Urban project in Lavapies

Page 1

Pr oget t our banoaL avapi es , Madr i d

Cor s odi L aur eaMagi s t r al ei nPr oget t az i oneAr chi t et t oni caMAPA T es i di L aur eai nCompos i z i oneAr chi t et t oni caeUr banaa. a. 2015/ 2016 Rel at r i cePr of . Ar ch. F . Vi s cont i Cor r el at or ePr of . Ar ch. R. Capoz z i Al l i evaV. S ol anoN17/ 522


MADRI D I l pr oget t our banoaL avapi esès t at oi l f r ut t odi unper cor s odi s t udi oi ni z i at oaMadr i deconcl us oaNapol i . Gr az i eal l abor s aE r as mus , hoavut o l apos s i bi l i t àdi conf r ont ar mi conundi ver s oappr occi oal l acompos i z i onear chi t et t oni ca, gi ungendoadunaconos cenz acr i t i cadel met odo s pagnol o.

E l pr oy ect our banoaL avapi eshas i doel f r ut o deunr ecor r i dodees t udi oi ni ci adoaMadr i dy t er mi nadoenNápol es . Gr aci asal abecaE r as mus , het eni dol apos i bi l i daddeconf r ont ar me conundi f er ent er egi s t r odel acompos i ci ónar qui t ect óni ca, l l egandoaunconoci mi ent o cr í t i codel mét odoes pañol .

L as t or i aur banadel l aci t t àdi Madr i dèdet er mi nat adaunor di nament or et i col ar el ecui di mens i oni s onodovut eal l at ecnol ogi adei t r as por t i r el at i vaadi ver s e cul t ur eedi ver s i moment i s t or i ci . Nel XI I s ecol o, i l pr i monucl eour banomadr i l eno s i or gani z z òcoer ent ement econl at opogr af i adel t er r eno. Del l aMadr i dmedi eval eoggir es t apoco:s t udi at al adi s pos i z i onedel l es uepor t eel at r amadel l a ci t t ànel l epr os s i mi t àdel Pal az z oReal e, nonc' èunos vi l uppour banos i gni f i cat i vo f i noal 1561, quandoi l ReF i l i ppoI I s t abi l ì qui l aCapi t al edel Regno. Unagr ande t r as f or maz i oneur banas i ebbenel l as econdamet àdel XVI I s ecol o, conl er i f or medi Car l oI I I , chepr evedevanonuovi s paz i ver di , l ar i qual i f i caz i onedi edi f i ci ed unanuovapol i t i cadi i nf r as t r ut t ur eur bane. Dur ant ei l s uor egno, l aci t t àdi Madr i d conobbeunanot evol ecr es ci t ademogr af i cae,di cons eguenz a,unaument o del numer odi abi t az i oni acui s i devel os vi l uppodegl i i ns edi ament i ur bani ver s o s ud, nel l az onadi At ocha. I l r et i col oot t ocent es cocheneder i vòr i s pondevaad unadupl i cef unz i one: or di nar egr andi s uper f i ci di t er r enoepr ogr ammar el os vi l uppodel l aci t t ànel t empo. L amor f ol ogi adiMadr i d,car at t er i z z at adaunas t r ut t ur adis vi l uppoamacchi a d' ol i o, hal as ci at os paz i t r aunnucl eoel ' al t r or appr es ent andounvas t opat r i moni operl as t r ut t ur az i onedel l ar egi oneat t r aver s ol ' ar t i col az i onedi ar eever di odi i nf r as t r ut t ur e.

L ahi s t or i aur banadel aci udaddeMadr i desdet er mi nadapor unor denr et i cul ar cuyasdi mens i oness ondebi dasal at ecnol ogí adel ost r ans por t esr el at i vosadi s t i nt ascul t ur asyamuchosmoment oshi s t ór i cos .E nel s i gl oXI I ,el pr i mernúcl eo ur banomadr i l eñocoher ent ement es eor gani z óconl at opogr af í adel t er r eno. Del Madr i dmedi evalhoyr es t apoco:es t udi adal adi s pos i ci óndes uspuer t asyl a t r amadel aci udadenl aspr oxi mi dadesdelE di f i ci oReal ,nohayundes ar r ol l o ur banos i gni f i cat i vohas t ael 1561, cuandoel ReyF i l i ppoI I es t abl eci óaquí l aCapi t al del Rei no. S et uvounagr ant r ans f or maci ónur banaenl as egundami t addel s i gl oXVI I , conl asr ef or masdeCar l osI I I , quepr evi er onnuevoses paci osver des , l a r ecual i f i caci óndeedi f i ci osyunanuevapol í t i cadei nf r aes t r uct ur asur banas . Dur ant es ur ei no,l aci udaddeMadr i dconoci óunnot abl ecr eci mi ent odemogr áf i coy, unaument odel númer odevi vi endasal queporcons i gui ent es edebe, el des ar r ol l odel osas ent ami ent osur banoshaci as ur ,enl az onadeAt ocha.L a r et í cul adel s i gl oXI Xqueder i vócont es t óaunadobl ef unci ón:or denargr andes s uper f i ci esdet er r enoypr ogr amar el des ar r ol l odel aci udadenel t i empo. L a mor f ol ogí a de Madr i d,car act er i z ada poruna es t r uct ur a de des ar r ol l oa manchadeacei t e, hadej adoes paci osent r eunnúcl eoyl oot r or epr es ent ando unvas t opat r i moni opor l aes t r uct ur aci óndel ar egi ónpor l aar t i cul aci óndeár eas ver desoi nf r aes t r uct ur as .


L AVAPI E S L avapi esèunodei bar r i ospi ùs i ngol ar i er i cchi di s t or i adel l aci t t à; èconos ci ut os opr at t ut t oper f ar par t edel " cas cohi s t or i co”del l acapi t al ee, oggi , per l apr es enz adi unacons i s t ent ecomuni t àdi i mmi gr at i . Gi àdapr i macheMadr i ddi veni s s ecapi t al e, quel l odi L avapi eser aunquar t i er emol t o popol at oes enz adubbi oèquel l ochenel t empo hacons er vat omegl i oi l s uot r acci at oor i gi nar i o. I l pr i moi ns edi ament onel l az ona( unacomuni t à gi udai ca)r i s al eal XI I s ecol o: nel l aat t ual ePl az a L avapi ess or gevaun' ant i caf ont eches er vi vaper i l r i t ual eat t odi l avar s i i pi edi pr i madi acceder e al l as i nagoga.

1656_T OPOGRAPHI ADEL AVI L L ADEMADRI D

1785_PL ANOGE OME T RI CODEMADRI D

1857_PL ANOGE NE RALDEL AZ ONADEE NS ANCHEDEMADRI D

1956_F OT OAE RE ADEMADRI D

L avapi esesunodel osbar r i osmásr ar osyr i cosen hi s t or i adel aci udad;esconoci dos obr et odo par ahacer par t edel " cas cohi s t or i co" del acapi t al y , hoy , por l apr es enci adeunacons i s t ent ecomuni daddei nmi gr ados . Yades deant esque Madr i ds evol vi er acapi t al , L avapi esf ueunbar r i o muypobl adoys i ndudaesl oquehacons er va domej or s upl anoor i gi nar i oenel t i empo. E l pr i mer as ent ami ent oenl az ona, unacomuni dad j udí a, r emont aal s i gl oXI I :enel act ual Pl az aL avapi ess ur gi óunant i guomanant i al ques i r vi ó par ael r i t ual act odel avar s el ospi esant esdeacceder al as i nagoga.

Das empr ei mpr egnat odi unas t or i adi f f i ci l eeper nul l apaci f i ca, f ucons i der at ounbar r i os Des des i empr el l enodeunahi s t or i adi f í ci l ypar anadapací f i ca, f uecons i der adounbar r i os ext r amur os( al di f uor i del l aci nt amur ar i adel l aci t t à)f i noal XVI s ec, s al voes s er eannes s o, ext r amur os , f uer adel ci nt ur ónmur al del aci udad, has t ael XVI s ec, s al vos er agr egado, dudur ant ei l r egnodi F i l i ppoI V, al l aci t t à. I nquel per i odogl i edi f i ci er anoal mas s i moadue r ant eel r ei nodeF i l i ppoI V, al aci udad. E naquel per í odol osedi f i ci osf uer onal os umoados pi ani equas i t ut t i avevanoungr andes paz i oaper t oal l ' i nt er nodel l amanz ana. Al cuni degl i pl anesycas i t odost uvi er onungr anes paci oabi er t odent r odel manz ana.Al gunosdel os edi f i ci pi ùi mpor t ant i del l az ona, comel aChi es adi S anCayet ano, l aE s cuel asPi asdeS an edi f i ci osmási mpor t ant esdel az onacomol aI gl es i adeS anCayet ano, el E s cuel asPi asde F er nandool ' at t ual eHemer ot eca, r i s al gonoal XVI I I s ecol o. Conl ' ar r i vodel l ' i ndus t r i al i z z a- S anF er nandool aact ual Hemer ot eca,r emont anal s i gl oXVI I I .Conl al l egadadel ai nduz i onedel XI Xs ecol os i ebbeun' ul t er i or eaument odel l apopol az i oneeper s i noL avapi es s t r i al i z aci óndel s i gl oXI Xs et uvounul t er i oraument odel apobl aci ónyhas t aL avapi est uvo ebbei l s uoper i ododi s pl endor egr az i eal l aneonat aF abr i cadeT abacosel anas ci t adi s uper í ododer es pl andor gr aci asal ar eci énnaci daF abr i cadeT abacosyel naci mi ent ode mol t eat t i vi t àcommer ci al i . Gl i edi f i ci avevanodel l eabi t az i oni mol t opi ccol eedaccogl i e- muchasact i vi dadescomer ci al es . L osedi f i ci ost uvi er onvi vi endasmuypequeñasyacogi evanounnumer os empr epi ùel evat odi per s onecons car s econdi z i oni i gi eni cheeal cun r onunnúmer ocadavezmásel evadodeper s onascones cas ascondi ci oneshi gi éni casy t i podi comf or t . Dur ant el aGuer r aCi vi l el az onaf ut eat r odi s cont r i t r aanar chi ci ef r anchi s t i ni ngúnt i podecomf or t . Dur ant el aGuer r aCi vi l l az onaf uet eat r odechoquesent r eanar qui chedi edei l vi aal l as uapr ogr es s i vadecadenz a: gl i i nt er vent i ur bani s t i ci di f i neanni s et t an- s t asyf r anqui s t asquedej ól aví aas upr ogr es i vadecadenci a:l asi nt er venci onesur baní s t i ct a, s enz aal cunas ens i bi l i t àar chi t et t oni ca, cont r i bui r onoul t er i or ment eal l adegener az i one asdef i nosañoss et ent a, s i nal gunas ens i bi l i dadar qui t ect óni ca, cont r i buyer onul t er i or ment e del s uocar at t er eor i gi nar i o. al adegener aci óndes ucar áct er or i gi nar i o.


L AVAPI E S Oggi L avapi esèunquar t i er egi ovaneemul t i cul t ur al e, i l cui t es s ut os oci al eècos t i t ui t opr et t ament edai mmi gr at i . I mpos s i bi l enoni mbat t er s i i nodor i epr of umi , s pez i eei ncens i , t i endaset ni cheet i pi ci baz ar r i cchi dei mi l l et es s ut i col or at i . L ' Ay ut ami ent odeMadr i dnons met t e di s t udi ar eappr of ondi t ament el az ona, pr e s ent andodi ver s i pr oget t i di r i qual i f i caz i onee r ecuper odel l az onaper mi gl i or ar nel ' i mmagi neel ' abi t abi l i t à, nonchél aqual i t àdei monument i . Unes empi oconcr et oèl ' i nt er vent odi r es t aur o, r i s t r ut t ur az i oneeampl i ament o del l ' ar chi t et t oJ os eI naci oL i naz as or o: i l r uder e del l achi es abar occadel l eS cuol ePi edi S an F er di nandoès t at ot r amut at o, congr ande s ens i bi l i t ànei conf r ont i del l ar ovi na, i nunabi bl i ot eca,di venut ai l cent r ocul t ur al edel quar t i er e.

HoyL avapi esesunbar r i oj ovenymul t i cul t ur al , cuy ot ej i dos oci al escons t i t ui dopur ament edei nmi gr ant es . I mpos i bl enodar s ecuent a deol or esyper f umes , es peci asei ncens o, t i endasét ni casyt í pi cosbaz ar esr i cosdel os mi l t ej i dospi nt ados . E l Ay ut ami ent ode Madr i dnopar adees t udi ar pr of undament e l az ona, pr es ent andomuchospr oy ect osde r ecual i f i caci ónyr ecuper aci ónpar amej or ar l ai magenyl ahabi t abi l i dadademásdel a cal i daddel osmonument os . Unej empl oconcr et oesl ai nt er venci ónder es t aur aci ón, r ees t r uct ur aci ónyampl i aci óndel ar qui t ect o J os éI naci oL i naz as or o:l ar ui nadel ai gl es i a bar r ocadel asE s cuel asPi ados asdeS anF er di nandohas i dot r ans f or mada, congr ans ens i bi l i dadr es pect oal ar ui na, enunabi bl i ot eca, s evuel t ael cent r ocul t ur al del bar r i o.


L AVAPI E S

I l pr oces s odi anal i s i ècont i nuat odal punt odi vi s t aur bano: L oS chwar z pl anèunos t r ument odi r appr es ent az i onedel l amor f ol ogi adel l aci t t àcheder i va dal l ar egol az i onedel l ar et es t r adal e: at t r aver s o l as chemat i z z az i onedel cos t r ui t oedi t ut t oci ò checor r i s pondeas t r ade, s paz i aper t i eveget az i one, èpos s i bi l ei ndagar el os vi l uppodel l a ci t t ànel t empo; I l Rot ebl uepl ans chemat i z z al as paz i al i t àdel l a ci t t à: i l r os s os i r i f er i s ceagl i s paz i cher appr es ent anoun’ i nt er no( encl os ur e)ment r ei l bl ua quel l i cher appr es ent anoun‘ es t er no( l i nk age) . L el i neebi anches onoi cont or ni at t i vi chedel i mi t anol os paz i oar chi t et t oni codal l os paz i o es t er no; L ' anal i s i r os s i anadegl i el ement i pr i mar i edei t es s ut i cons ent edi capi r equal i s onogl i el ement i ur bani di nat ur apr emi nent e, equal ' èl a t r amadel l er es i denz echevi s i cont r appone; L ' anal i s i del ver deci di mos t r aqual i s onoi f at t i nat ur al i edi f at t i cos t r ui t i del l az ona. l pr oces odeanál i s i sescont i nuadodel punt o devi s t aur bano: S chwar z pl anesuni ns t r ument oder epr es ent aci óndel amor f ol ogí adel aci udadqueder i va del ar egul aci óndel ar edvi al :por l aes quemat i z aci ón, ennegr o, del ocons t r ui doy , en bl anco, det odol oquecor r es pondeacal l es , es paci osabi er t osyveget aci ón, espos i bl ei ndagar el des ar r ol l odel aci udadenel t i empo. Rot ebl uepl anes quemat i z al aes paci al i dad del aci udad:el r oj os er ef i er eal oses paci os quer epr es ent anuni nt er i or ( encl os ur e)mi ent r asel az ul al osquer epr es ent anun' ex t er i or ( l i nk age) . L asl í neasbl ancass onl oscont or nos act i vosquedel i mi t anel es paci oar qui t ect óni codel es paci oex t er no. -E l anál i s i sr os s i anadel osel ement ospr i mar i osy l ost ej i dosper mi t eent ender cual ess onl osel ement osur banosdenat ur al ez apr eemi nent eo bi enaquel l osel ement osdet er mi nant esque hanf unci onadocomonúcl eosdeagr egaci ónycual esl at r amadel asr es i denci asque s econt r apone. E l anál i s i sdel ver denosdemues t r acual ess on l oshechosnat ur al esyl oshechoscons t r ui dos del az ona.


CAL L EE MBAJ ADORE S I l pr oget t os vi l uppat onel l ’ at eneos pagnol os i èor i ent at over s ol ar i cer cadi unnuovo mot or eur bano. Par al l el ament e, per l as cel t a del l ot t odi pr oget t o, s i ès vi l uppat al ar i cer ca dei vuot i ur bani del l ’ i nt er az ona, “ vuot i ”che der i vanodacr ol l i , demol i z i oni os empl i cement e“ ar eei ncompi ut e” . L as cel t as i èi ndi r i z z at aver s ounl ot t oadangol odi ci r ca700mq di s uper f i ci e, ar eadi r i s ul t adi unademol i z i one, ches i col l ocat r aCal l eE mbaj ador eseCal l e S anCay et ano. Al f i nedi di nami z z ar el ’ at t i vi t à ur banadel bar r i o, l ’ at t enz i one s i èconcent r at adunquever s ounel ement opr i mar i oe, vi s t oi l s uocar at t er emul t i et ni co, s i èpr opos t o uncent r omul t i cul t ur al e.

E l pr oy ect odes ar r ol l adoenel at eneo es pañol s ehaor i ent adohaci al abús queda deunnuevomot or ur bano. 10.Par al el ament e, por l ael ecci óndel al ot er í apr i mi t i vade pr oy ect o, s ehades ar r ol l adol abús quedade l osvací osur banosdel aent er az ona, " vací os " queder i vandeder r umbami ent os , demol i ci onesos enci l l ament e" ár easi ncompl et as . " 12. L ael ecci óns ehadi r i gi dohaci aunal ot er í a pr i mi t i vaar i ncóndeacer cade700mqde s uper f i ci e, ár eader es ul t adeunademol i ci ón, ques ecol ocaent r eCal l eE mbaj ador esy Cal l eS anCay et ano. Al obj et i vodedi nami z ar l aact i vi dadur banadel bar r i o, l aat enci óns e haagr upadopueshaci aunel ement opr i mar i oy , vi s t os ucar áct er mul t i et ni co, s ehapr opues t ouncent r omul t i cul t ur al .


CAL L EE MBAJ ADORE S L ’ edi f i ci opr endei nt er ament el edi mens i oni del l ot t oel as uapar t ecent r al ecor r i s pondea unpar al l el epi pedocoper t odaunaf al dai ncl i nat aver s ol ’ i nt er no, l apar t ei nadi acenz a congl i al t r i edi f i ci èdes t i nat aai s er vi z i ment r e l apar t er i vol t aver s ol as t r adaèunbas ament ochef ungeanchedat er r az z a. L ’ ar eadel mer cat ocoper t opos t oapi anot er r aaccogl i ei vi s i t at or i at t r aver s ounpor t i cat oaper t os u ent r ambel es t r ade. Al pi anos uper i or es i t r ovanounuf f i ci oper l ’ ammi ni s t r az i onedel cent r omul t i cul t ur al eedunas al aes pos i t i va ment r eal s econdol i vel l os i t r ovanol az ona bar / r i s t or oconl acuci na. Al t er z oeal quar t o l i vel l os i t r ovano l es al el et t ur a.

E l edi f i ci ot omacompl et ament el asdi mens i onesdel al ot er í apr i mi t i vays upar t ecent r al cor r es pondeaunpar al el epí pedocubi er t o por unahoj ai ncl i nadahaci ael i nt er i or , l a par t eenady acenci aconl osot r osedi f i ci oses des t i nadaal oss er vi ci osmi ent r asl apar t e vuel vehaci al acal l eesunz ócal oquet ambi éns upl edet er r az a. E l ár eadel mer cado cubi er t opues t aal l anat i er r aacogeal osvi s i t ador espor uns opor t al abi er t os obr eambas l ascal l es . Al l l anos uper i or s eencuent r anun des pachopor l aadmi ni s t r aci óndel cent r o mul t i cul t ur al yunas al aex pos i t i vami ent r asal s egundoni vel s eencuent r anl az onabar / r i s t or oconl acoci na. Al t er cer oyal cuar t o ni vel s eencuent r anl ass al asl ect ur a.


CAL L EE MBAJ ADORE S I l t i poar chi t et t oni cor i conos ci bi l eècer t ament equel l odel l acor t e( dall at i nocohor sches i gni f i ca“ or t o, l uogor eci nt at o” ) : l adef i ni z i one di unos paz i ocent r al ee, i nques t ocas o, coper t odaunas uper f i ci et r as par ent e, hal o s copo pr i nci pal e didar el uce al l e di ver s e par t i del l ’ edi f i ci oel os copos econdar i odi r i pr ender el ’ ant i coconcet t odi manz anamadr i l eña, or i gi nar i adi ques t i i s ol at i . Come, nel cas odel l adomusl ’ acces s oal l ’ abi t az i one del l as t r adanonè maidi r et t o,ma s empr e medi at o dal l a pr es enz adelcor t i l e, l apar t e bas ament al evuol epor s i comef i l t r ot r ai l mer cat ocoper t o, i nt es oquas i comepr ol unga ment odel l os paz i opubbl i co, el es al euf f i ci al i del l ’ edi f i ci o. F acendounpas s aggi odi s cal a ès t at of at t ounr agi onament os ul l epavi ment az i oni es ugl i ar r edi pi ùi donei aques t ot i podi s t r ut t ur a. E l t i poar qui t ect óni cor econoci bl eesci er t ament eaquel del acor t e, del l at i nocohor s ques i gni f i ca" huer t o, l ugar val l ado" , : l adef i ni ci óndeunes paci ocent r al y , enes t ecas o, cubi er t opor unas uper f i ci et r ans par ent e, t i eneel obj et i vopr i nci pal dedar l uzal os muchaspar t esdel edi f i ci oyel obj et i vos e cundar i oder et omar el ant i guoconcept ode manz anamadr i l eña, or i gi nar i adees t oss i t i os . Como, enel cas odel adomusel acces oal a vi vi endadel acal l enoesdi r i gi donunca, per os i empr emedi adopor l apr es enci adel cor r al , l apar t edel s ót anoqui er eent r egué comof i l t r oent r eel mer cadocubi er t o, ent endi docas i comopr ol ongaci óndel es paci o públ i co, yl ass al asof i ci al esdel edi f i ci o.Haci endounpas odees cal er ahas i dohecho unr az onami ent os obr el aspavi ment aci ones ys obr el asdecor aci onesmási dóneasaes t e t i podees t r uct ur a.


CAS I NODEL ARE I NA I l pr oget t our banoècont i nuat oi nI t al i acon l ’ appr of ondi ment odelPar quedel Cas i node l aRei naches i t r ovaaqual chei s ol at opi ùa s uddel l ot t odel cent r omul t i cul t ur al e. I l par co f udonat onel 1871dal l ’ Ay unt ami ent ode Madr i dal l aRegi na I s abel deBr aganz ai noccas i onedel s uomat r i moni oconF er nandoVI I . Dal 1867, quandol ar egi naI s abel l aI I donòl a pr opr i et àal l oS t at o, èi ni z i at oi l per i ododi decadenz adel s i t o. Nel t empocambi ar onol e des t i naz i oni d’ us odegl i edi f i ci mai l par co cont i nuavaaver s ar ei nunos t at odi abbandono. Per l ’ i nt er vent odi pr oget t ogl i edi f i ci ches onos t at i el i mi nat i s onoi l Cent r oS oci al e per l ’ i mmi gr az i one, i l Cent r oS oci al eComuni t ar i o, i l Pal az z et t oS por t i voel aS cuol aUf f i ci al e di L i ngue. I nvecegl i edi f i ci del Cer vant es , i l Qui os codel aRei nael aS cuol aPubbl i ca S ant aMar i as onos t at i l as ci at i per i l l or opar t i col ar epr egi oar chi t et t oni co.

E l pr oy ect our banoescont i nuadoenI t al i a conel ahondami ent odel Par quedel a Cas et adel aRei naques eencuent r aa al gunamanz anamásas ur del al ot er í apr i mi t i vadel cent r omul t i cul t ur al . E l par quef ue donadoenel 1871por el Ay unt ami ent ode Madr i dal aRei naI s abel deBr aganz acon ocas i óndes ubodaconF er nandoVI I . Del 1867, cuandol ar ei naI s abel l aI I donól a pr opi edadal E s t ado, esi ni ci adoel per í odo dedecadenci adel s i t i o. Conel t i empocambi ar onl osdes t i nosdeempl eodel osedi f i ci os per oel par ques i gui óver t i endoenunes t ado deabandono. Por l ai nt er venci óndepr oy ect ol osedi f i ci osquehans i doel i mi nadoss oyel Cent r oS oci al por l ai nmi gr aci ón, el Cent r o S oci al Comuni t ar i o, el Pal acet eDepor t i voyl a E s cuel aOf i ci al deL enguas . E ncambi ol os edi f i ci osdel Cer vant es , el Qui os codel Rei nay l aE s cuel aPúbl i coS ant aMar i ahans i dodej adospor s upar t i cul ar cual i dadar qui t ect óni ca.


CAS I NODEL ARE I NA I nt es al ar i cer cadei r i f er i ment i comeunas t r at egi af ondament al edi pr oget t o, poi chèci per met t edi s t udi ar el eques t i oni gener al i del l ' ar chi t et t ur aat t r aver s ounes empi o, uno dei pr oget t i cheès t at opr es ocomer i f er i ment oèquel l odel l aS cuol aMedi adi Gi or gi o Gr as s i . L ’ edi f i ci opr es ent aunas t r ut t ur aapet t i neaper t aver s ol aval l edi T ol l oi ncui i s er vi z i s onoconcent r at i nel l apar t econt eni t i va ment r el eaul eel es al eammi ni s t r at i ves ono di s pos t eper pendi col ar ment enei br acci . L ’ al t r or i f er i ment os cel t oèl aCas aper anz i ani di Ant oni o Mones t i r ol i per l apar t i col ar i t àdel l ungoedi f i ci opor t i cat ochenecont i enei s er vi z i col l et t i vi . Dunques ul l as cor t adel l eanal i s i f at t eedei r i f er i ment i evocat i s i deduconol epr i mei pot es i s ul l af or madel l ’ i nt er vent o. L aneces s i t àè quel l adi dot ar el ’ i s ol at odi unmar gi ne, di compl et ar el epar t i del t es s ut our banoedi col l ocar edei nuovi el ement i pr i mar i cher i pr endanoanchel ef unz i oni at t i vei npr ece denz a.

E nt endi dal abús quedadel asr ef er enci as comounaes t r at egi af undament al de pr oy ect o, y aquenosper mi t edees t udi ar l as cues t i onesgener al esdel aar qui t ect ur apor unej empl o, unodel ospr oy ect osquehas i do t omadocomor ef er enci aesaquel del l a E s cuel aaT ol l odeGi or gi oGr as s i . E l edi f i ci o pr es ent aunaes t r uct ur aapei neabi er t o haci ael val l edeT ol l oenquel oss er vi ci oss on concent r adosenl apar t econt eni t i vami ent r asl asaul asyl ass al asadmi ni s t r at i vass ondi s pues t asper pendi cul ar ment eenl osbr acci . L aot r ar ef er enci ael egi daesl aCas apor anci anosdeAnt oni oMones t i r ol i por l apar t i cul a r i daddel l ar goedi f i ci os opor t al quecont i ene deel l ol oss er vi ci oscol ect i vos . Puess obr el aes col t adel osanál i s i shechosy l asr ef er enci asevocadass ededucenl aspr i mer ashi pót es i ss obr el af or madel ai nt er venci ón. L aneces i dadesdot ar l amanz anade unmar gen, decompl et ar l aspar t esdel t ej i do ur banoydecol ocar del osnuevosel ement ospr i mar i osquer et oment ambi énl asf unci o nesact i vasenpr ecedenci a.


CAS I NODEL ARE I NA I l par coi nt endeconf i gur ar eunnuovol uogo di aggr egaz i oneat t r aver s ol ar i def i ni z i onedei s uoi mar gi ni , per cui ècompos t odaunedi f i ci oapet t i nechenonr eal i z z aunar epl i cadi bl occhi mal avor aper negat i vo; daunedi f i ci ol i near eepor t i cat oches eguepar al l el ament el ' or i ent ament odel pet t i needadue cor pi per pendi col ar i cher acchi udonol o s paz i odei campi s por t i vi .

E l par quequi er econf i gur ar unnuevol ugar deagr egaci ónpor l ar edef i ni ci óndes us már genes , por cuy oescompues t opor un edi f i ci oapei nequenor eal i z aunar épl i cade bl oquesper ot r abaj apor negat i vo;deun edi f i ci ol i neal ys opor t al ques i guepar al el ament el aor i ent aci óndel pei neydedoscuer posper pendi cul ar esqueenci er r anel es paci odel oscamposdepor t i vos .


CAS I NODEL ARE I NA I l pet t i nedi r amai s uoi br acci ver s ol os paz i o pubbl i coas udchevol ut ament eès t at ol as ci at oper l amaggi or par t ecomear eaver de i nt er val l at adaal cuni per cor s i pavi ment at i : l e es s enz ear bor eees i s t ent i l ì dovepos s i bi l es ono s t at el as ci at ei mmut at eedi nt egr at enel l e ai uol eaggi unt e. I l l ungoedi f i ci oapet t i nei ngl obal as t r ut t ur as col as t i capr ees i s t ent e, des t i nandol at es t at adel l ’ i s ol at oai campi s por t i vi al coper t o, es i pr oponecomenuovas ede per i l Cent r oS oci al eper l ’ i mmi gr az i oneedi l Cent r oS oci al eComuni t ar i o.

E l pei nedi f undes usbr az oshaci ael es paci o públ i coas ur quei nt enci onal ment ehas i do dej adopar al amay or par t ecomoár ea ver dedi s t anci adaspor al gunosr ecor r i dospavi ment ados :l ases enci asar bór easal l í ex i s t ent esdóndepos i bl ehans i dodej adasi nal t er adasei nt egr adasenl osbancal esagr egado. E l l ar goedi f i ci oapei neengl obal aes t r uct ur a es col ar pr eex i s t ent e, des t i nandoel per i ódi co del amanz anaal oscamposdepor t i vosal cubi er t o, ys epr oponenuevas edepor el Cent r oS oci al comopor l ai nmi gr aci ónyel Cent r oS oci al Comuni t ar i o.


CAS I NODEL ARE I NA I l s i s t emadi edi f i ci t er mi nadaunl at oconl ' el ement odi chi us ur adel l api as t r a, s t abi l endoad oves tl af i nedi ques t ol uogour bano; ment r e dal l ' al t r ol at oconunaf or maaper t ades t i nat a al cent r oi s l ami coi ncui s i t r ovaun' el ement o punt ual eer eci nt at o: l amos chea.

E l s i s t emaacabadeunl adoconel el ement o deci er r edel al รกmi na, es t abl eci endoaoes t e el f i ndees t el ugar ur bano;mi ent r asdel ot r o l adoconunaf or maabi er t ades t i nadaal cent r oi s l รกmi coenques eencuent r aunel ement opunt ual yval l ado:l amez qui t a.


CAS I NODEL ARE I NA L ’ al t ez z amaggi or edi pr oget t oèquel l ar aggi unt adal mi nar et ocheol t r ear appr es ent ar el ’ el ement odi r i conos ci bi l i t àdel l ’ edi f i ci odi cul t oi s l ami co, nel cas os peci f i covuol epor s i anchecomeL andmar k . L ’ edi f i ci oapet t i ne, coni s uoi 3l i vel l i , mant i eneper t ut t al al unghez z aunal t ez z acos t ant eepr os pet t aver s o l as t r adaconunf r ont el egger ment ebucat o ment r epr os pet t aver s oi gi ar di ni condel l e aper t ur emol t opi ùgr andi er egol ar i . I l por t i cat oadoppi oor di nepr ecedei l cor podi uf f i ci e s pogl i at oi des t i nat i ai campi s por t i vi al l ’ aper t o. I duecor pi cher acchi udonol os paz i odel campocont engonogl i s pal t i egl i ambi ent i di s er vi z i o.

L aal t ur amay or depr oy ect oesaquél l aal canz adapor el al mi nar queademásder epr es ent ar el el ement oder i conos ci bi l i t àdel edi f i ci odecul t oi s l ámi co, enel cas oes pecí f i coqui er et ambi énent r eguécomoL andmar k . E l edi f i ci oapei ne, conl oss uy os3ni vel es , mant i enenpor t odoel l ar gounaal t ur a cons t ant eypl ant eahaci al acal l econuna f r ent el i ger ament epi nchadami ent r aspl ant eahaci al osj ar di nescondel asaber t ur as muchomásgr andesyr egul ar es . E l s opor t al a dobl eor denpr ecedeel cuer podedes pachosyves t uar i osdes t i nadosal oscampos depor t i vosal oabi er t o. L osdoscuer posque enci er r anel es paci odel campocont i enen l asex pl anadasyl osent or nosdes er vi ci o.


CAS I NODEL ARE I NA Nel l ’ af f r ont ar ei l pr oget t odel l amos chea, i l r i t or noal l ’ar chet i podel l ’ i pos t i l o, comemodal i t àdi edi f i caz i onedel l os paz i oar chi t et t oni co, ès t at oi nevi t abi l e. L ar ei t er az i onedel l ’ el ement ocol onnaas s umeuns i gni f i cat opar t i col ar e nel cas odel l amos cheapoi chér appr es ent a unamet af or adel pal met o. I nques t ocas o s ol oquel l edi di amet r omaggi or evengono ut i l i z z at eper s os t ener el acoper t ur ament r el e col onnepi ùs nel l evengonodi s pos t ea qui nconce. E nel af r ont ar el pr oy ect odel amez qui t a, l a vuel t aal ar quet i podel hi pós t i l ocomomodal i daddeedi f i caci óndel es paci oar qui t ect óni co, hans i doi nevi t abl e. L ar ei t er aci óndel el ement ocol umnaas umeuns ent i dopar t i cul ar enel cas odel amez qui t ay aquer epr es ent a unamet áf or adel pal mer al . E nes t ecas os ol o l asdedi ámet r omay or s onut i l i z adospar as us t ent ar l acober t ur ami ent r asl ascol umnas máses bel t ass ondi s pues t asat r es bol i l l o.

T her s i l i on, Megal opol i , 370a. C.

T el es t er i on, E l eus i , 525330a. C.


CAS I NODEL ARE I NA L amos chear i pr endei npi ant al edi mens i oni del l acor t edel l ’ edi f i ci odel Cer vant esevi ene pr oget t at ocomeunvol umecompat t ocon pocheaper t ur edi pi ccol edi mens i oni , con unacoper t ur api anas or mont at adaunal ant er nacent r al e. L acor t edel cent r oi s l ami co vi ener acchi us adaunal ungas edut acoper t aches i compor t adar eci nt o. I l pal met o es t er nocos t i t ui s ceunr i par oper i f edel i che des i der anopr egar eal l ’ aper t o. L as equenz a degl i s paz i del l amos cheahaunapr eci s ar agi oner i t ual ee cul t ur al e: dal cor t i l e“ s ahn”s i accedeat t r aver s ounpor t i coal l a“ mus al l a” ovver oi l l uogoi ncui s i r adunanoi f edel i , eob bl i gat or i ament el edonnedevonoacceder e s epar at ament eecondur s i al mat r oneodi r et t ament edopol af as edi abl uz i one. L ’ i nt er o edi f i ci oèor i ent at os econdol aqi bl a, ovver o l adi r ez i onedel l aMecca, poi chéèl adi r ez i oneobbl i gat or i adi pr eghi er a. L amez qui t aespl aneadocomounvol umen compact oconpocasaber t ur asdepequeñasdi mens i ones , conunacober t ur a l l anas uper adapor unal i nt er nacent r al . L a cor t edel cent r oi s l ámi coesencer r adapor unal ar gas es i óncubi er t aques ecompor t a decer co. E l pal mer al ex t er nocons t i t uy eun ampar opar al osf i el esquedes eanr ogar al o abi er t o. L as ecuenci adel oses paci osdel a mez qui t at i eneunapr eci s ar az ónr i t ual ycul t ur al :del cor r al " s ahn" s eaccedepor un por cheal " mus al l a" obi enal l ugar enquel os f i el ess ej unt an, yobl i gat or i ament el asmuj er es t i enenqueacceder s epar adament eycom por t ar s edi r ect ament eal mat r oneodes pués del af as edeabl uci ón. E l ent er oedi f i ci oes or i ent ados egúnel qi bl aobi enl adi r ecci ón del L aMeca, y aqueesl adi r ecci ónobl i gat or i ader uego.


BI BL I OGRAF I A Paol oCaput o, Mi l anoMadr i d, F or madel l a ci t t àepr oget t our bano, E l ect aMondador i , Mi l ano1998 Agus t i nRodr i guezS ahagunyJ os èL ui sGar r o, Madr i dMet r opol i ,Ay unt ami ent odeMadr i d, Madr i d1991 J os éGavi r aMar t i nyCar menGavi r aGol pe, Madr i dcent r oyper i f er i a, Bi bl i ot ecaNueva, Madr i d1999 Car l osGonz al ezE s t eban, Madr i ds i nops i sde s uevol uci onur bana, E di ci onesL aL i br er i a, Madr i d2001 Al f ons oGar cí a, Rehabi l i t aci ondeL avapi és , par avi vi r yconvi vi r , Ay unt ami ent odeMadr i d, Madr i d2001 I s abel Bus t i l l osBr avo, Car l osL as her asMer i no, Mi guel A. Mar t i nMor at al l a, E s paci ospubl i cos enel cas cohi s t or i codeMadr i d, T i pos , conf i gur aci onygenes i s , Ay unt ami ent odeMadr i d, Madr i d1985 Car l osMar t i Ar i s, L aci mbr ayel ar co, F und. Caj adear qui t ect os , Madr i d2004 Gi or gi oGr as s i , Pi l ar I ns aus t i , T i t oL l opi s , Gi or gi o Gr as s i , obr asypr oy ect os19621993,E l ect a, Mi l ano1994 Al f ons odel Poz o, Anal i s i sUr bano. T ex t os : Gi anf r ancoCani ggi a, Car l oAy moni no, Mas s i moS col ar i , Uni ver s i daddeS evi l l a, S i vi gl i a 1997 Ant oni oMones t i r ol i , L amet opaei l t r i gl i f o, E di t or i L at er z a, Bar i 2002 Al doRos s i , L ’ ar chi t et t ur adel l aci t t à, Mar s i l i o, Padova 1966 UweS chr öder , Par di é, Ver l agder Buchhandl ungWal t her Köni ng, Köl n2015


BI OGRAF I A Val ent i naS ol ano, nat aaNapol i i l 15Gi ugno 1989el aur eat ai nS ci enz edel l ’ Ar chi t et t ur a nel 2013al l ’ Uni ver s i t àdi Napol i F eder i coI I , pr os eguegl i s t udi ar r i cchendoi l s uoper cor s o di s t udi condi ver s ees per i enz eal l ’ es t er oel aur eandos i al cor s os peci al i s t i coi nPr oget t az i oneAr chi t et t oni caconi l mas s i modei vot i . I l l avor o“ Pr oget t oUr banoaL avapi es ”ècomi nci at odur ant eunper i ododi s t udi oal l aUni ver s i daddeAl cal à( Madr i d) , s eguendogl i i ns egnament i del Pr of . Ar ch. Ri car doL aj ar ae concl udendos i al l ’Uni ver s i t àdi Napol iconi pr of es s or i F eder i caVi s cont i eRenat oCapoz z i . s ol anoval ent i na@l i ber o. i t +393281751796