Page 1

บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรโครงกำร ขั้นตอนการดาเนินงานของการพัฒนาสื่อประสม เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา “การละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์” ด้วยเทคนิค Animation 3D เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีขั้นตอนดังนี้ 3.1 ศึกษาข้อมูลและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 3.2 กาหนดแบบแผนการทดลอง 3.3 กาหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 3.4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 3.5 ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 3.6 วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 3.1 ศึกษำข้อมูลและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย การออกแบบเครื่องมือสาหรับใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 3.1.1 การศึกษาข้อมูล เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา “การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์” 3.1.2 ศึกษาขั้นตอนวิธีทาแอนิเมชั่น 3.1.3 รวบรวมข้อมูลและออกแบบตัวละครและฉากในการทาแอนิเมชั่น 3.1.4 สร้างแบบสอบถาม 3.1.5 ตรวจสอบโดยครูที่ปรึกษาโครงการ รับฟังคาแนะนาและนาไปปรับปรุงแก้ไข

3.2 กำหนดแบบแผนกำรทดลอง ตำรำงที่ 3-1 แสดงการกาหนดแบบแผนการทดลอง ระยะเวลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ขั้นตอนการดาเนินงาน 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


1. เสนอหัวข้อโครงการ 2. เขียนเรื่องAnimation 3. ออกแบบตัวละคร 4. ทาบทที่ 1 5. เขียนStory Board 6. ทาบทที่ 2 7. เริ่มทาฉาก 8. เริ่มทาAnimation และ

Render 9. บันทึกเสียงพากย์ 10. ใส่เสียงประกอบ ตัดต่อ วิดีโอ 11. ทดสอบเสียง ทดสอบ การเคลื่อนไหวของตัวละคร 12. แก้ไขและตรวจสอบ ความเรียบร้อย 13. ทาบทที่ 3 และบทที่ 4 14. ทาบทที่ 5


3.3 กำหนดประชำกรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3.3.1 ประชากร ประชากรหมู่บ้านท่าไชย ตาบลหัวโพธิ์ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรหมู่บ้านท่าไชย รวม 70 คน 3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชากรหมู่บ้านท่าไชย รวม 59 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบคัดเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 3.4 สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 3.4.1 แอนิเมชั่น มีขั้นตอนการดังนี้ 3.4.1.1 เขียนบท 3.4.1.2 ออกแบบตัวละครละฉาก 3.4.1.3 เขียน Story Board 3.4.1.4 สร้างตัวละครและฉาก 3.4.1.5 ทาภาพเคลื่อนไหว 3.4.1.6 บันทึกเสียงพากย์ตัวละคร 3.4.1.7 ใส่เสียงประกอบ 3.4.1.8 ทดสอบเสียงและการเคลื่อนไหวของตัวละคร 3.4.1.9 แก้ไขและตรวจสอบความเรียบร้อย 3.4.2 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบ ด้วย 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งตาม เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับชมสื่อแอนิเมชั่นมี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ความเหมาะสมในการจัดลาดับการเล่าเรื่องมีความเข้าใจง่าย เนื้อหามีความถูกต้อง เนื้อหามีความเหมาะสม เนื้อหามีความกะทัดรัด เข้าใจง่าย Animation 3D มีภาพลักษณ์โดยรวมที่ดี การเล่าเรื่องสื่อถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ด้านความสวยงาม


ความสวยงามของตัวการ์ตูน Animation 3D สีสันของ Animation 3D มีความเหมาะสม ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ มีการจัดตาแหน่ง ออกแบบไม่ซับซ้อนและมีความสวยงาม ขนาดความสมดุลของการจัดวางรูปภาพกับหน้าจอ ด้านเสียง ระดับความดังของเสียงบรรยายเหมาะสม ความชัดของเสียง ความเหมาะสมของเพลงประกอบ Animation 3D ด้านประโยชน์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มมากขึ้น สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 3 ตอน มี รายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ รายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับชมสื่อแอนิเมชั่นมี 4 ด้าน รวม 18 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ


เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด ระดับ 2 หมายถึง น้อย ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิด

3.5 ดำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการดาเนินการทดลองการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 3.5.1 ทดลองใช้และตรวจสอบโดยครูที่ปรึกษาโครงการ

ภำพที่ 3-1 ทดลองใช้และตรวจสอบโดยครูที่ปรึกษาโครงการ ผู้วิจัยได้ดาเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอธิบายแนวการตอบ ให้ กลุ่มตัวอย่างเข้าใจตรงกันและเมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเก็บรวบรวม ตรวจความ สมบูรณ์ 3.5.2 ทดลองใช้โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรหมู่บ้านท่าไชย จานวน 59 คน


ภาพที่ 3-2 ทดลองใช้โดยกลุ่มตัวอย่าง 3.5.3 ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรหมู่บ้านท่าไชย ที่มี ต่อการรับชมแอนิเมชั่น

ภาพที่ 3-3 ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 3.6 วิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ แล้วนาผลมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) คือ P

=


เมื่อ

P F n

คือ ร้อยละของข้อมูล คือ จานวนของข้อมูล คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด

3.6.2 ในการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน พอใจ โดยใช้ค่าสถิติได้แก่ 3.6.2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร = เมื่อ n

คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ คือ ผลรวมคะแนนระดับความพึงพอใจของผู้ประเมิน คือ จานวนของผู้ประเมิน

3.6.2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้สูตร 2

S.D. = หรือ

2

S.D. = เมื่อ SD X

คือ คือ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนน

ความพึง


n

คือ คือ

ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผู้ประเมิน จานวนผู้ประเมิน

(ธนาลักษณ์ กันตวาณิช, 2557) 3.6.2.3 ระดับความพึงพอใจจะใช้สถิติแบบมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) ธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2551) โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด เกณฑ์การแปลความหมายเพือ่ จัดลาดับคะแนนเฉลี่ย โดยใช้ช่วงคะแนน ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

(บุญ

บทที่ 3  
บทที่ 3  
Advertisement