Page 1

Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Nada Majkić-Singh Društvo medicinskih biohemičara Srbije 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

1


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Medicinska biohemija Sinonimi Klinička biohemija Klinička hemija Laboratorijska medicina Kod nas je tradicionalno zadržan naziv Medicinska biohemija 14.02.14

6. Nacionalni kongres 6. Nacionalni kongres studenata farmacije studenata farmacije

2

2


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu • Prema definiciji Međunarodne federacije za kliničku hemiju (IFCC), klinička hemija (medicinska biohemija) “proučava hemijske aspekte zdravih i obolelih uz primenu hemijsko-laboratorijskih metoda na koji način se dolazi do rezultata ispitivanja koji služe za prevenciju oboljenja, dijagnozu i kontrolu tretmana oboljenja” 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

3


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Studije Medicinske biohemije na Farmaceutskom fakultetu (1) • značajne godine: • 1939 - osnivanje odseka FF • 1952 - uvođenje predmeta MB sa kliničkim analizama • 1955 - uvođenje spec. iz med. biohemije • 1961 - uvođenje smerova na FF (smer kliničke biohemije) 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

4


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Studije Medicinske biohemije na Farmaceutskom fakultetu (2) • značajne godine: • 1984 - uvođenje kliničko-biohemijskog smera na IV godini studija • 1987 - uvođenje dva profila studija: diplomirani farmaceut i diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

5


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Studije Medicinske biohemije na Farmaceutskom fakultetu (3) • značajne godine: • 1991 - uvođenje petogodišnjih studija • 2006 - master studije • 20... - treba temeljno reformisati studije shodno harmonizaciji u Evropi genetika, molekularna biologija 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

6


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Studije Medicinske biohemije na Farmaceutskom fakultetu (4) • Usavršavanje • Četvorogodišnje zdravstvene specijalizacija iz medicinske biohemije, sanitarne hemije i toksikološke hemije • Jednogodišnja uža specijalizacija (klinička enzimologija, lab. imunohemija, lab. endokrinologija, lab. hematologija ??? • Doktorske studije 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

7


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Silabus Farmacija-medicinska biohemija Program je tako prilagođen da obučava studente za rad u zdravstvenim: 1. Kliničko-biohemijskim laboratorijama 2. Toksikološkim laboratorijama 3. Sanitarnim laboratorijama 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

8


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Osim rada u zdravstvenim ustanovama medicinski biohemičar je osposobljen za rad u nizu drugih institucija: • Nauka • Obrazovne ustanove • Predstavništva • Državna uprava i sl. 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

9


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu • Zakon o zdravstvenoj zaštiti RS • Medicinski biohemičar je četvrti zdravstveni radnik • Poslovi medicinskog biohemičara – organizacija laboratorije, laboratorijski rad, rukovanje instrumentima i opremom, biološkim materijalom, kontrola kvaliteta, izdavanje i verifikacija lab. nalaza, saradnja sa drugim medicinskim osobljem, itd. 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

10


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Medicinski biohemičari i medicinska biohemija kako profesija u Srbiji su deo zdravstvenog sistema čiji je položaj regulisan: 1. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti RS 2. Zakonom o komorama 3. Pravilnicima Ministarstva zdravlja i Komore biohemičara Srbije 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

11


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Uslovi za profesionalno bavljenje medicinskom biohemijom: 1. Univerzitetska diploma Farmaceutskog fakulteta (studije medicinske biohemije) 2. Položen državni stručni ispit nakon obavljenog staža 3. Članstvo u Komori biohemičara Srbije 4. Licenca za obavljanje delatnosti izdata od Komore biohemičara Srbije 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

12


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu • Usklađivanjem sa evropskom regulativom (EC4 European Syllabus for Postgraduate Training in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) pripremljene u četvorogodišnje specijalističke studije iz medicinske biohemije

14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

13


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu • European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) • EC4 Register Commission • EC4 European Syllabus for Post-graduate Training in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine • Specialist in Laboratory Medicine (najmanje tri grane npr. klin. hemija, hematologija, imunologija) 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

14


EQUIVALENCE OF STANDARDS

-

SERBIA

EC4 Register Standard

Equivalent National Standard SERBIA

University degree

University degree: • Pharmacy-Medical Biochemistry: 5 years • Medicine: 6 years

Minimum of 9 years undergraduate and postgraduate study

Minimum of 10 years undergraduate and postgraduate study

Minimum of 4 years specialist training in an approved laboratory

• 1 year common training in clinical chemistry and haematology laboratory with state examination

including

• 4 years specialist training in an approved clinical chemistry, haematology and microbiology laboratories according to the European Syllabus. After the training students have to pass an state examination.

Training: multidisciplinary or in a single discipline

14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

15


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Profesionalno obrazovanje i usavršavanje • Obavljanje jednogodišnjeg staža – 6 meseci (predlog izmena zakona) • Rad u zdravstvenim ustanovama – tri godine • Specijalizacija - četvorogodišnja • Uža specilizacija - jednogodišnja • Primarijat – nakon 10 godina rada 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

16


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Profesionalno obrazovanje i usavršavanje • Članstvo u Komori biohemičara Srbije • Licenca za rad • Kontinuirana medicinska edukacija – potrebna 24 boda godišnje iz tri oblika KME • Relicenciranje nakon 7 godina 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

17


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Profesionalno obrazovanje i usavršavanje • Članstvo u Društvu medicinskih biohemičara Srbije • Članstvo u IFCC-u • Članstvo u EFLM • Članstvo u BCLF • Rad u Komitetima DMBS, IFCC i EFLM 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

18


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu • Kliničko-biohemijske laboratorije su organizovane zavisno od nivoa zdravstvene zaštite (primarna, sekundarna, tercijarna) a shodno Pravilniku za obavljanje zdravstvne delatnosti i Pravilniku o uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti • Nomenklaturom usluga definisan je nivo obavljanja delatnosti iz oblasti medicinske biohemije 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

19


14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

20


Tri faze laboratorijskog ispitivanja Odgovor

Zahtev Laboratorija korisnik Izbor ispitivanja Priprema uzorka

Uzorkovanje

Evaluacija & interpretacija

Protok informacija

Nalaz

Analitički rezultat

Postanalitička faza

Analiziranje

Analitička faza

6. Nacionalni kongres 14.02.14 Preanalitička faza studenata farmacije

21

Protok materijala


14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

22


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Poslovi medicinskog biohemičara (1) • Pre-pre-analitička faza • Pre-analitičla faza • Analitička faza • Post-analitička faza • Menadžment svim fazama rada 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

23


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Poslovi medicinskog biohemičara (2) • Pre-pre-analitička faza • Dogovor oko programa rada Lab • Izrada svih komunikacionih obrazaca • Timski rad u zdravstvenoj ustanovi (lekari, sestre, lab. osoblje, pacijenti) 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

24


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Poslovi medicinskog biohemičara (3) • Pre-analitička faza • Obezbeđenje pravog uzorka • Primena indikatora kvaliteta radi kontrole pre-analitičke faze • Saradnja sa bolničkim odeljenjima 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

25


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Poslovi medicinskog biohemičara (4) • Analitička faza • Osiguranje analitičkog rada • Centralna laboratorija, POCT lab., itd • Kontrola kvaliteta • Akreditacija • Menadžment 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

26


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Poslovi medicinskog biohemičara (5)

• Indikatori kvaliteta su alat kojim je moguće kvantifikovati kvalitet svakog segmenta zdravstvene službe u poređenju sa odabranim kriterijumima. 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

27


Indikatori kvaliteta-otkrivanje grešaka

14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

28


14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

29


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Indikatori kvaliteta mogu da se definišu kao objektivno merilo kojim se procenjuju kritični zdravstveni segmenti kao što su npr. • sigurnost pacijenata, • efektivnost, • nepristrasnost, • pravovremenost, • efikasnost itd. 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

30


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Poslovi medicinskog biohemičara (6) • Akreditacija – poznavanje i primena ISO standarda ISO 15189, ISO 22870:2013 • Laboratorijski menadžment – prostor, oprema, osoblje, snabdevanje • Tačnost laboratorijskih rezultata • Briga o pacijentima 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

31


Uloga medicinskih biohemičara u zdravstvenom sistemu Značajni sajtovi: • www. dmbj.org.rs • www. komorabiohemsrbije.org.rs • www. ifcc.org • www. bclf.info • www. efcclm.eu 14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

32


14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

33


14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

34


14.02.14

6. Nacionalni kongres studenata farmacije

35

5. Nada Majkić-Singh  

Medicinski biohemičar - Uloga u zdravstvenom sistemu

5. Nada Majkić-Singh  

Medicinski biohemičar - Uloga u zdravstvenom sistemu

Advertisement