Page 1

Sinergija farmaceuta Srbije Savez farmaceutskih udru탑enja Srbije Tradicija ili potreba ?


PROFIL SAVEZA • Savez farmaceutskih udruženjaSrbije je stručno udruženje građana u koje se dobrovoljno učlanjuju diplomirani farmaceuti Misija Saveza povezivanje farmaceuta zaposlenih u: • sistemu zdravstvene zaštite, • proizvodnji i distribuciji lekova • regulatornim organima i • obrazovanju i istraživanju u oblasti farmacije, u cilju unapređenja zdravlja i dobrobiti pojedinca i društva u celini.


OSNOVNA DELATNOST SAVEZA • organizovanje stalnih i povremenih oblika stručnog usavršavanja farmaceuta; • stalna i povremena izdavačka delatnost • predlaganje usavršavanja planova i programa studiranja i specijalizacije na farmaceutskom fakultetu i drugim srodnim fakultetima svih univerziteta u Srbiji; • doprinos razmeni iskustava u stručnom, naučnom i organizacionom pogledu; • razvijanje dostojanstva, odgovornosti i etičnosti u farmaceutskom pozivu; • saradnja sa organizacijama studenata farmacije i uključivanjem studenata u rad Saveza;


CILJEVI SAVEZA • • • •

okupljanje farmaceuta Srbije; unapređenje farmaceutske struke; stručno usavršavanje farmaceuta; objavljivanje značajnih novih dostignća i iskustava iz zemlje i inostranstva u oblasti farmaceutske struke; • negovanje i unapređivanje etičkih principa i pravila u radu farmaceuta; • čuvanje tradicija srpske, evropske i svetske farmacije.


TRADICIJA • 1879. godina se smatra godinom osnivanja Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (Farmaceutskog društva Srbije), kada je osnovana prva stručna organizacija farmaceuta – Srpsko apotekarsko društvo.


TRADICIJA • 1819.godine dovodi se prvi lekar iz inostranstva • 1830.godine mr.ph Mateja Ivanović iz Zemuna otvara prvu apoteku u Beogradu. • U sledećih 40-tak godina otvaraju se apoteke u gotovo svim većim mestima u Srbiji. Razvojem ovih zdravstvenih institucija pojavljuje se potreba za pravnim regulisanjem njihovog funkcionisanja. • Pedesetih godina devetnaestog veka donosi se prvi propis o radu apoteka.


TRADICIJA • 1865.godine knez Mihailo donosi »Zakon za apoteke i apotekare i za držanje i prodavanje lekova i otrova«, a • 1866.godine država izdaje »Kratak sastav farmakopeje za Srbiju«. • Pored primene ovih savremenih dostignuća pojavilo se niz staleških pitanja (izdavanje takse, izrada zakonskih predloga, radspisivanje konkursa za nove apoteke, dodela koncesija) kao i dalje unapređenje stručnog i naučnog rada. Zbog toga je bilo nužno formirati jednu stručnu organizaciju svih pripadnika struke, a njih je tada bilo 23


TRADICIJA • Vremenom se profil farmaceuta menjao od klasičnog apotekara do potrebe laboratorijskih ispitivanja lekova kao i poslova značajnih za prevenciju i dijagnostiku • prihvaćena je ideja Društva da se na Medicinskom fakultetu u Beogradu, u školskoj 1939/1940.godini otvori Farmaceutski odsek, da bi se posle II svetskog rata Farmaceutski fakultet odvojio i postao poseban fakultet u okviru Begradskog univerziteta. • 1946.godine obnovljen je rad Srpskog apotekarskog društva, pod nazivom »Udruženje apotekara u Narodnoj republici Srbiji« koje posle nekoliko izmena naziva postaje »Farmaceutsko društvo Srbije«. Poslednja izmena naziva usledila je nakon stupanja na snagu novog Zakona o udruženjima građana 2009. godine.


ŠTA SMO RADILI U ISTORIJI •

štitili i unapređivali interese nacionalnog zdravlja, pomagali vlasti u rešavanju svih pitanja koja se odnose na farmaceutsku struku.

• •

organizovali predavanja na aktuelne teme; kurseve i seminare, početkom šezdesetih započelo sa sa monotematskim simpozijumima koji se sa velikim uspehom i danas održavaju.

pokrenululi pitanje specijalizacije farmaceuta i to: iz medicinske biohemije, farmaceutske tehnologije, toksikološke hemije, sanitarne hemije, ispitivanja i kontrole lekova, lekovitog bilja, farmakoinformatike, socijalne medicine, kozmetologije i kliničke farmakologije.

Dokumentovanim analizama ukazali na potrebu i pomogli osnivanje Zavoda za farmaciju Srbije.


BIBLIOITEKA I PUBLIKACIJE •

1890.godine osniva se časopis »Glas apotekarskog društva u Srbiji« koji posle izvesnog vremena menja naziv u »Apotekarski glasnik«, a 1919.godine prerasta u »Glas apotekarstva«.

1951.obnovljeno jeIzdavanje časopisa pod naslovom »Arhiv za farmaciju«koji izlazi i danas, kao stalni naučno-stručni časopis, a od 2012. je dostupan u elektronskoj formi.

Povremeno izdaje stručno - informativni časopis BILTEN

Savez izdaje i druge publikacije: knjige, udžbenike, priručnike i drugo, iz oblasti svoje delatnosti


ČLANSTVO • Članstvo je dobrovoljno • Članstvo u društvu može biti redovno, pridruženo i počasno.


PRIZNANJA • Priznanja se dodeljuju za postignute rezultate u ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza Priznanja su: • Plaketa, diploma i zahvalnica.


STRUČNE SEKCIJE • • • • • • • • • • • • • • •

apotekarsku delatnost; bolničku farmaciju; farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju; farmaceutsku zdravstvenu zaštitu farmakoekonomiju farmakoinformatiku; homeoptske lekove ispitivanje i kontrolu lekova istoriju farmacije; lekovito bilje; medicinsku biohemiju; mladih farmaceuta sanitarnu hemiju; toksikološku hemiju; farmaceutske nauke.


SARADNJA U ZEMLJI • • • • • • • • • •

Farmaceutskim fakultetima Medicinskim fakultetima Agencijom za lekove i med. sredstva Srbije Farmaceutskom komorom Srbije Komorom zdravstvenih ustanova Društvom medicinskih biohemičara Srbije Srpskim lekarskim društvom NAPSER-om Ministarstvom zdravlja Predstavnicima proizvođača i distributera


MEĐUNARODNA SARADNJA • od 2006. godine obnovljeno je članstvo u Međunarodnoj farmaceutskoj federaciji (FIP) • Od 2011.član posmatrač u PGEU (Pharmaceutical Group of European Union) • Od 2007. Član EAHP( European Association of Hospital Pharmacists )


KAKO JE TO U OKRUŽENJU • U većini evropskih zemalja društva imaju i regulatornu ulogu pa je članstvo obavezno • Društva izdaju smernice i protokole za rad u različitim oblastima farmacije, i tako usvojena dokumenta imaju obavezujući karakter • Članovi društva su vrlo često i farmaceutski tehničari • Postoji i korporativno članstvo


PREDNOSTI I MANE • Okuplja sve farmaceute, ne deli ih po osnivačkom kapitalu, po specijalnostima • Mogućnost izdavanja stručnih publikacija • Sve primedbe i predlozi imaju savetodavni karakter i ne moraju se poštovatidobrovoljnost


PLANOVI • Povećanje broja članova putem kvalitetne ponude izabranih programa edukacije i različitih pogodnosti

• Povezivanje sa organizacijama u različitim poljima farmacije potpisivanjem sporazuma o saradnji

8. a) Dubravka Urosev  

Sinergija farmaceuta Srbije

8. a) Dubravka Urosev  

Sinergija farmaceuta Srbije

Advertisement