Page 1

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การทาโครงการ การพัฒนาสื่อประสม เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา “การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ” ด้วย เทคนิค Animation 3D มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและออกแบบสื่อประสม เรื่องทรัพย์สิน ทางปัญญา “การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ” ด้วยเทคนิค Animation 3D และ 2) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจ การ พัฒนาสื่อประสม เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา “การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์” ด้วยเทคนิค Animation 3D จาก การทดลองสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ตามสมมติฐานของงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่า 5.1.1 การพัฒ นาสื่ อประสม เรื่ องทรั พย์สิ นทางปัญญา “การละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ ” ด้วยเทคนิค Animation 3D สามารถรับชมได้จริง จากผลงานวิจัยได้ สื่อ Animation 3D เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา “การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์” สามารถรับชมได้จริง ทดสอบจากประชากรหมู่บ้านท่าไชย ตาบลหัวโพธิ์ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 5.1.2 ผู้ที่ได้รับชมมีความพึงพอใจ การพัฒนาสื่อประสม เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา “การละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์” ด้วยเทคนิค Animation 3D ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่า ด้านเนื้อหา ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ที่สุด ในเรื่องของความเหมาะสมในการจัดลาดับการเล่าเรื่องมีความเข้าใจง่าย ด้านความสวยงามความพึง พอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ในเรื่องของ ความสวยงามของตัวการ์ตูน Animation 3D ด้านเสียงความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด ในเรื่องของ ระดับความดังของเสียงบรรยายเหมาะสม ด้านประโยชน์ ความ พึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ในเรื่องของ มีความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มมากขึ้น แสดงว่าผู้ที่ได้ ทดลองรับ ชม สื่อ Animation 3D ให้ ความสนใจในสื่ อ และถือว่า มีประโยชน์เป็นสื่ อที่มีความน่าสนใจ ให้ ความรู้ที่เพิ่มขึ้น สามารถเข้าใจได้ง่ายซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าความรู้ เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 5.2 ข้อเสนอแนะ สามารถสอดแทรกเนื้อหาในแง่มุมอื่นเพิ่มเติม สามารถพัฒนาวิดีโอให้มีขนาดและความละเอียด ของภาพ ที่มากขึ้น ส่วนการสร้างสื่อแอนิเมชั่น ผู้พัฒนาควรปรึกษาและขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านเนื้อหา และเทคนิคการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทาให้การ์ตูนแอนิเมชั่นที่ผลิตออกมา มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น


5.3 ปัญหาและอุปสรรค เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม เช่น ช้าและค้าง ต้องศึกษาการใช้งานของโปรแกรม การใส่เสียงกับช่วงเวลาที่ตัวละครพูดไม่ตรงกัน

บทที่ 5  
บทที่ 5  
Advertisement