Page 1

Areewan Karom ชื่อ : นางสาวอารีวรรณ คารมย เกิด : 16 ตุลาคม 2540 อายุ : 22 ป

ดิฉันมีความชื่นชอบในการทำกราฟฟกเปนอยางมาก ฉันมักจะคนหา แรงบันดาลใจใหมๆอยูเสมอ การไดคิด ไดลงมือทำสิ่งใหมๆ ถือเปนความทาทายที่ทำใหฉันไดทดสอบฝมือของตนเอง นั่นทำใหฉัน มีความสุขในการทำงานมาก เพราะเมื่องานที่ฉันทำสำเร็จลง ฉันไดรูวา ฉันยังสามารถทำอะไรไดมากกวาที่เคยทำ นอกจากนี้ดิฉันยังมี ความสนใจในการทำงานรวมกับผูอื่น เพราะการไดทำงานรวมกับบุคคล ที่แตกตาง จะชวยทำใหดิฉันเห็นความหลากหลายของความคิด ที่สะทอนผานการพูดคุย หรือการนำเสนอผลงานของเขา ทั้งยังมี สวนชวยในการสรางทักษะการปรับตัว และการเขาสังคมไดเปนอยางดี

areewankarom@hotmail.com

Education 2559 - ปจจุบัน สาขานิเทศศาสตรบูรณาการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 2558 - 2552 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง

Certification

2560 รางวัลการเรียนดี ประจำปการศึกษา 2559

2561 รางวัลการเรียนดี ประจำปการศึกษา 2560

2559

แสดงละครเวทีชมรมฮักหนา30 จ.ลำปาง แสดงละครเวทีในงานสานศิลป กิ๋น แอว อู ครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม สตาฟฝายเสื้อผาในการแสดงละครเวทีชมรมฮักหนา31 จ.ลำปาง นักแสดงภาพยนตรสั้น เรื่อง"แกลง" จัดกิจกรรมการพูดเพื่อสังคม ณ โรงเรียนบานแมโจ จ.เชียงใหม หัวหนาฝายสวัสดิการคายCommu Camp ณ คายชุมจิตต อ.สันทราย จ.เชียงใหม สตาฟควบคุมไมคนักแสดง, ออกแบบปายสตาฟ, โปสเตอรขายบัตร และออกแบบ โปสเตอรโปรโมทละครเวที ในการแสดงละครเวทีชมรมฮักหนา32 จ.ลำปาง ทีมเยาวชนและนักศึกษาอาสาสมัครนักสื่อสาร ในมหกรรมสานพลัง สรางสุขภาวะ ภาคเหนือ จ.นครสวรรค เปนนักแสดงสมทบภาพยนตรสั้น เรื่อง"ความลับ" ออกแบบโปสเตอรวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ของกลุมทำงานและ กิจกรรมพิเศษของคณะ ถายภาพในกิจกรรมพิเศษ "คนสรางภาพ" ถายภาพประกอบการทำนิตยสาร (หนาปก คอลลัมความงาม อาหาร แฟชั่น และ บทสัมภาษณ) รับจางถายภาพบัณฑิตที่เขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผูชวยกองถายภาพอาหาร รานWindy ทำหนาที่ถายภาพเบื้องหลัง หัวหนาฝายสวัสดิการในโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม สาขานิเทศศาสตรฯ ประจำป 2562 ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ถายภาพอาหารเพื่อการโฆษณา ใหกับรานลำยุม

2560

2561

เกียรติบัตรทีมเยาวชนและ นักศึกษาอาสาสมัครนักสื่อสาร 084 - 985 3626

2562 รางวัลการเรียนดี ประจำปการศึกษา 2561

2562

Interests

ออกแบบ กราฟฟก

เขียนบทความ

ถายภาพ

บานเลขที่ 34 หมู 5 บานสองแควพัฒนา ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

Hobbies

ดูรายการ เพื่อความบันเทิง

รองเพลง

ฟงเรื่องผี

ชอปปง

Reference

อาจารยจิราภรณ ศรีนาค คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ โทรศัพท 063-545-1991

ชื่อเลน : พลอย เพศ : หญิง ศาสนา : พุทธ

ไทย

75%

English

45%

Premier Pro

50%

InDesign

40%

Photoshop

40%

Illustrator

60%

Profile for Areewan Karom

Resume  

Resume  

Advertisement