Page 1

Οι μετανάςτεσ είναι τθσ Γισ οι κολαςμζνοι… Τθν Κυριακι 23 Ιανουαρίου, ςτισ 5 το πρωί, ζφκαςαν ςτο λιμάνι του Πειραιά 220 μετανάςτεσ, εργάτεσ από τθν Κριτθ. Στισ 25 Ιανουαρίου κα ενωκοφν μ' άλλουσ 50, αποφαςιςμζνοι να ξεκινιςουν πανελλαδικι απεργία πείνασ αιτοφμενοι μια ηωι αξιοπρζπειασ κι όχι ενόσ ατζρμονου και ςτείρου αγώνα επιβίωςθσ. Τθν ίδια ςτιγμι θ ελλθνικι κυβζρνθςθ και θ Ε.Ε. (βλ. Δουβλίνο), ς' ζνα πλαίςιο άγριασ και βάρβαρθσ αντιμεταναςτευτικισ πολιτικισ, εξαπολφει άγρια επίκεςθ κατά των μεταναςτϊν και των προςφφγων. Η πολιτικι αυτι λειτουργεί με ςαφι ςτοχοκεςία αφοφ χρθςιμοποιεί τθν οικονομικι-κοινωνικι κρίςθ, ωσ εφαλτιριο ςυντθρθτικοποίθςθσ τθσ κοινωνίασ απζναντι ςε κάκε κοινωνικά αποκλειςμζνθ ομάδα. Αυτζσ οι ςυνκικεσ επιτρζπουν τθ ςυηιτθςθ για καταςκευι ενόσ ακόμθ Τείχουσ ντροπισ ςτα ςφνορα τθσ Ευρϊπθσ, ςτον Ζβρο, τθν κακιζρωςθ τθσ φρουράσ τθσ Frontex, τα πλωτά ςτρατόπεδα ςτο Αιγαίο, τισ μαηικζσ απελάςεισ, τα αλλεπάλλθλα πογκρόμ ςτισ πόλεισ. Το πολιτικό άςυλο, ςυνάμα, αν και νομικά κατοχυρωμζνο, εν τοισ πράγμαςι καταργείται, ενϊ απ' τθν άλλθ μετανάςτριεσ και μετανάςτεσ, ωσ άλλοσ «εφεδρικόσ ςτρατόσ», όλο και πιο ςυχνά αντιμετωπίηουν τθν εργοδοτικι αυκαιρεςία και υπερεκμετάλλευςθ, τθν αςτυνομικι βαρβαρότθτα, κακϊσ και κάκε είδουσ ρατςιςτικι επίκεςθ. Σε μια τζτοια ςυγκυρία λοιπόν, τριακόςιοι μετανάςτεσ και μετανάςτριεσ κα ςυγκεντρωκοφν και κα διαδθλϊςουν τα αιτιματα τουσ ζξω από το Πνευματικό Κζντρο του Διμου Ακθναίων (δίπλα ςτθ Νομικι), με μόνο μζςο πάλθσ και άςκθςθσ πίεςθσ προσ τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ, τθν υποβολι τουσ ςε απεργία πείνασ. Μετανάςτεσ που ιρκαν ςτθ χϊρα μασ διωγμζνοι από τθ φτϊχεια, τθν ανεργία, τουσ πολζμουσ, τισ δικτατορίεσ. Μετανάςτεσ (με κανονικι-νόμιμθ ι όχι είςοδο) με όνειρα για ζνα καλφτερο αφριο ςτθ «Φανταχτερι Δφςθ», μακριά από τθ φτϊχεια και τθν εξακλίωςθ που βίωναν ςτισ πατρίδεσ τουσ. Στθν κατεφκυνςθ ακριβϊσ αυτι, ζρχονται ςτθν Ακινα για να ξεκινιςουν τον αγϊνα τουσ. Ζναν αγϊνα για τθ νομιμοποίθςθ, χωρίσ όρουσ, όλων των μεταναςτϊν/τριϊν, για τθ διεκδίκθςθ ίςων πολιτικϊν-κοινωνικϊν δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων με τουσ ζλλθνεσ και τισ ελλθνίδεσ εργαηόμενουσ/εργαηόμενεσ. Ωσ Αριςτερι Ενότθτα, βάςει των ανωτζρω και ςτο όνομα τθσ ανκρώπινθσ αξιοπρζπειασ, κεωροφμε πωσ θ κζςθ μασ βρίςκεται ςτο πλευρό των αγωνιηόμενων μεταναςτών. Ειδικότερα ςε μια περίοδο όπου θ κυβζρνθςθ διεξάγει ταξικό πόλεμο απζναντι ςτθ νεολαία και τουσ εργαηόμενουσ, καταργϊντασ δικαιϊματα δεκαετιϊν, κεωροφμε πωσ όλοι μαηί, Ζλλθνεσ και ξζνοι, οφείλουμε να διεκδικιςουμε και να υπεραςπιςτοφμε το δικαίωμα μασ ςε μία αξιοπρεπι ηωι. Παράλλθλα, θ εφαρμογι των διεκνϊν ςυμβάςεων οι οποίεσ κατοχυρϊνουν οριςμζνα δικαιϊματα για τουσ μετανάςτεσ, αλλά ευχερϊσ κι επιμελϊσ καταπατϊνται από το ελλθνικό κράτοσ, κακϊσ και το δικαίωμα για αξιοπρεπι ηωι, είναι αιτιματα ανυποχϊρθτα ςτα οποία δε χωροφν ςυμβιβαςμοί. Δθλϊνουμε τθν ζμπρακτι αλλθλεγγφθ μασ ςτουσ μετανάςτεσ και ςτα αιτιματά τουσ. Προφανώσ οι παρατάξεισ των δφο μεγάλων κομμάτων ςτα πανεπιςτιμια (ΔΑΠ, ΠΑΣΠ) μζςα ςε μία περίοδο όπου κατ’ επιλογιν αποςιωποφν τθν επίκεςθ που δζχεται θ νεολαία ςτα μορφωτικά και εργαςιακά τθσ δικαιϊματα, αποφάςιςαν για πρϊτθ φορά να κάνουν πολιτικι τοποκζτθςθ φλερτάροντασ με εκνικιςτικζσ και ρατςιςτικζσ απόψεισ, επιλζγοντασ μ’ αυτό τον τρόπο να γίνουν κομμάτι του κυβερνθτικοφ «ςτρατοπζδου»! Θεωροφμε ότι θ κίνθςθ τθσ κοςμθτείασ για κλείςιμο τθσ ςχολισ του Ν.Ο.Π.Ε είναι προςχθματικι και ζχει ωσ μοναδικό ςτόχο τθν ςυκοφάντιςθ των αγώνων και τθν όξυνςθ των ςυντθρθτικών αντανακλαςτικών ςε μια περίοδο γενικευμζνθσ κρίςθσ, αφοφ ο χώροσ ςτζγαςθσ των απεργών πείνασ ςτο ακόμα κλειςτό παλιό κτίριο τθσ Νομικισ που δεν χρθςιμοποιείται για καμία δραςτθριότθτα τθσ ςχολισ και δεν παρακωλφει ςτο ελάχιςτο τισ λειτουργίεσ τθσ ςχολισ. Στεκόμαςτε απζναντι ςτο lock out και ςε οποιαδιποτε προςπάκεια φίμωςθσ των αγώνων απζναντι ςτθν βάρβαρθ κυβερνθτικι επιλογι.

Ανακοίνωση της Αριστερής Ενότητας για την απεργία πείνας των 300 μεταναστών  
Ανακοίνωση της Αριστερής Ενότητας για την απεργία πείνας των 300 μεταναστών  

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου, στις 5 το πρωί, έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά 220 μετανάστες, εργάτες από την Κρήτη. Στις 25 Ιανουαρίου θα ενωθο...

Advertisement