Page 1

บทททที่ 1 บทนนน น ค คัญของปคัญหน 1.1 ททม ที่ นและควนมสน ศ ษามมีศปักยภาพในการจปัดการศก ศ ษา มมีห ห้อง ปปั จจจุบปันพบวว่าสถานศก คอมพพิวเตอรร์เพพอ พื่ สนปับสนจุน การเรมียนรร ห้ มมีโปรแกรมสสาหรปับใช ห้ ศ ษาทมีห ศ ษาสวว่ นใหญว่ ดสาเนพินกพิจกรรมทางการศก พื่ ลากหลาย แตว่สถานศก พิ ธพิทม ไมว่ได ห้ตระหนปักถศงสท มีพื่ ใมี นโปรแกรมหรพอซอฟทร์แวรร์เหลว่านปั น นั้ ซงศพื่ พบวว่า โปรแกรมหรพอซอฟทร์แวรร์ทม มีพื่ อ มี ยรน ว่ ปั น นั้ เปป็ นโปรแกรมซอฟทร์แวรร์ผด พิ กฎหมาย พิ ธร์แทบทปังนั้ สน พินั้ นอกจากนมีก ละเมพิดลพิขสท นั้ ารพปัฒนาโครงขว่าย ของ ศ ษา เพพอ ห้ สถานศก พื่ ใชในการจปั ดการเรมียนการสอน แตว่ในเวลาเดมียวกปันกป็พบ ว่ งทางสสาหรปับการรปับสงว่ สญ ปั ญาณ (Bandwidth) ของสถานศก ศ ษา วว่าชอ ห้ พพื่ นปั น นั้ อาจถรกนส าไปใชในทางทมี ผ พื่ ด พิ โดยอาจเปป็ นแหลว่งทมีเพื่ กป็บข ห้อมรล สอ พิ ธพิแ พิ ธพิต ละเมพิดสท ธิ์ ละละเมพิดลพิขสท ธิ์ าว่ ง ๆ ศ ษาสวว่ นใหญว่ มาจากการใช ห้ ปปั จจปัยหลปักทมีพ พื่ บในหนว่วยงานสถานศก งานซอฟทร์แวรร์เถพอ พื่ น การเข ห้าถศงข ห้อมรลออนไลนร์แล ห้วนส าไปแสวงหาผล ประโยชนร์ ทปังนั้ สวว่ นตนเองและทางการค ห้า ไมว่วาว่ จะเปป็ นผลงาน ทาง พพื่ มปัลตพิมเมี ดมีย จสาพวกเพลง วพิดท วพิชาการ สอ มี ปัศนร์ทม มีพื่ ผ มี ร ห้นส ามาวางไว ห้บนเครพอ พนั้ ซอฟทร์แวรร์ ขว่าย ปปั ญหาเหลว่านมีม นั้ าจากการขาดงบประมาณด ห้านการซอ พิ ธพิในซอฟทร์แวรร์โปรแกรมคอมพพิวเตอรร์ หรพอ ขาดการให ห้ความรร ห้ด ห้านสท พิ ธพิของการใชสห้ อ พพื่ มปัลตพิมเมี ดมีย บางรายไมว่เข ห้าใจถศงสท พิ ธพิการครอบครอง สท พิ ในการซอ พนั้ เครพอ ของซอฟทร์แวรร์ ทมีส พื่ สาคปัญเปป็ นความเคยชน พื่ งคอมพพิวเตอรร์ พนั้ เครพอ แตว่ละเครพอ พื่ งตว่างเข ห้าใจวว่า เมพอ พื่ ซอ พื่ งคอมพพิวเตอรร์กป็จะได ห้โปรแกรม ศ ษา จสาเปป็ นต ห้องมมีการให ห้ ตว่าง ๆ ตพิดมาด ห้วย ดปังนปั น นั้ หนว่วยงาน สถานศก ห้ ความรร ห้และให ห้เกพิดการตระหนปัก ของการใชงานคอมพพิ วเตอรร์ รวมถศง พิ ธพิตาว่ ง ๆ ทมีผ ห้ สท พื่ ร ห้ใชงานจส าเปป็ นต ห้องรปับทราบถศงแม ห้วว่าจะมมีกฎหมายคจุ ห้มครอง พิ ธพิม ลพิขสท ธิ์ าเปป็ นระยะเวลานานแล ห้ว แตว่ความเข ห้าใจของประชาชนโดย พิ ธพิธิ์ ปั เจน ความตระหนปั กรร ห้ถศงความสสาคปัญ ทปัพื่วไปในเรพอ พื่ งลพิขสท ยปังไมว่ชด พิ ธพิแ ของการคจุ ห้มครองลพิขสท ธิ์ ละทปัศนคตพิทถ มีพื่ ก ร ต ห้อง เกมีย พื่ วกปับการคจุ ห้มครอง พิ ทางปปั ญญาทมีย พิ ธพิธิ์ ซงศพื่ ทรปัพยร์สน พื่ ปัพื่งยพนกวว่าการปราบปรามการละเมพิดลพิขสท เปป็ นการแก ห้ปปั ญหา ทมีป พื่ ลายเหตจุ การแก ห้ปปั ญหาทมีต พื่ รงจจุดทมีส พื่ ด จุ คพอ พิ ทางปปั ญญาของผร ห้อพน การปลรกจพิตสสานศกให ห้เคารพในทรปัพยร์สน พื่ พพื่ Animation3D เข ห้ามาชวว่ ยในการถว่ายทอด ดปังนปั น นั้ ผร ห้จปัดทสาจศงนส าสอ และนส าเสนอโดยนส ามาสร ห้างสรรคร์ ให ห้เปป็ นการร์ตน ร เพพอ พื่ ให ห้ความรร ห้ความ พพื่ อมีกทางเลพอกหนศงพื่ สสาหรปับคนทมีส เข ห้าใจมากขศน นั้ และเพพอ พื่ เปป็ นสอ พื่ นใจนอก


พ ในอพินเทอรร์เนป็ ตหรพอในสอ พพื่ ตว่าง ๆ และสวว่ นใหญว่คน เหนพอจากในหนปังสอ มี ง ได ห้ดมีกวว่าการอว่าน เราจะจดจสาจากภาพและเสย 1.2 ว คัตถถุประสงคค์ของโครงกนร พพื่ ประสม เรพอ พิ ทางปปั ญญา 1.2.1 เพพอ พื่ สร ห้างและออกแบบสอ พื่ งทรปัพยร์สน พิ ธพิซ “การละเมพิดลพิขสท ธิ์ อฟตร์แวรร์” ด ห้วยเทคนพิค Animation 3D ศ ษาความพศงพอใจ การพปัฒนาสอ พพื่ ประสม เรพอ 1.2.2 เพพอ พื่ ศก พื่ ง พิ ทางปปั ญญา “การละเมพิดลพิขสท พิ ธพิซ ทรปัพยร์สน ธิ์ อฟตร์แวรร์” ด ห้วยเทคนพิค Animation 3D 1.3 สมมตติฐนนของโครงกนร พพื่ ประสม เรพอ พิ ทางปปั ญญา “การละเมพิด 1.3.1 การพปัฒนาสอ พื่ งทรปัพยร์สน พิ ธพิซ ลพิขสท ธิ์ อฟตร์แวรร์” ด ห้วยเทคนพิค Animation 3D สามารถรปับชมได ห้จรพิง พพื่ ประสม เรพอ 1.3.2 ผร ห้ทมีไพื่ ด ห้รปับชมมมีความพศงพอใจ การพปัฒนาสอ พื่ ง พิ ทางปปั ญญา “การละเมพิดลพิขสท พิ ธพิซ ทรปัพยร์สน ธิ์ อฟตร์แวรร์” ด ห้วยเทคนพิค Animation 3D อยรใว่ นระดปับมาก 1.4 ขอบเขตของโครงกนร ห้ 1.4.1 เนพอ นั้ หาทมีใพื่ ชในโครงการครปั งนั้ นมีป นั้ ระกอบด ห้วยหปัวข ห้อตว่าง ๆ ดปังนมีนั้ พพื่ 1.4.1.1 การผลพิตต ห้องประกอบด ห้วยโครงเรพอ พื่ งการพปัฒนาสอ พิ ทางปปั ญญา ประสม เรพอ พื่ งทรปัพยร์สน พิ ธพิซ “การละเมพิดลพิขสท ธิ์ อฟตร์แวรร์” ด ห้วยเทคนพิค Animation 3D 1.4.1.2 ระยะเวลาของการนส าเสนอประมาณ 4-5 นาทมี 1.4.1.3 ทสาการออกแบบตปัวการร์ตน ร ทมีเพื่ กมีย พื่ วข ห้องในเรพอ พื่ งทมีส พื่ ร ห้าง 1.4.1.4 จปัดทสาสตอรมีบ พื่ อรร์ด ของ Animation 3D มี งประกอบในการร์ตน 1.4.1.5 สร ห้างเสย ร ให ห้ได ห้ตามบททมีเพื่ รา กสาหนดมา 1.4.2 ประชากรและกลจุม ว่ ตปัวอยว่าง 1.4.2.1 ประชากร ประชากรหมรบ ว่ ห้านทว่าไชย ตสาบลหปัวโพธพิธิ์ อสาเภอสองพมีน พื่ ห้อง ห้ จปังหวปัดสจุพรรณบจุรมี ทมีใพื่ ชในการวพิ จปัยครปังนั้ นมีไนั้ ด ห้แกว่ ประชากรหมรบ ว่ ห้านทว่า ไชย รวม 70 คน 1.4.2.2 กลจุม ว่ ตปัวอยว่าง


ห้ กลจุม ว่ ตปัวอยว่างทมีใพื่ ชในการวพิ จปัยครปังนั้ นมีไ นั้ ด ห้แกว่ ประชากรหมรบ ว่ ห้าน ว่ ตปัวอยว่างแบบคปัดเลพอก ทว่าไชย รวม 59 คน ซงศพื่ ได ห้มาโดยวพิธก มี ารสจุม ตปัวอยว่างแบบกลจุม ว่ (Cluster Sampling) ศ ษา 1.4.3 ตปัวแปรทมีศ พื่ ก ตปัวแปรต ห้น พพื่ ประสม เรพอ พิ ทางปปั ญญา “การ การพปัฒนาสอ พื่ งทรปัพยร์สน พิ ธพิซ ละเมพิดลพิขสท ธิ์ อฟตร์แวรร์” ด ห้วยเทคนพิค Animation 3D ตปัวแปรตาม พพื่ ประสม เรพอ พิ ความพศงพอใจทมีม พื่ ต มี อ ว่ การพปัฒนาสอ พื่ งทรปัพยร์สน พิ ธพิซ ทางปปั ญญา “การละเมพิดลพิขสท ธิ์ อฟตร์แวรร์” ด ห้วยเทคนพิค Animation 3D คั ทใทที่ ชใช นโครงกนร 1.5 นติยนมศพทค์ พพื่ ประสม หมายถศง สอ พพื่ ประสมหรพอสอ พพื่ หลายแบบ 1.5.1 สอ (Multimedia) เปป็ นเทคโนโลยมีทช มีพื่ วว่ ยให ห้คอมพพิวเตอรร์สามารถผสม มี ง ผสานระหวว่างข ห้อความ ข ห้อมรล ตปัวเลข ภาพนพิงพื่ ภาพเคลพอ พื่ นไหวและเสย ห้ ปทรงตว่าง ๆ 1.5.2 Animation หมายถศง การสร ห้างสรรคร์ลายเสนรร ให ห้เกพิดการเคลพอ พื่ นไหวทางความคพิดหรพอจพินตนาการ พิ ทางปปั ญญา หมายถศง ผลงานอปันเกพิดจากการ 1.5.3 ทรปัพยร์สน ประดพิษฐร์คด พิ ค ห้นหรพอสร ห้างสรรคร์ของมนจุษยร์ซงศพื่ เปป็ นผลผลพิตของสตพิปปัญญา และความชสานาญ พิ ธพิธิ์ หมายถศง สท พิ ธพิแ 1.5.4 ลพิขสท ธิ์ ตว่เพมียงผร ห้เดมียวทมีจ พื่ ะกระทสาการใด ๆ ห้ ปปัญญาความรร ห้ความ เกมีย พื่ วกปับงานทมีผ พื่ ร ห้สร ห้างสรรคร์ได ห้รพิเรพิม พื่ โดยการใชสตพิ สามารถและความวพิรย พิ ะอจุตสาหะของตนเองในการสร ห้างสรรคร์โดยไมว่ลอง เลมียนงานของผร ห้อพน พื่ 1.6 ประโยชนค์ทค ทที่ นดวว่นจะไดชร คับ พิ ธพิซ 1.6.1 ผร ห้รปับชมได ห้ความรร ห้ความเข ห้าใจในเรพอ พื่ งของลพิขสท ธิ์ อฟตร์แวรร์ มากขศน นั้ 1.6.2 ผร ห้รปับชมสามารถเรมียนรร ห้และสามารถหลมีกเลมีย พื่ งการกระทสาทมีพื่ พิ ธพิไธิ์ ด ห้ อาจกว่อให ห้เกพิดการละเมพิดลพิขสท

บทที่ 1  
บทที่ 1  
Advertisement