Page 1


Contents เรื่องเด่น ทุ่งกะมัง....... 7 มนต์คลังทุ่งลุยลาย....... 5

- ประวัติเมืองคอนสาร....... 1 - วัดคู่เมือง.......................... 2 - สวนรุกชาติน้าผุดทัพลาว........ 3 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว..... 10 - เขื่อนจุฬาภรณ์.......................... 11 - จุดชมวิว............................. 12


Editorial สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ยินดีต้องรับเข้าสู่นิตยสาร THIN GERD นิตยสารนี้เป็นนิตยสารท่องเที่ยวนาเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์บ้านเกิด ท่านผู้อ่านที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ห้ามพลาดเลยเด็จ ขาดเพราะยังมีสถานที่ที่ท่านยังไม่ได้สัมผัสอีกมากมายทาให้ นิตยสารถิ่นเกิด THIN GERD ได้เล็งเห็นเป้าหมายที่สาคัญ สาหรับผู้ที่ชอบเดินทาง ชอบแสวงสิ่งแปลกใหม่จึงได้จัดทา นิตยาสารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านและส่งเสริม ให้เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น หลังจากที่ทาความเข้าใจมาพอประมาณแล้วเข้าเรื่องเลย ดีกว่า ปัจจุบันในยุคของการแข่งขันสูง เร่งรีบกับการทางาน หาโอกาสที่จะได้พักผ่อนทางนิตยสาร THIN GERD ของเรา เสนอทางเลือกใหม่ให้กับนักเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไป ด้วยมนต์คลังของท้องทุ่งอีสาน ธรรมชาติ และผู้คนอย่าง อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิให้ท่านได้อ่านและศึกษาจาก ประสบการณ์ที่เคยสัมผัสผู้ใดที่มาแล้วต้องมาอีก.. จึงอยากเชิญชวนท่านผู้ที่ชอบการเดินทาง ต้องการหา ประสบการณ์ และแรงบัลดาลใจลองมาที่นี่แล้วจะได้อะไรดะ กลับไป อารีย์ บุตรตกานนท์ บรรณาธิการ


ประวัติเมืองคอนสาร อ า เ ภ อ ค อ น ส า ร เ ป็ น เ มื อ ง เก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีนาย ภู มี ชาวเมื อ งนครไทย เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก ได้ น า พรรคพวกมาเที่ยวป่า เห็นว่าบริเวณนี้มีความ อุ ด มสมบู ร ณ์ จึ ง ได้ ตั้ ง ถิ่ น ฐานเป็ น หั ว หน้ า หมู่บ้านอยู่ที่นี่ ต่อมาได้นาขี้ผึ้ง งาช้าง ดินประ สิว เป็นเครื่ อ งราชบรรณาการ ทู ล เกล้ า ถวาย พระบาทสมเด็จพระพุ ท ธยอดฟ้ า จุฬาโลก จึง ได้รับพระกรุ ณาโปรดเกล้าเป็น หมื่นอร่า มกา แหง มี ตาแหน่ง เป็นนายหมวด มี หน้า ที่ รั กษา ป่ า ผึ้ ง และมู ล ค้ า งคาวในบริ เ วณนี้ เนื่ อ งจาก ระยะทางจากกรุงเทพถึงบ้านคอนสารไกล

1

มาก พระราชสารตราตั้งนั้นต้องห่อผ้า แล้วใช้ ไม้คอนมาจนถึงหมู่บ้านที่ตนอยู่ จึงเรียกหมู่บ้านว่า คอนสารมาจนทุกวันนี้ ต่อมาหมื่นอร่ามกาแหง ได้เลื่อนยศเป็น หลวงพิชิตสงคราม เป็นเจ้าเมือง คอนสารคนแรก จนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมืองคอนสารจึงยุบมาเป็นตาบลหนึ่ง ของอาเภอภูเขียว และได้แยกเป็น กิ่งอาเภอคอนสาร เมื่อ พ.ศ.2501 ได้ยกฐานะเป็นอาเภอคอนสารเมื่อ พ.ศ.2503 จะเห็นว่าภาษาพูดของชาวคอนสาร แตกต่างจากภาษาอีสานทั่วไป เพราะสาเนียงเหมือน ภาษาของชาวนครไทย หล่มสัก เพราะบรรพบุรษุ มาจากเมืองพิษณุโลกนัน่ เองคนทัว่ ไปและชาว คอนสารจึงมักเรียกตนเองว่า ไทยคอนสาร


วัดคู่เมือง…

2


3


4


5


6


7


8


ทุ่งกะมัง เป็นที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งประกอบด้วย ทุ่งหญ้า ซึ่งเรียกว่า"หญ้าสะบัด" กว้างขวางเขียวขจี ล้อมรอบด้วยภูเขา ในเนื้อที่กว่า 1 ล้านไร่ อยู่ในเขตอาเภอ คอนสาร ภูเขียวและเกษตรสมบูรณ์ เป็นโครงการในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สัตว์ป่าและนาสัตว์ป่าคืนถิ่น เพราะใน บริเวณนั้นมีสัตว์ประเภท เก้งกวาง กระจง และนกต่างๆ ชุกชุม ได้มีการ นาเอา ดินโป่งใส่ไว้เป็นจุดๆ ใกล้อ่าง เก็บน้าเพื่อให้สัตว์มากินดินโป่งนั้น

9

สาหรับทุ่งหญ้าเขียวขจีนั้นก็เป็นอาหารของ เก้งและกวางในฤดูร้อน บางครั้งมี ไฟป่าพัดมาทาให้ต้นหญ้าถูกไฟป่าไหม้หมด แต่เมื่อถึงเวลาฝนตกลงมาต้นหญ้าก็จะแตก ต้นอ่อนขึ้นมาเขียวอีกครั้งเพื่อเป็นอาหารของ สัตว์ต่อไปบนยอดเนินเหนือบริเวณทุ่งกะมังมี พระตาหนักที่ประทับอยู่เหนืออ่างน้า การ เดินทางไปทุ่งกะมัง ใช้เส้นทางเดียวกับ เส้นทางที่จะไปเขื่อนจุฬาภรณ์ ก่อนถึงอาเภอ คอนสารประมาณ 50 เมตร มีทางราดยาง แยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 70 กม. ในฤดูฝน การเดินทางโดยทั่วไปไม่สะดวก ถ้าจะเข้าไป ชมควรใช้รถที่มีกาลังสูง เช่น โฟรวิล ไดร์ฟ (Four Wheels Drive)


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู เขียว อยู่บนเส้นทางที่จะเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ระหว่างกม.ที่ 24-25 ทางด้านซ้ายมือ พื้นที่ ครอบคลุม เขตป่าเขาของอาเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์ และหนองบัวแดง ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบของ กรมป่าไม้ เป็นศูนย์ ดาเนินงานด้านการอนุรกั ษ์สัตว์ป่า การ เพาะเลีย้ งและการขยายพันธุส์ ัตว์ป่า ประเภทสัตว์ปีกและสัตว์กีบ เช่น ไก่ฟ้า พญาลอ นกยูง เก้ง กวาง กระจง เป็นต้น โดยจัดที่อยู่ให้ใกล้เคียงธรรมชาติทสี่ ุด และ ทาทางเดินให้ผทู้ ี่สนใจและรักธรรมชาติได้เข้า

ไปศึกษา ชีวิตสัตว์เหล่านั้นด้วย การเข้าชมถ้า เป็นคณะใหญ่ๆ ต้องขออนุญาตจากหัวหน้าเขต ที่หน้าประตู ทางเข้าก่อน เพราะในบริเวณเขต รักษาพันธุ์สวั ์ป่าต้องการความเงียบ ดังนั้น จึง เหมาะสาหรับผูท้ ี่สนใจศึกษาเรื่องชีวิตสัตว์จริงๆ เข้าชม

10


เขื่อนจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ที่ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอน สาร ปิดกั้นลาน้าพรมบนเทือกเขาขุนพาย ซึ่ง เรียกบริเวณนั้นว่าภูหยวก ลักษณะเขือ่ นเป็น เขื่อนหินทิ้ง แกนกลางเป็นดินเหนียว ตัวสัน เขื่อนยาว 700 เมตร ความสูงจากฐานราก 70 เมตร เป็นลักษณะเขื่อนเอนกประสงค์ใช้ ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังน้า เฉลี่ยปีละ 140 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งสามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในภาค อีสานได้อย่างเพียงพอนอกจากนั้นยังช่วยใน ด้านเกษตรกรรม และในอ่างเก็บน้าของเขือ่ นยัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้าจืดอีกด้วย บริเวณ เขื่อนมีทิวทัศน์ที่งดงามมากอากาศเย็นสบาย

11

ตลอดปี จึงเป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่นา่ สนใจแห่ หนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ภายในบริเวณเขื่อน มี บ้านพักไว้รับรองนักท่องเที่ยว เรือสาหรับให้ล่อง ชมอ่างเก็บน้า ซึ่งเป็นเรือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย มีจุดชมวิวทิวทัศน์เหนือเขื่อน และศูนย์ทดลองพืชเมืองหนาว ซึ่งประกอบด้วยไม้ ดอก ไม้ผลที่หาชมได้ยากในภาคอีสานไว้ต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมอีกด้วยรายละเอียด บ้านพักรับรอง สามารถรับรองแขกได้ประมาณ 98 คน ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว บ้านแถว ซึ่งราคา ค่าทีพ่ ักต่อคนมีตั้งแต่คนละ 150-1,000 บาท และบ้านเดีย่ วเปิดพักได้ 12 คนมี 2หลังๆ ละ 2,000 บาทต่อคืน ผูส้ นใจสามารถจองที่พัก อาหาร การบรรยายสรุปและฉายสไลด์


จุดชมวิว

12


จัดทาโดย : อารีย์ บุตรตกานนท์ ภาพประกอบโดย : ศราวุธ บุตรตกานนท์, ณัฐวุฒิ ประเสริฐสาร

ถิ่นเกิด  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you