Page 1


Berndorf Bäderbau SK s.r.o. ponúka vysoko kvalitné a overené riešenia výstavby an#korových bazénov. Základom je kompletné poradenstvo už pri navrhovaní a projektovaní. Sme Váš spoľahlivý partner, ktorý sa opiera o dlhoročné skúsenos# a množstvo zrealizovaných projektov. To nám umožňuje premietať Vaše veľké aj malé bazénové sny do reality.

Berndorf Bäderbau SK s. r. o., Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica tel.: 00421‐45‐6844 780, adamec@berndorf.sk, www.berndorf‐baederbau.sk


Elektromateriál ABB. Bezproblémové realizácie a spokojní zákazníci. Idem na pohodu.

Najširšia ponuka a poradenstvo na úrovni. Vždy a ku všetkému v oblasti moderných elektroinštalácií – to je ABB. Skutočný a komplexný partner profesionálov. Špičková kvalita, 14 dizajnových radov a viac ako 90 farebných a materiálových vyhotovení pre takmer 1 000 rôznych prístrojov. Od spínačov a zásuviek cez elektronické prvky, RF ovládanie, audio systémy, prístroje do vlhka i horľavých materiálov, zásuvky s prúdovým chráničom, trojfázové vidlice a mnoho ďalších prístrojov. Vrcholom sú inteligentné elektroinštalácie Ego-n® a ABB i-bus® KNX. Pracujte na pohodu. Objednajte si ZDARMA najlepší Katalóg elektroinštalačného materiálu na informacie.lv@sk.abb.com alebo telefonicky na 0905 946 619. Viacej na www.abb.sk/vypinace

ABB, s.r.o. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava Tel.: 02 - 594 18 701, 801 Fax: 02 - 594 18 766


SIXFORM STAR Optimálna pre vysoko frekventované vchody. Je atraktívna, úcinná v každom smere chôdze a vodopriepustná. Je to ideálna vchodová rohož, dostupná aj na mieru.

SIXFORM STAR – výška rohože 10 mm alebo 18 mm umožnuje odtok vody

฀ ฀

฀( )฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀( )฀


OKTÓBER 2011

DOKUMENTY


DOKUMENTY SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV OKTÓBER 2011

VYDALO ING. ARCH. ŠTEFAN MORAVČÍK SELČIANSKA 118, 976 11 SELCE TEL.: 0905 607 822, FAX: 048/418 1095 EMAIL: ARCHINFO@ARCHINFO.SK WWW.ARCHINFO.SK

PRE SLOVENSKÚ KOMORU ARCHITEKTOV PANSKÁ 15, 81101 BRATISLAVA TEL., FAX: 02/5443 1080 EMAIL: KOMARCH@KOMARCH.SK WWW.KOMARCH.SK

REDAKČNE PRIPRAVILA: JUDR.V. HANULÁKOVÁ IMPRIMOVANÉ K 17. OKTÓBRU 2011 DTP IVANA MONCOĽOVÁ, WWW.TYMPANON.SK


OBSAH

1

Zákon Slovenskej národnej rady 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inžinieroch

31

Štatút Slovenskej komory architektov

41

Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov

46

Etický poriadok Slovenskej komory architektov

49

Autorizačný poriadok Slovenskej komory architektov

61

Volebný poriadok Slovenskej komory architektov

63

Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov

70

Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov

75

Regionálny zástupca Slovenskej komory architektov

77

Úhrady za výkony Slovenskej komory architektov

78

Pravidlá podpory verejnej prezentácie vlastnej celoživotnej architektonickej tvorby

79

Štatút ceny Slovenskej komory architektov CE ·ZA·AR

81

Štatút Registra architektonických diel


ZÁKON Č. 138 / 1992 ZB. z 28. februára 1992 Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (v znení č. 236/2000 Z. z., 554/2001 Z. z., 533/2003 Z. z., 624/2004 Z. z., 555/2005 Z. z., 459/2007 Z. z., 298/2008 Z. z., 136/2010 Z. z.) Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

(5) Regulovanými povolaniami podľa tohto zákona sú povolania architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier v rozsahu uvedenom v § 4, 4a a 5. §2 Autorizácia Autorizácia je rozhodnutie podľa tretej časti o zapísaní žiadateľa do zoznamu podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3 (ďalej len „zoznam“) na základe a) získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo b) uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte.

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA - 31. 7. 2000 § 1 bol zrušený predpisom 236/2000 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2000

DRUHÁ ČASŤ VYKONÁVANIE REGULOVANÝCH POVOLANÍ §3 Základné ustanovenia

§1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje a) podmienky prístupu k povolaniam architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier uplatnením práva usadiť sa, b) pravidlá voľného poskytovania služieb architektov, krajinných architektov a stavebných inžinierov na dočasnom a príležitostnom základe (ďalej len „hosťovanie“), c) pravidlá vykonávania povolaní architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier, d) postup získavania osobitnej odbornej spôsobilosti na účely vydávania živnostenských oprávnení na výkon činnosti stavbyvedúceho, na výkon činnosti stavebného dozoru a na výkon energetickej certifikácie budov,1) e) zriadenie, postavenie, úlohy a organizáciu Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „komora“). (2) Ak tento zákon neustanovuje inak, pravidlá a postupy podľa odseku 1 sa vzťahujú na občanov členských štátov. Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia. (3) Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom žiadateľ získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania, ktorého obsah je porovnateľný s regulovaným povolaním podľa § 4, 4a alebo 5, alebo osobitnú odbornú spôsobilosť, ktorej obsah je porovnateľný s osobitnou odbornou spôsobilosťou získanou podľa tohto zákona. (4) Regulačným orgánom domovského členského štátu sa na účely tohto zákona rozumie orgán štátnej správy, profesijná komora alebo profesijné združenie, ktoré podľa práva domovského členského štátu je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolania architekt, krajinný architekt alebo stavebný inžinier.

(1) Autorizovaným architektom (ďalej len „architekt“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných architektov. (2) Autorizovaným krajinným architektom (ďalej len „krajinný architekt”) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných krajinných architektov. (3) Autorizovaným stavebným inžinierom (ďalej len „inžinier“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov. (4) Hosťujúcim architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich architektov. (5) Hosťujúcim krajinným architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich krajinných architektov. (6) Hosťujúcim stavebným inžinierom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich stavebných inžinierov. (7) Vykonávať regulované povolanie možno a) sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“), b) v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ (ďalej len „zamestnanec“). (8) Poskytovať služby podľa § 4, 4a a 5 možno odo dňa zapísania do zoznamu alebo do registra podľa odsekov 4 až 6 (ďalej len „register“) do dňa vyčiarknutia z nich. (9) Poskytovanie služieb podľa § 4, 4a a 5 nie je živnosťou.2) (10) Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie služieb podľa § 4, 4a a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o službách na vnútornom trhu.3)

1) Príloha č. 2 položka 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z. Preklady týchto smerníc sa nachádzajú v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky. 2) § 3 ods. 1 písm. d) ôsmy bod zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 3) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


§4 Architekti Architekt je oprávnený na a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru,4b) e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní. § 4a Krajinní architekti Krajinný architekt je oprávnený na a) vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinoekologických plánov, b) spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci, c) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a na navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov, d) navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny, e) výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní diel záhradnej a krajinnej architektúry, g) grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhrad-

nej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, h) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry. §5 Inžinieri (1) Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie a) komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva alebo b) poskytovanie služieb v niektorej z týchto kategórií: 1. inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb, 2. inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, 3. inžinier pre statiku stavieb, 4. inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. (2) Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, g) vykonávanie stavebného dozoru. (3) Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb je oprávnený na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb. (4) Inžinier pre statiku stavieb je oprávnený na poskytovanie služieb vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb, b) overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb, c) vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a d) technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.

4b) § 44 ods. 2 a § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

2


(5) Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb je oprávnený na a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, b) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, c) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie a d) poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb. (6) Inžinieri podľa odsekov 3 až 5 ďalej a) vypracúvajú odborné posudky a odhady, b) vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní. Práva a povinnosti architektov a inžinierov v slobodnom povolaní §6 (1) Architekt a inžinier je viazaný ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora alebo inej osoby, ktorá objednáva poskytovanie služieb (ďalej len „objednávateľ“). (2) Architekti, krajinní architekti a inžinieri sú povinní pri vykonávaní povolania napomáhať realizáciu ústavného práva fyzických osôb na priaznivé životné prostredie a na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a dbať, aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi. (3) Architekti a inžinieri sú povinní chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa, konať pritom čestne a svedomite, využívať všetky možnosti technického riešenia a uplatňovať najnovšie odborné poznatky, ktoré podľa svojho presvedčenia pokladajú za užitočné v záujme objednávateľa.

§8 (1) Každý má právo na to, aby mu architekt a inžinier poskytol služby. (2) Architekt alebo inžinier odmietne poskytnúť služby, a) ak pokyny objednávateľa sú v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s predpismi komory alebo so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, stavebným povolením alebo so slovenskou technickou normou, alebo sú technicky neuskutočniteľné alebo ich vykonanie by ohrozilo životy alebo zdravie občanov alebo dobré mravy a objednávateľ napriek upozorneniu trvá na ich splnení, b) ak by ich vykonaním pre rôznych objednávateľov, ktorých záujmy sú v kolízii, mohlo dôjsť k ohrozeniu povinnosti mlčanlivosti, k nekalej súťaži alebo k porušeniu pravidiel verejnej súťaže, c) ak presahujú oprávnenie podľa autorizačného osvedčenia. (3) Odoprieť poskytnúť služby môže architekt alebo inžinier vtedy, keď a) jeho pracovné zaťaženie už prijatými objednávkami znemožňuje náležite vykonať požadované činnosti, b) zo zdravotných alebo rodinných dôvodov, ktoré sú dočasne prekážkou znemožňujúcou náležite vykonať požadované činnosti. (4) Architekt a inžinier sa nesmie zúčastniť na verejnej architektonickej alebo na inej odbornej súťaži, pri ktorej komora zistila nedodržanie pravidiel čestného súťaženia a súlad s právnymi predpismi.5) Účasť na súťaži napriek tomuto zisteniu komory je disciplinárnym previnením. (5) Architekt alebo inžinier môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a), b) a c) alebo z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.6) (6) Vzájomné vzťahy medzi architektom alebo inžinierom a objednávateľom pri poskytovaní služieb sa spravujú ustanoveniami osobitných prepisov.7)

§7

§9

(1) Architekt a inžinier je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb pre objednávateľa, ak by ich prezradením mohla vzniknúť ujma na právach alebo oprávnených záujmoch objednávateľa alebo ak si to objednávateľ vyhradil. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba objednávateľ.

(1) Architekt alebo inžinier môže poskytovať služby sám alebo spoločne s inými architektmi alebo inžiniermi. Architekti alebo inžinieri môžu na vykonávanie povolania vytvoriť obchodnú spoločnosť, ak sú v nej väčšinovými spoločníkmi.

(2) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu. (3) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na osoby, ktoré architekt alebo inžinier zamestnáva.

(2) Ak architekti alebo inžinieri poskytujú služby spoločne, právne vzťahy medzi nimi vyplývajúce zo spoločného výkonu činností upravia zmluvou.8) Objednávateľovi zodpovedá za poskytovanie služieb každý samostatne, ak s objednávateľom nebolo vopred dohodnuté inak. (3) Architekt alebo inžinier sa môže dať zastúpiť iným architektom alebo inžinierom v rozsahu uvedenom v poverení na zastupovanie. Jednotlivé úkony za architekta alebo inžiniera môže v jeho mene vykonať aj ten, kto je u neho zamestnaný.

5) § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 104 až 107 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 6) Napr. § 635 ods. 3, § 638 ods. 1 a 2 a § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 7) § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka. § 39 a 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). 8) § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.

3

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


§ 9a Informácie o poskytovaných službách (1) Architekt a inžinier sú povinní zverejniť vo svojich informačných materiáloch alebo na svojej internetovej doméne najmä tieto informácie: a) právnu formu a obchodný názov, adresu ateliéru alebo kancelárie, identifikačné číslo organizácie a údaje umožňujúce kontakt, napríklad telefónne a faxové číslo, elektronickú adresu, b) označenie zoznamu alebo registra komory, v ktorom je zapísaný, profesijné označenie a pridelené registračné číslo, c) prípadnú špecializáciu poskytovaných služieb, d) internetovú doménu komory, na ktorej možno nahliadnuť do etického kódexu a do metodického odporúčania na výpočet odmeny. (2) Architekt a inžinier sú povinní oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy najmä a) hlavné znaky poskytovanej služby a nevyhnutné súvisiace a nadväzujúce činnosti vrátane upozornenia na prípadné riziká vyplývajúce z požadovanej služby, b) všeobecné zmluvné podmienky, ktoré používa, najmä druh zmluvy, obvyklé zmluvné podmienky, poskytované záruky, spôsob výpočtu odmeny. § 10 Zamestnávanie iných osôb Architekt a inžinier môže zamestnávať v pracovnom pomere iné osoby. Pracovnoprávne vzťahy sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi. § 11 Odmena (1) Architekt a inžinier poskytuje služby za odmenu (honorár). Poskytovať služby bezodplatne môže iba so súhlasom komory, alebo ak ide o práce malého rozsahu pre zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti alebo charitatívne zariadenia. (2) Na odmenu a na vecné výdavky možno požadovať primeraný preddavok.10) § 12 Poistenie zodpovednosti za škodu (1) Architekti a inžinieri zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti. Zodpovedajú aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v ich mene ako ich zamestnanci alebo zástupcovia na základe plnomocenstva.

v zozname vedenom komorou. Člen je povinný platiť poistné podľa hromadnej poistnej zmluvy komore, inak jeho povinnosť podľa odseku 2 naďalej trvá. (4) Poistenie podľa odseku 2 trvá po celý čas zapísania v zozname alebo čas zamestnávania zamestnancov. § 13 Použitie a povaha písomností (1) Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti architektov a inžinierov, sú pre úradné účely verejnými listinami, ak je na nich vlastnoručný podpis pôvodcu a odtlačok jeho úradnej pečiatky. (2) Architektonické, konštrukčné a technické riešenia a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré obsahujú písomnosti uvedené v odseku 1, možno použiť iba na účel, na ktorý boli vyhotovené; na iný účel ich možno použiť iba so súhlasom ich autora podľa osobitných predpisov.12) Ich ochrana podľa osobitných predpisov12) tým nie je dotknutá. § 14 Pečiatka (1) Architekti a inžinieri používajú na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili, odtlačok svojej pečiatky. (2) Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm.13) V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko s titulmi a vo vnútornom kruhopise označenie buď „autorizovaný architekt“, buď „autorizovaný krajinný architekt” alebo „autorizovaný stavebný inžinier“. V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené registračné číslo. (3) Pečiatky eviduje komora. Ak bol architekt alebo inžinier zo zoznamu vyčiarknutý, pečiatku musí odovzdať komore do troch dní od vyčiarknutia. § 14a Práva a povinnosti architektov a inžinierov ako zamestnancov (1) Na architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4, § 13 a 14. (2) Plnenie pracovných úloh a pokynov zamestnávateľa architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, nesmie byť na úkor odbornosti ich výkonu.

(2) Architekt a inžinier uzavrie do desať dní po zápise do zoznamu zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu,11) ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho zamestnancov. Uzavretie zmluvy oznámi komore.

§ 14b Práva a povinnosti hosťujúcich architektov a hosťujúcich stavebných inžinierov

(3) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov zapísaných

(1) Na hosťujúcich architektov a na hosťujúcich stavebných inžinierov, ktorí

10) § 634 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 11) § 789 a nasl. Občianskeho zákonníka. 12) § 18 ods. 2, § 20 ods. 6 a § 40 zákona č. 618/2003 Z. z. 13) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z.

4


a) poskytujú služby v slobodnom povolaní, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 až 13, b) pracujú ako zamestnanci, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4 a § 13. (2) Hosťujúci architekti a hosťujúci stavební inžinieri na čas poskytovania služieb používajú odtlačok pečiatky na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili. (3) Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom mu boli udelené, a vo vnútornom kruhopise označenie buď „hosťujúci architekt“, buď „hosťujúci krajinný architekt“, alebo „hosťujúci stavebný inžinier“. V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené registračné číslo a rozsah dočasnej platnosti registrácie. (4) Pečiatky obstaráva a eviduje komora. Ak bol hosťujúci architekt alebo hosťujúci stavebný inžinier vyčiarknutý z registra, pečiatku musí odovzdať komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí z registra. § 14c Právnické osoby Právnická osoba môže mať zapísané v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb podľa § 4, 4a alebo § 5, ak zamestnáva ako odborného garanta osobu autorizovanú alebo registrovanú na ich výkon podľa tohto zákona a ak tieto služby poskytuje prostredníctvom takejto osoby alebo pod jej osobným odborným dohľadom. Podkladom na zapísanie predmetu činnosti do obchodného registra je autorizačné osvedčenie podľa § 19 alebo registračné osvedčenie podľa § 19a tohto zamestnanca. § 14d Práva a povinnosti krajinných architektov Na práva a povinnosti krajinných architektov sa vzťahujú ustanovenia § 6 až 14c rovnako.

2. je bezúhonný, 3. jeho doklady o vzdelaní a o odbornej praxi boli uznané v domovskom členskom štáte; inak je povinný predložiť doklady podľa písmena a) tretieho a štvrtého bodu, 4. pri vstupe do profesie vykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti v domovskom členskom štáte; inak ho zapíše až po uplatnení kompenzačného opatrenia podľa § 23b. (2) Žiadosť o zapísanie do zoznamu sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 1. Komora potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti a v tejto lehote žiadateľovi oznámi prípadné nedostatky žiadosti, najmä ktoré doklady chýbajú. Komora rozhodne o zapísaní architekta do troch mesiacov odo dňa, keď je žiadosť úplná, a ak ide o krajinného architekta alebo o stavebného inžiniera, do štyroch mesiacov odo dňa, keď je žiadosť úplná. Ak je potrebné vykonať aj autorizačnú skúšku alebo uplatniť kompenzačné opatrenie, lehota plynie odo dňa ich úspešného vykonania. (3) Ak sú odôvodnené pochybnosti o dokladoch podľa odsekov 1 a 2, komora môže požiadať regulačný orgán domovského členského štátu o potvrdenie autentickosti dokladov a o potvrdenie, že žiadateľ spĺňa požiadavky na uznanie z hľadiska odbornej prípravy, najmä či a) bol kurz odbornej prípravy vo vzdelávacom zariadení, ktoré poskytlo odbornú prípravu, formálne potvrdený vysokou školou v členskom štáte vydania dokladu, b) doklad o vzdelaní je rovnaký ako doklad, ktorý by sa vydal, ak by sa kurz odbornej prípravy v celom rozsahu absolvoval v členskom štáte vydania dokladu, a c) doklad o vzdelaní dáva na území členského štátu vydania dokladu tie isté profesijné práva, o aké sa uchádza. (4) Komora nezapíše do zoznamu toho, kto nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 alebo kto je zamestnancom komory. (5) Podrobné pravidlá o zápise do komory upraví autorizačný poriadok komory. § 15a Zapisovanie do registra

(1) Do zoznamu komora zapíše na základe autorizácie a) podľa § 2 písm. a) toho, kto preukáže, že 1. je občanom členského štátu a má plnú spôsobilosť na právne úkony, 2. je bezúhonný, 3. má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16, 4. má odbornú prax uznanú podľa § 16b, 5. vykonal autorizačnú skúšku podľa § 21 a 6. zložil sľub podľa § 23, b) podľa § 2 písm. b) toho, kto preukáže, že 1. je občanom členského štátu,

(1) Do registra (§ 3 ods. 4 až 6) komora zapíše a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že 1. je občanom členského štátu, 2. je bezúhonný, 3. má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16, 4. je oprávnený v domovskom členskom štáte vykonávať regulované povolanie; inak je povinný predložiť doklad o tom, že vykonával počas predchádzajúcich desiatich rokov najmenej dva roky činnosti, ktoré sú obsahom regulovaného povolania podľa § 4, 4a alebo 5, 5. je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynuli viac ako dva roky, toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého a piateho bodu.

5

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011

TRETIA ČASŤ PRÍSTUP K REGULOVANÝM POVOLANIAM § 15 Zapísanie do zoznamov


(2) Žiadosť o zapísanie sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce požiadavky podľa odseku 1. Žiadosť o zapísanie možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta13a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). (3) Komora nezapíše do registra toho, kto spĺňa podmienky podľa odseku 1, ale o kom zistí, že je v členskom štáte a) trestne alebo disciplinárne stíhaný, b) v konkurze, c) vo väzbe. (4) Ak sa pred zapísaním do registra komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie do registra (ďalej len „uchádzač”) informáciu, ktorá by mohla byť prekážkou na zapísanie podľa odseku 3, upovedomí o tom regulačný orgán domovského členského štátu, a zároveň požiada o prešetrenie správnosti alebo pravdivosti informácie. (5) Komora zapíše uchádzača do registra do jedného mesiaca odo dňa, keď je žiadosť o zapísanie do registra úplná. Počas prešetrovania podľa odseku 4 neplynie lehota na zapísanie. Komora je povinná uchádzača upovedomiť o začatí prešetrovania a o prerušení plynutia lehoty. Ak uplynula lehota z dôvodu nečinnosti komory, uchádzač môže začať poskytovať služby aj bez zapísania do registra. (6) Zapísanie do registra komora oznámi regulačnému orgánu domovského členského štátu. O zapísaní do registra vydá komora hosťujúcemu architektovi registračné osvedčenie. (7) Proti zamietnutiu žiadosti o zapísanie do registra môže uchádzač podať žalobu na súd podľa osobitného predpisu. (8) Podrobné pravidlá o zapísaní do registra upraví autorizačný poriadok komory. (9) Ak bola žiadosť o zapísanie podaná na jednotnom kontaktnom mieste, komora informuje jednotné kontaktné miesto o zapísaní do registra alebo o rozhodnutí o zamietnutí žiadosti. § 15b Bezúhonnosť (1) Bezúhonný nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený. (2) Bezúhonnosť sa na účely zapísania podľa § 15 ods. 1 a podľa § 15a ods. 1 preukazuje výpisom z registra trestov. Ak sa v členskom štáte nevydávajú výpisy z registra trestov, možno bezúhonnosť preukazovať iným rovnocenným dokumentom vydávaným členským štátom alebo čestným vyhlásením uchádzača podľa práva členského štátu. (3) Ak sa pred zapísaním podľa § 15 ods. 1 alebo podľa § 15a ods. 1 komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie informáciu o závažnej udalosti, ktorá sa stala mimo územia Slovenskej republiky, alebo ak zistí, že výpis z registra trestov, dokument ale-

bo čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač o zapísanie preukazuje svoju bezúhonnosť, obsahuje nesprávne alebo nepravdivé údaje a takáto informácia alebo zistenie by mohli byť prekážkou zapísania uchádzača, upovedomí o tom regulačný orgán domovského členského štátu uchádzača, a zároveň požiada o prešetrenie správnosti informácie alebo pravdivosti údajov. Počas prešetrovania neplynú lehoty na zapísanie (4) Funkcionári a zamestnanci komory, ktorí prišli do styku s informáciami a údajmi podľa § 15a ods. 4 alebo podľa odseku 3, sú povinní zachovávať mlčanlivosť. § 15c Uľahčenie prístupu k regulovanému povolaniu (1) Uchádzač môže namiesto predloženia výpisu z registra trestov podľa § 15b ods. 2 v žiadosti o zapísanie požiadať komoru o jeho zabezpečenie a na tento účel poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a to okres narodenia, meno a priezvisko a rodné priezvisko otca a matky, pri zmene mena alebo priezviska aj pôvodné meno alebo priezvisko. Komora tieto údaje bezodkladne zašle elektronickou formou Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, ktorá vedie register trestov na zabezpečenie výpisu z registra trestov. (2) Uchádzač, ktorý už má pridelené identifikačné číslo štátnej štatistiky, uvedie ho v žiadosti. Komora bezodkladne po zapísaní architekta alebo inžiniera do zoznamu oznámi elektronickou formou zapísanie s uvedením identifikačného čísla orgánu štátnej štatistiky na zaznamenanie zmeny. Ak uchádzač v deň podania žiadosti ešte nemá pridelené identifikačné číslo organizácie a po zapísaní do zoznamu hodlá poskytovať služby v slobodnom povolaní, poskytne komore údaje potrebné na pridelenie takéhoto čísla. Komora tieto údaje bezodkladne zašle elektronickou formou orgánu štátnej štatistiky na pridelenie identifikačného čísla. § 16 Uznávanie dokladov o vzdelaní (1) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a automaticky uzná doklad o vzdelaní uvedený a) v prílohe č. 2, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najskôr v akademickom referenčnom roku uvedenom v prílohe č. 2, vydalo ho vzdelávacie zariadenie uvedené v prílohe č. 2 a je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, b) v prílohe č. 3, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najneskôr v akademickom referenčnom roku uvedenom v prílohe č. 3, a to aj vtedy, ak toto vzdelávanie nespĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, a je doplnené osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní aktívne vykonával činnosti uvedené v § 4 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú roku vydania osvedčenia. (2) Slovenská komora architektov automaticky uzná doklad o vzdelaní, ktorý na návrh výboru na uznávanie odborných

13a) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.

6


kvalifikácií Európska komisia uznala ako doklad o architektonickom vzdelávaní, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, a oznámila to v Úradnom vestníku Európskej únie. (3) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o odbornej príprave architektov ako súčasti schém sociálneho zlepšenia alebo externého univerzitného štúdia, ktoré spĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, ktorý je a) vydaný na základe úspešného zloženia skúšky z architektúry, ktorá musí byť rovnocenná štátnej záverečnej skúške, a b) doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že jeho držiteľ pracoval najmenej sedem rokov v oblasti architektúry pod dohľadom architekta, architektonickej kancelárie alebo ateliéru. (4) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o trojročnej odbornej príprave na odborných vysokých školách „Fachhochschulen“ v Spolkovej republike Nemecko, ktorá existovala od 5. augusta 1985, ak táto odborná príprava spĺňala minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, ktorý je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že a) tento doklad o vzdelaní umožňuje prístup k povolaniu architekt v domovskom členskom štáte, b) jeho držiteľ vykonal najmenej štvorročnú odbornú prax v Spolkovej republike Nemecko a c) práca, ktorú v oblasti architektúry vykonal, je dôkazom o celom spektre jeho schopností, vedomostí a zručností uvedených v odseku 6 písm. d). (5) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o vzdelaní v odbore architektúra vydaný vzdelávacím zariadením v nečlenskom štáte, ak je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že uznal tento doklad na základe splnenia minimálnych požiadaviek na architektonické vzdelanie podľa odseku 6 a že jeho držiteľ má najmenej trojročnú odbornú prax v členskom štáte, ktorý uznal tento doklad o vzdelaní. (6) Minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odsekov 1 až 5 sú splnené, ak odborná príprava a) trvala najmenej štyri roky denného štúdia alebo šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej tri roky vo forme denného štúdia druhého stupňa na univerzite alebo v porovnateľnom vzdelávacom zariadení a tvorila ju v zásadnej časti architektúra, b) udržiavala rovnováhu medzi teoretickými a praktickými hľadiskami počas jej celého trvania, c) viedla k úspešnému zloženiu štátnej záverečnej skúšky na univerzitnej úrovni a d) zaručila získanie 1. schopností vytvárať architektonické návrhy, ktoré uspokojujú aj estetické, aj technické požiadavky, 2. vedomostí o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, o technológiách a humanitných vedách,

3. vedomostí o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického návrhu, 4. vedomostí o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese územného plánovania, 5. schopností chápať vzťah medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a potreby dávať do vzťahu budovy a priestory medzi nimi s ľudskými potrebami a rozsahom, 6. schopností chápať povolanie a úlohu architekta v spoločnosti, najmä pri príprave dokumentácií, ktoré berú do úvahy sociálne faktory, 7. schopností pochopiť metódy prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie, 8. schopností pochopiť konštrukčné projektovanie, konštrukčné a technické problémy spojené so stavebným projektom, 9. vedomostí o fyzikálnych problémoch, technológiách a funkcii stavieb, aby boli zabezpečené komfortnými vnútornými podmienkami a klimatickou ochranou, 10. zručnosti projektovania, aby sa splnili požiadavky užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na stavby, 11. vedomostí o priemysle, organizáciách a o predpisoch a procedúrach spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb a s integrovaním plánov do všeobecného plánovania. (7) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je príslušné oznamovať Európskej komisii a členským štátom na základe návrhu Slovenskej komory architektov zmeny v zozname dokladov o vzdelaní architektov poskytovaných v Slovenskej republike podľa prílohy č. 3, ktoré už nespĺňajú požiadavky na uznanie. (8) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní krajinných architektov, ktorý vydala v členskom štáte univerzita alebo iné vzdelávacie zariadenie rovnakej úrovne poskytujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch krajinná tvorba, krajinné plánovanie alebo záhradná a krajinná architektúra. (9) Na uznávanie dokladov o vzdelaní krajinných architektov, ktoré vydali vysoké školy neposkytujúce vzdelanie v architektúre, a na uznávanie dokladov o vzdelaní stavebných inžinierov sa vzťahujú všeobecné predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií.13b) § 16a Doklady o vzdelaní (1) Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní priloží k žiadosti o uznanie originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní; notárske alebo iné úradné osvedčenie fotokópie dokladu o vzdelaní možno nahradiť osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu. Ak ide o doklad vydaný v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je doklad v českom jazyku. (2) Ak je potrebné zároveň s dokladom o vzdelaní preskúmať splnenie požiadaviek na obsah vzdelávania podľa § 16 ods. 6,

13b) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

7

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


k žiadosti musí byť priložené osvedčenie vzdelávacieho zariadenia, ktoré vydalo doklad o vzdelaní. Prílohou osvedčenia je obsah študijného odboru alebo odbornej prípravy a potvrdenie o absolvovaných skúškach. Ak ide o štúdium v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je obsah študijného odboru v českom jazyku. (3) Na účely uznania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov sa vyžaduje doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a) stavebného zamerania; pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvom až treťom bode sa vyžadujú doklady uvedené v prílohe č. 3, b) elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) štvrtom bode. (4) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po vyjadrení príslušnej komory môže uznať doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte aj na základe iného vzdelania, než je uvedené v odseku 3 a v § 16 ods. 8, ak ide o vysokoškolské vzdelanie a) technického zamerania pre kategórie podľa § 5 ods. 1 písm. b) a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v oblasti stavebníctva dostatočne preukázal potrebnú technickú spôsobilosť, b) prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v oblasti krajinnej alebo záhradnej architektúry dostatočne preukázal potrebnú odbornú spôsobilosť krajinného architekta. (5) Doklad o vzdelaní uznaný podľa všeobecných predpisov o uznávaní odborných kvalifikácií sa na účely autorizácie podľa § 15 alebo na účely hosťovania podľa § 15a predkladá spolu s originálom alebo s úradne osvedčenou kópiou rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky o jeho uznaní. § 16b Odborná prax (1) Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa vyžaduje odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po skončení vzdelávania pod dohľadom architekta, krajinného architekta alebo inžiniera alebo v rámci ich ateliéru alebo kancelárie. (2) Odborná prax podľa odseku 1 sa preukazuje knižkou odbornej praxe, ak ide o architekta alebo krajinného architekta, a záznamníkom o odbornej praxi, ak ide o inžiniera. § 16c Uznávanie odbornej kvalifikácie (1) Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov automaticky uznáva odbornú kvalifikáciu architekta získanú v domovskom členskom štáte na základe vzdelania, ktoré zodpovedá minimálnym požiadavkám na architektonické vzdelanie podľa § 16 ods. 6, a na základe odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a vykonanej autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti architekta. (2) Ak povolanie architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania

sa nevyžaduje odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora architektov je oprávnená uplatniť kompenzačné opatrenie podľa § 23; to neplatí, ak žiadateľ podľa osvedčenia regulačného orgánu domovského členského štátu vykonával povolanie architekta v domovskom členskom štáte viac ako sedem rokov pred dňom podania žiadosti. (3) Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznáva odbornú kvalifikáciu krajinného architekta získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijných odboroch tvorba krajiny alebo záhradná alebo krajinná architektúra a na základe odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti. (4) Ak povolanie krajinného architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora architektov uplatní kompenzačné opatrenie podľa § 23. (5) Slovenská komora stavebných inžinierov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov uznáva odbornú kvalifikáciu stavebného inžiniera získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa žiadanej kategórie stavebného, strojníckeho alebo elektrotechnického zamerania, odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti. (6) Ak povolanie stavebného inžiniera nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora stavebných inžinierov uplatní kompenzačné opatrenie podľa § 23. (7) Od kompenzačného opatrenia podľa odsekov 4 a 6 komora upustí, ak existuje spoločná platforma, ktorú tvorí sústava kritérií posudzovania odbornej kvalifikácie, ktorá kompenzuje podstatné rozdiely v trvaní a v obsahu odbornej prípravy krajinných architektov a stavebných inžinierov podľa stavu v najmenej dvoch tretinách členských štátov vrátane tých, v ktorých sú tieto povolania regulované. (8) Slovenská komora architektov môže na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznať odbornú kvalifikáciu aj na základe iného vzdelania, ak uchádzač svojou viac ako sedemročnou odbornou praxou v oblasti architektúry a kvalitou svojej práce dostatočne preukázal tvorivé schopnosti a potrebnú technickú spôsobilosť. (9) Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov na účely hosťovania uznávajú odborné kvalifikácie uznané v domovskom členskom štáte, ak uchádzačovi dovoľujú poskytovať rovnaké služby, ako sú uvedené v § 4, 4a a 5.

8


§ 17 Vyčiarknutie zo zoznamu (1) Komora vyčiarkne zo zoznamu toho, kto a) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, b) písomne požiadal o vyčiarknutie, c) neuspel pri preskúšaní, odmietol sa mu podrobiť alebo sa mu vyhýba, d) stal sa zamestnancom komory, e) prestal byť plne spôsobilý na právne úkony, f) bol vylúčený z komory, g) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania, h) je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť orgánov komory o viac ako šesť mesiacov a nezaplatil ho ani do jedného mesiaca po tom, čo ho na to komora písomne vyzvala spolu s poučením o následkoch nezaplatenia, i) nie je poistený zo zodpovednosti za škodu, j) bol zapísaný do zoznamu na základe nesprávnych, neplatných alebo neúplných údajov. (2) Rovnako môže komora vyčiarknuť zo zoznamu toho, komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa osobitných predpisov14) alebo kto je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti komu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

(2) Komora oznámi vyčiarknutie z registra podľa odseku 1 regulačnému orgánu domovského členského štátu, a ak ide o vyčiarknutie podľa odseku 1 písm. b) až i), aj vyčiarknutému architektovi. (3) Vyčiarknutie z registra je preskúmateľné súdom na základe žaloby vyčiarknutého. § 18 Obsah zoznamu (1) Do zoznamu sa zapisujú tieto údaje: a) meno a priezvisko, b) dátum narodenia, c) adresa pobytu, d) adresa stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie, e) dátum zapísania do zoznamu. f) dátum vykonania autorizačnej skúšky, g) dátum zloženia sľubu, h) identifikačné číslo organizácie, i) kontaktné údaje, najmä číslo telefónu a internetovú adresu. (2) Do zoznamu sa zapisujú zmeny údajov podľa odseku 1, ako aj uloženie disciplinárneho opatrenia. Zmeny údajov treba oznámiť komore do troch dní odo dňa, keď nastali. (3) Zoznam je zverejnený na internetovej stránke komory.

(3) Vyčiarknutie zo zoznamu komora zverejní. (4) Nezapísanie do zoznamu alebo vyčiarknutie zo zoznamu je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov15) na základe žaloby toho, koho sa týka. § 17a Vyčiarknutie z registra (1) Komora vyčiarkne z registra toho, kto a) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, b) písomne požiadal o vyčiarknutie, c) uplynula lehota, na ktorú bol zapísaný, a nedošlo k jej predĺženiu, d) bol zapísaný do zoznamu, e) prestal byť plne spôsobilý na právne úkony, f) o to požiada regulačný orgán domovského členského štátu, g) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania v Slovenskej republike alebo v domovskom členskom štáte, h) bol vyhostený zo Slovenskej republiky alebo mu zaniklo oprávnenie na pobyt v Slovenskej republike, i) zamestnávateľ zanikol alebo bol na neho vyhlásený konkurz, j) prestal byť poistený, k) podľa dodatočného zistenia v čase zapisovania do registra nespĺňal požiadavky na zapísanie, l) je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti nemu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v domovskom členskom štáte.

§ 18a Obsah registra (1) Do registra sa zapisujú tieto údaje: a) meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom mu boli udelené, b) dátum narodenia, c) adresa pobytu v domovskom členskom štáte a adresa pobytu na území Slovenskej republiky, d) označenie a adresa sídla regulačného orgánu domovského členského štátu, e) údaje o vzdelaní a odbornej praxi, f) rozsah oprávnenia podľa práva domovského členského štátu, g) lehota, na ktorú je zapísaný v registri, h) dátum zapísania do registra. (2) Ustanovenia § 18 ods. 2 a 3 sa použijú aj na vedenie registra. § 19 Autorizačné osvedčenie (1) O zapísaní do zoznamu komora vydá autorizačné osvedčenie. V ňom sa uvedú údaje podľa § 18 ods. 1 písm. a), b), a e). (2) Autorizačné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia zo zoznamu. Treba ho odovzdať komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí zo zoznamu. § 19a Registračné osvedčenie

14) § 49 ods. 1 a 2 Trestného zákona. § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 15) § 244 ods. 2 a § 250 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

9

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


(1) O zapísaní do registra komora vydá registračné osvedčenie. V registračnom osvedčení sa uvedú údaje podľa § 18a ods. 1 písm. a), b), g) a h), registračné číslo a rozsah oprávnenia podľa § 4, 4a alebo 5. (2) Registračné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia z registra. Registračné osvedčenie, ktoré stratilo platnosť, je potrebné odovzdať komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí z registra. § 20 Registračné číslo (1) Poradie zapísania do zoznamu a kód zoznamu tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa uvádza v autorizačnom osvedčení a v pečiatke. (2) Poradie zapísania v registri a kód registra tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa uvádza v registračnom osvedčení a v pečiatke.

výroku skúšobnej komisie, sa nepovažuje za opakovanie skúšky podľa odseku 5. (8) Autorizačná skúška, opakovanie autorizačnej skúšky a odvolacia autorizačná skúška sa konajú v štátnom jazyku. Verejnú rozpravu podľa odseku 2 možno uskutočniť aj v českom jazyku. § 22 Skúšobná komisia (1) Autorizačná skúška sa vykonáva pred skúšobným senátom zostaveným z členov skúšobnej komisie zloženej z popredných odborníkov z teórie a praxe v oblasti architektúry. Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister výstavby a regionálneho rozvoja na návrh komory; členov skúšobnej komisie pre krajinných architektov na návrh ministra životného prostredia. (2) Autorizačnú skúšku možno konať, ak je prítomných aspoň päť členov skúšobného senátu.

§ 21 Autorizačná skúška

§ 23 Sľub

(1) Autorizačné skúšky sa konajú spravidla štyrikrát za rok. Termíny a organizáciu autorizačných skúšok určí komora.

(1) Sľub možno zložiť až po vykonaní autorizačnej skúšky. Sľub sa skladá do rúk predsedu komory alebo ním určeného podpredsedu, a to do jedného mesiaca od vykonania autorizačnej skúšky.

(2) Autorizačná skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti; písomná časť sa vykonáva formou testu a ústna časť formou verejnej rozpravy. Obsahom testu je preverenie vedomostí uchádzača z právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa na vykonávanie povolania. Obsahom verejnej rozpravy je obhajoba vlastných diel zhotovených počas odbornej praxe a zaznamenaných v knižke odbornej praxe a preverenie schopností uchádzača samostatne vykonávať povolanie. (3) Obsah písomnej časti autorizačnej skúšky určuje ministerstvo. Verejná rozprava sa koná po úspešnom ukončení písomnej časti. (4) Na autorizačnú skúšku sa pripustí každý uchádzač o zápis do zoznamu, ktorý o to požiada a spĺňa predpoklady uvedené v § 15 ods. 1 písm. a) prvom až štvrtom bode a písm. b) prvom, druhom a štvrtom bode. (5) Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, môže ju opakovať najskôr po šiestich mesiacoch. (6) Za autorizačnú skúšku sa platí úhrada, ktorej výšku určí komora. (7) Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, má právo vykonať odvolaciu autorizačnú skúšku, ak podá skúšobnej komisii písomné odvolanie proti výroku skúšobnej komisie v lehote do 15 dní od oznámenia výsledku skúšky. Odvolaciu autorizačnú skúšku uchádzač vykoná v najbližšom termíne podľa odseku 1 pred skúšobnou komisiou v inom zložení skúšobného senátu; zloženie odvolacieho senátu určí minister výstavby a regionálneho rozvoja. Odvolacia autorizačná skúška, ktorú vykonáva uchádzač na základe odvolania proti

(2) Sľub znie: „Sľubujem na svoje svedomie a na občiansku a stavovskú česť, že svoje povolanie budem vykonávať v súlade s ústavou, zákonmi a inými právnymi predpismi a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ (3) Zapísanie do zoznamu sa vykoná do troch dní odo dňa zloženia sľubu. To neplatí, ak ide o opakované zapísanie, pred ktorým sa neskladá sľub, alebo ak architekt alebo inžinier požiada o iný termín zapísania. § 23a Preskúšanie (1) Komora nariadi preskúšanie architekta alebo inžiniera na návrh ministerstva, alebo na základe vlastného zistenia z dôvodu, že sa pri poskytovaní služieb dopustil závažných nedostatkov odbornej povahy. (2) Architekt a inžinier, ktorí päť rokov nevykonávali povolanie, na ktoré majú autorizáciu, sú povinní oznámiť to komore a vrátiť jej autorizačné osvedčenie a pečiatku. Ak chcú povolanie vykonávať, musia sa podrobiť preskúšaniu podľa odseku 1. (3) Ministerstvo môže nariadiť preskúšanie všetkých architektov a inžinierov alebo inžinierov len niektorej kategórie, ak nastali zásadné zmeny právnej úpravy týkajúce sa poskytovania služieb. (4) Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na preskúšanie osoby, ktorá vykonala autorizačnú skúšku potrebnú na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo na stavebný dozor alebo na energetickú certifikáciu; nevzťahujú sa na osoby zapísané v registri.

10


(5) Na preskúšanie sa vzťahuje § 21 ods. 1 až 3, 5 a 6. Preskúšanie sa vykoná pred skúšobným senátom podľa § 22 ods. 1. § 23b Kompenzačné opatrenie (1) Kompenzačným opatrením je preskúšanie, alebo vykonanie adaptačného obdobia. Spôsob kompenzačného opatrenia si môže vybrať uchádzač. (2) Preskúšanie sa vykonáva pred skúšobným senátom podľa § 22 ods. 1. Obsahom preskúšania sú rozdiely zistené porovnaním odbornej prípravy s minimálnymi požiadavkami na architektonické vzdelanie podľa § 16 ods. 6. Ak uchádzač v domovskom členskom štáte na účely prístupu k povolaniu nevykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti, obsahom preskúšania je písomná časť autorizačnej skúšky podľa § 21 ods. 2 a 3. (3) Adaptačným obdobím je vykonanie odbornej praxe pod dohľadom podľa § 16b v trvaní troch rokov. Ak uchádzač na účely prístupu k povolaniu v domovskom členskom štáte vykonal odbornú prax pod dohľadom v kratšom čase ako tri roky, na účely adaptačného obdobia sa vyžaduje odborná prax len v trvaní rozdielu do troch rokov.

ŠTVRTÁ ČASŤ SAMOSPRÁVA ARCHITEKTOV A INŽINIEROV Prvý oddiel Slovenská komora architektov § 24 Postavenie a základné úlohy (1) Zriaďuje sa Slovenská komora architektov so sídlom v Bratislave.

g) prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti architektúry spoluprácou na obsahu študijných programov vysokých škôl a na akreditácii študijných odborov, h) vykonávať osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť, i) spolupracovať so zahraničnými komorami a s inými registračnými orgánmi vo veciach autorizácie architektov a krajinných architektov a registrácie hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov, j) overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch architektonických a urbanistických súťaží a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží, k) zhromažďovať údaje o architektonických dielach členov a viesť o nich evidenciu, l) uznávať 1. doklady o vzdelaní v oblasti architektúry, 2. odborné kvalifikácie architektov a krajinných architektov priznané v domovských členských štátoch, 3. doklady o odbornej praxi, 4. doklady o bezúhonnosti a 5. doklady o poistení zodpovednosti za škodu, m) plniť úlohu informačného centra v oblasti architektúry a poskytovať informácie o požiadavkách na usadenie a na registráciu, n) poskytovať 1. záujemcom potrebné informácie o uznávaní odbornej kvalifikácie, najmä o pravidlách vyplývajúcich z tohto zákona, a o etických pravidlách výkonu povolania, 2. objednávateľom pomoc pri uplatňovaní práv z poskytovaných služieb podľa § 4 a 4a, ak sa týkajú odbornosti a etiky poskytovaných služieb, 3. koordinátorovi uznávania odborných kvalifikácií na požiadanie informácie o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam architekt a krajinný architekt, 4. regulačným orgánom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov podľa písmena l), o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o disciplinárnych konaniach a uložených disciplinárnych opatreniach voči ich členom poskytujúcim služby v Slovenskej republike a o správnom vybavení prípadnej reklamácie príjemcu služby, o) vydať a zverejniť etický kódex správania sa architektov a krajinných architektov a dbať o jeho plnenie pri výkone povolania, p) navrhovať spoločné platformy v povolaní krajinný architekt.

(2) Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä a) podporovať architektov a krajinných architektov a obhajovať ich práva a profesijové, sociálne a hospodárske záujmy, b) viesť 1. zoznam autorizovaných architektov a zoznam autorizovaných krajinných architektov, zapisovať do nich a vyčiarkovať z nich architektov a krajinných architektov, 2. register hosťujúcich architektov a register hosťujúcich krajinných architektov, zapisovať do nich a vyčiarkovať z nich hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov, 3. evidenciu vydaných knižiek odbornej praxe, c) dbať o to, aby architekti a krajinní architekti vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory, d) dbať o rast odbornosti architektov a krajinných architektov a zabezpečovať ich celoživotné odborné vzdelávanie, e) udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi architektmi a krajinnými architektmi, f) starať sa o stavebnú kultúru a o harmonické utváranie územia,

Slovenská komora architektov má tieto orgány: a) valné zhromaždenie, b) predstavenstvo, c) autorizačný výbor, d) disciplinárnu komisiu.

11

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011

(3) Členmi Slovenskej komory architektov sú všetci architekti zapísaní v zozname architektov (§ 3 ods. 1) a všetci krajinní architekti zapísaní v zozname krajinných architektov (§ 3 ods. 2). Jej členmi môžu byť aj iné osoby podľa štatútu komory. § 25 Orgány


§ 26 Valné zhromaždenie (1) Najvyšším orgánom Slovenskej komory architektov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci členovia komory. (2) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, keď to navrhuje petícia16) aspoň 30% členov komory. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zíde najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia petície komore. (3) Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného zhromaždenia a hlasoval v jeho mene vo veciach uvedených v písomnom poverení; zastúpený člen komory sa považuje za prítomného na zasadnutí valného zhromaždenia, ak je prítomný zástupca a preukáže písomné poverenie. Architekta zapísaného v zozname architektov môže zastúpiť iba architekt. (4) Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil. (5) Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, vrátane zastúpených, a pozvánka bola preukázateľne zaslaná každému členovi komory najmenej 21 dní pred rokovaním na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie [§ 18 ods. 1 písm. d)]. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených. (6) Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených. § 27 Úlohy valného zhromaždenia (1) Valné zhromaždenie najmä a) volí a odvoláva na dvojročné obdobie predsedu, podpredsedov komory a členov predstavenstva, b) schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä etický poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, c) schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory, d) zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia predstavenstva, e) zriaďuje svoj úrad a určuje základné pravidlá jeho činnosti, f) schvaľuje rozpočtové pravidlá a pravidlá nakladania s majetkom komory, g) schvaľuje rozpočet a overenú ročnú účtovnú závierku. (2) Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne architektov hlasujú iba architekti; ostatní členovia komory majú v tomto prípade poradný hlas. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda komory alebo niektorý z podpredsedov.

(3) Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom komory môže byť iba architekt. V kolektívnych orgánoch komory tvoria architekti nadpolovičnú väčšinu členov. (4) Riaditeľ úradu ani ostatní zamestnanci komory nemôžu byť členmi komory. (5) Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory. § 28 Predstavenstvo (1) Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory architektov so všeobecnou pôsobnosťou; patrí mu rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, štatútom komory alebo iným vnútorným predpisom zverené valnému zhromaždeniu, disciplinárnej komisii alebo autorizačnému výboru. (2) Predstavenstvo má jedenásť členov; skladá sa z predsedu komory, podpredsedov komory a z ďalších členov komory. (3) Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory. (4) Na schôdzach predstavenstva sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo jeho zástupca; môžu sa na nich zúčastniť aj iné osoby, ak tak rozhodne predstavenstvo. § 29 Autorizačný výbor (1) Autorizačný výbor je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov príslušným rozhodovať vo veciach týkajúcich sa prístupu k povolaniu podľa tretej časti. (2) Autorizačný výbor a) rozhoduje o zapísaní do zoznamu podľa § 15 alebo do registra podľa § 15a, b) uznáva doklady o poistení zodpovednosti za škody podľa § 15a ods. 1, c) uznáva doklady o bezúhonnosti podľa § 15b, d) uznáva doklady o vzdelaní podľa § 16 a 16a, e) uznáva doklady o odbornej praxi podľa § 16b, f) uznáva odborné kvalifikácie podľa § 16c, g) rozhoduje o vyčiarknutí zo zoznamu podľa § 17 ods. 1 písm. c) až i) a odseku 2 a z registra podľa § 17a ods. 1 písm. e) až l), h) rozhoduje vo veciach týkajúcich sa obsahu, spôsobu vedenia a zverejňovania zoznamov a registrov podľa § 18 a 18a a dbá o to, aby boli v aktuálnom stave zverejnené na internetovej stránke komory, i) vydáva autorizačné osvedčenia a registračné osvedčenia a zabezpečuje pečiatky podľa § 19 a 19a, j) rozhoduje o termínoch autorizačných skúšok, o spôsobe ich vykonávania a o námietkach a sťažnostiach týkajúcich sa autorizačnej skúšky podľa § 21, k) dohliada na transparentnosť a nediskrimináciu pri vyko-

16) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

12


návaní autorizačných skúšok a preskúšania podľa § 21, 23a a 23b, l) rozhoduje o termíne a mieste sľubu a o spôsobe jeho zloženia podľa § 23, m) nariaďuje preskúšanie podľa § 23a a uplatnenie kompenzačného opatrenia podľa § 22b. (3) Predsedu a ďalších členov vymenúva predstavenstvo na trojročné funkčné obdobie. Člen autorizačného výboru nesmie byť členom predstavenstva, disciplinárnej komisie, ani zamestnancom komory. Podrobnosti o autorizačnom konaní a počet členov autorizačného výboru upraví autorizačný poriadok. (4) Vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) a z registra podľa § 17a ods. 1 písm. a) až d) vykoná úrad samostatne a vyčiarknutie oznámi autorizačnému výboru. § 30 Predseda a podpredsedovia (1) Predseda Slovenskej komory architektov zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, ak ich tento zákon alebo štatút komory nezveruje niekomu inému. (2) Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia v určenom poradí; podrobné pravidlá zastupovania, upraví štatút komory. (3) Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času. Predsedovi komory a v čase jeho zastupovania aj podpredsedovi komory patrí náhrada trov spojených s výkonom funkcie a náhrada za stratu času. Podrobnosti o náhradách určí štatút komory. Druhý oddiel Slovenská komora stavebných inžinierov § 31 Postavenie a základné úlohy (1) Zriaďuje sa Slovenská komora stavebných inžinierov so sídlom v Bratislave; má regionálne združenia komory, ktorých sídla určí valné zhromaždenie.

a vzdelávacími inštitúciami, so štátnymi orgánmi a s obcami a ich záujmovými a regionálnymi združeniami a podieľať sa na ochrane verejných záujmov v oblasti výstavby, g) prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti výstavby a stavebníctva spoluprácou na obsahu študijných programov vysokých škôl a na akreditácii študijných odborov, h) uznávať odborné kvalifikácie povolania stavebný inžinier a spolupracovať s regulačnými orgánmi iných členských štátov vo veciach autorizácie stavebných inžinierov a registrácie hosťujúcich stavebných inžinierov a vo veciach poskytovania služieb stavebnými inžiniermi, i) overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch súťaží pre inžinierov a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží, j) vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, na stavebný dozor a na energetickú certifikáciu, preskúšavať ich (§ 23a) a vydávať im osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsbilosti, k) viesť evidenciu o vydaných osvedčeniach o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na vydanie živnostenského oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb a na energetickú certifikáciu budov a evidenciu osôb, ktorým bolo uznané takéto oprávnenie získané v domovskom členskom štáte, l) zhromažďovať údaje o architektonických a inžinierskych dielach členov a viesť o nich evidenciu, m) poskytovať regulačným úradom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov podľa písmena l), o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o disciplinárnych konaniach a uložených disciplinárnych opatreniach voči ich členom poskytujúcim služby v Slovenskej republike, n) vydať a zverejniť etický kódex správania sa stavebných inžinierov a dbať o jeho plnenie pri výkone povolania, o) navrhovať spoločné platformy v povolaní stavebný inžinier. (3) Členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov sú všetci inžinieri zapísaní v zozname inžinierov. Jej členmi môžu byť aj iné osoby podľa štatútu komory. (4) Na vykonávanie skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a na stavebný dozor a na energetickú certifikáciu sa primerane vzťahujú § 21 a 22.

(2) Slovenská komora stavebných inžinierov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä a) podporovať inžinierov a obhajovať ich práva a profesijové, sociálne a hospodárske záujmy, b) viesť zoznam autorizovaných inžinierov, zapisovať do neho a vyčiarkovať z neho inžinierov, viesť register hosťujúcich stavebných inžinierov, zapisovať doň a vyčiarkovať z neho stavebných inžinierov, viesť záznamník o odbornej praxi, c) dbať o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory, d) dbať o rast odbornosti inžinierov a podporovať ich odborné vzdelávanie, e) udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi inžiniermi, f) prispievať k rozvoju výstavby a stavebníctva spoluprácou s vysokými a strednými školami, so špeciálnymi vedeckými

Slovenská komora stavebných inžinierov má tieto orgány: a) valné zhromaždenie,

13

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011

(5) Právo vykonať skúšku odbornej spôsobilosti má uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 15 ods. 1 a a) má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a tri roky odbornej praxe projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb alebo b) má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa technického zamerania a päť rokov odbornej praxe alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru. § 32 Orgány


b) regionálne združenia komory, c) predstavenstvo, d) autorizačnú komisiu, e) disciplinárnu komisiu. § 33 Valné zhromaždenie (1) Najvyšším orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci členovia komory.

e) zriaďuje svoj úrad a jeho regionálne pracoviská a určuje základné pravidlá ich činnosti, f) schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom komory, g) schvaľuje rozpočet komory a overenú ročnú účtovnú závierku. (2) Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne inžinierov hlasujú iba inžinieri; ostatní členovia komory majú v tomto prípade poradný hlas. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda komory alebo niektorý z podpredsedov.

(2) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak to navrhuje nadpolovičná väčšina regionálnych združení komory alebo petícia16) aspoň 30 % členov komory. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zíde najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia návrhu alebo petície komore.

(3) Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom komory však môže byť iba inžinier. V kolektívnych orgánoch komory tvoria inžinieri nadpolovičnú väčšinu členov.

(3) Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného zhromaždenia a hlasoval v jeho mene vo veciach uvedených v písomnom poverení; zastúpený člen komory sa považuje za prítomného na zasadnutí valného zhromaždenia, ak je prítomný zástupca a preukáže písomné poverenie. Inžiniera zapísaného v zozname inžinierov môže zastúpiť iba inžinier.

(5) Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory.

(4) Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil. (5) Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, vrátane zastúpených, a pozvánka bola preukázateľne zaslaná každému členovi komory najmenej 21 dní pred rokovaním na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie [§ 18 ods. 1 písm. d)]. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených. (6) Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených. § 34 Úlohy valného zhromaždenia (1) Valné zhromaždenie najmä a) volí a odvoláva na dvojročné obdobie predsedu a podpredsedov komory, členov predstavenstva a autorizačnej komisie (§ 37 ods. 2), b) schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä rokovací poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, ako aj štatút regionálneho združenia komory, c) schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory, d) zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia regionálnych združení komory a predstavenstva,

(4) Riaditeľ úradu komory ani ostatní zamestnanci komory nemôžu byť volení do orgánov komory.

§ 35 Regionálne združenia komory (1) Úlohou regionálnych združení komory je zaoberať sa regionálnymi problémami inžinierov. Zaoberajú sa aj vecami, ktorými ich poverí valné zhromaždenie alebo ktoré im zverí štatút. Štatút komory určí aj orgány regionálneho združenia komory. (2) Regionálne združenie komory zvoláva podpredseda komory, ktorého na to splnomocní na celé funkčné obdobie valné zhromaždenie. § 36 Predstavenstvo (1) Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov so všeobecnou pôsobnosťou; patrí mu rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, štatútom alebo iným vnútorným predpisom komory zverené inému orgánu komory. (2) Predstavenstvo má jedenásť členov; skladá sa z predsedu komory, z podpredsedov komory a ďalších členov. V predstavenstve sú primerane zastúpené všetky kategórie inžinierov; podrobnosti určí štatút komory. (3) Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory. (4) Na schôdzach predstavenstva komory sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo jeho zástupca; môžu sa na nich zúčastniť aj iné osoby, ak tak rozhodne predstavenstvo. § 37 Autorizačná komisia Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov pre veci týkajúce sa autorizácie

16) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

14


a výkonu povolania inžiniera. Podrobnosti o činnosti autorizačnej komisie určí štatút komory. § 38 Predseda a podpredsedovia (1) Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov ju zastupuje navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, ak ich tento zákon alebo štatút komory nezveruje niekomu inému. (2) Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia; podrobné pravidlá zastupovania, počet podpredsedov a zastúpenie jednotlivých kategórií inžinierov upraví štatút komory. (3) Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času. Predsedovi komory a v čase jeho zastupovania podpredsedovi komory patrí náhrada trov spojených s výkonom funkcie a náhrada za stratu času. Podrobnosti o náhradách určí štatút komory. Tretí oddiel Spoločné ustanovenia o komorách § 39 Disciplinárna zodpovednosť členov komôr (1) Za závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo štatútom komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok (ďalej len „disciplinárne previnenie”), možno uložiť členovi komory niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: a) písomné napomenutie, b) pokutu až do 3 000 eur, c) vylúčenie z komory.

(7) O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré môže napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie zrušiť, prípadne zrušiť a vrátiť na opakované konanie disciplinárnej komisii; inak ho potvrdí. (8) Právoplatné disciplinárne rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe žaloby účastníka disciplinárneho konania podľa osobitných predpisov.17) (9) Podrobnosti disciplinárneho konania, počet členov disciplinárnej komisie a počet senátov upraví disciplinárny poriadok. § 39a Disciplinárna zodpovednosť hosťujúcich architektov (1) Za disciplinárne previnenie možno uložiť hosťujúcemu architektovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: a) písomné napomenutie, b) pokutu až do 3 000 eur, c) vyčiarknutie z registra. (2) Ustanovenia § 39 ods. 2 až 9 sa použijú aj na disciplinárnu zodpovednosť hosťujúcich architektov. Oznámenie o uložení disciplinárneho opatrenia komora oznámi aj regulačnému orgánu domovského členského štátu. (3) Komora môže odovzdať vybavenie disciplinárneho previnenia regulačnému orgánu domovského členského štátu. (4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na hosťujúcich krajinných architektov a na hosťujúcich stavebných inžinierov. § 40 Ročná účtovná závierka Ročnú účtovnú závierku komory overuje nezávislý overovateľ (audítor).19)

(2) Výnos z pokút je príjmom komory. (3) Disciplinárnu právomoc podľa odseku 1 vykonáva disciplinárna komisia, ktorú volí valné zhromaždenie na dvojročné obdobie. Disciplinárna komisia koná v päťčlennom senáte, z ktorého jeden člen má právnické vzdelanie a nie je členom komory. (4) Návrh na začatie disciplinárneho konania dáva predseda komory do jedného roka odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení člena komory dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa disciplinárne previnenie stalo. (5) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje písomne; obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Doručuje sa účastníkovi disciplinárneho konania. (6) Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa podáva predstavenstvu komory do 15 dní od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi disciplinárneho konania; odvolanie má odkladný účinok.

§ 41 Financovanie (1) Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú a) príspevky členov komory, b) výnosy pokút uložených v disciplinárnom konaní, c) úhrady za vykonanie skúšky, za preskúšanie a za zapísanie do zoznamu a do registra, d) výnosy z vlastného majetku, e) dobrovoľné príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, f) iné príjmy. (2) Členovia komory platia jednotný základný príspevok na činnosť orgánov komory. Architekti alebo inžinieri platia aj ďalší príspevok, ktorého výška je na každý rok závislá od výšky ich zdaniteľného príjmu v predchádzajúcom roku. Podrobné pravidlá ustanoví štatút komory. (3) Komora nevykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť

17) § 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. 18) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 19) § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.

15

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


a ani svoj majetok nepoužije, ani neposkytne na podnikateľskú činnosť iných osôb. Výnosmi z vlastného majetku sú najmä nájomné za prenájom nebytových priestorov a príjmy z výstav organizovaných komorou. (4) Komora nepríjme dobrovoľný príspevok alebo dar, a) ak ho poskytuje politická strana alebo politické hnutie, b) ak je jeho poskytnutie priamo alebo nepriamo spojené s protislužbou, ktorá by vyvolávala pochybnosti o nezaujatosti a nepolitickosti komory, c) ak by tým mohli byť porušené pravidlá verejných architektonických súťaží alebo pravidlá hospodárskej súťaže. (5) Ak komora prijala účelovú dotáciu alebo iný účelový finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, umožní štátnemu kontrolnému orgánu vykonanie kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov. § 41a Konanie (1) Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.19a) (2) Postup podľa § 39 ods. 5 až 8 sa primerane použije aj na rozhodovanie autorizačnej komisie a autorizačného výboru. (3) Rozhodnutie, ktorým sa žiadateľovi vyhovelo v plnom rozsahu, sa len vyznačí v spise a žiadateľ sa po zložení sľubu zapíše do zoznamu alebo do registra a vydá sa mu pečiatka a autorizačné osvedčenie alebo registračné osvedčenie. § 41b Doručovanie dôležitých písomností (1) Dôležité písomnosti, ktoré adresát neprevzal osobne, komora doručuje ako poštové zásielky do vlastných rúk na adresu uvedenú a) v zozname alebo v registri, ak adresátom je člen komory alebo osoba zapísaná v registri, b) v žiadosti, ak adresátom je žiadateľ o zapísanie do zoznamu alebo do registra. (2) Dôležitými písomnosťami sú najmä a) výzvy na doplnenie alebo na odstránenie iného nedostatku žiadosti o zapísanie do zoznamu alebo do registra, b) rozhodnutia o neuznaní dokladu, o nezapísaní uchádzača do zoznamu alebo do registra, ako aj o vyčiarknutí zo zoznamu alebo z registra, c) predvolania na disciplinárne konanie a disciplinárne rozhodnutia. (3) Ak adresát bezdôvodne odoprel prijať poštovú zásielku, považuje sa za doručenú dňom, keď k odopretiu prevzatia došlo a odopretie vyznačil doručovateľ na obálke alebo na doručenke. (4) Ak nebolo možné poštovú zásielku doručiť adresátovi, ani si ju nevyzdvihol v odbernej lehote, považuje sa za doručenú dňom

jej vrátenia komore, a to aj vtedy, keď sa adresát o tom nedozvedel. (5) Ak má adresát zástupcu splnomocneného na zastupovanie alebo na preberanie zásielok, doručuje sa tomuto zástupcovi len vtedy, ak jeho adresu oznámil komore. V takom prípade sa odseky 3 a 4 vzťahujú na tohto zástupcu, a to aj vtedy, keď sa adresát o tom nedozvedel. (6) V prípade pochybnosti o dni doručenia rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke alebo na doručenke. (7) Údaje na doručenke sa považujú za správne až dovtedy, kým sa nepreukáže opak. (8) Doručovať možno aj elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou.

PIATA ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA § 42 (1) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť prípravný výbor vymenovaný ministrom výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky z členov Spolku architektov Slovenska. Prípravný výbor zvolá ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. (2) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona sa za oprávnených zúčastniť sa na ustanovujúcom valnom zhromaždení považujú fyzické osoby, ktoré získali preukaz osobitnej spôsobilosti na projektovanie podľa odbornosti podľa osobitných predpisov.1) (3) Za vykonanie autorizačnej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný podľa osobitných predpisov,1) ak oprávňuje na činnosti, ktoré tento zákon priznáva architektom. Preukaz nahrádza autorizačnú skúšku do dvoch rokov od zvolenia autorizačnej komisie Slovenskej komory architektov. § 43 (1) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť prípravný výbor vymenovaný ministrom výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky z členov Slovenského zväzu stavebných inžinierov. Prípravný výbor zvolá ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. (2) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov sa za oprávnených zúčastniť sa na ustanovujúcom valnom zhromaždení komory považujú členovia Slovenského

19a) § 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z. 1) Príloha č. 2 položka 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z. 1) Preklady týchto smerníc sa nachádzajú v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

16


zväzu stavebných inžinierov a inžinieri, ktorí získali preukaz odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov.1) (3) Za vykonanie autorizačnej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný podľa osobitných predpisov,1) ak oprávňuje na činnosti, ktoré tento zákon priznáva inžinierom. Preukaz nahrádza autorizačnú skúšku do dvoch rokov od zvolenia autorizačnej komisie Slovenskej komory stavebných inžinierov. § 43a (1) Preukazy o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť strácajú platnosť 31. marca 2002. (2) Živnostenské oprávnenia na projektovú činnosť vydané do 31. júla 2000 na základe preukazov o odbornej spôsobilosti platia do 31. marca 2002. (3) Architektov a inžinierov, ktorí boli zapísaní do registra oprávnených osôb na základe autorizačnej skúšky podľa tohto zákona alebo zákona o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe,20) komory zapíšu do zoznamu do 31. marca 2002, ak spĺňajú aj ostatné podmienky podľa tohto zákona na zápis do zoznamu.

pred 1. januárom 2004 v zozname autorizovaných architektov ako architekti pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny alebo ako architekti pre záhradnú architektúru, ak v deň zapísania spĺňajú požiadavky podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) a nie je prekážka zapísania podľa § 17 ods. 1 a 2. § 43da Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2010 (1) Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vymenuje autorizačný výbor a vydá autorizačný poriadok do 1. septembra 2010. (2) Od 1. septembra 2010 zaniká autorizačná komisia Slovenskej komory architektov a jej úlohy uvedené v § 29 ods. 2 prechádzajú na autorizačný výbor; ostatné jej úlohy prechádzajú týmto dňom na predstavenstvo a na úrad podľa autorizačného poriadku. Dovtedy úlohy uvedené v § 29 plní autorizačná komisia Slovenskej komory architektov. § 43e Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1. § 44

§ 43b (1) Autorizačná skúška oprávňujúca vykonávať činnosť stavbyvedúceho alebo stavebný dozor vykonaná pred 1. augustom 2000 pred skúšobnou komisiou komory sa považuje za autorizačnú skúšku podľa tohto zákona. (2) Slovenská komora stavebných inžinierov zaradí osoby podľa odseku 1 do evidencie vedenej podľa § 31 ods. 2 písm. k). § 43c Osobám, ktoré boli zapísané pred 1. augustom 2000 do registra odborne spôsobilých technikov pre činnosť projektovania stavieb na základe odbornej spôsobilosti,20) vydá Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je tiež podmienkou na účely vydania živnostenského oprávnenia.

Zrušuje sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku zákon č. 61/1951 Zb., ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory. § 44a Zrušuje sa čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. § 45 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.

§ 43d Slovenská komora architektov zapíše do zoznamu autorizovaných krajinných architektov osoby, ktoré boli zapísané

F. Mikloško v. r. J. Čarnogurský v. r.

20) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 1) Príloha č. 2 položka 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z. 1) Preklady týchto smerníc sa nachádzajú v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

17

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. ES L 255, 30. 9. 2005). 2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. ES L 363, 20. 12. 2006). 3. Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2007). 4. Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 93/28, 4. 4. 2008). 5. Oznámenie Komisie, ktorým sa oznamujú doklady o vzdelaní v oblasti architektúry (Ú. v. EÚ C 332/09, 30.12. 2006). 6. Oznámenie Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, špecializovaných zubných lekárov, pôrodných asistentiek a architektov (Ú. v. EÚ C 137/8, 4. 6. 2008)

Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. DOKLADY O VZDELANÍ uznané podľa § 16 ods. 1 písm. a) Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

België/ Belgique/ Belgien

1. Architect/Architecte 2. Architect/Architecte 3. Architect 4. Architect/Architecte 5. Architect/Architecte 6. Burgelijke ingenieurarchitect

1. Nationale hogescholen voor architectuur 2. Hogere-architectuur-instituten 3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 5. Sint-Lucasscholen 6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten 6. „Faculté Polytechnique“ van Mons

1. Architecte/Architect 2. Architecte/Architect 3. Architect 4. Architecte/Architect 5. Architecte/Architect 6. Ingénieur - civil — architecte

1. Ecoles nationales supérieures d’architecture 2. Instituts supérieurs d’architecture 3. Ecole provinciale supérieure d’architecture de Hasselt 4. Académies royales des Beaux-Arts 5. Ecoles Saint-Luc 6. Facultés des sciences appliquées des universités 6. Faculté polytechnique de Mons

Arkitekt cand. arch.

– Kunstakademiets Arkitektskole i København – Arkitektskolen i Århus

Danmark

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný školský rok

1988/1989

1988/1989

18


Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Deutschland

Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ. Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH

– Universitäten (Architektur/Hochbau) – Technische Hochschulen (Architektur/ Hochbau) – Technische Universitäten (Architektur/ Hochbau) – Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) – Hochschulen für bildende Künste – Hochschulen für Künste – Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) – Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen ——————— (1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.

2""34&

!"#$%&%'()*+,*-.%&/& $0(%.),-1

5&67.),8&9:*;8<)-&=-">*:(.: -&?69=@A& *$B$%&%'()*:,*8.#.&5&$0(%.),C.& 5&D');*-*+":)-&=%.:!);*B$-& E:;;%"-. ,04&?D=E@A&*$B$%& %'()*:,*8.#.& 5&$0(%.),C.&*04&=-">*:(.),B4&;(-"B4&

Espańa

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación: – Universidad Politécnica de Cataluńa, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès; – Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; – Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas; – Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia; – Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla; – Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid; – Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruńa; – Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián; – Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona; – Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares; – Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cańada; – Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante; – Universidad Europea de Madrid; – Universidad de Cataluńa, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona; – Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;

19

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný školský rok

1988/1989

F:<% #;0&!->&(-'0G: & *-&H:(.),8&6!)$:"0*B')-& 6""3I%4&?H66@&,%)&0& -!- %&:!)*'+!:)&*0.&3;,0;0& I'%;*0')-*B*#.&;*-.&*-$+%& *04&%'()*:,*-.),B4

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011

1988/1989

1988/1989 1999/2000 1999/2000 1997/1998 1998/1999 1999/2000 1998/1999 1999/2000 1994/1995


Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný školský rok

– Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia; – Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

France

1. Diplôme d’architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale. 2. Diplôme d’architecte ESA 3. Diplôme d’architecte ENSAIS

1. Le ministre chargé de l’architecture 2. Ecole spéciale d’architecture de Paris 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture

1988/1989

Ireland

1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI) 2. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.) (Previously, until 2002 – Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch) 3. Certificate of associateship (ARIAI) 4. Certificate of membership (MRIAI)

1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin 2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 4. Royal Institute of Architects of Ireland

1988/1989

Italia

– Laurea in architettura

– Università di Camerino – Università di Catania — Sede di Siracusa – Università di Chieti – Università di Ferrara – Università di Firenze – Università di Genova – Università di Napoli Federico II – Università di Napoli II – Università di Palermo – Università di Parma – Università di Reggio Calabria – Università di Roma „La Sapienza“ – Universtià di Roma III – Università di Trieste – Politecnico di Bari – Politecnico di Milano – Politecnico di Torino – Istituto universitario di architettura di Venezia

Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

1988/1989

– Laurea in architettura

– Università dell’Aquilla – Università di Pavia – Università di Roma „La Sapienza“

Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che iene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

– Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura

– Università dell’Aquilla – Università di Pavia – Università di Roma „La Sapienza“ – Università di Ancona – Università di Basilicata — Potenza

Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

20


Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný školský rok

– Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia; – Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

France

1. Diplôme d’architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale. 2. Diplôme d’architecte ESA 3. Diplôme d’architecte ENSAIS

1. Le ministre chargé de l’architecture 2. Ecole spéciale d’architecture de Paris 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture

1988/1989

Ireland

1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI) 2. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.) (Previously, until 2002 – Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch) 3. Certificate of associateship (ARIAI) 4. Certificate of membership (MRIAI)

1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin 2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 4. Royal Institute of Architects of Ireland

1988/1989

Italia

– Laurea in architettura

– Università di Camerino – Università di Catania — Sede di Siracusa – Università di Chieti – Università di Ferrara – Università di Firenze – Università di Genova – Università di Napoli Federico II – Università di Napoli II – Università di Palermo – Università di Parma – Università di Reggio Calabria – Università di Roma „La Sapienza“ – Universtià di Roma III – Università di Trieste – Politecnico di Bari – Politecnico di Milano – Politecnico di Torino – Istituto universitario di architettura di Venezia

21

Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

1988/1989

– Laurea in architettura

– Università dell’Aquilla – Università di Pavia – Università di Roma „La Sapienza“

Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che iene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

– Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura

– Università dell’Aquilla – Università di Pavia – Università di Roma „La Sapienza“ – Università di Ancona – Università di Basilicata — Potenza – Università di Ancona – Università di Basilicata — Potenza – Università di Pisa

Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný školský rok

– Università di Bologna – Università di Catania – Università di Genova – Università di Palermo – Università di Napoli Federico II – Università di Roma — Tor Vergata – Università di Trento – Politecnico di Bari – Politecnico di Milano

Nederland

– Laurea specialistica quinquennale in Architettura – Laurea specialistica quinquennale in Architettura – Laurea specialistica quinquennale in Architettura – Laurea specialistica in Architettura

– Prima Facoltà di Architettura dell’ Università di Roma „La Sapienza“ – Università di Ferrara – Università di Genova — Università di Palermo — Politecnico di Milano — Politecnico di Bari — Università di Roma III — Università di Firenze — Università di Napoli II — Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999 1999/2000 2003/2004 2004/2005

1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur 2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek 3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk: – de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam

1. Technische Universiteit te Delft 2. Technische Universiteit te Eindhoven

Verklaring van de tichting Bureau rchitectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46.

1988/1989

22


Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný školský rok

– de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam – de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg – de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem – de Rijkshogeschool Groningen te Groningen – de Hogeschool Maastricht te Maastricht

Österreich

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 4. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 5. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 6. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 2. Technische Universität Wien 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz

1998/1999

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa – Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto – Escola Superior Artística do Porto – Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

1988/1989 1991/1992

Suomi/ Finland

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen

– Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) – Tampereen teknillinen korkeakoulu/ Tammerfors tekniska högskola – Oulun yliopisto/Ulelborgs universitet

Sverige

Arkitektexamen

Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet

United Kingdom

1. Diplomas in architecture 2. Degrees in architecture 3. Final examination 4. Examination in architecture 5. Examination Part II

1. – Universities – Colleges of Art – Schools of Art 2. Universities 3. Architectural Association 4. Royal College of Art 5. Royal Institute of British Architects

23

Verklaring van de tichting Bureau rchitectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46.

1998/1999

1998/1999

Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board. The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARBrecognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for alidation.

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011

1988/1989


Príloha č. 3 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. DOKLADY O VZDELANÍ podľa § 16 ods. 1 písm. b) Štát

JKLMNO&K&PKQRSMTUVW&LXNMYZLSVYSVW

Referenčný školský rok

België/ Belgique/ Belgien

– diplomy, ktoré udelili vyššie štátne školy architektúry alebo vyššie štátne inštitúty architektúry (architecte-architect), – diplomy, ktoré udelila vyššia provincionálna škola architektúry v Hasselte (architect), – diplomy, ktoré udelili Král’ovské akadémie výtvarných umení (architecte — architect), – diplomy, ktoré udelili „écoles Saint-Luc“ (architecte — architect), – univerzitné diplomy v odbore stavebníctva, doplnené osvedčením o stáži, ktoré udelilo združenie architektov, oprávňujúce držitel’a používat’ profesijný titul architekta (architecte — architect), – diplomy z architektúry, ktoré udelili ústredné alebo štátne skúšobné komisie pre architektov (architecte— architect), – diplomy v odbore stavebníctva/architektúry a diplomy v odbore architektúry/inžinierstva, ktoré udelili univerzitné fakulty aplikovaných vied a Polytechnická fakulta v Mons (ingénieur – architecte, ingénieur – architect)

1987/1988

Česká republika

– Diplomy udel’ované fakultami „České vysoké učení technické“ (Česká technická univerzita v Prahe): „Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství“ (Vysoká škola architektúry a pozemného stavitel’stva) (do roku 1951), „Fakulta architektury a pozemního stavitelství“ (Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva) (od roku 1951 do roku 1960), „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) (od roku 1960) v študijných odboroch: pozemné stavby a konštrukcie, pozemné stavby, pozemné stavby a architektúra, architektúra (vrátane urbanizmu a územného plánovania), občianske stavby a stavby pre priemyselnú a pol’nohospodársku výrobu alebo v študijnom programe stavebného inžinierstva v študijnom odbore pozemné stavby a architektúra, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1976) v študijných odboroch: architektúra, urbanizmus a územné plánovanie alebo v študijnom programe: architektúra a urbanizmus v študijných odboroch: architektúra, teória architektonickej tvorby, urbanizmus a územné plánovanie, dejiny architektúry a rekonštrukcia pamiatok alebo architektúra a pozemné stavby, – Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše“ (do roku 1951) v oblasti architektúry a stavebníctva, – Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola stavitelství v Brně“ (od roku 1951 do roku 1956) v oblasti architektúry a stavebníctva, – Diplomy, ktoré udelilo „Vysoké učení technické v Brně“, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1956) v študijnom odbore architektúra a urbanizmus alebo „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) v študijnom odbore stavebníctvo, – Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava“, „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) (od roku 1997) v študijnom odbore konštrukcie a architektúra alebo v študijnom odbore stavebné inžinierstvo, – Diplomy, ktoré udelila „Technická univerzita v Liberci“, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1994) v študijnom programe architektúra a urbanizmus v študijnom odbore architektúra, – Diplomy, ktoré udelila „Akademie výtvarných umění v Praze“ v programe výtvarných umení v študijnom odbore architektonická tvorba, – Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze“ v programe výtvarných umení v študijnom odbore architektúra, – Osvedčenie o autorizácii, ktoré udelila „Česká komora architektů“ bez špecifikácie odboru alebo v odbore stavebníctva

2006/2007

Danmark

– diplomy, ktoré udelili štátne školy architektúry v Kodani a Aarhuse (architekt), – osvedčenie o registrácii, ktoré vydala Rada architektov podl’a zákona č. 202 z 28. mája 1975 (registeret arkitekt), – diplomy udelené vyššími školami stavitel’stva (bygningskonstruktoer), doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahŕňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 48 tejto smernice.

1987/1988

24


Štát

JKLMNO&K&PKQRSMTUVW&LXNMYZLSVYSVW

Referenčný školský rok

– diplomy, ktoré udelili vyššie ústavy výtvarných umení (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK), – diplomy, ktoré udelili katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Technische Hochschulen“, technických univerzít, univerzít, a pokial’ sa tieto inštitúcie zlúčili do „Gesamthochschulen“, tak katedry architektúry škôl typu „Gesamthochschulen“ (Dipl.-Ing. a akýkol’vek iný titul, ktorý sa neskôr ustanoví pre držitel’ov takýchto diplomov), – diplomy, ktoré udelili katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Fachhochschulen“, a pokial’ sa tieto inštitúcie zlúčili do „Gesamthochschulen“, tak katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Gesamthochschulen“, v prípade štúdia trvajúceho menej ako štyri roky, avšak najmenej tri roky doplnené potvrdením o štvorročnej odbornej praxi v Nemeckej spolkovej republike, ktoré vydá odborný orgán v súlade s článkom 47 ods. 1 (Ingenieur grad. a akýkol’vek iný titul, ktorý sa neskôr ustanoví pre držitel’ov takýchto diplomov), – diplomy (Prüfungszeugnisse) udelené pred 1. januárom 1973 katedrami architektúry škôl typu „Ingenieurschulen“ a „Werkkunstschulen“, doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahŕňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu najmenej šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 48 tejto smernice.

1987/1988

Eesti

– diplom v architektonických štúdiách, ktorý udelila Fakulta architektúry Estónskej akadémie umení od roku 1996 (diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast) , ktorý udelila Talinská umelecká univerzita v rokoch 1989 – 1995 (väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal), ktorý udelil Štátny umelecký inštitút Estónskej SSR v rokoch 1951 – 1988 (väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951 – 1988)

2006/2007

2""34&

– diplomy z odboru stavitel’stvo/architektúra udelené školou Metsovion Polytechnion v Aténach, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti architektúry, – diplomy z odboru stavitel’stvo/architektúra udelené školou Aristotelion Panepistimion v Solúne, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti architektúry, – diplomy z odboru stavitel’stvo/pozemné stavby udelené školou Metsovion Polytechnion v Aténach, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti architektúry, – diplomy z odboru stavitel’stvo/pozemné stavby udelené školou Aristotelion Panepistimion v Solúne, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti architektúry, – diplomy z odboru stavitel’stvo/pozemné stavby udelené školou Panepistimion Thrakis, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti architektúry, – diplomy z odboru stavitel’stvo/pozemné stavby udelené školou Panepistimion Patron, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti architektúry,

1987/1988

Espańa

oficiálna formálna kvalifikácia architekta (título oficial de arquitecto) udelená ministerstvom školstva a vedy alebo univerzitou,

1987/1988

France

– vládny diplom z odboru architektúra udel’ovaný ministerstvom školstva do roku 1959, a následne ministerstvom kultúry (architecte DPLG), – diplomy, ktoré udelila „Ecole spéciale d’architecture“ (architecte DESA), – diplomy, ktoré od roku 1955 udelila „Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg“ (bývalá „Ecole nationale d’ingénieurs de Strasbourg“), katedra architektúry (architecte ENSAIS)

1987/1988

Ireland

– titul Bachelor of Architecture (bakalára architektúry) ktorá udelila National University of Ireland (BArch (NUI)) absolventom architektúry na University College, Dublin, – diplom o udelení štandardného titulu v odbore architektúry, ktorý udelila College of Technology, Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.), – osvedčenie o združení v Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAI), – osvedčenie o členstve v Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI),

1987/1988

Deutschland

25

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


Štát

JKLMNO&K&PKQRSMTUVW&LXNMYZLSVYSVW

Referenčný školský rok

Italia

– diplomy „laurea in architettura“, ktoré udelili univerzity, polytechnické inštitúty a vyššie inštitúty architektúry v Benátkach a Reggio Calabria, doplnené diplomom oprávňujúcim držitel’a vykonávat’ samostatne povolanie architekta, ktoré udel’uje minister školstva po tom, ako kandidát úspešne zloží štátnu skúšku pred príslušnou komisiou, ktorá ho oprávňuje samostatne vykonávat’ povolanie architekta (dott. Architetto), – diplomy „laurea in ingegneria“ z oblasti pozemného stavitel’stva, ktoré udelili univerzity a polytechnické inštitúty, doplnené diplomom oprávňujúcim držitel’a vykonávat’ samostatne povolanie v odbore architektúry, ktoré udel’uje minister školstva po tom, ako kandidát úspešne zloží štátnu skúšku pred príslušnou komisiou, ktorá ho oprávňuje samostatne vykonávat’ povolanie (dott. Ing. Architetto alebo dott. Ing. Ingingegneria civile)

1987/1988

[1!'-4&&&

– osvedčenie o zápise v Zozname architektov vedenom Cyperskou vedeckou a technickou komorou ?2\2]@&?F:<% #;0&6GG'%^B4&;*-&90*'C-&D'()*:,*8.#.&!->&:,I I:*%)&%!8&*-& 6!);*0_-.),8&,%)&H:(.),8&6!)_:"0*B')-&[1!'->@

2006/2007

Latvija

– „diplom architekta“, ktorý udelil odbor architektúry Fakulty stavebného inžinierstva Lotyšskej štátnej univerzity do roku 1958, odbor architektúry Fakulty stavebného inžinierstva Rižského polytechnického inštitútu v rokoch 1958 – 1991, Fakulta architektúry Rižskej technickej univerzity od roku 1991, a osvedčenie o zápise Združením architektov Lotyšska („Arhitekta diploms“ ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958.gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un „Arhitekta prakses sertifikāts“, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība)

2006/2007

Lietuva

– diplomy inžinier architekt/architekt, ktoré udelil Kauno politechnikos institutas do roku 1969 (inžinierius architektas/architektas), – diplomy architekt/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelila Vilnius inžinerinis statybos institutas do roku 1990, Vilniaus technikos universitetas do roku 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas od roku 1996 (architektas/architektűros bakalauras/ architektűros magistras), – diplomy pre odborníka, ktorý ukončil štúdium architektúry/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil LTSR Valstybinis dailës institutas do 1990; Vilniaus dailës akademija od roku 1990 (architektűros kursas/architektűros bakalauras/architektűros magistras), – diplomy bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil Kauno technologijos universitetas od roku 1997 (architektűros bakalauras/architektűros magistras),Všetky tieto diplomy musia byt’ doplnené osvedčením vydaným atestačnou komisiou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnosti v oblasti architektúry (atestovaný architekt/Atestuotas architektas)

2006/2007

– diplom v architektúre, magister architektonických vied (diplom „okleveles építészmérnök“), ktorý udelili univerzity, – diplom magistra vied v oblasti architektúry a stavebného inžinierstva (diplom „okleveles építész tervező művész“), ktorý udelili univerzity

2006/2007

Malta

– Perit: Lawrja ta’ Perit, ktorý udelila Universita´ ta’ Malta a ktorý oprávňuje k registrácii ako Perit

2006/2007

Nederland

– osvedčenie potvrdzujúce, že držitel’ úspešne vykonal absolventskú skúšku z architektúry, ktoré udel’ujú katedry architektúry technických vysokých škôl v Delfte alebo Eindhovene (bouwkundig ingenieur), – diplomy, ktoré udelili štátom uznané architektonické akadémie (architect), – diplomy, ktoré udelili do roku 1971 bývalé vysoké školy architektúry (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO), – diplomy, ktoré udelili do roku 1970 bývalé vysoké školy architektúry (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO), – osvedčenie potvrdzujúce, že daná osoba úspešne vykonala skúšku organizovanú Radou architektov z „Bond van Nederlandse Architecten“ (Komora holandských architektov, BNA) (architect),

1987/1988

Magyarország

26


& Štát

Referenčný školský rok

JKLMNO&K&PKQRSMTUVW&LXNMYZLSVYSVW

– diplomy udelené „Stichting Instituut voor Architectuur“ (Nadáciou „Inštitút architektúry“) (IVA), pri ukončení štúdia organizovaného touto nadáciou a trvajúceho najmenej šytri roky (architect), doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahŕňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu najmenej šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 44 smernice 2005/36/ES, – osvedčenie vydané príslušnými orgánmi, ktoré potvrdzuje, že daná osoba pred 5. augustom 1985 úspešne vykonala skúšku ‘Kandidaat in de bouwkunde’ organizovanú technickými vysokými školami v Delfte alebo Eindhove, a že v priebehu najmenej piatich rokov priamo predchádzajúcich tomuto dátumu vykonávala architektonické činnosti, ktorých charakter a význam zaručuje v súlade s holandskými požiadavkami, že osoba je spôsobilá vykonávat’ tieto činnosti (architect), – osvedčenie vydané príslušnými orgánmi len pre osoby, ktoré pred 5. augustom 1985 dosiahli 40 rokov veku, ktoré potvrdzuje, že daná osoba v priebehu najmenej piatich rokov priamo predchádzajúcich tomuto dátumu vykonávala architektonické činnosti, ktorých charakter a význam zaručuje v súlade s holandskými požiadavkami, že osoba je spôsobilá vykonávat’ tieto činnosti (architect), – osvedčenia spomínané v siedmej a ôsmej zarážke sa už nemusia uznávat’ odo dňa nadobudnutia platnosti zákonov a predpisov v Holandsku, ktorými sa riadi prístup k výkonu a výkon architektonických činností pod profesijným titulom architekta, pokial’ v zmysle týchto predpisov dané osvedčenia neoprávňuju na prístup k výkonu týchto činnosti pod daným profesijným titulom Österreich

– diplomy, ktoré udelili Technologické univerzity vo Viedni a Grazi a Univerzita v Innsbrucku, fakulty stavitel’stva – inžinierstva („Bauingenieurwesen“) a architektúry („Architektur“), v študijných odboroch architektúra, stavitel’stvo-inžinierstvo („Bauingenieurwesen“), stavitel’stva („Hochbau“) a „Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen“), – diplomy, ktoré udelila Univerzita pre „Bodenkultur“ v študijných odboroch „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“, – diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká škola aplikovaného umenia vo Viedni v odbore architektonických štúdií, – diplomy, ktoré udelila Akadémia výtvarných umení vo Viedni v odbore architektonických štúdií, – diplomy diplomovaných inžinierov (Ing.), ktoré udelili vyššie technické školy alebo technické stavebné vysoké školy, plus licencia „Baumeister“, ktorá potvrdzuje najmenej šest’ rokov odbornej praxe v Rakúsku, podmienená skúškou, – diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká škola umeleckej a priemyselnej prípravy v Linzi v odbore architektonických štúdií, – osvedčenia o kvalifikácii stavebného inžiniera alebo inžinierskeho konzultanta v oblasti stavitel’stva („Hochbau“, „Bauwesen“, „Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen“, „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“) v súlade so zákonom o stavebných technikoch (Ziviltechnikergesetz, BGBl. č. 156/1994)

2006/2007

Polska

diplomy, ktoré udelili fakulty architektúry: – Varšavskej technickej univerzity, Fakulta architektúry vo Varšave (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1948 titul: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1951 do roku 1964 titul: inżynier architekt; od roku 1954 do 1957 druhý stupeň, titul: inżyniera magistra architektury; od roku 1957 do roku 1959 titul: inżyniera magistra architektury; od roku 1959 do roku 1964: titul: magistra inżyniera architektury; od roku 1964 do roku 1982, titul: magistra inżyniera architekta; od roku 1983 do roku 1990, titul: magister inżynier architekt; od roku 1991 titul: magistra inżyniera architekta), – Krakovskej technickej univerzity, fakulta architektúry v Krakove (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1953 Banícka a metalurgická univerzita, Polytechnická fakulta architektúry - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury), – Vroclavskej technickej univerzity, fakulta architektúry vo Vroclavi (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych;

2006/2007

27

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


& Štát

JKLMNO&K&PKQRSMTUVW&LXNMYZLSVYSVW

Referenčný školský rok

– diplomy udelené „Stichting Instituut voor Architectuur“ (Nadáciou „Inštitút architektúry“) (IVA), pri ukončení štúdia organizovaného touto nadáciou a trvajúceho najmenej šytri roky (architect), doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahŕňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu najmenej šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 44 smernice 2005/36/ES, – osvedčenie vydané príslušnými orgánmi, ktoré potvrdzuje, že daná osoba pred 5. augustom 1985 úspešne vykonala skúšku ‘Kandidaat in de bouwkunde’ organizovanú technickými vysokými školami v Delfte alebo Eindhove, a že v priebehu najmenej piatich rokov priamo predchádzajúcich tomuto dátumu vykonávala architektonické činnosti, ktorých charakter a význam zaručuje v súlade s holandskými požiadavkami, že osoba je spôsobilá vykonávat’ tieto činnosti (architect), – osvedčenie vydané príslušnými orgánmi len pre osoby, ktoré pred 5. augustom 1985 dosiahli 40 rokov veku, ktoré potvrdzuje, že daná osoba v priebehu najmenej piatich rokov priamo predchádzajúcich tomuto dátumu vykonávala architektonické činnosti, ktorých charakter a význam zaručuje v súlade s holandskými požiadavkami, že osoba je spôsobilá vykonávat’ tieto činnosti (architect), – osvedčenia spomínané v siedmej a ôsmej zarážke sa už nemusia uznávat’ odo dňa nadobudnutia platnosti zákonov a predpisov v Holandsku, ktorými sa riadi prístup k výkonu a výkon architektonických činností pod profesijným titulom architekta, pokial’ v zmysle týchto predpisov dané osvedčenia neoprávňuju na prístup k výkonu týchto činnosti pod daným profesijným titulom Österreich

– diplomy, ktoré udelili Technologické univerzity vo Viedni a Grazi a Univerzita v Innsbrucku, fakulty stavitel’stva – inžinierstva („Bauingenieurwesen“) a architektúry („Architektur“), v študijných odboroch architektúra, stavitel’stvo-inžinierstvo („Bauingenieurwesen“), stavitel’stva („Hochbau“) a „Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen“), – diplomy, ktoré udelila Univerzita pre „Bodenkultur“ v študijných odboroch „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“, – diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká škola aplikovaného umenia vo Viedni v odbore architektonických štúdií, – diplomy, ktoré udelila Akadémia výtvarných umení vo Viedni v odbore architektonických štúdií, – diplomy diplomovaných inžinierov (Ing.), ktoré udelili vyššie technické školy alebo technické stavebné vysoké školy, plus licencia „Baumeister“, ktorá potvrdzuje najmenej šest’ rokov odbornej praxe v Rakúsku, podmienená skúškou, – diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká škola umeleckej a priemyselnej prípravy v Linzi v odbore architektonických štúdií, – osvedčenia o kvalifikácii stavebného inžiniera alebo inžinierskeho konzultanta v oblasti stavitel’stva („Hochbau“, „Bauwesen“, „Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen“, „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“) v súlade so zákonom o stavebných technikoch (Ziviltechnikergesetz, BGBl. č. 156/1994)

2006/2007

Polska

diplomy, ktoré udelili fakulty architektúry: – Varšavskej technickej univerzity, Fakulta architektúry vo Varšave (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1948 titul: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1951 do roku 1964 titul: inżynier architekt; od roku 1954 do 1957 druhý stupeň, titul: inżyniera magistra architektury; od roku 1957 do roku 1959 titul: inżyniera magistra architektury; od roku 1959 do roku 1964: titul: magistra inżyniera architektury; od roku 1964 do roku 1982, titul: magistra inżyniera architekta; od roku 1983 do roku 1990, titul: magister inżynier architekt; od roku 1991 titul: magistra inżyniera architekta), – Krakovskej technickej univerzity, fakulta architektúry v Krakove (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1953 Banícka a metalurgická univerzita, Polytechnická fakulta architektúry - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury), – Vroclavskej technickej univerzity, fakulta architektúry vo Vroclavi (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych;

2006/2007

28


& Štát

Referenčný školský rok

JKLMNO&K&PKQRSMTUVW&LXNMYZLSVYSVW

magister inżynier architektury; magister inżynier architekt (od roku 1949 do roku 1964 titul: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1956 do roku 1964 titul: magister inżynier architekt; od roku 1964 titul: magister inżynier architekt), – Sliezskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gliwiciach (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Fakulta inžinierstva a stavebníctva - Wydział InżynieryjnoBudowlany, titul: inżynier architekt; od roku 1961 do roku 1969 Fakulta priemyselných stavieb a všeobecného inžinierstva – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titul: magister inżynier architekt; od roku 1969 do roku 1976 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury, titul: magister inżynier architekt; od roku 1977 Fakulta architektúry - Wydział Architektury, titul: magister inżynier architekt a od roku 1995 titul: inżynier architekt), – Poznaňskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Poznani (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Inžinierska škola, fakulta architektúry - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titul: inżynier architektury; od roku 1978 titul: magister inżynier architekt a od roku 1999 titul: inżynier architekt), – Gdanskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gdansku (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1969 fakulta architektúry - Wydział Architektury, od roku 1969 do roku 1971 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury, od roku 1971 do roku 1981 Inštitút architektúry a urbanistického plánovania - Instytut Architektury i Urbanistyki, od roku 1981 fakulta architektúry – Wydział Architektury), – Bialystockej technickej univerzity, Fakulty architektúry v Bialystoku (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); odborný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1975 do roku 1989 Ústav architektúry - Instytut Architektury); – Lodžskej technickej univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva, architektúry a environmentálneho inžinierstva v Lodži (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); odborný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1973 do roku 1993 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury a od roku 1992 Fakulta stavebného inžinierstva, architektúry a environmentálneho inžinierstva – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, titul: od roku 1973 do roku 1978 titul: inżynier architekt, od roku 1978 titul: magister inżynier architekt), – Štetínskej technickej univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva a architektúry v Štetíne (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1948 do roku 1954 Vysoká inžinierska škola, Fakulta architektúry - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titul: inżynier architekt, od roku 1970 titul: magister inżynier architekt a od roku 1998 titul: inżynier architekt), všetky tieto diplomy musia byt’ doplnené osvedčením o členstve vydaným príslušnou regionálnou komorou architektov v Pol’sku, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnosti v oblasti architektúry v Pol’sku, Portugal

29

– diplom „diploma do curso especial de arquitectura“, ktorý udelili školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte; – diplom architekta „diploma de arquitecto“, ktorý udelili školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte, – diplom „diploma do curso de arquitectura“, ktorý udelili vyššie školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte, – diplom „diploma de licenciatura em arquitectura“ , ktorý udelila vyššia škola výtvarného umenia v Lisabone, – diplom „carta de curso de licenciatura em arquitectura“, ktorý udelila Technická univerzita v Lisabone a Univerzita v Porte, – univerzitný diplom zo stavitel’stva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelil Vyšší technický ústav Technickej univerzity v Lisabone, – univerzitný diplom zo stavitel’stva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelila Fakulta inžinierstva (de Engenharia) Univerzity v Porte, – univerzitný diplom zo stavitel’stva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelila Fakulta prírodných vied a technológií Univerzity v Coimbre, – univerzitný diplom zo stavitel’stva, výroby (licenciatura em engenharia civil, produçăo), ktorý udelila Univerzita v Minho

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011

1987/1988


& Štát

JKLMNO&K&PKQRSMTUVW&LXNMYZLSVYSVW

Referenčný školský rok

Slovenija

– „univerzitný diplom v architektúre“ („univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/ univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture“), ktorý udelila fakulta architektúry, doplnený právne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnosti v oblasti architektúry – univerzitný diplom, ktorý udelili technické fakulty, ktorým sa udel’uje titul „univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka“ doplnený právne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnosti v oblasti architektúry,

2006/2007

Slovensko

– diplom v študijnom odbore architektúra a pozemné stavitel’stvo, ktorý udelila Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1950 až 1952 (titul: Ing.) – diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1952 až 1960 (titul: Ing. arch.), – diplom v študijnom odbore pozemné stavitel’stvo, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1952 až 1960 (titul: Ing.) – diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1961 až 1976 (titul: Ing.), – diplom v študijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1961 až 1976 (titul: Ing.) – diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave od roku 1977 (titul: Ing. arch.), – diplom v študijnom odbore urbanizmus, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave od roku 1977 (titul: Ing. arch.), – diplom v študijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave v rokoch 1977 až 1997 (titul: Ing.) – diplom v študijnom odbore architektúra a pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave od roku 1998 (titul: Ing.) – diplom v študijnom odbore pozemné stavby — špecializácia: „architektúra“ („pozemné stavby — špecializácia: architektúra“), ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave v rokoch 2000 až 2001 (titul: Ing.) – diplom v študijnom odbore pozemné stavby a architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave od roku 2001 (titul: Ing.) – diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od roku 1969 (titul: Akad. arch. do roku 1990, Mgr. v rokoch 1990 až 1992, Mgr. arch. v rokoch 1992 až 1996, Mgr. art. od roku 1997), – diplom v študijnom odbore pozemné stavitel’stvo, ktorý udelila Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach v rokoch 1981 až 1991 (titul: Ing.) všetky tieto diplomy musia byt’ doplnené: – autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou architektov v Bratislave bez uvedenia odboru alebo v odbore „pozemné stavby“ alebo územné plánovanie, – autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov v Bratislave v odbore „pozemné stavby“

2006/2007

Suomi/ Finland

– diplomy, ktoré udelili katedry architektúry Technologických univerzít a Univerzity v Oulu (arkkitehti/arkitekt), – diplomy, ktoré udelili Technologické ústavy (rakennusarkkitehti/ byggnadsarkitekt)

1997/1998

Sverige

– diplomy, ktoré udelila Škola architektúry Král’ovského technologického ústavu, Chalmerský technologický ústav a Technologický ústav university v Lund (arkitekt, univerzitný diplom z odboru architektúry), – osvedčenia o členstve v „Svenska Arkitekters Riksförbund“ (SAR), ak sa dané osoby odborne pripravovali v štáte, na ktorý sa vzt’ahuje táto smernica

1997/1998

United Kingdom

– kvalifikácie udelené po úspešnom zložení skúšok poriadaných nasledujúcimi inštitúciami: – Král’ovský ústav britských architektov (Royal Institution of British Architects), – školy architektúry na univerzitách, technických univerzitách, vysokých školách, akadémiách, technologických a umeleckých školách, ktoré k dňu 10. júnu 1985 uznala Rada pre registráciu architektov Spojeného král’ovstva na účely vpísania do registra (Architect), – osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že držitel’ má nadobudnuté právo používat’ profesijný titul architekta z moci oddielu 6 ods. 1 písm. b), oddielu 6 ods. 1 písm. b) alebo oddielu 6 ods. 1 zákona o registrácii architektov z roku 1931 (Architect), – osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že držitel’ má nadobudnuté právo používat’ profesijný titul architekta z moci oddielu 2 zákona o registrácii architektov z roku 1938 (Architect).

1987/1988

30


ŠTATÚT SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

súvisiace vedné odbory alebo inak prispievajú k zvyšovaniu odbornej úrovne architektov alebo k rozvoju architektúry.

z 2. júna 2000

(4) Komora usiluje o rozvoj architektúry, stará sa o stavebnú kultúru a o harmonické utváranie územia a podieľa sa na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu. V záujme plnenia tejto úlohy Komora spolupracuje s vysokými a strednými školami, s vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, so štátnymi orgánmi a s obcami a ich záujmovými a regionálnymi združeniami, zabezpečuje medzinárodnú výmenu odborných poznatkov i inú spoluprácu s komorami architektov v cudzine a s medzinárodnými organizáciami architektov, podieľa sa na akreditácii študijných programov v oblasti architektúry a vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť.

X&`TaTb&`RYaT&`K&cde&fgTN&hiicA&`&cje&RSfN&hiikA&`K&cde&RSfN&hiijA& `&cle&RSfN&hiimA&`&cje&RSfN&hiilA&`&ne&fgMN&hici&N&`K&cde&RSfN&hicc Slovenská komora architektov sa podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (ďalej len „Zákon”) uzniesla na tomto štatúte:

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Základné ustanovenia (1) Slovenská komora architektov (ďalej len „Komora”) je samosprávna stavovská právnická osoba nepodnikateľskej povahy zriadená Zákonom 1. júnom 1992. (2) Zákon ustanovil za sídlo Komory hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. Článok 2 Základné úlohy Komory (1) Základnou úlohou Komory je združovať autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov (ďalej len „autorizovaný architekt“), podporovať ich a obhajovať ich práva a profesijné, sociálne a hospodárske záujmy. Pri plnení tejto úlohy Komora vstupuje do právnych vzťahov so štátnymi orgánmi, s obcami a s inými právnickými osobami. Na tento účel Komora zriaďuje svoje orgány; ich kompetenciu v súlade so Zákonom vymedzuje tento štatút. (2) Komora dbá o udržiavanie disciplíny medzi svojimi členmi a stavovskej cti medzi autorizovanými architektmi, hosťujúcimi architektmi a hosťujúcimi krajinnými architektmi (ďalej len „hosťujúci architekt“) a o to, aby autorizovaní architekti a hosťujúci architekti vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s etikou povolania a spôsobom ustanoveným zákonmi upravujúcimi ich postavenie a výkon povolania, ako aj s predpismi Komory, najmä s etickým poriadkom Komory. Na zabezpečenie tejto úlohy má Komora disciplinárnu právomoc voči svojim členom (§ 39 Zákona) a voči hosťujúcim architektom (§ 39a Zákona); jej výkon, ako aj činnosť disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok. (3) Komora dbá o rast odbornosti autorizovaných architektov a organizuje ich celoživotné odborné vzdelávanie v rozsahu požadovanom reprezentatívnymi medzinárodnými organizáciami architektov. Na tento účel Komora udržiava vzťahy s vysokými školami a s vedeckými a inými inštitúciami v oblasti architektúry, urbanizmu a pozemného staviteľstva v tuzemsku i v cudzine, ktoré vykonávajú celoživotné vzdelávanie, rozvíjajú

(5) Komora usiluje o partnerské vzťahy s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi v oblasti tvorby základných právnych predpisov a odvetvových rozvojových koncepcií z oblasti architektúry, urbanizmu, výstavby a životného prostredia, ako aj pri ich praktickej realizácii. (6) Komora vedie zoznamy autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov (ďalej len „Zoznam“), zapisuje do nich a vyčiarkúva z nich autorizovaných architektov, zabezpečuje výkon autorizačných skúšok, vydáva autorizačné osvedčenia a pečiatky a plní ďalšie úlohy podľa Zákona. (7) Komora vedie registre hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov (ďalej len „Register“), zapisuje do nich a vyčiarkúva z nich hosťujúcich architektov usadených v členských štátoch Európskej únie, v členských štátov zmluvy o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát“), ktorí chcú v Slovenskej republike vykonávať svoje povolanie občasne a príležitostne ako hosťujúci architekti, vydáva im registračné osvedčenia a pečiatky a plní ďalšie úlohy podľa Zákona a tohto štatútu. (8) Komora vedie register architektonických diel svojich členov a dbá o ochranu ich autorstva podľa autorského zákona.1) Na tento účel vydáva osvedčenia o zápise architektonického diela v registri. (9) Komora je príslušným orgánom vo veciach uznávania odborných kvalifikácií pre povolanie Architekt. Na tento účel vydáva osvedčenia k dokladom o formálnych kvalifikáciách vydaných vzdelávacími zariadeniami poskytujúcimi architektonické vzdelanie a podáva koordinátorovi stanoviská k návrhom notifikácií dokladov o formálnych kvalifikáciách podaným vzdelávacími zariadeniami na ich uznanie ako dokladov o formálnej kvalifikácii pre povolanie Architekt.

DRUHÁ ČASŤ ČLENSTVO Článok 3 Základné ustanovenie Členom Komory môže byť iba fyzická osoba.

1) § 17 ods. 3 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

31

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


Článok 4 Druhy členstva (1) Členstvo v Komore je povinné, alebo dobrovoľné (§ 24 ods. 3 Zákona). (2) Povinnými členmi Komory sú autorizovaní architekti. Iné fyzické osoby môžu byť dobrovoľnými členmi. Povinné členstvo Článok 5 Vznik povinného členstva (1) Povinné členstvo vzniká dňom za¬písania do Zoznamu. (2) Architekti sa zapisujú do Zoznamu po zložení sľubu 2). Článok 6 Zánik povinného členstva (1) Povinné členstvo zaniká vyčiarknutím autorizovaného architekta zo Zoznamu. (2) Dňom vyčiarknutia zo Zoznamu je a) deň uvedený v písomnej žiadosti o vyčiarknutie zo Zoznamu; inak deň jej doručenia Komore, b) deň, v ktorom nastala udalosť, ktorá je dôvodom na vyčiarknutie zo Zoznamu, c) deň právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o vyčiarknutí zo Zoznamu.

b) zrušením, c) vystúpením z Komory, d) uplynutím času, d) vylúčením. (2) Komora zruší dobrovoľné členstvo tomu, u koho vznikla prekážka členstva podľa článku 7 ods. 3 písm. b). (3) Dobrovoľné členstvo vystúpením z Komory zaniká tomu, kto o to požiadal. Žiadosť musí byť písomná, inak vystúpenie nie je platné. (4) Dobrovoľné členstvo uplynutím času zaniká, a) ak bol dobrovoľný člen prijatý len na určitý čas, b) ak počas dobrovoľného členstva došlo k dohode o časovom obmedzení členstva, alebo c) ak dobrovoľný člen napriek písomnej výzve neuhradil základný príspevok na činnosť Komory ani do konca kalendárneho roka. (5) Dobrovoľné členstvo vylúčením zaniká, ak došlo k právoplatnému uloženiu vylúčenia ako disciplinárneho opatrenia. (6) Dňom zániku dobrovoľného členstva je a) deň uvedený v žiadosti o vystúpenie; inak deň jej doručenia Komore, b) deň, v ktorom nastala udalosť, ktorá je dôvodom zániku dobrovoľného členstva, c) deň právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o vyčiarknutí dobrovoľného člena, d) 31. december, ak ide o dôvod podľa odseku 4 písm. c).

(3) Povinný člen sa stáva dňom vyčiarknutia zo Zoznamu dobrovoľným členom. To neplatí, ak najneskoršie v tento deň zaniklo aj jeho dobrovoľné členstvo podľa článku 8. Dobrovoľné členstvo Článok 7 Vznik dobrovoľného členstva (1) Dobrovoľné členstvo vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol uchádzač o členstvo prijatý za dobrovoľného člena. (2) Komora môže uchádzača prijať za dobrovoľného člena na základe písomnej prihlášky. (3) Komora neprijme za dobrovoľného člena uchádzača, ktorý a) bol vylúčený z Komory za disciplinárne previnenie a od jeho vylúčenia neuplynuli tri roky, b) stratil spôsobilosť na právne úkony. Článok 8 Zánik dobrovoľného členstva (1) Dobrovoľné členstvo zaniká a) smrťou dobrovoľného člena,

Článok 9 Práva a povinnosti členov (1) Každý člen Komory má právo najmä a) zúčastňovať sa na spoločenských aktivitách Komory, na rozvoji architektúry a starostlivosti o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia, na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu a podieľať sa na osvetovej, propagačnej, popularizačnej, poradenskej a informačnej činnosti Komory, b) zúčastňovať sa na vnútornom živote Komory, vrátane jej aktivít podporujúcich partnerstvo a výmenu skúseností a odborných poznatkov, c) voliť a byť volený do orgánov Komory, d) zúčastňovať sa na rokovaniach valného zhromaždenia a hlasovať na nich, e) predkladať Komore vlastné návrhy týkajúce sa úloh Komory a požadovať vysvetlenie od orgánov Komory týkajúce sa plnenia úloh Komory, f) používať zariadenia a služby Komory. (2) Povinný člen Komory má okrem práv podľa odseku 1 právo a) vykonávať svoje povolanie, vrátane vybraných činností vo výstavbe podľa všeobecných predpisov3), ako slobodné povolanie, alebo ako zamestnanie, b) osvedčovať na úradné účely pravosť dokumentov, projektov, odborných posudkov, odhadov, dobrozdaní a iných písomnos-

2)§ 23 ods. 3 Zákona. 3) § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

32


tí, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, svojím vlastnoručným podpisom a odtlačkom pečiatky so štátnym znakom, c) požadovať od Komory podporu a obhajobu stavovských profesijných, sociálnych a hospodárskych záujmov a ochranu svojej stavovskej cti, d) požadovať od Komory utváranie podmienok na rast odbornosti a na výmenu odborných poznatkov, e) požadovať od Komory zapísanie architektonického diela, ktorého je autorom, do registra architektonických diel a ochranu svojho autorstva. (3) Každý člen Komory je povinný a) dbať o dobré meno Komory, podieľať sa na jej činnosti a napomáhať plnenie jej úloh, b) dodržiavať zákony a iné právne predpisy, štatút a poriadky Komory, c) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a na písomné predvolanie aj na rokovaní iného orgánu Komory alebo disciplinárneho senátu, d) vykonávať najmenej jedno funkčné obdobie funkciu v orgáne Komory, do ktorej bol zvolený, e) platiť príspevky na činnosť orgánov Komory. (4) Povinný člen Komory má okrem povinností v odseku 3 povinnosť a) vykonávať svoje povolanie v súlade s etikou povolania a dodržiavať etický poriadok Komory, b) zúčastňovať sa na celoživotnom odbornom vzdelávaní organizovanom Komorou, c) chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa a konať pritom čestne a svedomito, využívať všetky možnosti technického riešenia a uplatňovať najnovšie odborné poznatky, d) zachovávať zákonnú povinnosť mlčanlivosti, e) byť zmluvne poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom odborných činností vo výstavbe. Článok 10 Príspevky na činnosť orgánov Komory (1) Členovia komory sú povinný platiť príspevky na činnosť orgánov Komory. (2) Základný príspevok platia všetci členovia Komory. Povinní členovia platia aj ďalší príspevok. Článok 11 Základný príspevok (1) Základný príspevok je 60 eur za každý kalendárny rok. Základný príspevok v polovičnej výške platí člen a) počnúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom dosiahol 65. rok svojho veku alebo sa stal invalidným dôchodcom alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, b) do konca roka, v ktorom dovŕšil 30. rok svojho veku. (2) Základný príspevok v sume podľa odseku 1 sa platí aj vtedy, keď členstvo v Komore netrvalo celý kalendárny rok, ale trvalo najmenej šesť mesiacov v kalendárnom roku. Ak členstvo v kalendár-

nom roku trvalo menej, ako šesť mesiacov, ale trvalo najmenej tri mesiace, základný príspevok sa platí v polovičnej výške sumy podľa odseku 1. Ak členstvo v kalendárnom roku trvalo menej ako tri mesiace, základný príspevok za tento kalendárny rok sa neplatí. (3) Základný príspevok je splatný a) pri vzniku členstva do konca mesiaca, v ktorom vzniklo členstvo, b) každoročne do konca apríla. (4) Ak základný príspevok nebol uhradený v lehote splatnosti, ide o dôvod na súdne vymáhanie. (5) Základný príspevok nemožno odpustiť, ani znížiť. Na odôvodnený písomný návrh člena Komory podaný do konca apríla možno povoliť odklad jeho splatenia najneskôr do konca septembra, ak člen preukáže nezavinenú sociálnu núdzu spôsobenú dlhodobou pracovnou neschopnosťou alebo iný obdobný vážny dôvod. (6) Postavenie invalidného dôchodcu a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účel odseku 1 treba Úradu Komory preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne v lehote splatnosti ďalšieho príspevku (odsek 3). Článok 12 Ďalší príspevok (1) Ďalší príspevok je 1 % základu dane z príjmov fyzických osôb4) za práve uplynulé zdaňovacie obdobie, najmenej však 100 eur, ak bol zaplatený do konca apríla, najmenej 120 eur, ak bol zaplatený do konca júna, najmenej 150 eur, ak bol zaplatený do konca septembra a najmenej 180 eur, ak bol zaplatený do konca roka, a najviac 600 eur. Spodná hranica sa vzťahuje aj na autorizovaného architekta, ktorý nemal nijaký príjem, a nevzťahuje sa na autorizovaného architekta a) počnúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom dosiahol 65. rok svojho veku alebo v ktorom sa stal invalidným dôchodcom alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, b) do konca roka, v ktorom dovŕšil 30. rok svojho veku, c) v roku, v ktorom čerpá materskú dovolenku; ak sa materská dovolenka čerpá v dvoch kalendárnych rokoch, spodná hranica sa nevzťahuje na kalendárny rok, v ktorom materská dovolenka skončí, d) ktorý v práve uplynulom zdaňovacom období nemal zdaniteľný príjem z dôvodu práceneschopnosti trvajúcej najmenej 183 dní. (2) Základom dane podľa odseku 1, ak ide o autorizovaného a) architekta–zamestnanca, sa rozumie všetok zdaniteľný príjem zo závislej činnosti5) (celoročný súčet hrubej mzdy a náhrad mzdy a vyplatených funkčných požitkov členov orgánov Komory6)) za činnosti uvedené v § 4 a 4a Zákona znížený o zaplatené poistné a príspevky podľa zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení; to platí aj na autorizovaného architekta–konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý má v nej za činnosti uvedené v § 4 a 4a Zákona pravidelný príjem ako zamestnanec,

4) § 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 5) § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. 6) § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z.

33

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


b) architekta v slobodnom povolaní, sa rozumie rozdiel medzi súčtom všetkých zdaniteľných príjmov z podnikania 7), z inej samostatnej zárobkovej činnosti8) a zo súťaží9) za činnosti podľa § 4 a 4a Zákona a súčtom daňových výdavkov, c) architekta–konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý za činnosti uvedené v § 4 a 4a Zákona poberá len podiely na zisku, sa rozumie podiel na zisku pred zdanením, d) architekta – spoločníka a konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným sa rozumie rozdiel medzi vlastnými príjmami a výdavkami (výnosmi a nákladmi) za činnosti podľa § 4 alebo 4a Zákona zistený z účtovníctva spoločnosti; ak spoločník je zamestnancom, platí písmeno a), e) architekta, ktorý má príjmy aj z podnikania, aj zo závislej činnosti, sa rozumie súčet základov dane podľa písmen a) a b) za činnosti podľa § 4 a 4a Zákona. (3) Ak autorizovaný architekt uplatní daňové výdavky paušálnou sumou10), na výpočet ďalšieho príspevku podľa odseku 1 sa ako základ dane použije suma 60 % všetkých zdaniteľných príjmov z činnosti autorizovaného architekta. (4) Ďalší príspevok v roku, v ktorom došlo k prvému zapísaniu do Zoznamu, je 40 eur. Ak k prvému zapísaniu došlo po 1. októbri, za tento rok sa ďalší príspevok neplatí. (5) Ďalší príspevok je splatný a) pred zapísaním do Zoznamu, b) každoročne do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom je zákonná povinnosť podať daňové priznanie dane z príjmov. (6) Ak ďalší príspevok nebol zaplatený v lehote splatnosti, ide o dôvod na súdne vymáhanie. (7) Ďalší príspevok nemožno odpustiť, ani znížiť. Na odôvodnený písomný návrh člena podaný do konca apríla možno odpustiť spodnú hranicu príspevku podľa odseku 1, ak preukázal sociálnu núdzu spôsobenú dlhodobou pracovnou neschopnosťou alebo iný obdobný vážny dôvod. Nedostatok práce, platobná neschopnosť a iná obdobná podnikateľská nespôsobilosť, ani nezamestnanosť nie je dôvodom na zníženie alebo odpustenie ďalšieho príspevku alebo na povolenie jeho platenia v splátkach. (8) Povolenie podľa odseku 7 platí iba na kalendárny rok, na ktorý sa vzťahuje. Článok 12a Čestné vyhlásenie (1) Autorizovaný architekt je povinný vyplniť a doručiť úradu Komory v lehote podľa článku 12 ods. 5 písm. b) pravdivo a úplne vyplnené tlačivo čestného vyhlásenia, v ktorom uvedie sumu, ktorá je základom pre výpočet ďalšieho príspevku podľa článku 12 ods. 1 až 3. (2) Ak autorizovaný architekt nedoručí vyplnené tlačivo Komore v lehote podľa článku 12 ods. 5 písm. b), Komora požiada

príslušný daňový úrad o vykonanie daňovej kontroly u autorizovaného architekta. Článok 12b Poistenie zodpovednosti za škodu (1) Autorizovaný architekt a hosťujúci architekt sú povinní byť po celý čas zapísania v Zozname alebo v Registri poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania, a to aj za svojich zamestnancov a za osoby, ktoré sa podieľajú na výsledkoch ich činnosti externou spoluprácou. (2) Ak je autorizovaný architekt poistený hromadne prostredníctvom Komory, je povinný platiť poistné na účet určený Komorou v lehote určenej predstavenstvom. (3) Ak je autorizovaný architekt poistený individuálne alebo je individuálne pripoistený v rámci poistenia podľa odseku 2, je povinný oznámiť úradu Komory obchodné meno poisťovne a číslo poistnej zmluvy, a to do 10 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy alebo zmluvy o pripoistení, alebo odo dňa zmeny v poistení. (4) Povinnosti podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na hosťujúceho architekta.

TRETIA ČASŤ (vypustená od 1. septembra 2010)

ŠTVRTÁ ČASŤ (vypustená od 1. septembra 2010)

PIATA ČASŤ ORGÁNY KOMORY Článok 23 Základné ustanovenie (1) Komora má tieto orgány: a) valné zhromaždenie, b) predstavenstvo, c) autorizačný výbor, d) disciplinárnu komisiu. (2) Predstavenstvo môže zriaďovať tieto pomocné útvary: a) Poradu predsedu Komory (ďalej len „porada predsedu“), b) Úrad Komory, c) regionálnych zástupcov Komory, d) redakčnú radu, e) výbory a pracovné skupiny. Článok 24 Valné zhromaždenie (1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Komory. Tvoria ho všetci členovia Komory.

7) § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. 8) § 6 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z 9) § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. 10) § 6 ods.10 zákona č. 595/2003 Z.z.

34


(2) Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za dva roky. Ak to navrhne petícia najmenej 30 % všetkých členov Komory, zíde sa mimoriadne valné zhromaždenie najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia petície Komore. (3) Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak a) je prítomná najmenej jedna tretina všetkých členov Komory, vrátane zastúpených, b) pozvánka na valné zhromaždenie bola zaslaná každému členovi Komory najmenej 21 dní pred termínom konania valného zhromaždenia na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie. (4) Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať z dôvodu nižšej účasti členov, než je uvedená v odseku 3 písm. a), preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov Komory. (5) Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia Komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne autorizovaných architektov hlasujú iba povinní členovia Komory. Na platnosť uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Komory, vrátane zastúpených. (6) Člen Komory môže písomne poveriť iného člena Komory, aby ho zastupoval na valnom zhromaždení a hlasoval v jeho mene. Zastúpený člen Komory sa považuje za prítomného prostredníctvom zástupcu. Autorizovaný architekt môže poveriť zastupovaním len autorizovaného architekta. Ak si člen Komory nevyberie zástupcu alebo vybratý zástupca odmietne zastúpenie, poverí zastúpením regionálneho zástupcu alebo predsedu Komory. Tí zastúpenie nemôžu odmietnuť, ak sa na valnom zhromaždení zúčastnia. Poverenie je písomné podľa vzoru určeného predstavenstvom Komory; treba ho doručiť úradu najneskoršie do začatia valného zhromaždenia. (7) Za člena orgánu Komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena Komory. Zastúpeného člena Komory možno voliť do orgánov Komory, ak svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil. Článok 25 Úlohy valného zhromaždenia (1) Valnému zhromaždeniu je vyhradené a) voliť a odvolávať predsedu Komory, podpredsedov Komory a ďalších členov predstavenstva, b) voliť a odvolávať členov disciplinárnej komisie, c) zriaďovať Úrad Komory a určovať základné pravidlá jeho činnosti, d) schvaľovať štatút Komory, etický poriadok, disciplinárny poriadok a volebný poriadok, e) schvaľovať výšku príspevkov na činnosť orgánov Komory, f) zrušovať alebo pozmeňovať uznesenia predstavenstva, g) schvaľovať rozpočtové pravidlá a pravidlá nakladania s majetkom Komory, h) schvaľovať rozpočet Komory a audítorom overenú účtovnú závierku, i) určovať základné smery a rámcové pravidlá medzinárodnej spolupráce.

35

(2) Valné zhromaždenie zruší alebo pozmení uznesenie predstavenstva, ktoré odporuje právnemu predpisu alebo predpisu Komory alebo uzneseniu valného zhromaždenia. Návrh na preskúmanie uznesenia môže podať a) prokurátor ako protest alebo upozornenie, b) predstavenstvo alebo disciplinárna komisia z dôvodu, že uznesenie zasahuje do ich kompetencie, c) predseda Komory alebo riaditeľ Úradu Komory z dôvodu, že sa ním porušil právny predpis alebo predpis Komory, d) ktorýkoľvek člen Komory, ak sa uznesenie týka jeho osoby a domnieva sa, že boli ním ukrátené jeho oprávnenia alebo mu bola neoprávnene uložená nová povinnosť. (3) Na preskúmanie uznesenia podľa odseku 3 a na vypracovanie návrhu uznesenia valného zhromaždenia vo veci valné zhromaždenie spravidla zriadi dočasnú komisiu odborníkov. (4) Valné zhromaždenie môže poveriť orgány Komory plnením konkrétnych úloh; nemôže ich poveriť plnením úloh, ktoré sú vyhradené valnému zhromaždeniu (odsek 1). Valné zhromaždenie nemôže poveriť orgán Komory plnením úlohy, ktorá je vyhradená inému orgánu Komory. (5) Uznesenia valného zhromaždenia podpisuje predseda Komory a riaditeľ Úradu Komory. Článok 26 Predstavenstvo (1) Predstavenstvo je výkonným orgánom Komory so všeobecnou pôsobnosťou; patrí mu rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú zverené iným orgánom Komory. Najmä je mu vyhradené a) pripravovať a zvolávať zasadnutia valného zhromaždenia a organizovať vypracúvanie návrhov vnútorných predpisov Komory a iných koncepčných materiálov a predkladať ich na jeho rokovanie, b) spravovať majetok Komory, nakladať s ním a určovať náhrady za výkony v prospech Komory, c) zostavovať návrh rozpočtu Komory a spravovať ho a zostavovať ročnú účtovnú závierku, d) voliť a odvolávať riaditeľa Úradu Komory a schvaľovať registratúrny poriadok Komory, e) určovať rozsah oprávnení predsedu, podpredsedov a riaditeľa Úradu Komory v majetkovoprávnych veciach a v pracovnoprávnych veciach, f) prijímať a vylučovať dobrovoľných členov Komory, viesť ich evidenciu, ako aj konať v ostatných členských veciach, g) vymenúvať a odvolávať členov autorizačného výboru, h) schvaľovať autorizačný poriadok, skúšobný poriadok a súťažný poriadok a ďalšie vnútorné predpisy, ktorých prijímanie nie je vyhradené valnému zhromaždeniu, i) určovať úhrady za zapísanie do Zoznamu a do Registra, za autorizačnú skúšku a preskúšanie, za vydanie dokladu použiteľného v cudzine, ako aj iné úhrady za úkony Komory, j) určovať formu autorizačných osvedčení a registračných osvedčení a tvar pečiatok autorizovaných architektov/krajinných architektov a hosťujúcich architektov/krajinných architektov, k) organizovať celoživotné odborné vzdelávanie autorizovaných architektov /krajinných architektov,

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


l) viesť register architektonických diel členov Komory a vydávať osvedčenia o zápisoch v Registri, m) zriaďovať a zrušovať pomocné útvary a vymenúvať a odvolávať ich členov, n) poverovať autorizovaných architektov výkonom činnosti regionálneho zástupcu, určovať im náplň činnosti a finančné zabezpečenie, o) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie a autorizačného výboru, p) meniť medzi zasadaniami valného zhromaždenia štatút a ďalšie vnútorné predpisy, ak je to nevyhnutné z dôvodu zmeny zákona alebo zmeny meny, alebo ak to vyplýva z právneho aktu Európskej únie alebo z medzinárodnej zmluvy, r) určovať pravidlá podpory členov na verejnú prezentáciu svojej celoživotnej architektonickej tvorby pri významných životných jubileách a rozhodovať o priznaní podpory v jednotlivých prípadoch, s) vyhlasuje a organizuje udeľovanie Ceny Slovenskej komory architektov CE ·ZA·AR, najmä schvaľuje jej štatút, vyberá dodávateľa slávnostného večera a vymenúva porotu a sekretára poroty. (2) Predstavenstvo Komory má 11 členov; skladá z predsedu Komory, dvoch podpredsedov Komory a z ďalších ôsmych členov Komory. (3) Všetci členovia predstavenstva majú rovnaký hlas; v prípade rovnosti hlasov prítomných členov rozhoduje hlas predsedu. (4) Predstavenstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace. (5) Predstavenstvo rozhoduje v zbore o veciach, ktoré sú mu vyhradené (odsek 1); o ostatných veciach môže rozhodovať per rollam. Ak rozhoduje v zbore, môže sa platne uznášať, ak sú súčasne prítomní predseda Komory alebo niektorý z podpredsedov Komory a najmenej päť členov predstavenstva. Ak rozhoduje per rollam, môže sa platne uznášať, ak návrh schváli predseda Komory a najmenej sedem iných členov predstavenstva. (6) Na zasadnutiach predstavenstva sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ Úradu Komory alebo ním poverený zamestnanec Komory. Ak tak rozhodne predstavenstvo, na zasadnutí predstavenstva sa môže zúčastniť aj iný člen Komory, najmä predseda autorizačného výboru, predseda disciplinárnej komisie, regionálny zástupca, alebo iná osoba. Článok 27 Predseda a podpredsedovia Komory (1) Komoru navonok zastupuje predseda Komory. Koná v mene Komory vo všetkých veciach, ktoré nie sú zverené niekomu inému, najmä a) vedie zasadnutia valného zhromaždenia a spolupodpisuje jeho uznesenia, b) zvoláva a vedie zasadnutia predstavenstva a spolupodpisuje jeho uznesenia, c) preberá sľub a spolupodpisuje autorizačné a registračné osvedčenia, d) podpisuje v mene Komory majetkovoprávne a iné zmluvy a robí iné úkony vo veciach majetku Komory, o ktorých vykonaní rozhodlo valné zhromaždenie alebo predstavenstvo,

e) robí právne úkony týkajúce sa postavenia a odmeňovania riaditeľa Úradu Komory a ukladá mu, predsedovi redakčnej rady a predsedom výborov a pracovných skupín úlohy vyplývajúce z uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva, f) organizuje výkon uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva, g) podáva disciplinárnej komisii návrhy na začatie disciplinárneho konania. (2) Podpredseda Komory je prvý a druhý. V tomto poradí zastupujú predsedu Komory počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie, a to v plnom rozsahu jeho práv, s výnimkou vecí, ktoré si predseda so súhlasom predstavenstva vyhradil, a vecí, ktoré určilo predstavenstvo. (3) Predsedom a podpredsedom Komory môže byť iba autorizovaný architekt. Článok 28 Autorizačný výbor (1) Autorizačný výbor je výkonným orgánom Komory pre veci týkajúce sa prístupu k regulovaným povolaniam Architekt a Krajinný architekt a poskytovania služieb. (2) Autorizačnému výboru sú vyhradené úlohy podľa § 29 Zákona. (3) Autorizačný výbor má päť členov vymenovaných predstavenstvom na tri roky. (4) Členom autorizačného výboru nemôže byť členom predstavenstva, disciplinárnej komisie, ani zamestnancom Komory. (5) Členstvo v autorizačnom výbore zaniká smrťou, uplynutím troch rokov odo dňa vymenovania alebo odvolaním. Predstavenstvo môže odvolať člena autorizačného výboru, ak a) o to požiadal, b) stal sa zdravotne nespôsobilým na výkon funkcie, c) stal sa členom predstavenstva alebo disciplinárnej komisie Komory, alebo zamestnancom Komory, d) nezúčastňuje sa zasadnutí bez vážneho dôvodu viac, ako tri mesiace, alebo z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti alebo neprítomnosti viac, ako šesť mesiacov. Článok 29 Disciplinárna komisia (1) Disciplinárna komisia je výkonným orgánom Komory na výkon disciplinárnej právomoci nad členmi Komory a nad hosťujúcimi architektmi. Disciplinárnej komisii je vyhradené a) zostavovať stály alebo dočasný mediačný senát na prejednanie podnetov a sťažností podaných na členov Komory vo veciach poskytovania služieb, ak z podania alebo zo sťažnosti nie je jednoznačné, že ide o disciplinárne previnenie, alebo ak je reálna možnosť dosiahnuť zmier, vziať žiadosť späť alebo dosiahnuť iné vybavenie veci, ktoré nevyžaduje začať disciplinárne konanie, b) zostavovať na základe návrhu predsedu Komory disciplinárny senát na prejednanie disciplinárneho previnenia a na uloženie disciplinárneho opatrenia,

36


c) viesť evidenciu disciplinárnych opatrení a oznamovať právoplatne uložené disciplinárne opatrenia autorizačnej komisii na zapísanie do Zoznamu alebo do Registra, d) zahladzovať disciplinárne opatrenia, e) spolupracovať so stavebnými úradmi, s daňovými úradmi, s Policajným zborom, s obcami a s inými osobami pri odhaľovaní disciplinárnych previnení členov Komory a hosťujúcich architektov, f) organizovať prípravu návrhu disciplinárneho poriadku Komory. (2) Disciplinárna komisia má päť členov; všetci sú autorizovaní architekti. (3) Disciplinárnu komisiu navonok zastupuje jej predseda; volí ho tajným hlasovaním disciplinárna komisia spomedzi svojich členov na návrh predsedu Komory. (4) Predseda disciplinárnej komisie podpisuje uznesenia disciplinárnej komisie a organizuje ich výkon. (5) Disciplinárne previnenia a disciplinárne konanie upravuje disciplinárny poriadok Komory. „Článok 29a Porada predsedu (1) Porada predsedu je poradný útvar predsedu Komory na prerokúvanie zásadných koncepčných vecí týkajúcich sa najmä postavenia a organizácie Komory, uznávania odborných kvalifikácií a architektonického vzdelávania, prípravy stanovísk Komory k dôležitým právnym predpisom a vzťahu k štátnej správe a samospráve. (2) Porada predsedu nemá stálych členov. Na jej rokovanie predseda Komory prizve účastníkov podľa prerokúvanej problematiky, spravidla z radov členov Komory, napríklad bývalých predsedov Komory, podpredsedov Komory, predsedu autorizačného výboru, disciplinárnej komisie, riaditeľa Úradu Komory, regionálnych zástupcov, a iných predstaviteľov, najmä z vysokých škôl, komôr, štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a spolkov a združení. (3) Poradu predsedu zvoláva a vedie predseda Komory; jej závery sú odporúčaním predsedovi Komory. Článok 30 Úrad Komory (1) Úrad Komory je výkonným útvarom všetkých orgánov Komory, ktorý zabezpečuje administratívne, majetkové, členské, právne a organizačné veci orgánov Komory; tvoria ho všetci zamestnanci a ostatní zmluvní pracovníci Komory. (2) Úrad Komory je zriadený valným zhromaždením, ktoré určuje základné pravidlá jeho činnosti; ostatné veci určuje predstavenstvo. (3) Úrad Komory najmä a) zabezpečuje písomnú agendu a organizačnú a technickú stránku všetkých orgánov Komory, a poradných orgánov a plní úlohu ich sekretariátu,

37

b) zabezpečuje odborné podklady a písomnosti potrebné na rokovanie orgánov Komory, a poradných útvarov, c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých uznesení a rozhodnutí orgánov Komory, d) vykonáva uznesenia a rozhodnutia orgánov Komory, e) spravuje registratúru Komory a je podateľňou a výpravňou písomností Komory, f) zabezpečuje vedenie Zoznamu a Registra a jeho zverejnenie na internetovej stránke Komory, vrátane jednotlivých zapísaní a vyčiarknutí, zabezpečuje tlač autorizačných a registračných osvedčení, obstaráva a spravuje pečiatky, vedie a uchováva osobné spisy členov Komory a organizačne a technicky zabezpečuje vykonávanie autorizačných skúšok a sľubov, g) zabezpečuje činnosť informačného centra pre výkon povolania architekta voči občanom členských štátov a udržiava styky s registračnými orgánmi členských štátov, h) zabezpečuje styk s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky vo veci uznávania odborných kvalifikácií, vrátane podávania každoročných informácií o uznaní odborných kvalifikácií. (4) Prácu Úradu Komory organizuje jeho riaditeľ. Volí ho do funkcie a odvoláva z nej predstavenstvo dvojtretinovou väčšinou všetkých členov predstavenstva; voľbou nevzniká pracovný pomer. Ostatné právne úkony voči riaditeľovi vykonáva predseda Komory. (5) Riaditeľ úradu je štatutárnym orgánom Komory v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov Komory. Na vznik a ukončenie ich pracovného pomeru inak ako dohodou však potrebuje predchádzajúci súhlas predstavenstva. (6) Riaditeľ úradu Komory a) spolupodpisuje písomné vyhotovenia uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva a účtovné dokumenty a súvisiace majetkovoprávne dokumenty, b) zúčastňuje sa s poradným hlasom zasadnutí valného zhromaždenia, predstavenstva a autorizačného výboru. (7) Súčasťou Úradu Komory je aj hlavný účtovník Komory. V odborných účtovných veciach koná samostatne. Všetky účtovné dokumenty a súvisiace majetkovoprávne úkony Komory spolupodpisuje hlavný účtovník. Podrobné vymedzenie oprávnení a povinností hlavného účtovníka Komory určuje predstavenstvo. (8) Pravidlá vedenia registratúry Komory a jej vyraďovania upravuje registratúrny poriadok, ktorý vydáva predstavenstvo so súhlasom Slovenského národného archívu. Článok 31 Regionálny zástupca (1) Na rozšírenie a prehĺbenie činnosti Komory na celé územie Slovenskej republiky predstavenstvo môže poveriť autorizovaného architekta výkonom činnosti regionálneho zástupcu. Za regionálneho zástupcu sa spravidla poverí autorizovaný architekt, ktorý má sídlo ateliéru (kancelárie) v sídle kraja alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, je ochotný túto činnosť vykonávať a má osobnostné, materiálne a organizačné predpoklady na jej výkon.

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


(2) Regionálny zástupca je splnomocnenou osobou konať vo vymedzenom rozsahu s orgánmi štátu, s obcami a s inými právnickými osobami v regióne. Sústreďuje členov Komory v regióne a prenáša informácie od orgánov komory a jej úradu do členskej základne a z nej, spoluorganizuje stretnutia s verejnosťou a zasadnutia orgánov Komory v regióne. Rozsah oprávnení a povinností regionálneho zástupcu určí predstavenstvo11). „Článok 31a Redakčná rada

(3) Komora si sama zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a hospodári podľa neho. Rozpočet Komory sa zostavuje na jedno funkčné obdobie orgánov Komory (ďalej len „rozpočtové obdobie“). Rozpočtové obdobie začína 1. júnom a končí 31. májom tretieho kalendárneho roka. (4) Rozpočtové prostriedky možno použiť iba do konca rozpočtového obdobia, a to zásadne na účely, na ktoré boli rozpočtom určené. Rozpočtové prebytky sú zdrojom rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie.

(1) Redakčná rada je výkonný útvar predstavenstva na vydávanie periodika Informácie SKA (ďalej len „periodikum“) a na spravovanie webového sídla Komory. Redakčná rada najmä a) organizuje v spolupráci s redakciou vydávanie periodika, určuje jeho obsahovú stránku a obsah jednotlivých rubrík, b) organizuje správu webového sídla Komory, určuje jeho obsahovú stránku a obsah jednotlivých rubrík, c) schvaľuje obsah jednotlivých čísiel periodika, d) pripravuje podklady pre predstavenstvo týkajúce sa vydávania periodika a obsahu webového sídla Komory, e) vydávanie aktuálnych hromadných elektronických správ členom.

(5) Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami organizuje a vykonáva predstavenstvo. Pritom dbá o hospodárne a efektívne používanie rozpočtových prostriedkov a usiluje o vyrovnanosť rozpočtu v jeho príjmoch a výdavkoch.

(2) Redakčnú radu vymenúva a odvoláva predstavenstvo; predsedom redakčnej rady je člen predstavenstva.

(7) Rozpočtové opatrenie podľa odseku 6 nemôže byť na úkor splnenia úloh, ktoré Komore vyplývajú zo zákona alebo z prevzatých zmluvných záväzkov.

Článok 31b Výbory a pracovné skupiny (1) Výbory a pracovné skupiny sú stále alebo dočasné pomocné útvary predstavenstva na plnenie konkrétnych trvalých alebo jednorazových úloh Komory. (2) Úlohy výborov a pracovných skupín vyplývajú z uznesení predstavenstva, ktoré určuje aj ich predsedov a vedúcich a spravidla aj ich zloženie. (3) Predsedom výboru je spravila člen predstavenstva. Vedúcim pracovnej skupiny je spravidla člen Komory.

ŠIESTA ČASŤ HOSPODÁRENIE Článok 32 Finančné hospodárenie Komory (1) Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú a) príspevky členov Komory na činnosť orgánov Komory, b) výnosy pokút uložených v disciplinárnom konaní, c) úhrady za autorizačnú skúšku a za zapísanie do Zoznamu a do Registra, ako aj úhrady za ostatné úkony Úradu, d) výnosy z vlastnej činnosti a z vlastného majetku, e) dobrovoľné príspevky a dary, f) iné príjmy. (2) Inými príjmami sú príjmy zo spolupráce so štátnymi orgánmi a s obcami a z medzinárodnej spolupráce.

(6) Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte Komory zabezpečená, alebo ak v dôsledku zníženia rozpočtových príjmov hrozí rozpočtový schodok, predstavenstvo vykoná v rámci rozpočtu presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými úlohami alebo obmedzí financovanie niektorej úlohy alebo odsunie jej plnenie.

(8) Ak ani rozpočtové opatrenie podľa odseku 6 nezabezpečí vyrovnanosť rozpočtu natoľko, aby bolo možné splniť záväzky podľa odseku 7, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie s návrhom na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o mimoriadnom príspevku členov Komory, o zrušení financovania niektorých úloh, o predaji majetku Komory alebo o vzatí úveru alebo pôžičky v rozsahu pokrývajúcom finančné zabezpečenie záväzkov podľa odseku 7. (9) Valné zhromaždenie môže v rozpočte časť prostriedkov viazať ako rozpočtovú rezervu s tým, že ju možno použiť iba na krytie výdavkov podľa odseku 7, a to až v druhom roku rozpočtového obdobia. (10) Výdavkami Komory sú investičné a neinvestičné výdavky. Investičnými výdavkami sú výdavky určené na údržbu a správu majetku a na novú výstavbu. Neinvestičnými výdavkami sú výdavky na činnosť orgánov Komory a Úradu Komory, výdavky na reprezentačné a propagačné účely, na závodné stravovanie a vzdelávanie zamestnancov a členov Komory (školenia, konferencie), na poistenie majetku Komory, na poplatky, pokuty, splátky úverov a pôžičiek, na združovanie prostriedkov a podobne. (11) Predstavenstvo a) zostavuje návrh rozpočtu a návrh záverečného účtu a predkladá ich na schválenie valnému zhromaždeniu, b) kontroluje v priebehu rozpočtového obdobia čerpanie rozpočtu a robí nevyhnutné rozpočtové opatrenia, c) vedie evidenciu finančných aktív a pasív, d) navrhuje valnému zhromaždeniu rozpočtové opatrenia podľa odseku 8.

11) Regionálny zástupca Slovenskej komory architektov, uznesenie predstavenstva z 29. apríla 1999.

38


(12) Valné zhromaždenie môže na vykonanie kontroly finančného hospodárenia Komory zriadiť dočasnú kontrolnú komisiu alebo požiadať o kontrolu auditora. (13) Ak sa ku dňu začatia rozpočtového obdobia nekonalo valné zhromaždenie, je návrh rozpočtu schválený predstavenstvom Komory rozpočtovým provizóriom až do schválenia rozpočtu valným zhromaždením. Článok 33 Hospodárenie s majetkom Komory

trvalo aspoň dve hodiny. Náhrady určuje predstavenstvo13). (3) Predsedovi Komory a regionálnemu zástupcovi, patrí popri náhrade cestovných a súvisiacich vecných výdavkov aj náhrada trov spojených s výkonom funkcie a náhrada za stratu času. (4) Náhrady podľa odseku 3 určuje predstavenstvo paušálnou sumou; patria za každý kalendárny mesiac, ak sa v ňom vykonávala funkcia aspoň 15 kalendárnych dní. (5) Náhrady podľa odseku 3 vylučujú súčasné použitie náhrad podľa odseku 2.

(1) Komora hospodári so svojím majetkom samostatne. (2) Svoj majetok, ako aj cudzí majetok, ktorý má v správe, vedie v predpísanej účtovnej evidencii.

SIEDMA ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(3) Komora svoj majetok nepoužije, ani neposkytne na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť iných osôb. Majetok Komory možno použiť len na činnosť, ktorá je v súlade s jej úlohami (§ 24 ods. 2 Zákona).

Článok 35 Volebné obdobie orgánov Komory

(4) Hospodárenie s majetkom Komory organizuje predstavenstvo. Predstavenstvo, prípadne na základe jeho splnomocnenia predseda Komory, najmä. a) rozhoduje o nakladaní s hnuteľným majetkom Komory, vrátane jeho nadobudnutia a scudzenia, a vykonáva s tým súvisiace majetkovoprávne úkony, b) rozhoduje o nájme a prenájme nehnuteľného majetku Komory, ak doba nájmu alebo prenájmu nepresiahne tri roky, c) vykonáva iné úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, ak ho na to splnomocní valné zhromaždenie. (5) O nakladaní s nehnuteľným majetkom, najmä o jeho nadobudnutí a scudzení, s výnimkou úkonov podľa odseku 4 písm. b) a c), rozhoduje valné zhromaždenie. (6) Bežné úkony súvisiace so správou majetku Komory, ako aj nadobúdanie a scudzovanie hnuteľného majetku potrebného na bežnú činnosť Komory do 500 eur nadobúdacej alebo zostatkovej ceny vykonáva Úrad Komory samostatne, ak si predstavenstvo v jednotlivom prípade nevyhradí, že o majetkovoprávnom úkone rozhodne samo. Článok 34 Odmeny a náhrady (1) Účasť členov Komory na valnom zhromaždení je členskou povinnosťou a nepatrí im za ňu nijaká náhrada ani odmena z rozpočtu Komory. (2) Členstvo v orgánoch Komory je čestné a nezastupiteľné. Členovi predstavenstva, autorizačného výboru, disciplinárnej komisie, skúšobnej komisie, disciplinárneho senátu, mediálneho senátu, skúšobného senátu, účastníkovi pracovnej porady, členovi redakčnej rady, predsedom výborov a vedúcim pracovných skupín, patrí náhrada cestovných a súvisiacich vecných výdavkov v rozsahu podľa všeobecných predpisov12) a náhrada za stratu času za každé zasadnutie, ktorého sa zúčastnil, ak

(1) Volebné obdobie predstavenstva a disciplinárnej komisie (ďalej len „orgán Komory“) je dvojročné. (2) Počas volebného obdobia zaniká členstvo v orgánoch Komory a) vzdaním sa, b) odvolením, c) vznikom prekážky, d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. (3) Vzdaním sa zaniká členstvo v orgáne Komory doručením písomného vyhlásenia o vzdaní sa predsedovi orgánu Komory. Členstvo zaniká dňom uvedeným v písomnom vyhlásení; inak dňom jeho doručenia. (4) Odvolením zaniká členstvo v orgáne Komory na základe výsledku volieb na valnom zhromaždení. Členstvo zaniká dňom uvedeným v uznesení o výsledku volieb; inak dňom konania volieb. (5) Prekážkou členstva v orgáne Komory je a) vznik prekážky členstva v Komore, b) právoplatné udelenie disciplinárneho opatrenia, c) práceneschopnosť, študijný pobyt, zahraničná pracovná cesta alebo iná obdobná prekážka prítomnosti architekta trvajúca v súhrne 183 dní v prvom roku volebného obdobia, d) neúčasť na viac ako polovici zasadnutí orgánu Komory v prvom roku volebného obdobia, e) tri neospravedlnené neúčasti na zasadnutí orgánu Komory. (6) Namiesto člena, ktorému zaniklo členstvo v orgáne Komory, nastupuje do orgánu Komory zvolený náhradník. Článok 36 Prechodné ustanovenie Zloženie orgánov Komory zostáva nezmenené aj po nadobudnutí účinnosti tohto štatútu, a to až do zvolenia nových orgánov Komory.

12) § 3 a nasl. zákona č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 13) Náhrady za výkony v prospech Slovenskej komory architektov (uznesenie predstavenstva z 25. septembra 2008).

39

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


Článok 37 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa Štatút Slovenskej komory architektov z 27. marca 1993 v znení zmien a doplnkov z 24. septembra 1996 a zo 4. júna 1999.

Článok 38 Účinnosť Tento štatút nadobúda účinnosť 1. augusta 200014). Predseda: Ing. arch. Branislav Somora, v.r.

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v.r.

14) Zmena štatútu zo 14. júna 2001 nadobudla účinnosť 1. augustom 2001. Zmena štatútu z 15. mája 2003 nadobudla účinnosť 1. augustom 2003, okrem ustanovení týkajúcich sa hosťujúcich architektov, ktoré nadobudli účinnosť 1. májom 2004. Zmena štatútu zo 14. mája 2005 nadobudla účinnosť 14. mája 2005. Zmena štatútu z 19. mája 2007 nadobudla účinnosť 1. júna 2007, okrem ustanovení týkajúcich sa prebratia smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, ktoré nadobudli účinnosť 20. októbra 2007. Zmena štatútu z 15. mája 2009 nadobudla účinnosť 1. júna 2009. Zmena štatútu z 8. júla 2010 nadobudla účinnosť 1. septembra 2010, okrem bodu 14., ktorý nadobudol účinnosť 9. júla 2010. Zmena štatútu zo 14. mája 2011 nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

40


SKÚŠOBNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV zo 14. júna 2001 v znení zmien z 15. mája 2003, zo 14. mája 2005 a z 8. júla 2010 Slovenská komora architektov (ďalej len „Komora“) sa podľa § 27 ods.1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (ďalej len „Zákon“) uzniesla na tomto skúšobnom poriadku: Článok 1 Základné ustanovenie Tento skúšobný poriadok upravuje a) organizáciu a činnosť skúšobnej komisie, b) podrobnosti o obsahu a priebehu odbornej skúšky uchádzačov o autorizáciu (ďalej len „autorizačná skúška“) a c) preskúšavanie autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov (ďalej len „autorizovaný architekt“). Článok 2 Vymenúvanie členov skúšobnej komisie (1) Členov skúšobnej komisie vymenúva minister príslušný podľa zákona (ďalej len „Minister“) na návrh predstavenstva Slovenskej komory architektov (ďalej len „Predstavenstvo“). (2) Predstavenstvo navrhuje za členov skúšobnej komisie popredných odborníkov z architektonickej teórie a praxe. Pritom dbá o to, aby a) boli v skúšobnej komisii primerane zastúpení 1. z teórie poprední odborníci zo študijných odborov vysokých škôl 2. z praxe výrazné tvorivé osobnosti, ktoré vo svojom odbore vynikli a požívajú všeobecnú úctu a uznanie, b) sa členom skúšobnej komisie stal iba ten, kto s členstvom v nej vopred vyslovil súhlas. (3) Úrad Slovenskej komory architektov (ďalej len „Úrad“) vydá členovi skúšobnej komisie osvedčenie o tom, že bol Ministrom vymenovaný za člena, a to do siedmych dní odo dňa, keď sa o vymenovaní dozvedela Komora.

komisie podľa odseku 2 zistí, že a) člen skúšobnej komisie písomne oznámil, alebo ústne vyhlásil pred skúšobnou komisiou alebo Predstavenstvom, že nechce byť ďalej jej členom, alebo b) v činnosti člena skúšobnej komisie sú nedostatky sťažujúce činnosť skúšobnej komisie, najmä neúčasť na posudzovaní obsahu prehľadu tvorby (ďalej len „portfólium“) pred konaním autorizačnej skúšky, pasivita na autorizačnej skúške, nekorektné správanie sa k uchádzačom o autorizačnú skúšku (ďalej len „uchádzač“), opakovaná neospravedlnená neúčasť v skúšobnom senáte, a pod., c) člen skúšobnej komisie sa nezúčastňuje na zasadnutiach skúšobnej komisie alebo skúšobného senátu z dôvodov dlhodobého pobytu mimo územia Slovenskej republiky alebo dlhodobej pracovnej vyťaženosti, d) člen skúšobnej komisie sa stane nespôsobilým plniť úlohy zo zdravotných dôvodov. (4) Ak sa zistí dôvod podľa odseku 3 písm. b) a c) ešte pred termínom vyhodnotenia, predseda skúšobnej komisie môže ihneď vykonať pohovor s členom skúšobnej komisie s cieľom viesť ho k odstráneniu zistených nedostatkov, alebo rozhodnúť, že návrh na odvolanie podá bezodkladne po zistení závažného nedostatku. (5) Predseda skúšobnej komisie súčasne s podaním návrhu na odvolanie člena skúšobnej komisie podá Predstavenstvu návrh na vymenovanie nového člena skúšobnej komisie. Pri zmenách v skúšobnej komisii predstavenstvo dbá, aby zostala zachovaná odborná skladba členov skúšobnej komisie a schopnosť skúšobnej komisie zostavovať skúšobné senáty v potrebnom zložení. (6) Návrhy na vymenovanie a odvolanie členov skúšobnej komisie podpisuje predseda Komory. Článok 4 Predseda skúšobnej komisie (1) Predsedu skúšobnej komisie volí na dvojročné obdobie predstavenstvo z členov skúšobnej komisie.

(1) Členstvo v skúšobnej komisii je štvorročné; zaniká a) uplynutím štyroch rokov odo dňa vymenovania, b) smrťou člena skúšobnej komisie, c) odvolaním.

(2) Predseda skúšobnej komisie a) organizuje činnosť skúšobnej komisie, najmä zvoláva a vedie jej zasadnutia, b) operatívne zabezpečuje styk s predsedom Komory a s Úradom, c) zúčastňuje sa na zasadnutí predstavenstva pri vyhodnocovaní činnosti členov skúšobnej komisie, ak je na zasadnutie prizvaný, d) navrhuje predstavenstvu zloženie skúšobných senátov a ich predsedov a termíny konania autorizačnej skúšky, e) koordinuje činnosť predsedov skúšobných senátov.

(2) Predstavenstvo za účasti predsedu skúšobnej komisie vyhodnotí činnosť každého člena skúšobnej komisie po každom roku členstva. Ak je to potrebné na zistenie skutočného stavu, vykoná s hodnoteným členom skúšobnej komisie pohovor.

(3) Funkcia predsedu skúšobnej komisie zaniká a) uplynutím dvoch rokov odo dňa zvolenia, b) smrťou, c) odvolaním.

(3) Predstavenstvo navrhne Ministrovi odvolanie člena skúšobnej komisie, ak sa pri vyhodnotení činnosti člena skúšobnej

(4) Predstavenstvo odvolá predsedu skúšobnej komisie pred uplynutím dvojročného obdobia, ak

41

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011

Článok 3 Členstvo v skúšobnej komisii


a) písomne oznámil, alebo ústne vyhlásil pred predsedom Komory, že nechce byť ďalej predsedom skúšobnej komisie, alebo b) napriek upozorneniu neplní úlohy podľa odseku 2. Článok 5 Činnosť skúšobnej komisie (1) Základnou činnosťou skúšobnej komisie je vykonávanie autorizačnej skúšky a preskúšania. (2) Skúšobná komisia ďalej a) podrobnejšie sleduje problematiku jednotlivých odborností, získané poznatky vyhodnocuje a oznamuje Predstavenstvu, b) navrhuje Predstavenstvu kandidátov na predsedov skúšobného senátu, c) podáva Predstavenstvu návrhy týkajúce sa obsahu a organizácie autorizačnej skúšky, obsahu a organizácie preskúšania a činnosti skúšobnej komisie. (3) Zasadnutia skúšobnej komisie zvoláva predseda skúšobnej komisie podľa potreby, najmenej však raz ročne. Predseda skúšobnej komisie je povinný zvolať zasadnutie skúšobnej komisie, ak to nariadi predseda Komory. (4) Na zasadnutí skúšobnej komisie sa spravidla zúčastňuje predseda Komory. Môže sa na ňom zúčastniť riaditeľ Úradu a poverený zástupca ministra.

ide o výlučné autorstvo alebo spoluautorstvo. Každé dielo sa v portfóliu uvádza tak, aby bol zrejmý vývin autorovej myšlienky od konceptu, cez ideový zámer, projektovú dokumentáciu až po uskutočnenie diela v konečnej forme, napr. vo forme uskutočnenej stavby. Fotokópie grafickej zložky a fotografie uskutočnených diel v portfóliu sú doplnené základnými údajmi o nich so stručným komentárom ku koncepcii diela. (3) Portfólium má formu katalógu s viazanými alebo rýchloviazanými listami formátu A 3 alebo A 4. Článok 8 Knižka odbornej praxe (1) Knižka odbornej praxe preukazuje priebeh odbornej praxe. Obsahuje priebežné záznamy o práci uchádzača pod dohľadom za obdobie najmenej troch rokov pred konaním autorizačnej skúšky potvrdené autorizovaným architektom, ktorý vykonával dohľad nad odbornou praxou uchádzača, z ktorého je zrejmé, že uchádzač počas obdobia odbornej praxe nepretržite vykonával odborné činnosti vo výstavbe. (2) Riadne a priebežne vyplnená knižka je prílohou žiadosti uchádzača a podkladom pre kontrolu odbornej praxe namiesto referencií. (3) Vydané knižky odbornej praxe eviduje Úrad.

Článok 6 Skúšobné senáty

Článok 9 Písomný test

(1) Skúšobná komisia vykonáva autorizačnú skúšku a preskúšanie prostredníctvom skúšobného senátu.

(1) Písomný test preukazuje teoretické vedomosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem potrebných na výkon vybraných činností vo výstavbe a na zastupovanie stavebníka pri príprave stavby a pri uskutočňovaní stavby.

(2) Skúšobné senáty zostavuje Predstavenstvo na návrh predsedu skúšobnej komisie tak, aby zabezpečili vykonanie autorizačnej skúšky alebo preskúšania autorizovaných architektov. Predstavenstvo môže podľa potreby zriadiť skúšobný senát s regionálnou pôsobnosťou alebo určiť, že skúšobný senát vykoná autorizačnú skúšku iba určitej skupiny uchádzačov.

(2) Otázky do písomného testu obstaráva Predstavenstvo v spolupráci s ministerstvom príslušným podľa zákona (ďalej len „Ministerstvo“) autorizačná komisia.

(3) Každý člen skúšobnej komisie, okrem jej predsedu, je zaradený do niektorého zo skúšobných senátov.

(3) Každý, kto sa čo i len náhodne dostal k otázkam a k odpovediam písomného testu, je povinný o nich zachovávať mlčanlivosť.

(4) Predsedov skúšobných senátov volí na dvojročné obdobie Predstavenstvo z členov skúšobného senátu na návrh predsedu skúšobnej komisie.

(4) Úspešné absolvovanie písomného testu umožňuje účasť uchádzača na verejnej rozprave.

Článok 7 Portfólium (1) Portfólium preukazuje obsah odbornej praxe uchádzača. Obsahuje reprezentatívny výber výsledkov jeho práce pod dohľadom za obdobie najmenej troch rokov pred konaním autorizačnej skúšky, z ktorého je zrejmé, že uchádzač má potrebné tvorivé schopnosti a odbornú technickú spôsobilosť na samostatné poskytovanie architektonických služieb. (2) V portfóliu sa uvádzajú najvýznamnejšie architektonické diela a iné výsledky architektonickej činnosti uchádzača (ďalej len „dielo“), najmä tie, ktoré boli uskutočnené a pri ktorých

Článok 10 Verejná rozprava (1) Verejná rozprava preukazuje najmä schopnosť uchádzača verejne vysvetliť a obhájiť svoje diela, opísať základné činnosti architekta vo vzťahu k stavebníkovi, vo vzťahu k stavebnému úradu a vo vzťahu k dodávateľovi stavby, navrhnúť riešenia modelových situácií, ktoré sa môžu v činnosti architekta v praxi vyskytnúť pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb, preukázať vedomosti o riadení projektu a vedení kancelárie, o priebehu povoľovacích a schvaľovacích konaní, o výkone stavebného dozoru, o základnej zmluvnej činnosti. (2) Verejná rozprava sa vedie tak, aby uchádzač mal na kaž-

42


dú otázku čo najviac času na vlastné súvislé ústne vystúpenie a na argumentáciu.

Článok 15 Priebeh písomného testu

(3) Podkladom verejnej rozpravy je portfólium a predmetom v ňom uvedené diela uchádzača.

(1) Písomný test je neverejný. Zúčastňujú sa na ňom všetci uchádzači a členovia skúšobného senátu poverení predsedom skúšobného senátu.

Článok 11 Organizácia autorizačnej skúšky (1) Autorizačné skúšky sa konajú spravidla štyrikrát ročne v riadnych termínoch a ak ide o autorizačnú skúšku pre krajinných architektov, spravidla dvakrát ročne v riadnych termínoch. Riadne termíny určí Predstavenstvo každoročne najneskôr do 15. januára a Úrad zabezpečí ich zverejnenie v informačných materiáloch Komory. Podľa potreby môže Predstavenstvo kedykoľvek určiť aj mimoriadny termín konania autorizačnej skúšky. (2) V každom skúšobnom termíne môže podľa potreby súbežne pracovať viac skúšobných senátov. Článok 12 Žiadosť (vypustený od 1. septembra 2010) Článok 13 Účasť na autorizačnej skúške (1) Na vykonanie autorizačnej skúšky Úrad písomne pozve uchádzača najneskôr 15 dní pred termínom jej konania. V pozvánke dostane uchádzač informácie o mieste a termíne skúšky, prípadne i doplňujúce údaje o jej obsahu a priebehu a organizačné pokyny. (2) Ak sa uchádzač nemôže z vážneho dôvodu zúčastniť na autorizačnej skúške v termíne, na ktorý bol pozvaný, oznámi osobne, telefonicky alebo písomne Úradu najneskôr do začatia písomného testu ospravedlnenie s uvedením dôvodu. (3) Ak skúšobný senát uzná vážnosť dôvodu, pre ktorý sa uchádzač nemohol na autorizačnej skúške zúčastniť, Úrad zaradí uchádzača na iný termín. (4) Ak sa uchádzač neospravedlní alebo jeho dôvod neúčasti na autorizačnej skúške nie je podľa skúšobného senátu vážny a ospravedlniteľný, posudzuje sa uchádzač tak, ako keby na autorizačnej skúške neuspel. Článok 14 Zloženie skúšobného senátu (1) Autorizačnú skúšku možno vykonať, ak je prítomných najmenej päť členov skúšobného senátu, vrátane jeho predsedu. Predseda skúšobnej komisie alebo predseda skúšobného senátu môže prizvať do skúšobného senátu ako mimoriadneho člena odborníka na posúdenie špecifických odborných problémov a podkladov týkajúcich sa uchádzača. (2) Popri členoch skúšobného senátu sa na skúške zúčastňuje delegovaný člen autorizačnej komisie.

(2) Písomný test trvá 45 minút. Písomný test je absolvovaný úspešne, ak uchádzač správne zodpovie najmenej dve tretiny otázok. Ak písomný test nebol absolvovaný úspešne, uchádzač nepokračuje v autorizačnej skúške verejnou rozpravou a hladí sa na neho, že na autorizačnej skúške neuspel. (3) Písomný test vyhodnocuje predseda skúšobného senátu. (4) Písomný test s jeho vyhodnotením podpísaný tými, kto ho vyhodnocovali, je súčasťou písomností o autorizačnej skúške. Článok 16 Priebeh verejnej rozpravy (1) Verejná rozprava sa vedie samostatne s každým uchádzačom, ktorý úspešne absolvoval písomný test. (2) Verejnú rozpravu vedie predseda skúšobného senátu. Predseda skúšobného senátu môže na verejnej rozprave udeliť slovo alebo povoliť položenie otázky uchádzačovi aj z radov prítomnej verejnosti. Prítomná verejnosť nesmie narúšať priebeh skúšky. Predseda skúšobného senátu je oprávnený vykázať z miestnosti toho, kto ruší priebeh verejnej rozpravy. (3) Verejná rozprava trvá najviac 30 minút. (4) Položené otázky spolu s hodnotením odpovede sú súčasťou zápisnice o priebehu a výsledkoch autorizačnej skúšky. Článok 17 Prerušenie autorizačnej skúšky (1) Začatú autorizačnú skúšku možno prerušiť, ak a) uchádzač nie je schopný v nej pokračovať pre momentálnu zdravotnú indispozíciu, b) je jej priebeh narušený neočakávanou udalosťou, ktorú nemožno odvrátiť a ktorá znemožňuje v začatej autorizačnej skúške pokračovať, c) sa dodatočne až v priebehu autorizačnej skúšky zistí, že žiadosť alebo jej niektorá príloha má nedostatok, pre ktorý nemožno ďalej pokračovať, d) klesne počet prítomných členov skúšobného senátu pod päť. (2) Ak je to možné, v prerušenej autorizačnej skúške sa pokračuje ihneď, ako sa odstránil dôvod jej prerušenia. (3) Ak nemožno v autorizačnej skúške pokračovať v ten istý deň, predseda skúšobného senátu určí iný termín jej pokračovania. (4) Prerušenie autorizačnej skúšky môže trvať najdlhšie do najbližšieho nasledujúceho termínu autorizačnej skúšky. (5) Ak sa prerušila autorizačná skúška z dôvodu uvedenom v odseku 1 písm. a) alebo c) a nemožno pokračovať v prerušenej

43

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


autorizačnej skúške ani v najbližšom nasledujúcom termíne autorizačnej skúšky a nezistí sa iný vážny dôvod, pre ktorý možno ospravedlniť neúčasť uchádzača na autorizačnej skúške, hľadí sa na uchádzača tak, ako keby na autorizačnej skúške neuspel. Článok 18 Vyhodnotenie autorizačnej skúšky (1) Po skončení verejnej rozpravy skúšobný senát vyhodnotí priebeh a výsledok verejnej rozpravy každého uchádzača jednotlivo. Podľa výsledku vyhodnotenia verejnej rozpravy skúšobný senát odporučí autorizačnému výboru zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov, alebo odporučí opakovanie autorizačnej skúšky.

(1) Uchádzač, ktorý podľa skúšobného senátu nevyhovel na verejnej rozprave, a tým neuspel na autorizačnej skúške, má právo podať proti rozhodnutiu skúšobného senátu odvolanie. Odvolanie sa podáva písomne na adresu Úradu do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. (2) Odvolanie preskúma autorizačný výbor, ktorá buď odvolaniu vyhovie a rozhodnutie skúšobného senátu zruší a nariadi novú verejnú rozpravu, alebo odvolanie spolu so spisom z autorizačnej skúšky postúpi ministerstvu. Článok 21 Nová verejná rozprava

(2) Verejná rozprava sa vyhodnocuje na neverejnom zasadnutí skúšobného senátu. Na tomto zasadnutí môžu byť prítomní iba členovia skúšobného senátu, ktorí sa zúčastnili na skúške.

(1) Nová verejná rozprava sa vykonáva pred skúšobným senátom v inom zložení, než pri verejnej rozprave, na ktorej nevyhovel. Najmenej jeden a najviac dvaja členovia skúšobného senátu sú však z pôvodného zloženia skúšobného senátu.

(3) Skúšobný senát vyjadrí vyhodnotenie verejnej rozpravy stupňom vyhovel, alebo stupňom nevyhovel.

(2) Proti výsledku novej verejnej rozpravy nie je ďalšie odvolanie prípustné.

(4) Podľa výsledku vyhodnotenia rozhodne, či uchádzač úspešne absolvoval autorizačnú skúšku, alebo na autorizačnej skúške neuspel.

(3) Ak ministerstvo rozhodne o vykonaní odvolacej autorizačnej skúšky, nová verejná rozprava sa vykoná pred skúšobným senátom vymenovaným na tento účel ministrom.

(5) Rozhodnutie oznámi uchádzačovi predseda skúšobného senátu ústne bezprostredne po rozhodnutí. Ak skúšobný senát rozhodol o tom, že uchádzač na autorizačnej skúške neuspel, doručí uchádzačovi prostredníctvom Úradu písomné vyhotovenie rozhodnutia.

Článok 22 (vypustený od 1. júna 2005) Článok 23 Opakovanie autorizačnej skúšky

Článok 19 Zápisnica

(1) Ak uchádzač neuspel na písomnom teste, môže ho opakovať iba na základe novej žiadosti o autorizačnú skúšku.

(1) O priebehu skúšky a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica. (2) V zápisnici sa uvedú a) identifikačné údaje o uchádzačovi, b) zloženie skúšobného senátu, c) výsledok písomného testu, d) otázky položené vo verejnej rozprave, e) vyhodnotenie verejnej rozpravy, f) rozhodnutie autorizačného senátu o tom, či uchádzač úspešne absolvoval autorizačnú skúšku, alebo na autorizačnej skúške neuspel. (3) Zápisnicu podpisujú všetci členovia skúšobného senátu, delegovaný člen autorizačnej komisie, zamestnanec Komory, ktorý ju vyhotovil, a uchádzač. (4) Zápisnica je podkladom pre autorizačný výbor rozhodnúť o splnení požiadaviek Zákona na zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov. Článok 20 Odvolanie

(2) Opakovať písomný test na základe novej žiadosti možno najskôr po 12 mesiacoch, ak skúšobný senát na návrh uchádzača nerozhodol, že ju možno opakovať už po šiestich mesiacoch. Článok 24 Preskúšanie (1) Autorizačný výbor nariadi preskúšanie autorizovaného architekta a) na návrh Ministerstva1), b) na vlastnú žiadosť autorizovaného architekta2), c) na podnet disciplinárnej komisie, alebo d) z vlastného podnetu autorizačného výboru. (2) Preskúšanie začne doručením nariadenia autorizačnému výboru o preskúšaní s výzvou autorizovanému architektovi, aby do 90 dní predložil žiadosť s prílohami. Na žiadosť a jej prílohy sa vzťahujú ustanovenia o žiadosti na skúšku. (3) Ak vyzvaný autorizovaný architekt nepredloží úradu žiadosť s prílohami, autorizačný výbor rozhodne o jeho vyčiarknutí zo zoznamu autorizovaných architektov z dôvodu, že sa odmietol podrobiť preskúšaniu alebo sa mu inak vyhýba.

1) § 23a ods. 1 zákona. 2) § 23a ods. 2 zákona.

44


(4) Pri preskúšaní sa postupuje rovnako, ako pri autorizačnej skúške.

(2) Funkčné obdobie členov skúšobnej komisie vymenovanej ministrom v roku 1995 končí 31. decembra 2001.

Články 25 a 26 (vypustené od 1. septembra 2010)

Článok 29 Zrušovacie ustanovenie

Článok 27 Zabezpečenie autorizačnej skúšky

Zrušuje sa skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov z 25. mája 1998.

Administratívu a organizačné veci týkajúce sa autorizačnej skúšky zabezpečuje Úrad.

Článok 30 Účinnosť

Článok 28 Prechodné ustanovenia

Tento skúšobný poriadok nadobúda účinnosť 1. augustom 2001 3).

(1) Do 31. decembra 2004 sa popri knižke odbornej praxe uznávajú na preukazovanie odbornej praxe aj referencie autorizovaných architektov uvedené v tlačive žiadosti.

Predseda: Riaditeľ úradu: Ing. arch. Branislav Somora, v.r. JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v.r.

3) Zmena z 15. mája 2003 nadobudla účinnosť 1. júla 2003. Zmena zo 14. mája 2005 nadobudla účinnosť 1. júna 2005. Zmena z 8. júla 2010 nadobudla účinnosť 1. septembra 2010.

45

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


ETICKÝ PORIADOK SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Čl. 3 Povinnosti architekta k spoločnosti

zo 14. júna 2001

(1) Architekt a) je zodpovedný spoločnosti, v ktorej a pre ktorú tvorí svoje architektonické diela, za svoju tvorbu, rešpektuje, zachováva, rozvíja a váži si hodnotový systém spoločnosti, prírodné a kultúrne dedičstvo spoločnosti, v ktorej pracuje, b) vykonáva svoju profesiu tak, aby prispieval k zlepšeniu podmienok ľudského života, životného prostredia a bývania trvalo udržateľným spôsobom, pričom si je plne vedomý, aký vplyv môže mať jeho činnosť na najširšie záujmy, životné podmienky a potreby všetkých, ktorí môžu užívať výsledky jeho práce, c) dodržiava vo svojej činnosti zákony a iné právne predpisy, technické normy, etické a profesiové predpisy, ako aj vnútorné predpisy Komory, d) nesmie pracovať na diele, ktorého dôsledky sú v rozpore s celospoločenskými záujmami a ktorého vplyvom môže nastať zhoršenie životného prostredia alebo zničenie prírodných a kultúrnych hodnôt, e) nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá je v rozpore so zákonmi alebo záujmami spoločnosti, nesmie byť podplatiteľný a nikoho nesmie podplácať, f) nesmie presadzovať seba, výkon svojich odborných činností, ani svoje odborné služby nepravdivým alebo falošným spôsobom alebo zavádzajúco a nesmie používať klamlivú reklamu, g) predchádza stret záujmov pri výkone činnosti verejnej správy a svojej profesijnej činnosti, a to vo vzťahu k laickej i k odbornej verejnosti, najmä ak pri výkone verejnej správy rozhoduje vo veci, v ktorej sám vypracoval pre klienta dokumenty alebo odborný posudok ako nevyhnutný podklad rozhodovania, h) zapája sa vhodným spôsobom do občianskych aktivít ako občan i ako odborník, vo svojich postojoch rešpektuje ľudské práva a podporuje verejné povedomie o architektúre, urbanizme a územnom plánovaní a šírenie dobrého mena architektúry a architektov.

v znení zmeny zo 14. mája 2005 Slovenská komora architektov sa podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, vo vedomí - spoluzodpovednosti za svet, prírodu a kultúru voči minulým, súčasným a budúcim generáciám, - svojej povinnosti ochraňovať záujmy spoločnosti v starostlivosti o výstavbu a vytváranie prostredia, ako jedného zo základných prejavov všeobecnej kultúry tejto spoločnosti a rešpektovania ochrany súkromných záujmov klienta, - spoluzodpovednosti za starostlivosť o všeobecnú úroveň profesie a o nezávislý, čestný a profesionálny výkon činnosti autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov (ďalej len „architekt“), - nevyhnutnosti chrániť kolegiálne vzťahy medzi architektmi a nutnosti dozoru nad rešpektovaním tejto kolegiality, - povinnosti obhajovať stavovské záujmy architektov voči spoločnosti uzniesla na tomto etickom poriadku: Čl. 1 Úvodné ustanovenie Tento etický poriadok ustanovuje povinnosti architekta pri výkone jeho povolania vo vzťahu a) k spoločnosti, b) k architektonickej profesii, c) ku klientovi, d) k ostatným architektom, e) k Slovenskej komore architektov (ďalej len “Komora”). Čl. 2 Všeobecné povinnosti architekta (1) Architekt a) usiluje sa vo svojej odbornej praxi sústavne zdokonaľovať svoje odborné vedomosti, poznatky, schopnosti a zručnosti v oblastiach jeho činnosti, b) usiluje sa o sústavné zvyšovanie odbornej úrovne a estetickej dokonalosti svojej tvorby, architektonického vzdelania, výskumu, odbornej praxe a samostatného výkonu odbornej praxe, c) vhodným spôsobom podporuje príbuzné umenia a remeslá a prispieva k rozvoju poznatkov a schopností stavebného priemyslu, d) zabezpečuje vhodnými a účinnými postupmi, vrátane pravidelnej kontroly činnosť svojich spolupracovníkov a zamestnancov, aby ich činnosť bola dostatočne kvalifikovaná a aby tieto osoby mohli vykonávať svoju činnosť dostatočne účinne a účelne. (2) Ak vykonáva pre architekta prácu jeho zamestnanec alebo niekto iný, kto pracuje pod jeho priamym dohľadom a vedením, architekt dbá, aby táto osoba bola odborne spôsobilá vykonávať zverenú úlohu a aby bola pod primeranou kontrolou.

(2) Spoločnosť právne chráni zákonmi a medzinárodnými zmluvami architektovo dielo so znakmi architektonického diela. Čl. 4 Povinnosti architekta k architektonickej profesii (1) Architekt a) vykonáva svoju profesiu a poskytuje svoje odborné služby poctivo, čestne a spravodlivo, b) je v akomkoľvek postavení vo svojich odborných postojoch a rozhodnutiach slobodný, pracuje v podmienkach potrebných pre slobodnú umeleckú tvorbu, aktívne vystupuje proti utváraniu podmienok a kritérií, ktoré jeho slobodu obmedzujú, a jeho rozhodnutia sú nezávislé na jeho osobnom alebo finančnom prospechu, c) zodpovedá za odbornú úroveň výkonu svojho povolania, za odbornú úroveň diel realizovaných podľa jeho návrhov, projektov alebo plánov, za odbornú úroveň všetkých dokumentov označených jeho pečiatkou a podpisom; rovnako zodpovedá za svojich zamestnancov a za ostatné osoby pracujúce pod jeho vedením alebo dohľadom, d) môže prevziať len také úlohy, ktoré profesionálne zvládne podľa svojej autorizácie; k výkonu odborných činností, ktoré presahujú rozsah jeho autorizácie, je povinný prizvať k spolu-

46


práci osobu s potrebnou autorizáciou alebo špecializáciou; na spoluprácu prizve ďalšieho architekta aj k činnostiam v rozsahu jeho autorizácie, ak si táto práca svojou povahou, nadväznosťou alebo nároč¬nosťou spoluprácu vyžaduje, e) neprijme za spoločníka, ani nepoverí zastupovaním osobu bez autorizácie alebo osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu autorizovaných architektov alebo zo zoznamu autorizovaných krajinných architektov (ďalej len „Zoznam“) z iného dôvodu, než na vlastnú žiadosť, f) sa vždy usiluje svojou činnosťou podporovať dôstojnosť a bezúhonnosť architektonickej profesie a k tomu vedie aj svojich zamestnancov a spolupracovníkov, aby svojim konaním a správaním neotriasol dôverou svojich klientov a aby tí, ktorí s ním prichádzajú do styku, boli uchránení pred zavádzajúcimi výkladmi, podvodným správaním sa a úmyselným uvádzaním do omylu, g) sa usiluje podľa svojich vedomostí, schopností a zručnosti prispievať k rozvoju architektúry, kultúry, vzdelania a osvety a na ten účel neustále zvyšuje úroveň svojich odborných vedomostí a svojej tvorby s plným uplatňovaním civilizačných trendov, výsledkov výskumu a architektonickej praxe, h) označuje výsledné dokumenty súvisiace s výkonom jeho činnosti odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom; takto označuje len dokumenty, ktoré vypracoval osobne, prípadne v spolupráci s inými autorizovanými osobami alebo inými fyzickými osobami pracujúcimi pod jeho dohľadom alebo odborným vedením a ktoré slúžia na označovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, dokumentácie na územné konania, projektu stavby, projektovej dokumentácie na uskutočňovanie stavieb a kolaudáciu stavieb, projektov a plánov krajinnej a záhradnej architektúry a interiérov stavieb, odborných posudkov a dobrozdaní, i) podporuje uskutočňovanie všetkých regulérnych architektonických súťaží a upozorňuje Komoru na architektonické súťaže a iné činnosti s povahou súťaže s obsahom architektonických výkonov, najmä výberové konania, pri ktorých sa predkladajú štúdie, návrhy, plány a projekty architektonického charakteru, j) nesmie sa zúčastniť súťaže ako uchádzač, súťažiteľ alebo člen poroty, pri ktorej Komora vyzvala na neúčasť z dôvodu nedodržanie pravidiel čestného súťaženia a nesúladu súťaže s právnymi predpismi. (2) Autorita architekta sa opiera o výsledky jeho tvorby, o jeho odborné schopnosti a osobné vlastnosti. Na účely reklamy využíva architekt výlučne výsledky svojej vlastnej práce alebo práce, na ktorej sa autorsky významne podieľal. Nesmie využívať výsledky cudzej práce, nepravdivé údaje a prostriedky nesúvisiace s povolaním architekta.

zach investičného procesu, poskytuje mu v súvislosti so zákazkou všetky potrebné odborné informácie, b) predchádza vo vzťahu ku klientovi vznik stretu záujmov a ak takýto stret záujmov hrozí, je architekt povinný na uvedenú skutočnosť klienta upozorniť, prípadne odstúpiť od zákazky alebo uzavretej zmluvy, ak klient z dôvodu nesporného stretu záujmov o to požiada, c) neprijme zákazku, ktorá je v zjavnom rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo výrazne ohrozuje kultúrne alebo prírodné hodnoty alebo za takúto ju označila Komora vo svojom stanovisku, d) dbá, aby jeho zmluvný vzťah od začiatku až do ukončenia práce zabraňoval vzniku možných budúcich sporov, najmä poskytuje klientovi včas a pravdivo všetky potrebné informácie o postupe prác a o ďalších okolnostiach, ktoré majú vplyv na vzájomné zmluvné práva a povinnosti, na kvalitu práce a na honorár, e) prevezme zmluvne len také odborné činnosti, na ktoré má autorizáciu, odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti a ktoré sú časovo, finančne a technicky zabezpečiteľné tak, aby bolo možné prevzaté záväzky splniť v dohodnutom čase a v potrebnej kvalite, f) nesie zodpovednosť za následky nesprávnych a nevhodných odporúčaní, ktoré poskytol svojmu klientovi, a činností, ktoré vykonal bez autorizácie, odborných vedomostí, schopností a zručností alebo jeho zamestnanci a iné osoby pod jeho dohľadom alebo odborným vedením, g) nesmie bez súhlasu klienta postúpiť zákazku a z nej súvisiace záväzky inej osobe, okrem svojich spolupracovníkov, zamestnancov alebo dodávateľov; ak nemôže dohodnuté záväzky splniť riadne a včas, bez zbytočného odkladu o tom upovedomí klienta a podľa potreby mu odporučí alebo sprostredkuje náhradného zhotoviteľa, h) nesmie na získanie zákazky používať mimozmluvné finančné a vecné stimuly, protislužby a sprostredkovanie iných služieb, i) dbá o to, aby sa s klientom dohodol dostatočne určitým spôsobom, najmä na rozsahu a obsahu zmluvných práv a povinností, na presnom vymedzení diela a jeho kvalitatívnych ukazovateľoch, na odmene alebo spôsobe jej určenia, na spôsobe a dôvodoch odstúpenia od zmluvy a aby uprednostnil písomnú formu zmluvy alebo aspoň písomný záznam z ústne uzavretej zmluvy, j) je povinný uzavrieť zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania za seba i za svojich zamestnancov a informovať na požiadanie klienta o rozsahu poistenia.

(2)Architekt a) zastupuje svojho klienta a koná v jeho mene vo všetkých fá-

(3) Architekt poskytuje svoje služby za primeranú odmenu (honorár). Pri ponuke svojich služieb architekt ako nezávislý odborník nesmie a) navrhovať odmenu pred podrobným vymedzením rozsahu zákazky a bez požiadania klienta, b) meniť dohodnutú odmenu bez zmeny požadovaného rozsahu výkonov len na základe porovnania odmeny požadovanej iným architektom za rovnaký rozsah činností, c) zneužívať nevedomosť alebo časovú tieseň klienta na bezdôvodné obohatenie, d) nesmie s cieľom získať v súťaži zákazku ponúkať svoj súťažný návrh za natoľko nízku odmenu, ktorá celkom zjavne nemôže pokryť ani skutočné náklady. (4) Informácie o klientovi, ktoré architekt získa v súvislosti s výkonom svojho povolania, považuje za dôverné a zachováva

47

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011

Čl. 5 Povinnosti architekta ku klientovi (1) Hlavnou úlohou architekta vo vzťahu ku klientovi je zabezpečiť v súlade s požiadavkami a záujmami klienta, v medziach platných právnych predpisov a s ohľadom na dotknuté verejné záujmy, vysokú kvalitu navrhovaného alebo projektovaného diela.


o nich mlčanlivosť. Táto povinnosť nezaniká ani po zániku autorizácie. Povinnosti mlčanlivosti môže architekta pozbaviť len klient. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, keď je povinnosť oznámiť trestný čin orgánu činnému v trestnom konaní. Čl. 6 Povinnosti architekta k ostatným architektom Architekt a) je povinný rešpektovať a chrániť autorské práva ostatných architektov, a iných osôb, vrátane svojich zamestnancov a osôb tvoriacich pod jeho dohľadom alebo odborným vedením, b) je povinný neprijať zákazku, ktorou bol už predtým poverený iný architekt, ak právny vzťah trvá a nedošlo k dohode, c) je povinný upozorniť klienta, že bez upovedomenia žijúceho autora neprijme zákazku, ktorej predmetom je zmena už zhotoveného architektonického diela žijúceho autora, d) sa nesmie zúčastniť súťaže, v ktorej vypracoval súťažné podklady, bol konzultantom alebo odborným odhadcom vyhlasovateľa súťaže, vypracoval za Komoru stanovisko k súťažným podkladom, bol vymenovaný za člena poroty alebo pomocného orgánu súťaže, ani nesmie vykonávať činnosť, ktorou by narušil pravidlá súťaženia, najmä zvýhodnil, alebo znevýhodnil uchádzača, e) je povinný upovedomiť iného architekta, ak o ňom alebo o jeho výkonoch, zamestnancoch a osobách pod jeho dohľadom alebo odborným vedením vypracúva odborný posudok, dobrozdanie alebo stanovisko na úradné účely alebo pre klienta; to neplatí, ak by to narušilo objektívnosť a nezaujatosť v aktuálnom spore, f) sa vyvaruje účelovej kritiky iného architekta alebo jeho konkrétnej práce, ktorej účelom by bolo získanie zákazky, na ktorej iný architekt pracuje alebo ju pripravuje; tým sa nezamedzuje odborná kritika, ani vypracovanie odborných stanovísk a posudkov, g) je povinný podľa možnosti poskytnúť inému architektovi na jeho žiadosť odbornú konzultáciu, h) nesmie vo vzájomnej spolupráci, vypracúvaní odborných posudkov a dobrozdaní a vo verejných prejavoch diskriminovať iných architektov pre ich rasu, národnosť, náboženstvo, politické presvedčenie, pohlavie a sexuálnu orientáciu, telesné alebo duševné obmedzenia a rodinný stav, i) je povinný spravovať svoju kanceláriu transparentne, rozvážne a dôveryhodne, viesť predpísané účtovníctvo a utvárať svojím zamestnancom a spolupracovníkom vhodné pracovné podmienky, umožňovať im rozvíjať odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti a spravodlivo ich odmeňovať za vykonanú prácu, j) stavia svoju profesionálnu česť na vlastnej práci a na poskytovaní svojich odborných činností a oceňuje iných za profesionálne vykonanú prácu, k) uvádza na dokumentácii okrem svojho mena, odtlačku pečiatky a podpisu aj mená všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sa na jej zhotovení tvorivo podieľali.

Komory a rešpektovať jej vnútorné poriadky a rozhodnutia a stanoviská jej orgánov; tým nie je dotknuté jeho právo vecne kritizovať Komoru, jej orgány a funkcionárov s cieľom napraviť chybné kroky a rozhodnutia, takáto kritika musí byť adresovaná najprv Komore a až potom iným orgánom, osobám či verejnosti, b) uvádzať v úradnom styku s Komorou a jej Úradom len pravdivé, správne, včasné a úplné údaje a poskytnúť jej na vyžiadanie informácie týkajúce sa výkonu svojho povolania potrebné na jej činnosť, c) dodržiavať obsah sľubu a správať sa podľa neho, d) informovať Komoru o každom významnom porušení predpisov vzťahujúcich sa na výkon povolania architekta a vnútorných poriadkov Komory orgánmi verejnej správy, inými architektmi, prípadne inými osobami a inštitúciami, s ktorými sa stretne pri výkone svojho povolania, e) informovať Komoru bez zbytočného odkladu o všetkých skutočnostiach zapisovaných do Zoznamu a o zmenách, ktoré majú význam pre autorizáciu a spôsob výkonu povolania, f) prijať najmenej na jedno volebné obdobie volenú funkciu v Komore, ak je do nej navrhovaný; odmietnuť funkciu môže len z vážnych dôvodov, g) vykonávať s plnou vážnosťou a dôslednosťou funkciu, do ktorej bol zvolený, h) podieľať sa aktívne na činnosti Komory, najmä účasťou na valnom zhromaždení, na vnútrokomorovej diskusii k aktuálnym otázkam a na činnosti poradných orgánov Komory, i) zúčastniť sa na konaní vedenom orgánom Komory alebo jej poradným orgánom, na ktoré bol predvolaný, a poskytnúť informáciu alebo údaj potrebný na konanie, j) platiť včas a riadne príspevky na činnosť Komory. Čl. 8 Záverečné ustanovenia (1) Zrušuje sa morálny kódex Slovenskej komory architektov z 30. apríla 1994. (2) Tento etický poriadok nadobúda účinnosť 1. augustom 2001. Predseda: Riaditeľ úradu: Ing. arch. Branislav Somora, v.r. JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v.r.

Čl. 7 Povinnosti architekta ku Komore Architekt je povinný a) pri rokovaniach s klientom, s verejnosťou, s orgánmi verejnej správy a s inými subjektami ctiť a presadzovať záujmy

48


AUTORIZAČNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ KOMORA ARCHITEKTOV

(4) Ak ďalej nie je ustanovené inak, dokladom o vzdelaní sa rozumie doklad o formálnej kvalifikácii a doklad o odbornej príprave.

(uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 8. júla 2010 v znení uznesenia z 9. septembra 2010 a zo 14. apríla 2011)

(5) Dokladom o formálnej kvalifikácii je doklad uvedený v prílohách č. 2 a 3 zákona (v prílohách V.7 a VI smernice) alebo v oznámení Európskej komisie zverejnenom po 20. októbri 2009 v Úradnom vestníku Európskej únie.

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „predstavenstvo“) podľa § 43da ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 136/2010 Z.z. (ďalej len „zákon“) a článku 26 ods. 1 písm. i) Štatútu Slovenskej komory architektov (ďalej len „štatút“) a na základe poverenia valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov z 15. mája 2009 sa uznieslo takto:

PRVÁ ČASŤ PRÍSTUP K REGULOVANÉMU POVOLANIU Článok 1 Predmet úpravy (1) Tento autorizačný poriadok upravuje a) podrobnosti o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam Architekt a Krajinný architekt (ďalej len „regulované povolanie“) v Slovenskej republike, b) postup Slovenskej komory architektov (ďalej len „komora“) ako príslušného orgánu podľa § 24 ods. 2 zákona pri vybavovaní 1. žiadostí uchádzačov o autorizáciu (ďalej len „uchádzač“) a 2. žiadostí žiadateľov o zapísanie do zoznamov alebo do registrov podľa § 3 ods. 1, 2, 4 a 5 zákona (ďalej len “žiadateľ“), c) vydávanie dokladov na výkon regulovaného povolania v cudzine, d) kontrolné oprávnenia autorizačného výboru Slovenskej komory architektov (ďalej len „autorizačný výbor“). (2) Týmto autorizačným poriadkom sa vykonáva tretia hlava zákona a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ ES o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „smernica“). Článok 2 Základné ustanovenia (1) Prístupom k regulovanému povolaniu sa rozumie oprávnenie vykonávať toto povolanie na celom území Slovenskej republiky niektorým zo spôsobov podľa § 3 ods. 7 zákona a poskytovať služby v rozsahu ustanovenom v § 4 alebo 4a zákona. (2) Oprávnenie vykonávať regulované povolanie vzniká dňom zapísania žiadateľa do zoznamu alebo do registra a zaniká dňom vyčiarknutia zo zoznamu alebo z registra.

(6) Dokladom o odbornej príprave je vysokoškolský diplom alebo inak označený doklad o absolvovanom odbornom vzdelávaní vydaný vysokou školou alebo iným vzdelávacím zariadením na základe vysokoškolského štúdia alebo inej odbornej prípravy, ktorá spĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie uvedené v § 16 ods. 6 zákona (v článku 46 smernice). Článok 3 Spôsob vykonávania regulovaného povolania (k § 1 zákona) (1) Vykonávať regulované povolenie možno uplatnením práva usadiť sa v Slovenskej republike, alebo voľným poskytovaním služieb na dočasnom a príležitostnom základe (ďalej len „hosťovanie“) za podmienok upravených v tretej časti zákona. (2) Právo usadiť sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania má a) občan členského štátu (§ 1 ods. 2 zákona), b) rodinný príslušník občana členského štátu, ktorý sám nie je občanom členského štátu, c) osoba, ktorá nie je občanom členského štátu, ani rodinným príslušníkom občana členského štátu, ak má povolenie na dlhodobý pobyt v Slovenskej republike, alebo ak má postavenie utečenca, alebo d) osoba, ktorá nie je občanom členského štátu, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. (3) Hosťovať v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania má právo len občan členského štátu. Výnimočne, najviac na tri mesiace, možno pripustiť na hosťovanie aj osobu, ktorá nie je občanom členského štátu, ale má udelené Povolenie na pobyt ES s dlhodobým pobytom, ak o to požiada jej zamestnávateľ so sídlom v Slovenskej republike a preukáže komore pracovnú zmluvu. Článok 4 Podmienky prístupu k regulovanému povolaniu (k § 15 až 15b zákona) (1) Všeobecnými podmienkami prístupu k regulovanému povolaniu sú a) plná spôsobilosť uchádzača na právne úkony a b) bezúhonnosť uchádzača (§ 15b zákona).

(3) Dokladom o zapísaní do zoznamu je autorizačné osvedčenie (§ 19 zákona) a pečiatka autorizovaného architekta alebo krajinného architekta (§ 14 zákona) a dokladom o zapísaní do registra je registračné osvedčenie (§ 19a zákona) a pečiatka hosťujúceho architekta alebo krajinného architekta (§ 14b zákona).

(2) Osobitnými podmienkami prístupu k regulovanému povolaniu uplatnením práva usadiť sa sú, že uchádzač a) je osobou podľa článku 3 ods. 2, b) má uznaný doklad o vzdelaní (§ 16 zákona), c) má uznanú odbornú prax (§ 16b zákona), d) úspešne vykonal autorizačnú skúšku (§ 21 zákona) a e) zložil sľub (§ 23 zákona).

49

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


(3) Osobitnými podmienkami prístupu k regulovanému povolaniu hosťovaním sú pri prvom hosťovaní (§ 15a ods. 1 písm. a) zákona), že uchádzač a) je osobou podľa článku 3 ods. 3, b) má uznanú odbornú kvalifikáciu získanú v členskom štáte usadenia na základe uznaného dokladu o vzdelaní a uznanej odbornej praxe a potvrdenú príslušným orgánom členského štátu usadenia, c) má poistenú zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom povolania na území Slovenskej republiky. (4) Osobitnou podmienkou pri predĺžení hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní do dvoch rokov od skončenia predchádzajúceho hosťovania je trvanie poistenia uchádzača podľa odseku 3 písm. c) (§ 15a ods. 1 písm. b) zákona). Doklad o bezúhonnosti uchádzača podľa odseku 1 písm. b) nie je potrebný, ak medzi dňom uplynutia predchádzajúceho hosťovania a dňom začatia nového hosťovania neuplynuli tri mesiace. Článok 5 Autorizácia (k § 2 zákona) (1) Právo byť zapísaný v zozname na vykonávanie regulovaného povolania uplatnením práva usadiť sa v Slovenskej republike vzniká autorizáciou na základe splnenia osobitných podmienok uvedených v článku 4 ods. 1 a 2. (2) Autorizácia je rozhodnutie autorizačného výboru, ktorým sa uchádzačovi a) priznáva odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pri prvom vstupe do regulovaného povolania, alebo b) uznáva odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania získaná v inom členskom štáte. (3) Autorizácia oprávňuje uchádzača požiadať o zapísanie do zoznamu (§ 15 ods. 2 zákona). Článok 6 Uznávanie dokladov o vzdelaní (k § 16 až 16c zákona) (1) Autorizačný výbor na účely autorizácie uznáva doklad o vzdelaní uchádzača a) automatickým uznaním (článok 2 ods. 5), alebo b) individuálnym uznaním (článok 2 ods. 6) doplneným o osvedčenie príslušného orgánu členského štátu usadenia (§ 16 ods. 3 až 5 zákona). (2) Jednotlivé možné kombinácie dokladov o vzdelaní a osvedčení (ďalej len „modul“) podľa odseku 1 písm. b) sú uvedené pre architektov v prílohe č. 1 a pre krajinných architektov v prílohe č. 2. (3) Podrobné kritériá uznávania architektonického vzdelania na účely autorizácie a na účely uznávania notifikácií nových dokladov o vzdelaní sú uvedené v prílohe č. 3. Článok 7 Uznávanie odbornej praxe (k § 16b zákona)

(1) Odborná prax musí byť v celej požadovanej dĺžke vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta spravidla v rámci jeho architektonického ateliéru alebo kancelárie. Odborná prax v cudzine musí byť vykonaná pod dohľadom miestneho architekta, ktorý je podľa miestneho práva autorizovaný alebo inak uznaný na samostatný výkon povolania. (2) Na krátkodobé prerušenia odbornej praxe v dôsledku práceneschopnosti alebo z iného vážneho dôvodu, ktoré v jednom kalendárnom roku vo svojom súčte nepresiahli 90 dní, sa neprihliada. (3) Odborná prax musí byť vyznačená v Knižke odbornej praxe a potvrdená architektom, ktorý vykonával nad ňou dohľad. Vybrané diela zhotovené uchádzačom počas odbornej praxe musia byť uvedené v portfóliu. (4) Podrobné požiadavky na obsah a formu knižky odbornej praxe a portfólia sú uvedené v skúšobnom poriadku Slovenskej komory architektov (ďalej len „skúšobný poriadok“). Článok 8 Kompenzačné opatrenie (k § 23b zákona) (1) Ak štruktúra študijného programu odbornej prípravy pri individuálnom uznávaní dokladu o vzdelaní nezodpovedala všetkým požiadavkám podľa § 16 ods. 6 zákona, ale nejde o kľúčové rozdiely, ktoré vylučujú uznanie dokladu o vzdelaní, autorizačný výbor uplatní ako podmienku uznania získanej odbornej kvalifikácie kompenzačné opatrenie formou preskúšania (diferenčnej skúšky) alebo formou adaptačného obdobia. (2) Autorizačný výbor uplatní kompenzačné opatrenie aj vtedy, ak uchádzač v členskom štáte usadenia nevykonal pred vznikom oprávnenia na výkon regulovaného povolania odbornú prax v požadovanej dĺžke; to neplatí, ak regulované povolanie úspešne vykonáva v členskom štáte usadenia najmenej tri roky odo dňa vzniku oprávnenia. (3) Na kompenzačné opatrenie formou diferenčnej skúšky sa použijú ustanovenia o preskúšaní (§ 23a zákona a článok 24 skúšobného poriadku). (4) Adaptačné obdobie musí uchádzač vykonať rovnakým spôsobom ako odbornú prax (článok 7 ods. 1 a 2).

DRUHÁ ČASŤ POSTUP PRI AUTORIZÁCII Získanie odbornej kvalifikácie Článok 9 Žiadosť uchádzača (1) Postup komory pri autorizácii (ďalej len „autorizačné konanie“) začína dňom podania žiadosti uchádzača. Žiadosť uchádzača možno podať len na tlačive komory Žiadosť o vykonanie autorizačnej skúšky, ktoré možno získať v úrade komory. Vyplnenú žiadosť uchádzača možno podať osobne v úrade ko-

ji


mory, alebo doručiť poštou. (2) Žiadosť uchádzača musí byť podaná najneskôr 30. deň pred termínom autorizačnej skúšky. Lehota je zachovaná, ak bola žiadosť uchádzača adresovaná komore podaná na poštovú prepravu v posledný deň lehoty, alebo najbližší pracovný deň, ak koniec lehoty pripadol na sobotu, nedeľu alebo sviatok. O zachovaní lehoty rozhoduje dátum na poštovej pečiatke. Žiadosť uchádzača podaná po lehote sa považuje za podanú na nasledujúci termín autorizačnej skúšky. (3) Prílohou žiadosti uchádzača sú a) doklad o vzdelaní v úradne osvedčenej fotokópii alebo v origináli na zhotovenie fotokópie na úrade komory, b) knižka odbornej praxe, c) portfólium, d) výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorý v deň podania nie je starší ako tri mesiace (ďalej len „výpis z registra trestov“), e) doklad o zaplatení úhrady. (4) Ak ide o krajinného architekta s dokladom o vzdelaní, ktorý vydalo vzdelávacie zariadenie, ktoré neposkytuje architektonické vzdelanie, prílohou žiadosti uchádzača je aj rozhodnutie ministerstva školstva o uznaní dokladu o vzdelaní podľa zákona o uznávaní odborných kvalifikácií. (5) Prílohy podľa odseku 3 písm. a) až c) a podľa odseku 4 treba predložiť spolu s vyplneným tlačivom žiadosti uchádzača, ostatné prílohy stačí predložiť do začatia písomného testu. (6) Zamestnanec komory pri prevzatí žiadosti uchádzača prezentačnou pečiatkou vyznačí na žiadosti dátum podania a ak prítomný uchádzač má druhopis žiadosti, potvrdí mu prevzatie žiadosti uchádzača na druhopise prezentačnou pečiatkou a podpisom. Ak žiadosť uchádzača podal osobne uchádzač, zamestnanec komory vyžiada od uchádzača doklad totožnosti na zistenie štátnej príslušnosti a spôsobilosti na právne úkony; zistené údaje osvedčí na žiadosti uchádzača. (7) Zamestnanec komory pri prevzatí žiadosti uchádzača skontroluje jej úplnosť. Ak zistí, že žiadosť uchádzača je nekompletná alebo zle vyplnená, pomôže prítomnému uchádzačovi odstrániť nedostatok namieste; inak ho úrad listom riaditeľa úradu (§ 41b zákona) vyzve na odstránenie nedostatku v určenej primeranej lehote s upozornením, že bez odstránenia nedostatku žiadosti uchádzača sa v autorizačnom konaní nebude pokračovať. V čase od vypravenia listu s výzvou až do odstránenia nedostatku neplynie zákonná lehota na vybavenie žiadosti (§ 15 ods. 2 zákona). (8) Ak uchádzač neodstráni nedostatok žiadosti uchádzača v určenej lehote ani na písomnú výzvu podľa odseku 5, v autorizačnom konaní sa nepokračuje a úrad žiadosť uchádzača s prílohami vráti uchádzačovi. Proti nepokračovaniu v autorizačnom konaní môže uchádzač do troch dní odo dňa oznámenia úradu podať námietky. Možno ich podať písomne i elektronickou poštou. O námietkach bezodkladne rozhodne predseda autorizačného výboru. Ak námietkam uchádzača vyhovie, v autorizačnom konaní sa pokračuje.

51

(9) Ak uchádzač predložil originál diplomu, dokladu totožnosti alebo inej listiny, z ktorej sa zhotovuje fotokópia v úrade komory pre spis, zamestnanec komory originál vráti uchádzačovi a na zhotovenej fotokópii uvedie text Táto fotokópia zodpovedá originálu a doplní odtlačok úradnej pečiatky komory a svoj podpis. (10) Ak uchádzač nepriložil k žiadosti uchádzača ani dodatočne výpis z registra trestov, obstará ho komora elektronicky podľa údajov poskytnutých uchádzačom. (11) Žiadosť uchádzača s prílohami, okrem portfólia, je súčasťou registratúry komory a je uložená v osobnom spise uchádzača. Článok 10 Predbežná kontrola (1) Keď je podaná žiadosť uchádzača kompletná, tajomník skúšobnej komisie Slovenskej komory architektov (ďalej len „skúšobná komisia“) pripraví všetky došlé žiadosti s prílohami na predbežnú kontrolu a bezodkladne upovedomí o tom predsedu skúšobnej komisie. Zároveň oznámi predsedovi určeného skúšobného senátu miesto a termín, kedy môže skúšobný senát vykonať predbežnú kontrolu. Na predbežnej kontrole by sa mali zúčastniť najmenej traja súčasne prítomní členovia skúšobného senátu. (2) Predbežnou kontrolou skúšobný senát posúdi obsah portfólia a priebeh odbornej praxe podľa knižky odbornej praxe, najmä či obsah portfólia preukazuje odbornú spôsobilosť uchádzača a dokumentuje jeho tvorivé a odborné schopnosti a či priebeh a trvanie odbornej praxe osvedčuje zákonnú dĺžku a nepretržitosť odbornej praxe, či bola vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta a riadne zaznamenaná. (3) O predbežnej kontrole sa spíše zápisnica, ktorá je súčasťou písomností o autorizačnej skúške. Zápisnicu podpíšu všetci členovia skúšobného senátu zúčastnení na predbežnej kontrole. (4) Ak skúšobný senát pri predbežnom posudzovaní portfólia a knižky odbornej praxe zistí odstrániteľné nedostatky, vyzve uchádzača listom riaditeľa úradu, aby ich odstránil najneskôr do začatia autorizačnej skúšky. Vo výzve sa uvedie zistený nedostatok, ktorý treba odstrániť, s s upozornením, že bez toho sa v autorizačnom konaní nebude pokračovať. Proti tomuto zisteniu pri predbežnej kontrole môže uchádzač podať do troch dní odo dňa doručenia výzvy námietky písomne alebo elektronickou poštou. O námietkach rozhodne predseda skúšobnej komisie do troch dní odo dňa doručenia námietok úradu komory. Ak predseda skúšobnej komisie uzná opodstatnenosť námietok, v autorizačnom konaní sa pokračuje, ako keby portfólio alebo knižka odbornej praxe nemali vytýkaný nedostatok. (5) Ak uchádzač neodstráni nedostatok v určenej lehote na písomnú výzvu podľa odseku 4, alebo ak predseda skúšobnej komisie neuznal podané námietky, v autorizačnom konaní sa nepokračuje a úrad žiadosť uchádzača s prílohami vráti žiadateľovi. V čase od vypravenia výzvy až do odstránenia nedostatku neplynie zákonná lehota na vybavenie žiadosti uchádzača (§ 15 ods. 2 zákona).

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


(6) Ak skúšobný senát pri predbežnom posudzovaní zistí, že obsah portfólia nepreukazuje účasť uchádzača na prezentovaných dielach, nepreukazuje jeho odbornú spôsobilosť alebo podľa knižky odbornej praxe priebeh uvádzanej odbornej praxe nepreukazuje zákonnú požiadavku na dĺžku odbornej praxe alebo jej nepretržitosť, alebo že odborná prax nebola vykonaná pod dohľadom architekta alebo nie je ním osvedčená, alebo ak sa zistí iný vážny neodstrániteľný nedostatok, skúšobný senát rozhodne, že uchádzač nesplnil zákonné požiadavky na pripustenie na autorizačnú skúšku a vráti mu portfólio. Písomné vyhotovenie rozhodnutia podpísané predsedom skúšobného senátu úrad doručuje uchádzačovi do vlastných rúk (§ 41b zákona). (7) Proti rozhodnutiu podľa odseku 5 sa uchádzač môže odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje autorizačný výbor. (8) Žiadosť s prílohami je do začiatku písomného testu prístupná na nahliadnutie skúšobnému senátu, ostatným členom skúšobnej komisie a členom autorizačného výboru. Článok 11 Autorizačná skúška (k § 21 zákona) Priebeh skúšky a činnosť skúšobného senátu, ako aj postup pri odvolaní proti rozhodnutiu skúšobného senátu upravuje skúšobný poriadok. Článok 12 Rozhodnutie autorizačného výboru (1) Ak uchádzač uspel na autorizačnej skúške, úrad doručí autorizačnému výboru do dvoch dní od konania autorizačnej skúšky žiadosť uchádzača s prílohami, okrem portfólia, a zápisnicu o priebehu a výsledku autorizačnej skúšky podpísanú všetkými prítomnými členmi skúšobného senátu. (2) Autorizačný výbor rozhodne o autorizácii do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomností podľa odseku 1. Výsledok rozhodnutia sa uvedie v zápisnici a podpíšu ho všetci členovia autorizačného výboru; zápisnica s rozhodnutím je súčasťou spisu. (3) Ak autorizačný výbor rozhodol, že uchádzač splnil všetky požiadavky na zapísanie do zoznamu, úrad listom riaditeľa úradu oznámi uchádzačovi splnenie podmienok a vyzve ho na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu. Tlačivo Žiadosť o zapísanie do zoznamu spolu s poštovým poukazom na zaplatenie úhrady za zapísanie do zoznamu priloží k oznámeniu. (4) Ak autorizačný výbor rozhodne, že uchádzač nesplnil niektorú požiadavku na zapísanie do zoznamu, doručí uchádzačovi prostredníctvom úradu písomné vyhotovenie rozhodnutia podpísané predsedom autorizačného výboru alebo jeho zástupcom. Rozhodnutie sa doručuje uchádzačovi do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu sa môže uchádzač odvolať do 15 odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo.

(5) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia autorizačného výboru o autorizácii alebo rozhodnutia predstavenstva o odvolaní je autorizačné konanie skončené. (6) Po skončení autorizačného konania úrad vyzve uchádzača, aby si prevzal portfólium.

Uznanie získanej odbornej kvalifikácie Článok 13 Žiadosť uchádzača (1) Autorizačné konanie o uznanie získanej odbornej kvalifikácie začína dňom podania žiadosti uchádzača. Žiadosť uchádzača možno podať len na tlačive komory Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie, ktoré možno získať v úrade komory. Vyplnenú žiadosť uchádzača možno podať osobne v úrade komory, alebo doručiť poštou. (2) Žiadosť uchádzača musí obsahovať vyplnené údaje podľa predtlače, vrátane osvedčenia príslušného orgánu členského štátu, v ktorom je usadený, o pravosti dokladu o vzdelaní, a o tom, že uchádzač je oprávnený v tomto štáte vykonávať regulované povolanie najmenej tri roky, že nie je trestne, ani disciplinárne stíhaný v súvislosti s výkonom povolania a že nie je v úpadku. (3) Prílohou žiadosti uchádzača sú a) doklad o vzdelaní v úradne osvedčenej fotokópii alebo v origináli na zhotovenie fotokópie na úrade komory, b) výpis z registra trestov nie starší, ako tri mesiace. (4) Zamestnanec komory prezentačnou pečiatkou vyznačí na žiadosti uchádzača dátum podania a ak uchádzač má druhopis žiadosti, potvrdí mu prevzatie žiadosti uchádzača na druhopise prezentačnou pečiatkou a podpisom. Ak žiadosť uchádzača podal osobne uchádzač, zamestnanec komory vyžiada od uchádzača doklad totožnosti na zistenie štátnej príslušnosti a spôsobilosti na právne úkony; zistené údaje osvedčí na žiadosti uchádzača. (5) Zamestnanec komory pri prevzatí žiadosti uchádzača skontroluje jej úplnosť. Ak zistí, že žiadosť uchádzača je nekompletná alebo zle vyplnená, pomôže uchádzačovi nedostatok odstrániť namieste; inak ho úrad listom riaditeľa úradu (§ 41b zákona) vyzve na odstránenie nedostatku v určenej primeranej lehote a s upozornením, že bez odstránenia nedostatku žiadosti uchádzača sa v autorizačnom konaní o uznanie získanej odbornej kvalifikácie nebude pokračovať. (6) Ak uchádzač neodstráni nedostatok žiadosti uchádzača v určenej lehote ani na písomnú výzvu podľa odseku 5, v konaní sa nepokračuje a úrad listom riaditeľa úradu žiadosť s prílohami vráti uchádzačovi. V čase od vypravenia listu s výzvou až do odstránenia nedostatku neplynie zákonná lehota na vybavenie žiadosti uchádzača (§ 15 ods. 2 zákona). (7) Ak je žiadosť uchádzača úplná, úrad ju bezodkladne doručí so všetkými prílohami a s vlastným stanoviskom autorizačnému výboru na rozhodnutie o uznaní.

jh


(8) Ak uchádzač nepriložil výpis z registra trestov, obstará ho komora elektronicky podľa údajov uvedených uchádzačom (§ 15c ods. 1 zákona). Článok 14 Rozhodnutie autorizačného výboru (1) Autorizačný výbor rozhodne o autorizácii do 15 dní odo dňa doručenia písomností podľa § 13 ods. 7. Výsledok rozhodnutia sa uvedie v zápisnici a podpíšu ho všetci prítomní členovia autorizačného výboru; zápisnica s rozhodnutím je súčasťou spisu. (2) Ak autorizačný výbor rozhodol, že uchádzač splnil všetky požiadavky na zapísanie do zoznamu, úrad listom riaditeľa úradu oznámi uchádzačovi splnenie podmienok a vyzve ho na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu. Tlačivo Žiadosť o zapísanie do zoznamu spolu s poštovým poukazom na zaplatenie úhrady za zapísanie do zoznamu priloží k oznámeniu. (3) Ak autorizačný výbor rozhodol, že uchádzač nesplnil niektorú požiadavku na zapísanie do zoznamu, doručí prostredníctvom úradu písomné vyhotovenie rozhodnutia podpísané predsedom autorizačného výboru alebo jeho zástupcom uchádzačovi. Rozhodnutie sa doručuje uchádzačovi do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu sa môže uchádzač odvolať do 15 odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo. (4) Doručením listu podľa odseku 2 a právoplatnosťou rozhodnutia podľa odseku 3 je autorizačné konanie skončené.

má pri podaní druhopis žiadosti, potvrdí mu prevzatie žiadosti žiadateľa na druhopise prezentačnou pečiatkou a podpisom. Ak žiadosť žiadateľa podal osobne žiadateľ, zamestnanec komory vyžiada od neho na nahliadnutie doklad totožnosti na zistenie štátnej príslušnosti a spôsobilosti na právne úkony; zistené údaje osvedčí na žiadosti žiadateľa. (4) Zamestnanec komory pri prevzatí žiadosti žiadateľa skontroluje jej úplnosť. Ak zistí, že žiadosť žiadateľa je nekompletná alebo zle vyplnená, pomôže prítomnému žiadateľovi nedostatok odstrániť namieste; inak ho úrad listom riaditeľa úradu (§ 41b zákona) vyzve na odstránenie nedostatku v určenej primeranej lehote a s upozornením, že bez odstránenia nedostatku sa v zápisnom konaní nebude pokračovať. (5) Ak žiadateľ neodstráni nedostatok žiadosti žiadateľa v určenej lehote ani na písomnú výzvu podľa odseku 4, v zápisnom konaní sa nepokračuje a úrad listom riaditeľa úradu žiadosť žiadateľa s prílohami vráti žiadateľovi. V čase od vypravenia listu s výzvou až do odstránenia nedostatku neplynie zákonná lehota na vybavenie žiadosti žiadateľa (§ 15 ods. 2 zákona). (6) Ak je žiadosť žiadateľa úplná, úrad ju bezodkladne doručí so všetkými prílohami a s vlastným stanoviskom autorizačnému výboru na rozhodnutie. (7) Ak žiadateľ žiadateľa nepriložil výpis z registra trestov a neobstaralo ho ani jednotné kontaktné miesto, obstará ho komora elektronicky podľa údajov uvedených uchádzačom (§ 15c zákona). Článok 16 Rozhodnutie autorizačného výboru

TRETIA ČASŤ POSTUPY PRI ZAPISOVANÍ Zapisovanie do zoznamu Článok 15 Žiadosť žiadateľa (1) Postup komory pri zapisovaní do zoznamu (ďalej len „zápisné konanie“) začína dňom podania žiadosti žiadateľa o zapísanie do zoznamu. Žiadosť žiadateľa musí byť na tlačive komory Žiadosť o zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov/krajinných architektov, ktoré možno získať v úrade komory, na webovej stránke komory alebo na jednotnom kontaktnom mieste. Žiadosť žiadateľa možno podať osobne v úrade komory, prostredníctvom jednotného kontaktného miesta alebo doručiť poštou. (2) V žiadosti žiadateľa sa musia uviesť údaje podľa predtlače, vrátane identifikačného čísla organizácie (IČO), ak ho žiadateľ má už pridelené, alebo žiadosť o jeho pridelenie a uvedie dátum, ku ktorému chce byť zapísaný do zoznamu. Prílohou žiadosti žiadateľa je výpis z registra trestov, ak od rozhodnutia autorizačného výboru o autorizácii do dňa podania žiadosti uplynulo viac, ako tri mesiace. (3) Zamestnanec komory prezentačnou pečiatkou vyznačí na žiadosti žiadateľa dátum podania a ak prítomný žiadateľ

53

(1) Autorizačný výbor rozhodne o zapísaní do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia písomností podľa článku 15 ods. 6. Výsledok rozhodnutia sa uvedie v zápisnici a podpíšu ho všetci prítomní členovia autorizačného výboru; zápisnica s rozhodnutím je súčasťou spisu. (2) Ak autorizačný výbor rozhodol, že žiadateľ splnil všetky požiadavky na zapísanie do zoznamu, pridelí registračné číslo (§ 20 ods. 1 zákona) a určí dátum sľubu (§ 23 zákona). Na základe toho úrad listom riaditeľa úradu oznámi žiadateľovi splnenie podmienok, oznámi mu termín sľubu a vyzve ho na zaplatenie úhrady za zapísanie do zoznamu. Prílohou oznámenia je poštový poukaz na zaplatenie úhrady za zapísanie do zoznamu. (3) Ak autorizačný výbor rozhodol, že žiadateľ nesplnil niektorú požiadavku na zapísanie do zoznamu, doručí žiadateľovi prostredníctvom úradu písomné vyhotovenie rozhodnutia podpísané predsedom autorizačného výboru alebo jeho zástupcom. Rozhodnutie sa doručuje žiadateľovi do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu sa môže žiadateľ odvolať do 15 odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo. Článok 17 Sľub a zapísanie do zoznamu (k § 23 Zákona)

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


(1) Termín sľubu určí autorizačný výbor tak, aby sa konal čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa konania autorizačnej skúšky (§ 23 ods. 1 zákona); to neplatí, ak žiadateľ nepožiadal o zapísanie do zoznamu bezprostredne po autorizačnej skúške, alebo ak požiadal o odklad sľubu alebo o iný termín zapísania do zoznamu. (2) Sľub v určenom termíne skladajú len žiadatelia, ktorí sa na tento termín sľubu prihlásili. (3) Úhradu za zapísanie do zoznamu treba zaplatiť do začiatku sľubu. (4) Po zložení sľubu a následnom zapísaní žiadateľa do zoznamu sa žiadateľ stáva autorizovaným architektom alebo krajinným architektom a členom komory a úrad mu vydá autorizačné osvedčenie a pečiatku a jeho zapísanie zverejní. Článok 18 Vyčiarknutie zo zoznamu (k § 17 Zákona) (1) Autorizačný výbor rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu toho, u koho vznikol dôvod podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona. Vyčiarknutie zo zoznamu toho, u koho vznikol iný dôvod podľa § 17 ods. 1 zákona vykoná priamo úrad po zistení dôvodu a jeho preukázaní podľa odseku 4. (2) Komora vyčiarkne zo zoznamu aj toho, a) komu uplynula lehota, na ktorú bol zapísaný v zozname, b) komu zanikla autorizácia zo zákona. (3) Komora vyčiarkne zo zoznamu aj toho, a) komu bola právoplatne uložená sankcia zákazu činnosti v konaní o priestupku rozhodnutím správneho orgánu alebo uložený trestu zákazu činnosti v súdnom konaní, ktorý sa vzťahuje na činnosti podľa § 4 alebo § 4a zákona, b) kto je na základe rozhodnutia súdu v konkurze alebo v likvidácii, vrátane toho, že návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku. (4) Dôvody na vyčiarknutie sa preukazujú listinami, najmä úradnými rozhodnutiami a osvedčeniami, alebo sa zisťujú zisťovaním úradu. Údaje a iné skutočnosti, ktoré sú všeobecne známe alebo sú známe orgánu komory alebo autorizačnému výboru z vlastnej činnosti, netreba preukazovať. O tom, ktorý údaj a v ktorom prípade možno nahradiť čestným vyhlásením, rozhoduje autorizačný výbor. Ak sa dôvod pre vyčiarknutie preukazuje úradným rozhodnutím, musí ísť o právoplatné rozhodnutie. (5) Vyčiarknutím zo zoznamu strácajú platnosť autorizačné osvedčenie a pečiatka, ktoré treba v zákonnej lehote vrátiť úradu. Ich neodovzdanie úradu je priestupkom. Článok 19 Opätovné zapísanie do zoznamu

nemá nedoplatky na príspevkoch na činnosť orgánov komory a vrátil predchádzajúce autorizačné osvedčenie a pečiatku. (2) Autorizačný výbor rozhodne o žiadosti žiadateľa v lehote podľa § 15 ods. 2 druhej a tretej vety zákona. Zapísanie sa vykoná do troch dní odo dňa rozhodnutia autorizačného výboru. (3) Toho, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodu podľa § 39 ods. 1 písm. c) zákona, alebo z niektorého dôvodu podľa § 17 ods. 1 písm. c), h) alebo j) zákona, možno opätovne zapísať do zoznamu až po uplynutí jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu. Článok 20 Zoznam (1) Zoznam obsahuje údaje podľa § 18 zákona. Zoznam sa vedie v elektronickej forme. (2) Zoznam je verejne dostupný na nahliadnutie v úrade okrem údajov o disciplinárnom opatrení a údajov, ktoré sú chránené predpismi o ochrane osobných údajov. Každý si môže robiť výpisy alebo požiadať o kópiu zoznamu údajov podľa odseku 3. (3) Na webovej stránke komory sa trvalo zverejňujú s dennou aktualizáciou tieto údaje zoznamu: a) meno a priezvisko s titulmi, b) registračné číslo, c) identifikačné číslo organizácie (IČO), d) adresa ateliéru vo formáte – ulica, orientačné číslo, sídlo a poštové smerovacie číslo, e) kontakt, najmä telefónne číslo a elektronická adresa, f) webové sídlo. (4) Registračné číslo je šesťmiestne. Je zložené z kódu zoznamu AA alebo KA a štvorčíslia poradia zapísania do zoznamu od 0001 do 9999. (5) Vyčiarknutím zo zoznamu sa registračné číslo stane neplatným. Pri opätovnom zapísaní tej istej osoby autorizačný výbor pridelí nové registračné číslo podľa poradia zapísania. Článok 21 Autorizačné osvedčenie (1) Autorizačné osvedčenie osvedčuje, že jeho držiteľ je zapísaný v zozname a že je oprávnený vykonávať činnosti podľa § 4 alebo 4a zákona ako podnikanie na základe iného, než živnostenského oprávnenia, alebo ako odborný garant v pracovnom pomere k zamestnávateľovi alebo ako konateľ obchodnej spoločnosti. (2) Autorizačné osvedčenie zamestnanca právnickej osoby alebo konateľa obchodnej spoločnosti je podkladom na zapísanie architektonických služieb podľa § 4 alebo 4a zákona ako predmetu činnosti do Obchodného registra (§ 14b Zákona).

(1) Autorizačný výbor rozhodne o opätovnom zapísaní do zoznamu toho, kto bol zo zoznamu vyčiarknutý, ak preukáže, že ku dňu opätovného zapísania spĺňa požiadavku bezúhonnosti,

jd


Zapisovanie do registra Článok 22 Žiadosť žiadateľa (1) Registrácia začína dňom podania žiadosti žiadateľa o zapísanie do registra. Žiadosť žiadateľa musí byť na tlačive komory Žiadosť o zapísanie do registra hosťujúcich architektov/krajinných architektov, ktorú možno získať v úrade komory, na webovej stránke komory alebo na jednotnom kontaktnom mieste. Žiadosť žiadateľa možno podať osobne v úrade komory, prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, alebo doručiť poštou. (2) Na tlačive žiadosti žiadateľa sa okrem osobných údajov podľa predtlače uvedie aj osvedčenie príslušného orgánu štátu, v ktorom je žiadateľ usadený, o pravosti dokladu o vzdelaní a o tom, že žiadateľ je v tomto členskom štáte usadený a vykonáva povolanie architekta v súlade so smernicou, že nie je trestne, ani disciplinárne stíhaný v súvislosti s výkonom povolania a že nie je v úpadku. Prílohou žiadosti žiadateľa sú a) doklad o vzdelaní v úradne osvedčenej fotokópii alebo v origináli na zhotovenie fotokópie na úrade komory, b) výpis z registra trestov, ktorý nie je starší, ako tri mesiace, c) doklad o existencii poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania, ktoré sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. (3) Zamestnanec komory prezentačnou pečiatkou vyznačí na žiadosti žiadateľa dátum podania a ak prítomný žiadateľ má pri podaní druhopis žiadosti žiadateľa, potvrdí mu prevzatie žiadosti žiadateľa na druhopise prezentačnou pečiatkou a podpisom. Ak žiadateľ podal žiadosť žiadateľa osobne, zamestnanec komory vyžiada od neho na nahliadnutie doklad totožnosti na zistenie štátnej príslušnosti a spôsobilosti na právne úkony; zistené údaje osvedčí na žiadosti žiadateľa. Ak žiadosť žiadateľa nebola podaná osobne, doklad totožnosti sa vyžiada pri preberaní registračného osvedčenia a pečiatky. (4) Zamestnanec komory pri prevzatí žiadosti žiadateľa skontroluje jej úplnosť. Ak zistí, že žiadosť žiadateľa je nekompletná alebo zle vyplnená, pomôže prítomnému žiadateľovi nedostatok odstrániť namieste; inak ho úrad listom riaditeľa úradu (§ 41b zákona) vyzve na odstránenie nedostatku v určenej primeranej lehote s upozornením, že bez odstránenia nedostatku sa v registračnom konaní nebude pokračovať; list možno doručiť žiadateľovi aj prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu usadenia. (5) Ak žiadateľ neodstráni nedostatok žiadosti žiadateľa v určenej lehote ani na písomnú výzvu podľa odseku 4, v konaní sa nepokračuje a úrad listom riaditeľa úradu vráti žiadosť žiadateľa s prílohami žiadateľovi. V čase od vypravenia listu s výzvou až do odstránenia nedostatku neplynie zákonná lehota na vybavenie žiadosti žiadateľa (§ 15 ods. 2 zákona). (6) Ak je žiadosť žiadateľa úplná, úrad ju bezodkladne doručí so všetkými prílohami a s vlastným stanoviskom autorizačnému výboru na rozhodnutie o registrácii. (7) Ak žiadateľ nedodal výpis z registra trestov osobne a nebol dodaný ani prostredníctvom jednotného kontaktného mies-

55

ta, obstará ho komora elektronicky podľa údajov uvedených žiadateľom (§ 15c zákona). Článok 23 Rozhodnutie autorizačného výboru (1) Autorizačný výbor rozhodne o prvom zapísaní do registra do 15 dní odo dňa doručenia písomností podľa článku 22 ods. 6. Výsledok rozhodnutia sa uvedie v zápisnici a podpíšu ho všetci prítomní členovia autorizačného výboru; zápisnica s rozhodnutím je súčasťou spisu. (2) Ak autorizačný výbor rozhodne, že žiadateľ splnil všetky požiadavky na zapísanie do registra pridelí registračné číslo (§ 20 ods. 2 zákona) a na základ toho úrad listom riaditeľa úradu oznámi uchádzačovi splnenie podmienok na zapísanie do registra a vyzve ho na prevzatie registračného osvedčenia a pečiatky v dohodnutom dni. (3) Ak autorizačný výbor rozhodne, že žiadateľ nesplnil niektorú požiadavku na zapísanie do registra, doručí prostredníctvom úradu písomné vyhotovenie rozhodnutia podpísaného predsedom alebo podpredsedu autorizačného výboru žiadateľovi. Rozhodnutie sa doručuje do vlastných rúk žiadateľa. Proti rozhodnutiu sa môže žiadateľ odvolať do 15 odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo. (4) Dňom zapísania do registra a prevzatím registračného osvedčenia a pečiatky a dňom právoplatnosti rozhodnutia autorizačného výboru alebo rozhodnutia predstavenstva o odvolaní, ktorým sa nevyhovelo žiadosti o zapísanie do registra, je registrácia skončená. (5) Ak ide o predĺženie registrácie alebo jej opakovanie v kratšom čase, než tri mesiace od uplynutia ostatnej registrácie, nie je potrebné rozhodnutie autorizačného výboru. Nové registračné osvedčenie a pečiatku vydá úrad; o zapísaní a vydaní registračného osvedčenia a pečiatky informuje autorizačný výbor. Článok 24 Vyčiarknutie z registra (k § 17a zákona) (1) Autorizačný výbor rozhodne o vyčiarknutí z registra toho, u koho vznikol dôvod podľa § 17a ods. 1 písm. c), f) a l) zákona. Vyčiarknutie z registra toho, u koho vznikol iný dôvod podľa § 17a ods. 1 zákona vykoná úrad komory po zistení dôvodu a jeho preukázaní podľa odseku 2. (2) Dôvody na vyčiarknutie sa preukazujú listinami, najmä úradnými rozhodnutiami a osvedčeniami, alebo sa zisťujú vlastným zisťovaním úradu komory. Ak sa dôvod na vyčiarknutie preukazuje úradným rozhodnutím, musí ísť o právoplatné rozhodnutie. (3) Údaje a iné skutočnosti, ktoré sú všeobecne známe alebo sú známe autorizačnému výboru z vlastnej činnosti alebo z činnosti úradu komory netreba zisťovať. O tom, ktorý údaj a v ktorom prípade možno nahradiť čestným vyhlásením, rozhoduje autorizačný výbor.

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


Článok 25 Register (1) Register obsahuje údaje podľa § 18a zákona. Register sa vedie v elektronickej forme. (2) Register je verejne dostupný na nahliadnutie v úrade okrem údajov o disciplinárnom opatrení údajov, ktoré sú chránené predpismi o ochrane osobných údajov. Každý si môže robiť výpisy alebo požiadať o kópiu registra v rozsahu údajov podľa odseku 3. (3) Na webovej stránke komory sa trvalo zverejňujú s dennou aktualizáciou tieto údaje registra: a) meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom boli udelené, b) registračné číslo, c) adresa ateliéru vo formáte – ulica, orientačné číslo, sídlo a poštové smerovacie číslo, d) kontakt v Slovenskej republike, najmä telefónne číslo a elektronická adresa, e) označenie, sídlo a webové sídlo regulačného orgánu štátu usadenia. (4) Registračné číslo je šesťmiestne. Je zložené z kódu registra HA alebo HK a štvorčíslia poradia zapísania do registra od 0001 do 9999. (5) Vyčiarknutím z registra sa registračné číslo stane neplatným. Pri opätovnom zapísaní tej istej osoby autorizačný výbor pridelí nové registračné číslo podľa poradia zapísania; to neplatí, ak ide o pokračovanie alebo opätovné zapísanie v čase kratšom, ako tri mesiace.

o vzdelaní, ktorý podľa článku 21 ods. 1 a 5 smernice podlieha automatickému uznávaniu formálnej kvalifikácie architekta, b) osvedčenie B (Certificate B), ktorým sa osvedčuje, že žiadateľ je v Slovenskej republike autorizovaným architektom, ktorý bol zapísaný do zoznamu na základe uznaného dokladu o vzdelaní, uznanej odbornej praxe a vykonanej autorizačnej skúšky, že nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a že nie je v konkurze, a c) osvedčenie C (Certificate C), ktorým sa osvedčuje, že žiadateľ spĺňa všetky požiadavky na zapísanie do zoznamu, ale o zapísanie do zoznamu nepožiadal, alebo bol zo zoznamu vyčiarknutý na vlastnú žiadosť. (2) Prílohou osvedčenia podľa odseku 1 písm. a) je fotokópia osvedčovaného dokladu o vzdelaní vyhotovená v úrade komory a pripevnená trojfarebnou niťou a osvedčená odtlačkom pečiatky komory. (3) Osvedčenia sa vydávajú v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku podľa výberu žiadateľa. Článok 28 Žiadosť (1) Osvedčenie sa vydáva na základe žiadostí záujemcu o výkon povolania architekt v cudzine. Tlačivo Žiadosť o vydanie osvedčenia na použitie v cudzine možno získať na úrade komory alebo na webovej stránke komory. (2) Žiadosť podľa článku 27 ods. 1 písm. a) možno podať len osobne; jej prílohou je originál dokladu o vzdelaní na vyhotovenie fotokópie v úrade komory.

Článok 26 Registračné osvedčenie

Článok 29 Vydanie osvedčenia

(1) Registračné osvedčenie osvedčuje, že jeho držiteľ je zapísaný v registri na vyznačený čas a že je oprávnený vykonávať činnosti podľa § 4 alebo 4a zákona ako podnikanie na základe iného, než živnostenského oprávnenia, alebo ako odborný garant v pracovnom pomere k zamestnávateľovi alebo ako konateľ obchodnej spoločnosti.

(1) Po zaplatení úhrady za vydanie osvedčenia sa osvedčenie vydá žiadateľovi, ktorý ho prevezme osobne, alebo po dohode s ním ho prevezme iná ním určená osoba, alebo sa mu pošle poštou doporučene do vlastných rúk.

(3) Registračné osvedčenie zamestnanca právnickej osoby alebo konateľa obchodnej spoločnosti je podkladom na zapísanie architektonických služieb podľa § 4 alebo 4a zákona ako predmetu činnosti do Obchodného registra (§ 14b Zákona).

(2) Osvedčenie podpisuje predseda autorizačného výboru a riaditeľ úradu. (3) Zamestnanec komory poverený spoluprácou s príslušnými orgánmi členských štátov po prevzatí vydaného osvedčenia žiadateľom bezodkladne elektronickou poštou alebo telefonicky upovedomí o vydaní osvedčenia príslušný orgán členského štátu, v ktorom mám byť osvedčenie použité.

ŠTVRTÁ ČASŤ VYDÁVANIE OSVEDČENÍ NA VÝKON POVOLANIA ARCHITEKT V CUDZINE

PIATA ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 27 Základné ustanovenie

Článok 30 Autorizačný výbor

(1) Komora ako príslušný orgán vydáva občanom Slovenskej republiky pre potreby výkonu povolania Architekt v cudzine tieto osvedčenia: a) osvedčenie A (Certificate A) podľa bodu 2 prílohy VII smernice, ktorým sa osvedčuje pravosť slovenského dokladu

(1) Funkčné obdobie člena autorizačného výboru je tri roky; začína plynúť dňom jeho vymenovania. Pri prvom vymenovaní po zriadení autorizačného výboru (§ 43da zákona) funkčné obdobie začína plynúť 1. septembrom 2010.

jo


(2) Autorizačný výbor sa môže platne uznášať, ak sú prítomní predseda alebo ním určený zástupca a najmenej ďalší dvaja jeho členovia.

(1) Písomnosti týkajúce sa autorizačných skúšok, preskúšania a kontroly vykonávania povolania sa uchovávajú v registratúre oddelene od všeobecnej spisovej agendy.

(3) Rozhodnutia autorizačného výboru sa prijímajú aklamačne. Na platnosť rozhodnutia autorizačného výboru sú potrebné tri hlasy z počtu prítomných členov. Ak je rovnosť hlasov, rozhoduje hlas predsedu.

(2) O každom autorizovanom architektovi a krajinnom architektovi sa zakladá odo dňa doručenia jeho žiadosti a následne aj trvalo vedie osobný spis, do ktorého sa postupne ukladajú a) žiadosť s prílohami, okrem portfólia, b) pozvanie na autorizačnú skúšku, c) ospravedlnenie neúčasti na autorizačnej skúške, ak bolo urobené písomne; inak úradný záznam zamestnanca komory, d) písomný test, e) zápisnica o priebehu a výsledku autorizačnej skúšky, f) sľub, g) fotokópia autorizačného osvedčenia, h) údaj o vydaní, prípadne výmene pečiatky, i) výzva na predloženie knižky používania pečiatky v rámci kontroly poskytovania služieb, j) písomnosti týkajúce sa preskúšania, k) výzva na preukázanie poistenia a doklad o existencii poistnej zmluvy v rámci kontroly poistenia, l) výzvy na zaplatenie príspevkov na činnosť komory a priznané úľavy na príspevkoch, m) rozhodnutia skúšobného senátu, disciplinárneho senátu, autorizačného výboru a predstavenstva, n) kópie osvedčení vydaných na použitie v cudzine, o) iné písomnosti týkajúce sa povinného člena komory, ak o nich rozhodne autorizačný výbor.

(4) Zápisnicu podpisujú všetci prítomní členovia. Ak niektorý člen žiada zaznamenať kontravótum s odôvodnením, vyznačí sa v zápisnici uvedením jeho mena a priezviska s krátkym opisom podstaty dôvodu, ktoré podpíše člen, ktorý kontravótum uplatnil. Článok 31 Kontrola činnosti skúšobnej komisie (1) Autorizačný výbor vykonáva stálu kontrolu činnosti skúšobnej komisie a jej skúšobných senátov. Ak v ich činnosti zistí nedostatky, prizve na svoje rokovanie predsedu skúšobnej komisie a uloží mu ich v určenej lehote odstrániť. (2) Autorizačný výbor je oprávnený delegovať svojho zástupcu na rokovanie skúšobnej komisie i do skúšobného senátu na konkrétnu autorizačnú skúšku alebo preskúšanie. Delegovaný zástupca sa zúčastňuje na činnosti skúšobného senátu; nie je oprávnený hlasovať. Článok 32 Nariadenie preskúšania (k § 23a zákona) (1) Autorizačný výbor nariadi preskúšanie člena komory z dôvodu, že pri poskytovaní služieb sa dopustil závažného nedostatku odbornej povahy (§ 23a ods. 1 zákona); návrh podáva predseda komory, predseda disciplinárnej komisie alebo ministerstvo oprávnené podľa zákona. (2) Autorizačný výbor nariadi preskúšanie člena komory, ktorý päť rokov nevykonával svoje povolanie; návrh podáva predseda komory, predseda disciplinárnej komisie alebo sám člen komory (§ 23a ods. 2 zákona). (3) V rámci kontroly nepretržitosti výkonu povolania je predstavenstvo oprávnené vyzvať člena komory, od ktorého zapísania do zoznamu uplynulo viac ako päť rokov, aby bezodkladne preukázal nepretržitosť výkonu povolania; nepretržitosť sa preukazuje najmä knižkou použitia pečiatky. Ak na základe tejto výzvy predstavenstvo zistí, že vyzvaný člen komory nevykonával päť rokov povolanie, predseda komory podá autorizačnému výboru návrh na nariadenie preskúšania podľa odseku 2. (4) Ak disciplinárna komisia v rámci svojej činnosti zistí, že člen komory päť rokov nevykonával povolanie, predseda disciplinárnej komisie podá autorizačnému výboru návrh na nariadenie preskúšania podľa odseku 2. Článok 33 Osobný spis

57

(3) Obsah osobného spisu je neverejný a nakladá sa s ním ako s osobitne chránenými osobnými údajmi. Do osobného spisu môže nahliadnuť a) ten, o kom sa vedie, b) predseda autorizačného výboru alebo ním poverený člen, ak je to potrebné na činnosť autorizačného výboru, c) predseda skúšobnej komisie a predseda skúšobného senátu, ak je to potrebné na činnosť skúšobnej komisie alebo jej skúšobného senátu, d) poverený zamestnanec komory, ak je to potrebné na administratívne a organizačné úkony súvisiace s činnosťou orgánov komory, e) osoba, ktorú na to oprávňuje zákon, a to iba na účel ustanovený zákonom. (4) Každý, kto nahliadol do osobného spisu, je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré sa z písomností v ňom uložených dozvedel. (5) Vedenie osobného spisu, jeho uchovávanie a vyraďovanie písomností upravuje Registratúrny poriadok Slovenskej komory architektov. Článok 34 Použitie pečiatky (k § 14 a 14b zákona) (1) Pečiatka sa používa na osvedčovanie písomnosti, ktorých pôvodcom je jej držiteľ. Pečiatku možno odtlačiť a) na dokumentáciu určenú stavebnému úradu alebo inému úradu na konanie, b) na odborné posudky, odhady a dobrozdania,

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


c) na podania v konaní vedenom na orgáne územného plánovania alebo na stavebnom úrade, d) na písomnosti obsahujúce architektonické, konštrukčné a technické riešenie určené na úradné konanie alebo ako plnenie objednávateľovi, e) na iné písomnosti, o ktorých tak rozhodne predstavenstvo. (2) Každé použitie pečiatky treba zaznamenať v knižke použitia pečiatky. (3) Stratu, zničenie alebo odcudzenie pečiatky treba bezodkladne oznámiť úradu Komory. Autorizačný výbor zruší pôvodné registračné číslo a pridelí nové registračné číslo, ak bola pečiatka stratená alebo odcudzená. Úrad obstará novú pečiatku s novým registračným číslom a po odovzdaní pôvodného autorizačného alebo registračného osvedčenia odovzdá novú pečiatku a nové autorizačné osvedčenie alebo registračné osvedčenie. (4) Úrad Komory obstará a odovzdá novú pečiatku namiesto zničenej alebo opotrebovanej pečiatky s rovnakým registračným číslom. (5) Za úkony podľa odsekov 3 a 4 sa platí úhrada v sume zodpovedajúcej skutočným nákladom na obstaranie novej pečiatky. Článok 35 Prechodné ustanovenie (1) Konania začaté v autorizačnej komisii, ktoré neskončili rozhodnutím alebo iným opatrením do 31. augusta 2010, dokončí autorizačný výbor. (2) Autorizačné osvedčenia a registračné osvedčenia vydané do 31. augusta 2010 sú autorizačnými osvedčeniami a registračnými osvedčeniami podľa tohto autorizačného poriadku. (3) Ak sa vo vnútorných predpisoch komory uvádza autorizačná komisia, rozumie sa tým autorizačný výbor. Článok 36 Účinnosť Tento autorizačný poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2010 okrem článkov 9 ods. 10, 13 ods. 8, 15 ods. 7 a 22 ods. 7, ktoré nadobudnú účinnosť dňom platnosti dohody o elektronickom prepojení s registrom trestov. Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc.

Príloha č. 1 Uznávanie dokladov o vzdelaní architektov (k § 24 ods. 2 písm. l prvému bodu zákona) I. Automatické uznávanie 1. Modul A – doklad o vzdelaní podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 zákona (v prílohe V.7 smernice); 2. Modul B – doklad o vzdelaní podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 zákona (v prílohe VI smernice), ak odborná príprava začala najneskôr v referenčnom roku uvedenom v tejto prílohe zákona; 3. Modul C – doklad o vzdelaní podľa § 16 ods. 2 zákona, ktorý je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie vydanom po 20. októbri 2007;

II. Individuálne uznávanie 1. Modul D – doklad o vzdelaní podľa § 16 ods. 3 zákona vydaný na základe externého štúdia architektúry a štátnej záverečnej skúšky na univerzite v inom členskom štáte; takýto doklad musí byť doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, ktorý takýto doklad uznal, že odborná príprava spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 6 zákona, hoci nie je dokladom podľa modulov A až C, a že jeho držiteľ pracoval najmenej sedem rokov v oblasti architektúry pod dohľadom architekta, architektonickej kancelárie alebo ateliéru; 2. Modul E – doklad o vzdelaní podľa § 16 ods. 4 zákona vydaný pred 5. augustom 1985 nemeckou odbornou školou Fachhochschule; takýto doklad o vzdelaní musí byť doplnený osvedčením príslušného orgánu spolkovej krajiny, ktorý takýto doklad uznal, že odborná príprava spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 6 zákona, hoci nie je dokladom podľa modulov A až C, a že jeho držiteľ je oprávnený vykonávať v Nemecku povolanie architekta, že má najmenej štvorročnú odbornú prax v Nemecku a že má schopnosti uvedené v § 16 ods. 6 písm. d) zákona; 3. Modul F – doklad o vzdelaní podľa § 16 ods. 5 zákona vydaný na základe štúdia architektúry univerzitou v nečlenskom štáte; takýto doklad o vzdelaní musí byť doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, ktorý takýto doklad uznal, že odborná príprava spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 6 zákona a že jeho držiteľ má najmenej trojročnú odbornú prax v tomto členskom štáte po uznaní dokladu o vzdelaní; 4. Modul G – doklad o vzdelaní podľa § 16c ods. 8 zákona vydaný na základe štúdia architektúry v nečlenskom štáte, ak odborná príprava spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 6 zákona; takýto doklad o vzdelaní musí byť doplnený údajom univerzity o dĺžke štúdia, skladbe študijných predmetov a zložení a kvalifikácii pedagógov a osvedčením príslušného orgánu, v ktorom uchádzač vykonával odbornú prax, že držiteľ dokladu o vzdelaní má najmenej sedemročnú odbornú prax vykonanú pod dohľadom miestneho architekta;

jn


Poznámka I: Doklady o vzdelaní vydané v bývalom Československu, Juhoslávii, Nemeckej demokratickej republike a Sovietskom zväze osvedčujú príslušné orgány nástupníckych štátov, ktoré sú členskými štátmi. Osvedčenie musí obsahovať doložku, že držiteľ dokladu o vzdelaní vykonával povolanie architekta najmenej dva roky počas 10 rokov pred vydaním osvedčenia. 5. Modul H – doklad o vzdelaní podľa § 16c ods. 8 zákona vydaný stavebnou fakultou vysokej školy v študijnom programe, v ktorom sa najmenej dva roky denného štúdia venujú študijnému odboru Architektúra; takýto doklad o vzdelaní musí byť doplnený autorizačným osvedčením Slovenskej komory stavebných inžinierov, že jeho držiteľ je najmenej tri roky autorizovaný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona; 6. Modul I - doklad o vzdelaní podľa § 16c ods. 8 zákona vydaný stavebnou fakultou vysokej školy v študijnom programe, ktorý Slovenská komora stavebných inžinierov uznáva ako doklad o vzdelaní, ktoré je potrebné na autorizáciu stavebného inžiniera v Slovenskej komore stavebných inžinierov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona; takýto doklad o vzdelaní musí byť doplnený potvrdením autorizovaného architekta, že jeho držiteľ vykonal najmenej sedemročnú odbornú prax v architektonickom ateliéri alebo kancelárii a podieľal sa na architektonickej tvorbe. Poznámka II: Na uznanie modulov A až F je právny nárok (§ 16 ods. 1 až 5 zákona), na uznanie modulov G až I nie je právny nárok (§ 16c ods. 8 zákona).

Príloha č. 2 Uznávanie dokladov o vzdelaní krajinných architektov (k § 24 ods. 2 písm. l prvému bodu zákona)

1. Modul A – doklad o vzdelaní podľa § 16 ods. 8 zákona, ktorý vydala v členskom štáte univerzita alebo iné vzdelávacie zariadenie poskytujúce aj architektonické vzdelanie, ako doklad o vysokoškolskom vzdelanie druhého stupňa v trvaní najmenej päť rokov v študijných odboroch krajinná tvorba, krajinné plánovanie alebo záhradná alebo krajinná architektúra; 2. Modul B – doklad o vzdelaní podľa § 16 ods. 9 zákona, ktorý vydala univerzita alebo iná vysoká škola neposkytujúca architektonické vzdelanie, ako doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v študijných odboroch krajinná tvorba, krajinné plánovanie alebo záhradná alebo krajinná architektúr; takýto doklad o vzdelaní musí byť doplnený rozhodnutím ministerstva školstva podľa zákona o uznávaní odborných kvalifikácií.

Príloha č. 3 KRITÉRIÁ uznávania architektonického vzdelania a dokladov o formálnej kvalifikácii (k § 16 ods. 6 písm. d) a § 24 ods. 2 písm. l) prvému bodu zákona)

59

I. Smernica má v článku 46 tieto požiadavky na architektonické vzdelávanie: 1. Vzdelávanie musí trvať najmenej štyri roky v dennom štúdiu alebo šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej tri roky denného štúdia na univerzite alebo na vysokej škole obdobnej kvality (ďalej len „univerzita“). 2. Vzdelávanie podľa bodu 1 musí byť skončené úspešným zložením skúšky na univerzitnej úrovni. 3. Zásadnú časť vzdelávania musí tvoriť architektúra. 4. Počas celého štúdia musí byť dodržaná proporcia medzi teoretickými predmetmi a praktickými predmetmi. 5. Študijný program musí zaručiť získanie vedomostí a zručností uvedených v článku 46 ods. 1 písm. a) až k) smernice, a to a) schopnosť vytvárať architektonické projekty, ktoré uspokoja aj estetické, aj technické požiadavky; b) zodpovedajúce vedomosti o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, technológiách a humanitných vedách; c) vedomosti o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického projektu; d) primerané vedomosti o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese plánovania; e) chápanie vzťahu medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a potreby dávať do vzťahu budovy a priestory medzi ľudskými potrebami a rozsahom; f) chápanie povolania a úlohy architekta v spoločnosti, najmä pri príprave dokumentácií, ktoré berú do úvahy sociálne faktory; g) chápanie metód prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie; h) chápanie konštrukčného projektovania, konštrukčných a technických problémov spojených so stavebným projektom; i) primerané vedomosti o fyzikálnych problémoch, technológiách a o funkcii stavieb, aby boli zabezpečené komfortnými vnútornými podmienkami a klimatickou ochranou; j) potrebné zručnosti pri projektovaní, aby sa splnili požiadavky užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na stavby; k) primerané vedomosti o priemysle, organizáciách, predpisoch a procedúrach spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb s integrovaním plánov do všeobecného plánovania. II. Na základe požiadaviek smernice uvedených v bode I autorizačný výbor bude uznávať doklady o odbornej príprave v individuálnom uznávaní a podporovať uznávanie takého nového notifikovaného dokladu o formálnom vzdelaní architekta, ktorý spĺňa všetky tieto požiadavky: 1. Vydala ho univerzita na základe riadne ukončeného dvojstupňového vysokoškolského štúdia v študijnom odbore architektonického zamerania v minimálnej dĺžke päť rokov v celkovom súčte študijných rokov oboch stupňov.

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


2. Vydala ho univerzita, v ktorej rozhodujúcu časť študijného programu tvorí štúdium v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus. Absolvent tohto štúdia by mal byť spôsobilý vykonávať architektonické služby v rozsahu vymedzenom § 4 zákona. 3. Vydala ho univerzita, ktorá procesom vzdelávania v hlavnom študijnom odbore umožnila študentom počas všetkých akademických rokov získať teoretické vedomosti a ich praktické uplatnenie v ateliérovej tvorbe vo vyrovnanom a harmonickom pomere s cieľom získať súlad medzi umeleckou a technickou a medzi teoretickou a praktickou zložkou architektonického vzdelávania v záujme naplnenia všetkých požiadaviek uvedených v bode I. 5. 4. Vydala ho univerzita, v ktorej štúdium rozhodujúcich disciplín v študijnom programe architektonického zamerania zabezpečujú architekti. 5. Vydala ho univerzita, v ktorej vzdelávanie je ukončené štátnou záverečnou skúškou v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus, vrátane obhajoby záverečnej (diplomovej) práce. Obsah a spôsob overovania jednotlivých bodov uvedených v § 16 ods. 6 písm. d) zákona je oprávnený vykladať autorizačný výbor. III. Doterajšie doklady o formálnych kvalifikáciách uvedené v prílohe č. 2 zákona bude autorizačný výbor uznávať v súlade s článkom 49 smernice, ak boli vydané na základe vzdelávania začatého najneskôr v referenčnom akademickom roku 2006/2007 a ak ich platnosť podľa prílohy č. 2 zákona neskončila skôr.

60


VOLEBNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

DRUHÁ ČASŤ PRÍPRAVA VOLIEB

z 27. marca 1993

Článok 4 Základné ustanovenie

v znení zmien z 2. júna 2000, zo 14. mája 2005 a z 9. septembra 2010 Slovenská komora architektov (ďalej len „Komora“) sa podľa § 27 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (ďalej len „Zákon“) uzniesla na tomto volebnom poriadku:

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Základné ustanovenia (1) Tento volebný poriadok upravuje volebné pravidlá pre voľbu orgánov Slovenskej komory architektov (ďalej len „orgán Komory“) na jej valnom zhromaždení. (2) Podľa tohto volebného poriadku sa volí a) predstavenstvo v počte 11 členov (§ 28 ods.2 Zákona), b) disciplinárna komisia v počte 5 členov (§ 39 ods.3 Zákona), c) predseda a prvý a druhý podpredseda (§ 27 ods.1 písm. a) Zákona).

Prípravu volieb organizuje predstavenstvo. Predstavenstvo najmä a) vyhlasuje konanie volieb a určuje ich termín a miesto, b) organizuje zostavovanie kandidátky a vyhlasuje kandidátov, c) zostavuje návrh kandidátov do volebnej komisie, d) vedie volebnú administratívu, e) rozhoduje o volebných sťažnostiach Článok 5 Kandidátka (1) Predstavenstvo najmenej štyri mesiace pred konaním volieb vyzve členskú základňu Komory, aby podala návrhy kandidátov na členstvo v orgánoch Komory. Navrhnúť kandidáta môže každý člen Komory, a to vrátane seba. (2) Prijímanie návrhov kandidátov sa ukončuje posledným dňom februára. Po tomto termíne predstavenstvo osloví každého, kto sa nenavrhol sám, či so svojou kandidatúrou súhlasí. (3) Kandidátku na voľbu členov orgánov Komory zostavuje predstavenstvo z návrhov kandidátov, ktorí do konca tretieho týždňa marca oznámia, že so svojou kandidatúrou súhlasia.

(3) Každý orgán Komory má po dvoch náhradníkoch na členstvo (článok10 ods. 4).

(4) Predstavenstvo zabezpečí najmenej 30 dní predo dňom konania valného zhromaždenia vytlačenie hlasovacích lístkov (článok 7).

Článok 2 Oprávnenie voliť

(5) Hlasovacie lístky sa doručia voličom spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie (§ 26 ods. 5 zákona).

(1) Oprávnenie voliť orgány Komory majú všetci členovia Komory.

Článok 6 (zrušený)

(2) Oprávnenie voliť predsedu a podpredsedov majú všetci členovia Komory prítomní na valnom zhromaždení.

Článok 7 Hlasovacie lístky

Článok 3 Volebná spôsobilosť (1) Za člena orgánov Komory možno voliť iba člena Komory, ak ďalej nie je ustanovené inak; za predsedu alebo podpredsedu Komory možno voliť iba autorizovaného architekta alebo autorizovaného krajinného architekta (ďalej len „povinný člen Komory“) (§ 27 ods. 3 Zákona). (2) Členstvo v predstavenstve a v disciplinárnej komisii sa navzájom vylučuje. (3) Orgány Komory sa volia tajným hlasovaním.

(1) Hlasuje sa hlasovacími lístkami. (2) Pre každý orgán Komory je osobitný hlasovací lístok. Obsahuje priezviská a mená kandidátov uvedené v poradí podľa abecedy. TRETIA ČASŤ PRIEBEH VOLIEB Článok 8 Volebná komisia (1) Valné zhromaždenie zvolí na návrh predstavenstva volebnú komisiu. Volebná komisia má päť členov. Jej členom nemôže byť kandidát. (2) Volebná komisia a) skontroluje zapečatenie urny,

61

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


b) overí platnosť hlasovacích lístkov, c) zratúva hlasy a oznamuje výsledok volieb, d) organizuje a riadi voľbu predsedu a podpredsedov Komory, e) vyhotovuje zápisnicu o voľbách. Článok 9 Hlasovanie (1) Do orgánov Komory sa hlasuje vhodením upravených hlasovacích lístkov do urny. Voliči neprítomní na valnom zhromaždení môžu hlasovať poštou. Hlasovacie lístky doručené poštou sa vhodia do urny pred začatím valného zhromaždenia. (2) Úprava hlasovacieho lístka spočíva v tom, že volič na ňom vyznačí krúžkom (zakrúžkuje) poradové číslo tých kandidátov, ktorým dáva svoj hlas. (3) Neplatným je hlasovací lístok, a) na ktorom je zakrúžkovaných viac kandidátov, ako má byť, b) na ktorom nie je zakrúžkovaný ani jeden kandidát, c) z ktorého sa nedá jednoznačne zistiť vôľa voliča. (4) Na iné úpravy (prečiarknutie, podčiarknutie, dopísanie iného mena a pod.) sa neprihliada. Článok 10 Sčítanie hlasov (1) Po ukončení hlasovania volebná komisia odpečatí urny a sčíta platné hlasovacie lístky. Neplatné hlasovacie lístky oddelí a zalepí ich do obálky ako prílohu č. 1 zápisnice o voľbe (2) Z platných hlasovacích lístkov zistí počet hlasov pre jednotlivých kandidátov. Po sčítaní všetkých hlasov zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov pre každý orgán Komory osobitne. Hlasovacie lístky zalepí do obálky ako prílohu č. 2 zápisnice o voľbe. (3) Zvolení sú a) prví 11 kandidáti v poradí podľa počtu získaných hlasov pre voľbu do predstavenstva, b) prvých 5 kandidátov v poradí podľa počtu získaných hlasov pre voľbu do disciplinárnej komisie.

vrhlo zo svojich radov kandidátov na predsedu Komory a na prvého a druhého podpredsedu Komory. O návrhoch sa hlasuje. Kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov predstavenstva, je kandidátom. Zvolením kandidátov sa zasadnutie novozvoleného predstavenstva končí. (3) Po skončení prestávky valné zhromaždenie pokračuje voľbou predsedu a podpredsedov Komory. Voľbu vedie predseda volebnej komisie. Hlasuje sa verejným hlasovaním zdvihnutím ruky. Zvolený je kandidát, za ktorého hlasovala väčšina prítomných voličov. (4) Ak niektorý kandidát nebol zvolený, opakuje sa postup podľa odsekov 2 a 3. (5) Novozvolený predseda Komory sa ujme ďalšieho vedenia valného zhromaždenia. Článok 12 Zápisnica o priebehu a výsledku voľby (1) Volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku voľby. Zápisnica sa vedie pre voľbu každého orgánu Komory osobitne. (2) V zápisnici sa uvedie najmä a) zloženie volebnej komisie, b) počet rozdaných hlasovacích lístkov, c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, d) počet platných a neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov, e) zoznam kandidátov s uvedením počtu získaných hlasov, f) zoznam zvolených členov a náhradníkov orgánov Komory, g) podpisy členov volebnej komisie. (3) Zápisnica sa vedie aj o voľbe predsedu a podpredsedov Komory. V nej sa uvedie najmä, koľko bolo voličov a počty hlasov za a proti kandidátovi. (4) Zápisnica s hlasovacími lístkami je prílohou zápisnice z valného zhromaždenia.

ŠTVRTÁ ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(4) Pre každý orgán Komory sú prví dvaja kandidáti v poradí podľa počtu získaných hlasov z nezvolených kandidátov náhradníkmi.

Článok 13 Zrušovacie ustanovenia

Článok 11 Vyhlásenie výsledku volieb

Zrušuje sa Volebný poriadok pre voľby členov orgánov Slovenskej komory architektov z 10. októbra 1992.

(1) Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o voľbách členmi volebnej komisie, vyhlási predseda volebnej komisie výsledok voľby na valnom zhromaždení.

Článok 14 Účinnosť Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť 1. májom 1994 1).

(2) Po vyhlásení výsledku voľby vyhlási predsedajúci prestávku valného zhromaždenia. Počas nej za vedenia predsedu volebnej komisie zasadne novozvolené predstavenstvo, aby na-

Predseda: Ing. arch. Ivan Kočan, v.r.

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v.r

1) Zmena volebného poriadku z 2. júna 2000 nadobudla účinnosť 1. augustom 2000. Zmena volebného poriadku zo 14. mája 2005 nadobudla účinnosť 14. mája 2005 Zmena volebného poriadku z 9. septembra 2010 nadobudla účinnosť 1. októbra 2010.

62


DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

ného roka odo dňa, keď sa o ňom Komora dozvedela, najneskôr do troch rokov odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia.

z 15. mája 2003

Článok 4 Zavinenie

v znení zmeny zo 14. mája 2005, zmeny z 15. mája 2009 a zmeny z 9. septembra 2010 Slovenská komora architektov (ďalej len „Komora“) sa podľa § 39 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (ďalej len „Zákon“) uzniesla na tomto disciplinárnom poriadku:

prvá časť Všeobecné ustanovenia Článok 1 Základné ustanovenie Tento disciplinárny poriadok ustanovuje podmienky disciplinárnej zodpovednosti členov Slovenskej komory architektov (ďalej len „člen Komory“), hosťujúcich architektov z členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát“), druhy disciplinárnych opatrení a pravidlá ich ukladania, skutkové podstaty disciplinárnych previnení, postavenie a činnosť disciplinárnej komisie a disciplinárne konanie. Článok 2 Disciplinárne previnenie Disciplinárnym previnením je zavinené závažné alebo opätovné porušenie povinnosti člena Komory ustanovenej Zákonom, štatútom Slovenskej komory architektov (ďalej len „Štatút“) alebo etickým poriadkom Slovenskej komory architektov (ďalej len „Etický poriadok“), ktoré je za disciplinárne previnenie označené v tomto disciplinárnom poriadku.

(1) Na uplatnenie zodpovednosti za disciplinárne previnenie postačuje zavinenie z nedbanlivosti, ak ďalej nie je ustanovené, že sa vyžaduje úmyselné zavinenie. (2) Disciplinárne previnenie je spáchané z nedbanlivosti, ak obvinený a) vedel, že môže svojím konaním porušiť Zákon, Štatút alebo Etický poriadok, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že ho neporuší, ani neohrozí, alebo b) nevedel, že svojím konaním môže porušiť Zákon, Štatút alebo Etický poriadok, hoci to vzhľadom na okolnosti vedieť mal a mohol. (3) Disciplinárne previnenie je spáchané úmyselne, ak obvinený a) chcel svojím konaním porušiť Zákon, Štatút alebo Etický poriadok, alebo b) vedel, že svojím konaním môže porušiť Zákon, Štatút alebo Etický poriadok a pre prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený. (4) Konaním sa rozumie aj opomenutie konania, na ktoré bol obvinený povinný. Článok 5 Druhy disciplinárnych opatrení (1) Za disciplinárne previnenie možno uložiť členovi Komory niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: a) písomné napomenutie, b) pokutu až do 3 500 eur, c) vylúčenie z Komory.

Článok 3 Zodpovednosť za disciplinárne previnenie

(2) Za disciplinárne previnenie možno uložiť hosťujúcemu architektovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: a) písomné napomenutie, b) pokutu až do 3 500 eur, c) vyčiarknutie z registra hosťujúcich architektov (ďalej len „Register“).

(1) Vznik zodpovednosti za disciplinárne previnenie sa posudzuje podľa Zákona, Štatútu a Etického poriadku účinného v čase spáchania disciplinárneho previnenia; podľa neskoršieho znenia Zákona, Štatútu alebo Etického poriadku sa posudzuje iba vtedy, ak je to pre obvineného priaznivejšie.

(3) Ak je uložené disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c) autorizovanému architektovi, vyčiarkne sa zo zoznamu autorizovaných architektov a ak ide o autorizovaného krajinného architekta, zo zoznamu autorizovaných krajinných architektov (ďalej len „Zoznam“).

(2) Zodpovednosť za disciplinárne previnenie sa vzťahuje na konanie na území Slovenskej republiky; na konanie v cudzine sa vzťahuje vtedy, ak ide o konanie a) voči inému členovi Komory alebo voči Komore, b) člena Komory ako hosťujúceho architekta v členskom štáte, c) pri výkone povolania na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(4) Disciplinárne potrestanie hosťujúceho architekta možno odovzdať komore alebo inému obdobnému orgánu, ktorá má nad ním disciplinárnu právomoc v členskom štáte, v ktorom je usadený (ďalej len „Komora členského štátu“).

(3) Zodpovednosť za disciplinárne previnenie zaniká, ak návrh na začatie disciplinárneho konania nebol podaný do jed-

(1) Pri určení druhu disciplinárneho opatrenia a jeho výmery sa prihliadne na závažnosť disciplinárneho previnenia, naj-

63

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011

Článok 6 Pravidlá ukladania disciplinárnych opatrení


mä na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bolo spáchané, na mieru zavinenia, na pohnútky, ako aj na to, či ide o opakované disciplinárne previnenie. (2) Za viac disciplinárnych previnení toho istého obvinenia prejednávaných v jednom disciplinárnom konaní sa uloží len jedno disciplinárne opatrenie, a to podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné. Disciplinárne opatrenia nemožno kumulovať, ani ukladať podmienečne. (3) Disciplinárne opatrenie podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) možno uložiť len vtedy, ak ide o mimoriadne závažné alebo opakované porušenie Zákona. (4) Od uloženia disciplinárneho opatrenia možno upustiť, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: a) disciplinárne previnenie bolo spoľahlivo zistené a už jeho prerokovanie splnilo výchovný účinok, b) obvinený svoje konanie oľutoval, napomohol objasnenie disciplinárneho previnenia a odstránil jeho následky, najmä tým, že dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu alebo inú ujmu, že sa ospravedlnil poškodenému alebo že uviedol veci do pôvodného stavu, c) nejde o opakované disciplinárne previnenie a d) poškodený netrvá na uložení disciplinárneho opatrenia. (5) Ak konanie, ktoré je disciplinárnym previnením, je zároveň trestným činom alebo priestupkom, možno upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia aj vtedy, ak bol obvinený právoplatne odsúdený za trestný čin, alebo uznaný za vinného zo spáchania priestupku a uložený trest za trestný čin alebo sankcia za priestupok sú vzhľadom na okolnosti dostatočné. Článok 7 Evidencia disciplinárnych opatrení (1) Evidenciu disciplinárnych opatrení vedie disciplinárna komisia; je súčasťou registratúry Komory. (2) Evidenciu disciplinárnych opatrení tvorí spis obsahujúci všetky záznamy použité v disciplinárnom konaní, zápisnice a rozhodnutia disciplinárneho senátu. Spis možno poskytnúť len štátnym orgánom oprávneným podľa zákona a ak ide o hosťujúceho architekta, v kópii aj Komore členského štátu. (3) Právoplatné uloženie disciplinárneho opatrenia sa poznamená v Zozname a zverejní v komorovej tlači. Zverejnenie obsahuje meno a priezvisko s titulmi, skutkovú podstatu a disciplinárne opatrenie. (4) Druhopis právoplatného rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa zakladá do osobného spisu člena Komory. (5) Predchádzajúce odseky sa primerane vzťahujú aj na evidenciu disciplinárnych opatrení uložených hosťujúcemu architektovi, ak nedošlo k odovzdaniu Komore členského štátu.

Článok 8 Zahladenie disciplinárneho opatrenia (1) Disciplinárne opatrenie podľa čl. 5 ods. 1 písm. a) a b) a podľa ods. 2 písm. a) a b) sa zahladí uplynutím jedného roka odo dňa vykonania disciplinárneho opatrenia. (2) Dňom vykonania disciplinárneho opatrenia je deň zverejnenia disciplinárneho opatrenia podľa čl. 5 ods. 1 písm. a) a čl. 5 ods. 2 písm. a) v komorovej tlači. Uloženie disciplinárneho opatrenia možno zverejniť až po jeho právoplatnosti. (3) Dňom vykonania disciplinárneho opatrenia je deň zaplatenia uloženej pokuty. (4) Disciplinárne opatrenie podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a čl. 5 ods. 2 písm. c) môže zahladiť svojím rozhodnutím disciplinárna komisia na základe žiadosti disciplinárne potrestaného. Rozhodnúť o zahladení možno najskôr po troch rokoch odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo disciplinárne opatrenie uložené. (5) Po zahladení disciplinárneho opatrenia sa na disciplinárne potrestaného hľadí ako keby nebol disciplinárne potrestaný. Jeho zahladené potrestanie sa vymaže zo Zoznamu, resp. z Registra a nesmie sa zverejňovať, ani naň prihliadať pri určovaní disciplinárneho opatrenia v prípadnom ďalšom disciplinárnom konaní uskutočnenom po zahladení.

druhá časť disciplinárne previnenia Článok 9 Disciplinárne previnenia pri výkone povolania architekta vo vzťahu k spoločnosti Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto a) presadzuje seba alebo výkon svojich odborných činností vo výstavbe nepravdivým alebo zavádzajúcim spôsobom, b) používa klamlivú reklamu, najmä na reklamu využíva výsledky cudzej práce alebo nepravdivé údaje, c) rozhoduje pri výkone verejnej správy vo veci, v ktorej sám vypracoval pre klienta dokumenty alebo odborný posudok ako nevyhnutný podklad rozhodovania, d) využije svoju funkciu alebo pracovnú pozíciu v orgáne verejnej správy na získanie zákazky, osobnej výhody alebo prednostnej pozície pre seba, pre blízku osobu alebo pre inú osobu v príbuzenskom, priateľskom, obchodnom alebo kolegiálnom vzťahu, e) ovplyvní uvedením nepravdivých informácií spracovanie, prerokovanie alebo schvaľovanie územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie alebo overovanie projektovej dokumentácie v úradnom konaní, f) poškodí svojím verejným prejavom alebo celkovým správaním na verejnosti dobré meno architektonického povolania uvádzaním nepravdivých údajov a informácií alebo pri výkone povolania sa vo vzťahu ku klientom, kolegom alebo úradným osobám správa hrubo, nevhodne alebo urážlivo alebo vykonáva svoje povolanie spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s dobrými mravmi.

64


Článok 10 Disciplinárne previnenie pri výkone povolania architekta vo vzťahu k profesii

Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto a) sa bez vážneho dôvodu nezúčastňuje na povinnom celoživotnom odbornom vzdelávaní organizovanom Komorou, b) prijme za spoločníka alebo poverí zastupovaním osobu, ktorá bola disciplinárne potrestaná vyčiarknutím zo Zoznamu alebo z Registra, c) vyhotoví nepravdivý, tendenčný alebo inak neobjektívny odborný posudok, odhad alebo dobrozdanie, d) zúčastní sa ako uchádzač, súťažiaci alebo člen poroty súťaže, pri ktorej Komora vyzvala na neúčasť z dôvodu nedodržania pravidiel čestného súťaženia a nesúladu súťaže s právnymi predpismi, e) poskytuje služby na nepovolených stavbách, f) poskytuje architektonické služby spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom architektonického povolania, najmä umožnením alebo napomáhaním nedodržania overenej projektovej dokumentácie, neplnením úloh stavebného dozoru, marením štátneho stavebného dohľadu, g) nevykonáva svoje povolanie poctivo a čestne, najmä nedbá na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a nedbá, aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi (§ 6 ods. 2 Zákona). h) je pri poskytovaní architektonických služieb v strete záujmov medzi účastníkmi výstavby, najmä bez súhlasu stavebníka poskytuje súčasne služby stavebníkovi i zhotoviteľovi stavby. Článok 11 Disciplinárne previnenia pri výkone povolania architekta vo vzťahu ku klientovi

bezplatne alebo len za symbolickú odmenu alebo za protislužbu, j) úmyselne zmení dohodnutú odmenu bez zmeny požadovaného rozsahu výkonov len na základe porovnania odmeny požadovanej iným architektom za rovnaký rozsah činností, k) poruší povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania; to sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu, l) odovzdá klientovi neúplnú projektovú dokumentáciu alebo iné odborné podklady alebo poskytne neúplnú službu; to neplatí, ak to bolo vopred dohodnuté s klientom, m) využije svoju funkciu v orgáne Komory na subjektívne ovplyvnenie slobodného rozhodovania klienta pri výbere architekta, n) navádza v rámci odborného poradenstva klienta na nekalé konanie s cieľom získať zákazku alebo inú neoprávnenú výhodu pre seba, pre blízku osobu alebo pre tretiu osobu, o) bezdôvodne odopiera dať súhlas na použitie architektonického diela alebo uzavrieť licenčnú zmluvu, a tým marí modernizáciu alebo významnú obnovu stavby alebo vykonanie udržiavacích prác nevyhnutných na zachovanie úžitkových vlastností stavby, a sám nie je schopný alebo ochotný vykonať potrebné práce, p) vezme počas právneho vzťahu s klientom a bez jeho vedomia od zhotoviteľa stavby, od dodávateľa stavebných výrobkov alebo od tretej osoby úplatok, províziu alebo inú výhodu, ktorej účelom je ovplyvniť poskytnutie architektonickej služby, r) predá bez súhlasu klienta pre neho vypracovanú štúdiu, návrh alebo projektovú dokumentáciu ďalšej osobe, s) nechráni práva a oprávnené záujmy klienta, najmä nekoná čestne a svedomito, nevyužíva všetky možnosti technického riešenia a neuplatňuje najnovšie odborné poznatky, ktoré pokladá za užitočné v záujme klienta (§ 6 ods. 3 Zákona). Článok 12 Disciplinárne previnenia pri výkone povolania architekta vo vzťahu k ostatným architektom

Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto a) neodstúpi od zákazky alebo uzavretej zmluvy, ak o to požiada klient z dôvodu nesporného stretu záujmu, b) prijme zákazku, ktorá je v zjavnom rozpore so zákonom alebo s verejným záujmom, alebo ktorá výrazne ohrozuje kultúrne dedičstvo alebo prírodné hodnoty, alebo ktorú za takúto označila Komora vo svojom stanovisku, c) vykonáva odborné činnosti vo výstavbe, na ktoré nemá autorizáciu, d) postúpi bez súhlasu klienta zákazku a z nej súvisiace záväzky inej osobe, okrem svojich spolupracovníkov, zamestnancov alebo dodávateľov, e) úmyselne používa na získanie zákazky mimozmluvné finančné alebo vecné stimuly, protislužby alebo sprostredkovanie iných služieb, f) vykonáva odborné činnosti vo výstavbe bez poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania za seba i za svojich zamestnancov, g) neinformuje klienta pravdivo o rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s úmyslom získať zákazku, h) zneužije nevedomosť alebo časovú tieseň klienta na bezdôvodné obohatenie alebo na poskytnutie nepotrebných služieb alebo na získanie inej neoprávnenej výhody, i) vykonáva bez súhlasu Komory odborné činnosti vo výstavbe

Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto a) nerešpektuje alebo nechráni autorské práva ostatných architektov alebo iných osôb, vrátane svojich zamestnancov a osôb tvoriacich pod jeho dohľadom alebo odborným vedením, b) prijme zákazku, ktorou bol už predtým poverený iný architekt, ak právny vzťah trvá a nedošlo k dohode, c) neupozorní klienta, že bez súhlasu žijúceho autora alebo dediča autorských práv nesmie prijať zákazku, ktorej predmetom je zásah do architektonického diela, d) úmyselne sa zúčastní vyhlásenej súťaže, v ktorej vypracoval súťažné podklady, bol konzultantom alebo odborným odhadcom vyhlasovateľa súťaže, vypracoval za Komoru stanovisko k súťažným podkladom, bol vymenovaný za člena poroty alebo pomocného orgánu súťaže, alebo vykonáva činnosť, ktorou narušuje pravidlá súťaženia, najmä zvýhodní, alebo znevýhodní uchádzača, e) neupovedomí iného architekta, že o ňom a jeho výkonoch, alebo o jeho zamestnancoch a osobách pod jeho dohľadom alebo odborným vedením vypracúva odborný posudok, dobrozdanie alebo stanovisko na úradné účely alebo pre klienta v prípadoch; to neplatí ak by upovedomením došlo k nenarušeniu objektívnosti a nezaujatosti v aktuálnom spo-

65

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


re alebo k mareniu úradného vyšetrovania, f) úmyselne diskriminuje iných architektov vo vzájomnej spolupráci, vypracúvaní odborných posudkov a dobrozdaní a vo verejných prejavoch pre ich pôvod, rasu, národnosť, náboženstvo, politické presvedčenie, pohlavie a sexuálnu orientáciu, telesné alebo duševné obmedzenia alebo rodinný stav, g) neuvádza na dokumentácii okrem svojho mena, odtlačku pečiatky a podpisu aj mená všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sa na jej zhotovení tvorivo podieľali, h) ponúkne súťažný návrh za neobvykle nízku odmenu, ktorá nemôže pokryť ani vecné náklady, s cieľom získať zákazku v súťaži alebo získať inú výhodu na úkor ostatných súťažiacich, i) šírením nepravdivých alebo neúplných údajov alebo informácií, ohováraním alebo iným obdobným konaním poškodzuje dobré meno iného architekta, obmedzuje ho v slobodnom výkone povolania alebo pri poskytovaní architektonických služieb, j) neoprávnene odnesie po skončení zamestnania alebo iného právneho vzťahu z architektonickej kancelárie odborné materiály, údaje alebo iné záznamy alebo písomnosti, ktoré nie sú jeho majetkom, k) nevydá odchádzajúcemu zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, pracovný posudok, potvrdenie o odbornej praxi alebo mu neumožní vziať si materiály a iné písomnosti, ktorých je autorom alebo sa týkajú jeho osoby.

poskytnúť informáciu alebo údaj potrebný na konanie, j) nesplnením povinnosti, neospravedlnenou neúčasťou alebo hrubou nedbalosťou spôsobí nesplnenie zákonnej úlohy Komory, poškodí iného člena Komory alebo uchádzača o členstvo alebo spôsobí Komore škodu alebo nemajetkovú ujmu, k) marí odborné posúdenie poskytnutých architektonických služieb zo strany orgánu Komory alebo vypracovanie odborného posudku poverenou osobou, l) nerešpektuje uznesenia orgánov Komory, ignoruje jej autoritu alebo zosmiešňuje ju na verejnosti alebo pred členmi Komory. Článok 14 Disciplinárne previnenia dobrovoľného člena Komory Disciplinárneho previnenia sa dopustí dobrovoľný člen Komory, ak a) neprijme bez vážneho dôvodu aspoň na jedno volebné obdobie funkciu v orgáne Komory, do ktorej bol so svojím súhlasom navrhnutý a zvolený, b) nezaplatí riadne a v lehote splatnosti základný príspevok na činnosť orgánov Komory, c) dopustí sa konania podľa článku 13 písm. a), h) alebo i).

tretia časť Článok 13 Disciplinárne previnenia pri výkone povolania architekta vo vzťahu ku Komore Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto a) neuvedie v úradom styku s Komorou pravdivé, správne, včasné a úplné údaje alebo ak jej na požiadanie neposkytne informácie týkajúce sa výkonu svojho povolania potrebné na jej činnosť podľa Zákona alebo Štatútu, hoci mu v tom nebráni zákonná prekážka, b) neupovedomí Komoru o každom významnom porušení predpisov vzťahujúcich sa na výkon povolania architekta a vnútorných poriadkov Komory orgánmi verejnej správy, inými architektmi, prípadne inými osobami a inštitúciami, s ktorými sa stretne pri výkone svojho povolania, c) neupovedomí bezodkladne Komoru o všetkých skutočnostiach zapisovaných podľa Zákona alebo Štatútu do Zoznamu alebo do Registra a o zmenách, ktoré majú význam pre výkon povolania, d) neprijme bez vážnych dôvodov aspoň na jedno volebné obdobie funkciu v orgáne Komory, do ktorej bol so svojím súhlasom navrhnutý a zvolený, e) prestane byť účastný povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania, f) nezaznamená odtlačenie pečiatky v Knižke použitia pečiatky, g) nesplní bez vážneho dôvodu ani v opakovanom termíne ako volený člen orgánu Komory úlohu uloženú orgánom Komory, alebo je v činnosti výboru alebo pracovnej skupiny trvalo pasívny, opakovane sa nezúčastňuje ich činnosti alebo neplní prevzaté úlohy v určených lehotách alebo určeným spôsobom, h) bezdôvodne odmietne vypovedať ako svedok v disciplinárnom konaní alebo sa výpovedi na ústnom pojednávaní vyhýba opakovanou neospravedlnenou neúčasťou, i) bezdôvodne odmietne sa na predvolanie dostaviť na rokovanie orgánu Komory alebo jej poradného orgánu alebo

disciplinárne konanie Článok 15 Disciplinárna komisia (1) Disciplinárnu právomoc nad členmi Komory vykonáva disciplinárna komisia. (2) Zasadnutia disciplinárnej komisie zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen disciplinárnej komisie. Disciplinárna komisia sa schádza za účelom voľby predsedu, zostavenia disciplinárneho senátu, rozhodovania o zahladení disciplinárnych opatrení alebo prerokúvania prípravy disciplinárneho poriadku a jeho zmien. Článok 16 Disciplinárny senát (1) Disciplinárne previnenia prejednáva a sankcie za ne ukladá disciplinárny senát zostavený disciplinárnou komisiou. (2) Disciplinárna komisia zostavuje päťčlenný disciplinárny senát do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania. (3) Disciplinárny senát sa skladá a) z predsedu disciplinárneho senátu, ktorým je predseda alebo ním určený iný člen disciplinárnej komisie, b) z člena disciplinárneho senátu, ktorý má vysokoškolské právnické vzdelanie a nie je členom Komory, c) z člena disciplinárneho senátu určeného z členov disciplinárnej komisie, d) z člena disciplinárneho senátu určeného z radov ostatných autorizovaných architektov.

66


(4) Disciplinárna komisia určí aj najmenej jedného náhradníka, ak by sa niektorý člen disciplinárneho senátu nemohol zúčastniť prejednávania disciplinárneho previnenia pre neprítomnosť alebo pre vylúčenie pre zaujatosť. (5) Disciplinárny senát koná vždy v zbore. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov disciplinárneho senátu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu disciplinárneho senátu.

f) odvolať sa proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, g) podať súdnu žalobu na preskúmanie právoplatného rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia. Článok 20 Svedkovia

(6) Na ústnom pojednávaní sa môže zúčastniť predseda Komory a predseda autorizačnej komisie. Na hlasovaní sa zúčastňujú len členovia disciplinárneho senátu.

Člen Komory je povinný na vyzvanie disciplinárneho senátu vypovedať ako svedok v disciplinárnom konaní. Má právo odoprieť výpoveď, ak je v priamom príbuzenskom alebo manželskom vzťahu s obvineným, alebo ak by svojou výpoveďou mohol spôsobiť nebezpečenstvo disciplinárneho alebo trestného stíhania voči sebe alebo svojmu priamemu príbuznému.

Článok 17 Vylúčenie z disciplinárneho konania

Článok 21 Podnet na začatie disciplinárneho konania

(1) Členom disciplinárneho senátu nesmie byť ten, a) u koho možno mať pochybnosti o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k obvinenému, b) kto je sám obvinený z disciplinárneho previnenia, alebo bol disciplinárne potrestaný a jeho potrestanie nie je zahladené, c) je trestne stíhaný.

(1) Podnet na začatie disciplinárneho konania voči členovi Komory alebo hosťujúcemu architektovi môže dať ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba. Z podnetu musí byť zrejmé, kto je podozrivý z disciplinárneho previnenia, kedy k disciplinárnemu previneniu došlo, o aké disciplinárne previnenie ide, kto podnet podáva a kto je poškodený. Z podnetu musia byť zrejmé okolnosti, ktoré odôvodňujú začatie disciplinárneho konania. S podnetom treba predložiť dôkazy alebo aspoň ich presne označiť, ak ich nemožno priložiť.

(2) Ak takúto prekážku zistí člen disciplinárneho senátu, je povinný okamžite o tom upovedomiť predsedu disciplinárneho senátu a ten predsedu disciplinárnej komisie. Rovnako sa postupuje, ak takúto prekážku namietne obvinený. V oboch prípadoch sa konanie preruší až do rozhodnutia o námietke, prípadne výmene vylúčeného člena disciplinárneho senátu. (3) O vylúčení člena z disciplinárneho senátu a jeho nahradením určeným náhradníkom rozhoduje predseda disciplinárnej komisie. Článok 18 Spoločné disciplinárne konanie (1) Ak sa obvinený dopustil viacerých disciplinárnych previnení, prejednajú sa v jednom disciplinárnom konaní; to neplatí, ak by spojením vecí uplynula lehota na potrestanie prvého disciplinárneho previnenia. (2) Ak sa disciplinárneho previnenia dopustilo spoločným konaním viac obvinených, prejednajú sa v jednom disciplinárnom konaní. Článok 19 Práva obvineného

(2) Ak je podnet nedostatočný a nemožno jeho nedostatky odstrániť ani dodatočne, predseda Komory ho odloží. Úrad o odložení podnetu upovedomí toho, kto ho podal aj s uvedením dôvodu odloženia. Článok 22 Začatie disciplinárneho konania (1) Disciplinárne konanie sa začína doručením návrhu predsedu Komory na začatie disciplinárneho konania (ďalej len „návrh“) predsedovi disciplinárnej komisie. (2) Návrh zašle Úrad v jednom vyhotovení obvinenému, ktorý má právo sa k nemu vyjadriť v určenej lehote. (3) Po doručení vyjadrenia obvineného alebo po márnom uplynutí určenej lehoty nariadi predseda disciplinárneho senátu ústne pojednávanie a určí jeho miesto a termín. Termín ústneho pojednávania sa určí tak, aby obvinený, členovia disciplinárneho senátu a svedkovia mali od upovedomenia o ústnom pojednávaní najmenej päťdňovú lehotu na prípravu; najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia vyjadrenia obvineného k návrhu, alebo márneho uplynutia určenej lehoty na vyjadrenie.

Obvinený má právo a) vyjadriť sa k návrhu na začatie disciplinárneho konania v lehote nie kratšej, ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy, b) oboznámiť sa s podkladmi a s dôkazmi ešte pred začatím ústneho pojednávania, c) zúčastniť sa prejednania veci na ústnom pojednávaní pred disciplinárnym senátom a vyjadrovať sa ku skutkovej a právnej stránke prejednávaného disciplinárneho previnenia, d) zvoliť si obhajcu, e) predložiť na svoju obhajobu písomnosti a iné dôkazy a navrhnúť vypočutie svedkov,

(1) Disciplinárny senát preruší disciplinárne konanie, ak sa a) začalo v tej istej veci priestupkové konanie, trestné stíhanie alebo súdne konanie, a to do jeho právoplatného skončenia, b) uloží doplniť podanie, získať dôkaz alebo stanovisko iného

67

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011

(4) Predseda Komory môže vziať návrh späť len do rozhodnutia disciplinárneho senátu. Článok 23 Prerušenie a zastavenie disciplinárneho konania


orgánu, a to do uplynutia určenej lehoty. (2) Rozhodnutie o prerušení disciplinárneho konania sa vyznačí v spise. Obvinený sa o ňom upovedomí písomne a ak k prerušeniu disciplinárneho konania došlo na ústnom pojednávaní za prítomnosti obvineného, upovedomí sa len ústne. (3) Disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie, ak a) obvinený zomrel, alebo prestal byť členom Komory alebo hosťujúcim architektom, b) predseda Komory vzal návrh späť, c) odpadol dôvod konania, d) uplynula zákonná lehota, v ktorej možno disciplinárne konanie začať (§ 39 ods. 4 Zákona). (4) Rozhodnutie o zastavení disciplinárneho konania sa vyznačí v spise a obvinený sa o tom upovedomí ústne, ak je prítomný; inak písomne. Článok 24 Ústne pojednávanie (1) Ústne pojednávanie vedie predseda disciplinárneho senátu za prítomnosti obvineného. Ak sa obvinený z vážnych dôvodov nemôže na ústnom pojednávaní zúčastniť a doručí o tom disciplinárnemu senátu písomné ospravedlnenie, alebo sa osobne ospravedlní, predseda disciplinárneho senátu pojednávanie odročí. (2) Ústne pojednávanie sa môže konať aj bez prítomnosti obvineného, ak sa na ústne pojednávanie nedostaví bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu. (3) Na záver ústneho pojednávania sa koná porada o rozhodnutí, ktorej sa zúčastní iba disciplinárny senát. Po porade vyhlási predseda disciplinárneho senátu rozhodnutie. (4) O priebehu ústneho pojednávania sa vyhotovuje zápisnica. Článok 25 Rozhodnutie (1) Ak dôjde disciplinárny senát po spoľahlivom zistení skutkového stavu k záveru, že sa obvinený dopustil disciplinárneho previnenia uvedeného v návrhu, uzná ho za vinného; inak vynesie oslobodzujúce rozhodnutie. (2) Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie. (3) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia, rozhodnutie o vine, druh disciplinárneho opatrenia, prípadne rozhodnutie o upustení od jeho uloženia, rozhodnutie o trovách konania. (4) V odôvodnení sa uvedú skutočnosti a dôkazy, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie. (5) Poučenie obsahuje údaj, či sa možno proti rozhodnutiu odvolať, v akej lehote, na ktorý orgán Komory a kde možno odvolanie podať.

(6) V rozhodnutí sa uvedú mená členov disciplinárneho senátu, číslo rozhodnutia, dátum jeho vydania, meno a priezvisko a tituly obvineného a odtlačok pečiatky disciplinárnej komisie. (7) Písomné vyhotovenie rozhodnutia podpisuje predseda disciplinárneho senátu. Článok 26 Náhrada trov konania (1) Členovi Komory, ktorý bol uznaný za vinného z disciplinárneho previnenia, sa uloží povinnosť uhradiť trovy spojené s prejednaním disciplinárneho previnenia. (2) Trovy konania sa uhrádzajú paušálnou sumou 50,- eur. Ak bolo potrebné ustanoviť znalca, člen Komory uhradí aj znalecké, ak bol uznaný za vinného z disciplinárneho previnenia; inak znalecké uhradí Komora. (3) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania celkom alebo čiastočne upustiť. (4) Výnos uhradených trov konania je príjmom Komory. Článok 27 Doručovanie (1) Upovedomenie o podaní návrhu na začatie disciplinárneho konania s výzvou na vyjadrenie, predvolanie na ústne pojednávanie a rozhodnutie sa doručuje obvinenému do vlastných rúk poštou, alebo osobne. (2) Ak obvinený zásielku odmietne prevziať alebo ju nevyzdvihne v úložnej lehote na pošte, hoci na uvedenej adrese má miesto trvalého pobytu, kanceláriu alebo ateliér, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia alebo deň uplynutia úložnej lehoty, a to aj vtedy, keď sa obvinený o uložení nedozvedel. (3) Ak nemožno zistiť deň doručenia napadnutého rozhodnutia, ale obvinený podal odvolanie, predpokladá sa, že rozhodnutie mu bolo doručené. Článok 28 Odvolacie konanie (1) Obvinený má právo odvolať sa proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu k predstavenstvu Komory. Odvolanie sa podáva na Úrade do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia obvinenému. O tom musí byť obvinený poučený. (2) Včas podané odvolanie má odkladný účinok. V pochybnostiach o včasnosti podania odvolania, sa považuje odvolanie za včas podané. (3) Predseda disciplinárnej komisie v súčinnosti s predsedom Komory na základe podaného odvolania po preverení tvrdení uvedených v odvolaní a prípadnom doplnení podkladu zabezpečí predloženie odvolania na najbližšie zasadnutie predstavenstva.

68


(4) Predstavenstvo Komory preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doplní doterajšie disciplinárne konanie, prípadne zistené nedostatky odstráni. (5) Predstavenstvo Komory môže napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie zrušiť, prípadne zrušiť a vrátiť na opakované disciplinárne konanie; inak ho potvrdí. (6) Rozhodnutie predstavenstva Komory o odvolaní je konečné a dňom jeho doručenia účastníkovi konania je právoplatné. Článok 29 Zrušenie právoplatného rozhodnutia (1) Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie predstavenstvo Komory zruší, ak sa a) na základe protestu prokurátora zistí, že bolo vydané v rozpore so zákonom, alebo b) dodatočne dozvie o skutočnosti alebo o dôkaze, ktorý v konaní nebol známy a mohol sám osebe, alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie.

štvrtá časť záverečné ustanovenia Článok 31 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov z 27. marca 1993. Článok 32 Účinnosť Tento disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť 1. júla 2003, okrem ustanovení týkajúcich sa hosťujúcich architektov, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie1.

Predseda: Ing. arch. Peter Bouda, v.r.

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v.r.

(2) Predstavenstvo Komory nemôže zrušiť právoplatné rozhodnutie podľa odseku 1 písm. b) v neprospech obvineného. Článok 30 Výkon disciplinárnych opatrení (1) Disciplinárne opatrenia vykonáva Úrad. (2) Nezaplatenú právoplatne uloženú pokutu vymáha Komora súdnou cestou.

1) Zmena disciplinárneho poriadku z 15. mája 2009 nadobudla účinnosť 1. júna 2009. Zmena disciplinárneho poriadku z9. septembra 2010 nadobudla účinnosť 15. septembra 2010.

69

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV 2007 – 2009 z 19. mája 2007 v znení zmeny z 15. mája 2009 Slovenská komora architektov sa podľa § 27 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov (ďalej len „Zákon“) uzniesla na tomto súťažnom poriadku:

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Čl. 1 Predmet úpravy Tento súťažný poriadok upravuje a) požiadavky Slovenskej komory architektov (ďalej len „Komora“) 1. na činnosť vyhlasovateľov súťaží návrhov v oblasti architektúry a územného plánovania podľa predpisov o verejnom obstarávaní 1) a ostatných verejných súťaží2) (ďalej len „súťaž“), 2. na účastníkov súťaží (ďalej len „účastník“), 3. na porotu a 4. na súťažné podmienky, b) postup Komory pri overovaní súladu návrhu súťažných podmienok s právnymi predpismi upravujúcimi súťaže, s pravidlami čestného súťaženia a s požiadavkami Komory podľa tretej časti (ďalej len „overovanie“). Čl. 2 Účel súťaží (1) Účelom súťaží je výber najvhodnejšieho riešenia predmetu súťaže na základe vyhodnotenia predložených návrhov porotou. (2) Návrhom je písomne alebo graficky vyjadrený výsledok duševnej tvorivej činnosti a súvisiacich výkonov účastníka, najmä architektonická alebo urbanistická štúdia, návrh architektonického riešenia stavby, návrh urbanistického alebo krajinného riešenia územia, návrh konštrukčného riešenia. Čl. 3 Druhy súťaží (1) Súťaže sú podľa predmetu súťaže a) architektonické, v ktorých ide o výber najvhodnejšieho riešenia návrhu stavby alebo jej zmeny, súboru stavieb, interiéru stavby a exteriéru, b) urbanistické, v ktorých ide o výber najvhodnejšieho urbanis-

tického riešenia územia, c) krajinárske, v ktorých ide o najvhodnejšie usporiadanie krajiny a záhradného riešenia exteriéru, d) konštrukčné, v ktorých ide o výber najvhodnejšieho konštrukčného riešenia stavby alebo zmeny stavby, e) kombinované, v ktorých ide o výber najvhodnejšieho riešenia pod bodmi a) až c). (2) Súťaže sú podľa okruhu účastníkov 3) a) verejné, ktoré sú vyhlásené pre vopred neurčený počet anonymných účastníkov, b) užšie verejné, ktoré sú vyhlásené pre vopred určený počet známych účastníkov vybratých z prihlásených uchádzačov, c) vyzvané, ktoré sú vyhlásené len pre vopred určený okruh známych vyzvaných účastníkov, vrátane rokovacieho konania, d) kombinované, ktoré sú vyhlásené pre vopred neurčený počet účastníkov, z ktorých niektorí sú vyzvaní. (3) Súťaže sú podľa počtu kôl a) jednokolové, v ktorých je predmet súťaže vybraný z došlých návrhov, alebo b) dvoj- a viackolové, v ktorých je predmet súťaže vybraný až z užšieho výberu došlých návrhov, spravidla po doplnení alebo po spresnení predmetu súťaže po prvom kole súťaže.

DRUHÁ ČASŤ OVEROVANIE Čl. 4 Rozsah overovania Komora overuje 4) návrh súťažných podmienok tých súťaží, ktoré umožňujú účasť autorizovaných architektov alebo autorizovaných krajinných architektov (ďalej len „architekt“). Čl. 5 Postup overovania (1) Komora overuje návrh súťažných podmienok na základe písomnej žiadosti vyhlasovateľa o overenie (ďalej len „žiadosť“). (2) Žiadosť obsahuje a) identifikačné údaje vyhlasovateľa 5), b) údaje o osobe poverenej kontaktom s Komorou pri overovaní, c) dátum predpokladaného zverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže. (3) Prílohou žiadosti je návrh súťažných podmienok 6) v listinnej forme i v digitálnej forme. (4) Za overovanie sa platí úhrada určená autorizačnou komisiou; splatná je vopred. (5) Ak žiadosť nemá náležitosti podľa odsekov 2 a 3, alebo

1) § 103 až 108 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 158/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a činnosti poroty. 2) § 847 až 849 Občianskeho zákonníka. 3) § 103 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. a § 848 Občianskeho zákonníka. 4) § 24 ods. 2 písm. j) Zákona. 5) § 3 ods. 2 vyhlášky č. 158/2006 Z.z. 6) § 106 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. a 3 vyhlášky č. 158/2006 Z.z.

mi


nebola zaplatená úhrada podľa odseku 4, Komora vyzve vyhlasovateľa na odstránenie nedostatku a určí mu primeranú lehotu s upozornením, že ak nedostatok nebude v určenej lehote odstránený, nebude overovať návrh súťažných podmienok. (6) Ak sa s vyhlasovateľom nedohodlo inak, na overenie je lehota dva týždne a ak ide o obzvlášť rozsiahle alebo komplikované súťažné podmienky s veľkým množstvom príloh, tri týždne. (7) V lehote podľa odseku 6 Komora buď overí návrh súťažných podmienok s prípadnými pripomienkami, alebo overovanie preruší a oznámi vyhlasovateľovi, že návrh súťažných podmienok má vážne nedostatky a vyzve ho, aby ich v určenej lehote odstránil a predložil upravený návrh súťažných podmienok; na predloženie upraveného návrhu súťažných podmienok sa nevzťahujú odseky 1 až 4. (8) Výsledkom overovania je osvedčenie Komory. Osvedčenie Komory podpisuje ten, kto za Komoru overil súťažné podmienky, a predseda Komory. (9) Údaj o overení súťažných podmienok Komorou sa uvádza v súťažných podmienkach 7). Osvedčenie Komory je súčasťou dokumentácie o súťaži. (10) Overenie alebo neoverenie návrhu súťažných podmienok Komora zverejní v internetovej sieti na svojej stránke www. komarch.sk a v Informáciách SKA.

TRETIA ČASŤ POŽIADAVKY KOMORY NA SÚŤAŽE Čl. 6 Účastníci (1) Okruh účastníkov určuje vyhlasovateľ v súťažných podmienkach. (2) Okruh účastníkov možno obmedziť len zákonnými podmienkami účasti pri použití jednoznačných, transparentných a nediskriminačných kritérií platných pre všetkých účastníkov rovnako. Okruh účastníkov nemožno obmedzovať najmä a) miestom sídla alebo pobytu účastníka na určitom území, b) národnosťou, pohlavím, štátnou príslušnosťou, vekom, c) určitou právnou formou. (3) Účastníkom v konkrétnej súťaži nesmie byť ten, kto a) vypracoval v návrhu súťažných podmienok kritériá výberu účastníkov alebo kritériá hodnotenia návrhov 8), b) je členom poroty, c) overoval súťažné podmienky za Komoru, d) je blízkou osobou 9), spoločníkom, zamestnancom alebo zamestnávateľom osoby uvedenej v písmene a), b) alebo c).

(4) Architekt sa nesmie zúčastniť súťaže, o ktorej Komora overovaním zistila, že nie je v súlade s právnymi predpismi a neumožňuje dodržanie pravidiel čestného súťaženia 10), a to odo dňa zverejnenia takéhoto zistenia v Informáciách SKA alebo v internetovej sieti na stránke www.komarch.sk., alebo odo dňa priameho oznámenia architektovi. (5) Obmedzenie podľa odseku 3 sa nevzťahuje na osobu, ktorá a) vypracovala alebo sa podieľala na vypracovaní dokumentu, ktorý je použitý v súťažných podmienkach ako východiskový podklad súťaže alebo ako súťažná pomôcka 11), b) je víťazom alebo jedným z víťazov predchádzajúcej súťaže alebo predchádzajúceho kola súťaže, ak jej návrh je v súťaži súčasťou súťažných podmienok ako východiskový podklad súťaže. Čl. 7 Vyhlasovanie súťaže (1) Súťaž je vyhlásená odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže a sprístupnenia súťažných podmienok vo Vestníku pre verejné obstarávanie, v dennej tlači alebo iným účinným spôsobom, alebo doručením výzvy na účasť v súťaži vyzvaným účastníkom. (2) Ak osobitný predpis 12) neustanovuje inak, oznámenie o vyhlásení súťaže obsahuje základné informácie a) o vyhlasovateľovi, b) o súťaži, najmä vymedzenie predmetu súťaže, druhu súťaže a okruhu účastníkov, c) o lehotách na prevzatie súťažných podmienok, na podávanie návrhov, na vyhodnotenie súťaže, d) o počte a rozsahu cien a odmien, vrátane odmien tým súťažiacim, ktorí splnili podmienky, ale nezískali cenu (ďalej len „režijná odmena“), e) o kritériách, podľa ktorých porota bude vyhodnocovať návrhy, f) o zložení poroty, najmä uvedenie mien a priezvísk členov poroty a údaja, koho zastupujú, alebo kto ich navrhol, g) údaj o tom, či súťažné podmienky overila Komora. (3) Výzva na účasť vo vyzvanej súťaži sa doručuje naraz všetkým vyzvaným architektom spolu so súťažnými podmienkami tak, aby bola odoslaná poštou alebo osobne doručená v deň vyhlásenia súťaže. Na obsah výzvy sa primerane vzťahuje odsek 2. (4) Vyzvaný architekt musí súhlas so svojou účasťou v súťaži písomne potvrdiť vyhlasovateľovi v lehote určenej vo výzve. Nepotvrdenie súhlasu v určenej lehote má za následok vyradenie zo súťaže. Čl. 8 Poskytovanie súťažných podmienok (1) Súťažné podmienky obsahujú všetky požiadavky vyhlasovateľa na obsah a formu súťažného návrhu a všetky podmienky účasti v súťaži; ich súčasťou sú podklady a súťažné pomôcky. Po vyhlásení súťaže nemožno zmeniť súťažné podmienky.

7) § 106 ods. 2 písm. l) zákona č. 25/2006 Z.z. 8) § 105 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. a § 3 ods. 8 vyhlášky č. 158/2006 Z.z. 9) § 116 Občianskeho zákonníka. 10) § 8 ods. 4 Zákona. 11) § 3 ods. 14 vyhlášky č. 158/2006 Z.z. 12) Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 35/2006 Z.z. o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní.

71

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


(2) Vyhlasovateľ sa dňom vyhlásenia súťaže zaväzuje dodržiavať súťažné podmienky v znení, aké uverejnil. Jedno vyhotovenie súťažných podmienok v znení, aké uverejnil, dodá Komore. (3) Vyhlasovateľ zabezpečí, že odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže môžu uchádzači prevziať súťažné podmienky na mieste určenom v oznámení a za cenu určenú v oznámení. Cena za súťažné podmienky nesmie prevyšovať skutočné náklady na ich spracovanie, výrobu a rozmnoženie. Čl. 9 Porota

(2) Sekretár súťaže a) zabezpečuje sprístupňovanie súťažných podmienok, b) zabezpečuje sprostredkovanie vysvetľovania účastníkom, c) preberá od účastníkov návrhy a potvrdzuje ich prevzatie, d) označuje návrhy poradovým číslom s uvedením dátumu a hodiny prevzatia, e) vypracúva zoznam návrhov a uschováva ich do zasadnutia poroty, f) organizuje vystavenie návrhov po vyhodnotení a udelení cien a odmien, g) vyhotovuje zápisnice z rokovaní poroty a h) robí ďalšie organizačné a administratívne úkony podľa pokynov predsedu poroty.

(1) Úlohou poroty je najmä a) posúdiť návrh súťažných podmienok ešte pred vyhlásením súťaže, b) postupovať podľa vyhlásených súťažných podmienok, c) posúdiť úplnosť a včasnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok, d) vyhodnotiť návrhy podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach, e) zostaviť poradie návrhov a f) rozhodnúť podľa súťažných podmienok o určení cien a odmien a o priznaní režijných odmien.

(3) Overovateľ návrhov overuje, či podané návrhy spĺňajú po formálnej stránke požiadavky podľa súťažných podmienok a vykoná prípravné práce potrebné na činnosť poroty. Overovateľom návrhov nesmie byť účastník, ani ten, kto sa podieľal na návrhu.

(2) Členov poroty vymenúva vyhlasovateľ predovšetkým z radov odborníkov na predmet súťaže. Komora na požiadanie vyhlasovateľa, ktorého súťažné podmienky overila, odporučí za členov poroty vhodné osoby najmä z radov architektov zapísaných v zozname porotcov a spracovateľov súťažných podmienok (článok 18).

(1) Vyhlasovateľ zvolá ešte pred vyhlásením súťaže vymenovaných riadnych členov a náhradníkov poroty na úvodné zasadnutie.

(3) Porotcom nesmie byť ten, kto je účastníkom, alebo sa podieľal na návrhu. (4) Členovia poroty sú riadni a náhradníci. (5) Porota má mať nepárny počet členov, vhodný počet je 5 až 11. Na zasadnutiach poroty sa zúčastňujú všetci riadni členovia a všetci náhradníci; tí majú poradný hlas. Ak je neprítomný riadny člen poroty, stáva sa náhradník riadnym členom s rozhodujúcim hlasom. Počet náhradníkov má byť úmerný počtu riadnych členov, spravidla jeden až traja. (6) Ak je to vhodné na odborné alebo umelecké posúdenie návrhov podľa určených kritérií, porota môže na zasadnutie prizvať s predchádzajúcim súhlasom vyhlasovateľa ako konzultanta znalca alebo iného odborníka; ten má poradný hlas. (7) Činnosť riadnych členov a náhradníkov poroty vyhlasovateľ honoruje v rozsahu, lehote a spôsobom uvedeným v súťažných podmienkach. Čl. 10 Pomocné orgány poroty (1) Pomocné orgány poroty vymenúva vyhlasovateľ. Pomocné orgány poroty sú a) sekretár súťaže a b) overovateľ návrhov.

(4) Činnosť pomocných orgánov poroty je honorovaná v rozsahu a spôsobom uvedeným v súťažných podmienkach. Rokovania poroty Čl. 11

(2) Na úvodnom zasadnutí poroty sa jej členovia písomne zaviažu na účasť na práci poroty, zvolia z vlastných radov predsedu prípadne aj podpredsedu poroty, odsúhlasia konečné znenie súťažných podmienok a určia podrobnosti činnosti overovateľa návrhov. Ak sa člen súťažnej poroty nemôže zúčastniť na úvodnom zasadnutí, môže sa k súťažným podmienkam, k voľbe predsedu poroty a k záväzkom účasti na práci poroty vyjadriť písomne sekretárovi súťaže. (3) Porota je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci riadni členovia alebo namiesto chýbajúcich riadnych členov náhradníci. Porota sa uznáša jednoduchou väčšinou. Člen poroty má právo uviesť do zápisnice o hlasovaní svoj názor, ak je odlišný od väčšinového názoru. Čl. 12 (1) Najneskôr do siedmych dní odo dňa, ktorým uplynula lehota na podávanie návrhov, sekretár súťaže po dohode s predsedom poroty zvolá zasadnutie poroty. Dovtedy musia byť návrhy overené overovateľom návrhov alebo sekretárom súťaže, prípadne aj povereným členom poroty. (2) Na prvom zasadnutí poroty po podaní návrhov predseda poroty vyžiada od všetkých členov poroty písomné vyhlásenie, že budú svoju funkciu vykonávať nestranne a že nie sú osobami uvedenými v článku 9 ods. 3 a že poznajú súťažné podmienky. (3) Do súťaže môžu byť zaradené len tie návrhy, ktoré sú uvedené v zozname podaných návrhov a ktorých úplnosť po formálnej stránke overil overovateľ návrhov. Porota vylúči zo

mh


súťaže návrhy, ktoré nesplnili požiadavky podľa súťažných podmienok, najmä ak a) nevyhoveli požiadavkám na formu a vecný rozsah, b) nemajú požadované časti alebo nie sú spracované s požadovanou podrobnosťou, c) neboli podané v lehote alebo na určené miesto, d) sa porušila anonymita účastníka. (4) Návrh, ktorý bol vylúčený zo súťaže z dôvodu podľa odseku 3, ale obsahovo je prínosom pre predmet súťaže, môže porota po zostavení poradia ohodnotiť mimo súťaž a odporučiť vyhlasovateľovi jeho získanie alebo odmenenie režijnou odmenou. (5) Porota vyhodnocuje návrhy výlučne podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach. Potvrdí splnenie súťažných podmienok jednotlivých návrhov a prizná za ich spracovanie a účasť v súťaži režijnú odmenu. (6) Porota na základe vyhodnotenia návrhov určí poradie návrhov a rozhodne o určení cien a odmien. Ak sú z hľadiska kritérií a predmetu súťaže rovnocenné dva návrhy alebo viacero návrhov, môže ich ohodnotiť rovnakou cenou alebo odmenou. Ak tak urobí pri prvej cene, a tým neurčí jedného víťaza súťaže ani poradie, odporučí vyhlasovateľovi ďalšie využitie všetkých víťazných návrhov. (7) Zápisnicu o zasadnutí poroty, na ktorom sa rozhodlo o poradí návrhov, o rozdelení cien, odmien a režijných odmien, podpisujú všetci členovia poroty. Ak niektorý člen poroty odmietne podpísať zápisnicu, uvedie sa dôvod odmietnutia v zápisnici. (8) Kópia zápisnice sa doručuje všetkým hodnoteným účastníkom. Čl. 13 Výsledok súťaže (1) Ak vyhlasovateľ neuviedol v súťažných podmienkach inak, je záver poroty záväzný pre vyhlasovateľa, účastníkov a členov poroty. (2) Vyhlasovateľ uverejní výsledok súťaže rovnakým spôsobom, ako jej vyhlásenie. Účastníkom oznámi výsledok súťaže písomne na adresu uvedenú v návrhu.

a rozsah odškodnenia účastníkov a podmienky jeho uplatnenia. Oznámenie o zrušení súťaže urobí rovnakým alebo rovnako účinným spôsobom, akým súťaž vyhlásil. Čl. 15 Vlastníctvo návrhov (1) Návrhy, za ktoré bola udelená a vyplatená cena, odmena a režijná odmena, sú vlastníctvom vyhlasovateľa. Ostatné návrhy vyhlasovateľ vráti účastníkom na adresu uvedenú v návrhu. (2) Spravidla do jedného mesiaca po skončení súťaže vyhlasovateľ usporiada výstavu, na ktorej vystaví všetky návrhy, ktoré hodnotila porota. Čl. 16 Autorské práva (1) Návrhy obsahujúce architektonické dielo 14) sú predmetom autorského práva. Nakladať s návrhom počas súťaže a použiť ho po jej skončení možno len so súhlasom účastníka 15). (2) S vlastníctvom návrhu neprechádza autorské právo na vyhlasovateľa. Čl. 17 Ceny a odmeny (1) Za primeranú celkovú sumu určenú na ceny a odmeny v súťaži sa považuje 0,5 až 2,0 % z predpokladanej hodnoty predmetu súťaže. Pri urbanistických súťažiach sa celková suma určená na ceny, odmeny a režijné odmeny určí s prihliadnutím na význam, rozsah a náročnosť spracovania návrhov. (2) Suma určená na druhú cenu by mala byť v rozsahu 60% a tretia cena v rozsahu 40% sumy určenej na prvú cenu. (3) Celková suma určená na všetky odmeny by nemala byť vyššia, než je prvá cena, pričom najvyššia odmena by nemala prekročiť 80% tretej ceny. (4) Celková suma na režijné odmeny je násobkom počtu návrhov, ktoré splnili podmienky, a určenej režijnej odmeny za jeden návrh. Režijná odmena za návrh sa určí primerane požadovanej podrobnosti návrhu, rozsahu jeho spracovania a časovej náročnosti na potrebné výkony.

Čl. 14 Zrušenie súťaže (1) Vyhlasovateľ môže zrušiť vyhlásenú súťaž len zo závažných dôvodov 13). (2) Vyhlasovateľ je povinný primerane odškodniť účastníkov, ktorí pred zrušením súťaže prevažne alebo sčasti splnili súťažné podmienky. (3) V oznámení o zrušení súťaže vyhlasovateľ uvedie vlastné identifikačné údaje, údaje o súťaži, dôvod zrušenia súťaže

ŠTVRTÁ ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Čl. 18 Zoznam porotcov a spracovateľov súťažných podmienok (1) Komora vedie stály zoznam porotcov a spracovateľov súťažných podmienok, z ktorého prednostne ponúka vyhlasovateľom na ich žiadosť návrhy na spracovateľov súťažných podmienok a na členov porôt.

13) § 849 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 14) § 5 ods. 1 a § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). 15) § 18 ods. 2, § 20 ods. 1, § 39 ods. 6 a § 40 zákona č. 618/2003 Z.z.

73

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


(2) Do zoznamu sa na základe žiadosti zapíše každý, kto a) je architektom (článok 4) a od jeho zapísania uplynulo viac ako päť rokov, b) absolvoval školenie porotcov a spracovateľov súťažných podmienok organizované Komorou, c) súhlasil so zapísaním do zoznamu. (3) Člen poroty zastupujúci Komoru je povinný vypracovať informáciu a odovzdať ju úradu Komory do siedmych dní odo dňa skončenia činnosti poroty. Informácia musí obsahovať a) vlastné identifikačné údaje, b) identifikačné údaje vyhlasovateľa a označenie súťaže, c) údaje o zložení poroty a opis priebehu jej činnosti, d) výsledky súťaže, e) prípadné odporúčania a iné informácie, ktoré považuje za vhodné. Čl. 19 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov zo 14. júna 2001 v znení zmeny z 15. mája 2003 a zmeny zo 14. mája 2005.. Čl. 20 Účinnosť Tento súťažný poriadok nadobúda účinnosť 1. júla 2007 16).

Predseda: Riaditeľ úradu: Ing. arch. Juraj Šujan, v.r. JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v.r.

16) Zmena z 15. mája 2009 nadobudla účinnosť 1. júna 2009.

md


REGIONÁLNY ZÁSTUPCA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV (uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 29. apríla 1998 v znení uznesenia z 25. septembra 2008) Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „predstavenstvo“) sa podľa čl. 19a ods. 2 štatútu Slovenskej komory architektov (ďalej len „štatút“) uznieslo: Článok 1 Postavenie regionálneho zástupcu Slovenskej komory architektov (1) Regionálny zástupca Slovenskej komory architektov (ďalej len „regionálny zástupca“) je oprávnený konať v mene Slovenskej komory architektov (ďalej len „Komora“) s orgánmi Slovenskej republiky (ďalej len „štátny orgán“), s obcami a s inými právnickými osobami v rozsahu vymedzenom plnomocenstvom udeleným predstavenstvom 1). Obsah splnomocnenia určuje štatút a uznesenia predstavenstva. (2) Z činnosti regionálneho zástupcu vznikajú práva a povinnosti priamo Komore 2).

(2) Uchádzačom môže byť len člen Komory, ktorý a) súhlasí s tým, aby bol regionálnym zástupcom, b) je autorizovaným architektom najmenej jeden rok, c) má sídlo ateliéru (kancelárie) v sídle kraja alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, d) má vytvorené priestorové a materiálne podmienky na úspešný výkon činnosti regionálneho zástupcu, e) má osobnostné a organizačné predpoklady na úspešný výkon činnosti regionálneho zástupcu. (3) Pri splnomocňovaní sa vymedzí región, pre ktorý splnomocnenie platí. Pri jeho vymedzení sa dbá o to, aby a) región jedného regionálneho zástupcu pokrýval najviac územie jedného kraja, b) bol jeden regionálny zástupca najmenej pre 100 členov Komory. (4) Splnomocnenie sa odníme, ak a) regionálny zástupca o to sám požiada, b) regionálny zástupca je dlhodobo, najmenej však šesť mesiacov pasívny, práceneschopný alebo neprítomný vo svojom sídle, a tým sa neplnia úlohy regionálneho zástupcu, c) o to požiadajú členovia Komory z regiónu petíciou, ktorú podpíše najmenej 50 % z nich. (5) Splnomocnenie zaniká smrťou regionálneho zástupcu.

(3) Regionálny zástupca je zo svojej činnosti zodpovedný predstavenstvu. Je s ním povinný prerokúvať všetky podstatné veci týkajúce sa jeho splnomocnenia; v čase, keď predstavenstvo nezasadá, s predsedom Komory alebo s podpredsedom, ktorý ho zastupuje; zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Komore nesplnením povinnosti, presiahnutím plnomocenstva alebo konaním v rozpore s pokynmi predstavenstva alebo predsedu Komory. (4) Vo veciach spisovej evidencie a manipulácie so spismi sa regionálny zástupca spravuje Registratúrnym poriadkom Slovenskej komory architektov (ďalej len „registratúrny poriadok“) a pokynmi riaditeľa úradu Komory a vo veciach súvisiacich s prostriedkami rozpočtu Komory, s účtovnou evidenciou a s evidenciou majetku Komory sa spravuje pokynmi hlavného účtovníka Komory. (5) Regionálny zástupca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Komore porušením registratúrneho poriadku, predpisov o rozpočte Komory, o účtovnej evidencii a o správe majetku a pokynmi riaditeľa úradu Komory alebo hlavného účtovníka Komory. Článok 2 Splnomocnenie na výkon činnosti regionálneho zástupcu (1) Výkonom činnosti regionálneho zástupcu predstavenstvo splnomocní uchádzača, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2. Ak je pre jeden región viac uchádzačov, ktorí splnili podmienky, výber sa uskutoční hlasovaním; vybratým je ten z nich, kto získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov predstavenstva.

Článok 3 Oprávnenia regionálneho zástupcu (1) Regionálny zástupca je oprávnený v rozsahu splnomocnenia najmä a) vystupovať v mene Komory v rokovaniach so štátnymi orgánmi, obcami a inými právnickými osobami vo veciach týkajúcich sa postavenia a činnosti Komory, záujmov členov Komory, verejného obstarávania, územného plánovania a stavebného poriadku, najmä byť v styku so štátnymi úradmi na úrovni kraja, so stavebnými úradmi a najväčšími investormi, b) vydávať v súčinnosti s výborom predstavenstva Komory pre súťaže a podľa ním určených pravidiel a v mene Komory vyhlasovateľom na ich požiadanie výsledok overenia dodržania pravidiel čestného súťaženia a súladu verejnej súťaže s právnymi predpismi, c) navrhovať v mene Komory vyhlasovateľom na ich požiadanie členov do poroty architektonickej alebo urbanistickej súťaže a prerokúvať ich podmienky účasti v porote, d) zastupovať neprítomných členov Komory z regiónu na valnom zhromaždení a podľa ich pokynu na ňom v ich mene hlasovať a voliť členov orgánov Komory, e) zvolávať členov Komory v regióne na prerokovanie aktuálnych vecí týkajúcich sa činnosti Komory a záujmov a potrieb architektov v regióne a výsledky rokovaní tlmočiť orgánom Komory alebo úradu Komory, f) sledovať správanie sa členov Komory v regióne a riešiť osobným stykom drobné nezrovnalosti, g) vykonávať osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť voči verejnosti i medzi členmi Komory v regióne.

1) § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 2) § 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

75

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


(2) Regionálny zástupca má právo požadovať nevyhnutnú pomoc a podporu potrebnú na výkon svojej činnosti od všetkých orgánov Komory, úradu Komory a členov Komory v regióne a ak je to potrebné na výkon činnosti, zúčastňovať sa s poradným hlasom spoločných rokovaní orgánov Komory. Článok 4 Povinnosti regionálneho zástupcu (1) Regionálny zástupca je povinný v rozsahu splnomocnenia a) zastupovať Komoru voči štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám v regióne v rozsahu vyplývajúcom z jej postavenia podľa zákona a z úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov Komory, b) obhajovať práva a profesijné záujmy členov Komory v regióne, c) dbať o to, aby členovia Komory vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi Komory a pri zistení nedostatku ich na to upozorniť, d) evidovať všetkých členov Komory v regióne a udržiavať spoluprácou s úradom Komory aktuálnosť osobných údajov členov Komory so zoznamom autorizovaných architektov a s registrom hosťujúcich architektov, e) informovať členov Komory o činnosti orgánov Komory, výborov predstavenstva a úradu Komory a na tento účel zvolať najmenej raz ročne všetkých členov Komory v regióne na prerokovanie aktuálnych vecí, najmä v súvislosti s konaním valného zhromaždenia alebo spoločného zasadnutia orgánov Komory, f) organizačne zabezpečiť rokovanie predstavenstva alebo iného orgánu Komory v regióne, g) oznamovať orgánom Komory, výborom predstavenstva a úradu Komory požiadavky a potreby členov Komory v regióne, h) vyhľadávať a získavať pre dobrovoľné členstvo v Komore vhodné osoby, najmä z radov zamestnancov stavebných úradov a obcí.

c) priestor priamo v kancelárii alebo najviac 300 m od nej umožňujúci rokovanie orgánu Komory (13 osôb) aj vo večerných hodinách. (2) Počas rokovania orgánu Komory musí byť v priestore rokovania orgánu Komory možnosť a) ihneď použiť osobný počítač s tlačiarňou a príručnú kopírku, b) možnosť občerstvenia (chladené nápoje, káva alebo čaj). (3) Komora uhrádza regionálnemu zástupcovi a) cestovné náhrady a vecné výdavky vzniknuté vykonávaním činnosti regionálneho zástupcu, b) paušálnu náhradu trov spojených s výkonom činnosti regionálneho zástupcu v sume 50 eur mesačne. (4) Vecnými výdavkami podľa odseku 3 písm. a) sú v preukázateľnej výške a) telefónne a faxové úhrady, b) poštovné, c) ceny faxového a kancelárskeho papiera a písacích potrieb, d) ceny iných kancelárskych potrieb podľa dohody s úradom Komory, e) cena občerstvenia na zasadnutiach členov Komory v regióne, orgánov Komory alebo výboru predstavenstva. (5) Regionálny zástupca na vlastné náklady umiestni na budove kancelárie kovovú tabuľu označujúcu jeho sídlo. Tabuľu zabezpečí úrad Komory. (6) Úrad Komory vybaví regionálneho zástupcu nápisovou pečiatkou Komory, registratúrnym poriadkom, spisovými obalmi a ďalšími kancelárskymi potrebami. Článok 6 Účinnosť Toto uznesenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1999 3).

(2) Regionálny zástupca je povinný svoje úlohy plniť osobne, iniciatívne a načas. Najmenej dvakrát ročne o svojej celkovej činnosti informuje predstavenstvo.

Predseda: Doc. Ing. arch. Peter Pásztor, v.r. Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v.r.

(3) Písomnosti regionálneho zástupcu sú písomnosťami Komory, a teda súčasťou registratúry Komory podľa registratúrneho poriadku. Písomnosti, ktorých je regionálny zástupca pôvodcom, a písomnosti, ktoré mu boli doručené, sa evidujú v centrálnej evidencii (podacom denníku) úradu Komory a dostanú spisové (registratúrne) podacie číslo registratúry Komory. Vybavené spisy sa vedú v registratúrnom stredisku na úrade Komory. Článok 5 Priestorové a materiálne podmienky (1) Základnými požiadavkami na priestorové a materiálne vybavenie sídla regionálneho zástupcu sú a) samostatná telefónna stanica so záznamníkom umožňujúcim nechať odkaz kedykoľvek, keď telefónnu stanicu nikto neobsluhuje, b) fax prístupný (zapojený) nepretržite alebo e-mail, 3) Uznesenie predstavenstva z 25. septembra 2008 nadobudlo účinnosť 1. januára 2009.

mo


ÚHRADY ZA VÝKONY SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Článok 6 Úhrada za vydanie osvedčenia o overení súťažných podmienok

(uznesenie autorizačnej komisie zo 17. septembra 2008) Autorizačná komisia Slovenskej komory architektov podľa § 29 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a podľa čl. 28 ods. 1 písm. e) štatútu Slovenskej komory architektov ustanovuje: Článok 1 Úhrada za odbornú skúšku Úhrada za odbornú skúšku je 165,- eur .; je splatná pred začatím skúšky. Článok 2 Úhrada za zapísanie do zoznamov (1) Úhrada za každé zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov alebo do zoznamu autorizovaných krajinných architektov je 85,- eur. (2) Úhrada podľa odseku 1 je splatná pred vykonaním sľubu a ak ide o opakované zapísanie, pred vydaním autorizačného osvedčenia a pečiatky. (3) Ak je zapísanie podľa odseku 1 dôsledkom predchádzajúceho vyčiarknutia z dôvodu zmeny zákona, úhrada je len v rozsahu skutočných nákladov na obstaranie autorizačného osvedčenia a pečiatky. Článok 3 Úhrada za zapísanie do registrov

Úhrada za vydanie osvedčenia o overení súťažných podmienok je 40,- eur; splatná je pri podaní žiadosti. Článok 7 Úhrada za vydanie osvedčenia Úhrada za vydanie osvedčenia na účely uznania odbornej kvalifikácie v cudzine, ktorým sa osvedčuje autenticita vysokoškolského diplomu, uznanie odbornej praxe alebo autorizácia, je 100,- eur, ak ide o nečlena Komory, a 10,- eur, ak ide o člena Komory. Článok 8 Úhrada za registráciu architektonického diela v registri architektonických diel Úhrada za registráciu v registri architektonických diel je 10,eur za každé dielo; splatná je pri podaní návrhu. Článok 9 Spoločné ustanovenia (1) Úhrady podľa čl. 1 až 8 nemožno odpustiť, ani povoliť ich zaplatenie v splátkach. Nezaplatenie úhrady je dôvodom na nevykonanie úradného úkonu Komorou. (2) Úhrady podľa čl. 1 až 8 možno zaplatiť v hotovosti v úrade, poštovým poukazom alebo bankovým prevodom v prospech účtu Slovenskej komory architektov. Článok 10 Zrušovacie ustanovenia

(1) Úhrada za každé zapísanie do registra hosťujúcich architektov alebo do registra hosťujúcich krajinných architektov je 85,- eur.

Zrušuje sa uznesenie autorizačnej komisie z 12. novembra 2003 v znení uznesenia zo 16. novembra 2004.

(2) Úhrada podľa odseku 1 je splatná pred vydaním registračného osvedčenia a pečiatky.

Článok 11 Účinnosť

Článok 4 Úhrada za preskúšanie Úhrada za preskúšanie autorizovaného architekta alebo autorizovaného krajinného architekta je 100,- eur; je splatná pred začatím preskúšania.

Toto uznesenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Predseda: Ing. arch. Ľubomír Závodný

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc.

Článok 5 Úhrada za autorizáciu autorizovaného stavebného inžiniera Úhrada za autorizáciu už autorizovaného stavebného inžiniera je 100,- eur; je splatná pred začatím verejnej rozpravy.

mm

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


PRAVIDLÁ PODPORY VEREJNEJ PREZENTÁCIE VLASTNEJ CELOŽIVOTNEJ ARCHITEKTONICKEJ TVORBY (uznesenie predstavenstva z 19. apríla 2007 v znení uznesenia z 25. septembra 2008) Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „Predstavenstvo“) sa podľa článku 26 ods. 2 písm. j) štatútu Slovenskej komory architektov na vykonanie úlohy podľa § 24 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zákonov (ďalej len „Zákon“) uznieslo na týchto pravidlách: Článok I Základné ustanovenia (1) Podporou sa na účely týchto pravidiel rozumie a) finančný príspevok z rozpočtu Slovenskej komory architektov, b) bezplatné poskytnutie miesta na stránkach Informácií SKA, a to zverejnením rozhovoru s autorom a uverejnením časti verejne prezentovaných architektonických diel podľa dohody s redakčnou radou, c) bezplatné zaradenie najviac troch vybraných architektonických diel autora do registra architektonických diel vo formáte dohodnutom s prevádzkovateľom registra. (2) Verejnou prezentáciou sa na účely týchto pravidiel rozumie súborná výstava, katalóg alebo iná verejne prístupná forma výberu architektonických diel, ktorá je celoživotným reprezentatívnym prehľadom architektonickej tvorby. Článok II Žiadateľ (1) Podporu podľa článku I ods. 1 možno priznať len žiadateľovi, ktorý v čase podania žiadosti a) je alebo v minulosti bol autorizovaným architektom alebo autorizovaným krajinným architektom a nebol zo zoznamu vyčiarknutý z dôvodu podľa § 17 ods. 1 písm. c), f), g), h), i) alebo j) Zákona a b) verejná prezentácia sa uskutočňuje pri príležitosti jeho životného jubilea, spravidla po 65. roku veku. (2) Podporu podľa článku I ods. 1 písm. a) a c) možno priznať aj žiadateľovi, ktorý osobne a na vlastné náklady uskutočňuje verejnú prezentáciu celoživotnej tvorby už nežijúceho autora, ktorý za života spĺňal požiadavku podľa odseku 1 písm. a). (3) Na účely odseku 2 sa za splnenie požiadavky podľa odseku 1 písm. a) považuje a) pred rokom 1992 členstvo vo Zväze slovenských architektov alebo v Spolku architektov Slovenska a oprávnenie na projektovú činnosť vydané po roku 1986, b) pred rokom 1952 členstvo v Inžinierskej komore na Slovensku.

(5) Žiadateľom podľa odseku 2 môže byť a) dedič alebo iný držiteľ autorských práv k architektonickým dielam, b) blízky príbuzný nežijúceho autora, alebo c) občianske združenie zaoberajúce sa architektúrou alebo dokumentovaním tvorby nežijúceho architekta. Článok III Obsah žiadosti (1) O priznaní podpory rozhoduje predstavenstvo na základe žiadosti autora. (2) Žiadosť obsahuje a) identifikačné údaje žiadateľa (meno a priezvisko s titulmi, dátum narodenia a registračné číslo), b) označenie formy prezentácie, c) dôvod prezentácie (životné jubileum alebo výročie), d) miesto a dátum začatia verejnej prezentácie, e) na aký účel sa žiada finančný príspevok, f) návrh na využitie stránok Informácií SKA, g) podpis žiadateľa. (3) Žiadosť musí byť písomná doručená úradu v listinnej forme alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Článok IV Finančný príspevok (1) Finančný príspevok je 400 eur na jednu verejnú prezentáciu a 200 eur na každú reinštaláciu tej istej verejnej prezentácie alebo na nové vydanie katalógu. (2) Finančný príspevok možno poskytnúť len na účel uvedený v žiadosti, a to na niektorý z týchto účelov: a) na refundáciu zaplateného nájomného za výstavný priestor alebo výstavné zariadenia, b) na refundáciu príspevku vydavateľovi na náklady tlače a distribúciu katalógu, c) na refundáciu zaplateného výdavku na zhotovenie výstavných panelov a fotografií a na zhotovenie záznamov na nosičoch a ich rozmnoženie, d) na refundáciu vynaložených nákladov na tlač pozvánok a plagátov. (3) Finančný príspevok v schválenej výške sa žiadateľovi vyplatí do troch dní odo dňa predloženia originálu účtovných dokladov o vynaložených nákladoch podľa odseku 2. Článok V Účinnosť Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 1. mája 2007 1). Predseda: Ing. arch. Peter Bouda

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc.

(4) Žiadateľom podľa odseku 1 môže byť jubilant, alebo jeho blízky príbuzný so súhlasom jubilanta. 1) Uznesenie predstavenstva z 25. septembra 2008 nadobudlo účinnosť 1. januára 2008.

mn


ŠTATÚT CENY SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV (uznesenie predstavenstva zo 7. februára 2002 v znení uznesení predstavenstva z 5. novembra 2002, z 3. februára 2005, zo 16. marca 2006 a zo 16. decembra 2010) Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „Predstavenstvo“) sa podľa čl.15 ods.1 štatútu Slovenskej komory architektov uznieslo na tomto štatúte: Článok 1 (1) Zriaďuje sa Cena Slovenskej komory architektov za architektúru (ďalej len „Cena“) v skratke CE·ZA·AR Cena má formu sochárskeho diela znázorňujúce symbol budovy; opis je uvedený v prílohe. (2) Cena sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. (3) Súčasťou Ceny je diplom s uvedením podstatných údajov o ocenenom architektonickom diele (ďalej len „Dielo“) a o jeho autorovi. Ak sa na vzniku Diela podieľalo viacero autorov, diplom dostane každý spoluautor. (4) S Cenou je spojené právo laureáta Ceny uvádzať si jej udelenie v spojitosti so svojím menom alebo v súvislosti s odmeneným Dielom a právo na bezplatnú propagáciu odmeneného Diela v komorovej tlači a na verejných výstavách. Článok 2 (1) Cena sa udeľuje každoročne pri príležitosti výročia ustanovujúceho valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov (ďalej len „Komora“) 10. októbra. (2) Cena sa udeľuje v týchto kategóriách: a) v kategórii Rodinné domy, b) v kategórii Bytové domy, c) v kategórii Občianske a priemyselné budovy, d) v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy, e) v kategórii Interiér, f) v kategórii Exteriér. (3) V každej kategórii podľa odseku 2 možno udeliť iba jednu Cenu. (4) Cena v niektorej kategórii podľa odseku 2 sa neudelí, ak po vyradení prihlásených návrhov, ktoré nesplnili vyhlásené podmienky účasti alebo požiadavky na kvalitu Diela, zostane na výber poroty menej ako šesť návrhov. Článok 3 (1) Uchádzať sa o Cenu môže každý, kto je v čase podávania návrhu členom Komory. Ak ide o autorský kolektív, musí byť členom Komory jeho vedúci, alebo ak ním nie je vedúci, väčšina členov autorského kolektívu.

(2) Navrhnúť na ocenenie možno architektonické dielo, ktoré bolo uskutočnené najskôr dva kalendárne roky pred rokom, v ktorom sa má Cena udeliť. (3) Návrhy sa podávajú na adresu Komory najneskôr do konca apríla. Návrh obsahuje a) označenie autora (spoluautorov), b) názov a umiestnenie Diela, c) označenie kategórie, v ktorej by sa malo Dielo oceniť, d) dátum uskutočnenia Diela, e) opis a charakteristiku Diela, f) základnú grafickú dokumentáciu, g) fotografickú dokumentáciu, h) panel o rozmeroch 70×100 cm s obrazovou dokumentáciou a údajmi podľa písmen a) a b), i) súhlas autora (autorov) s uverejnením, vystavením a vytlačením Diela, ak bude nominované na Cenu. (4) Uskutočnením diela podľa odseku 2 a odseku 3 písm. d) sa rozumie jeho zhmotnenie do konečnej podoby a spôsobilosť na užívanie podľa návrhu a projektovej dokumentácie. Právoplatnosť rozhodnutia o kolaudácii, zápis do katastra nehnuteľností, ani faktické začatie užívania vlastníkom nie sú podmienkou. (5) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije na udelenie Ceny v roku 2002. V tomto roku možno udeliť Cenu za Dielo uskutočnené najskôr v roku 1992. Článok 4 (1) O udelení Ceny vo všetkých kategóriách rozhoduje sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných architektov a iných umelcov. Zloženie poroty zostavuje každoročne najneskôr do jedného mesiaca od vyhlásenia nového ročníka predstavenstvo; zverejní sa v komorovej tlači. (2) Za člena poroty nemožno vymenovať a) autora, ani člena autorského kolektívu, ktorého Dielo sa uchádza o Cenu, ani jemu blízku osobu, b) viac ako troch členov predchádzajúcej poroty, c) toho, kto s členstvom v porote nesúhlasí, d) člena Komory, ktorý 1. bol disciplinárne potrestaný a jeho potrestanie nebolo zahladené, 2. je účastníkom disciplinárneho konania, alebo 3. bol potrestaný zákazom činnosti, e) zamestnanca úradu Komory (ďalej len „Úrad“), f) sekretára poroty. (3) Členstvo v porote zaniká a) zistením prekážky členstva podľa odseku 2, b) vzdaním sa, c) odmietnutím uzavretia zmluvy s Komorou o vzájomných právach a povinnostiach, d) smrťou. (4) Členovi poroty a sekretárovi poroty patrí jednorazová odmena. Jej výšku každoročne určí predstavenstvo. (5) Cestovné náhrady členov poroty a sekretára poroty súvi-

79

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


siace s činnosťou poroty uhrádza Komora podľa predpisov o cestovných náhradách.

Až do verejného vyhlásenia Ceny sú zapečatené obálky v úschove predsedu poroty alebo sekretára poroty. Rozpečatiť a otvoriť obálku možno až pri vyhlasovaní Ceny v jednotlivých kategóriách.

Článok 5 (1) Došlé návrhy predbežne posúdi sekretár poroty. Obsahom predbežného posúdenia je zistiť včasnosť a kompletnosť návrhu, overiť spôsobilosť autora, overiť uskutočnenie Diela a osvedčiť správnosť navrhovaného zaradenia Diela do kategórie. (2) Sekretár poroty vyzve autora, aby v primeranej lehote odstránil zistené odstrániteľné nedostatky návrhu. O výsledku predbežného posúdenia návrhov vyhotoví protokol s odporúčaniami pre porotu. (3) Sekretár poroty pripraví v spolupráci s Úradom zasadnutie poroty a predloží naň všetky podané návrhy s protokolom k nim. Článok 6 (1) Porota najprv posúdi podané návrhy, či splnili vyhlásené podmienky. Návrhy, ktoré nesplnili vyhlásené podmienky, vyradí z ďalšieho posudzovania; odovzdajú sa autorom až po udelení Ceny. (2) Zostávajúce návrhy porota posudzuje v dvoch kolách. (3) V prvom kole posudzovania návrhov porota posúdi došlé návrhy z hľadiska splnenia požiadaviek na kvalitu Diela a v každej kategórii vyberie najmenej tri a najviac šesť návrhov, ktoré najviac zodpovedajú požiadavkám na kvalitu Diela a ktoré pôjde osobne prezrieť. Na posudzovanie návrhov v prvom kole môže porota podľa potreby prizvať odborníka z niektorej oblasti umenia alebo z teórie architektúry. Posudzovania v prvom kole sa môže zúčastniť aj predseda Komory. Predseda Komory a prizvané osoby, ktoré nie sú členom poroty, môžu predniesť svoj názor; nemôžu hlasovať, ani sa zúčastniť na rozhodovaní poroty. (4) V druhom kole porota na základe osobného prezretia vybraných návrhov určí tri návrhy ako nominácie na udelenie Ceny. O každom nominovanom návrhu vyhotoví posudok, v ktorom uvedenie svoj názor, najmä prednosti vybraného návrhu a mieru, akou považuje návrh za súladný s kritériami podľa článku 1 ods. 2. (5) Vybraté návrhy možno zverejniť a vystaviť ako Diela nominované na Cenu ešte pred slávnostným odovzdávaním Ceny, prípadne aj s ostatnými návrhmi. (6) V druhom kole porota z postúpených návrhov určí tajným hlasovaním v každej kategórii jedno Dielo, ktorému sa udelí Cena. (7) V druhom kole posudzovania môžu byť prítomní len členovia poroty a sekretár poroty. Sekretár poroty nehlasuje, ani nesmie vyjadrovať svoj názor na kvalitu Diela. (8) Výsledok rozhodnutia poroty v druhom kole posudzovania návrhov v každej kategórii sa zalepí do obálky a zapečatí.

(9) Členovia poroty a sekretár poroty sú povinný zachovávať mlčanlivosť o priebehu posudzovania návrhov a ich výsledku až do udelenia Ceny. Článok 7 (1) Cena vo všetkých kategóriách sa odovzdáva na slávnostnom zhromaždení. (2) Cenu v jednotlivých kategóriách odovzdávajú čestní hostia slávnostného zhromaždenia a predseda Komory alebo poverený podpredseda Komory. Článok 8 (1) Dohľad nad priebehom posudzovania návrhov má predstavenstvo. Predstavenstvo najmä a) vymenúva a odvoláva členov poroty a sekretára poroty, b) dopĺňa porotu, ak niektorý člen poroty prestal byť jej členom, c) vyhlasuje jednotlivé ročníky udeľovania Ceny a podrobnosti účasti v nich, d) rozhoduje o prípadných námietkach autorov, e) určuje konanie slávnostného zhromaždenia na odovzdávanie Ceny, f) organizuje zverejnenie, vystavenie a vydanie nominovaných Diel. (2) Organizáciu a administratívu spojenú s Cenou, jej udeľovaním a vystavovaním návrhov zabezpečuje sekretár poroty v spolupráci s Úradom. (3) Návrhy, ktoré nepostúpili do druhého kola, sa vrátia ich autorom po udelení Ceny a po skončení výstavy. Dokumentácia (okrem panelu) týkajúca sa návrhov, ktoré postúpili do druhého kola, zostáva a spolu s písomnosťami z posudzovania návrhov súčasťou registratúry Komory. Článok 9 Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marcom 2002 1). Predseda: Riaditeľ úradu: Ing. arch. Branislav Somora, v.r. JUDr.Vladimír Hutta, CSc., v.r. Príloha štatútu Opis Ceny Zhmotnená podoba Ceny je sochárske dielo koncipované ako priestorová geometrická kompozícia z rôzne opracovaných bronzových tyčových prvkov obdĺžnikovitého prierezu.Na sochárskom diele je nápis „Slovenská komora architektov“. Rozmer sochárskeho diela je 16 x 32 x 8 cm. Autorom sochárskeho diela je Doc. Akad. sochár Ján Hoffstädter.

1) Zmena štatútu z 5. novembra 2002 nadobúdla účinnosť 1. decembrom 2002. Zmena štatútu z 3. februára 2005 nadobudla účinnosť 15. februára 2005 Zmena štatútu zo 16. marca 2006 nadobudla účinnosť 1. apríla 2006. Změna statutu zo 16. decembra 2010 nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

80


ŠTATÚT REGISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL

Článok 4 Úhrada

(uznesenie predstavenstva z 9. septembra 2010)

(1) Zobraziť dielo na webovom sídle komory možno až po zaplatení jednorazovej úhrady, ktorá slúži na čiastočné pokrytie nákladov Komory súvisiacich so zobrazením diela a s udržiavaním registra.

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „predstavenstvo“) podľa čl. 26 ods. 1 písm. h) štatútu Slovenskej komory architektov na vykonanie § 24 ods. 1 písm. k) a § 43ea zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 533/2003 Z.z. a zákona č. 136/2010 Z.z. (ďalej len „zákon“) sa uzniesla takto: Článok 1 Register architektonických diel (1) Register architektonických diel Slovenskej komory architektov1) (ďalej len „register“). Register je verejne prístupný. (2) Register vedie predstavenstvo. (3) Register sa vedie len v elektronickej forme; zbierku listín spravuje predstavenstvo. Článok 2 Obsah Registra (1) Register obsahuje architektonické diela (ďalej len „dielo“), ktoré ich autori vytvorili v čase svojho členstva v Slovenskej komore architektov (ďalej len „komora“) a pred vznikom ich členstva v komore. (2) Každé dielo je uvedené v registri v jednotnom formáte, ktorý obsahuje a) meno a priezvisko s titulmi autora diela, b) názov diela, c) umiestnenie diela, d) zdokumentovanie diela.

(2) Úhrada je 10 eur za každé dielo. Zaplatenie úhrady je podmienkou zobrazenia diela na webovom sídle komory. Článok 5 Zodpovednosť (1) Komora nezodpovedá za vady diela. Kto je v registri uvedený ako autor diela, považuje sa za autora až do času, keď sa preukáže opak. (2) Ak sa dodatočne zistí, že v návrhu na zaradenie diela do registra sú nepravdivé údaje, alebo ak dodatočne vyjde najavo právna vada diela, predstavenstvo bezodkladne vyradí dielo z registra; navrhovateľ sa o tom upovedomí. Úhrada ani jej pomerná časť sa nevracia. (3) Komora sa bude domáhať ochrany autorstva k dielu zaradenému v registri v rozsahu zákonnej možnosti2) voči každému porušovateľovi autorských práv. Článok 6 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa Štatút registra architektonických diel schválený uznesením autorizačnej komisie Slovenskej komory architektov z 13. mája 2005 v znení uznesenia zo 17. septembra 2008. Článok 7 Účinnosť Tento štatút nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.

Článok 3 Umiestňovanie diela do registra (1) Autor, jeho dedič alebo iná oprávnená osoba (ďalej len „navrhovateľ“) umiestňuje dielo do registra. Návrh sa podáva elektronicky spolu s tlačivom v jednotnom formáte podľa čl. 2 ods. 2. Tlačivo je prístupné zdarma v úrade komory alebo na webovom sídle komory.

Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc.

(2) Ak niektorý údaj podľa článku 2 ods. 2 chýba alebo je neúplný, nečitateľný alebo nezrozumiteľný alebo zobrazenie diela nie je vo formáte vhodnom na zobrazenie na webovom sídle komory, úrad vyzve navrhovateľa, aby nedostatok odstránil v určenej primeranej lehote; inak návrh vráti navrhovateľovi a dielo nezobrazí.

1) Register bol zriadený uznesením autorizačnej komisie Slovenskej komory architektov z 13. mája 2005 na vykonanie § 24 ods. 1 písm. n) zákona. 2) § 17 ods. 3 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

81

Dokumenty Slovenskej komory architektov október 2011


SIXFORM STAR Optimálna pre vysoko frekventované vchody. Je atraktívna, úcinná v každom smere chôdze a vodopriepustná. Je to ideálna vchodová rohož, dostupná aj na mieru.

SIXFORM STAR – výška rohože 10 mm alebo 18 mm umožnuje odtok vody

฀ ฀

฀( )฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀( )฀


EŠTE VČERA STE MALI INÝ POHĽAD NA PODHĽAD

Stiahnite si zadarmo unikátnu publikáciu Podhľadové systémy Rigips na www.rigips.sk Zoznámte sa s jedinečnými riešeniami sadrokartónových podhľadov v našej novej publikácii Podhľadové systémy Rigips. Objavte nekonečné možnosti pri vytváraní dizajnu stropov. Dajú vašim riešeniam nový, unikátny rozmer. Viac na www.rigips.sk.

Lepší pocit z bý vania


NOMINÁCIA NA CENU NAJLEPŠIA KOLEKCIA SVIETIDIEL PRE ROK 2011

OMS, spol. s r. o. Dojč 419 906 02 Dojč, Slovakia Tel.: +421(0)34/694 0811 Fax: +421(0)34/694 0888 e-mail: elite@oms.sk www.omselite.sk


Hlavná správa Thyssenkrupp AG, Essen

Mimoriadna architektúra, perfektná protipožiarna ochrana. Majstrovské architektonické diela si zaslúžia najlepšiu protipožiarnu ochranu prostredníctvom protipožiarnych a dymotesných dverí. K dispozícii z ocele alebo hliníka, T30/60/90, v priechodnom dizajne so vzhľadovo rovnakými dverami. Ideálne pre vysoko hodnotnú architektúru: oceľové dvere STS v jednej rovine so stenou s montážou na tupo. Oceľové dvere STS v jednej rovine so stenou

Partner slovenského futbalu

Viac informácií na: www.hormann.sk

Dokumenty SKA 2011  

Dokumenty Slovenskej komory architektov 2011.

Dokumenty SKA 2011  

Dokumenty Slovenskej komory architektov 2011.

Advertisement