Page 1

PRESENT AND PAST TENSES


Introduction This mini grammar book gives short, clear explanations of English grammar. It introduces basic concepts of grammar in a format which inspires the reader to use linguistic arguments. This textbook is intended for students who have little or no previous background in grammar. It will provide a basis for introductions to grammar and courses on the structure of English in departments of linguistics, English language, literature, and schools of education. I would like to thank all the students of English For Life –Course who used the material that made up the original edition of this book.


Tenses – Kohët gramatikore Këtë spjegim të shkurtër të kohërave gramatikore në PAST (TË KALUARAT) dhe PRESENT TENSES (KOHËRAT E TASHME) ua kam kushtuar pikërisht studentëve të mi të cilët mësojnë në shkollën private të gjuhëve të huaja “English For Life”. Këtu ju mund të gjeni një përshtatje të kohërave gramatikore me ato në gj. shqipe. Më poshtë keni të publikuar gjithashtu dhe listen e foljeve të rregullta dhe ato te çrregullta.


Irregular verbs list- Lista e foljeve të çrregullta Base form Be- jam Become- bëhem Begin- nis, filloj Break-prish, thej Bring- sjell Build- ndërtoj Buy- blej Can- mundem Catch- kap Choose- zgjedh Come- vij Cost- kushton Cut- prej, pres Do- bëj Drink-pij Drive-vozis Eat-ha Fall-bie Feel-ndjej Fight- luftoj, grindem Find- gjej, zbuloj Fly- fluturoj Forget- harroj Get- marr Give- jap Go- shkoj Grow-rritem Have-kam Hear-dëgjoj Hit-godas, qëlloj Keep- mbaj, ruaj Know- dij, njoh Learn- mësoj Leave- lë, largohem, lëshoj Lose- humbas, dështoj Make- bëj Meet- takoj Pay-paguaj, kushtoj Put- vë, vendos Read/ri:d/ lexoj Ride- ngas, kalëroj

Past Simple Was/ were- isha Became Began Broke Brought Built Bought Could- mundesha Caught Chose Came Cost Cut Did Drank Drove Ate Fell Felt Fought Found Flew Forgot Got Gave Went- shkova Grew Had Heard Hit Kept Knew Learnt/ learned Left Lost Made Met Paid Put Read/red/ Rode

Past Participle Been – qenë Become Begun Broken Brought Built Bought Been able- kam qenë në gjendje Caught Chosen Come Cost Cut Done - bërë Drunk Driven Eaten Fallen Felt Fought Found Flown Forgotten Got Given Gone/been – shkuar/ qenë Grown Had Heard Hit Kept Known Learnt/ learned Left Lost Made Met Paid Put Read/ red/ Ridden


Run-vrapoj Say –them See- shoh, shikoj Sell- shes Send- dërgoj, çoj Shut- mbyll Sing- këndoj Sit- ulem Sleep-fle Speak-flas Spend-harxhoj, shpenzoj Stand- qëndroj, rri në këmbë Steal- vjedh, grabis Swim –notoj Take- marr Tell- tregoj Think- mendoj Understand-kuptoj, marr vesh Wake- zgjohem Wear- vesh, mbath Win- fitoj Write- shkruaj

Ran Said Saw- shikova Sold- shita Sent Shut Sang Sat Slept Spoke Spent Stood Stole Swam Took Told Thought Understood Woke Wore Won Wrote

Run Said Seen- shikuar Sold- shitur Sent Shut Sung Sat Slept Spoken Spent Stood Stolen Swum Taken Told Thought Understood Woken Worn Won Written


Regular verbs list- Lista e foljeve të rregullta Base form- Forma bazë

Past Simple- e kryera e thjeshtë

Past Participle-pjesorja e së kaluarës

1. like- pëlqej 2. love- dua 3. enjoy-kënaqem 4. hate- urrej 5. finish- mbaroj 6. stop- ndaloj 7. play- luaj 8. accept- pranoj 9. add- shtoj 10. admire- admiroj, çmoj 11. advise- këshilloj

Liked- pëlqeva Loved Enjoyed Hated Finished Stopped Played Accepted Added Admired Advised Afforded Answered Allowed Attacked Baked Begged Boiled Called Copied Decided Deserved Earned Ended Faced Identified Increased Judged Learned Moved Noticed Numbered Offered Phoned Picked Relaxed Remained Satisfied Talked Visited Wanted

Liked- pëlqyer Loved Enjoyed Hated Finished Stopped Played Accepted Added Admired Advised Afforded Answered Allowed Attacked Baked Begged Boiled Called Copied Decided Deserved Earned Ended Faced Identified Increased Judged Learned Moved Noticed Numbered Offered Phoned Picked Relaxed Remained Satisfied Talked Visited Wanted

12. afford-jap, jam në gjendje

13. answer- përgjigjem 14. allow-lejoj 15. attack- sulmoj 16. bake- pjek 17. beg- kërkoj 18. boil- vloj, ziej 19. call- thërras, marr në telefon

20. copy- kopjoj 21. decide- vendos 22. deserve- meritoj 23. earn- fitoj 24. end- përdundoj 25. face- has, bëj ballë 26. identify- identifikoj 27. increase- rris, zmadhoj 28. judge- gjykoj 29. learn- mësoj 30. move- lëviz 31. notice- vë re, vërej 32. number- llogaris 33. offer- ofroj, propozoj 34. phone- telefonoj 35. pick- zgjedh, mbledh 36. relax-çlodhem, relaksohem 37. remain- mbetem, qëndroj 38. satisfy- kënaq 39. talk- flas 40. visit – vizitoj 41. want- dua, dëshiroj, kërkoj


Present Simple Tense Koha e tashme e thjeshtë  We use Present Simple Tense to talk about things or activities that happen regularly (routines, habits). Ne e përdorim kohën e tashme të thjeshtë për të folur rreth gjërave ose aktiviteteve që ndodhin rregullisht (rutina, shprehi). Ex: He lives in Macedonia. Does he work in a factory? Insects have six legs. What temperature does water boil at?

 Diagram

 Form In positive sentences (statements) we add –s or –es to verbs in the third person singular He/She/It. In questions and negative sentences we use the auxiliary DOES or DO/NOT. Në fjalitë pohore në vetën e tretë të numrit njëjës He/ She/ It shtohet mbaresa –s ose –es. Në fjalitë mohore dhe pyetëse përdoret folja ndihmëse Do ose Does. When the verb ends in consonant +y, the third person singular (he/she/it) is formed by removing the –y and adding +ies (study- studies). Kur folja mbaron me bashkëtingëllore +y, veta e tretë e numrit njëjës formohet duke ia hequr –y dhe ia shtuar + ies. When the verb ends in –ch, -sh, -s, -x, -z or –o, the third person singular is formed by adding +es (watch – watches). Kur folja mbaron me –ch, -sh, -s, -x, -z ose –o, veta e tretë e numrit njëjës formohet duke ia shtuar +es.

Positive Sentences I play- Un luaj I carry You play – Ti luan You carry He/ She/ It plays – Ai/ Ajo luan He/ She/ It carries We play- Ne luajmë We carry You play- Ju luani You carry They play- Ata/Ato luajnë They carry NOTE: he, she, it - Do not forget the –s or -es. / Vërejtje mos e harroni –s ose –es pas he/she /it


In questions and negative sentences in the third person singular we don’t use –s or –es. Në fjalitë pyetëse dhe mohore në vetën e tretë të numrit njëjës nuk e përdorim –s ose –es. Positive I play football Un luaj You play He/ She/ It plays We play You play They play

Negative I don’t/ do not play football Un nuk luaj You don’t play He/ She/ It doesn’t play We don’t play You don’t play They don’t play

Questions Do I play football? A luaj un? Do you play football? Does He/ She/ It play football? Do we play football? Do you play football? Do they play football?

Signal words- always; usually; every time; everyday; every week; every year; often; sometimes; occasionally; from time to time; twice a week; one a month; seldom; never Example: Everyday he goes to school. I have a shower everyday. I usually play football.

.

-


Present Continuous (Progressive) Tense Koha e tashme e vazhduar  We use Present Continuous tense to talk about an action that is happening now (at this very moment), or about a temporary situation. Ne e përdorim kohën e tashme të vazhduar për të folur rreth një veprimi që është duke ndodhur tash(saktësisht në këtë moment), ose rreth një situate të përkohshme. Ex: We’re just having breakfast. What are you reading? She’s not listening to me. They’re spending a year in Spain. 

To talk about something that is not yet finished, even if you are not doing it at the moment when you are talking; Për të folur rreth diçkaje që ende nuk është kryer, edhe nëse nuk je duke e bërë atë në momentin kur je duke folur; Ex: I’m learning Italian. She’s writing a novel.

Diagram

 Form This tense if formed from auxiliary verb “To be” and Present participle (Verb+ing); Kjo kohë gramatikore formohet nga folja ndihmëse “To be” dhe pjesorja e së tashmes (Folja + ing) PP +TO Be in Present Simple + Verb-ing Positive Negative Questions I’m looking (I am looking) I’m not looking Am I looking? Un nuk jam duke shikuar Un jam duke shikuar A jam duke shikuar un? You aren’t looking You’re looking (You are looking) Are you looking? He isn’t looking He’s looking (He is looking) Is he looking? She isn’t looking She’s looking (She is looking) Is she looking? It isn’t looking It’s looking (It is looking) Is it looking? We aren’t looking We’re looking (We are looking) Are we looking? You aren’t looking You’re looking (You are looking) Are you looking? They aren’t looking They’re looking (They’re looking) Are they looking?


Note: Some verbs are not used in the Continuous Tenses, for example: need, want, know, agree, seem, appear, understand, smell, hear, etc. Ex: I need some new shoes. He wants to go home. Do you know Mr. Smith? They love Albanian food. She hates her job.  

Signal words: right now, listen!, look!, now, at the moment etc. Example: I’m writing a letter now.


Present Perfect Tense E kryera

 This tense is used to talk about past events or activities but whose effects or consequences are still felt in the present. Kjo kohë gramatikore përdoret për të folur rreth ngjarjeve ose aktiviteteve të së kaluarës por efektet ose rezultatet e së cilës janë në të tashmen. Ex: I have lost my keys. Kam humbur çelësat. (Nuk i kam tash) I have written a letter. Kam shkruar një letër (Ja ku është) She has found a job. Ajo ka gjetur një punë ( Punon tash) 

When the time in the past is not mentioned, or is not important: Kur koha në të kaluarën nuk është përmendur ose nuk është e rëndësishme. Ex: He has written a book.

With for and since to show the duration of an action or state up until the present: Me for dhe since për të treguar kohëzgjatje të një veprimi ose gjendjeje deri në të tashmen. Ex: He has worked here since 1995. She hasn’t bought any new clothes for years.

Diagram

Form This tense is formed from auxiliary verb “To have” and Past Participle Kjo kohë gramatikore formohet nga folja ndihmëse “Kam” dhe pjesorja e së kaluarës PP+ Have/Has + Past Participle Positive form – Forma pohore

Negative form – Forma mohore

I have looked -Un kam shiquar You have looked – Ti ke shiquar He has looked – Ai ka shiquar She has looked- Ajo ka shiquar It has looked- Ka shiquar We have looked – Ne kemi shiquar You have looked –Ju keni shiquar They have looked- Ata ato kanë shiquar

I have not looked (I haven’t looked)- Un nuk kam shiquar You have not looked(You haven’t looked)- Ti nuk ke shiquar He has not looked (He hasn’t looked)- Ai nuk ka shiquar She has not looked(She hasn’t looked)- Ajo nuk ka shiquar It has not looked(It hasn’t looked)- Nuk ka shiquar We have not looked(We haven’t looked)- Ne nuk kemi shiquar You have not looked(You haven’t looked)- Ju nuk keni shiquar They have not looked(They haven’t looked)- Ata ato nuk kanë shiquar


Questions form – Forma pyetëse Have I looked? – A kam shiquar un? Have you looked?- A ke shiquar ti? Has he looked?- A ka shiquar ai? Has she looked?- A ka shiquar ajo? Has it looked?- A ka shiquar? Have we looked?- A kemi shiquar ne? Have you looked?- A keni shiquar ju? Have they looked?- A kanë shiquar ata/ato?

Signal words- in British English with just, ever, already and yet:

I’ve just arrived. Have you ever been before here? He’s already packed his suitcases. Haven’t you finished yet?  

NOTE! Be careful when you translate things like: VËMENDJE! Keni kujdes kur të përktheni gjëra si: I have lived in Kumanova for 20 years. Jetoj në Kumanovë gati 20 vjet John has worked as a teacher since 2000. John punon si arsimtarë që nga 2000. How long have you known each-other? Sa kohë ka që njiheni? They have been married for twenty years. Ata janë të martuar që 20 vjet. Differences between Present Perfect Tense and Past Simple. Dallimet ndërmjet të kryerës dhe të kryerës së thjeshtë.


Present Perfect Continuous (Progressive) Tense

 This tense is specific only for English language and it’s used to talk about activities that started in the past and are stopped (still happen) in the present. Kjo kohë gramatikore është specifike vetëm për gj. angleze dhe përdoret për të folur rreth veprimeve që kanë filluar në të kaluarën dhe janë ndalur (ende vazhdojnë) në të tashmen. -Kjo kohë gramatikore në gjuhën shqipe ndonjëherë përkthehet si perfect- e kryer dhe ndonjëherë si present- e tashme.’ Ex: He has been waiting since last week. Ka një javë që ai është në pritje. She has been sitting here for hours. Ka orë të tëra që ajo po rrin ulur këtu. You’re out of breath. Have you been running? Nuk ke frym. Mos ke vrapuar? What have they been doing? Çfarë bëjnë ata? It has been raining for two hours. Bie shi që dy orë. 

Diagram

 Form This tense is formed from auxiliary verb “To have”, past participle of “Be” and Verb-ing (PP+ have+ been+V-ing) Positive form I have been looking You have been looking He has been looking She has been looking It has been looking We have been looking You have been looking They have been looking

Negative form I haven’t been looking You haven’t been looking He hasn’t been looking She hasn’t been looking It hasn’t been looking We haven’t been looking You haven’t been looking They haven’t been looking

Question form Have I been looking? Have you been looking? Has he been looking? Has she been looking? Has it been looking? Have we been looking? Have you been looking? Have they been looking?


 Signal words: How long, for, since (recently, lately) Ex: How long have you been studying English? Sa kohë ka që meson anglishten? 

Differences: Present Perfect Continuous vs. Present Perfect It has been snowing for two hours. (It’s still snowing)

It has snowed for two hours. (It doesn’t snow anymore)

Vërejtje: Gjithmonë keni kujdes të madh gjatë përkthimit dhe përshtatjes së kësaj kohe gramatikore në gj. shqipe. Shumica e studentëve shqiptarë e përkthejnë fjalë-për-fjalë gjë që ia humb krejtësisht kuptimin. Shembull kur një i huaji e pyet një student shqiptar: What have you been doing? Ai e përkthen në këtë mënyrë: Çfarë ke qenë duke bërë? Gjë që është gabim, sepse ai po i referohet një veprimit PERFECT –të kryer, ndërsa rregulla na thotë se kjo kohë tregon kohështrirje. Dhe se përkthehet si: Çfarë po bën ?


Past Simple Tense E kryera e thjeshtë  This tense is used to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have specific time in the mind. Kjo kohë gramatikore përdoret për të shprehur iden që një veprim filloi dhe mbaroi në një kohë të caktuar në të kaluarën. Në të vërtetë ndonjëherë folësi mund të mos e përmend kohën e caktuar, por e ka në mendje atë kohë të caktuar. Ex: I visited New York last week. Javën e kaluar un vizitova New York-un. Agim watched TV yesterday. Dje Agimi shikonte TV. 

Diagram

Form Form the Past Simple Tense: - with regular verbs: infinitive + -ed - with irregular verbs: 2nd column of the table of the irregular verbs Negative form: Use PP(Personal pronouns)+ the auxiliary DID (Past Simple of DO) +NOT + Regular Verb every time regardless the subject. Forma mohore: Përdorni PV(Përemrat vetor)+ folja ndihmëse DID (E kryera e thjeshtë e DO) + NOT + Foljet e rregullta që ngelen njejtë pavarësisht nga veta të cilën gjenden. Question form: Use the auxiliary DID (Past Simple of DO)+ PP+ Regular Verb every time regardless the subject. Forma pyetëse: Përdorni foljen ndihmëse DID(E kryera e thjeshtë e DO)+PV(Përemrat vetor) + Foljet e rregullta që ngelen njejtë pavarsisht nga veta në të cilën gjenden. -With regular verbs: infinitive + -ed Positive form Negative form I played football I didn’t play Un luajta futboll Un nuk luajta You played football You didn’t play He played football He didn’t play She played football She didn’t play It played football It didn’t play We played football We didn’t play You played football You didn’t play They played football They didn’t play

Question form Did I play football? A luajta un? Did you play football? Did he play football? Did she play football? Did it play football? Did we play football? Did you play football? Did they play football?


Negative form: Use PP(Personal pronouns)+ the auxiliary DID (Past Simple of DO) +NOT + Irregular Verb every time regardless the subject. Forma mohore: Përdorni PV(Përemrat vetor)+ folja ndihmëse DID (E kryera e thjeshtë e DO) + NOT + Foljet e rregullta që ngelen njejtë pavarësisht nga veta të cilën gjenden. Question form: Use the auxiliary DID (Past Simple of DO)+ PP+ Irregular Verb every time regardless the subject. Forma pyetëse: Përdorni foljen ndihmëse DID(E kryera e thjeshtë e DO)+PV(Përemrat vetor) + Foljet e rregullta që ngelen njejtë pavarsisht nga veta në të cilën gjenden. With irregular verbs: 2nd column of the table of the irregular verbs Positive form I spokeUn fola You spoke He spoke She spoke It spoke We spoke You spoke They spoke

Negative form I didn’t speakUn nuk fola You didn’t speak He didn’t speak She didn’t speak It didn’t speak We didn’t speak You didn’t speak They didn’t speak

Question form Did I speak? A fola un? Did you speak? Did he speak? Did she speak? Did it speak? Did we speak? Did you speak? Did they speak?

Note: Regular Verbs: We add ED at the end of Regular Verbs (Work >Worked) Irregular Verbs: They change from their form  

Signal words: in 1989, yesterday, previous day, previous hour, two days ago, last week, last minute, last year, when etc. Example:


Past Continuous (Progressive) Tense E shkuara e pakryer This tense is used to talk about activities that continued for some time in the past, also this tense give us more information about the background of the past simple tense. Kjo kohë gramatikore përdoret për të folur rreth veprimeve që kanë ndodhur për ca kohë në të kaluarën, gjithashtu kjo kohë na jep më shumë informata rreth prapaskenës së të kryerës së thjeshtë. Ex: Peter was reading a book yesterday evening. Peter po lexonte një liber mbrëmë. Last night at 6 PM, I was eating dinner. You use Past Simple for the action that interrupts Past Continuous Tense. Përdoreni Past Simple(të kryerën e thjeshtë) si veprim që e ndalon Past Continuous( të shkuarën e pakryer). Ex: You were studying when she called. I was watching TV when she called. 

Diagram

Form We use a form of to be (was or were), the infinitive of the verb and the ending –ing. To be (was, were) + infinitive + -ing Positive form I/he/she/it was playing football. Un po luaja futboll. We/you/they were playing football. NOTE: Use was with I, he, she, it and were with all other pronouns. In positive sentences we do not use short forms in the Past Progressive


Negative form I/he/she/it was not playing football. Un nuk po luaja futboll. We/you/they were not playing football. We use short forms in the Past Progressive in negative sentences: I/he/she/it wasn't playing football. We/you/they weren't playing football.

Question form In the Past Progressive we put the auxiliary (was or were) before the subject (Auxiliary - Subject - Verb - Rest). Was I/he/she/it playing football? A po luaja un futboll? Were we/you/they playing football?  

Signal Words: While (two actions at the same time) Example

YESTERDAY MORNING


Past Perfect Tense Më se e kryera This tense is used to talk about something (completed action) that happened before another action in the past . Kjo kohë gramatikore përdoret për të folur rreth diçkahit (veprim i kryer) që ka ndodhur para ndonjë veprimi tjetër në të kaluarën. Ex: When I got to the station, the train had left. 

Diagram

First action #1 completed; then #2 starts 

Form

Personal Pronoun (I, you, he, she…) + had + Past Participle (gone/ seen/ finished etc.) Positive

Negative

I had seen- Un kisha parë You had seen- Ti kishe parë He had seen- Ai kishte parë She had seen- Ajo kishte parë It had seen- Kishte parë We had seen- Ne kishim parë You had seen- Ju kishit parë They had seen- Ata/ Ato kishin pare

I hadn’t seen- Un nuk kisha parë You hadn’t seen- Ti nuk kishe parë He hadn’t seen- Ai nuk kishte parë She hadn’t seen- Ajo nuk ksihte parë It hadn’t seen- Nuk kishte parë We hadn’t seen- Ne nuk kishim parë You hadn’t seen- Ju nuk kishit parë They hadn’t seen- Ata/ Ato nuk kishin parë

Question form Had I seen?- A kisha parë? Had you seen?- A kisha parë? Had he seen?- A kishte parë ai? Had she seen?- A kishte parë ajo? Had it seen?- A kishte parë? Had we seen?- A kishim parë? Had you seen?- A kishit parë? Had they seen?- A kishin parë?


Signal Words: There are no unambiguous “signal words” in the Past Perfect. We often use it with the Past Simple

Differences between Past Perfect and Past Simple When I got to the party, Peter had gone. When I got to the party, Peter went home. Kur arrita në aheng, Pitri kishte shkuar. Kur arrita në aheng, Pitri shkoi në shtëpi. >Para se të arrij un, Pitri kishte shkuar. >Pasiqë un arrita, Pitri shkoi.

Differences between Present Perfect and Past Perfect The house is dirty. We haven’t cleaned it for The house was dirty. We hadn’t cleaned it weeks. for weeks. Shtëpia është e papastërt. Ne nuk e kemi Shtëpia ishte e papastërt. Ne nuk e kishim pastruar atë me javë të tëra. pastruar atë me javë të tëra.

Past Perfect it is more used for narrative purposes. / Më se e kryera më së shumti përdoret për qëllime rrëfyese (tregime).


Past Perfect Continuous E kryera e plotë With “for” and “since” to talk about an activity that started at a time further back in the past than something else . Me “for” dhe “since”për të folur rreth një aktiviteti që ka filluar në të kaluarën shumë më pare se sa dicka tjetër. Për të folur rreth një aktiviteti rezultatet e së cilit janë në të kaluarën. Kjo kohë gramatikore në dialektin amerikan përdoret shumë rrallë, pothuajse asnjëherë. 

Diagram

Photo


 Form The Past Perfect Continuous is had been + an ING form. PP+ HAD+ BEEN + V-ING Positive form I had been working – Un pata punuar You had been working- Ti pate punuar He had been working – Ai pat punuar She had been working – Ajo pat punuar It had been working- Pat punuar We had been working – Ne patëm punuar You had been working- Ju patët punuar They had been working- Ata/ato patën punuar Negative form I hadn’t (had not) been working- Un nuk pata punuar You hadn’t been working- Ti nuk pate punuar He hadn’t been working- Ai nuk pat punuar She hadn’t been working- Ajo nuk pat punuar It hadn’t been working- Nuk pat punuar We hadn’t been working- Ne nuk patëm punuar You hadn’t been working- Ju nuk patët punuar They hadn’t been working- Ata/ato nuk patën punuar Question form Had I been working?- A pata punuar? Had you been working? A pate punuar? Had he been working? A pat punuar ai? Had she been working? A pat punuar ajo? Had it been working? A pat punuar? Had we been working? A patëm punuar? Had you been working? A patët punuar? Had they been working? A paten punuar? 

Signal words: for, since, the whole day, all day


Comparison of PAST PERFECT CONTINUOUS with other Tenses – Krahasimi me kohërat e tjera Past Perfect Continuous VS Past Continuous

Past Perfect Continuous When I looked out of the window, it had been raining.

(It wasn’t raining when I looked out; it stopped) Kur shikova jashtë dritares pat rënë shi. (Nuk biente shi kur un shikova jashtë, ishte ndalur)

VS Past continuous When I looked out of the windows, it was raining

(Rain was falling when I looked out) Kur un shikova jashtë dritares biente shi. (Shi ishte duke rënë kur shikova jashtë)

Past Perfect Simple VS Past Perfect Continuous Past Perfect Simple When the company went bankrupt, it had been We normally use the continuous form with a phrase saying how long. loosing money for months. We do not normally use the Past Perfect Continuous for states ex: NOT He had been seeming unwell.

VS Past Perfect Continuous When the company went bankrupt, it had lost over a million euros.

We normally use Simple form with a phrase saying how much/many We also use the Past Perfect Simple for states ex: The old man had seemed unwell for some time before he died.

Present and Past Tenses- English Tenses in Albanian  

Present and Past Tenses and their adaption into Albanian lang

Advertisement