Page 15

schaal is leisure daarom een belangrijke economische drager van ontwikkelingen is geworden.

Regionaal clusteren Hans Mommaas’ expertise is de rol van vrije tijd in de duurzame ontwikkeling van stad en regio. Hij benoemt hierbij het proces van ‘clustering’ als belangrijkste strategie. Dit speelt in verschillende regio’s en betekent het combineren en verbinden van leisure-functies zodat een wederzijds versterkend effect optreedt. Clustering wordt mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking van overheid, in de vorm van provincies en gemeenten, en private partijen. Voorwaarden voor het welslagen hiervan is een efficiënte infrastructuur en genoeg verblijfsaccommodaties in alle prijsklassen.

Volgens Mommaas zijn goede voorbeelden van regionale clustering Park 21 in de Haarlemmermeer, IBA Parkstad in Zuid-Limburg en Midpoint Leisure Boulevard in Midden-Brabant. Hun overeenkomst is een zeer brede schakering aan recreatieve, culturele en sportieve functies, in combinatie met veel horeca. IBA Parkstad is daarnaast ook een project om een krimpende regio een nieuwe economische impuls te geven. Deze projecten passen in de grote trend om stadsranden af te maken en hierbij een helder contrast te maken tussen de stad en haar buitengebied. Op allerlei plekken en in allerlei grotere en kleinere herstructureringen worden de kwaliteiten van de stadranden versterkt. Midpoint Leisure Boulevard gaat uit van bestaande voorzieningen in >

Beeld: Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw

De opkomst van flexwerken en met name de vergrijzing heeft de manier waarop wonen, werken en recreëren zich tot elkaar verhouden sterk veranderd. Het is niet zo dat we met z’n allen steeds meer vrije tijd hebben; in de afgelopen twintig jaar is de hoeveelheid vrije tijd van werkenden stabiel gebleven. Door de vergrijzing heeft een grote groep senioren echter wel veel tijd gekregen voor reisjes, bezoeken aan culturele instellingen, wellness en sport. Daarbij is te zien dat gepensioneerden zich steeds meer gaan mengen met jongeren, iets dat relatief nieuw is. Door het flexwerken en de vergrijzing is leisure veel sterker verbonden geraakt met ons dagelijks leven. Investeringen in leisure werken door in de kwaliteit van werken en wonen. Op regionale, stedelijke en architectonische

architectenweb — 15

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement