Page 1

พ ร์ตโฟลิโ PORTFOLIO


ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : นางสาวอารีวรรณ คารมย์ ชื่อเล่น : พลอย อายุ : 22 ปี เกิด : 16 ตุลาคม 2540

การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนล�ำปางกัลยาณี ระดับอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 084-9853626 อีเมลล์ : areewankarom@hotmail.com เฟสบุ๊ก : Areewan Karom อินสตาแกรม : areewannnnn


เนื้

ระ

หา


0

นิตยสาร

11

โปสเตอร์เพื่อการ โฆษณา

9

แผ่นพับ

1

โปสเตอร์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์

1 23 ออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์พิเศษ 27 เว็บไซต์

9 ภาพวาด

3ถ่ายภาพ

47 ตัดต่อวิดีโอ contents


magazine design

สา

นิ

1


2

เป็นบรรรณาธิการนิตยสาร ILOVE ประจำ�รายวิชาการออก แบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยรับ ผิดชอบออกแบบหน้าปก และดู แลคอลลัมภ์บรรณาธิการ วาด ภาพประกอบ และถ่ายภาพนาง แบบประจำ�ปก

magazine design


3

Wake up to Make up คอลลัมภ์ความงาม : ถ่ายภาพ ประกอบ และออกแบบคอลลัมภ์

TEEN STYLE คอลลัมภ์แฟชั่น : การถ่ายภาพ ประกอบ และออกแบบคอลลัมภ์


4

Let's get to know คอลลัมภ์สัมภาษณ์ : ถ่ายภาพ ประกอบ และออกแบบคอลลัมภ์

Teen Tour คอลลัมภ์ท่องเที่ยว : ตกแต่ง คอลลัมภ์เพิ่มเติมเล็กน้อย magazine design


5

คอลลัมภ์เรื่องผี : วาดภาพประกอบและ ออกแบบคอลลัมภ์

magazine design

คอลลัมภ์สาระความรู้ : วาดภาพประกอบและ ออกแบบคอลลัมภ์

คอลลัมภ์อาหาร : ถ่ายภาพประกอบและ ออกแบบคอลลัมภ์


6

magazine design


7 magazine design

ออกแบบคอลลัมภ์ร้านนั่ง ชิวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ เขียนรีวิวแต่ละร้าน รวมทั้ง ถ่ายภาพประกอบคอลลัมภ์ ร้านรีแลกซ์ประมง


magazine cover design

8

รายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกส์เพื่องานสื่อสาร

magazine design


brochure design

่ พ ผ ั

9


10

ออกแบบแผ่นพับ โรงแรม ณ นิรันด์ ในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์

brochure design


advertising poster design

อ ก า ์ร

ษณา

โป เต

11


12 รายวิชาการสื่อสารการตลาด เชิงบูรณาการ

เพื่อการโฆษณา ผลิตภัณฑ์หมาก ฝรั่งเดนทีน รส วาซาบิ

เพื่อการโฆษณา LUX Fitness

advertising poster design

โปสเตอร์เพื่อการ โฆษณาโปรโมชั่น ในช่วงเดือนพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้า


13

ร่วมกัน ทำ�ธุรกิจ และออก แบบโปส เตอร์เพื่อ การโฆษณา สินค้าที่ทาง กลุ่มผู้ผลิต จัดทำ�และ จำ�หน่ายเอง

ออกแบบโปสเตอร์เพื่อการ ขายบัตรละครเวที ฮักหนา 32 จ.ลำ�ปาง

advertising poster design

รายวิชาการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์


14 ทดลองออกแบบสื่อ เพื่อการโฆษณาสินค้า

advertising poster design


publicity poster design

ร ร ะ

สั พั ์ธ

ต เ เ ป

15

ืพ่


16 เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัด กิจกรรมพิเศษ TLE TALK (แต่ถูกยกเลิกไป)

รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์

รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ

รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ

รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อการคัดเลือกสำ�หรับใช้ในการ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม พิเศษ search DNA

publicity poster design

เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัด กิจกรรมพิเศษ สปอร์ตเดย์ ศิลปศาสตร์ไนท์ (แต่ถูกยกเลิก)


publicity poster design

รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ

17


รายวิชาการวิเคราะห์ผู้รับสารและออกแบบสาร

รายวิชาหลักการส่งเสริมทางการประมง

publicity poster design

รายวิชาการสื่อสารกับโลกาภิวัตน์

รายวิชาการรู้เท่าทันสื่อ

18


19

ออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน ภายในตึกคณะศิลปศาสตร์

ออกแบบโปสเตอร์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ละครเวทีฮัก หนา 32 จ.ลำ�ปาง ใช้ Photoshop ในการทำ� ด้วยการลบพื้นหลังเดิมของ รูปนักแสดงออก และนำ�มา ใส่ในรูปพระราชวังแทน

publicity poster design

รายวิชาการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ เชิงบูรณาการ


20 รายวิชาการผลิตรายการ โทรทัศน์และภาพยนตร์

publicity poster design


packaging design

ภั

ฑ์

อ ก

21

บผ ต


22 รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ : ออกแบบบรรณจุภัณฑ์ขนมรสผลไม้

packaging design


specail publications

ิ พ พ ์ พ ง ิ

สื่อ

23


24 รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ

ร่วมออกแบบป้ายสตาฟเพื่อใช้ใน การจัดแสดงละครเวทีฮักหนา 32 จ.ลำ�ปาง ในธีมเวทมนต์

specail publications


25 รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์

โดยสัญลักษณ์ประจำ�โรงเรียน ลำ�ปางกัลยาณีคือต้นสน และมี คุณย่าแคระ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

specail publications

ออกแบบนามบัตร หน้าปกแผ่นซีดี และแบบฟอร์มจดหมายของ โรงเรียนลำ�ปางกัลยาณี จ.ลำ�ปาง


26 รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบนามบัตร จดหมายข่าวของ โรงเรียนลำ�ปางกัลยาณี จ.ลำ�ปาง

specail publications


27 web site design

บ ต์


ออกแบบหน้าเว็บไซต์เพื่อแนะนำ�ตัวเอง

ออกแบบหน้าเว็บไซต์ ร้านชาบูนากิ

28

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์เพื่องานสื่อสาร

web site design


illustration

ภ า า

29


30

illustration


27 31

ออกแบบหน้าปกรายงาน โดยให้เป็นธีมเดียวกับการ ออกแบบเสื้อยืดเพื่อการจำ�หน่ายในรายวิชา และ เป็นการออกแบบขึ้นใหม่ โดยลายเส้นที่ใช้เกิดจาก การวาดด้วยมือ ไม่ได้ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย

illustration

รายวิชาการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์


32

ออกแบบพื้นหลังวิดีโอการสัมภาษณ์ผู้จัดรายการวิทยุ

illustration

ใช้เวลาว่างในการทดลองวาดภาพ


photograph

ถ่

33


34

photograph


35 photograph


36

photograph


37 photograph


38

photograph


39 photograph


40

photograph


41

photograph


42

photograph


43 photograph


44

photograph


45 photograph


46

photograph


video editing

โอ

ว ่ ต ิ ตั

47


48

everyday is friday

video editing


ค่ะ ข

ค ุ บ

THANK YOU

Profile for Areewan Karom

Portfolio  

Portfolio  

Advertisement