Page 1


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 Stavebně konstrukční řešení – technická zpráva

strana - 1 projekt pro stavební povolení

OBSAH: 1. Identifikační údaje ...................................................................................... 3 2. Předmět projektu........................................................................................ 3 3. Podklady .................................................................................................... 3 3.1. Projektové podklady ........................................................................... 3 3.2. Normy navrhování .............................................................................. 3 3.3. Další použité pomůcky........................................................................ 3 3.4. Průzkumy............................................................................................ 4 4. Zatížení...................................................................................................... 4 5. Popis stávajícího stavu objektu.................................................................. 4 6. Popis nových nosných konstrukcí a statických opatření ............................ 4 6.1.1. Založení......................................................................................... 4 6.1.2. Podzemní konstrukce- stěny garáže.............................................. 5 6.1.3. Strop nad 1PP- garáží a přístupové schodiště + markýza............. 5 6.1.4. Nadzemní konstrukce svislé .......................................................... 5 6.1.5. vodorovné konstrukce nad 1NP..................................................... 5 6.1.6. Ostatní konstrukční opatření –podchytávky................................... 5 7. Navrhované materiály ................................................................................ 6 8. Postup prací............................................................................................... 6 9. Požadavky na kontrolu konstrukcí ............................................................. 7 10. Technické normy provádění..................................................................... 7 11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci..................................................... 7

ing. M. Schejbal – statik, tel./fax. 777289320, e-mail: marios@volny.cz

7.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 Stavebně konstrukční řešení – technická zpráva

strana - 3 projekt pro stavební povolení

1. Identifikační údaje Stavba:

Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12

Investor: Stupeň dokumentace: Část dokumentace: Generální projektant: Konstrukční řešení vypracoval:

Datum zpracování:

Andrea Káňová, Luboš Lukasík Dokumentace k žádosti o stavební povolení C - stavebně konstrukční řešení archicraft s.r. o. Komunardů 1039/39, 170 00, Praha 7 Ing. Marek Schejbal - statik, IČO 65598598 Bratří Čapků 328, 2621 01 Příbram tel . 777 289 320 e-mail: marios@volnycz březen 2013

2. Předmět projektu Předmětem projektu je návrh nosných konstrukcí při rekonstrukci a přístavbě domu. Konstrukce jsou popsány touto technickou zprávou, dimenzovány na základě statického výpočtu a výkresově dokumentovány částečně ve schématech výkresové části tohoto projektu a částečně v architektonicko-stavební části projektu.

3. Podklady 3.1. Projektové podklady – Rozpracovaná architektonicko-stavební část projektu, Ing. Arch. M. Krátký, archicraft 2013avební část projektu, archicraft s.r. o. 02- 2012

3.2. Normy navrhování ČSN EN 1990 ČSN EN 1991-1-1 ČSN EN 1991-1-3 ČSN EN 1991-1-4 ČSN EN 1992-1-1 ČSN EN 1993-1-1 ČSN EN 1995-1-1 ČSN EN 1996-1-1

ČSN EN 1997-1-1

Zásady navrhování konstrukcí Zatížení stavebních konstrukcí, Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení - Zatížení sněhem Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení - Zatížení větrem Navrhování betonových konstrukcí obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Navrhování ocelových konstrukcí obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Navrhování dřevěných konstrukcí obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Navrhování zděných konstrukcí Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. Navrhování geotechnických konstrukcí - obecná pravidla

3.3. Další použité pomůcky – TP 51 J. Hořejší, J. Šafka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987 – Studnička, Wald: Ocelové konstrukce - Ocelářské tabulky, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996 ing. M. Schejbal – statik, tel./fax. 777289320, e-mail: marios@volny.cz

7.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 Stavebně konstrukční řešení – technická zpráva

strana - 4 projekt pro stavební povolení

3.4. Průzkumy – STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, Stepro spol. s r.o., Na Konvářce 2039/19, Praha 5, Leden 2013)

4. Zatížení Konstrukce objektu byla navržena na tato užitná zatížení: - v bytových místnostech....................................................................... 1,5 kN/m² - v komunikačních prostorech objektu (chodby, schodiště)................... 3,0 kN/m² - na ploché běžně nepřístupné střeše ................................................... 0,75 kN/m² - na ploché přístupné střeše garáže ..................................................... 4,00 kN/m² Podle ČSN P ENV 1991-1-1byla konstrukce objektu navržena na tato klimatická zatížení: - zatížení sněhem – 1. oblast, tíha sněhu na zemi ............................... 0,7 kN/m² (se součinitelem Ce = 0,8 – otevřená krajina, nerozhoduje oproti zatížení na ploché nepřístupné střeše) - zatížení větrem – III. oblast, terén typu A, základní tlak větru do 10 m výšky.................................................... 0,45 kN/m²

5. Popis stávajícího stavu objektu Jedná se o levou polovinu dvojdomu (při pohledu z ulice) ve svažitém terénu. Jde o zděný objekt s členitým půdorysem. Dům je podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a půdu. Střecha je šikmá s valbou. Zdivo nosných stěn je buď cihelné z plných cihel (kolem komínu) nebo sendvičové (2x tvarovka hurdis svisle do sloupků, mezi kterými je vysypána škvára). Stropy nad obývacím pokojem jsou pravdepodobne drevene tramove (dle archivni dokumentace). Na fasádě je proveden nový kontaktní zateplovací systém. Stropy jsou dle provedených sond z keramických tvarovek HURDIS. Objekt je v současnosti neobydlen, ale dlouhodobě udržován ve velmi dobrém stavu.

6. Popis nových nosných konstrukcí a statických opatření 6.1.1. Založení Nové nosné konstrukce - stěny garáže budou založeny plošně na základových betonových pasech šířky 550mm, hloubka bude taková, aby základová spára (ZS) byla v nezámrzné hloubce. (pokud zde bude jemnozrnná zemina tak 1m pod úrovní terénu, jinak 0,8m pt.) „Základová“ deska bude přímo spojena s konstrukcí - obvodovými stěnami garáže pomocí vložených ŽB výztuží. Na styku stěny garáže a rohu stávajícího objektu bude základová spára nového základu pravděpodobně níže než založení stávající stěny. Proto tento roh bude nutné podchytit – prohloubit založení. To bude provedeno podezděním z vápenopískových (VPC) cihel a to po úsecích dlouhých max. 1m. Základ pro tyto vyzdívky bude monolitický pas výšky 150-200mm se spodním lícem na úrovní ZS budoucího základu garáže. Mezi dvěma odkrytými poli při postupném podezdívaní musí být vždy alespoň 2m dlouhý úsek buď stávající zeminy, nebo už podezděného základu. Mezipodesta nového vnějšího schodiště bude založena na dvou zídkách z tvárnic ztraceného bednění (ZB). Schodišťová stěna pod okrajem výstupního ramene bude založena na pasu minimální šířky, cca 400mm. Ocelový sloup markýzy bude založen na patce 500x500mm, hl. v nezámrzné ing. M. Schejbal – statik, tel./fax. 777289320, e-mail: marios@volny.cz

7.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 Stavebně konstrukční řešení – technická zpráva

strana - 5 projekt pro stavební povolení

hloubce. Dřevěná přístavba jídelny a terasy v 1NP bude založena na pasech šířky 400mm, pas rovnoběžný se štítovou stěnou (kolmý na stěnu garáže) bude ležet v navážkách- zásypu stěny garáže, proto bude působit jako práh- na konci bude podpírán betonovým podzemním pilířem, který bude ležet na vyložení pasu garáže. Na druhém konci bude práh spojen s kolmým pasem, jenž už musí ležet v rostlé zemině. Založení tohoto pasu musí být u stávající stěny ve stejné úrovni, jako je založení stávající stěny objektu, zřejmě se bude muset odstupňovat spodní úroveň tohoto pasu. Výška samotného prahu bude minimálně 400mm, zbytek je možno dozdít z tvárnic ZB. Prah bude vyztužen při spodním lící 3pruty øR16 (stejné bude kotvení do stěny garáže). 6.1.2. Podzemní konstrukce- stěny garáže Podzemní svislé konstrukce jsou na styku se zeminou vyzděny z tvárnic ztraceného bednění šířky 300mm, které bude øR10/200mm (5ks na metr běžný) při vnitřním líci stěny rozdělovací výztuž bude ve svislých spárách- øR8 . 6.1.3. Strop nad 1PP- garáží a přístupové schodiště + markýza Je železobetonová monolitická deska, tl. 210 mm, lemovaná atikou, jenž je součástí monolitické konstrukce, nad vjezdem je potom ještě deska spojena s monolitickým nadpražím, které společně s atikou tvoří obvodový průvlak šířky 300mm a celkové výšky 1050mm. Tvar desky je přibližně čtvercový, proto bude desky vyztužena v obou směrech stejně – max. vyztužení bude øR10/150. V části, kde bude výstup schodiště, bude konzolovitě vyložena deska tl. 200mm spojená s atikou. Tato deska bude tvořit výstupní podestu, a bude provázána s ramenem schodiště. Rameno schodiště bude pnuto příčně- v směru stupňů mezi obvodovou, 250mm širokou stěnu a stěnu garáže (kotvit navrtanými trny ø R10/250 a lehce vyšramovanou drážkou) tl. ramene schodiště postačí minimální 100mm, výztuž sítí 6/150 při spodním líci. Železobetonové konstrukce (strop a průvlak) budou z betonu C25/30. Na podestu bude navazovat konstrukce lehké ocelové markýzy, ta může být z dřevěných hranolů pnutých mezi obvodovou zeď – uloženo na montážní fošny kotvené ke stěně- a ocelový nosník IPE 160 na obvodě markýzy. Ten bude na jednom konci kotven z boku do podesty (podepřeno schodišťovou stěnou), na druhém konci bude podpírán ocelovým sloupem z 2U 120, který bude podle tvarové potřeby zakapotován. 6.1.4. Nadzemní konstrukce svislé Nosné stěny přístavby 1NP jsou dřevěné sendvičové, sloupky ve vzdálenostech cca 600mm, zajištěny ze strany OSB, případně DTD deskami a izolací. Jedna část stěny bude založena na atice garáže. Svislé konstrukce terasy budou samostatně stojící sloupky, min průřez u120x120mm. 6.1.5. vodorovné konstrukce nad 1NP Rovnou střechu přístavby budou tvořit trámy - krokve minimálně 100/160 v osových vzdálenostech 1,2m od sebe. Zaklopení je OSB deskami tl. 25mm. Trámy jsou na vnější straně uloženy na Novou obvodovou stěnu, na vnitřní straně potom na dřevěný průvlak 160x240 (pravděpodobně lepený dřevěný průřez). Vnějšní zastřešení terasy je potom z trámů (80/160) které leží venku na sloupcích, u stávající stěny potom na montážní fošně kotvené z boku na stěnu . 6.1.6. Ostatní konstrukční opatření – podchytávky Ve stávajících stěnách 1NP budou bourán popřípadě rozšiřovány otvory. Postup bourání a podchycování je běžný jako u standardní podchytávky ,pouze ing. M. Schejbal – statik, tel./fax. 777289320, e-mail: marios@volny.cz

7.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 Stavebně konstrukční řešení – technická zpráva

strana - 6 projekt pro stavební povolení

je třeba brát na vědomí, že stěna je sendvičová z desek HURDIS, proto je nutné postupovat s nejvyšší obezřetností a zajistit ještě ostění svislými „sloupky“, podle následujícího: – vybourat první vodorovnou drážku z jedné strany zdi o hloubce cca 100mm a výšce 150 mm v požadované výšce pro osazení IPE č140, která podélně zasahuje 200 mm nad podpory na obě strany – vyfrézovat svislé drážky ( na obou stranách otvoru) hl. 120mm v místě budoucího ostění pro vložení úhelníku L120/80/8 – osadit nosník IPE 140 . Délka uložení v podporách bude 200 mm, na lože min 30mm tl. cementové malty, vložit svislý L 120/80/8, ten přichytit z boku ke stěně chemickými kotvami. – montážními svary spojit nosník se svislými úhelníky /částečně vybourat prostor kolem styku/ – cementovou maltou vyplnit mezeru nad nosníkem po celé délce nosníku-již při vkládání – v místě ponechávaných stěn (v podporách) doplnit vybouraný prostor kolem nosníku, prostor pod nosníkem v podpoře vyplnit cementovou rozpínavou maltou, – po zatvrdnutí malty vybourat druhou drážku a vyfrézovat svislé drážky z druhé strany, opakovat postup s vložením nosníků a svislic z druhé strany až po vložení rozpínavé směsi do podpory – vybourat otvor na požadované rozměry, bourat na čisté rozměry, pokud možno bez zpětného dozdívání. – do přírub mezi nosníky vkládat cihly na plocho a vyplňovat prostor nad nimi, ocelovými pásky 5x60 spojit oba svislé úhelníky v ostění (po cca 300mm - podle situace po bourání) – po vybourání druhého otvoru spojit svislé úhelníky ve vzniklém pilíři pásky tak, aby tento byl opásán kolem dokola

7. Navrhované materiály Pro vodorovné (strop) konstrukce je navržen beton C25/30 X0 Železobetonové konstrukce budou vyztuženy nosnou ocelí B500 B (∅R). Výplň Tvárnic ztraceného bednění bude navržen beton C16/20 X0 Zděné stěny budou pevnosti P8 na maltu vápenocementovou MVC 2,5 Případné ocelové konstrukční prvky budou z běžné konstrukční oceli třídy S235JR (např. O 11 373, nebo 11 375). Pro svařování ocelových prvků budou použity elektrody pevnostní řady E.44. Konkrétní typ předepíše technolog dodavatele podle polohy, tloušťky svaru a typu použitého svařovacího agregátu. Dřevěné prvky z řeziva třídy SI (C22), lepené prvky GL 24

8. Postup prací Pro výstavbu budou použity běžné stavební postupy, na tomto místě zdůrazňujeme nutnost dodržení zejména následujících předpisů: Zakládání – Zemina v základové spáře musí být chráněna proti nepříznivými klimatickými vlivy (mrazem a vodou) a před poškozením těžkou těžební technikou. Pokud vznikne při rozpojování zeminy nerovné dno, nesmí být zarovnáváno nakypřenou zeminou, ale pouze podkladním betonem! Pokud bude zeminy v základové spáře jakkoliv poškozena, je nutno ji odtěžit a nahradit plombou z hubeného betonu. Železobetonové konstrukce – Je nutno upozornit na nutnost dodržování podmínek ošetřování a ochrany betonu podle ČSN EN 206-1. – Před betonáží musí být řádně ošetřeny pracovní spáry! – Dále i při rychlém tempu výstavby betonových konstrukcí bude nutno dodržet lhůtu ing. M. Schejbal – statik, tel./fax. 777289320, e-mail: marios@volny.cz

7.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 Stavebně konstrukční řešení – technická zpráva

strana - 7 projekt pro stavební povolení

min. 28 dní (v případě nepříznivých klimatických podmínek do doby určené autorem statické části projektu v rámci AD) pro ponechání bednění (nebo alespoň stojek bednění). Stropy není možno odbednit a zpětně podstojkovat! Má-li být bednění odstraněno dříve, je nutno použít systémy bednění s padací hlavou, nebo vkládat mezilehlé stojky před odbedněním přímo pod bednící desky a tyto podepřené desky potom pod stropem ponechat do doby odstranění stojek.

9. Požadavky na kontrolu konstrukcí Základová spára musí být před betonáží podkladního betonu převzata geotechnikem nebo statikem. Všechna ukládaná výztuž železobetonových konstrukcí musí být přejímána technickým dozorem investora nebo projektantem prováděcího projektu před zaklopením bednění stěn, či před betonáží stropní nebo základové desky. Na rozsah či obsah dokumentace pro provádění stavby nejsou žádné specifické požadavky.

10. Technické normy provádění Dodavatel stavby je povinen se řídit technickými normami provádění (ČSN P ENV 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton, část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí, ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí a ČSN 73 3150 Tesařské práce stavební, ČSN 73 3050 Zemné práce).

11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Při stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

V Příbrami dne 5. března 2013

Vypracoval: ing. Marek Schejbal

ing. M. Schejbal – statik, tel./fax. 777289320, e-mail: marios@volny.cz

7.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -1 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

STATICKÝ VÝPOČET

OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Identifikační údaje Podklady Předpisy navrhování Další použité pomůcky Výpočetní technika a programy: Krov dřevěná přístavba jídelny 6.1 Zatížení dřevěné střechy 6.2 OSB desky 6.3 Krokev - prostý nosník 6.4 Průvlak - vaznice 7. Železobetonová část střechy nad garáží 7.1 Stropní deska 7.2 Trám na kratší straně desky 8. Ocelová konstrukce markýzy 9. Podchytávka otvoru 10. Stěna garáže ze ztrac. bednení 11. Založení

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

2 2 2 2 2 3 3 4 6 7 9 9 12 15 16 17 21

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -2 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

1. Identifikační údaje Stavba : Místo stavby : Investor: Projektant stavební části: Stupeň dokumentace : Část dokumentace : Zpracovatel části:

Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 U Družstva Práce 939/12, Praha 4 Andrea Káňová, Luboš Lukasík archicraft s.r.o.,Komunardů 1039/39, Praha 7 Dokumentace k žádosti o stavební povolení Stavebně konstrukční část Ing. Marek Schejbal - statik, Bratří Čapků 328, 26101 Příbram IČO 655 98 598, DIČ CZ6702170761

Datum zpracování :

únor-březen 2013

2. Podklady –

Rozpracovaná architektonicko-stavební část projektu, Ing. Arch. M. Krátký, archicraft 2013

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, Stepro spol. s r.o., Na Konvářce 2039/19, Praha 5, Leden 2013

3. Předpisy navrhování: ČSN EN 1990 ČSN EN 1991-1-1 ČSN EN 1991-1-3 ČSN EN 1991-1-4 ČSN EN 1992-1-1 ČSN EN 1993-1-1 ČSN EN 1995-1-1 ČSN EN 1996-1-1

ČSN EN 1997-1-1

Zásady navrhování konstrukcí Zatížení stavebních konstrukcí, Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení - Zatížení sněhem Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení - Zatížení větrem Navrhování betonových konstrukcí obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Navrhování ocelových konstrukcí obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Navrhování dřevěných konstrukcí obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Navrhování zděných konstrukcí Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. Navrhování geotechnických konstrukcí - obecná pravidla

4. Další použité pomůcky TP 51 J. Hořejší, J. Šafka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987 Rochla M: Stavební tabulky, SNTL, Praha 1987 Studnička, Wald: Ocelové konstrukce - Ocelářské tabulky, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996 Procházka, Krátký, Štěpánek, Kohoutková, Vašková: Navrhování betonových konstrukcí 1, prvky z prostého a železového betonu, ČBS, Praha, 2005 + sborník příkladů Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, STEP 1, Navrhování a konstrukční materiály, Bohumil Koželuh, Zlín, 1998 Pume, Košatka: Betonové konstrukce 20 - Zděné konstrukce, Navrhování podle Eurokódu 6, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000 R. Bareš: Tabulky pro výpočet stěn a desek, Praha, SNTL 1964

5. Výpočetní technika a programy: – PC MTS Pentium IV + vlastní tabulky pro dimenzování konstrukcí podle výše uvedených ČSN v programu MS EXCEL

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -3 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

6. Krov -dřevostavba- přístaba 1NP 6.1 Zatížení dřevěné střechy stálá a nahodilá dlouhodobá zatížení plechová krytina 0,001 . 80 . lepenka bednění 0,025 . g1 celkem stálá zatížení na délku prvku tepelná izolace - ORSIL rošt podhledu podhled - sádrokarton

1,05 = 7 =

0,240 .

1,500 =

0,015 .

8 =

g2 celkem stálá zatížení na délku půdorysu

0,08 0,05 0,18 0,31

kN/m² kN/m² kN/m² kN/m²

1,35 1,35 1,35 1,35

0,113 0,068 0,236 0,417

kN/m² kN/m² kN/m² kN/m²

0,36 kN/m² 0,05 kN/m² 0,12 kN/m²

1,35 1,35 1,35

0,49 kN/m² 0,0675 kN/m² 0,162 kN/m²

0,53 kN/m²

1,35

0,716 kN/m²

zatížení sněhem - svislé zatížení na plochu půdorysu (svislý průmět) pro trvalou kombinaci sk 1 . oblast základní tíha sněhu = 0,70 kN/m² sklon střechy p1

0,80 .

0,0°

μ1 =

0,80 .

0,8 . ( 60 - 0,0 ) 30

1,000 .

0,70 =

nahodilé zatížení na nepřístupné ploché střeše p2 zatížení větrem - zatížení kolmo na střednici prvku hlavní trakt II . oblast vb,o = 25,0 m/s výchozí základní rychlost větru zmin =

minimální výška kr =

0,19

.(

z0 z0,II

z toho součinitel drsnosti z cr = kr . ln z0

(

)

0,07

)=

0,19 . ln

qp = [

1

1,50

0,67 kN/m²

0,75 kN/m2

1,50

1,125 kN/m2

výška konstrukce 0,19

16,60 0,05

.( )=

0,05 0,05

)

lv = σv/vm = kr . vb . ki/vm =

0,190 .

+

0,07

zo

=

0,05

z

=

16,6 m

=

0,190

.

25

=

27,574 m/s

25 . 1 / 27,574

=

0,1723

=

1048,2 N/m²

1,103 1,103 .

maximální dynamický tlak větru

(max. 0,8)

0,45 kN/m²

vm = cr . co . vb =

střední rychlost větru ve výšce z turbulence

(

0,800

kategorie terénu II parametr drsnosti terénu

2,0 m =

=

1,0

qp = [1 + 7.lv] . 1/2 . ρ . vm² = 7 . 0,1723

].

1,250

.

27,574

²/ 2

tlak na střechu

h = ze

e = min. z

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

e/10 = e/4 =

2h = b= 30,00 / 30,00 /

33,2 m 30,0 m 10 = 4 =

3 m 7,5 m

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

součinitele vnějšího tlaku: (z tabulky 7.3a na str. 38 ČSN EN 1991-1-4)

e/4

d

0º vítr od spodní hrany cpe,1 cpe,10

F

F G H H

-1,70 0,00 -1,20 0,00 -0,60 0,00

180º vítr ve směru od horní hrany cpe,10 cpe,1

-2,50 0,00 -2,00 0,00 -1,20 0,00

-2,30

-2,50

-1,30

-2,00

-0,80

-1,20

b

G

e/4

Strana -4 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

F

e/10

součinitele vnějšího tlaku: (z tabulky 7.3b na str. 38 ČSN EN 1991-1-4) 90º cpe,10 cpe,1

d

e/4

horní hrana Fup

Fup

-2,10

-2,60

Flow

-2,10 -1,80 -0,60 -0,50

-2,40 -2,00 -1,20 -0,50

e/4

G

H

b

G H I I

Zatížení větrem na střechu je vždy sáním a v součtu se svislými zatíženími se neuplatní v nejnepříznivějších kombinacích zatížení.

Flow spodní hrana

e/10 e/2

6.2 OSB desky Vnitřní síly Na uvedené rozpětí nemůže být deska ukládána jako prostý nosník, musí být vždy spojitá přes dvě pole. l1 = 1,20 m l2 = 1,20 m pro rozpětí desky vyřešeno metodou rozdělování momentů

p g c

b

a l1

l2

k1 = 0,75/l1 = 0,75 / 1,20

=

0,625

k2 = 0,75/l2 = 0,75 / 1,20

=

0,625

μb1 = k1/Σk = 0,63 / 1,25

=

0,500

μb2 = k2/Σk = 0,63 / 1,25

=

0,500

m b1 = -1/8 m b2 = 1/8

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

l12

l22

=

=

-0,180 0,180 6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -5 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

nadpodporový moment stálá zatížení - moment od zatížení v obou polích

ξ, ψ0

γ

Mg = g . (m b1 -(m b1 + m b2) . μb1) =

-0,06 kNm 1,35 0,85 nahodilá zatížení - moment od zatížení v obou polích - pro nadpodporový moment a reakci Mp = p . (m b1 -(m b1 + m b2) . μb1) = -0,14 kNm 1,50 1,00 největší hodnota nadpodporového momentu -0,19 kNm 1,40

-0,0638 kNm -0,203 kNm -0,2663 kNm

p g c

b

a

l2

l1

nahodilá zatížení - moment od zatížení pouze v poli 2 - pro maximum momentu v poli Mp = -p . (m b2 -(m b2 . μb2) = celková hodnota momentu pro maximum v poli l2 Pro polohu maximálního momentu: Cp = l2 . q/2 - M/l = 1,20 . 0,31 1,20

.

0,75

/ /

2 2

-

poloha maximálního kladného momentu: xo = C /q = 2 M = C.xo-q.xo /2 =

0,14 . 0,39 .

0,503 0,503 -

-0,07 kNm

1,50

-0,12 kNm

1,34

0,06 0,07

/ /

0,53 /

0,039 = 0,09492 =

1,20 = 1,20 = Cp = 1,059 =

1,00

-0,1013 kNm -0,1651 kNm

0,14 kN 0,39 kN 0,53 kN 0,503 m

0,031 kNm 0,103 kNm 0,134 kNm

1,35 1,50 1,42

0,85 1,00

0,035 kNm 0,155 kNm 0,190 kNm

C = l2 . q/2 - M/l = 1,20 1,20

. .

0,31 /2 0,75 /2

-

0,046 0,113

= = C=

0,14 kN 0,34 kN 0,48 kN

1,35 1,50 1,40

0,85 1,00

0,160 kN 0,506 kN 0,666 kN

Qbp = l2. q/2 + M/l = 1,20 1,20

. .

0,31 /2 0,75 /2

+ +

0,046 = 0,113 = Qbp =

0,23 kN 0,56 kN 0,79 kN

1,35 1,50 1,40

0,85 1,00

0,266 kN 0,844 kN 1,110 kN

Qbl = l1. q/2 - M/l =

. .

0,31 /2 0,75 /2

+ +

0,046 0,113

= =

0,23 kN 0,56 kN 0,79 kN

1,35 1,50 1,40

0,85 1,00

0,266 kN 0,844 kN 1,110 kN

B=

1,59 kN

1,40

= = A=

0,14 kN 0,34 kN 0,48 kN

1,35 1,50 1,40

1,20 1,20

A = l1 . q/2 - M/l = 1,20 1,20

. .

0,31 /2 0,75 /2

-

0,05 0,113

Posouzení desky MSÚ - Ohyb, tah, tlak - celistvý průřez Trvání zatížení Hodnoty zatížení Mysd (KNm) = 0,064 Nsd (KN) = 0,00 stálé

Mzsd (KNm)

2,219 kN 0,85 1,00

0,160 kN 0,506 kN 0,666 kN

modifikační součinitel kmod = 0,40

=

0,00

dlouhodobé

Nsd (KN) = 0,00

Mysd (KNm) = 0,000

Mzsd (KNm)

=

0,00

kmod = 0,50

střednědobé

Nsd (KN) = 0,00

Mysd (KNm) = 0,000

Mzsd (KNm)

=

0,00

kmod = 0,70

krátkodobé

Nsd (KN) = 0,00

Mysd (KNm) = 0,203

Mzsd (KNm)

=

0,00

kmod = 0,90

Třída provozu

1

Materiál: OSB 3 součinitel vlastnosti materiálu Materiálové charakteristiky fc,0,k = ft,0,k = fm,k = 18 MPa 11 MPa Rozměry průřezu

h=

25 mm

b=

γM = 11 MPa

1,20 E0,mean = 0,2

1000 mm kh = min{(150/h) ;1,3} = ( kh = min{(150/b)0,2;1,3} = (

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

km = 0,70 3,5 GPa 150/25 150/1000

)0,2 = )

0,2

=

1,00 1,00

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Průřezové charakteristiky:A =

25,00 .10³ mm²

Iy =

Strana -6 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

1,30 .106 mm4

Wy =

104,17 .103 mm3 W z = 4166,67 .103 mm3

Posouzení Nsd

zatížení stálé dlouhodobé střednědobé krátkodobé celkem

{ kmod.A.fct,0,k/γM}k 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mysd

+

kmod.W y.fm,k/γ

+ + + + +

0,102 0,000 0,000 0,144 0,246

+

km . Mzsd

k= 1

kmod.W z.fm,k/γM

+ + + + +

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 =

0,246

<

1

vyhovuje !

MSP ufin = uinst . (1+kdef) charakteristická kombinace zatížení průhyb od rovnoměrného zatížení stálého 4 ufin = 5/384 gl /EIy . (1+kdef) = 5/384 . 0,31 . 2 ufin = 1/16 Mgbl /EIy . (1+kdef) =

1,20 4/ (

0,0035 .

1,30 ).(

1,00

+

1,5 ) =

4,577 mm

-1/16 . 0,06 . průhyb od nahodilého zatížení 4 ufin = 5/384 pl /EIy . (1+kdef) =

1,20 2/ (

0,0035 .

1,30 ).(

1,00

+

1,5 ) =

-2,746 mm

5/384 . 0,75 . ufin = 1/16 Mpbl2/EIy . (1+kdef) =

1,20 4/ (

0,0035 .

1,30 ).(

1,00

+

0)=

4,443 mm

-1/16 celkem

1,20 2/ (

0,0035 .

1,30 ).(

1,00

+

0)= ufin =

L/200

6,00 mm

.

0,07 .

v=

<

4,94 mm

=

-1,333 mm 4,94 mm

vyhovuje

6.3 Krokev - prostý nosník Geometrie a zatížení krokve zatěžovací šířka běžné krokve z plochy střechy

1,20 .

α=

0,00°

cos 0° =

0,371 kN/m

1,35

0,85

0,425 kN/m

=

0,636 kN/m

1,35

0,85

0,730 kN/m

5,00 /

cos 0° = 0,75 =

1,35 1,15 1,50

0,85

1,20 .

0,080 kN/m 1,087 kN/m 0,900 kN/m

0,092 kN/m 1,247 kN/m 1,350 kN/m

0,31 /

z podhledu 1,20 . vlastní váha krokve 0,16 . 0,100 . g trvalá kombinace zatížení p nahodilé zatížení - užitné Vnitřní síly pro rozpětí průvlaku maximální moment

sklon

b=

l1 =

0,53

1,20 m

3,40 m γ

Mg = 1/8

.

1,09

1,00

.

3,40

2

Mp = 1/8 . 0,90 . 3,40 2 největší hodnota nadpodporového momentu

ψ0, ξ

=

1,57 kNm

1,35

0,85

1,802 kNm

=

1,30 kNm 2,87 kNm

1,50 1,31

1,00

1,951 kNm 3,753 kNm

Posouzení krokve - moment MSÚ - Ohyb, tah, tlak - celistvý průřez Trvání zatížení Hodnoty zatížení Nsd (KN) = 0,000 Mysd (KNm) = 1,802 stálé

Mzsd (KNm)

=

0,00

modifikační součinitel kmod = 0,60

dlouhodobé

Nsd (KN) = 0,00

Mysd (KNm) = 0,000

Mzsd (KNm)

=

0,00

kmod = 0,70

střednědobé

Nsd (KN) = 0,00

Mysd (KNm) = 0,000

Mzsd (KNm)

=

0,00

kmod = 0,80

krátkodobé

Nsd (KN) = 0,000

Mysd (KNm) = 1,951

Mzsd (KNm)

=

0,00

kmod = 0,90

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Třída provozu

Strana -7 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

1

Materiál: C 22 součinitel vlastnosti materiálu Materiálové charakteristiky fm,k = fc,0,k = ft,0,k = 22 MPa 20 MPa Rozměry průřezu

h=

160 mm

Průřezové charakteristiky:A =

γM = 14 MPa

km = 0,70

1,30 E0,mean =

10 GPa

0,2

100 mm kh = min{(150/h) ;1,3} = ( kh = min{(150/b)0,2;1,3} = (

b=

16,00 .10³ mm²

Iy =

34,13 .106 mm4

150/160

0,2

=

1,00

150/100 ) = 426,67 .103 mm3 266,67 .103 mm3

1,08

)

0,2

Wy = Wz =

Posouzení Nsd

{ kmod.A.fct,0,k/γM}k

zatížení stálé

+

Mysd kmod.W y.fm,k/γ

+

km . Mzsd

k= 1

kmod.W z.fm,k/γM

0,000

+

0,416

+

0,000

dlouhodobé

0,000

+

0,000

+

0,000

střednědobé

0,000

+

0,000

+

0,000

krátkodobé

0,000

+

0,300

+

0,000

celkem

0,000

+

0,716

+

0,000 =

0,716

<

cos 0° / (

0,0100 .

34,13 ).(

1,00

+

cos 0° / (

0,0100 .

34,13 ).(

1,00

+

L/200

17,00 mm

1

vyhovuje !

MSP ufin = uinst . (1+kdef) charakteristická kombinace zatížení průhyb od rovnoměrného zatížení stálého ufin = 5/384 gl4/EIy . (1+kdef) = 5/384 . 1,087 . 3,40 4/ průhyb od nahodilého zatížení ufin = 5/384 pl4/EIy . (1+kdef) = 5/384 . 0,900 . celkem v=

3,40 4/ 13,45 mm

<

=

0,6 ) =

0)= ufin =

8,864 mm

4,588 mm 13,452 mm

vyhovuje

6.4 Vaznice(PRŮVLAK) - prostý nosník Zatížení zatěžovací šířka běžné krokve z plochy střechy

1,70 .

z podhledu 1,70 . vlastní váha tránu 0,24 . 0,160 . g trvalá kombinace zatížení p nahodilé zatížení - užitné

sklon

α=

0,00°

cos 0° =

2,856 kN/m

1,35

0,85

3,277 kN/m

=

0,000 kN/m

1,35

0,85

0,000 kN/m

5,00 /

cos 0° = 0,96 =

1,35 1,15 1,50

0,85

1,70 .

0,192 kN/m 3,048 kN/m 1,632 kN/m

0,220 kN/m 3,498 kN/m 2,448 kN/m

3,81 ² = 3,81 ² =

5,53 kNm 2,96 kNm 8,49 kNm

1,35 1,50 1,27

0,85 1,00

6,346 kNm 4,442 kNm 10,788 kNm

3,05 . 1,63 .

3,81 = 3,81 =

5,81 kN 3,11 kN 8,92 kN

1,35 1,50 1,27

0,85 1,00

6,66 kN 4,66 kN 11,33 kN

5,81 . 3,11 .

sin 0,0° = sin 0,0° =

0,00 kN 0,00 kN 0,00 kN

1,35 1,50

0,85 1,00

0,00 kN 0,00 kN 0,00 kN

b= 1,68 /

Vnitřní síly pro variantu prostého nosníku M = 1/8q . l² = 1/8 . 3,048 . 1/8 . 1,632 . Q = 1/2q . l =

tlak v krokvi N = Q.sinα =

1/2 . 1/2 .

1,70 m

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

1,00

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -8 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

Posouzení vzanice- průvlaku MSÚ - Ohyb, tah, tlak - celistvý průřez Trvání zatížení Hodnoty zatížení Nsd (KN) = 0,000 Mysd (KNm) = 6,346 stálé

Mzsd (KNm)

=

0,00

modifikační součinitel kmod = 0,60

dlouhodobé

Nsd (KN) = 0,00

Mysd (KNm) = 0,000

Mzsd (KNm)

=

0,00

kmod = 0,70

střednědobé

Nsd (KN) = 0,00

Mysd (KNm) = 0,000

Mzsd (KNm)

=

0,00

kmod = 0,80

krátkodobé

Nsd (KN) = 0,000

Mysd (KNm) = 4,442

Mzsd (KNm)

=

0,00

kmod = 0,90

Třída provozu

1

Materiál: C 22 součinitel vlastnosti materiálu Materiálové charakteristiky fm,k = fc,0,k = ft,0,k = 22 MPa 20 MPa Rozměry průřezu

h=

240 mm

Průřezové charakteristiky:A =

b=

γM =

km = 0,70

1,30 E0,mean =

13 MPa

10 GPa

0,2

160 mm kh = min{(150/h) ;1,3} = ( kh = min{(150/b)0,2;1,3} = (

38,40 .10³ mm²

Iy =

6

184,32 .10 mm

4

150/240 150/160

)

0,2

=

1,00

)

0,2

=

1,00

W y = 1536,00 .10 mm W z = 1024,00 .103 mm3 3

3

Posouzení Nsd

zatížení stálé

{ kmod.A.fct,0,k/γM}k

+

Mysd kmod.W y.fm,k/γ

+

km . Mzsd

k= 1

kmod.W z.fm,k/γM

0,000

+

0,407

+

0,000

dlouhodobé

0,000

+

0,000

+

0,000

střednědobé

0,000

+

0,000

+

0,000

krátkodobé

0,000

+

0,190

+

0,000

celkem

0,000

+

0,597

+

0,000 =

0,597

<

cos 0° / (

0,0100 .

184,32 ).(

1,00

+

cos 0° / (

0,0100 .

184,32 ).(

1,00

+

1

vyhovuje !

MSP ufin = uinst . (1+kdef) charakteristická kombinace zatížení průhyb od rovnoměrného zatížení stálého ufin = 5/384 gl4/EIy . (1+kdef) = 5/384 . 3,048 . 3,81 4/ průhyb od nahodilého zatížení 4 ufin = 5/384 pl /EIy . (1+kdef) = 5/384 . 1,632 . celkem v=

3,81 4/ 9,24 mm

<

L/350

=

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

10,89 mm

0,5 ) =

0)= ufin =

6,806 mm

2,429 mm 9,235 mm

vyhovuje

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -9 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

7. Železobetonová část střechy nad garáží 7.1 Stropní deska Stálé zatížení ψ0 = 1 - rozhoduje kombinace podle vztahu 6.10a substrát hydroizolační vrstvy tepelná izolace vlastní váha desky stěrka zespodu g1 celkem stálé zatížení

0,400 .

18 =

0,200 . 0,210 . 0,003 .

0,3 = 25 = 18 =

kN/m² kN/m² kN/m² kN/m² kN/m²

γ 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

12,66 kN/m²

1,35

4,00 kN/m²

1,50

16,66 kN/m²

1,28

7,20 0,10 0,06 5,25 0,05

Nahodilé zatížení p1 užitné q1 trvalá kombinace zatížení

ξ, ψ0 9,720 kN/m² 0,135 kN/m² 0,081 kN/m² 7,088 kN/m² 0,073 kN/m²

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

17,096 kN/m² 0,70

4,200 kN/m² 21,296 kN/m²

Mys

y

Vnitřní síly

a= b= b

Mxs

ws

ws =

4 3 0,0490 qa /(Eh )

q

x

a

Mxs =

q

0,0355 .

16,66 .

6,75 ² =

26,953 kNm

Reakce (rozpočítána rovnoměrně po délce hrany): Ra = 12,66 . 6,65 /2 . 0,50 4,00 . 6,65 /2 . 0,50 Rb = 12,66 . 6,65 /2 . ( 1,00 4,00 . 6,65 /2 . ( 1,00 Posouzení průřezů Průřez v poli MEd = Namáhání průřezu 34,45 kNm Materiály Beton návrhová situace:

C25/ 30 trvalá η =

fcd = αcc . fck/γC = Výztuž

1,00 .

1

XC1 λ=

25,00 /

fyd = fyk/γs =

500 /

εyd = fyd/Es =

434,8 /

6,650 / ( 6,650 / (

1,15

=

200000 =

2 2

1,28

35,034 kNm

1,28

34,446 kNm

. .

= = 6,750 ) = 6,750 =

0,0355 qb²

21,05 kN/m 6,65 kN/m 21,37 kN/m 6,75 kN/m

γC = 1,50 εcu3 =

0,80 1,5

=

0,0035

16,67 MPa

γS =

B 500 B

Mys =

0,0372 qa²

Ohybový moment na 1 bm stropní desky - trvalá kombinace zatížení: Md,xs = 0,0372 . 16,66 . 6,65 ² = 27,414 kNm Md,ys =

γ = a/b = 0,99

6,65 m 6,75 m

Ecm =

31476 MPa

fctm =

2,6 MPa

1,15 Es = 200000 MPa

434,8 MPa 0,00217

Rozměry a vyztužení průřezu h= 0,210 m b= 1,000 m krytí podélné výztuže cmin = max {cmin,b; cmin,dur + Δcdur,γ - Δcdur,st - Δcdur,add; 10} tažené

cmin,b ≥ Ø

10 mm

cmin,dur =

15 mm

cmin =

15 mm

c1nom = cmin + Δcdev = ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

Δcdur,γ = Δcdur,st = Δcdur,add = 0 15

+

10

25 mm 6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

As1 =

6,67 Ø 10 mm

0,03 m

d2 =

0,015 m

d=

0,180 m

As2 = 0,000E+00 m

A s2

η.fcd

λx

d2

0,8 xb η.f cd

c1

z

h

d d1

ε cu

A s2 f yd

x bal,1

mm

x

0,0 Ø

d1 =

2

c2

tlačená výztuž

5,239E-04 m2

zs

tažená výztuž

Strana -10 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

A s1 f yd A s1

b Kontrola vyztužení As2,min = 0,001 . Ac =

0,21

0,001 .

As1,min = (0,26 . fctm. b . d)/fyk = ( 0,26 As1,min = 0,0013 . b . d = As1,min =

.

1,00 =

.

0,0013 . ≤

243,36

As1,max = 0,04 . Ac =

εs

523,86 = As1 0,21

0,04 .

.

bez tlačené výztuže 2,6 . 1,000 . 0,180 ) / 500 -6 [ . 10 m²] 1,000 . 0,180 = 234,0 -6 [ . 10 m²] vyhovuje

0,0035 + 0,00217 ) =

ξbal,2 = εcu3/(εcu3 - εyd) =

0,0035 / (

0,0035 - 0,00217 ) =

q=

hodnota momentu je výsledkem redistribuce 0,017 / 0,180 = 0,095 ≤ 0,450

- As2 . εcu3 . Es . d2 λ . η . b . fcd

=

x = -p + (p² - q)1/2 =

523,86 = As1

1,00 = 8400,00 ≥

0,0035 / (

Posouzení ohybové únosnosti As2 . εcu3 . Es - As1 . fyd p= = 2 . λ . η . b . fcd

0,00 = As2

210,00 >

ξbal,1 = εcu3/(εcu3 + εyd) =

ξ = x/d =

ε yd

-6

[ . 10 m²] =

243,4

[ . 10-6 m²]

vyhovuje 0,617 2,639 vyhovuje

0,00 .

0,0035 .

200000 -

523,86

.

434,8

0,80 .

1,00 .

1,00 .

16,67

.

2E+06

0,00 .

0,0035 .

200000 .

0,015

0,80 .

1,00 .

1,00 .

16,67

.

1E+06

=

-0,0085

=

0,0000

0,0085 + ( -0,0085 ² - 0,000 ) 1/2 = 0,017 m

MRd = λ x b η fcd (d - 0,5 λ x) + As2 σs2 (d - d2) = [ 0,80 . 0,0171 . + 0,000E+00

1,000 . . 85,3 . (

1,00 . 0,180 -

Výpočet šířky trhlin kvazistálá kombinace zatížení wk = sr,max (εsm - εcm)

16,67 . ( 0,015 )] .

0,180 1000 =

MEk =

20,484 +

0,5 . 39,441 kNm

6,470

0,80 . 0,0171 ) + ≥ 34,45 kNm vyhovuje

.

0,80

εsm - εcm = 1/Es . (σs - kt . (fct,eff/ρp,eff) . (1 + αe ρp,eff)) As1 =

σs = MEk/(z.As1) σs =

25,660 / ( 0,150 . 5,239E-04 ) = dlouhodobé zatížení

0,400

25,660 kNm

5,239E-04 m² 0,150 m

z= kt =

=

εsm - εcm ≥ 0,6 σs/Es

326,5 MPa

fct,eff =

2,565 MPa ρp,eff = (As + ξ1²Ap) / Ac,eff

As =

5,239E-04 m²

Ap =

0 m²

ξ1 = (ξ φs / φp) Ac,eff = hc,eff . b

=0

hc,eff = min {2,5(h-d); (h-x)/3; h/2}

Ac,eff = ρp,eff =

1/2

0,06431 (

.

1,00 =

0,0643 m²

5,239E-04 + 0,000 .

0,0000 ) /

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

0,0643

=

0,0643

=

0,0081

m

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

αe = Es / Ecm =

200000 /

Strana -11 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

31476 =

6,354

εsm - εcm = 1 .( 200000

326,54 -

2,565 (1+ 6,3541 0,0081

0,4000 .

sr,max = k3 c + k1 k2 k4 φ/ρp,eff

0,0081

.

k3 =

3,4

k4 =

0,425

k1 =

0,8

k2 =

0,5

))=

0,0010

ohyb

sr,max = 0,8 . 0,288 mm

3,4 . 25,000 + wk = 0,00098 . 293,681 =

0,5 . ≤

0,0081 0,425 . 10,000 / vyhovuje 0,400 mm

Orientační posouzení průhybu (limit ohybové štíhlosti) As,prov = 5,239E-04 m2 ρ = As,prov/(b.d) = 5,2E-04 / ( As,req =

4,575E-04 m

1,000

.

. 1000

=

1,000

.

+ 3,2 . 25 1/2 ( 0,0050

/

-3

ρ0 = fck1/2 . 10 =

2

25

1/2

ρ' = As2/(b.h) = 0,0E+00 / ( K= λd,tab = K 1,0

λd,tab = K 1,0

ck

1/2

ρ0

1/2 ρ + 3,2 fck

1,5 . 25 1/2

[ 11 + 1,5 . f

. [ 11 +

0,180 ) =

mm

0,00291

0,0050 0,210 ) =

ck

1,5 . 25

ρ - ρ' 1/2

ρ0

0,00000

) ]=

-1

ρ

. 0,0050 / 0,00291 ρ0

1/2

( +

1

.

12

. 0,0050 / ( 0,00291

3/2

fck1/2

ρ'

0,0029

]=

ρ0

=

κc1 =

1,0

- 0,00000 ) + 1/12 .25

κc2 =

1,000

trám o beff/bw > 3?

6,750 /

]= 33,62

0,0000

/

0,0050 ] = 23,885

ne

rozpětí

l = 6,750 m

κc3 = 500/fyk . As,prov/As,req = 500 λd = κc1 . κc2 . κc3 . λd,tab =

3/2

1)

skrýt 1/2

=

l/d=

293,68

1

[ 11 + 1,5 . f

. [ 11 +

=

/ 500

.

0,5239 /

0,4575

=

1,145

1,00 .

1,00 .

1,145 .

33,62

=

38,495

0,180 =

37,500 ≤

38,50 = λd

průhyb není nutno posuzovat

Délka přesahu Ø 10 mm

podmínky soudržnosti: dobré cd = 25 mm

deska tažený prut (minimum - krytí, poloviční vzdálenost mezi vložkami)

plocha příčné výztuže podél délky styku 2 Ø8mm Ast= 1,005E-04 m2 poloha příčné výztuže uvnitř K = 0,05 velikost příčného tlaku podél kotevní délky p= 0,00 MPa procento stykované výztuže 100% fctd = αct fctk0,05 / γC = 1,0 . 1,8 / 1,50 = 1,197 Mpa fbd = 2,25 η1 η2 fctd =

2,25 .

lb,rqd = φ/4 . σsd/fbd =

10 /

1,0

.

1,00

.

4

.

434,78

/

1,00 .

0,775 .

2,69 MPa

=

404 mm

α1 =

1,0

součinitel tloušťky krycí vrstvy

α2 =

0,775

součinitel vlivu příčné výztuže

α3 =

0,986

α4 =

1,0

součinitel vlivu příčného tlaku

α5 =

1,0

součinitel procenta stykované výztuže

α6 =

1,5

součinitel vlivu tvaru prutu

rovný

součinitel vlivu příčně přivařené výztuž

l0 =

2,69

=

α6 lb,rqd; 15 φ; 200 mm) = 200 mm

l0,min = max (0, 3 l0 = α1 α2 α3 α4 α5 α6 lb,rqd ≥ l0,min

1,197

0,986 .

1,00 .

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

1,00 .

1,50

ne

.

404

=

463 mm

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -12 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

7.2 Trám na kratší straně desky Stálé zatížení ψ0 = 1 - rozhoduje kombinace podle vztahu 6.10a reakce z desky hydroizolační vrstvy vl. váha trámu 0,250 . 1,050 . g1 celkem stálé zatížení bez vl. váhy stropu

25 =

Nahodilé zatížení p1 reakce z desky - užitné q1 trvalá kombinace zatížení

21,37 kN/m² 0,10 kN/m² 6,56 kN/m²

γ 1,35 1,35 1,35

28,03 kN/m²

1,35

6,75 kN/m²

1,50

34,78 kN/m²

1,29

ξ, ψ0 1,00 1,00 1,00

28,844 kN/m² 0,135 kN/m² 8,859 kN/m² 37,838 kN/m²

0,70

7,086 kN/m² 44,924 kN/m²

Vnitřní síly model - prostý nosník rovnoměrně zatížený M = 1/8q . l² = 1/8 . 28,028 . 1/8 . 6,749 .

rozpětí 5,90 ² = 121,96 5,90 ² = 29,36 151,32

Q = 1/2q . l =

5,90 = 5,90 =

1/2 . 1/2 .

Posouzení průřezů Průřez v poli Namáhání průřezu Materiály Beton návrhová situace:

28,03 . 6,75 .

MEd =

1

1,00 .

Výztuž

εcu3 =

0,80

25,00 /

1,5

=

434,8 /

1,15

=

200000 =

0,0035

16,67 MPa

γS =

500 /

εyd = fyd/Es =

1,35 1,50 1,29

164,644 kNm 30,833 kNm 195,476 kNm

1,00 0,70

111,62 kN 20,90 kN 132,53 kN

γC = 1,50

XC1 λ=

B 500 B

fyd = fyk/γs =

82,68 kN 19,91 kN 102,59 kN

1,00 0,70

195,48 kNm

C25/ 30 trvalá η =

fcd = αcc . fck/γC =

l = 5,90 m kNm 1,35 kNm 1,50 kNm 1,29

Ecm =

31476 MPa

fctm =

2,6 MPa

1,15 Es = 200000 MPa

434,8 MPa 0,00217

Rozměry a vyztužení průřezu h= 1,050 m b= 0,250 m c krytí podélné výztuže min = max {cmin,b; cmin,dur + Δcdur,γ - Δcdur,st - Δcdur,add; 10} cmin,b ≥ Ø

16 mm

cmin,dur =

15 mm

cmin =

16 mm

cmin,b ≥ Ø cmin =

cmin,dur =

6 mm 21 mm

c1nom = cmin + Δcdev = As1 =

3,00 Ø 16 mm 0,0 Ø

A s2

10

30 mm

6,032E-04 m2

d1 =

0,038 m

2

d2 =

0,020 m

d=

1,012 m

η.fcd ε cu

A s2 fyd 0,8xb η.fcd

c1

h

λx

d2 d d1

+

As2 = 0,000E+00 m

mm

c2

tlačená výztuž

21

z zs

tažená výztuž

15 mm

x bal,1

s třmínky

Δcdur,γ = Δcdur,st = Δcdur,add = 0

x

tažené

A s1 fyd b

A s1

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

εs

ε yd

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Kontrola vyztužení As2,min = 0,001 . Ac =

1,05

0,001 .

As1,min = (0,26 . fctm. b . d)/fyk = ( 0,26 As1,min = 0,0013 . b . d = As1,min =

0,25 =

.

603,19 = As1 1,05

0,04 .

.

0,00 = As2

262,50 > 0,250 .

0,25 = 10500,0 ≥

603,19 = As1

ξbal,1 = εcu3/(εcu3 + εyd) =

0,0035 / (

vyhovuje 0,0035 + 0,00217 ) = 0,617

ξbal,2 = εcu3/(εcu3 - εyd) =

0,0035 / (

0,0035 - 0,00217 ) =

ξ = x/d =

hodnota momentu je výsledkem redistribuce 0,079 / 1,012 = 0,078 > 0,450

Posouzení ohybové únosnosti As2 . εcu3 . Es - As1 . fyd p= = 2 . λ . η . b . fcd q=

- As2 . εcu3 . Es . d2

=

λ . η . b . fcd 1/2

x = -p + (p² - q)

[ . 10-6 m²]

bez tlačené výztuže 1,012 ) / 500 -6 [ . 10 m²] 0,250 . 1,012 = 328,9 -6 [ . 10 m²] vyhovuje 2,6 .

0,0013 .

342,06

As1,max = 0,04 . Ac =

.

Strana -13 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

=

342,1

-6

[ . 10 m²]

2,639 vyhovuje

0,00 .

0,0035 .

200000 -

603,19

.

434,8

0,80 .

1,00 .

0,25 .

16,67

.

2E+06

0,00 .

0,0035 .

200000 .

0,020

0,80 .

1,00 .

0,25 .

16,67

.

1E+06

=

-0,0393

=

0,0000

0,0393 + ( -0,0393 ² - 0,000 ) 1/2 = 0,079 m

=

MRd = λ x b η fcd (d - 0,5 λ x) + As2 σs2 (d - d2) = [ 0,80 . 0,0787 . + 0,000E+00

0,250 . . 522,1 . (

16,67 . ( 0,02 )] .

1,00 . 1,012 -

1,012 1000 =

0,5 . 257,15 kNm

0,80 . 0,0787 ) + 195,48 kNm ≥ vyhovuje

Posouzení smykové únosnosti Namáhání průřezu, geometrie

V Ed,red

V Ed,a

Ved,a =

V Ed,b

d+ b/2 a l

(1

Ved,b = 132,53 kN 132,53 kN Zatíženi je rovnoměrné Rozpětí pole l = 5,90 m Šířka podpory b = 0,20 m l . VEd,a/(VEd,a + VEd,b) = a= 5,90 . 132,53 / 265,05 VEd,red = [ 1 - (d+b/2)/a ] . VEd,a = - 1,112 / 2,95 ) . 132,53

Posouzení únosnosti průřezu bez smykové výztuže tahová výztuž, zakotvená lbd + d za kritický průřez (max 3 Ø) CRd,c = 0,18/γC =

0,18 / 1/2

k = min(2; 1 + (200/d) ) = ρ1 = As1/(bw . d) =

1,50

=

0,12

1+( 0,000E+00 / (

3/2

νmin=0,035 k fck1/2= 0,035 .

1,445

As1 =

0,0 Ø 16 mm

3/2

.

200 / 0,250 .

=

2,95 m

=

82,571 kN 0,000E+00 m2

součinitel 1/2

1012 ) = 1,44 1,012 ) = 0,0000

25,000 1/2= 0,3038

součinitel výšky průřezu 0,02

minimální ekvivalentní smyková pevnost

VRd,c = CRd,c . k (100ρ1 . fck)1/3 . bw . d = 0,12 . 1,44 . ( VRd,c ≥ νmin . bw . d = =

VRd,c =

76,870 kN

100 . 0,304 . <

0,0000 . 250 .

82,571 kN = VEd,red

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

1/3

25,00 ) . 1012 /

250 . 1012 1000 =

/ 1000 = 76,87 kN

0 kN

nutno vyztužit!

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Výpočet šířky trhlin kvazistálá kombinace zatížení wk = sr,max (εsm - εcm)

Strana -14 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

MEk = 121,958 +

29,364

.

0,80

εsm - εcm = 1/Es . (σs - kt . (fct,eff/ρp,eff) . (1 + αe ρp,eff))

6,032E-04 m² 0,845 m

z= σs = kt =

145,450 / ( 0,845 . 6,032E-04 ) = dlouhodobé zatížení

0,400

145,450 kNm

εsm - εcm ≥ 0,6 σs/Es As1 =

σs = MEk/(z.As1)

=

285,4 MPa

fct,eff =

2,565 MPa ρp,eff = (As + ξ1²Ap) / Ac,eff

As =

6,032E-04 m²

Ap =

0 m²

ξ1 = (ξ φs / φp) Ac,eff = hc,eff . b

=0

hc,eff = min {2,5(h-d); (h-x)/3; h/2}

Ac,eff = ρp,eff =

1/2

0,095 (

αe = Es / Ecm =

.

0,25 =

0,0238 m²

6,032E-04 + 0,000 .

0,0000 ) /

200000 /

31476 =

0,0238

=

0,095

=

0,0254

m

6,354

εsm - εcm = 1 .( 200000

285,37 -

0,4000 .

sr,max = k3 c + k1 k2 k4 φ/ρp,eff

2,565 (1+ 6,3541 0,0254

.

0,0254

k3 =

3,4

k4 =

0,425

k1 =

0,8

k2 =

0,5

))=

0,0012

ohyb

sr,max = 3,4 . 30,000 + wk = 0,00119 . 209,098 =

0,8 . 0,249 mm

0,5 . ≤

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

0,0254 0,425 . 16,000 / vyhovuje 0,400 mm

=

209,1

mm

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -15 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

8 Ocelový nosník markýzy Zatížení stálá zatížení cetris plech

0,600

0,050 ,

8,00

=

2,01 .

0,0785

=

1,500 .

0,60

=

vlastní váha nahodilé zatížení Vnitřní síly schema - prostý nosník rozpětí l = moment v prostém poli uprostřed M = 1/8.q . l² = 1/8 . 0,41 . 4,10 ² = 1/8

.

2,50 .

kN/m kN/m kN/m

γ 1,35 1,35 1,50 1,50 1,09 1,45

ξ, ψ0 1,00 0,85 0,70 1,00

1,35 1,35 1,50 1,50 1,09 1,45

1,00 0,85 0,70 1,00

Lz (mm) = 1,00

. 4100

=

4100

. 4100

=

4100

0,86 kNm

4,10 ² =

5,25 kNm

1/2 .

0,41 .

4,10 =

0,84 kN

1/2 .

2,50 .

4,10 =

5,13 kN 5,96 kN

Posouzení nosníku Návrhové namáhání:

kN/m

4,10 m

6,11 kNm Posouvající síla Q = A =1/2q . l =

0,240 0,010 0,158 0,408 2,500

1,157 kNm 0,983 kNm 5,516 kNm 7,880 kNm 6,672 kNm 8,863 kNm 1,128 kN 0,959 kN 5,381 kN 7,688 kN 6,510 kN 8,647 kN

MSd (KNm) = 8,863

Průřez: profil

IPE

velikost

160

ocel S 235 třída (ohyb)

1

Lw (mm) = 1,00

třída (tlak)

1

ez (mm) =

γM = 1,00

-80

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY 2 A (mm ) = Iy (mm4) = 3 W el,y (mm ) = 3

W pl,y (mm ) =

*103

2,009 8,693

108,70 *103 123,90 *103

iy (mm) = 65,780 KLOPENÍ 1/2 at = 0,62 Lz/h (It/Iz) = dzw = δ2.(

Lz Lw

Iz (mm4) = 3 W el,z (mm ) =

*106

2

3

W pl,z (mm ) = iz (mm) =

2

) + 4.at2/π = 42,49 1/2

0,53

1/2

= 0,38 κ2 = 4,68

λLT = γ .

φLT = 0,5[1 + a1(⎯λLT - 0,2) + ⎯λLT2] χLT =

26,100 *103 18,440

=

36,00 *10

zg (mm)

=

80,00

3

6,091 α1 =

0,21

h

=

69,29

0,738

χLT = 0,829 φLT = 0,829

MSÚ - Posouzení na sklopení Mpl,Rd =χLTβwW pl,y . fy/γM0 = 24,1 kNm

MSÚ - Posouzení průhybu od veškerého zatížení v = 5/384 . gl4/EI = v = 5/384 . pl4/EI =

0,41 . 2,50 .

4 4,10 / 4 4,10 /

< <

L/250 = L/600 =

v= v=

It (mm )

1/2

⎯λLT = λLT. (βw)1/2 /λ1 =

1 ≤1 φ + (φ2-⎯λ2)1/2

pouze od nahodilého

3,96

4

2Lz . (Iy/Iz)

*109

=

1/2

γ = [1,0/(κ1{2ez/h + [(2ez/h) +κ2dzw] })] κ1 =

Iw (mm6)

δ = 0,5 . h . (Iw/Iz) = 1/2 λ1 = π (E/fy) = 93,90 βw = 1

3,647

2

0,683 *106 16,660 *103

5/384 . 5/384 . 5,861 mm 5,039 mm

8,86 kNm

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

Vyhovuje!

1,83 1,83

= = v=

16,40 mm 6,83 mm

0,822 mm 5,039 mm 5,861 mm vyhovuje vyhovuje 6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -16 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

9. Podchycení otvoru v estěně Zatížení stálá zatížení vl váha stěny od krovu

0,60 2,00 vlastní váha

18,000 2,500

nahodilé zatížení Vnitřní síly schema - prostý nosník rozpětí l = moment v prostém poli uprostřed M = 1/8.q . l² = 1/8 . 24,56 . 2,00 ² = 1/8

.

0,00 .

0,667 , 1,000 , 2,01 .

2,00 2,00 0,0785

= = =

0,000 .

0,60

= γ 1,35 1,35 1,50 1,50 1,35 1,15

ξ, ψ0 1,00 0,85 0,70 1,00

1,35 1,35 1,50 1,50 1,35 1,15

1,00 0,85 0,70 1,00

Lz (mm) = 1,00

. 2000

=

2000

. 2000

=

2000

12,28 kNm

2,00 ² =

0,00 kNm

1/2 .

24,56 .

2,00 =

24,56 kN

1/2 .

0,00 .

2,00 =

0,00 kN 24,56 kN

Posouzení nosníku Návrhové namáhání:

počet nosníků 2 MSd (KNm) = 8,288

kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m

2,00 m

12,28 kNm Posouvající síla Q = A =1/2q . l =

14,401 10,000 0,158 24,558 0,000

16,577 kNm 14,090 kNm 0,000 kNm 0,000 kNm 16,577 kNm 14,090 kNm 33,154 kN 28,181 kN 0,000 kN 0,000 kN 33,154 kN 28,181 kN

ks

Průřez: profil

IPE

velikost

160

ocel S 235 třída (ohyb)

1

Lw (mm) = 1,00

třída (tlak)

1

ez (mm) =

γM = 1,00

-80

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY 2 A (mm ) = Iy (mm4) = 3 W el,y (mm ) = 3

W pl,y (mm ) =

*103

2,009 8,693

108,70 *103 123,90 *103

iy (mm) = 65,780 KLOPENÍ 1/2 at = 0,62 Lz/h (It/Iz) = dzw = δ2.(

Lz Lw

Iz (mm4) = 3 W el,z (mm ) =

*106

2

3

W pl,z (mm ) = iz (mm) =

2

) + 4.at2/π = 38,38 1/2

0,53

1/2

= 0,39 κ2 = 4,68

λLT = γ .

φLT = 0,5[1 + a1(⎯λLT - 0,2) + ⎯λLT2] χLT =

26,100 *103 18,440

=

36,00 *10

zg (mm)

=

80,00

3

6,091 α1 =

0,21

h

=

34,73

0,370

χLT = 0,961 φLT = 0,586

MSÚ - Posouzení na sklopení Mpl,Rd =χLTβwW pl,y . fy/γM0 = 28,0 kNm

MSÚ - Posouzení průhybu od veškerého zatížení v = 5/384 . gl4/EI = v = 5/384 . pl4/EI =

24,56 . 0,00 .

4 2,00 / 4 2,00 /

< <

L/400 = L/600 =

v= v=

It (mm )

1/2

⎯λLT = λLT. (βw)1/2 /λ1 =

1 ≤1 φ + (φ2-⎯λ2)1/2

pouze od nahodilého

3,96

4

2Lz . (Iy/Iz)

*109

=

1/2

γ = [1,0/(κ1{2ez/h + [(2ez/h) +κ2dzw] })] κ1 =

Iw (mm6)

δ = 0,5 . h . (Iw/Iz) = 1/2 λ1 = π (E/fy) = 93,90 βw = 1

1,779

2

0,683 *106 16,660 *103

5/384 . 5/384 . 2,803 mm 0,000 mm

8,29 kNm

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

Vyhovuje!

1,83 1,83

= = v=

5,00 mm 3,33 mm

2,803 mm 0,000 mm 2,803 mm vyhovuje vyhovuje 6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -17 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

10. Suterénní stěna garáže Schema a zatížení zemním tlakem s boku

zemina:

zpětný zásyp hutněnou místní zeminou F6 Cl geotechnické charakteristiky γ= γd = 18,5 kN/m3 18,5 kN/m3 o o φef = φefd = 5 4,00

P

cef = cefd = násyp, pro výpočet c=0 22,00 kPa ν= 0,35 z toho součinitel zemního tlaku v klidu: ko = ν/(1-ν) = 0,35 / ( 1- 0,35 ) = 0,538

d

b so

h = 3,00 m c = 2,70 m d = 0,30 m hladiny podzemní vody je pod úrovní založení

c

h

výška stěny: výška k povrchu upraveného terénu

a s1

z toho vodorovné zatížení v úrovni terénu so = ( 0,00 . 18,5 +

10,00 ) . v úrovni základové desky suterénu s1 = s1 =( 2,70 . 18,5 + 10,00 ) . Svislá síla: stálá zatížení z desky vl. váha stěny stálá zatížení celkem

3,00 .

zatížení povrchu 10,00 kN/m2

1,50

15,00 kN/m2

0,538 =

5,38 kN/m2

1,50

8,08 kN/m2

0,538 =

32,28 kN/m2

1,08

34,97 kN/m2

0,30 .

25,00 =

nahodilé zatížení ze stropu nad 1. PP nahodilá zatížení celkem celkové svislé zatížení Vnitřní síly Moment ve vetknutí do základové desky M = s0c²/(12h) . [2h(3h-4c) + 3c²] = 2,70 ² . [ 2. 3,00 . ( 1/12 . 5,385 .

3. 3,00 -

21,054 kN/m 22,500 kN/m 43,55 kN/m

1,50

9,975 kN/m

6,65 kN/m

1,50

9,975 kN/m

50,20 kN/m

1,37

68,773 kN/m

4. 2,70 ) + 3. 2,70 ²] /

2,70)/

28,423 kN/m 30,375 kN/m 58,798 kN/m

6,650 kN/m

12,07 kNm M = (s1-s0) c²/(3h) . [(h-c)/2 + 3c²/(20h)] = 5,38 ) . 2,70 ² . [ ( 3,000 1/3 ( 32,281 -

1,35 1,00 1,35 1,00 1,35

1,50

2 +3. 2,70 ² /

11,21 kNm 23,28 kNm

3,00

=

18,11 kNm 20. 3,00 ] /

1,00 1,26

11,21 kNm 29,31 kNm

1,50

5,74 kNm

3,00

=

11,99 25,42 5,60 43,01

kN kN kN kN

Moment ve vetknutí do stropu M = s0c³/(12h²) . (4h-3c) = 1/12 . 5,385 .

2,70 ³ . ( 4. 3,00 -

3. 2,70 /

3,00² = 3,83 kNm

M = (s1-s0) c²/(6h) . [c/2 - 3c²/(10h)] = 5,38 ) . 2,70 ² . [ 1/6 ( 32,281 -

2,70/ 2

-3. 2,70 ² / 10. 3,00 ] / 6,76 kNm 10,59 kNm

Vodorovná reakce do základové desky A= 2,70 . 5,38 . ( 0,30 + 5,38 ) . ( 0,30 + 2,70 ( 32,281 ( 23,279 -

2,70/ 2 )/ 3,00 = 2. 2,70/ 3 )/2/ 3,00 = 10,59 ) / )/ 3,00 =

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

1,00 1,18 8,00 25,42 4,23 37,64

kN kN kN kN

3,00

=

6,76 kNm 12,51 kNm 1,50 1,00 1,32 1,14

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Vodorovná reakce do stropu B= 2,70 . ( 5,385 + ( 32,281 Místo maximálního kladného momentu xo = 0,30 + ( -5,38 + ( 28,9941 + Maximální kladný moment M= 19,48 - 3,71801 -

5,38)/ 2

Strana -18 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

)-37,64 =

263,105 )1/2 )/ 9,96

13,21

=

1,14

15,10 kN

1,475 m

2,425 =

13,34 kNm

NEd =

-68,8 kNm

1,26

16,80 kNm

20 )

= 20 mm

Posouzení průřezu MEd =

Namáhání průřezu

29,31 kNm

minimální excentricita: e0 = max (h/30; 20 mm) = max ( MEd = Materiály Beton

η=

γC =

1,00 . λ=

1,00

Výztuž

XA1

trvalá

fcd = αcc . fck/γC =

16,00 /

1,5

εcu3 =

0,80

500 /

εyd = fyd/Es =

434,8 /

1,5

=

1,15

=

200000 =

fctm =

10,67 MPa

εc3 =

0,0035

γS =

B 500 B

fyd = fyk/γs =

30;

29,31 kNm

C16/ 20

návrhová situace:

240 /

1,90 MPa 0,0018

1,15 Es = 200000 MPa

434,8 MPa 0,00217

ξbal,1 = εcu3/(εcu3 + εyd) =

0,0035 / (

0,0035 + 0,00217 ) =

0,617

ξbal,2 = εcu3/(εcu3 - εyd) =

0,0035 / (

0,0035 - 0,00217 ) =

2,639

Rozměry a vyztužení průřezu h= 0,240 m b= 1,000 m krytí podélné výztuže cmin = max {cmin,b; cmin,dur + Δcdur,γ - Δcdur,st - Δcdur,add; 10} tažené

cmin,b ≥ Ø

10 mm

cmin,dur =

35 mm

cmin =

35 mm

cmin,b ≥ Ø

s třmínky

cmin =

Δcdur,γ = Δcdur,st = Δcdur,add = 0 cmin,dur =

8 mm 43 mm

c1nom = cmin + Δcdev = tlačené

cmin,b ≥ Ø

10 mm

cmin =

35 mm

43

5,0 Ø 10 mm d1 =

tlačená výztuž

0,055 m

5,0 Ø 10 mm d2 =

0,055 m

As1 =

5

50 mm

50 mm

35 mm +

5

3,927E-04 m2

Fs1 =

0,185 m 3,927E-04 m2 0,185 m

d' = Σas =

Výpočet bodů interakčního diagramu bod 0 σs = εc3 . Es = 0,0018 . 200000 =

43

d= As2 =

+

cmin,dur =

c2nom = cmin + Δcdev = tažená výztuž

35 mm

7,854E-04 m

0,065 m

Fs2 =

170,74 kN

z2 =

0,065 m

ΔFs =

2

170,74 kN

z1 =

0,00 kN

350,0 MPa

NRd0 = -b h η fcd - As2 σs - As1 σs = -1,00 . 0,240 . 1,00 . MRd0 = As2 σs z2 - As1 σs z1 =

10666,7 137,44 .

0,393 . 0,065 -

350,00 137,44 .

0,393 0,065

. =

350,00 = -2834,9 kN 0 kNm

-1,00 . 0,80 . MRd1 = b λ d η fcd 0,5 (h - λ d) + Fs2 z2 =

0,185 .

1,00 .

10667

-

170,74

=

-1749,4 kN

0,240 170,74

.

0,800 0,065

. =

0,185 )/ 2 83,717 kNm

bod 1 NRd1 = -(b λ d η fcd + Fs2) =

1,000 .

0,80 .

0,185 .

1,00 . 10666,7 . ( +

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -19 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

bod 2 NRd,bal = -(λ ξbal,1 b d η fcd + ΔFs) = -0,80 . 0,617 . 1,000 . 0,185 . MRd,bal = λ ξbal,1 b d η fcd 0,5 (h - λ ξbal,1 d) + Fs1 z1 + Fs2 z2 = 0,80 . 0,617 . ξbal,1 d ≥ ξbal,2 d2 bod 3 NRd,3 = p=

q=

1,000 . 0,617 .

1,00 .

10667

+

0,00

=

10667 . ( 0,240 - 0,80 . 0,617 . 0,065 + 170,74 . 0,065 = < 2,639 . 0,055 = σs1 = σs2 = fyd

0,24 . + 0,185 =

1,00 . 170,74 . 0,114 m

0,00 .

0,0035 .

200000 -

392,70

.

434,8

0,80 .

1,00 .

1,00 .

10,67

.

2E+06

0,00 .

0,0035 .

200000 .

0,055

0,80 .

1,00 .

1,00 .

10,67

.

1E+06

-973,81 kN 0,185 )/ 2 116,13 kNm 0,1452 m

0

As2 . εcu3 . Es - As1 . fyd 2 . λ . η . b . fcd - As2 . εcu3 . Es . d2 λ . η . b . fcd

=

=

x = -p + (p² - q)1/2 = kontrola: 3,927E-04 .

=

-0,0100

=

0,0000

1/2 0,0100 + ( -0,0100 ² - 0,000 ) = 0,020 m

434,8 = 0,80 . + 0,000E+00 . 0,1707 = 0,1707 +

0,0200 . 0,0035 . ( 0 =

1,000 . 0,0200 0,1707

1,00 . 0,0550 ) .

10,67 + 200000 /

0,0200

MRd,3 = λ x b η fcd (d - 0,5 λ x) + As2 σs2 (d - d2) = [ 0,80 . 0,0200 . 1,000 . + 0,000E+00 -. 1224,2 . ( bod 4 NRdt,bal = Fs1 =

10,67 . ( 0,055 )] .

0,185 1000 =

0,5 . 30,22 kNm

MRdt,bal = Fs1 z1 =

170,74 .

0,065

=

11,10 kNm

0,00 kNm

1,00 . 0,065 -

170,74 kN

0,80

.

0,0200 ) +

bod 5 NRdt,0 = Fs1 + Fs2 =

170,74 +

170,74 =

MRdt,0 = Fs1 z1 - Fs2 z2 =

170,74 .

0,065 -

170,74 .

0,065

=

-1,00 . 0,80 . MRd,1' = - b λ d' η fcd 0,5 (h - λ d') - Fs1 z1 =

0,185 .

1,00 .

10667

-

170,74

=

-1749,4 kN

0,240 170,74

.

0,800 0,065

. =

0,185 )/ 2 -83,7 kNm

341,48 kN

bod 1' NRd,1' = -(b λ d' η fcd + Fs1) =

-1,000 .

0,80 .

0,185 .

1,00 . 10666,7 . ( -

bod 2' NRd,bal' = -(λ ξbal,1 b d' η fcd - ΔFs) = -0,80 . 0,617 . 1,000 . 0,185 . 1,00 . 10667 0,00 = MRd,bal' = - λ ξbal,1 b d' η fcd 0,5 (h - λ ξbal,1 d') - Fs1 z1 - Fs2 z2 = 1,000 . 0,185 . 1,00 . 10667 . ( 0,240 - 0,80 . 0,617 . -0,80 . 0,617 . 170,74 . 0,065 - 170,74 . 0,065 = ξbal,1 d' ≥ ξbal,2 d1 0,617 . 0,185 = 0,114 m < 2,639 . 0,055 = σs1 = σs2 = fyd bod 3' NRd,3' = p=

q=

-973,81 kN 0,185 )/ 2 -94,601 kNm 0,1452 m

0

As1 . εcu3 . Es - As2 . fyd 2 . λ . η . b . fcd - As1 . εcu3 . Es . d1 λ . η . b . fcd

x = -p + (p² - q)1/2 =

=

=

0,00 .

0,0035 .

200000 -

392,70

.

434,8

0,80 .

1,00 .

1,00 .

10,67

.

2E+06

0,00 .

0,0035 .

200000 .

0,055

0,80 .

1,00 .

1,00 .

10,67

.

1E+06

=

-0,0100

=

0,0000

0,0100 + ( -0,0100 ² - 0,000 ) 1/2 = 0,020 m

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

kontrola: 3,927E-04 .

434,8 = 0,80 . + 0,000E+00 . 0,1707 = 0,1707 +

0,0200 . 0,0035 . ( 0 =

Strana -20 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

1,000 . 0,0200 0,1707

1,00 . 0,0550 ) .

0,5 . -30,22 kNm

10,67 + 200000 /

0,0200

MRd,3' = - λ x b η fcd (d' - 0,5 λ x) - As1 σs2 (d' - d1) = [ 0,80 . 0,0200 . 1,000 . + 0,000E+00 -. 1224,2 . ( bod 4' NRdt,bal' = Fs2 =

10,67 . ( 0,055 )] .

0,185 -1000 =

-170,74 .

0,065 =

-11,10 kNm

0,050 .

2834,89 /

0,80

.

0,0200 ) +

170,74 kN

MRdt,bal' = - Fs2 z2 = Kontrola vyztužení Asi,min = 0,05 │NRd│ / fyd = Asi,min = 0,001 . Ac = tlačená výztuž

1,00 . 0,185 -

. 0,001 . 0,24 As2 = 392,699 ≥

As1,min = (0,26 . fctm. b . d)/fyk = ( 0,26 As1,min = 0,0013 . b . d =

.

0,0013 .

tažená výztuž

As1 =

celková výztuž As =

392,699 +

392,699 ≥

-6

0,4348 = 326,0 [ . 10 m²] -6 [ . 10 m²] 240,00

1,00 = -6 326,01 [ . 10 m²] 1,9 .

1,000 .

vyhovuje 0,185 ) / 500 -6 [ . 10 m²] 240,5

=

1,000 . 0,185 = -6 [ . 10 m²] 326,01 vyhovuje

-6

652,02 [ . 10 m²] -6 As,max = 0,04 . Ac = . 1,00 = 9600,0 [ . 10 m²] 0,04 . 0,24 -6 As = 785,40 ≤ As,max = 9600,00 [ . 10 m²] vyhovuje 392,70 =

183,2

785,40 ≥ 2Asi,min =

vyhovuje

Interakční diagram NRd [kN] -3200 -2800

0,0 -2834,9

-2400 -2000 -83,7 -1749,4

83,7 -1749,4

-1600 -1200

-94,6 -973,8

116,1 -973,8

-800

MRd [kNm]

-400 -150

-100

-50

0 -30,2 -11,1 0 0,0170,7 400

50 30,2 0,0 11,1 MEdN,Ed 0,0 170,7 341,5

100

150

800

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

6.3.2013


Rekonstrukce RD Braník, U Družstva Práce 939/12 - Statický výpočet

Strana -21 Dokumentace k žádosti o stavební povolení

11. Založení Posouzení napětí pod základovým pasem steny garáže Posouzení únosnosti mimostředně namáhaného základu podle ČSN EN 1997-1-1, 3. návrhový postup Vstupní hodnoty Geometrie - jednostupňový pas šířka pasu

b0 =

0,55 m

délka

výška základu

h0 =

0,80 m

hloubka založení

ecentricita základu od stropu G W 2,7

e= 0,3

18

l1 =

10,00 m

d=

1,00 m

=

160,34 kPa

0 m 25 19,683 44,683 kN/m

Reakce na základ - maximální napětí σ0= 125,837 kPa Zatížení na základovou spáru (dopočteno): σ0= 125,837 + 0,800 . 25 .

1,35 +

5 .

1,5

stěna: 1,35 . 2,700 .

0,300 .

1,000 .

24 =

26,244 kN

květník

0,400 .

0,500 .

20 =

4,000 kN

strop LT

=

28,844 kN

strop St

=

10,123 kN

N=

69,211 kN

Půda: zemina F6 tuhá podle staré ČSN 73 1001 γ1= 18,5 kN/m³ objemová tíha půdy nad základovou spárou γ= 21,0 kN/m³ objemová tíha půdy pod základovou spárou odvozené hodnoty: součinitelé parametrů zeminy

19,0

c=

12,0 kPa základové půdy

γφ' =

1,25

ϕd =

γc' =

1,25

cd =

součinitelé Nc = 11,2328

bc =

Nd = 4,09421

bq =

Nb = 1,70468

bγ =

15,4

charakteristické hodnoty

o

návrhové charakteristiky

9,6 kPa základové půdy

1,000

sc =

1,000

sd =

1,000

sb =

Rd/A' = c.Nc.bc.sc.ic + q.Nq.bq.sq.iq + 1/2γ.B'/2.Nγ.bγ.sγ.iγ = 109,92 + σ = 160,34 kPa ≤ vyhovuje 196,45 kPa = Rd

76,849

ing. M.schejbal - statik, tel 777 289 320, e-mail: marios@volny.cz

o

ϕ=

1,019

ic =

1,000

1,0146

iq =

1,000

0,9835

iγ=

1,000

+

9,6821

=

196,45 kPa

6.3.2013

RD Branik DSP STATIKA (1)  
RD Branik DSP STATIKA (1)  
Advertisement