Page 1


f ot opôvodnéhos t avu pôvodnýs t av

novýs t av

obývaci ai z ba+kuchyňa kúpel ňa z ádver i e s pol u

obývaci ai z ba+kuchyňa kúpel ňa z ádver i e s pol u

16, 6m2 2, 5m2 1 , 7m2 20, 8m2

16, 5m2 2, 6m2 1 , 7m2 20, 8m2


i nš pi r áci aRES OURCEF URNI T UREmodel S WI NG


p么dor ys k煤pel ne


pôvodnýs t av

novýs t av

f ot opr i ebehr ek onš t r ukci e


pôvodnýs t av

novýs t av


Pr acovnýs t ôlas t ol i čkaNPP

St ôl mat r i veľ k éš ufl í ky .Napr avej s t r anes t ol as anachádz az apus t enýodkl adací pr i es t orna pí s aci eak ancel ár s k e pot r eby .T ent o dokl adacípr i es t orj e mož né pr emi es t ni ťna ľ avu s t r anu s t ol a aks it os i t uáci a vyž aduj e.T ym padom j e vhodnýpr eľ avák ovajpr avák ov . Kus t ol upat r ís t ol i čk avr ovnak om di z aj ne.S edaci učas ťs t ol i čkyt vor ykváderbezpr ednej s t r any .Pr i es t orkt or yt ýmt ovz ni k olj emož névyuž i ťna odkl adani ekní h,čas opi s ova i ných pr edmet ov .Na nohy s t ol i čky bol ipož i t é nohy s t ol a aby s az achovalj ednot ný vz hľ ad. Mat er i álpouž i t ýpr inávr huj eMDFdos k a vk ombi náci ismas í vnym dr evom.Pr ivýr obej e mož nos ťľ ubovol ne k ombi novať j edot l i ve mat er i ál ya povr chové úpr avy ,abys a doci el i l pož adovanývz hľ ad.T odávamož nos ťk až demukl i ent ovyvyt vor i ťs ivl as t nýj edi nečnýkus . V gal ér i í môž eme vi di et r ôz ne mat er i al ové var i aci e s t ol a a s t ol i čky .

mat er i al ovevar i áci e


s ymbol s i l y S v .T r oj i ca

monument ,hr obk a

okno

S v .T r oj i ca

dom

večnýž i vot

s poj eni epr ot i kl adov duchaahmot y ,ž i vot a as mr t i ,s vet l aat my

dom

dom s mút ku


š i r š i evs t ahy

s pol uaut orI ng.Rados l avMaš l onk a


s pol uaut orI ng.Rados l avMaš l onk a


s pol uaut orI ng.Rados l avMaš l onk a


kúpeľ na 4, 56m2 s kl ad 4, 27m2

i z ba 18, 84m2

gal ér i a+pr acovňa 34, 11m2

bal kón 19, 24m2

pôdor ys2. NP

r ezA2

pôdor ys1 . NP

r ezA1

s kl ad 9, 76m2

i z ba 13, 17m2

i z ba 12, 71m2

t echni ka 4, 27m2 z ádver i e 4, 27m2

kúpeľ na 7 , 00m2 gar áž oves t át i e 18, 42m2

komor a 4, 25m2

obývaci a hal a+kuchyňa 43, 08m2


f ot opoz emok

vi z ual i z รกci e

portfolio_ŠM  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you