Page 1

TR REBALLADO ORS UNITS

Doc D cum mennt d’obj d bjecctiuus


ARC TREBALLADOR T RS UNITS

Els membres s electes s d'ARCxT TU es com mprometeen a no ura conse ecutiva. repetiir una legislatu

OBJE ECTIUS campanyya electoral l 2013


ARC TREBALLADOR T RS UNITS

re edactar un u docum ment on quedin reflectides totes s les m modificaciions que e ha patit el nost tre conve eni (per llleis i ac cords de e govern)) i les in nterpret tacions dels acorrds biilaterals s entre comitè c i ll’empresa (o acor rds de laa comissió paaritària). Vo olem que tots i totes t pu uguem dis sposar d'un únic documen nt ac ctualitzaat: la "Gu uia de l'es estat actu tual del Conveni". C .

OBJE ECTIUS campanyya electoral l 2013


ARC TREBALLADOR T RS UNITS

Fe er d’enll laç real entre ells trebal lladors i l’empres sa, g garantint el màxim m possiblle la tran nsparènc cia i la infformació ó dels acorrds i nego ociacions s que es duen a terme. t Ad doptar el e compr romís d e ser pro-actius s creantt canals s de co omunicac ció per tal dee recol llir les inquiettuds i les necessitaats de to ot el pers sonal de e l’ARC, i que perm meti tenir en ompte les vost tres opin nions al llarg del d perío ode (aqu uest co blog és un u primer r pas!) nònima per tal d’esbrinarr quin és s el Ellaborar una enquesta an g grau de satisfacció dels s trebal lladors de l’ARCC. D’aque esta m manera es e podraan detecctar asppectes a milloraar així com in nformar dels d res sultats aals depar rtaments s afectatts. Garantir que q la infformació ó de caràc cter públic de l’AARC arribi a to ots els treballa t adors i trreballado ores.

OBJE ECTIUS campanyya electoral l 2013


ARC TREBALLADOR T RS UNITS

VVetllar per p una po olítica d e person nal més propera p aals ttreballad dors, que soluciioni els probleme p es que lii puguin s sorgir a un u trebaallador o entre treballad t dors (no deixar ppassar el l conflic cte). DDemanar a l’empre esa que in nformi de d les mil llores llegals i j jurídique es que affectin ells trebal lladors i treballaadores de d ll’ARC. Perr exemple e en temees com la l conciliiació fam miliar, e exempcion ns fiscal ls, ajudees etc. DDemanar explicacio e ons sobrre la mobilitat no o volunttària de ttreballad dors ent tre departtaments s i inform mar-ne a ttots els ttreballad dors/es R Reclamar més gar ranties i esforç per p part de d la direecció de ll'empresaa per don nar comppliment a les dem manades dde permuta. F Fer el se eguiment de les s substituc cions de baixes m maternals s, c contracttació de personal p l de supo ort i becaaris. R Reclamar l’ajustaament dee les tas sques i le es categ gories.

OBJE ECTIUS campanyya electoral l 2013


ARC TREBALLADOR T RS UNITS

Po ortar a terme t el controll i seguim ment dels s temes de salut t laaboral i qualitat t ambienttal del pe ersonal de l’ARC i informaar pe eriòdicam ment sob bre aques sts. De emanar compensa c ar les reetallades s Negociar el restabliment d del serv vei de men njador/ccuina o baar mpulsar definitiva d ament laa prova pilot de te eletrebaall per a Im po oder implantar-lo o a l'ARC Ve etllar pe er l’ofer rta de Fo ormació de d l’empresa i pro oposar m millores per adeq quar-la a les nece essitats específiq eals ques i re dels diferrents per rfils de ttreballaadors/es

OBJE ECTIUS campanyya electoral l 2013


ARC T TREBALLADOR RS UNITS

Millor M r juuntss

OBJE ECTIUS campanyya electoral l 2013

Objectius ARCxTU  
Objectius ARCxTU  

Campanya electoral 2013 per al Comité d'Empresa de l'ARC

Advertisement