Page 1

‫ﺗﺬﻛﺮات ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ در ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮح ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺳـﻮي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن را ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد ﻣﻨـﺎﻃﻖ‬‫ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد زودﺗﺮ در دﺳﺘﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺼﺎف از ﺳـﻮي ﻫﻴـﺄت رﺋﻴـﺴﻪ ﺑـﺮاي اﺟـﺎزه اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ‬‫ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻮدﺟﻪ اي‬‫ در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻃﺮح ﻟﻮاﻳﺤﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﻣﺨـﺎﻟﻒ آن اﺳـﺖ در ﺻـﺤﻦ‬‫ﻋﻠﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ ﺑﺮاي در دﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﻃﺮح دو ﻓﻮرﻳﺘﻲ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺟﺎده ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ‬‫ در ﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ وزراي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي‬‫ در ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﺟﺮا ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ‬‫ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﺎورزان و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از ﺳﻮي اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮل‬‫ در ﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪن وﻗﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان‬‫ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺜﻞ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و روﻏﻦ‬‫ در ﻣﻮرد ﻛﻨﺪي ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺳﻮاﻻت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از وزراء در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﺠﻠـﺲ‬‫ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮاي ﺻﺤﺒﺖ و اراﺋـﻪ ﻧﻈـﺮات ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻳـﺎ ﻣﻮاﻓـﻖ در‬‫ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪114‬‬

‫ﺗﺬﻛﺮات ﺑﻪ روﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫ردﻳﻒ‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺬﻛﺮ و‬

‫ﻧﺎم رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر‬

‫ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ وزراء‬

‫ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺧﺎﺗﻤﻲ‬

‫دﺳﺘﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﻲ‬

‫ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 84/3/8‬و‬

‫رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻣﺤﺘﺮم‬

‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ‬

‫‪/12/76760‬د‬

‫ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺧﺎﺗﻤﻲ‬

‫اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزي ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻃﺮﺣﻬﺎي‬

‫‪ 84/4/15‬و‬

‫رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻣﺤﺘﺮم‬

‫ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم‬

‫‪/12/96101‬د‬

‫درﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﺴﺮوي در‬

‫‪ 84/9/15‬و‬

‫اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬

‫‪/12/176345‬د‬

‫در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي‬

‫‪ 84/9/23‬و‬

‫ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ورزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ‬

‫‪/12/182131‬د‬

‫‪.3‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.4‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.5‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.6‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.7‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.8‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.9‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.10‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.11‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬

‫‪ 84/11/1‬و‬ ‫‪/12/205423‬د‬

‫در ﻣﻮرد روﺷﻦ ﺷﺪن ﻋﻠﻞ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫‪ 84/11/1‬و‬

‫ﺑﻮدﺟﻪ راه آﻫﻦ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر )اراك ﺑﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه(‬

‫‪/12/205328‬د‬

‫درﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻨﻘﺮ‬ ‫و ﻋﺪم ﺷﺮوع ﺳﺪ ﺟﺎﻣﻴﺸﺎن و ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﺣﺪاث‬ ‫ﺟﺎدهﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي‬

‫‪ 84/11/1‬و‬ ‫‪/12/205304‬د‬

‫ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﺎﻫﻬﺎي آب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻛﺸﺎورزان در‬

‫‪ 85/4/28‬و‬

‫اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ آﻧﺎن‬

‫‪/12/70708‬د‬

‫ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧﻲ زاﺋﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﺰام ﺑﻪ‬

‫‪ 85/4/18‬و‬

‫ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت در ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻋﺮاق‬

‫‪/12/62151‬د‬

‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ‬ ‫و ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﻳﺖ از‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺧﺎرﺟﻲ در ورزش‬ ‫درﻣﻮرد ﺗﺴﺮﻳﻊ در ارﺗﻘﺎي ﺑﺨﺶﻫﺎ و دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري از ﺳﻮي وزرات‬ ‫ﻛﺸﻮر‬

‫‪١١٤‬‬

‫‪ 85/7/16‬و‬ ‫‪/12/110738‬د‬ ‫‪ 85/7/16‬و‬ ‫‪/12/110730‬د‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪.12‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.13‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.14‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.15‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.16‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.17‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪.18‬‬

‫دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬

‫‪115‬‬

‫درﻣﻮرد دﺳﺘﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ‬

‫‪ 85/12/2‬و‬

‫ﻫـ ﺗﺒﺼﺮه ‪ 19‬ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ‪85‬‬

‫‪/12/187127‬د‬

‫درﻣﻮرد دﺳﺘﻮر ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ‬

‫‪ 86/2/5‬و‬

‫ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ‬

‫‪/12/16635‬د‬

‫درﻣﻮرد دﺳﺘﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﻜﻤﻴﻞ و راه اﻧﺪازي‬

‫‪ 86/4/24‬و‬

‫ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﺎز ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮاي رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺮدم‬

‫‪/12/113645‬د‬

‫درﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻي اﺳﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺮخ‬ ‫ﮔﺬاري ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از‬

‫‪86/9/17‬‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ‬ ‫درﻣﻮرد دﺳﺘﻮر اﻛﻴﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ‬

‫‪ 86/1/22‬و‬

‫دراﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬

‫‪/12/617‬د‬

‫در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ﺷﺪن اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻔﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﺣﺪاث‬ ‫ﺳﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎن‬ ‫در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮازن‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺣﻮم‬

‫‪١١٥‬‬

‫‪86/10/18‬‬ ‫‪/12/164001‬د‬ ‫‪86/10/17‬‬ ‫‪/12/163274‬د‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪116‬‬

‫ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪١١٦‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪117‬‬

‫‪١١٧‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪118‬‬

‫‪١١٨‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪119‬‬

‫‪١١٩‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪120‬‬

‫‪١٢٠‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪121‬‬

‫ﺗﺬﻛﺮات ﺑﻪ وزراء‬ ‫ردﻳﻒ‬

‫وزﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬

‫ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ وزراء‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ‬

‫‪.1‬‬

‫وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ‬ ‫و درﻣﺎن‬

‫ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺳﻨﻘﺮ و‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮاي آﻣﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ‬

‫‪ 83/6/2‬و‬ ‫‪/12/47292‬د‬

‫‪.2‬‬

‫ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي‬

‫ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﭘﻮل ﮔﻨﺪم ﻛﺸﺎورزان در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬

‫‪ 83/6/10‬و‬ ‫‪/12/50293‬د‬

‫‪.3‬‬

‫وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر‬

‫درﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي اﻳﺮاﻧﻲﻫﺎ‬

‫‪ 83/8/23‬و‬ ‫‪74450/6/65‬‬

‫‪.4‬‬

‫وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر‬

‫ﺗﺎﺧﻴﺮ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎوﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺨﺶ و ﺗﺒﺪﻳﻞ دﻫﺴﺘﺎن ﺳﻨﻘﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ‬

‫‪ 83/9/8‬و‬ ‫‪/12/93160‬د‬

‫‪.5‬‬

‫وزﻳﺮ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬

‫‪ 84/2/21‬و‬ ‫‪/12/64730‬د‬

‫‪.6‬‬

‫وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ‬

‫درﺧﺼﻮص ﭘﻴﮕﻴﺮي وﺟﺪﻳﺖ در اداﻣﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻨﻘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ‬

‫‪ 84/11/1‬و‬ ‫‪/12/2052920‬د‬

‫‪.7‬‬

‫وزﻳﺮ ﻧﻴﺮو‬

‫‪.8‬‬

‫وزﻳﺮ ﻧﻴﺮو‬

‫‪.9‬‬

‫وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ‬

‫درﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت زﻣﻨﻴﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي‬ ‫و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺸﺎه‬ ‫درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺻﻼح ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده‬ ‫ﺑﺮق روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺳﻨﻘﺮ و ﻛﻠﻴﺎﺋﻲ‬ ‫درﺧﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل ﻻزم ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد و‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ‬

‫‪ 85/1/15‬و‬ ‫‪/12/150/2908‬د‬ ‫‪ 85/3/21‬و‬ ‫‪/12/44680‬د‬ ‫‪ 86/3/31‬و‬ ‫‪/12/52030‬د‬

‫‪.10‬‬

‫وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر‬

‫درﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ‬ ‫اﺣﺸﺎم روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻘﺮ و ﻛﻠﻴﺎﺋﻲ‬

‫‪ 84/4/5‬و‬ ‫‪/12/88674‬د‬

‫‪.11‬‬

‫وزﻳﺮ ﺟﻬﺎد‬ ‫ﻛﺸﺎورزي‬

‫درﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ‪ %15‬ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ در‬ ‫روزﻫﺎي اﺧﻴﺮ‬

‫‪ 84/4/8‬و‬ ‫‪/12/91116‬د‬

‫‪.12‬‬

‫وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ‬

‫در ﺧﺼﻮص واﮔﺬاري ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي‬ ‫ﻧﻘﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي‬

‫‪ 85/4/4‬و‬ ‫‪/12/54010‬د‬

‫‪١٢١‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪122‬‬

‫‪.13‬‬

‫وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ‬

‫در ﺧﺼﻮص ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺎ‬ ‫ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮاي آزاد ﻛﺮدن رﺋﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ و وزراي دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ از رژﻳﻢ‬ ‫اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ‬

‫‪ 85/6/5‬و‬ ‫‪/12/89417‬د‬

‫‪.14‬‬

‫وزﻳﺮ ﺟﻬﺎد‬ ‫ﻛﺸﺎورزي‬

‫در ﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻮد ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻴﺎز ﻛﺸﺎورزان ﺳﻨﻘﺮ و ﻛﻠﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ‬

‫‪ 86/7/11‬و‬ ‫‪/12/109246‬د‬

‫‪.15‬‬

‫وزﻳﺮ ﻧﻴﺮو‬

‫‪.16‬‬

‫وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر‬

‫در ﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﺗﻤﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎي‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﻲ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺷﺮوع ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻘﺮ و اﺗﻤﺎم ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺬاري ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻘﺮ‬ ‫در ﺧﺼﻮص ﮔﺮاﻧﻲ ‪ 12‬درﺻﺪي ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺮاﻳﻪ ﺣﻤﻞ‬ ‫و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان‬

‫‪ 86/1/28‬و‬ ‫‪/12/10201‬د‬

‫‪.17‬‬

‫وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺎﻣﻴﻦ آرد روﺳﺘﺎﻳﻲ و‬ ‫ﻣﻴﺰان ‪ 180‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ آرد روﺳﺘﺎﻳﻲ‬

‫‪ 86/5/2‬و‬ ‫‪/12/68130‬د‬

‫‪.18‬‬

‫وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي‬ ‫ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬

‫‪ 86/7/25‬و‬ ‫‪/12/11361‬د‬

‫‪.19‬‬

‫وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ درﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ در‬ ‫رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ‬

‫‪ 86/7/25‬و‬ ‫‪/12/113762‬د‬

‫‪.20‬‬

‫وزﻳﺮ ﻧﻴﺮو‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺳﺪﻫﺎي‬ ‫ﻣﺼﻮب ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻴﺎت دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬

‫‪ 86/7/29‬و‬ ‫‪/12/117122‬د‬

‫‪.21‬‬

‫وزﻳﺮ راه‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه راه آﻫﻦ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬

‫‪ 86/7/29‬و‬ ‫‪/12/117120‬د‬

‫‪.22‬‬

‫وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و‬ ‫ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺳﻨﻘﺮ در ﺳﻔﺮ‬ ‫ﻫﻴﺎت دوﻟﺖ‬

‫‪ 86/8/1‬و‬ ‫‪/12/117204‬د‬

‫‪.23‬‬

‫وزﻳﺮ راه‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي راه ﺳﺎزي‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ 85‬و ‪ 86‬ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اﺗﻤﺎم ﻳﺎﺑﺪ‬

‫‪86/8/1‬و‬ ‫‪/12/117148‬د‬

‫‪١٢٢‬‬

‫‪ 85/8/28‬و‬ ‫‪/12/134996‬د‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪123‬‬

‫درﺧﺼﻮص ﻧﺮخ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﺋﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي‬ ‫زودﺑﺎزده اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺸﻮر‬

‫‪ 86/8/8‬و‬ ‫‪/12/122030‬د‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ‬ ‫ﻛﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ اﺳﺘﺎن و ﻋﺪم‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﭼﻐﻨﺪر ﻛﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬

‫‪ 86/8/9‬و‬ ‫‪/12/122205‬د‬

‫‪.26‬‬

‫وزﻳﺮ ﺟﻬﺎد‬ ‫ﻛﺸﺎورزي‬

‫در ﻣﻮرد ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻨﻲ در اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫آن وزارت ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب‬ ‫ﻛﺸﺎورزي‪ ،‬ﻣﺮﻣﺖ‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎزي و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي‬ ‫روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬

‫‪86/8/20‬‬ ‫‪/12/127000‬د‬

‫‪.27‬‬

‫وزﻳﺮ ﺟﻬﺎد‬ ‫ﻛﺸﺎورزي‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﺘﻠﻒ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاران‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺎن‬

‫‪ 86/8/23‬و‬ ‫‪/12/129988‬د‬

‫‪.28‬‬

‫وزﻳﺮ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش‬ ‫ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و‬ ‫ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﺪاوم ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ‬

‫‪ 86/9/7‬و‬ ‫‪/12/142752‬د‬

‫‪.29‬‬

‫وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرات وارده و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻴﻞ زدﮔﺎن و ﻛﺸﺎورزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻘﺮ و‬ ‫ﻛﻠﻴﺎﺋﻲ‬

‫‪ 86/9/13‬و‬ ‫‪/12/174886‬د‬

‫‪.30‬‬

‫وزﻳﺮ ﺟﻬﺎد‬ ‫ﻛﺸﺎورزي‬

‫درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي‬ ‫اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﺸﺎورزي‪ ،‬ﺗﺴﻄﻴﺢ و‬ ‫ﻣﺮﻣﺖ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اراﺿﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬

‫‪ 86/9/17‬و‬ ‫‪/12/12412‬د‬

‫‪.31‬‬

‫وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪،‬‬ ‫درﻣﺎن و آﻣﻮزش‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻲ‬

‫در ﻣﻮرد ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺨﺸﻬﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻢ از ﺟﺮاح ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬زﻧﺎن‬ ‫و زاﻳﻤﺎن‪ ،‬رادﻳﻮﻟﻮژي داﺧﻠﻲ و ارﺗﻮﭘﺪي‬

‫‪86/9/28‬‬ ‫‪/12/153426‬د‬

‫‪.32‬‬

‫وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ‬

‫در ﻣﻮرد ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي‬ ‫ﻗﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﭼﻐﻨﺪر ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ‬ ‫ﻛﺸﺎورزان‬

‫‪86/10/17‬‬ ‫‪/12/163233‬د‬

‫‪.33‬‬

‫وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ‬

‫در ﻣﻮرد ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺤﻮﻳﻞ آرد ﺳﻬﻤﻴﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰان ‪ 15‬ﻛﻴﻠﻮ در ﻣﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ‪86‬‬

‫‪86/10/17‬‬ ‫‪/12/163252‬د‬

‫‪.34‬‬

‫وزﻳﺮ ﻧﻴﺮو‬

‫در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻔﺮ ﻫﻴﺎت دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در‬ ‫ﺧﺼﻮص ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺼﻮب‬

‫‪86/10/18‬‬ ‫‪/12/164005‬د‬

‫‪.24‬‬

‫وزﻳﺮ ﻛﺎر و اﻣﻮر‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫وزﻳﺮﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي‬ ‫‪.25‬‬ ‫و وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ‬

‫‪١٢٣‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪124‬‬

‫ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪١٢٤‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪125‬‬

‫‪١٢٥‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪126‬‬

‫‪١٢٦‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪127‬‬

‫‪١٢٧‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪128‬‬

‫‪١٢٨‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪129‬‬

‫‪١٢٩‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪130‬‬

‫‪١٣٠‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪131‬‬

‫‪١٣١‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪132‬‬

‫‪١٣٢‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪133‬‬

‫‪١٣٣‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪134‬‬

‫‪١٣٤‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪135‬‬

‫‪١٣٥‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪136‬‬

‫‪١٣٦‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪137‬‬

‫‪١٣٧‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪138‬‬

‫‪١٣٨‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪139‬‬

‫‪١٣٩‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪140‬‬

‫‪١٤٠‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪141‬‬

‫‪١٤١‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪142‬‬

‫‪١٤٢‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‪ /‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮري‪ /‬ﺗﺬﻛﺮات‬

‫‪143‬‬

‫‪١٤٣‬‬


‫ﻳﺎدﮔﺎر دوﺳﺖ‬

‫‪144‬‬

‫‪١٤٤‬‬

تذکرات به وزرا  

تذکرات به وزرا در مجلس شوراي اسلامي در صحن

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you