Page 1


สวัสดีคุณผูอานที่นารักทุกทานครับอยางที่ผม มักจะพูดอยูบอยๆ วาวันและเวลามันชางผานไปอยาง รวดเร็วจริงๆ ณ เวลานี้เราก็กาวเชาสูเดือนที่ 6 ของป 2555 กันแลว เผลอแปบเดียวปนี้ก็ผานไปครึ่งป แลวครับ เชนเดียวกับนิตยสารชีวาในมือทานที่เดินทาง มาถึงเลมที่ 9 กันแลว เดือน มิถุนายน ในความคิดของผม เดือนนี้คอื เดือนแหงการเริ่มตนอะไรหลายๆ อยางครับ “เริ่มเปด เทอมใหม” จากที่ป ดเทอมหยุ ดอยูบานกัน มาชวง ใหญๆ เดือนนี้ก็ถึงเวลาแลวที่นักเรียนทุกคนตองกลับ ไปทำหนาที่ของตนที่โรงเรียน ดวยความเปนเด็ก เด็ ก ทุ ก คนก็ ห วั ง นะครั บ ว า เป ด เทอมใหม เขาจะได เสื้อใหม รองเทาใหม อุปกรณการเรียนใหมๆ ซึ่งคาใช จายในสวนนี้หากรวมๆกันแลวก็เปนเงินจำนวนไมนอย หลายบ า นประกาศใช น โยบายรั ด เข็ ม ขั ด เต็ ม ขั ้ น งด ซื้อใหม อันไหนใชไดก็ใชตอไป เด็กๆหลายคนอาจ จะไมเขาใจ หรืออาจจะคิดนอยใจที่ผูปกครองไมได ซื ้ อ ของใหม ใ ห อ ย า งผู  ป กครองของเพื ่ อ นๆคนอื ่ น ทานผูปกครองอยากลัวและอยาคิดวาเปนการเสียหนา เลยครับ หากเปดเทอมนี้ทานไมไดซื้ออะไรใหมๆ ใหเด็กๆ ของทานในวันเปดเทอมใหม ซึ่งในจุดนี้ผม คิดวาทานผูปกครองควรพยายามอธิบาย และชี้ให เด็กเห็นถึงความจำเปนของการประหยัด เพราะนอก จากจะสรางความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกในบาน แลว ยังเปนการปลูกฝงนิสัยรักการออมใหกับเยาวชน ของชาติอีกทางหนึ่งดวยนะครับ “ฤดูกาลปลูกขาวนาปมาถึงแลว” ประเทศไทย เรายังเปนประเทศกสิกรรมครับ ขาวยังคงเปนพืช เศรษฐกิจอันดับตนๆ ที่นำรายไดมาสูประเทศของเรา ฤดูทำนาปในประเทศไทยปกติจะเริ่มราวๆ เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม สังเกตไดจากหลายๆ พื้นที่ของ จังหวัดเชียงราย พี่นองเกษตรกรก็เริ่มปรับพื้นที่และ เตรี ย มดิ น สำหรั บ การเพาะปลู ก รอบใหม ก ั น แล ว แตปญหาที่ตามมาก็คือปญหาเรื่องหมอกควันจากการ เผาวั ช พื ช ในท อ งไร ท  อ งนาแม ว  า จะดู ไ ม ร ุ น แรงเท า วิกฤติในชวงตนป แตก็ทำใหเกิดมลภาวะเปนพิษและ สรางปญหาไดเชนกัน คงตองฝากใหองคการบริหาร ส ว นท อ งถิ ่ น แต ล ะพื ้ น ที ่ ค อยติ ด ตามและเฝ า ระวั ง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอคนสวนรวมเหมือนที่เคย เกิดขึ้นมาแลวในชวงตนปที่ผานมา ระยะนี้ฝนตกบอย ถนนลื่น เดินทางจะใกลหรือ ไกลโปรดใชความระมัดระวังและมีน้ำใจใหเพื่อนรวม ทางดวยนะครับ หมั่นตรวจสภาพความพรอมของรถ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดไดทุก ขณะ ดวยความปรารถนาดีจากเราทีมงานนิตยสาร ชีวาครับผม ^^

วันตอตานยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2555

นันทวรรณ ศิริเสถียร

ชื่อในภาษาอังกฤษ "June" มีที่มาจากเทพเจาโรมันนามวา จูโน (Juno) สวนในประเทศไทยเริ่มใชชื่อเดือนมิถุนายน ในป พ.ศ. 2432 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จ พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาเทวะวงศวโรปการ เปนผูเสนอใหใชราศีกำหนดชื่อเดือน

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


ประตูขะต้ำ หรือ ประตูลอ สรางขึ้นสำหรับใชหลอกลอใหขาศึกเขามาสูชองเขาแคบๆ มีการ วางกับดักไวเปนพื้นที่สังหาร เมือขาศึกหลงเขามาในพื้นที่นี้ จะไมมี ทางรอดออกไปไดเลย

28


29


30


31


32


33


34


35


36


Chiva_09