Page 1

Factsheet AWBZ © Arcon, 2011. Feiten en cijfers: www.arcon.nl/atlas Contact: Arcon, Sybren Bouwsma sbouwsma@arcon.nl | 074 242 6520

Veranderingen in de zorg De komende jaren verandert er veel in de zorg voor kwetsbare burgers. De AWBZ (langdurige zorg), WWB (bijstand), Wsw (sociale werkplaatsen), Wajong (arbeidsongeschiktheidsregeling) en het stelsel van passend onderwijs gaan op de kop. Maatwerk, zelfredzaamheid, betrokkenheid van familie en vrienden, betere afstemming, decentralisatie naar gemeenten en bezuinigingen staan centraal. De belangrijkste veranderingen op een rij Maatregel

Wat verandert er?

Beperking pgb

De mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget in de AWBZ worden beperkt. Het pgb is straks alleen nog bestemd voor mensen met een ‘verblijfsindicatie’ (‘24-uurszorg’). Wel wordt het pgb wettelijk verankerd. De rugzak voor zorgleerlingen wordt afgeschaft. Scholen krijgen een zorgplicht voor kinderen met een extra zorgbehoefte. De toegang tot de AWBZ wordt beperkt. Mensen met een verstandelijke beperking en een IQ tussen 70 en 85 komen niet meer in aanmerking voor AWBZ-zorg op de grondslag ‘Verstandelijk Gehandicapt’ (VG). De functies dagbesteding en begeleiding verdwijnen uit de AWBZ en gaan deels over naar de Wmo. Verschil is dat er dan geen sprake meer is van verzekerde ‘rechten’, maar van een gemeentelijke ‘compensatieplicht’. Op dit moment zijn er 32 regionale zorgkantoren die de AWBZ uitvoeren. Deze worden opgeheven. De AWBZ wordt straks uitgevoerd door zorgverzekeraars.

Passend onderwijs IQ-maatregel

Decentralisatie begeleiding AWBZ-uitvoering door zorgverzekeraars Invoering WWNV

Scheiden wonen en zorg Jeugdzorg naar gemeenten

De Wet werken naar vermogen (WWNV) vervangt de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet op de sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wajong). De Wsw en Wajong blijven bestaan, maar de toegang wordt sterk beperkt. De woon- en zorgkosten in de AWBZ worden van elkaar gescheiden. Dit houdt in dat cliënten zelf van hun woonlasten (huur) gaan betalen en bijvoorbeeld ook huursubsidie kunnen aanvragen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder het rijk, de provincies, de gemeente, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet (ZvW) vallen.

Tijdlijn

2012 • Beperking  pgb  (nieuwe   aanvragen)   • Passend  onderwijs  

2013 • IQ-­‐maatregel    (staat  nog   ter  discussie)   • Beperking  pgb   (bestaande  aanvragen)   • DecentralisaCe   begeleiding  (nieuwe   aanvragen)   • AWBZ  door   zorgverzekeraars   • Invoering  WWNV  

2014 • DecentralisaCe   begeleiding  (huidige   clienten)   • Scheiden  wonen  en   zorg  

2016 • Jeugdzorg  naar   gemeenten  

Per wijziging is een uitgebreide factsheet opgesteld, die te downloaden is op www.arcon.nl.

Veranderingen in de zorg  

De komende jaren verandert er veel in de zorg voor kwetsbare burgers. De AWBZ (langdurige zorg), WWB (bijstand), WsW (sociale werkplaats), W...

Veranderingen in de zorg  

De komende jaren verandert er veel in de zorg voor kwetsbare burgers. De AWBZ (langdurige zorg), WWB (bijstand), WsW (sociale werkplaats), W...

Advertisement