Page 1

Energies


Índex -Energies Renovables Solar tèrmica  Solar fotovoltaica  Eòlica  Marina  Hidràulica  Geotèrmica  Biomassa

-Energies No Renovables - Carbó, Petroli, Gas natural


Solar tèrmica  

La tecnologia solar tèrmica utilitza l’energia procedent del sol per obtenir aigua calenta. Una instal·lació solar tèrmica es compon d’un sistema de col·lectors que capten l’energia solar i la transformen en energia tèrmica

Índex


Solar fotovoltaica 

Índex

L’energia fotovoltaica és aquella que aprofita directament els raigs solars per produir ELECTRICITAT.


Eòlica 

L’aprofitament de l’energia del vent no és una idea nova per a la humanitat: s’ha utilitzat durant molts segles en molins de gra o per impulsar els vaixells de vela. També per a la producció d’electricitat.

Índex


Marina 

Índex

Mitjançant els dispositius adequats, es poden extraure tres tipus d’energia del mar: la procedent de les forces gravitatòries terrestre i lunar (a partir de les marees), la que prové de l’escalfor del sol (a partir dels gradients tèrmics), i la produïda per l’acció del vent (a partir de les ones).


Hidràulica L’energia hidràulica és l’obtinguda a partir de l’aigua dels rius, i s’aprofita bàsicament gràcies als salts d’aigua de les preses. La producció elèctrica s’aconsegueix fent baixar l’aigua per gravetat, de manera que, en passar per una turbina, impulsa un generador elèctric. Índex


Geotèrmica 

L’energia geotèrmica es basa en la producció de calor i electricitat a partir de l’aprofitament de l’energia calòrica continguda a l’interior de la terra.

Índex


Biomassa 

Índex

L’energia de la biomassa és aquella que prové de la transformació de matèria orgànica, com ara residus agrícoles o troncs d’arbres, en energia calòrica o elèctrica.


Carbó 

Índex

El carbó és un combustible fòssil i sòlid que es troba en el subsòl de l’escorça terrestre, on s’ha produït per l’acumulació de vegetals que, sotmesos a variacions de pressió i de temperatura durant llargs intervals de temps, i a causa de diverses reaccions químiques, pateixen el procés de carbonització.


Petroli 

El petroli és un oli mineral, combustible i fòssil, constituit bàsicament per hidrocarburs. Prové de la descomposició sense oxigen de restes d’organismes vius depositats al fons marí, llacunes dessecades o a les desembocadures de rius.

Índex


Gas Natural 

El gas natural, format majoritàriament de metà, és un tipus de font energètica molt relacionada a la indústria del petroli, pel seu origen comú.

Índex

Energies  

Energies renovables i no renovables