içeriklerle destek olmak amaçlanmaktadır. Bu çalıĢma farklı yapılarla hem yurt geneline yayılarak hem de yurt dıĢındaki vatandaĢlarımıza da ulaĢılmasına imkân tanımaktadır. 64. Skool. tr Portalı;MEB-Ġntel Mediterranean Trading Company arasında imzalanan protokolle, eğitime destek çerçevesinde hayata geçirilen Skool. tr Portalının içerik çalıĢmaları Ġrlanda Eğitim Bakanlığı tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ġntel firması tarafından orijinal portalın matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanları TürkçeleĢtirilmiĢ ve MEB web sayfasından link verilmek suretiyle yayına baĢlanmıĢtır. 65. think. com. Portalı; Oracle eğitim vakfı tarafından hazırlanan, dünya üzerinde 50 ülkede 300 bin öğrenci ve öğretmen tarafından kullanılmakta olan eğitim portalıdır. Üye okullardaki öğrenciler ve öğretmenler arasında iletiĢim kurmak, iĢbirliği içinde ve proje tabanlı öğrenme yöntemleriyle teknoloji kullanmalarına imkan vermek üzere tasarlanmıĢ öğrenme topluluğudur. 66. Ġntel öğretmen programı; 67. Ġntel öğrenci programı; uluslar arası bir yönteme, bilgisayar okur yazarı olan öğrencilerin bilgisayar okur yazarlık seviyelerini arttırmaya, olmayanlara bilgisayar okur yazarlığı kazandırmaya yönelik proje tabanlı ve ekip çalıĢmasıyla yürütülen bir programdır. 68. Cisco Ağ Eğitimi Akademisi Programı; yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemlerinin her ikisini birden içeren karma eğitim yöntemiyle ülkemiz genelinde hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanmıĢ olup bu amaçla, tüm illerde “NetAcad Ağ Akademisi” adıyla anılan bölgesel ve yerel eğitim merkezlerinin oluĢturulması kararlaĢtırılmıĢtır. 69. Ġnternet Radyo TV; Örgün ve yaygın eğitimdeki öğrencilere, öğretmen ve velilere MEB tarafından hazırlanan ders destek materyalini sunmak amacıyla Radyo – TV yayın hayatına baĢlamıĢtır. Yeni ilköğretim programlarına uygun ders materyalleri hazırlanmıĢ ve sitede yayınlanmaktadır. 70. Sektörde ĠĢbaĢı Eğitimi Projesi; Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerindeki meslek dersleri öğretmenlerinin; sektördeki yenilik ve değiĢimleri izlemesi, mesleğin içinde farklı düzeylerde gerekli olan temel yeterlikler ile becerilerin

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 114


arttırılması amacıyla meslek dersleri öğretmenlerinin “Sektörde ĠĢbaĢı Eğitimi Projesi” planlanmıĢtır. 71. e-hizmetiçi Eğitim; Öğretmen ve diğer personelin internet üzerinden hizmetiçi eğitim faaliyetlerine baĢvuru yapabilmelerine ve bu baĢvuruların, onaylama, değerlendirme, görevlendirme ve duyuru iĢlemlerini internet üzerinden takip edebilmelerine imkan sağlayan yeni bir sistemdir. E-hizmetiçi eğitim olarak adlandırılan uygulama ile, bu yöndeki hizmetlerin daha düzenli, hızlı, Ģeffaf, ekonomik ve fırsat eĢitliğini sağlayacak Ģekilde gerçekleĢtirilmesi sağlanmaktadır. 72. Pratik Ġngilizce konuĢma yöntem ve teknikleri formatörlük kursları; Amerikan kültür derneğinin iĢbirliğinde öğretmenlere kurslar verilmektedir. 73. Uzaktan eğitim yöntemi ile yapılandırmacı interaktif hizmetiçi eğitim programları (YĠHEP); Pamukkale üniversitesi ile bakanlığımız arasında imzalanan protokol gereği, düzenlenecek hizmetiçi eğitimler ilköğretim öğretmenlerine yönelik olarak anasınıfı, fen ve teknoloji, matematik, sosyal bilgiler, Türkçe ve sınıf öğretmenliği alanlarında gerçekleĢtirilecektir. 74. Uzaktan Ġngilizce eğitimi projesi; Bakanlığımız ile British Council iĢbirliğinde düzenlenen protokol kapsamında ilköğretim okullarında görevli Ġngilizce öğretmenlerine yönelik düzenlenen çevrimiçi Ġngilizce metodoloji kursları yaygınlaĢtırılmaktadır. 75. Yenilikçi öğretmen projesi; iĢbirlikçi, yenilikçi, geliĢimci ve öncü öğretmen eğitim programıdır. Bu projenin amacı; öğretmenlerin, bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun çağdaĢ yöntem ve anlayıĢla, teknolojiyi mümkün olduğunca etkin olarak kullanabilmesi, meslektaĢlarıyla güçlü iletiĢim kurabilmesi, iyi örnekleri paylaĢıma açabilme özgüveninin taĢıyabilmesi, ihtiyaç duyduğu konularda neyi, nerede bulacağı farkındalığını ve bilgisini edinebilmesidir. 76. Hizmetiçi eğitim ihtiyaç analizi projesi; Bakanlığımız ile Anadolu üniversitesi iĢbirliğinde bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan yönetici, öğretmen ve ilköğretim müfettiĢlerinin bilgi ve becerilerini geliĢtirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik geliĢmelere uyumlarını sağlamak ve üst görevlere hazırlamak için alacakları hizmetiçi eğitimlere yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla baĢlatılhmıĢtır. 77. Sertifika temelli uzaktan hizmetiçi eğitim projesi (e-sertifika); Bakanlığımız ile Anadolu üniversitesi AÖF iĢbirliği ile sertifika temelli uzaktan hizmetiçi eğitim programları düzenlenmesine iliĢkin iĢbirliği protokolü imzalanarak iki program (ilköğretimde teknoloji uygulamaları, ilköğretimde kaynaĢtırma ve drama eğitimi sertifika programları) açılmıĢtır. Uygulama yaygınlaĢtırılacaktır. 78. Microsoft eğitimde iĢbirliği uzaktan öğretmen eğitimi programı; Bakanlığımız ve Microsoft Türkiye firması imzalanan protokolle yürürlüğe giren, Microsoft eğitimde iĢbirliği kavramları, Microsoft Windows XP ĠĢletim sistemi, Office yazılımları ve bu konulardaki bilgilerini geliĢtirmeleri hedeflenmektedir. 79. Eğitimde iĢbirliği programı (Eğitim Karar Destek Sistemi); Yürütülmekte olan çalıĢmaları bakanlığımız bünyesindeki farklı birimlerin ihtiyaç duydukları bilgilere kolay ve hızlı Ģekilde ulaĢmalarını sağlayacak alt yapı oluĢturulmaktadır. Karar destek sistemi web ara yüzünde, MEĠS ve ÖZLÜK modülleri ile alınan öğrenci, bina ve personellerle ilgili bilgilerin istatistiksel sonuçları analiz edilerek haritalandırılmaktadır. Ayrıca analiz sonuçları ekran ve rapor çıktısı halinde de alınmaktadır. Harita üzerinde, 81 il merkezinde (büyük Ģehirlerde merkez ilçeler) okul bilgilerine eriĢebilmektedir. 80. e-Okul Projesi; Her okul öğrenci ile ilgili iĢlemlerin tamamını internet üzerinden yapabilmektedir. Öğrenci ve okulla ilgili süreçleri içeren e-okul yazılımı, “eKIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 115


dönüĢüm Türkiye” projesi için önemli bir projedir. Hedef kitle olarak değerlendirildiğinde tüm Türkiye ilgilendiren bir projedir. 81. MEB okul ve kurumlarına web adresi projesi (www.meb.k12.tr); e-dönüĢüm Türkiye projesindeki eylemlerle iliĢkili olarak, kurulan alt yapı ile okullarımız istedikleri anda internet üzerinden kullanıcı adı ve Ģifrelerini girerek, web sitelerinin tanımlarını yaparak yayınlarını gerçekleĢtirmektedirler. Talep doğrultusunda www.meb.k12.tr. Domain adresi altında isteyen tüm kurumlarımıza subdomain tanımı yapılarak (xyz.meb.k12.tr) web adresi atanabilmektedir. 82. Ġstatistik projesi; MEB istatistik sisteminin AB ülkeleri eğitim istatistik sistemleri ve bakanlığımız uygulamalarının karar destek sistemi ile uyumlu hale gelmesini hedefleyen projedir. MEBGEP Projesi; sektörün kurumsal yönetiĢim etkinliği ve verimliliği için MEB‟in yürütme sisteminin iyileĢtirilmesi ve mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 83. Yatırım ihtiyaçlarının elektronik ortamda belirlenmesi ve izlenmesi projesi; MEB e-yatırım projesi ile anında Türkiye genelinde iller, ilçeler ve okullar bazında eğitim yatırımı ihtiyaçları sürekli, güncel ve gerçek verilerle elektronik ortamda belirlenmektedir. Böylece herhangi bir yerleĢim biriminde, derslik baĢına kaç öğrencinin düĢtüğü ve belirlenen hedeflere göre, örneğin; bir ilçede, ilde veya Türkiye genelinde bir dersliğin en fazla 30 öğrenciden oluĢması durumunda o ilçede, ilde veya Türkiye genelinde kaç dersliğe ihtiyaç duyulduğu belirlenebilmektedir. Ayrıca, ihtiyaç duyulan dersliklerin yapımı için gerekli olan kaynak miktarı da aynı süre içerisinde de otomatik hesaplanabilmektedir. 84. Ġlköğretim ve ortaöğretim okul yapıları için geliĢtirilen yeni projeler; Eğitim yapıları için değiĢen mevzuata, eğitim amaç ve iĢlevleri doğrultusunda günün ihtiyaçlarına, çevre ve iklim koĢullarına ve yeni inĢaat teknolojilerine uygun; eğitim ortamı sadece koridor ve dersliklerden ibaret olmayan, öğrencilerin severek bulunmak isteyecekleri zevkli, çekici, hoĢ mekanlara sahip eğitim binalarının ve bahçelerinin oluĢmasını sağlamak yeni örnek projelerin yapılması planlanmıĢtır. 85. Eğitime fiziksel katkı projesi (EFĠKAP); ĠMKB tarafından finanse edilen eğitim kurumları inĢaat teknik müĢavirlik hizmetleri ihaleleri bir fırsat olarak değerlendirilmiĢ, bakanlığımızca hazırlanan ihtiyaç programına uygun, değiĢik tür ve kapasitelerde okul binaları yapılmaktadır. 86. Ġlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı temini; Söz konusu proje kapsamında ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulu ve yurt dıĢındaki okullarda okuyan çocuklara ücretsiz ders kitabı dağıtılmaktadır. 87. E-taĢınır proje; Amacı; Bütün bakanlık birimlerinin, okul ve kurumlarının taĢınır mal iĢlemlerini hukuka uygun saydam ve eriĢebilir Ģekilde tutulmasını sağlamak, mal yönetiminde, etkili, ekonomik ve verimliliği arttırarak yönetim anlayıĢı benimseyerek kamu kaynağı kullanımında tasarrufu ve hesap verebilirliği sağlamaktır. 88. BiliĢim teknolojileri destekli fen laboratuarı projesi; laboratuarda kullanılması uygun biliĢim teknolojileri destekli laboratuarlar materyalleri ile yöntem, teknik, strateji ve uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 116


4 . BÖLÜM ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 117


ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME Ġzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflere iliĢkin gerçekleĢmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülmesi ve bu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analiz edilmesidir. Kısaca izleme; süreci, değerlendirme ise sonucu ifade etmektedir. Değerlendirme süreci planlamayla çok yakın iliĢki içindedir. Çünkü değerlendirmenin temeli, planlanan duruma uygunluğun belirlenmesidir. Bu aĢamada uygulanan stratejiler, kurumun amaçlarına ne ölçüde ulaĢıldığını göstererek, yeni stratejilerin de belirlenmesi sürecinin baĢlangıcını oluĢturur. Çünkü sonuçların kontrolü ve değerlendirilmesi, var olan stratejilerin izlenip izlenmeyeceği veya yeni stratejilerin geliĢtirileceği konusunda yöneticilere geri bildirim sağlar. Stratejik değerlendirme, uzun bir dönemdir ve odak noktası kurumun dıĢıdır. Kurum bir bütün olarak değerlendirilir. Ayrıca kaliteli ve yenilikçi uygulamalar yapması ön plandadır. Değerlendirme sürecinde çalıĢanların motivasyonu önemlidir. Elde edilen sonuçlar ve geri bildirimler; çalıĢanların hem eğitilmesine hem de yaptığı çalıĢmayı daha iyi benimsemesine katkı sağlar. Yapılan bütün çalıĢmalara rağmen değerlendirme sürecinde arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sonuçlar;  Stratejilerin yanlıĢ belirlenmesinden,  Yöneticilerin yanlıĢ kaynak kullanımından,  Uygulanan programdan, eylem planlarından ya da personelden kaynaklanabilir. Bu nedenlerden etkili olanlar belirlenmeli ve gerekli çalıĢmalar yapılmalıdır. Ġzleme ve değerlendirme süreci için müdürlüğümüz bünyesinde izleme ve değerlendirme ekibi oluĢturulacaktır. Bu safhada gerçekleĢen sonuçlarla baĢarı standartlarının karĢılaĢtırılması da gerekir. BaĢarı standartları ile sonuçlar arasında önemli bir fark var ise planlama ya da uygulamada yanlıĢlıklar olabilir. Ġzleme ve değerlendirme önceden belirlenmiĢ dönemlerde gerçekleĢtirilmeli, her izleme ve değerlendirme çalıĢması sonucu eylem planları hazırlanmalı, plan üzerinde gerekli güncellemeler yapılmalıdır.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 118


Ġzleme ve değerlendirme süreci aĢamaları 1. Performans Hedefi ve Göstergeleri müdürlüğümüz tarafından izlenecektir. 2. Sonuçlar 6 aylık dönemler halinde harcama birimlerinden istenilecektir. 3. Hedeflerin gerçekleĢtirilmesi sistemli olarak izlenecektir. 4. Bu sistem, Performans Hedef ve Göstergelerinin elektronik ortamda izlenmesini de sağlamaktadır. 5. Sistem; verileri müdürlüğümüzün diğer sistemlerinden bilgi paylaĢımına imkân verecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. 6. Bilgiler harcama birimleri tarafından doğrudan sisteme girilmeye devam edecektir.

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 119


EKLER KIRIKKALE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJĠK PLÂNI HEDEFLERĠ ĠLE 9. KALKINMA PLÂNI TEDBĠR MADDELERĠ ĠLĠġKĠSĠ

STRATEJĠK HEDEFLER S. Hedef 1.1 S. Hedef 1.2 S. Hedef 1.3 S. Hedef 2.1 S. Hedef 2.2 S. Hedef 2.3 S. Hedef 2.4 S. Hedef 2.5 S. Hedef 2.6 S. Hedef 3.1 S. Hedef 3.2 S. Hedef 3.3 S. Hedef 3.4 S. Hedef 3.5 S. Hedef 3.6 S. Hedef 4.1 S. Hedef 4.2 S. Hedef 4.3 S. Hedef 4.4 S. Hedef 4.5 S. Hedef 5.1 S. Hedef 5.2 S. Hedef 5.3 S. Hedef 6.1 S. Hedef 6.2 S. Hedef 6.3 S. Hedef 6.4 S. Hedef 7.1 S. Hedef 7.2 S. Hedef 7.3 S. Hedef 7.4

TEDBĠR MADDESĠ 584

585 585

571 594 572 593 571-594

STRATEJĠK HEDEFLER S. Hedef 8.1 S. Hedef 8.2 S. Hedef 8.3 S. Hedef 8.4 S. Hedef 8.5 S. Hedef 9.1 S. Hedef 9.2 S. Hedef 9.3 S. Hedef 9.4 S. Hedef 10.1 S. Hedef 10.2 S. Hedef 10.3 S. Hedef 10.4 S. Hedef 10.5

TEDBĠR MADDESĠ

696 584-647 578 578-672 702

267-637-641

579-655 577-602 686

698

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 120


ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ ĠLE STRATEJĠK PLÂN ĠLĠġKĠ TABLOSU 9. KALKINMA PLÂNI

+

60. HÜKÜMET PROGRAMI

17. MĠLLÎ EĞĠTĠM ġURA KARARLARI

ORTA VADELĠ PROGRAM (2010-2012)

MEB STRATEJĠK PLÂNI

+

+

+

+

KIRIKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ STRATEJĠK PLÂNI

SAM 1 S. Hedef 1.1

+

S. Hedef 1.2 S. Hedef 1.3

SAM 2 S. Hedef 2.1 S. Hedef 2.2

+

+

+ +

S. Hedef 2.3 S. Hedef 2.4

+

S. Hedef 2.5 S. Hedef 2.6

+

+

+

+

SAM 3 S. Hedef 3.1

+

+ +

S. Hedef 3.2 S. Hedef 3.3

+

S. Hedef 3.6

+ +

S. Hedef 3.4 S. Hedef 3.5

+

+

+

+

+

SAM 4 S. Hedef 4.1 S. Hedef 4.2

+

+

+

S. Hedef 4.3

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 121


9. KALKINMA PLÂNI

60. HÜKÜMET PROGRAMI

17. MĠLLÎ EĞĠTĠM ġURA KARARLARI

ORTA VADELĠ PROGRAM (2010-2012)

KIRIKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ STRATEJĠK PLÂNI

+

S. Hedef 4.4 S. Hedef 4.5

MEB STRATEJĠK PLÂNI

+

+

SAM 5 S. Hedef 5.1

+

S. Hedef 5.2

+

S. Hedef 5.3 S. Hedef 5.3

SAM 6 S. Hedef 6.1

+

S. Hedef 6.2

+ +

S. Hedef 6.3

+

S. Hedef 6.4

+

SAM 7 S. Hedef 7 .1

+

+

S. Hedef 7.2

+

S. Hedef 7.3

+

S. Hedef 7.4

SAM 8 S. Hedef 8.1

+

S. Hedef 8.2 S. Hedef 8.3 S. Hedef 8.4 S. Hedef 8.5

SAM 9 S. Hedef 9.1

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

+

+

Sayfa 122


9. KALKINMA PLÂNI

60. HÜKÜMET PROGRAMI

17. MĠLLÎ EĞĠTĠM ġURA KARARLARI

ORTA VADELĠ PROGRAM (2010-2012)

S. Hedef 9.2 S. Hedef 9.3

MEB STRATEJĠK PLÂNI

KIRIKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ STRATEJĠK PLÂNI

+ +

+

S. Hedef 9.4

+

+

SAM 10 S. Hedef 10.1

+

S. Hedef 10.2

+

+

S. Hedef 10.3

+

+

+

S. Hedef 10.4 S. Hedef 10.5

+

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 123


S.NO

PAYDAġ ADI

ĠÇ PAYDAġ

1

Millî Eğitim Müdürü Millî Eğitim Müdürlüğü Üst Yöneticiler Okul Yöneticileri

Lider

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Millî Eğitim Müdürlüğü ÇalıĢanları

ÖğretmenlerĠlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Okullar Halk Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim Merkezi Öğrenciler Özel Öğretim Kurumları Okul Aile birlikleri Bilim Sanat Merkezi Öğretmenevi Öğrenci Yurtları Okul Servisleri Kantin ĠĢletmeleri Millî Eğitim Bakanlığı Valilik Ġl Özel Ġdare Belediyeler (Ġl, Ġlçe,Belde)

30

Güvenlik Hizmetleri Jandarma)

31 32 33 34 35 36 37 38

Defterdarlık Kaymakamlıklar Kültür Turizm Ġl Müdürlüğü Siyasi Partiler Sivil Savunma Ġl Müdürlüğü Teknik Servisler Telekom TEDAġ

YARARLANICI

Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ Ġç PaydaĢ

Bayındırlık ve Ġskan Ġl Müdürlüğü

Hayırseverler Kırıkkale Üniversitesi Basın ( Gazete- Radyo- Tv) Sendikalar Öğrenci velileri Ulusal Ajans Sosyal YardımlaĢma DayanıĢma F. Vakıf Müd. Gençlik Spor Ġl Müdürlüğü

DIġ PAYDAġ

ve

(Emniyet,

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ

Yararlanıcı

Yararlanıcı

DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ

Sayfa 124


S.NO

39

PAYDAġ ADI

ĠÇ PAYDAġ

Halk Kütüphaneleri Özel ve Resmi Sağlık KuruluĢları

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

(Sağlık evi,Sağlık ocağı, Disp. Hastaneler) Bankalar Diğer Valilikler Diğer Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Diğer Bakanlıklar Dernekler Eczaneler Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odası

Ġl Tarım Müdürlüğü Kamu Meslek Edindirme Kursları

Kırtasiyeler ve Yayınevleri Kulüpler Nüfus ve VatandaĢlık Ġdaresi Sivil Toplum KuruluĢları Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü MKE Müteahhitler Ġl Dernekler Müdürlüğü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Çevre ve Orman Ġl Müdürlüğü Ġl Ġdare Kurulu Sanayi Ve Ticaret Odası Sanayi KuruluĢları PTT Rafineri Askeri KuruluĢlar Akaryakıt Ġstasyonları Firmalar Vakıflar Orman Müdürlüğü Müftülük Muhtarlıklar Matbaalar Vergi Dairesi YeĢilay Yurtkur Müdürlüğü Spor Federasyonları

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

DIġ PAYDAġ

YARARLANICI

DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ

Yararlanıcı

Yararlanıcı

Sayfa 125


KAYNAK TABLOSU KAYNAKLAR Genel Bütçe Yerel Yönetimler Vakıf ve Dernekler Döner Sermaye Bütçe DıĢı Fonlar DıĢ Kaynak Diğer ( Belirtilecek) …. …. TOPLAM

2009 GERÇEKLEġEN

2.015.000,00

2010

2011

2012

2013

2014

TOPLAM

157.846.442 2.161.302,00

164.207.015

159.630.384

164.965.433

180.249.983

160.007.744

164.207.015

159.630.384

164.965.433

180.249.983

826.899.257 4.176.302,00 831.075.559

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

Sayfa 126


1

TEMA

EGĠTĠM-ÖĞRETĠM

S.NO

STRATEJĠK AMAÇLAR

SAM-1: Dezavantajlı çocukları da dikkate alarak çağ nüfusunu Ġlköğretime hazırlamak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanan, Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel düĢünceyi rehber edinen, demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemiĢ, çevreye duyarlı, özgüveni geliĢmiĢ ve sorumluluk sahibi bireyler yetiĢtirmek.

STRATEJĠK HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ

SORUMLU BĠRĠM

STRATEJĠK HEDEF 1.1: 2014 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitimde toplumsal farkındalığı artırmak; dezavantajlı çocukları da gözeterek okul öncesi eğitimde okullaĢma oranını (60-72 ay) %49’dan % 85’e çıkarmak.

PG 1. Okul öncesi eğitimde okullaĢma oranı. PG 2. Okul öncesinde kayıtlı öğrenci sayısı PG 3. Okul öncesine öğrenci kazandırmak için yapılan etkinlik sayısı PG 4. Yapılan etkinliklerle okula kazandırılan öğrencilerin toplam öğrencilere oranı 1. OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠ PG 5:Okul öncesine kazandırılan dezavantajlı çocuk sayısı PG 6:Dezavantajlı öğrencilerin velileri ile yapılan görüĢme sayısı PG 7:Spor dalları ile ilgili etkinliklere katılan öğrenci sayısı

STRATEJĠK HEDEF 1.2. : Plan dönemi sonuna kadar YĠBO'nun dolululuk oranını her yıl %2 artırarak ilköğretimde okullaĢma oranını % 97,45’den % 100’e çıkarmak.

PG 1. E-kayıt sisteminde kayıtlı olduğu halde okula devam etmeyen öğrencilerin velileri ile yapılan görüĢme sayısı. PG 2.Hüseyin Kahya YĠBO’ya kaydolan öğrenci sayısı. PG 3.Çağ nüfusa göre Ġlköğretimde okullaĢma oranı.

KOORDĠNE BĠRĠM

1. ATAMA 2. EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 3. YATIRIM VE TESĠSLER 3. AR-GE PKE 4. BÜTÇE MUHASEBE 5. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠIK

1. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK 1. EĞĠTĠM 2. BÜTÇE - MUHASEBE ÖĞRETĠM VE 3. YATIRIM VE TESĠSLER ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 4. ÖZEL EĞĠTĠM VE REHBERLĠK 5. HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM BL

PG 1. Yönetici ve öğretmenlere düzenlenen etkinlik sayısı STRATEJĠK HEDEF 1.3.: PG 2. Üniversite ile iĢbirliği yapılarak düzenlenen etkinlik sayısı Plân dönemi sonuna kadar ilköğretim okulları PG 3.Sınav baĢarısının arttırılmasına yönelik düzenlenen 1. EĞĠTĠM arasında merkezi sistemle yapılan SBS’de ilk 15 il ÖĞRETĠM VE etkinlik sayısı içerisinde yer almak. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ PG 4.MEB SBS istatistik verileri

1. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 2. BURSLAR VE YURTLAR 3. ATAMA 4. AR-GE 5. BÜTÇE MUHASEBE 6. ÖZEL EĞĠTĠM VE REHBERLĠK


S.NO TEMA

STRATEJĠK AMAÇLAR

STRATEJĠK HEDEF

(TOPLAM MALĠYET)

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ

STRATEJĠK HEDEF 2.1: PG 1: Ortaöğretimde okullaĢma oranı. Ortaöğretimde okullaĢma oranını 2014 yılı sonuna kadar %68,48’den % 90 ‘a PG 2: Kızlarda okullaĢma oranı. (mesleki ve teknik eğitimde okullaĢma oranını %50’ye) ; kızlarda okullaĢma PG 3: 8.sınıf öğrencilerine yönelik seminer sayısı. oranını %76’dan %90’a çıkarmak. PG 4. Yönlendirme ve tanıtım için ilköğretim okullarında yapılan çalıĢma sayısı.

2

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

PG 1. Ġlköğretimde devamsızlıktan okulu terk eden öğrenci sayısı PG 2. Ortaöğretimde okulu terk eden kız öğrenci sayısı PG 3. Ġlköğretimde devamsız öğrencilerin toplam öğrencilere oranı STRATEJĠK HEDEF 2.2: PG 4. Ortaöğretimde okulu terk eden erkek öğrenci sayısı Plan dönemi sonuna kadar ilköğretimde okul terklerini ortadan kaldırmak; PG 5. Devamsız öğrencilere yönelik yapılan etkinlik ve çalıĢma sayısı ortaöğretimde özellikle kız çocuklarının okulu terk etmemelerine yönelik tedbirler PG 6. Devamsız öğrencilerden okula devamı sağlanan öğrenci sayısı alarak okulu terk eden öğrencilerin sayısını her yıl %1 azaltmak. PG 7. Okulu terk eden ortaöğretim öğrencilerinin toplam öğrencilere oranı PG 8. Sürekli devamsız olan öğrencilerden okula devamı sağlanan öğrenci sayısı ve bunun toplam öğrenci sayısına oranı

SAM-2 Çağın gereklerine uygun araç ve yöntemlerle, bilimsel düĢünceyi rehber edinen, demokrasiyi özümseyen, Atatürk ilke ve Ġnkılâplarına bağlı, bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, öğrencileri iĢ dünyasına ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak.

PG 1. Ortaöğretimde meslek derslerindeki baĢarı oranı STRATEJĠK HEDEF 2.3: Ortaöğretimde eğitimin kalitesini PG 2. Ortaöğretimde kültür derslerindeki baĢarı oranı yülselterek öğrencilerin okul baĢarılarını artırmak, 2009’da %65 olan PG 3. Ortaöğretimde genel baĢarı oranı sınıf geçme oranını(Genel lise %63,Meslek lisesi %71) plan dönemi PG 4. Ortaöğretimde sınıf geçme oranı sonuna kadar %96’ya çıkarmak.

STRATEJĠK HEDEF 2.4.: 2014 yılı sonuna kadar ÖSS’de Türkiye PG 1. SAY alanda il sırası genelinde; sayısal alanda ilk 19 il içerisinde, eĢit ağırlık dalında ilk 22 il PG 2. EA alanda il sırası içerisinde, sözel dalında da ilk 25 il içerisinde yer almak. PG 3. SÖZ alanda il sırası

STRATEJĠK HEDEF 2.5 : 2014 yılı sonuna kadar her yıl ailelerinden uzakta eğitim alan öğrencilerin, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını tam karĢılayarak; yurt/pansiyon ortamı ve sunulan hizmetlerden memnuniyet oranını %5, bursluluktan yararlanan öğrencilerin (ilköğretim ve ortaöğretim) baĢarısını da %1 oranında artırmak.

SORUMLU BĠRĠM

1. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM

1. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM

1. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM

1. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK

1. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK

1. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK

1. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK 1. ARAġTIRMA EĞĠTĠM PLANLAMA VE 3. ÖZEL EĞĠTĠM VE ĠSTATĠSTĠK REHBERLĠK 4. ÖZEL ÖĞRETĠM VE REHBERLĠK BL

PG 1.TaĢımalı öğrencilerin yemek ihtiyacını karĢılama oranı PG 2.Yatılı kalan öğrencilere yapılan giyecek yardımı oranı (parasız yatılılara 1. BURSLAR YURTLAR göre) 2. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PG 3.Burslu öğrencilere ödenen bursların zamanında ödenmesi VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ PG 4.Tespit edilen yardıma muhtaç kiĢi sayısı. 3. ÇIRAKLIK VE PG 5.Ġhtiyacı karĢılanan öğrenci sayısı MESLEKĠ TEKNĠK PG 6.Sağlanan dıĢ kaynak tutarı EĞĠTĠM

PG 1. Ġstihdama yönelik açılan kurs sayısı STRATEJĠK HEDEF 2.6.: PaydaĢ iĢbirliğiyle mesleki ve teknik eğitimin kalitesini PG 2.Kursiyer sayısındaki artıĢ oranı yükseltmek için kurs çeĢitliliğini de dikkate alarak proje sayısını her yıl %2 PG 3. Belgeli kursiyerlerin iĢe yerleĢme oranı artırmak. Ġstihdama yönelik 3 alanda en az birer proje hazırlayarak, 1 fuar düzenlemek.

KOORDĠNE BĠRĠM

1. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM

1. YATIRIM VE TESĠSLER BÖLÜMÜ 2. BUTÇE MUHASEBE 3. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK 4. SAĞLIK ĠġLERĠ

1. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK 3. AR-GE PKE 4. BÜTÇE MUHASEBE


S.NO TEMA

STRATEJĠK AMAÇLAR

STRATEJĠK HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ

SORUMLU BĠRĠM

PG 1: Ġlköğretimde eğitim çağı dıĢına çıkan öğrencilerin sayısı. PG 2: Ortaöğretimde eğitim çağı dıĢına çıkan öğrencilerin sayısı. PG 3: Ortaöğretimde örgün eğitimden uzaklaĢtırılanların sayısı. STRATEJĠK HEDEF 3.1.: Örgün eğitimden ayrılmıĢ ya da zorunlu öğrenim PG 4. Açık ilköğretime bir önceki yıla göre kaydolanların sayısı ve 1. YAYGIN EĞĠTĠM çağı dıĢına çıkmıĢ bireylere, açık ilköğretim, açık lise ve mesleki açık öğretim oranı. lisesinde öğrenim görmeye yönelik her yıl 2 çalıĢma yapmak. PG 5. Açık liseye bir önceki yıla göre kaydolanların sayısı ve oranı.

3

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

STRATEJĠK HEDEF 3.2: 2014 yılı sonuna kadar 14-44 yaĢ grubunda okumaPG 1.Açılan kurs sayısı yazma bilmeyen 19762 vatandaĢı okur-yazar hale getirmek, 2014 yılı sonuna PG 2.Katılan kursiyer sayısı kadar 44 yaĢ üzeri çağ nüfusunun okuma yazma oranını %90’dan %95’e PG 3.Katılan özürlü sayısı çıkarmak.

SAM-3 Eğitim çağı dıĢına çıkmıĢ bireylerden uzaktan eğitim yoluyla öğrenimlerini tamamlamak isteyenlere fırsat ve imkân sunmak; STRATEJĠK HEDEF 3.3: Plân döneminde mesleki eğitimde paydaĢlarla iĢ hayat boyu öğrenim stratejisi birliği içerisinde il düzeyinde iĢgücü ihtiyaç planlaması yapmak. doğrultusunda, dünya ekonomisine, iĢgücü piyasası ihtiyaç analizi yaparak, kiĢisel geliĢim taleplerini karĢılamak, iĢgücü duyarlılığını artırmak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarının desteği ile bireylere katkı sağlamak. STRATEJĠK HEDEF 3.4: Meslek lisesi öğrencilerinin eğitim ve staj dönemlerinde, alanlarında mesleki çalıĢmalarına katkı sağlayacak yılda 1 proje hazırlamak.

PG 1. PaydaĢlarla yapılan çalıĢtay sayısı. PG 2. OluĢturulan iĢgücü bilgi sistemi.

1. YAYGIN EĞĠTĠM

1. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM 2. YAYGIN EĞĠTĠM

PG 1. Meslek lisesi öğrencilerine yönelik yapılan proje sayısı. 1. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ PG 2. Meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında iĢe giren TEKNĠK EĞĠTĠM 2. YAYGIN EĞĠTĠM öğrencilerin mezun öğrenciye oranı. 3. AR-GE PKE

1. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM 2. YAYGIN EĞĠTĠM

STRATEJĠK HEDEF:3.5. Plân dönemi sonuna kadar meslek edindiren, gelir getiren kurslara ve dil kurslarına katılımı %50 artırmak. PG. 1. Açılan yabancı dil kurs sayısı. PG. 2. Meslek edindirme kursu sayısı PG. 3. Katılımcı sayısı

STRATEJĠK HEDEF 3.6.: Toplumda yaĢam boyu öğrenim anlayıĢının PG 1.e-devlet, e-ticaret faaliyetlerine katılan katılımcı sayısı benimsenmesi amacıyla e-öğrenme, e-ticaret, e-devlet dâhil yaygın eğitim PG 2. Faaliyetleri baĢarıyla tamamlayan katılımcı sayısı imkânlarını geliĢtirmek, beceri kazandırmak ve meslek edindirme faaliyetlerini PG 3. Medya okuryazarlığı kurslarına katılanların sayısı ve eğitim ile istihdam bağını güçlendirecek çalıĢma sayısını her yıl %2 artırmak.

1. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM 2. YAYGIN EĞĠTĠM

KOORDĠNE BĠRĠM

1. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 2. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 3. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK BÖLÜMÜ 4 ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM

1. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 2. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 3. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK 4. BÜTÇE MUHASEBE

1. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2. AR-GE PKE 3. ARAġTIRMA PLANLAMA ve ĠST. BL

1. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ

1. AR-GE,PKE 2. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 3. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK

1. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK 2. AR-GE PKE


S.NOTEMA

STRATEJĠK AMAÇLAR

STRATEJĠK HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ

SORUMLU BĠRĠM

4

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

PG 1. Ġzci öğrenci sayısı PG 2. Yeni katılan izci sayısı PG 3. Yapılan etkinlik sayısı 2014 yılı sonuna kadar izci öğrenci sayısını ve lider sayısını %100, badminton, PG 3. Etkinliğe katılan lider ve izci sayısı futbol, basketbol ve voleybol branĢlarında lisanslı sporcu sayısını %50 PG 4. Liderlik temel kursuna katılan aday lider sayısının lider 1. OKUL ĠÇĠ, BEDEN artırmak; masa tenisi, atletizm, güreĢ, hentbol, kros, halter, oryentrik sporunun eğitici sayısına oranı EĞĠTĠMĠ SPOR tanıtımı ve halkoyunlarının yaygınlaĢtırılması için yılda 2 faaliyet düzenlemek, PG 5. Badminton sporuna katılan öğrenci sayısı düzenlenen sportif etkinliklerin sayısını her yıl 1 adet artırmak, müsabakalar PG 6. Yapılan turnuva sayısı için 27+1 kiĢilik araç temin etmek. PG 7. Turnuvaya katılan öğrenci sayısı PG8. Her branĢta yapılan turnuvaya katılan öğrenci sayısı

KOORDĠNE BĠRĠM

STRATEJĠK HEDEF 4.1 :

1. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK 2. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 3. BÜTÇE MUHASEBE 4. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 5. YATIRIM ve TESĠSLER 6. ĠNCELEME SORUġTURMA VE DEĞERLENDĠRME. 7. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM

PG 1.Yapılan faaliyet sayısı PG 2.Kurulan okul spor kulüp sayısı STRATEJĠK HEDEF 4.2.: 2014 yılı sonuna kadar sosyal faaliyetlere, spor ve PG 3.Egzersiz çalıĢmasına katılan öğretmen sayısı sanat etkinliklerine karĢı farkındalık oluĢturmak, okullarımızda spor PG 4.Egzersiz çalıĢmasına katılan öğrenci sayısı kulüplerinin ve sosyal, kültürel, sanat etkinliklerinin sayısını 20, katılımcıların PG 5.Lisanslı öğrenci sayısı sayısını %100 artırmak. PG 6.BranĢlara göre kurulan lig sayısı

1. ARAġTIRMA PLANLAMAVE ĠSTATĠSTĠK 2. BÜTÇE MUHASEBE 3. SAĞLIK ĠġLERĠ 4. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 5. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM

SAM-4 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin çeĢitliliğini artırarak, bireylerin potansiyelini ortaya çıkaran ve geliĢtiren, onlara sorumluluk duygusu veren, kültürel mirası STRATEJĠK HEDEF:4.3. Belirli gün ve haftaların kutlanması ve anma gelecek kuĢaklara törenlerine tüm okulların katılımının sağlanması için her yıl en az 10 yarıĢma aktaran, çevre düzenlemek ve yarıĢmalarda dereceye girenleri ödüllendirmek. bilincine sahip sağlıklı nesiller yetiĢtirmek.

PG 1. Katılan okul sayısı PG 2. Katılan öğrenci sayısı PG 3. Açılan yarıĢma sayısı PG 4. Ödüllendirilen öğrenci sayısı

1. OKUL ĠÇĠ, BEDEN EĞĠTĠMĠ SPOR

1. KÜLTÜR

PG 1. Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri semineri alan öğrenci sayısı PG 2. Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri semineri alan öğretmen sayısı PG 3. Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri STRATEJĠK HEDEF:4.4.: 2014 yılı sonuna kadar bütün öğrencilerin, semineri alan veli sayısı 1. OKUL ĠÇĠ, BEDEN koruyucu sağlık hizmetleri bilinci, temel sağlık bilinci ve çevre sağlığı bilinci PG 4. Seminer yapılan okul sayısı (Toplam okullara göre EĞĠTĠMĠ SPOR kazanabilmeleri için her yıl 5 etkinlik düzenleyip il genelindeki öğrencilerin en oranı) az %10’una ulaĢarak toplum sağlığına katkıda bulunmak. PG 5. Etkinliğe katılan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı.

PG 1. Kültür ve el sanatları ile ilgili yapılan proje sayısı STRATEJĠK HEDEF:4.5.: Türk kültürünü araĢtıran ve orijinalini bozmadan PG 2. El sanatları ile ilgili yapılan araĢtırma sayısı geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktaran, çağdaĢ yorum ve PG 3. Açılan kurs ve seminer sayısı

tasarımlarla milli ve evrensel beğenilere yönelik her yıl 5 proje hazırlamak.

1. AR-GE, PKE 2. KÜLTÜR 3. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM 4. YAYGIN EĞĠTĠM 5. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ

1. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK 2. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 3. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 4. AR-GE PKE 5. BÜTÇE MUHASEBE 6. MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM

1. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK 2. BÜTÇE MUHASEBE 3. SAĞLIK ĠġLERĠ 4. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ

1. BÜTÇE MUHASEBE 2. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 3. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK


S.NO

TEMA

STRATEJĠK AMAÇLAR

STRATEJĠK HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ

SORUMLU BĠRĠM

5

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

PG 1. Olaya karıĢan öğrenci sayısındaki azalma PG 2. Yapılan etkinlik sayısı PG 3. Etkinliğe katılan öğrenci sayısı PG 4. Etkinliğe katılan öğretmen sayısı PG 5. Etkinliğe katılan öğrenci sayısının okulun toplam öğrenci sayısına oranı STRATEJĠK HEDEF 5.1: Tüm öğrencilerin psikolojik danıĢmanlık PG 6. Tutum ölçeği uygulanan öğrenci sayısı ve rehberlik hizmetlerine eriĢimini kolaylaĢtırarak, bu hizmetleri 1. ÖZEL EĞĠTĠM PG 7. Yapılan bilgilendirme toplantı sayısı VE REHBERLĠK paydaĢ iĢbirliğinin geliĢtirilmesinde ve okul baĢarısının PG 8. Okulların ve ilin puanlarındaki artıĢ ya da azalıĢ artırılmasında etkin kullanmak. PG 9. Rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti alan öğrenci sayısı PG 10. DanıĢmanlık hizmeti alan öğrencilerin memnuniyet oranı

SAM-5 Özel eğitime ve öğretime gereksinim duyan bireylerin ihtiyaçlarını, sosyal devlet sorumluluğunda, toplumun değiĢen ve çeĢitlenen eğitim taleplerini karĢılamak; sanat ve estetik yönü geliĢmiĢ, çevre bilinci kazanmıĢ, sorumluluk sahibi, uyumlu, Ģiddetten uzak, kendisi ve toplumla bütünleĢmiĢ bireyleri güvenli eğitim ortamlarında yetiĢtirmek.

PG 1. Yasal süresi içinde tamamlanamayan çalıĢmalar PG 2. Rehberlik ve denetim yapılan kurum/kuruluĢ sayısı PG 3. Özel öğretim kurumları ile koordineli yapılan çalıĢma STRATEJĠK HEDEF 5.2: Özel öğretim kurumlarının iĢ ve sayısı iĢlemlerini zamanında yaparak, bu kurumların verimliliğinin PG 4. Özel öğretim kurumlarının SBS ve ÖSS’ye öğrenci ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ arttırılmasına katkı sağlamak, kurumsal baĢarıyı geliĢtirmede yerleĢtirme oranları. rehberlik edecek yılda 3 çalıĢma yapmak.

KOORDĠNE BĠRĠM

1. EĞİTİM ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ 2.ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ 3.ARAŞTIRMA PLÂNLAMA ve İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

1. ĠNCELEME SORUġTURMA VE DEĞERLENDĠRME 2. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 3. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ

PG 1. Ġlköğretim okullarında hazırlanan proje sayısı PG 2. Ortaöğretimde giriĢimcilik üzerine hazırlanan proje 1. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE STRATEJĠK HEDEF:5.3: Plân dönemi boyunca, Ġlköğretim 6. 1. AR-GE, PKE sayısı ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ sınıflardan baĢlamak üzere giriĢimciliğin geliĢtirilmesi amacıyla 2. BÜTÇE MUHASEBE PG 3. Bölgesel sergiye kalan proje sayısı TEKNĠK EĞĠTĠM yılda en az 4 proje yapmak. PG 4. Türkiye sergisine kalan proje sayısı


S.NO TEMA

STRATEJĠK AMAÇLAR

STRATEJĠK HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ

6

YARDIMCI HĠZMETLER

PG 1.Ödül için baĢvuran ekip sayısı PG 2. Ödül için baĢvuran okul/kurum sayısı STRATEJĠK HEDEF 6.1: 2014 yılı sonuna kadar PG 3.Düzenlenen seminer sayısı müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızın tamamında Toplam Kalite PG 4. Kariyer yapan personel sayısı Yönetimi uygulamalarını hayata geçirmek.

SORUMLU BĠRĠM

KOORDĠNE BĠRĠM

1. AR-GE

TÜM BÖLÜMLER

PG 1.Süreçleri tanımlanan bölüm sayısı. PG 2. Kontrol Ortamı Standartları göstergeleri PG 3. Risk Değerleme standartları göstergeleri STRATEJĠK HEDEF 6.2: Müdürlüğümüz süreçlerinin etkili PG 4. Kontrol faaliyetleri standardı göstergeleri SAM-6 AR-GE iĢletilmesini sağlayan, eksiklerini gideren iç kontrol sistemini PG 5. Bilgi ve iletiĢim standartları göstergesi Stratejik yönetim anlayıĢını 2011 yılına kadar oluĢturmak.. PG 6. Ġzleme standartları göstergesi yerleĢtirmek, kurumsal performansı ve kaliteyi sürekli geliĢtirmek; müdürlüğümüzün iĢ ve iĢlemlerini (süreçlerini) stratejik plana, Bakanlığın üst politikalarına ve mevzuata uygun olarak sürekli iyileĢtirmek, etkin denetim ve rehberlik hizmeti sunmak; hukukun gereklerine STRATEJĠK HEDEF 6.3: Plan dönemi sonuna kadar PG 1. Rehberlik yapılan okul/kurum sayısı 1. ĠNCELEME müdürlüğümüze bağlı özel ve resmi kurumların rehberlik ve PG 2. Zamanında tamamlanan inceleme-soruĢturma sayısı göre hareket etmek. SORUġTURMA VE denetim çalıĢmalarını bireysel ve kurumsal performansı arttıracak PG 3. Zamanında tamamlanamayan inceleme-soruĢturma sayısı DEĞERLENDĠRME Ģekilde yapmak, inceleme ve soruĢturmaları zaman aĢımını da dikkate alarak en kısa sürede sonuçlandırmak.

STRATEJĠK HEDEF 6.4.:Her yıl taĢımalı eğitim kapsamındaki PG 1. TaĢımalı ilköğretim uygulamasında yemek verilen öğrenci öğrencilerin güvenli ve konforlu taĢınmasını ve tamamının yemek sayısı. PG 2.Eğitim verilen Ģoför sayısı. imkanlarından faydalanmasını sağlamak.

PG 3. Eğitim verilen servis aracı rehber personel (Engelliler için) PG 4.TaĢımalı öğrencilerin yemek ihtiyacını karĢılama oranı

TÜM BÖLÜMLER

TÜM BÖLÜMLER

1. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ve ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2. BÜTÇE MUHASEBE 1. ARAġTIRMA (Özel ) PLANLAMA VE 3. ÖZEL EĞĠTĠM ve ĠSTATĠSTĠK REHBERLĠK


S.NO

TEMA

STRATEJĠK AMAÇLAR

STRATEJĠK HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ

7

YARDIMCI HĠZMETLER

PG 1. Diğer personel ihtiyacı sayısı STRATEJĠK HEDEF 7.1: Ġlimizdeki personel ve öğretmen PG 2.Açık yönetici ihtiyacı sayısı ihtiyacını norm kadro esasına göre belirleyerek dengeli ve adaletli PG 3. Öğretmen ihtiyacı dağıtımını yapmak.

STRATEJĠK HEDEF 7.2: 2014 yılı sonuna kadar Bakanlığımızın istek ve yönlendirmeleri doğrultusunda SAM-7 Liyakat ve kariyer Müdürlüğümüze bağlı yönetici ve yardımcı personelin göreve esasına göre etkinlik bağlılık ve motivasyonunu artırmak, etkinliğini ve verimliliğini ve yetkinlik yönünden yükseltmek için hizmetiçi eğitim yapmak. geliĢmiĢ, görevine bağlı, dıĢ değiĢime duyarlı olarak yetiĢen insan kaynaklarını; Bakanlığımızın atamaları doğrultusunda il genelinde dengeli dağıtarak kurumların geliĢimine katkı sağlamak. STRATEJĠK HEDEF 7.3 : Bakanlığımızın istek ve yönlendirmeleri ve ilin ihtiyaçları doğrultusunda öğretmenlerin mesleki ve kiĢisel niteliklerini yükseltmek, hizmetiçi eğitim semineri sayısını, katılanların memnuniyet oranını her yıl %2 artırmak.

PG 1.Düzenlenen seminer sayısı PG 2.Seminere katılan yönetici sayısı PG 3. Etkinliklere katılımcı sayısı PG 4. Katılan yöneticilerin toplam yöneticilere göre oranı PG 5. Katılımcıların memnuniyet oranı

PG 1. PaydaĢ anketine göre düzenlenen seminer sayısı PG 2. Seminere katılan katılımcı sayısı PG 3. Katılımcıların memnuniyet düzeyi

SORUMLU BĠRĠM

KOORDĠNE BĠRĠM

1. ATAMA

1. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠMĠ 2. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 3. ARAġTIRMA, PLANLAMA ve ĠSTATĠSTĠK 4. MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM 5. ÖZEL EĞĠTĠM VE REH. BL.

1. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM

1. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM

1. OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠ 2. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 3. ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI 4. ATAMA 5. BÜTÇE MUHASEBE

TÜM BĠRĠMLER


S.NO

TEMA

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU BİRİM

PG 1. Rehberlik ve danışmanlık yapılan okul sayısı PG 2.Güncellenen sivil savunma plan sayısı PG 3.Temin edilen malzeme miktarı. STRATEJİK HEDEF 8.1: Kurumlarımızın tamamında doğal afet PG 4. Okullarda yapılan ikaz, alarm ve yangın tatbikat 1. SİVİL SAVUNMA ve olağanüstü durumlar için gerekli planlamalar yapmak ve buna sayısı. HİZMETLERİ uygun olarak her an hazırlıklı olmak. PG 5.Aksayan durumların rapor haline getirilmesi.

8

YARDIMCI HİZMETLER

STRATEJİK HEDEF 8.2: Müdürlüğümüz personelinin özlük işlemlerini doğru ve zamanında yaparak takibini dijital ortamda izlemek. PG 1. Bilgileri kayıt altına alınan personel sayısı PG 2. Bilgileri güncellenen personel sayısının toplam personel sayısına oranı PG 3. Bilgileri güncellenen personel sayısı

1. ÖZLÜK

SAM-8 Müdürlüğümüzde kurumsal bilgi yönetimine geçmek; personel özlük STRATEJİK HEDEF 8.3: Müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili PG1: Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği standartlarına bilgilerini çağın 1. ARŞİV ve İDARE sonuçların tamamına hızlı bir şekilde ulaşılabilecek arşivleme uygun düzenlenen personel dosya sayısı gerektirdiği elektronik çalışması yapmak; kurumsal hafızayı canlı tutmak. ortamda takip etmek; düzenli bilgi akışını ve iletişimi sağlamak, bütün kurumlarımızda olağandışı durumlar için her an hazır olmak.

STRATEJİK HEDEF 8.4: Plân dönemi sonuna kadar üst yönetimin etkin karar verebileceği ve her an kullanabileceği veri tabanı hazırlamak. Verileri güncel tutarak paydaşları ve kamuoyunu zamanında bilgilendirmek ve her yıl en az 1 kitapçık basmak.

STRATEJİK HEDEF 8.5: Hizmet sunumuna göre, resmi yazışmaları ve bilgi akışını zamanında yapmak.

PG 1. İstatistikî bilgileri kurumsal bilgi yönetim sistemine zamanında giren bölüm sayısı PG 2. Paydaşlara dağıtımı yapılan bilgilendirme kitabı. PG3. İstatistikî bilgilerini zamanında gir(e)meyen bölüm sayısı oranı

PG 1.Evrakların bölümlere ulaşma süresi PG 2. Milli eğitim müdürlüğüne gelen evrak sayısı a. Harici evrak sayısı b. Dâhili evrak sayısı PG 3. Milli eğitim müdürlüğünden giden evrak sayısı PG 4. Gelen faks sayısı PG 5. Gelen elektronik posta sayısı

1. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 2. ARAŞTIRMA PLANLAMA VE İSTATİSTİK

1.GENEL EVRAK BL 2. BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜ

KOORDİNE BİRİM

TÜM BİRİMLER

TÜM BİRİMLER

TÜM BİRİMLER

1. BİLGİSAYAR VE SINAV HİZMETLERİ. 2. BÜTÇE MUHASEBE

TÜM BİRİMLER


S.NO

TEMA

STRATEJĠK AMAÇLAR

STRATEJĠK HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ

9

YARDIMCI HĠZMETLER

PG 1. Ġhtiyaç duyulan derslik sayısı PG 2. ĠnĢa edilen derslik sayısı STRATEJĠK HEDEF: 9.1:Eğitim ve öğretimin bütün birim ve PG 3. ĠnĢa edilen spor salonu sayısı kademelerinde fiziki mekan ve donatım ihtiyaçlarını, hayırseverlerin de PG 4. Toplam ihtiyacı karĢılama oranı katkılarını artırarak, 2014 yılı sonuna kadar tam karĢılamak. PG 5. Hayırseverlerin carı yıldaki eğitime katkı miktarı PG 6. Hayırseverlerin eğitime katkılarının önceki yıla göre artıĢ oranı

PG 1. Onarıma ihtiyaç duyulan okul sayısı. SAM 9 PG 2. Onarımı yapılan okul sayısı. Müdürlüğümüze bağlı okul ve STRATEJĠK HEDEF: 9.2. 2014 yılı sonuna kadar bakım ve onarıma PG 3. Onarım ihtiyaçlarını karĢılama oranı. kurumlarımızın ihtiyaçlarını ihtiyaç duyan okul ve kurumlarımızın tadilatını karĢılama oranını her yıl %5 PG 4. Önceki yıla göre onarımı karĢılama oranı. yerinde ve objektif olarak tespit artırmak. etmek; Eğitimin ve öğretimin bütün kademelerinde fiziki mekân ve donanım ihtiyacını hayırseverlerin de desteğini alarak karĢılamak; Fiziki ve finansal kaynaklarımızı daha etkin, Ģeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun kullanmak.

STRATEJĠK HEDEF 9.3.: Finansal kaynakların Bakanlığın ve kurumun stratejilerine, politikalarına ve amaçlarına uygun, ekonomik, etkili ve Ģeffaflık ilkesine göre her yıl mevzuat doğrultusunda, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak.

STRATEJĠK HEDEF 9.4:2014 yılı sonuna kadar okul ve kurumlarımızın ders ve laboratuvar araç-gereçleri dahil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını tespit etmek, teknolojik geliĢmelere uygun olarak en az 60 okulun donatımını sağlamak; ısınma, aydınlatma ve soğutma ihtiyaçlarını tam karĢılamak.

P G 1.Her ayın 9’unda maaĢları güncelleyen okul/kurum sayısı PG 2. Her ayın 28’ine kadar sisteme girilen ek ders bilgisi P G 3 Memnuniyet oranı P G 5:Her ayın ilk haftası içerisinde ödenen ek ders ücreti. P G 6.Ġkamet durumlarına göre ödenmesi engellenen ödeme sayısı P G 7. Açılan hizmetiçi eğitim PG 8. Toplantıya katılan personel sayısı

SORUMLU BĠRĠM

1. YATIRIM ve TESĠSLER 2. ÜST YÖNETĠM

1. YATIRIM ve TESĠSLER

1. BÜTÇE MUHASEBE

PG 1.Donatımı yapılan derslik sayısı PG 2.Boya ve badana ihtiyacı karĢılanan okul sayısı 1. EĞĠTĠM ARAÇLARI ve PG 3. Boya ve badana için verilen malzeme miktarı DONATIM PG 4. Temizlik malzemesi ve yakıt ihtiyacı karĢılanan ilköğretim okulu sayısı PG 5.KarĢılanan donatım ve diğer ihtiyaçların miktar ve tutarı

KOORDĠNE BĠRĠM

1. ARAġTIRMA, PLANLAMA ve ĠSTATĠSTĠK 2. BÜTÇE MUHASEBE

1. ARAġTIRMA, PLANLAMA ve ĠSTATĠSTĠK 2. BÜTÇE MUHASEBE

TÜM BĠRĠMLER

TÜM BĠRĠMLER


S.NO

TEMA

STRATEJĠK AMAÇLAR

STRATEJĠK HEDEF

STRATEJĠK HEDEF: 10.1: 2014 yılı sonuna kadar her okulda; öğrenci, veli, öğretmen birlikteliğini en üst düzeye çıkararak, okul ve çevresinden kaynaklanan sorunları çözmek için üniversite ile iĢbirliği içerisinde ölçme – değerlendirme kriterlerine bağlı her yıl en az 1 çalıĢma yapmak. PaydaĢlarla bütünleĢmeyi sağlayarak eğitimin kalitesini yükseltmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ

PG1.Yapılan etkinlik/seminer sayısı PG 2.Etkinlik/seminere katılan veli sayısı PG 3. Seminere katılan öğretmen sayısı PG 4. Seminere katılan öğrenci sayısı PG 5. Etkinliğe katılanların memnuniyet oranı PG 6. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili okulda/ilde yapılan çalıĢma sayısı PG 7. Velilere yönelik yapılan proje/çalıĢma sayısı PG 8. Katılan velilerin okulun toplam velilere oranı PG 9. Öğrencilerin okula aidiyet duygusu verecek çalıĢma sayısı

SORUMLU BĠRĠM

1. EĞĠTĠM, ÖĞRETĠM ve ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2. MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM 3. AR-GE

KOORDĠNE BĠRĠM

1. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 2. BÜTÇE MUHASEBE 3. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK

1. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

10

YARDIMCI HĠZMETLER

STRATEJĠK HEDEF: 10.2 : 2014 yılı sonuna kadar okul ve kurumlar arasında düzenlenen proje tabanlı beceri yarıĢmalarında, özellikle ekonomik değerlerden tasarruf sağlamayı da hedefleyen uluslar arası düzeyde en az 1 proje hazırlamak, hazırlanan proje sayısını her yıl %2 artırarak proje giderlerinin tamamını karĢılamak.

SAM-10 Çağın gerektirdiği AR-GE çalıĢmalarını gerçekleĢtirmek, eğitim ve öğretimde teknolojiyi en üst seviyede kullanarak bilgi teknolojilerini yaygınlaĢtırmak ve etkin hale getirmek, uygulamaya konulan program ve projelerin hayata geçirilmesi için etkili çalıĢmak.

PG 1. Meslek liselerince hazırlanan proje sayısı VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ PG 2. Proje tabanlı beceri yarıĢmalarında hazırlanan proje sayısı BÖLÜMÜ 2. MESLEKĠ VE PG 3. Proje hazırlayan öğrenci sayısı TEKNĠK EĞĠTĠM PG 4. Proje yarıĢmalarında görev alan öğretmen sayısı BÖLÜMÜ PG 5. Bölgesel düzeyde sergilenen proje sayısı 3. YAYGIN EĞĠTĠM PG 6. Ulusal düzeyde sergilenen proje sayısı BÖLÜMÜ PG 7. Uluslar arası düzeyde sergilenen proje sayısı 4. ÖZEL EĞĠTĠM VE PG 8. Ödüllendirilen ekip sayısı REHBERLĠK PG 9. Hazırlanan projelerden toplum yaĢamında uygulamaya konun proje HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ sayısı

PG 1. BranĢ öğretmenleriyle yapılan toplantı sayısı PG 2. Ġlköğretim öğrencilerine yönelik fen-mat proje çalıĢmasına katılan okul/öğrenci sayısı PG 3. Hazırlanan proje sayısı PG 4. Ġlde Kabul edilen proje sayısı STRATEJĠK HEDEF: 10.3: Kadınlar ve özürlüler baĢta olmak PG 5. Bölge sergisine kalan proje sayısı üzere dezavantajlı kesime yönelik hazırlanan proje sayısını her yıl 1 PG 6. Ülke genelinde yapılan final sergisine kalan proje sayısı adet, fen - matematik (Bu Benim Eserim) alanında hazırlanan proje PG 7. Ortaöğretim düzeyinde ulusal bilim/sanat yarıĢmalarına katılan okulsayısını da %2 artırmak. kurum/öğrenci sayısı PG 8. Uluslar arası yarıĢmalara katılan/derece alan öğrenci sayısı. PG 9. Ulusal/uluslar arası kurum/kuruluĢların fonlarına yönelik geliĢtirilen / kabul edilen proje sayısı PG 10. Proje geliĢtirme konusunda eğitim verilen kiĢi sayısı

1. BÜTÇE MUHASEBE 1. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ve ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2. ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM BÖLÜMÜ 3. AR-GE BÖLÜMÜ 4. AR-GE PKE

PG 1. ÇalıĢma yapılan alan / okul bahçesi sayısı PG 2. ÇalıĢmaların yapıldığı alanın toplam büyüklüğü STRATEJĠK HEDEF: 10.4 : 2014 yılı sonuna kadar okul ve PG 3. Yapılan faaliyet sayısı kurumlarımızın tamamında ağaçlandırma çalıĢmaları kapsamında okul bahçelerini ve çevreyi güzelleĢtirecek çalıĢmalar yapmak.

1. KÜLTÜR BL 2. SAĞLIK SPOR ve ĠZCĠLĠK

STRATEJĠK HEDEF. 10.5: BiliĢim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımını yılda 2 defa yaparak, bilgi teknolojilerinden okul ve kurumlarımızın en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak.

BĠLGĠSAYAR VE SINAV HĠZMETLERĠ

PG1. Bakım onarımı yapılan laboratuvar sayısı PG2. BiliĢim Teknolojileri sınıflarını kullanan öğretmen sayıaı PG3. BiliĢim Teknojileri araç ve gereçlerini kuıllanan öğretmen sayısının toplam öğretmene oranı

1. BÜTÇE MUHASEBE 2. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK 3.AR-GE PKE

1. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ve ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2. ÇIRAKLIK VE MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠM 3. ARAġTIRMA PLANLAMA VE ĠSTATĠSTĠK 4. BÜTÇE MUHASEBE

TÜM BĠRĠMLER


TUTANAKTIR. 25326 sayfi Resmi Gazetede yayrmlanan 5018 sayrh Kamu Mali Y<inetimi ve Kontrol Kanuru, 26179 sayfi Resmi Gazetede yayrmlanan Kamu idarelerinde stratejik planlamaya iligkin Usul ve esaslar hakkrndaki yonetmelik, 26927 ve 27289 sayir Resmi Gazetelerde yayrmlanan Kamu idarelerince Hazrrlanacak Performans Programlarr Hakkrndaki yonetmeliklerin ilgili maddelerine gdre hazrrlanan Stratejik Plan bdliimiimiizle ilgili mevzuatlan ve yaprlacak diger iqleri kapsamaktadrr. B<iliimlerimizi ilgilendiren krsmr bilgim dahilinde hazrrlanmrg ve uygulama basamaklanrun gerEeklegtirilmesi tarafimrzdan taahhiit edilmigtir.

\1 | I

,v

l-^

$uayip BUTL

vuaiir

\

faydar YURDAKUL

YardrmcrsL

ep DURGELGIL

Ali KrLrq $ube Miidiirii

/l lAr { \./ ".. ,l

Sabri GUNDUZ $ube Miidiirii

Mehmet KA Sivil Sar,unma

Cumhuri\ er Ver danr

7

I I 00

' A ".. KIRIKKILE ret : t03t8) 224 6t 03-04-07-08 U ;iLJl Foks : lo3l8) 224 25 5s \'./t

Web:

http://kirikkale.meb. gov.tr e-posta:

gMKIil IrmKmxg


T.C.

KIzuKKALE VALiLiGi Milli Egitim Miidiirliigii

"Milli EEitim Mtidtirlti!0 Stratejik Pl6ni' uygun bulunmugtur.. KIRIKKALE MiLLi ECiTiM MUDURTUGU STRATEJiK PLANLAMA uST TunuIu S-NO ADI SOYADI IMZA ACIKLAMA UNVANI 1

Sait

KARAMAN

ilkitAretim Miifettiqleri Bagkanr

.4iltYN

2

guayip BUTUN

Miidlir Yardrmcrsr

3

AJI

Mehmet Ali KARADAd

Miidiir Yardrmcrsr L1 ,

xud,.-

Recep DULGERGIL

Miidiir

Yardrmcrsr

ismail KO$AN

M0diir

Yardrmcrs,

Haydar YURDAKUL

Miid0r Yardrmcrsr

AIi KILIq

$ube Miidi.irii

Sabri GLNDUZ

$ube

Miidiirii

AIi F,ROGLIJ

$ube

Miidiirii

Ahmet ORCTJN

$ube

Mtidiirii

Nusret KILIQ

Sube

Miidiirii

M. Seger BEREKET

$ube Miidiirti

13

Mehmet KARABTJDAK

Sivil Savunma Uzmant

14

ismail YILMAZ

Bahgili ilge

4 5

6 7 8 9 10

ll l2

l5 16 17

r8

\

/1,[M^*-

#

nAt" ,, -

\ ..

h

dr1

Milli E$itim Miidtirti

r]',,.-fu--. .v ')

Milli Egirim utidtirti(

M. Erdal KIZILTA$

Qelebi ilge

Milli Elitim

Temel TA$QI

Delice ilge

Milli E[itim Miidtirii

Yrlmaz OZTURK

Karakeqili ilqe

Atrf CEREN

Keskin ilge

Recep Y ILDIRIM

Sulakyurt ilge

Milli E[itim Miidiirii

i. Dursun KUZUCU

Yahgihan ilge

Milli E[itim Miidtirti

21

l\-*ts

m}t Z,)

Balr5eyh ilqe

20

0n \tX

?,\}l

Turgay SARAQOGLU

19

N

Miidiiril /u

Milli EAitim Miidiirii

Milli Egitim Mildtirti

,/fu/-,

/Y{X .4U= ) eMv.*

'tt).L fiut Mi

_' (:)

Cumhuriyet Meydant 71 100 -:

[']!,J

K

IRTKKALE

Tel : (03t8) 224 61 03-04-07-08 Faks : (0318) 22425 59

FpRn i Eili nr ltlii*

Web: e-Dosla:

kirikkalemem@meb. gov.tr

ffi EGm6E

http://kirikkale.meb.gov.tr

6l!mri[3l

REFoRM


T.C.

KIRIKKALE VALiLiGi Milli Efitim Miidiirliifii Sayr : B.08.4.MEM.4.71.02.00-3021

Konu:

211tf 31-12.20ffi

Villi

Egirim M ijdiirliigii 2010-2014 Stratejik PlAnr

VALILIK MAKAMINA

Miidiirliifiimiiz 2010-2014 yrllarrnr kapsayan stratej ik pl6nr hazrrlarken, 25326 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 5018 sayrh Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu, 26179 sayil Resmi Gazetede yayrmlanan Kamu idarelerinde stratejik planlamaya iliqkin Usul ve esaslar hakkrndaki ydnetmelik, 26927 ve 27289 sayrh Resmi Gazetelerde yayrmlanan Kamu idarelerince Hazrrlanacak Performans Programlan Hakkrndaki

ilgili

maddeleri, 9. Kalkrnma pldnr, Orta Vadeli PlAn, 60. Htiktimet Programr, Milli Elitim Bakanhlr Stratejik Plam ve Krrrkkale il Ozel idaresi Stratejik Planr temel iist belge olarak dikkate ahnmrgtrr. Belirtilen iist belgeler esas ahnarak miidiirlti[iimiiz stratej ik plan hazrrlanmrgtrr. ycinetmeliklerin

Belirtilen iist belgelere gore hazrrlanan stratejik plan miidiirliigiimiiz stratejik planlama iist kurulu tarafindan uygun g6riilmektedir.

Makamlannrzca da uygun gdriildiilii takdirde tensiplerinize arz ve teklif ederim.

ffi;zederim OLUR 37...nztzoog

<\

Hakilhuf

GUNER

Vali (.0.1 1212009

.t &

[l,.-L]

'-t

J

v.H.K.i.: O.PEKINCE:

&

Cumhuriyet Meydanr 7l 100

Web:

KIRIKKALE

http://kirikkale.meb.gov.tr

Tel : (0318) 224 6103-04-07-08 Faks : (0318) 224 25 59

e-Dosts:

ptrwl?}

mlffiK

2010 - 2014 STRATEJİK PLAN  

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 - 2014 STRATEJİK PLANI

Advertisement